ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (82)

26 2 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:06

Gửi em HS 19 tập phả hệ chi tiết! [ Tổng số 50 câu, mức độ khó tăng dần] Tơi có biên soạn lại số bạn đồng nghiệp [Thầy Đồn Đình Doanh, Thầy Trương Văn Trí, Cô Phạm Thị Phương Anh, Thầy Ngô Hà Vũ, Thầy Đinh Đức Hiền….- Vì khơng gặp thầy để xin phép nên tiện xin thầy cô thứ lỗi chia sẻ này] tổng số 60 câu tập phả hệ với lời giải chi tiết xếp chúng theo thứ tự khó dần Xin chia sẻ với bạn em học sinh 19 câu đầu tiên! Có thực tế tập phả hệ đề thi THPT QG gồm câu Nhưng để làm câu yêu cầu học sinh phải làm nhiều câu mời nhuyễn đu bơi kịp với độ dài đề, điều vơ lí để ý thấy toán học để làm điểm lượng giác em nhiều phải giải 300 tốn lượng giác học Mặt khác, giải phần dịp để em HS rèn luyện kĩ tính tốn, tư duy….Vì thế, 60 câu nhiều cho dạng tập hợp lí cần thiết Câu (Thầy Ngô Hà Vũ) Quan sát sơ đồ phả hệ di truyền bệnh máu khó đơng người sau đây, với qui ước: a Vì bệnh máu khó đơng xuất phổ biến nam giới nữ giới? b Nếu người phụ nữ 15 lập gia đình với người đàn ơng bình thường xác suất sinh đứa bị bệnh phần trăm ? c Nếu người phụ nữ 15 lập gia đình với người đàn ơng bình thường sinh đứa đầu lòng bị bệnh, họ tiếp tục sinh xác suất đứa thứ mắc bệnh phần trăm ? Hướng dẫn giải: a Bệnh máu khó đơng xuất phổ biến nam giới nữ giới bệnh gen lặn nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X, nam giới cần alen gây bệnh biểu thành bệnh, nữ giới phải cần alen gây bệnh xuất đồng thời biểu bệnh b X A X A A a N  X A X a    N15   A a  X : X A 4  X X N8  X Y  1 XA Y  XA : Y 2 Đinh Văn Tiên [098.5554.686] 1   XS     87,5% Trang c Vì người 15 lấy chồng bình thường sinh bị bệnh chắn người 15 có kiểu gen X A Xa 1  2 xác suất đứa thứ mắc bệnh này: Câu (CĐ 2009) Phêninkêto niệu (PKU) bệnh di truyền thiếu enzim chuyển hoá axit amin phêninalanin Sơ đồ phả hệ gia đình sau bị bệnh này: Phả hệ cho thấy bệnh Phêninkêto niệu (PKU) quy định A gen trội nhiễm sắc thể giới tính X B gen lặn nhiễm sắc thể thường C gen trội nhiễm sắc thể thường D gen lặn nhiễm sắc thể giới tính X Hướng dẫn giải: Nhìn cặp vợ chồng hệ thứ nhất, vợ chồng bình thường sinh bị bệnh Do đó, bệnh gen lặn nằm NST thường gen lặn nằm vùng không tương đồng NST giới tính X Nếu nằm NST giới tính X cặp vợ chồng đầu hệ II có vợ XaXa, chồng XAY khơng thể sinh XaXa Vô lý Vậy bệnh PKU quy định gen lặn nằm NST thường Chọn đáp án B Câu Khi nghiên cứu di truyền bệnh kí hiệu Z dòng họ người ta thu sơ đồ phả hệ sau: Biết màu đen người bị bệnh Z Phát biểu sau đúng? A Bệnh Z gen lặn quy định di truyền theo dòng mẹ B Bệnh Z gen lặn quy định nằm NST thường C Bệnh Z gen trội quy định nằm NST giới tính Y D Bệnh Z gen trội quy định nằm NST X Hướng dẫn giải: Thấy bố mẹ không bệnh sinh bị bệnh bệnh quy định NST thường NST giới tính X khơng có alen tương ứng Y Giả sử bệnh Z quy định gen nằm NST giới tính X, cặp vợ chồng hệ thứ II có chồng XAY, vợ XAXa sinh gái bị bệnh→vô lý Chọn đáp án B Câu (ĐH 2011) Cho sơ đổ phả hệ sau: Đinh Văn Tiên [098.5554.686] Trang Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất cá cá thể phả hệ Trong người thuộc phả hệ trên, người chưa thể xác định xác kiểu gen chưa có đủ thơng tin là: A 13 B C 17 20 D 15 16 Hướng dẫn giải: Bệnh alen trội nằm NST thường quy định Chọn đáp án C Câu (CĐ 2012) Sơ đồ phả hệ sau mô tả bệnh di truyền người alen lặn nằm nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội tương ứng quy định không bị bệnh Biết khơng có đột biến phát sinh tất cá thể phả hệ Xác suất sinh đầu lòng khơng bị bệnh cặp vợ chồng III.12 – III.13 phả hệ A B C D Hướng dẫn giải: Bệnh alen lặn nằm NST thường quy định 1  III.12  A : a  1 2     XS    2 III.13  A : a  3  Chọn đáp án D Đinh Văn Tiên [098.5554.686] Trang Câu (ĐH 2010) Cho sơ đồ phả hệ sau: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ Xác suất để cặp vợ chồng hệ III phả hệ sinh đứa gái bị mắc bệnh A B C D Hướng dẫn giải: Bệnh alen lặn nằm NST thường quy định  2 Chång :  A : a   1  XS    3  Vợ :100%a gái bệnh Chn ỏp án A Câu (ĐH 2012) Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định, alen trội trội hồn tồn Biết khơng xảy đột biến bố người đàn ông hệ thứ III không mang alen gây bệnh Xác suất người đầu lòng cặp vợ chồng hệ thứ III bị bệnh A 18 B C D 32 Hướng dẫn giải:  A: a  3  AA : Aa  A : a  3 6 6  100%A  chång    XS  A : a 3 3   vỵ 1   18  Chọn đáp án A Đinh Văn Tiên [098.5554.686] Trang Câu (ĐH 2013) Sơ đồ phả hệ sau mô tả bệnh di truyền người hai alen gen quy định Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ Xác suất sinh đầu lòng bị bệnh cặp vợ chồng III13 - III14 là: A 1/6 B 1/8 C 1/9 D 1/4 Hướng dẫn giải: 1  A : a 1 2     XS   2  A : a 3  III13  III14 Chọn đáp án A Câu Khảo sát di truyền bệnh M người qua ba hệ sau : Xác suất để người III10 mang gen bệnh bao nhiêu: A 0,335 B 0,75 C 0,67 Hướng dẫn giải: Bệnh alen lặn nằm NST thường quy định D 0,5 II6 : Aa    III10 : A _   Aa   0,67   A_ II7 : Aa   Chọn đáp án C Câu 10 Gen b gây chứng Phenylketoniệu phương diện di truyền bệnh gây rối loạn chuyển hóa phenyalanin Alen B quy định chuyển hóa bình thường, sơ đồ đây, vòng tròn biểu thị giới nữ, hình vng biểu thị giới nam, tơ đen biểu thị người mắc chứng Phenylketoniệu a Xác suất mang gen bệnh người thứ gái (3) bao nhiêu? A 1/2 B 1/3 C 2/3 Đinh Văn Tiên [098.5554.686] D 3/4 Trang b Xác suất đứa trẻ mắc chứng Phenylketoniệu sinh từ cặp vợ chồng anh, chị em họ lấy (người số 5) ? A 1/3 B 1/6 C 3/16 D 2/9 Hướng dẫn giải: a N1  Aa    N3 : A _   Aa    A_ N  Aa   Chọn đáp án C b  2 N :  A : a   1 3  XS      1 N5 :  A : a    2 Chọn đáp án B Câu 11 [Thầy Đồn Đình Doanh] Sự di truyền bệnh người alen gen thể qua sơ đồ phả hệ (ô đen người mắc bệnh, trắng bình thường) a) Xác suất cặp vợ chồng (1x2) sinh trai không bị bệnh trên? b) Xác suất để cặp vợ chồng (1x2) sinh người có người khơng bị bệnh bao nhiêu? c) Nếu vợ chồng (1x2) sinh đứa đầu lòng bị bệnh Họ dự định sinh thêm người Xác suất để số đứa có trai, gái có người khơng bị bệnh bao nhiêu? Hướng dẫn giải: 1 1 a   XS      2 3  1  2 1:  AA : Aa    A : a   3  3  2 1 143 3  b   XS        3   144  1  2 :  AA : Aa    A : a    3    1  15 3 c   XS      AaxAa  4  32 Đinh Văn Tiên [098.5554.686] Trang Câu 12 [Thầy Đồn Đình Doanh] Một bệnh người hai alen gen quy định Theo dõi người dòng họ qua hệ thể qua sơ đồ phả hệ 1/ Xác suất để cặp vợ chồng hệ III sinh đầu lòng bị bệnh A 5% B 8% C 10% D 15% 2/ Xác suất để đứa trai thứ hệ IV phả hệ có kiểu gen giống bố mẹ hệ III A 1/5 B 1/2 C 1/4 D 2/5 3/ Xác suất để đứa gái thứ hai hệ IV phả hệ có kiểu gen giống mẹ không giống bố hệ III A 7/30 B 9/30 C 2/15 D 4/15 4/ Xác suất để đứa hệ IV phả hệ có kiểu gen A 365/729 B 53/90 C 412/729 D 67/90 Hướng dẫn giải: 1/  1   2 chång III   A : a  x  A : a   AA : Aa  3  2  5  3  XS   10%   vỵ III  AA : Aa  3  Chọn đáp án C 2/ 2 XS   5 3   AAxAA AaxAa Chọn đáp án D 3/ 2 1 XS    5 3 30  AAxAa AaxAA Chọn đáp án A 4/ 2  2   2   2  53 XS           5  2   2   3  90 Chọn đáp án B Đinh Văn Tiên [098.5554.686] Trang Câu 13 (*) Ở người gen quy định tính trạng hói đầu nằm NST thường biểu phụ thuộc vào giới tính Xét phả hệ sau: Khả cặp vợ chồng II 3-4 sinh gái khơng bị hói đầu là: A 1/3 B 1/6 C 1/4 D 1/12 2/ Tính xs sinh trai gái hói đầu chẳng hạn Hướng dẫn giải: Bệnh hói đầu: nam, H_ quy định hói đầu hh quy định bình thường; nữ h_ quy định bình thường HH quy định hói đầu 2 3  1   2   1 2/ XS  C12    2    1 1    10 2 1    36 32 h_  XS  1/  H: h  x  H: h hói đầu trai hói đầu gái Câu 14 Cho sơ đồ phả hệ: Cặp vợ chồng III2 III3 sinh đứa trai bình thường Xác suất để đứa trai không mang alen gây bệnh là: A 41,18% B 20,59% C 13,125% D 26,25% Hướng dẫn giải: Xét bệnh điếc bẩm sinh, cặp vợ chồng I5-I6 bình thường sinh gái bị bệnh Bệnh alen lặn nằm NST thường quy định Xét bệnh mù màu, cặp vợ chồng II1-II2 không mắc bệnh mù màu, sinh trai bị bệnh Bệnh có khả gen nằm NST thường gen nằm trên vùng không tương đồng NST giới tính X quy định, nhiên thực tế bệnh mù màu gen nằm vùng khong Đinh Văn Tiên [098.5554.686] Trang tường đồng NST giới tính X quy định Do đó, tốn giải theo hướng bệnh mù màu gen nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X quy định * XÐt bƯnh ®iÕc bÈm sinh: 1  A : a 2   AA 1  10   II3 : A : a   17 A _ IV1 2  1   III3  AA : Aa  A : a  10 5 10 10  II : A : a   3   * XÐt bÖnh mï m¯u: III : Aa     II1  X A Y  A a A A A a   III2  X X : X X  X : X  A a 4   XA Y  100% II  X X  IV1    III3  X A Y    XS  100%  41,18% 17 Chọn đáp án A Câu 15 Cho sơ đồ phả hệ sau: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ Trong phát biểu sau, có phát biểu đúng? (1) Có 18 người phả hệ xác định xác kiểu gen (2) Có 13 người phả hệ có kiểu gen đồng hợp tử (3) Tất người bị bệnh phả hệ có kiểu gen đồng hợp tử (4) Những người không bị bệnh phả hệ không mang alen gây bệnh A B C D Hướng dẫn giải: Ta thấy, cặp vợ chồng 12-13 bị bệnh sinh bình thường, tính trạng bệnh alen trội gây nên(quy ước: AA, Aa quy định bệnh aa quy định bình thường) Đinh Văn Tiên [098.5554.686] Trang Đúng, trừ người 17 18 không xác định xác kiểu gen Sai, có 11 người có kiểu gen đồng hợp tử Sai, người bị bệnh phả hệ mang kiểu gen đồng hợp tử dị hợp (4) Đúng, tính trạng bệnh alen trội gây nên Chọn đáp án B Câu 16 [Thầy Trương Văn Trí] Ở người, bệnh gặp cặp alen A a chi phối Nghiên cứu phả hệ gia đình quần thể cân di truyền, tần số alen a 10% hình bên (1) (2) (3) Biết không xảy đột biến tất người gia đình Dựa vào thông tin trên, cho biết, dự đốn sau có dự đốn đúng? (1) Xác suất để IV10 mang alen gây bệnh 46,09% (2) Xác suất sinh thứ hai trai không bị bệnh II7 II8 45,64% (3) Có thể biết xác kiểu gen người gia đình (4) Xác suất để II4 mang alen gây bệnh M 18,18% A B C D Hướng dẫn giải: Đinh Văn Tiên [098.5554.686] Trang 10   A : a 13  3    N3  AA : Aa  A : a  10  8 16 16   N2  A : a   11 11   1  N4  A : a  2  13 1 : Aa 16  16  ®óng 1 29 A _ N5 1 16 29   : XS  1     ®óng  16  64  N1     3 : biÕt chÝnh x¸c KG cða ng­êi  sai 10 10   ®óng   : XS  11  1 1    10  Chọn đáp án C Câu 18 Cho sơ đồ phả hệ sau: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất người phả hệ Xác suất để cặp vợ chồng hệ III phả hệ sinh đứa gái bị mắc bệnh là: A B C D Hướng dẫn giải: Đinh Văn Tiên [098.5554.686] Trang 12 Xét hai cặp vợ chồng hệ thứ nhất, có vợ chồng bình thường sinh bị bệnh trai lẫn gái Do đó, bệnh gen lặn nằm NST thường quy định Cặp vợ chồng hệ II bình thường sinh bị bệnh→KG: AaxAa  A : a 1  XS   3   100%a  Chọn đáp án C Câu 19 Cho sơ đồ phả hệ sau: Biết khơng có đột biến phát sinh Xác suất để cặp vợ chồng hệ II sinh người bình thường có trai gái là: A B 16 C 27 D 16 Hướng dẫn giải:    3  2    3     XS  1              AA : Aa         3    16 3       100%aa x¸c st vỊ giíi tÝnh x¸c st vỊ bƯnh Chọn đáp án B Đinh Văn Tiên [098.5554.686] Trang 13 Kính gửi q thầy cơ! Xuất phát từ chút đam mê nghề nghiệp, tin thần học hỏi để cải thiện thân mong muốn em học sinh có điều kiện học tập tốt Trong ngày hè rảnh rỗi tơi có biên soạn tài liệu Sinh Học 11 theo dạng sơ đồ tư Nội dung tài liệu biên soạn: - Theo sách giáo khoa - Theo hướng mở, “thốt sách” có kèm theo hình ảnh minh họa Tơi tìm kiếm đoạn phim hay, phù hợp để kết hợp dạy Powerpoint nhằm tăng hứng thú tính trực quan, khoa học dạy học - Vì phần sinh học thể nên tơi có cung cấp thêm số thông tin thú vị thể sống, thể người - Cuối tơi thực hai ý đồ: 1/ Vì khơng phải HS tiếp cận kiến thức theo phương pháp nên khó khăn học thi, kiễm tra Vì thế, tơi hỏi khoảng câu mang tính chất (mức độ sách giáo khoa), câu hỏi có câu trả lời chi tiết để thuận lợi cho em HS đáp ứng với kiểm tra kì thi trường 2/ Tôi tâm niệm: học để vận dụng vào sống, gắn với thực tiễn nên cuối tơi cho vài câu mang tính chất thực tiễn, thời …Các câu không cung cấp đáp án, để em tìm tự hiểu nhằm phát HS thự đam mê, tinh thần tự học xem tập nhà Thưa q thầy/cơ! Trong q trình biên soạn tài liệu nhiều lí khác trình độ thân có hạn nên chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Mong q thầy đọc cho phản biện, góp ý chân tình, xây dựng Tơi xin hứa có phần q gửi tặng q thầy có góp ý thẳng thắn, xây dựng xác đáng! Trong trình biên soạn tài liệu này, vài đồng nghiệp có đánh giá tích cực nhu cầu hỏi mua Qua phân tích đồng nghiệp nhận thấy bán tài liệu này, em HS nơi có thêm hướng tiếp cận kiến thức Sinh học 11 thân tơi có thêm vài đồng vơ để …sống tiếp với nghề có hội thuận lợi thể niềm đam mê với việc dạy học! Đinh Văn Tiên [098.5554.686] Trang 14 Xin phép trao đổi cụ thể sau: - Bộ tài liệu gồm 20 bài, gồm trang A4, cuối có trang câu hỏi có đáp án chi tiết - Tôi gửi đến quý thầy cô PDF [Để thuận tiện cho việc dạy q thầy tơi ghi tên thầy/cơ có nhu cầu, không phần Footer xin để trống, đánh số trang] - Xin tặng kèm theo: 1/ Lời giải chi tiết đề thi THPTQG 2016 giải chi tiết [Nếu quý vị muốn giải chi tiết file Word năm trước (ĐH CĐ) cung cấp] [Tham khảo: http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/11700820] 2/ Có thể cung cấp đoạn phim [cái tơi khơng dám hứa trước q trình tìm kiếm cắt ghép để phù hợp với dạy] 3/ Một chuyên đề luyện thi ĐH tơi biên soạn Giá cho tài liệu là: 1.000.000 Cách thức toán sau: 1/ Gửi tiền vào tài khoản: Đinh Văn Tiên, Ngân hàng Đông Á, số TK: 0101636327 2/ Nhắn tin vào số điện thoại trên: địa mail họ tên quý thầy cô để gửi tài liệu Mọi chi tiết xin liên hệ: Đinh Văn Tiên [ĐT: 098.5554.686] Hoặc E Mail: Tiensinhgd@mail.com Fb: https://www.facebook.com/tiensinhgd Chân thành cảm ơn quý thầy cô! Mến chúc quý thầy cô năm học nhiều niềm vui, thật bình an nhiều học trò yêu mến! Tác giả: Đinh Văn Tiên – THPT Gia Định – Bình Thạnh – TP, HCM Đinh Văn Tiên [098.5554.686] Trang 15 MỤC LỤC Error! Bookmark not defined KHÁI QUÁT VỀ SƠ ĐỒ TƯ DUY Error! Bookmark not defined BÀI 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ 14 BÀI 2: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY Error! Bookmark not defined BÀI 3: THOÁT HƠI NƯỚC 24 BÀI 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG Error! Bookmark not defined BÀI và 6: DINH DƯỠNG NITO Ở THỰC VẬT Error! Bookmark not defined BÀI 8: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT 23 BÀI 9: QUANG HỢP Ở NHÓM CÁC THỰC VẬT C3, C4 VÀ CAM Error! Bookmark not defined BÀI 10: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢPError! Bookmark not defined BÀI 11: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG Error! Bookmark not defined BÀI 12: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Error! Bookmark not defined BÀI 15: TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT Error! Bookmark not defined BÀI 16: TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT (tiếp theo) Error! Bookmark not defined BÀI 17: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT Error! Bookmark not defined BÀI 18: TUẦN HOÀN MÁU Error! Bookmark not defined Bài 19: TUẦN HOÀN MÁU (tiếp theo) Error! Bookmark not defined BÀI 20: CÂN BẰNG NỘI MÔI Error! Bookmark not defined 10 BÀI HỌC CUỘC SỐNG Error! Bookmark not defined NHỮNG SỰ THỰC THÚ VỊ VỀ CƠ THỂ CON NGƯỜI Đinh Văn Tiên [098.5554.686] Error! Bookmark not defined Trang 16 [MỘT SỐ BÀI ĐỂ THẦY CÔ THAM KHẢO] Chú ý: Chất lượng file tham khảo để chế độ dung lượng thấp nên mờ BÀI 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ Đinh Văn Tiên [098.5554.686] Trang 17 Câu Trình bày cấu tạo rễ thích nghi với việc hấp thụ ion khoáng   Bộ rễ: nhiều loại rễ tạo thành; phát triển mạnh số lượng, kích thước diện tích (sinh trưởng nhanh chiều sâu, phân nhánh chiếm chiều rộng) Lơng hút: hình thành từ tế bào biểu bì rễ, có hàng trăm lông hút mm2 tạo bề mặt tiếp xúc với đất hàng chục, chí hàng trăm m2; có cấu tạo thành tế bào mỏng, khơng thấm cutin, có khơng bào trung tâm lớn, áp suất thẩm thấu cao hoạt động hô hấp rễ mạnh nước ion khoáng hấp thụ dễ dàng nhờ chênh lệch nồng độ lông hút dung dịch đất Câu Trình bày hai đường nước ion khống từ ngồi vào mạch gỗ rễ   Con đường gian bào: nước theo không gian tế bào khơng gian bó sợi xenlulơzơ bên thành tế bào đến nội bì tới đai Caspari trở lại đường tế bào chất Con đường tế bào chất: xuyên qua tế bào chất tế bào Câu Đai caspari (nội bì) có vai trò qua trình hấp thụ nước thực vật?  Vòng đai Caspari nằm tế bào nội bì có vai trò điều chỉnh lượng nước kiểm tra chất khoáng hòa tan nước Câu Hãy phân biệt chế hấp thụ nước với chế hấp thụ ion khoáng rễ   Cơ chế hấp thụ nước: Nước hấp thu vào rễ theo chế thụ động (theo chế thẩm thấu): nước xâm nhập từ mơi trường đất, nơi có nồng độ chất tan thấp (môi trường nhược trương) vào tế bào rễ, nơi có nồng độ chất tan cao (dịch bào ưu trương, áp suất thẩm thấu cao) Cơ chế hấp thụ ion khoáng: ion khoáng xâm nhập từ đất vào tế bào rễ cách chọn lọc theo hai chế: o Cơ chế thụ động: ion khoáng xâm nhập từ đất (hoặc môi trường dinh dưỡng) vào rễ theo gradien nồng độ: từ mơi trường ngồi (nơi có nồng độ ion cao) vào rễ (nơi có nồng độ ion thấp) + o Cơ chế chủ động: Đối với số ion mà có nhu cầu cao (ví dụ ion K ) xâm nhập ngược chiều gradien nồng độ Sự di chuyển ngược chiều nồng độ đòi hỏi phải tiêu tốn lượng sinh học ATP tạo hô hấp (phải dùng bơm ion K/Na…) Câu Nêu đặc điểm rễ sống sa mạc? Tại sao? Ở sa mạc, thời tiết khơ hạn, mưa, lượng nước đất lắng tầng đất sâu cách mặt đất từ 12m đến sâu từ 8-12m Vì loại bụi sa mạc cần tìm nguồn nước để cung cấp cho hoạt động sống cây, rễ sinh trưởng dài để tìm đến nguồn nước sâu đất nên có bụi sa mạc có rễ dài 10m Câu Vì cạn ngập úng lâu ngày chết? Vì bị ngập úng  rễ thiếu oxi  ảnh hưởng đến hô hấp rễ  tích lũy chất độc hại tế bào làm cho lông hút chết, khơng hình thành lơng hút  khơng hút nước  chết Câu Năm 2016, Đồng sông Cửu Long hứng chịu đợt hạn hán xâm nhập mặn nặng nề vòng 100 năm, gây thiệt hại 160.000ha lúa, tương đương 800.000 lúa bị trắng Dựa vào kiến thức hấp thụ nước muối khống rễ hay giải thích lúa không sống vùng đất mặn? Rễ hấp thụ nước theo chế thụ động (cơ chế thẩm thấu) Nước di chuyển từ môi trường nhược trương đất vào tế bào lông hút (nơi có dịch bào ưu trương) Đất nhiễm mặn có nồng độ muối hòa tan cao (từ 0,3 đến 1%) nên trở thành ưu trương so với dịch bào, khiến hấp thụ nước đất mà nước vào đất Cây khơng hấp thụ nước q trình nước diễn khiến nước mà chết Đinh Văn Tiên [098.5554.686] Trang 18 BÀI 18: TUẦN HOÀN MÁU Đinh Văn Tiên [098.5554.686] Trang 19 Câu Hãy giải thích tim bơm máu vào động mạch thành đợt máu chảy mạch thành dòng liên tục  Do động mạch có tính đàn hồi nên tim đẩy máu vào động mạch – động mạch dãn Khi tim dãn, động mạch co Khi tim co đẩy máu vào động mạch, tạo cho động mạch Khi tim dãn nhờ có tính đàn hồi, động mạch co lại, chuyển thành động đảy máu chảy tiếp Như vậy, nhờ có tính đàn hồi, máu chảy thành dòng liên tục trọng động mạch Câu Tốc độ máu tiết diện mạch có quan hệ với nào?  Tốc độ máu tỉ lệ nghịch với tổng tiết diện hệ mạch Tổng tiết diện lớn tốc độ máu nhỏ ngược lại tổng tiết diện nhỏ tốc độ máu lớn Trong hệ thống động mạch, tổng tiết diện tăng dần nên tốc độ maus giảm dần Mao mạch có tổng diện tích lớn nên máu chảy với tốc độ chậm Trong hệ thống tĩnh mạch, tổng tiết diện giảm dần nên tốc độ máu tăng dần Câu Tại nhịp tim trẻ em thường cao nhịp tim người trưởng thành?  Trẻ em có kích thước thể nhỏ, tỉ lệ S/V lớn  tốc độ nhiệt nhanh người trưởng thành Vì cường độ trao đổi chất thể tăng lên để tạo lượng nhiệt bù vào lượng nhiệt Cường độ trao đổi chất tăng  tăng lượng CO2 giảm lượng O2 máu Những thay đổi kích thích lên thụ thể mạch máu  truyền xung thần kinh trung khu điều hòa tim mạch  gây tăng nhịp tim Câu Tại người bị xuất huyết não dẫn đến bại liệt tử vong thường người bị cao huyết áp?  Huyết áp áp lực máu tác động lên thành mạch Huyết áp cực đại lúc tim co huyết áp cực tiểu lúc tim giãn Ở người, lúc huyết áp cực đại lớn 150 mmHg kéo dài, chứng cao huyết áp Nếu huyết áp cực đại xuống 80 mmHg thuộc chứng huyết áp thấp  Với người bị chứng huyết áp cao có chênh lệch nhỏ huyết áp cực đại huyết áp cực tiểu, chứng tỏ động mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi giảm, mạch dễ bị vỡ, đặc biệt não, gây xuất huyết não, dễ dẫn đến tử vong bại liệt Câu Thế nào là xơ vữa động mạch? Hậu xơ vữa động mạch   Xơ vữa động mạch lipit lắng đọng nhiều mảng bám cholesteron thành động mạch Hậu quả: + Giảm khả đàn hồi thành động mạch + Giảm tốc độ chảy máu + Gây tăng huyết áp động mạch Câu Tại tiêm thuốc vào tĩnh mạch là động mạch?     Khi tiêm thuốc vào tĩnh mạch động mạch lý sau: Tĩnh mạch nằm cạn động mạch nên dễ tìm thấy, thành tĩnh mạch mềm Thuốc vào tĩnh mạch đưa tim từ bơm đến quan thể, thuốc vào động mạch , thuốc theo máu động mạch đến nơi định thể thơi (tùy vào vị trí động mạch) Áp lực dòng máu chảy lòng động mạch lớn, đâm kim vào khó bơm thuốc vào, có bơm khả cầm máu vết kim khó áp lực máu chảy mạnh Câu Những người bị suy tim, xơ vữa động mạnh thường mắc thêm bệnh huyết áp Hãy giải thích    Huyết áp phụ thuộc vào nhịp tim lực co tim, sức cản mạch máu, khối lượng máu độ quánh máu nên yếu tố biến đổi huyết áp biến đổi theo: Bị suy tim, tim đập chậm yếu huyết áp giảm Xơ vữa động mạch làm lòng động mạch hẹp lại huyết áp tăng Đinh Văn Tiên [098.5554.686] Trang 20 BÀI 12: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT Đinh Văn Tiên [098.5554.686] Trang 21 Câu Vì nói: Hơ hấp sáng gắn liền với nhóm thực vật C3  Thực vật C3 thường sống vùng nhiệt đới cận nhiệt đới, điều kiện ánh sáng cao, nhiệt độ cao tiết kiệm nước cách giảm độ mở khí khổng làm cho trao đổi khí qua khí khổng gặp khó khăn: Giảm hàm lượng CO2 từ ngồi vào bào quan O2 từ gian bào khơng khí Trong đó, thực vật C4 CAM hàm lượng CO2 cạn kiệt chất nhận CO2 Ribulôzơ – 1,5 - điP mà chất khác chất cung cấp CO2 cho chu trình Calvin Câu Tại bảo quản nông sản, thực phẩm phải khống chế hoạt động hô hấp? Để giữ đến mức tối đa lượng chất nông sản thực phẩm bảo quản phải khống chế hoạt động hơ hấp vì:  Hơ hấp làm tiêu hao chất hữu làm giảm số lượng chất lượng đối tượng bảo quản  Hô hấp làm tăng nhiệt độ môi trường làm tăng cường độ hơ hấp  Hơ hấp làm tăng độ ẩm môi trường làm đối tượng bảo quản dễ bị hư hỏng vi sinh vật  Hơ hấp làm thay đổi thành phần khí mơi trường bảo quản chuyển sang hơ hấp kị khí làm phân hủy đối tượng bảo quản Câu Tại ta không để rau ngăn đá tủ lạnh? Vì nhiệt độ 00C làm nước rau đông lại thành đá, phá vỡ hết tế bào rau Câu Tại loại nông sản thường bảo quản lạnh? - Hô hấp làm tiêu hao chất hữu làm giảm chất lượng số lượng nông sản Đồng thời hơ hấp có tỏa nhiệt làm nhiệt độ mơi trường tăng  tăng thêm cường độ hô hấp Hô hấp giải phóng nước, làm tăng độ ẩm khơng khí khiến nông sản dễ hư hại vi sinh vật Hơ hấp làm thay đổi thành phần khí (giảm O2) môi trường bảo quản khiến nông sản dễ chuyển sang hơ hấp kị khí, bị phân hủy Vậy giảm nhiệt độ bảo quản giảm hô hấp nơng sản, từ giữ tối đa chất lượng nơng sản Câu Nhiều người có thói quen trồng cảnh nhà, buổi tối đưa cảnh ngồi hiên vào nhà tắt đèn, đóng cửa ngủ Thói quen có tốt khơng?  - Thói quen vơ tai hại, nguy hiểm điến tính mạng Ban đêm thời điểm xanh hô hấp  tiêu thụ oxi thải khí CO2 + điều kiện kín  hàm lượng khí oxi giảm, khí CO2 tăng  người thiếu khí oxi hơ hấp  dẫn đến mê tệ hại nguy hiểm đến tính mạng Đinh Văn Tiên [098.5554.686] Trang 22 BÀI 8: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT Đinh Văn Tiên [098.5554.686] Trang 23 Câu Lá có hình thái phù hợp với chức nào?  Diện tích bề mặt lớn để hấp thụ tia sáng  Phiến mỏng thuận lợi cho khuếch tán vào dễ dàng  Trong lớp biếu bì mặt có khí khổng khí CO2 khuếch tán vào bên đến lục lạp  Hệ gân tủa đến tế bào nhu mô lá, chứa mạch gỗ đường cung cấp nước ion khoáng cho quang hợp mạch libe đường dẫn sản phẩm quang hợp khỏi  Trong có nhiều tế bào chứa lục lạp với hệ sắc tố quang hợp bên bào quan quang hợp Câu Những màu đỏ có quang hợp khơng? Tại sao?  Có Vì có màu đỏ có nhóm sắc tố màu lục, bị che khuất màu đỏ nhóm sắc tố dịch bào antơxianin carơtenoit Vì tiến hành quang hợp bình thường, nhiên cường độ quang hợp thường không cao Câu Sau học sau xong quang hợp thực vật, Nam đố Tuấn     Nam: Đối với thực vật quan đảm nhận chức quang hợp thực vậtđúng hay sai? Tuấn: Đúng, Nam: Vậy xương rồng sa mạc chúng biến thành gai mà chúng quang hợp được? Tuấn: Ừ… thì… Nếu em Tuấn em trả lời câu hỏi Tuấn nào? Đinh Văn Tiên [098.5554.686] Trang 24 BÀI 3: THOÁT HƠI NƯỚC Đinh Văn Tiên [098.5554.686] Trang 25 Câu Trình bày vai trò q trình nước thực vật  Vai trò 1: o Thốt nước động lực đầu dòng mạch gỗ có vai trò: giúp vận chuyển nước, ion khoáng chất tan khác từ rễ đến quan mặt đất o Tạo môi trường liên kết phận o Tạo độ cứng cho thực vật thân thảo  Vai trò 2: o Nhờ có nước, khí khổng mở cho khí CO2 khuếch tán vào cung cấp cho trình quang hợp  Vai trò 3: o Thốt nước giúp hạ nhiệt độ vào ngày nắng nóng, đảm bảo cho q trình sinh lí diễn bình thường o Nhiệt độ thoát nước mạnh thấp nhiệt độ héo đến C Câu Macximốp – Nhà sinh lí thực vật người Nga viết: “Thốt nước tai họa tất yếu cây” Vì sao?  "Tai họa" muốn nói suốt trình sinh trưởng phát triển mình, thực vật phải lượng nước lớn phải hấp thụ lượng nước lớn lượng nước Đó điều khơng dễ dàng điều kiện mơi trường ln ln thay đổi  Còn "tất yếu" muốn nói thực vật cần phải thoát lượng nước lớn thế, có nước lấy nước Sự nước tạo sức hút nước, chênh lệch nước theo chiều hướng giảm dần từ rễ đến nước chuyển từ rễ lên cách dể dàng Người ta gọi động đường vận chuyển nước Mặt khác thoát lượng nước lớn vậy, nhiệt độ bề mặt điều hồ, cao nhiệt độ bóng râm chút  Ngay sa mạc nhiệt độ nơi nắng chói chang cao bóng râm - C Một lý quan trọng nước khí khổng mở đồng thời với nước ra, dòng CO2 từ khơng khí vào lá, đảm bảo cho trình quang hợp thực cách bình thường Câu Biểu bì sống vùng nóng, khơ hạn có đặc điểm giúp thích nghi với điều kiện sống?  Biểu bì mặt phủ lớp cutin dày, khơng có hay có khí khổng, nhờ đặc điểm giúp giảm nước, giảm trình nước qua bề mặt lá, đảm bảo đủ nước để trì sống Câu Vì bóng mát mái che vật liệu xây dựng? Vật liệu xây dựng hấp thụ nhiệt làm cho nhiệt độ tăng cao, nước làm hạ nhiệt độ mơi trường xung quanh Nhờ vậy, khơng khí bóng vào ngày hè nóng mát so với khơng khí mái nhà che vật liệu xây dựng Câu Tại không nên tưới nước cho vào buổi trưa? Buổi trưa, nhiệt độ ánh sáng cao, hô hấp mạnh, cần nhiều oxy Nếu tưới nước, đất bị nén chặt  không lấy O2  lượng giảm sinh sản phẩm độc làm hút nước không được, thoát nước mạnh Khi tưới nước, hút nước làm cho tế bào khí khổng no nước  khí khổng mở  nước Nhiệt độ khơng khí cao khiến nước mạnh  bị héo, chết Những giọt nước đọng lại thấu kính hấp thụ lượng ánh sáng mặt trời  đốt nóng  héo Câu Giải thích nơng dân trồng chuối, mía thường cắt bỏ bớt đi? - Vì trồng rễ chúng ít, hút nước - Lá quan thoát nước chủ yếu  làm nước cắt bỏ bớt giúp giảm thiểu nước qua đường thoát nước Đinh Văn Tiên [098.5554.686] Trang 26 ... chồng (1x2) sinh trai không bị bệnh trên? b) Xác suất để cặp vợ chồng (1x2) sinh người có người không bị bệnh bao nhiêu? c) Nếu vợ chồng (1x2) sinh đứa đầu lòng bị bệnh Họ dự định sinh thêm người... tặng kèm theo: 1/ Lời giải chi tiết đề thi THPTQG 2016 giải chi tiết [Nếu quý vị muốn giải chi tiết file Word năm trước (ĐH CĐ) cung cấp] [Tham khảo: http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/11700820]... bình thường sinh bị bệnh→KG: AaxAa  A : a 1  XS   3   100%a  Chọn đáp án C Câu 19 Cho sơ đồ phả hệ sau: Biết khơng có đột biến phát sinh Xác suất để cặp vợ chồng hệ II sinh người bình
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (82) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (82)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay