ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (104)

10 3 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:07

CỘNG ĐỒNG BOOKGOL ĐÁP ÁN ĐỀ THI KSCL CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 17 Ngày thi: 21h30,6/1/2019 Thời gian làm bài: 50 phút ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC (Đáp án có 10 trang) Mã đề thi 017 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D B C D D B C B A D D A B C C C A C C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C C A D D C C D C D C D A A D D D B C B Câu 1: Lừa giao phối với ngựa sinh la bất thụ Đây ví dụ chế cách li A tập tính B trước hợp tử C học D sau hợp tử Đáp án D Câu 2: Nguyên nhân sau không dẫn đến tiến hóa sinh giới qua đại địa chất? A Sự trôi dạt mảng lục địa B Sự xuất loài người C Sự biến đổi điều kiện khí hậu D Do động đất, sóng thần, núi lửa phun trào Đáp án B Câu 3: Để trì phát triển quần thể lồi A cần có số lượng cá thể 25 cá thể/quần thể Biết khơng có tượng di – nhập cư Người ta thống kê quần thể lồi mơi trường ổn định khác nhau, thu kết sau: Quần thể có nguy dẫn đến diệt vong A quần thể III B quần thể II C quần thể IV D quần thể I Đáp án C Diện tích x mật độ = số lượng cá thể loài A: 25 cá thể B:27 cá thể C:28 cá thể D:20 cá thể Câu 4: Trong quần xã sinh vật cạn, châu chấu thỏ sử dụng cỏ làm nguồn thức ăn; châu chấu nguồn thức ăn chim sâu gà Chim sâu, gà thỏ nguồn thức ăn trăn Khi phân tích mối quan hệ dinh dưỡng loài quần xã trên, phát biểu sau đúng? A.Trăn sinh vật có sinh khối lớn B.Châu chấu thỏ có ổ sinh thái dinh dưỡng khác C.Gà chim sâu sinh vật tiêu thụ bậc ba D.Trăn thuộc bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp Đáp án D Châu chấu Chim sâu Cỏ Gà Trăn Thỏ Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 1/10 - Mã đề thi 017 A Sai Cỏ sinh vật sản xuất có sinh khối lớn B Sai Châu chấu thỏ có ổ sinh thái dinh dưỡng giống nhau, dùng cỏ làm nguồn thức ăn C Sai Gà chim sâu sinh vật tiêu thụ bậc hai, bậc dinh dưỡng bậc ba Câu Những tuyên bố lồi ngoại lai có nhiều khả CHÍNH XÁC? A.Các loài ngoại lai thuờng sinh sản chậm loài địa B.Các lồi ngoại lai thường dễ kiểm sốt C.Các lồi ngoại lai đối thù cạnh tranh tích cực làm tăng đa dạng sinh học D.Một số lồi ngoại lai thay đổi cấu trúc vật lý môi trường sống chúng Đáp án D Loài ngoại lai loài động vật, thực vật từ nơi khác vào vùng địa nhanh chóng sinh sơi, nảy nở cách khó kiểm sốt trở thành hệ thực vật thay đe dọa nghiêm đến hệ động thực vật đại, đe dọa đạng sinh học Sự bành trường sinh vật mối nguy hại cho tồn môi trường hệ sinh thái địa Ví dụ: Ốc bươu vàng nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam (khoản 10 năm) chúng nước ăn loại thực vật thủy sinh sen, khoai sọ, củ ấu, lúa sinh sản nhanh gây đại dịch phá hoạt lúa nhiều đồng sông Cửu Long phát triển sang miền Trung, miền Bắc, phủ phải tiêu tốn hàng tỉ đồng khơng tận diệt lồi (Chúng nguy hiểm mùa màng vùng đất ngập nước giới ) Câu Phân ly ổ sinh thái có nhiều khả xảy A quần thể loài ăn thịt mồi có khu vực địa lý B quần thể khu vực địa lý có ổ sinh thái tương tự C quần thể khác khu vực địa lý loài D quần thể khác khu vực địa lý có ổ sinh thái tương tự Đáp án B Câu 7: Ví dụ sau mơ tả cho tiến hóa phân li? A Cánh dơi cánh côn trùng B Gai xương rồng gai hoa hồng C Tuyến nước bọt động vật tuyến nọc độc rắn D Tay người vây cá Đáp án C Câu 8: Yếu tố sau không xem nhân tố tiến hóa? A Các yếu tố ngẫu nhiên B Giao phối ngẫu nhiên C Chọn lọc tự nhiên D Đột biến Đáp án B Câu 9: Cây có hoa ngự trị vào Đại địa chất sau đây? A Đại Tân sinh B Đại Nguyên sinh C Đại Trung sinh D Đại Cổ sinh Đáp án A Câu 10: Môi trường nơi sống phần lớn sinh vật ký sinh? A Môi trường cạn B Môi trường đất C Môi trường nước D Môi trường sinh vật Đáp án D Câu 11: Một đặc điểm tập tính bẩm sinh A Khơng di truyền từ bố mẹ B Ít bền vững dễ thay đổi C Đặc trưng cho cá thể sinh vật D Là chuỗi phản xạ không điều kiện Đáp án D Câu 12: Cho liệu sau: (1) Sinh vật đá tìm lòng đất (2) Xác Pharaon kim tự tháp Ai Cập tươi (3) Xác sâu bọ phủ kín nhựa hổ phách giữ ngun màu sắc (4) Xác voi mamut tươi lớp băng hà (5) Rìu đá người cổ đại Có liệu gọi hóa thạch? A B C D Đáp án A Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 2/10 - Mã đề thi 017 Hóa thạch di tích sinh vật sống thời đại trước lớp đất đá Hóa thạch dạng xương nguyên tảng băng hà, lớp nhựa hổ phách Do đó, có (1) (3) Câu 13: Hóa thạch động vật cổ xuất A Kỉ ocđovic B Đại tiền Cambri C Kỉ Cambri D Kỉ phân trắng Đáp án B Xem thêm lịch sử phát sinh phát triển sống Câu 14: Cacbon vào chu trình sinh địa hóa chất dạng A Các hợp chất hữu B Muối cacbonat thông qua quang hợp C CO2 thông qua quang hợp D Than bùn, than đá thơng qua hóa thạch Đáp án C Cacbon vào chu trình qua trình quang hợp thực vật dạng cacbonđioxit, sau động vật ăn thực vật hô hấp để trở lại môi trường phần C lắng lớp trầm tích Câu 15: Cho thơng tin vai trò nhân tố tiến hoá sau I Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định II Làm phát sinh biến dị di truyền quần thể, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho trình tiến hố III Có thể loại bỏ hồn tồn alen khỏi quần thể sau hệ IV Không làm thay đổi tần số alen làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể V Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể chậm Các thơng tin nói vai trò chọn lọc tự nhiên A III IV B I IV C I III D II IV Đáp án C I Đúng II Sai Đây vai trò đột biến III Đúng Khi chọn lọc tự nhiên loại bỏ alen trội khỏi quần thể IV Sai Đây đặc điểm giao phối không ngẫu nhiên V Sai Đây đặc điểm đột biến (chậm nhất) Câu 16: Diễn biến sau không phù hợp với điều chỉnh số lượng cá thể quần thể quần thể đạt kích thước tối đa? A Dịch bệnh phát triển làm tăng tỉ lệ tử vong quần thể B Tỉ lệ sinh sản giảm, tỉ lệ tử vong tăng C Tỉ lệ cá thể nhóm tuổi trước sinh sản tăng lên, tỉ lệ cá thể nhóm tuổi sinh sản giảm D Các cá thể quần thể phát tán sang quần thể khác Đáp án C Khi số lượng cá thể quần thể đạt đến kích thước tối đa , mật độ cá thể tăng cao cá thể quần thể cạnh tranh gay gắt giành thức ăn, nơi ở, dẫn đến tỉ lệ tử vong cao tỉ lệ sinh sản giảm Đối với cá thể khơng có khả cạnh tranh thường có xu hướng phát tán sang quần thể khác Ngồi ra, kích thước quần thể cao, dịch bệnh tăng lên làm tăng tỉ lệ tử vong quần thể Do đó, A, B, D Câu 17: Khi nói cấu trúc mạng lưới dinh dưỡng, xét kết luận sau: (1) Mỗi hệ sinh thái có nhiều mạng lưới dinh dưỡng (2) Mạng lưới dinh dưỡng đa dạng hệ sinh thái ổn định (3) Cấu trúc mạng lưới dinh dưỡng thay đổi theo mùa, theo môi trường (4) Khi bị mắt xích khơng làm thay đổi cấu trúc mạng lưới Có kết luận đúng? A B C Đáp án A (1) sai hệ sinh thái có lưới thức ăn (2) sai mạng lưới dinh dưỡng đa dạng hệ sinh thái ổn định (3) (4) sai bị mắt xích cấu trúc mạng lưới thay đổi Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com D Trang 3/10 - Mã đề thi 017 Câu 18: Các cá thể quần thể chung ổ sinh thái, đấu tranh trực tiếp Lí chủ yếu khẳng định điều đó? A Do huyết thống, không cách li di truyền B Đấu tranh trực tiếp dẫn đến diệt vong loài C Nguồn thức ăn thỏa mãn cho phát triển số lượng tối đa quần thể D Các cá thể quần thể không phân bố tập trung, tránh cạn kiệt nguồn sống Đáp án C Sự trùng lặp ổ sinh thái loài nguyên nhân gây cạnh tranh chúng Các loài thường cạnh tranh thức ăn, nơi Do đó, lồi gần nguồn gốc, sống sinh cảnh sử dụng nguồn thức ăn nên chúng có xu hướng phân li ổ sinh thái để tránh cạnh tranh Và để tình trạng phân li ổ sinh thái đấu tranh trực tiếp khơng diễn nguồn thức ăn phải ln thỏa mãn với phát triển số lượng tối đa quần thể Câu 19: Trong chuỗi thức ăn hệ sinh thái cạn, nhóm sinh vật sau có tổng sinh khối lớn nhất? A Sinh vật tiêu thụ bậc B Sinh vật tiêu thụ bậc C Sinh vật sản xuất D Sinh vật tiêu thụ bậc Đáp án C Sinh vật sản xuất có tổng sinh khối lớn Câu 20: Khi nói tháp sinh thái, phát biểu sau khơng đúng? A Tháp lượng ln có dạng chuẩn, đáy lớn, đỉnh nhỏ B.Tháp số lượng tháp sinh khối bị biến dạng, tháp trở nên cân đối C Trong tháp lượng, lượng vật làm mồi đủ đến dư thừa để ni vật tiêu thụ D Tháp sinh khối quần xã sinh vật nước thường cân đối sinh khối sinh vật tiêu thụ nhỏ sinh khối sinh vật sản xuất Đáp án D Tháp sinh khối quần xã sinh vật nước cân đối sinh khối sinh vật tiêu thụ lớn sinh khối sinh vật sản xuất Tháp sinh khối lúc bị đảo ngược Câu 21: Theo Đacuyn, đổi tượng chọn lọc tự nhiên là: A Các cá thể kết chọn lọc tự nhiên lại tạo nên quần thể sinh vật có kiếu gen quy định kiểu hình thích nghi với môi trường , B Quần thể kết chọn lọc tự nhiên lại tạo nên lồi sinh vật có phân hóa mức độ thành đạt sinh sản C.Các cá thể kết chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có đặc điểm thích nghi với mơi trường D.Quần thể kết chọn lọc tự nhiên lại tạo nên lồi sinh vật có kiêu gen quy định đặc điem thích nghi với mơi trường Đáp án C - Theo Đác - uyn, đối tượng cùa CLTN cá thể sinh vật, CLTN tác động thể sinh vật nhằm chọn lọc cá thể có khả thích nghi với mơi trường Kết hình thành nên lồi mói mang đặc điểm thích nghi với mơi trường - Theo quan điểm đại, đối tượng cùa CLTN quần thể sinh vật Sự chọn lọc quần thể sinh vật thích nghi với mơi trường Kết hình thành nên lồi có phân hóa khả sinh sản Câu 22: Các chứng cổ sinh vật học cho thấy: Trong lịch sử phát triển sống Trái Đất, thực vật có hoa xuất A kỉ Đệ tam (Thứ ba) thuộc đại Tân sinh B kỉ Triat (Tam điệp) thuộc đại Trung sinh C kỉ Krêta (Phấn trắng) thuộc đại Trung sinh D kỉ Jura thuộc đại Trung sinh Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 4/10 - Mã đề thi 017 Đáp án C Câu 23: Hình ảnh sau diễn tả kiểu phân bố cá thể quàn thể Một số nhận xét đưa sau: Hình kiểu phân bố đồng đều, hình kiểu phân bố theo nhóm hình kiểu phân bố ngẫu nhiên Hình kiểu phân bố phổ biến nhất, thường gặp điều kiện sống phân bố không đồng môi trường 3.cây thông rừng thông hay chim hải âu làm tổ số ví dụ kiểu phân bố nói đén hình 4.Hình kiểu phân bố thường gặp điều kiện sống phân bố cách đồng mơi trường có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể Hình kiểu phân bố giúp sinh vật tận dụng nguồn sống tiềm tàng mơi trường Hình kiểu phân bố giúp cá thể hỗ trợ chống lại điều kiện bất lợi môi trường Nhóm bụi mọc hoang dại đàn trâu rừng la số ví dụ kiểu phân bố nói đến hình Hình kiểu phân bố thường gặp điều kiên sống phân bố cách đồng môi trường cá thể quần thể khơng có cạnh tranh gay gắt Các em cho biết phát biểu sai? A 1,4,8 B 1,2,7 C 3,5,6 D 2,4,7 Đáp án A Ý sai hình kiểu phân bố đồng đều, hình kiểu phân bố ngẫu nhiên hình kiểu phân bố theo nhóm Ý kiểu phân bố theo nhóm kiểu phân bố phổ biến thường gặp điều kiện sống phân bố không đồng mơi trường, cá thể ln có xu hướng quần tụ với Ý Ý sai hình kiểu phân bố thường gặp điều kiện sống phân bố đồng mơi trường khơng có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể Ý 5,6,7 Ý sai hình kiểu phân bố thường gặp điều kiện sống phân bố cách đồng môi trường cá thể quần thể có cạnh tranh gay gắt Để nhớ cách phân bố dễ: - Vì cạnh tranh gay gắt nên buộc cá thể phải phân bố đồng để tránh cạnh tranh khơng nào!!! - Phân bố theo nhóm dĩ nhiên giúp cho cá thể hỗ trợ lẫn tận dụng nguồn sống tốt hơn, giống làm việc theo nhóm, phối hợp ăn ý hiệu công việc tốt - Phân bố ngẫu nhiên chắn môi trường lúc điều kiện sống phân bố khơng có cạnh tranh cá thể phân bố chỗ Câu 24: Khi nói mối quan hệ động vật ăn thịt – mồi, kết luận đúng: A Quần thể vật ăn thịt ln có xu hướng có số lượng nhiều quần thể mồi B Quần thể vật ă thịt ln có số lượng ủng hộ, quần thể mồi biến đổi C Cả quần thể biến động theo chu kỳ quần thể vật ăn thịt biến động trướC Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 5/10 - Mã đề thi 017 D Quần thể mồi bị biến động số lượng kéo theo quần thể vật ăn thịt biến động theo Đáp án D A sai, tuỳ loài mà số lượng cá thể vật ăn thịt nhiều mồi B sai số lượng mồi biến động vật ăn thịt biến động để phù hợp với nguồn thức ăn, sinh trưởng phát triển vật ăn thịt C sai quần thể vật ăn thịt biến động mồi biến động D Quần thể mồi ln có số lượng lớn quần thể vật ăn thịt Hai quần thể biến động theo chu kì quần thể mồi quần thể biến động trước Câu 25: Trong phát biểu sau, có phát biểu mối quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể sinh vật? (1) Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt cá thể cạnh tranh yếu bị đào thải khỏi quần thể (2) Quan hệ cạnh tranh xảy mật độ cá thể quần thể tăng lên cao, nguồn sống môi trường không đủ cung cấp cho cá thể quần thể (3) Quan hệ cạnh tranh giúp trì số lượng cá thể quần thể mức độ phù hợp, đảm bảo tồn phát triển quần thể (4) Quan hệ cạnh tranh làm tăng nhanh kích thước quần thể A B C D Đáp án D (2) Sai Quan hệ cạnh tranh xảy đực tranh giành (4) Sai Quan hệ canh tranh làm giảm kích thước quần thể, trì số lượng cá thể quần thể mức độ phù hợp Câu 26: Theo quan niệm tiến hố đại, nói nhân tố tiến hóa, phát biểu sau đúng? (1) Với đột biến gen trội có hại, chọn lọc tự nhiên đào thải quần thể vi khuẩn nhanh so với sinh vật lưỡng bội (2) Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò sàng lọc giữ lại cá thể có kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi mà khơng tạo kiểu gen thích nghi (3) Chọn lọc tự nhiên thực chất q trình phân hố khả sống sót, khả sinh sản cá thể với kiểu gen khác quần thể (4)Nếu quần thể cân có alen A, a;trong tần số A 0,7.Nếu F1 có cấu trúc 0,6AA: 0,2 Aa: 0,2 aa đưa đến kết luận quần thể chịu tác động giao phối khơng ngẫu nhiên (5) Q trình cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho tiến hóa đột biến NST A B C D Đáp án C (1) Sai Chọn lọc tự nhiên đào thải alen trội vi khuẩn sinh vật lưỡng bội không so sánh tốc độ nhanh chậm Khi chọn lọc tự nhiên đào thải alen lặn quần thể vi khuẩn nhanh sinh vật lưỡng bội (vì vi khuẩn đơn gen) (4) Đúng Quần thể cân có A = 0,7 → a = 0,3 P: 0,49 AA: 0,42 Aa; 0,09 aa F1: 0,6 AA: 0,2 Aa: 0,2 aa → Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tăng, tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm → “Có thể” chịu tác động giao phối không ngẫu nhiên (5) Sai Quá trình cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho tiến hóa đột biến gen Câu 27: Trong giải pháp sau đây, có giải pháp xem giải pháp phát triển bền vững, góp phần làm hạn chế biến đổi khí hậu tồn cầu? I Bảo tồn đa dạng sinh học II Tăng cường khai thác tài nguyên thiên nhiên III Ngăn chặn nạn phá rừng, nên khai thác rừng nguyên sinh IV Tăng cường sử dụng lượng V Tăng cường sử dụng loài thiên địch sản xuất nông nghiệp A.4 B C D Đáp án C I,IV,V Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 6/10 - Mã đề thi 017 Câu 28: Xét loài chim ăn hạt sống khu vực Ổ sinh thái dinh dưỡng thể thông qua tỷ lệ phần trăm loại kích thước mỏ lồi biểu diễn đồ thị sau Dựa vào đồ thị, dự đoán sau loài chim đúng? A Số lượng cá thể lồi khơng ảnh hưởng đến số lượng cá thể loài ngược lại B Lồi lồi có tượng cạnh tranh gay gắt nguồn thức ăn với C Các lồi chim khu vực ln có số lượng cá thể D Loài lồi khu vực gần khơng cạnh tranh thức ăn Đáp án D Câu 29: Ốc lác (Pila conica) sống phổ biến khắp Miền Tây Nam Bộ (Việt Nam) Ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata) có nguồn gốc Trung Nam Mĩ du nhập vào Việt Nam năm 1985-1988 Ốc bươu vàng thích ứng với mơi trường sống dễ dàng phát triển mạnh, giành lấy thức ăn nơi tốt, làm cho nơi Ốc lác phải thu hẹp lại Mặt khác, Ốc bươu vàng trở thành sinh vật gây hại nghiêm trọng cho nơng nghiệp Việt Nam Khi nói mối quan hệ sinh thái loài ốc trên, có phát biểu sau đúng? I Quan hệ Ốc lác Ốc bươu vàng trường hợp mối quan hệ cạnh tranh loài II.Quan hệ Ốc lác Ốc bươu vàng trường hợp mối quan hệ cạnh tranh khác loài III.Quan hệ Ốc lác Ốc bươu vàng trường hợp xem mối quan hệ ức chế cảm nhiễm IV Khi có Ốc bươu vàng, Ốc lác nước ta thúc đẩy q trình tiến hóa, Ốc lác nước ta ngày phát triển mạnh V Khi có Ốc bươu vàng, Ốc lác nước ta thúc đẩy q trình tiến hóa Tuy nhiên, Ốc bươu vàng loài ăn tạp, sinh sản nhanh nên làm số lượng Ốc lác nước ta ngày giảm mạnh A B C D Đáp án C I Sai II Đúng Ốc lác ốc bươu vàng mối quan hệ cạnh tranh ốc bưu vàng phát triển mạnh giành thức ăn nơi tốt, làm nơi Ốc lác phải bị thu hẹp lai Đây hai loài khác Ốc lác (Pilaconica) Ốc bươu vàng (Pomacea cânliculât) có nguồn gốc sống khác III Sai Quan hệ ức chế - cảm nhiễm vơ tình gây hại cho đối phương.Nhưng mối quan hệ cạnh tranh ốc bươu vàng ốc lác tranh giành nguồn sống IV Sai V Đúng Khi có ốc bươu vàng, ốc lác phát triển, giảm mạnh số lượng dẫn tới diệt vong Do ốc bươu vàng thích ứng với mơi trường sống dễ dàng, phát triển mạnh Câu 30: Trong nghề nuôi cá, để thu suất cá tối đa đơn vị diện tích mặt nước điều cần thiết cả: A Ni nhiều lồi cá có chuỗi thức ăn B Ni nhiều loài cá với mật độ cao tốt C Ni loại cá thích hợp với mật độ cao cho ăn dư thừa thức ăn D Nuôi nhiều loài cá tăng nước khác Đáp án D Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 7/10 - Mã đề thi 017 Điều dựa lý thuyết ổ sinh thái, loài cá sống tầng nước khác Nhờ tận đụng tối đa không gian ao nuôi Câu 31: Trường hợp không phản ánh mối quan hệ cộng sinh? A Nấm vi khuẩn lam sống tạo nên dạng sống mới, địa y B Vi khuẩn lam sống nốt sần rễ lạc C Cây dương xỉ sống bám thân gỗ lớn D Động vật nguyên sinh sống ruột mối Đáp án C Cộng sinh kiểu quan hệ mà hai loài chung sống thường xuyên với nhau, mang lại lợi ích cho - A, B, D mối quan hệ cộng sinh lồi có mối quan hệ mật thiết với đơi bên có lợi - C khơng phải mối quan hệ cộng sinh lại phản ánh mối quan hệ hội sinh (một bên có lợi (dương xỉ) bên khơng có hại (cây thân gỗ)) Câu 32: Có nhóm sinh vật có đại diện có lối sống kí sinh? Vi khuẩn Thực vật Động vật Nấm A B C D Đáp án D Vi khuẩn, thực vật, động vật nấm có đại diện sống kí sinh (Ví dụ: vi khuẩn gây viêm loét dày người; tầm gửi sống thân gỗ; bọ chét sống chuột, vi nấm gây bệnh hắc lào người,… vv) Câu 33: Cho sơ đồ hình tháp lượng đây: Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 0,5.102 Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 1,1.102 Kcal Kcal Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 1,2.104 Kcal Sinh vật sản xuất: 2,1.106 Kcal Dựa vào hình tháp lượng bên em cho biết hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp 1, hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp A 0,57% 0,92% B 0,92% 45% C 0,57% 45% D 25% 50% Đáp án A Theo ta có Sinh vật sản xuất (có bậc dinh dưỡng cấp 1); Sinh vật tiêu thụ bậc (có bậc dinh dưỡng cấp 2); Sinh vật tiêu thụ bậc (có bậc dinh dưỡng cấp 3); Sinh vật tiêu thụ bậc (có bậc dinh dưỡng cấp 4); Hiệu suất sinh thái tính cơng thức ! H= !"#$ x100 " Trong đó: H: hiệu suất sinh thái (tính %); Ci: bậc dinh dưỡng thứ i Ci+1: bậc dinh dưỡng thứ i+1, sau bậc Ci - Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp so với bậc dinh dưỡng cấp ! &,(*&+, H=!% x100=(,&*&+- =0,57% $ - Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp so với bậc dinh dưỡng cấp ! &,&*&+% H=! x100=&,(*&+, =0,92% % Câu 34: Để hạn chế ô nhiễm môi trường, người khơng nên làm hành động sau đây? A Sử dụng loại hóa chất độc hại vào sản xuất nông, lâm nghiệp B Lắp đặt thêm thiết bị lọc khí thải cho nhà máy sản xuất cơng nghiệp C Xây dựng thêm công viên xanh nhà máy xử lí, tái chế rác thải Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 8/10 - Mã đề thi 017 D Bảo tồn đa dạng sinh học, khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên Đáp án A - A hành động không nên người loại hóa chất độc hại gây ô nhiễm môi trường nặng nề - B, C, D hành động bảo vệ môi trường Câu 35: Hậu việc gia tăng nồng độ khí CO2 khí A Làm cho xạ nhiệt Trái Đất dễ dàng ngồi vũ trụ B Tăng cường chu trình cacbon hệ sinh thái C Kích thích q trình quang hợp sinh vật sản xuất D Làm cho Trái Đất nóng lên, gây thêm nhiều thiên tai Đáp án D Hậu việc gia tăng nồng độ khí CO2 khí là: làm cho Trái Đất nóng lên, gây thêm nhiều thiên tai (gia tăng hiệu ứng nhà kính) Câu 36: Các nhân tố vô sinh hữu sinh vùng định tương tác với hình thành nên A lưới thức ăn B mức dinh dưỡng C quần xã sinh vật D hệ sinh thái Đáp án D - A: loại lưới thức ăn tập hợp chuỗi thức ăn - B: loại đơn vị cấu trúc nên chuỗi thức ăn bậc dinh dưỡng, bậc mức dinh dưỡng - C: loại quần xã tập hợp quần thể sinh vật khác loài sống khoảng không gian xác định - D: nhân tố vơ sinh hữu sinh vùng định tương tác với hình thành nên hệ sinh thái Câu 37: Ý nghĩa mối quan hệ vật ăn thịt – mồi tiến hóa lồi quần xã sinh vật A vật ăn thịt động lực phát triển mồi vật ăn thịt tác nhân chọn lọc mồi B mồi điều kiện tồn vật ăn thịt cung cấp chất dinh dưỡng cho vật ăn thịt C mối quan hệ đảm bảo cho tuần hồn vật chất dòng lượng hệ sinh thái D loài mối quan hệ đối kháng lại có vai trò kiểm sốt nhau, tạo động lực cho tiến hóa Đáp án D Bài người ta hỏi ý nghĩa với tiến hóa Các lồi mối quan hệ đối kháng lại có vai trò kiểm sốt nhau, tạo động lực cho tiến hóa Câu 38: Cho phát biểu sau: 1.Giới hạn sinh thái khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái, sinh vật tồn phát triển ổn định theo thời gian 2.Khoảng chống chịu khoảng nhân tố sinh thái mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực chức sống tốt 3.Ổ sinh thái loài giống nơi chúng, hai nơi cư trú loài đổ 4.Động vật nhiệt ổn định nhiệt độ thể chủ yếu qua thích nghi hình thái, cấu tạo giải phẫu, hoạt động sính lí thể tập tính lẫn tránh nơi có nhiệt độ khơng phù hợp 5.Cây ưa sáng có phiến mỏng, khơng có mơ giậu, nằm ngang 6.Các lồi khác phản ứng giống với tác động nhân tố sinh thái 7.Những lồi có giới hạn sinh thái rộng nhiều nhân tố có vùng phân bố rộng, lồi có giới hạn sinh thái hẹp nhiều nhân tố có vùng phân bố hẹp 8.Sự trùng lặp ổ sinh thái loài nguyên nhân gây cạnh tranh chúng Số phát biếu đúng: A B.5 C.7 D Đáp án B Ý ( khái niệm giới hạn sinh thái) Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 9/10 - Mã đề thi 017 Ý sai khoảng thuận lợi khoảng nhân tố sinh thái mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực chức sống tốt Ý sai ổ sinh thái loài khác với nơi chúng Nơi nơi cư trú ổ sinh thái biểu cách sinh sống lồi Ý Có hai quy tắc thể thích nghi mặt hình thái sinh vật với nhiệt độ mơi trường - Quy tắc vẽ kích thước thể: động vật nhiệt sống vùng ơn đới có kích thước thể lớn so với động vật lồi hay lồi có quan hệ họ hàng gần sống vùng nhiệt đới ấm áp - Quy tắc kích thước phận tai, đuồi chi., thể: (quy tắc ngược lại với quy tắc trên) Động vật nhiệt sống vùng ôn đới có tai, đi, chi thường bé tai, đi, chi., lồi động vật tương tự sống vùng nóng Ý sai ưa sáng phải có đặc điểm chịu ánh sáng mạnh có phiến dày, mơ giậu phát triển, xếp nghiêng so với mặt đất, nhở tránh tia nắng chiếu thẳng vào bề mặt Ý sai lồi khác phản ứng khác với tác động nhân tố sinh thái Ý 7,8,9 Câu 39: Cơ quan quan tương tự với gai hoàng liên? A Gai xương rồng B Lá nắp ấm C Gai hoa hồng D Tua đậu Hà Lan Đáp án C - Cơ quan tương tự quan có nguồn gốc khác đảm nhiệm chức giống nên có hình thái tương tự - Gai hồng liên, gai xương rồng, tua đậu Hà Lan biến dạng gai hoa hồng lại tạo thành phát triển biểu bì thân gai hồng liên gai hoa hồng khác nguồn gốc có hình thái tương tự quan tương tự Câu 40: “Sông lên đồng, chỗ làm nhà cửa chỗ trồng ngô khoai” hiểu dạng A diễn phân hủy B diễn thứ sinh C diễn nguyên sinh D diễn dị dưỡng Đáp án B Sông môi trường nước có quần xã tồn chuyển lên môi trường đất Vậy hiểu dạng diễn thứ sinh Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 10/10 - Mã đề thi 017 ... sinh vật tiêu thụ nhỏ sinh khối sinh vật sản xuất Đáp án D Tháp sinh khối quần xã sinh vật nước cân đối sinh khối sinh vật tiêu thụ lớn sinh khối sinh vật sản xuất Tháp sinh khối lúc bị đảo ngược... khối lớn nhất? A Sinh vật tiêu thụ bậc B Sinh vật tiêu thụ bậc C Sinh vật sản xuất D Sinh vật tiêu thụ bậc Đáp án C Sinh vật sản xuất có tổng sinh khối lớn Câu 20: Khi nói tháp sinh thái, phát... sinh B kỉ Triat (Tam điệp) thuộc đại Trung sinh C kỉ Krêta (Phấn trắng) thuộc đại Trung sinh D kỉ Jura thuộc đại Trung sinh Cộng đồng Bookgol: Sinh học Bookgol - bookgol.com Trang 4/10 - Mã đề
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (104) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (104)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay