ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (13)

7 6 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:04

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT 2019 Môn: Sinh học ĐỀ SỐ 06 Thầy Đinh Đức Hiền Câu 1: Enzyme có vai trò nối đoạn Okazaki trình tái ADN A ARN polimerase B Ligaza C ADN polimerase D Restrictaza Câu 2: Trong nhận định sau alen đột biến trạng thái lặn phát sinh giảm phân, có nhận định ? I Có thể tổ hợp với alen trội tạo thể đột biến II Có thể phát tán quần thể nhờ q trình giao phối III Khơng biểu kiểu hình IV Được nhân lên số mơ thể biểu kiểu hình phần thể A B C D Câu 3: Cơ quan quan tương đồng? A Chân chuột chũi chân dế chũi B Gai xương rồng gai hoa hồng C Mang cá mang tôm D Tay người vây cá voi Câu 4: Ở người, bệnh mù màu quy định gen lặn nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng có alen tương ứng nhiễm sắc thể Y Bố mẹ không bị bệnh mù màu Họ có trai đau lòng bị bệnh mù màu Xác suất để họ sinh đứa thứ hai gái không bị bệnh mù màu A 50% B 100% C 25% D 75% Câu 5: Trong q trình hơ hấp tế bào, giai đoạn tạo nhiều ATP A chu trình Crep B Chuỗi truyền electron C lên men D đường phân Câu 6: Trường hợp khơng có hốn vị gen, gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hoàn toàn, phép lai sau cho tỉ lệ kiểu hình 1:2:1? A Ab aB  ab ab B AB AB  ab ab C AB AB  ab AB D Ab Ab  aB aB Câu 7: Ở hoa phấn kiểu gen DD quy định màu hoa đỏ, Dd quy định màu hoa hồng dd quy định màu hoa trắng Phép lai hoa hồng với hoa trắng xuất tỉ lệ kiểu hình: A đỏ : trắng B 1hồng : trắng C đỏ : hồng D đỏ : hồng: trắng Câu 8: Một phụ nữ có có 47 nhiễm sắc thể có nhiễm sắc thể X Người thuộc thể A tam bội B ba nhiễm C đa bội lẻ D nhiễm Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 9: Một gen có khối lượng 540000 đơn vị cacbon có 2320 liên kết hiđrơ Số lượng loại nuclêôtit gen : A A = T = 520, G = X = 380 B A = T = 360, G = X = 540 C A = T = 380, G = X = 520 D A = T = 540, G = X = 360 Câu 10: Kiểu phân bố thường xuất quần thể sống điều kiện môi trường đồng nhất? A Phân bố phân bố ngẫu nhiên B Phân bố ngẫu nhiên phân bố theo nhóm, C Phân bố theo nhóm D Phân bố phân bố theo nhóm Câu 11: Trong mối quan hệ hỗ trợ loài quần xã A tất lồi hưởng lợi B ln có lồi hưởng lợi lồi bị hại C có lồi hưởng lợi khơng có lồi bị hại D có lồi bị hại Câu 12: Hệ mạch thú có đặc điểm số đặc điểm đây? I Máu động mạch chủ giàu O2 II Máu động mạch phổi nghèo CO2 III Máu tĩnh mạch chủ giàu O2 IV Máu tĩnh mạch phổi giàu O2 A B C D Câu 13: Các chất tách khỏi chu trình Calvin để khởi đầu cho tổng hợp glucose A AlPG (Aldehit phosphogliceric) B APG (Acid phosphogliceric) C RiDP (Ribulose – 1,5 diphosphaste) D AM (acid malic) Câu 14: Trong đặc điểm sau có đặc điểm đặc trưng cho lồi có tốc độ tăng trưởng quần thể chậm I Kích thước thể lớn II Tuổi thọ cao III Tuổi sinh sản lần đầu đến sớm IV Dễ bị ảnh hưởng nhân tố sinh thái vô sinh môi trường A B C D Câu 15: Sự trao đổi chéo không cân crômatit không chị em cặp NST tương đồng nguyên nhân dẫn đến: A Hoán vị gen B Đột biến lặp đoạn đoạn NST C Đột biến thể lệch bội D Đột biến đảo đoạn NST Câu 16: Trong khu vực địa lí thường có hình thành lồi đường sinh thái Đặc điểm trình là: A Chỉ xảy thực vật mà khơng xảy động vật B Sự hình thành lồi ln xảy nhanh chóng tự nhiên C Khơng có tham gia nhân tố tiến hóa Tham gia trọn vẹn COMBO PEN mơn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích D Có tích lũy đột biến nhỏ q trình tiến hóa Câu 17: Cho sinh vật sau: I Dương xỉ II Tảo III Sâu IV Nấm rơm V Rêu VI Giun Có loại coi sinh vật dị dưỡng? A B C D Câu 18: Ở động vật chưa có quan tiêu hố, thức ăn tiêu hoá nào? A Chủ yếu tiêu hố nội bào B Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào lúc C Chủ yếu tiêu hóa ngoại bào D Chỉ tiêu hố ngoại bào Câu 19: Cây có mạch động vật lên cạn xuất kỉ nào? A Ki Pecmi B Kỉ Cambri C Ki Silua D Kỉ Ocđovic Câu 20: Khi ăn mặn, thể có hoạt động điều tiết số hoạt động đây: I Tăng tái hấp thu nước ống thận, II Tăng lượng nước tiểu xuất III Tăng tiết hoocmôn ADH thùy sau tuyến yên IV Co động mạch thận A B C D Câu 21: Trong nhán tố tiến hóa sau, có nhân tố làm biến đổi thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định? I Đột biến II Chọn lọc tự nhiên III Di - nhập gen IV Các yếu tố ngẫu nhién V Giao phối không ngẫu nhiên A B C D Câu 22: Trong dạng đột biến sau, có dạng đột biến làm thay đổi hình thái nhiễm sắc thể? I Mất đoạn II Lặp đoạn NST III Đột biến gen IV Đảo đoạn tâm động V Chuyển đoạn tương hỗ A B C D Câu 23: Nơi nước chất hoà tan qua trước vào mạch gỗ rễ A tế bào biểu bì B tế bào lơng hút C Tế bào nội bì D tế bào vỏ Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 24: Khi nói thể đa bội lẻ, có phát biểu số phát biểu sau ? I số NST tế bào sinh dưỡng thường số lẻ II Hầu khơng có khả sinh sản hữu tính bình thường III Có hàm lượng ADN tăng gấp số nguyên lần so với thể lưỡng bội IV Được ứng dụng để tạo giống không hạt V Khơng có khả sinh sản hữu tính nên khơng hình thành lồi A B C D Câu 25: Dấu hiệu sau phân biệt khác hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo A Hệ sinh thái tự nhiên có chu trình tuần hồn lượng khép kín hệ sinh thái nhân tạo khơng B Hệ sinh thái nhân tạo thường có độ đa dạng loài cao hệ sinh thái tự nhiên C hệ sinh thái tự nhiên thuờng có suất sinh học cao hệ sinh thái nhân tạo D Hệ sinh thái tự nhiên thường ổn định, bền vững hệ sinh thái nhân tạo Câu 26: Trong chu trình sinh địa hóa, nitơ từ thể sinh vật truyền trở lại môi trường dạng chất vơ (N2) thơng qua hoạt động nhóm sinh vật sau đây? A động vật đạ bào B Vi khuẩn phản nitrat hóa C vi khuẩn cố định nitơ D họ đậu Câu 27: Trong số thành tựu sau đây, có thành tựu ứng dụng công nghệ tế bào? I Tạo giống cà chua có gen làm chín bị bất hoạt II Tạo đực có kiểu gen giống hệt III Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin nguời IV Tạo lai khác loài V Tạo giống dâu tằm tứ bội tứ giống dâu tằm lưỡng bội VI Tạo giống trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử tất gen A B C D Câu 28: Cho tập hợp cá thể sau: I Một đàn sói sống rừng II Một lồng gà bán ngồi chợ III Đàn cá rơ phi đơn tính sống ao IV Các ong thợ lấy mật vườn hoa V Một rừng Có tập hợp cá thể sinh vật quần thể? A B C D Câu 29: Độ ẩm khơng khí liên quan đến q trình nước nào? A Độ ẩm khơng khí khơng liên quan chặt chẽ với nước B Độ ẩm khơng khí thấp, thoát nước mạnh, C Độ ẩm khơng khí cao, nước mạnh D Độ ẩm khơng thấp, nước yếu Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 30: Phổi chim có cấu tạo khác với phổi động vật cạn khác A Có nhiều ống khí B Khí lưu thơng hai chiều qua phổi C Có nhiều phế nang D Phế quản phân nhánh nhiều Câu 31: Mã di truyền có tính thối hóa A số loại axit amin nhiều số loại nuclêôtit B số loại mã truyền nhiều số loại nuclêôtit C số loại axit amin nhiều số loại mã di truyền D Số loại mã di truyền nhiều số loại axit amin Câu 32: Ở ruồi giấm, gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Phép lai : Ab d AB D d X EY  X e X e tạo F1 aB ab Trong kết luận sau có kết luận ? I Đời F1 có số loại kiểu gen tối đa 40 II Số cá thể mang tính trạng trội F1 chiếm 12,5% III Số cá thể đực mang tính trạng lặn F1 chiếm 6,25% IV F1 có loại kiểu hình A B C D Câu 33: Ở loài thực vật lưỡng bội alen A1 quy định hoa đỏ Alen A2 quy định hoa hồng, A3 quy định hoa vàng, A4 quy định hoa trắng Các alen trội hoàn toàn theo thứ tự A1 > A2 > A3 > A4 dự đốn sau có dự đoán đúng? I lai hoa đỏ với hoa vàng cho loại kiểu hình II lai hoa hồng với hoa vàng cho F1 có tỷ lệ: hồng :1 vàng: trắng III Lai hoa hồng với hoa trắng cho F1 khơng có hoa trắng IV Lai hoa đỏ với hoa vàng cho F1 có tỷ lệ hoa vàng nhiều 25% A B C D Câu 34: Ở quần thể ngẫu phối cân di truyền có tần số alen A 0,3; b 0,2 Biết gen phân li độc lập, alen trội trội khơng hồn tồn, có nhận định nhận định sau quần thể này: I có loại kiểu hinh II có loại kiểu gen III Kiểu gen AaBb có tỉ lệ lớn IV Kiểu gen AABb khơng phải kiểu gen có tỉ lệ nhỏ A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 35: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội lả trội hồn tồn, q trình tạo giao tử bên diễn Tiến hành phép lai P : AB AB Dd  dd , tổng số cá thẻ thu F1 số cá có ab ab kiểu hình trội ba tính trạng chiếm tỉ lệ 35,125% Biết khơng có đột biến, số nhận định sau, có nhận định hệ F1: I Có tối đa 30 loại kiểu gen II Có cá thề đồng hợp trội tính trạng III Số cá thể mang tính trạng lặn chiếm tỷ lệ 20,25% IV Số cá thể mang tính trạng trội ba tính trạng chiếm tỷ lệ 14,875% A B C D Câu 36: Ở lồi trùng, cho (XX) mắt đỏ chủng lai với đực (XY) mắt trắng chủng F1 đồng loạt mắt đỏ Cho đực F1 lai phân tích, đời thu tỷ lệ: l mắt đỏ: măt trắng, đực mắt trắng Nếu cho F1 giao phối tự với nhau, nhận định sau, có nhận định kết thu đời F2? I F2 xuất loại kiểu gen II Cá thể đực mắt trắng chiếm tỷ lệ 5/16 III Cá thể mắt trắng chủng chiếm tỷ lệ 1/16 IV Trong tổng sổ cá thể mắt đỏ, cá thể mắt đỏ không chủng chiếm tỷ lệ 5/9 A B C D Câu 37: Ở lồi thực vật có NST 2n = 18, giả sử thể ba kép có khả thụ tinh bình thường Cho thể ba kép tự thụ phấn loại hợp tử có 21 NST chiếm tỉ lệ A 6,25% B 12,5% C 25% D 37,5% Câu 38: Cho biết gen quy định tính trạng, gen trội trội hồn tồn Xét phép lai: I AABb × AAbb II AaBB × AaBb III Aabb × aabb IV AABb × AaBB V AaBB × aaBb VI AaBb × aaBb VII Aabb × aaBb VIII AaBB × aaBB Theo lí thuyết, số phép lai nói có phép lai mà đời kiểu hình ln có kiểu gen? A B C D Câu 39: Cho sơ đồ phả hệ sau Có phát biểu người phả hệ Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích I Cả hai tính trạng gen lặn NST thường qui định II Có tối đa 10 người có kiểu gen dị hợp tính trạng bệnh điếc III Có 10 người xác định kiểu gen tính trạng bệnh điếc IV Cặp vợ chồng III2 III3 dự định sinh con, xác xuất để họ sinh đứa trai không mang alen bệnh 26,25% A B C D Câu 40: Ở loài thực vật, cho giao phấn hoa trắng chủng với hoa đỏ chủng F1 có 100% hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn thu F2 có tỷ lệ: hoa đỏ : hoa vàng : hoa trắng Cho tất hoa vàng hoa trắng F2 giao phấn ngẫu nhiên với F3 Trong, nhận định sau đây, có nhận định đúng? I Cây hoa đỏ dị hợp hệ F2 chiếm 18,75% II F3 xuất loại kiểu gen III Cây hoa đỏ hệ F3 chiếm tỷ lệ 4/49 IV Cây hoa vàng dị hợp hệ F3 chiếm tỷ lệ 24/49 A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... Tế bào nội bì D tế bào vỏ Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... khơng thấp, thoát nước yếu Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... gen có tỉ lệ nhỏ A B C D Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (13) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (13)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay