ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (7)

15 5 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2019, 07:04

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT 2019 Môn: Sinh học LỜI GIẢI CHI TIẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH VĨNH PHÚC Thầy Đinh Đức Hiền Câu 1: Khi nói q trình nhân đơi ADN tế bào nhân thực, phát biểu sau không đúng? A Theo chiều tháo xoắn, mạch khn có chiều 3’→5’mạch bổ sung tổng hợp liên tục có chiều 5’→3’ B Trong q trình nhân đơi ADN số đoạn Okazaki tạo nhỏ số đoạn mồi C Trong trình tái ADN cần đoạn mồi cho đơn vị tái D Trong trình nhân đơi ADN, mạch khn có bổ sung A với T, G với X ngược lại Đáp án C C sai Trong trình nhân đơi tế bào nhân thực, có nhiều đơn vị tái gồm chạc chữ Y Trong đơn vị tái bản, ADN nhân đơi theo phía, nghĩa mạch, ADN tổng phía, phía liên tục, phía gián đoạn Câu 2: Ở sinh vật nhân sơ, gen cấu trúc có chiều dài 0,408 micrơmet Hỏi chuỗi pơlipeptit gen tổng hợp có axit amin? Biết trình phiên mã dịch mã diễn bình thường khơng tính axit amin mở đầu A 400 B 399 C 398 D 798 Đáp án C Ta có gen có chiều dài 0,408 micrômet→4080 A0 Số lượng nucleotit gen : 4080 : 3,4   2400 Số lượng ba phân tử mARN phiên mã : 2400 : = 400 Trong chuỗi polipeptit gen tổng hợp có số lượng aa : 400 – = 398 Câu 3: Giả sử gen cấu tạo từ loại nuclêôtit: A, T, X mạch gốc gen có tối đa loại ba mã hóa axit amin? A loại mã ba B 24 loại mã ba C loại mã ba D 27 loại mã ba Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 4: Gen B có 250 nuclêơtit loại Ađênin có tổng số liên kết hiđrô 1670 Gen B bị đột biến thay cặp nuclêôtit cặp nuclêơtit khác thành gen b Gen b gen B liên kết hiđrô Số nuclêôtit loại gen b A A = T = 250; G = X = 390 B A = T = 249; G = X = 391 C A = T = 251; G = X = 389 D A = T = 610; G = X = 390 Đáp án C Gen ban đầu có : 250 nuclêơtit loại Ađênin có tổng số liên kết hiđrơ 1670 - A= T = 250 - G = X = ( 1670 – 250 x ) : = 390 Đột biến thay cặp nucleotit gen b gen B liên kết H → đột biến thay GX cặp AT Vậy gen đột biến có A = T = 249 ;G = X = 400 – = 389 Câu 5: Bộ ba đối mã (anticơđon) ba có A phân tử mARN B phân tử rARN C phân tử tARN D mạch gốc gen Câu 6: Giả sử trình tự nuclêơtit vùng vận hành (O) operơn Lac vi khuẩn E coli bị thay đổi, dẫn đến A đột biến gen cấu trúc B biến đổi trình tự axit amin của prơtêin ức chế C gen cấu trúc phiên mã liên tục D biến đổi trình tự nuclêơtit vùng khởi động (P) Đáp án C Vùng vận hành (Operator) trình tự nucleotit đặc biệt, protein ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã Nếu trình tự nucleotit vùng vận hành (O) operon Lac vi khuẩn E.coli bị thay đổi protein ức chết gắn vào vùng vận hành.Khi ẢN polimeraza trượt tất vùng Operon  Các gen cấu trúc hoạt động, diễn trình phiên mã dịch mã Quá trình diễn liên tục protein ức chế liên kết vào vùng vận hành Suy C  gen cấu trúc phiên mã liên tục Đáp án A sai có trình tự nucleotit vùng vận hành (O) bị thay đổi nên nhóm gen cấu trúc khơng bị ảnh hưởng Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Đáp án B sai protein ức chế tổng hợp từ gen điều hòa R nên trình tự nucleotit vùng vận hành thay đổi làm biến đổi trình tự axit amin protein ức chế Đáp án D sai vùng khởi động (P) nằm phía trước vùng vận hành (O), nên trình tự nucleotit vùng vận hành (O) bị thay đổi khơng ảnh hưởng vùng khởi động (P) Câu 7: Cho nhân tố sau: (1) Hàm lượng nước tế bào khí khổng (2) Độ dày, mỏng lớp cutin (3) Nhiệt độ mơi trường (4) Gió ion khống (5) Độ pH đất Có nhân tố liên quan đến điều tiết độ mở khí khổng? Nhân tố chủ yếu? A (3) B (2) C (1) D (1) Đáp án D -Thoát nước qua khí khổng chủ yếu, điều tiết độ mở khí khổng quan trọng nhất Độ mở khí khổng phụ thuộc vào hàm lượng nước tế bào khí khổng gọi tế bào hạt đậu Khi no nước, thành mỏng tế bào khí khổng căng làm cho thành dày cong theo làm cho khí khổng mở Khi mất nước, thành mỏng hết căng thành dày duỗi thẳng làm khí khổng đóng lại Khí khổng khơng đóng hồn tồn -Nước, ánh sáng, nhiệt độ, gió ion khoáng ảnh hưởng đến thoát nước Câu 8: Tính thối hóa mã di truyền tượng nhiều ba khác mã hóa cho loại axit amin Những mã di truyền sau có tính thối hóa? A 5’UXG3’ 5’AGX3’ B 5’UUU3’, 5’AUG3’ C 5’AUG3’, 5’UGG3’ D 5’XAG3’, 5’AUG3’ Câu 9: Một gen dài 5100Ao, số nucleotit loại A gen 2/3 số lượng loại nucleotit khác Gen thực tái liên tiếp lần Số nucleotit loại mà môi trường nội bào cung cấp cho trình tái là: A A=T= 9000; G=X=13500 B A=T=9600; G=X=14400 C A=T= 2400; G=X=3600 D A=T=18000; G=X=27000 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 10: Cho ý sau: (1) Tế bào nhân thực (2) Thành tế bào xenluloz (3) Sống tự dưỡng (4) Cơ thể đơn bào đa bào dạng sợi (5) Khơng có lục lạp, khơng di động (6) Sinh sản bào tử nảy chồi Trong ý trên, có mấy ý khơng phải đặc điểm giới Nấm? A B C D Đáp án D Trong ý trên, có mấy ý khơng phải đặc điểm giới Nấm : (2) Thành tế bào xenluloz (3) Sống tự dưỡng Câu 11: Phương thức dinh dưỡng nấm mốc A tự dưỡng B dị dưỡng kí sinh C dị dưỡng hoại sinh D dị dưỡng cộng sinh Đáp án C Phương thức dinh dưỡng nấm mốc dị dưỡng hoại sinh Nấm coi sinh vật dị dưỡng, tức thể lấy cacbon từ sinh vật khác cho trình trao đổi chất, nhiên nấm tiến hóa khả chuyển hóa mà cho phép chúng sử dụng đa dạng loại chất hữu để phát triển, bao gồm hợp chất đơn giản nitrat, amoniac, axetat hay etanol Câu 12: Trong khu vườn có nhiều lồi hoa, người ta quan sát thấy đỗ quyên lớn phát triển tốt, màu xanh sẫm chưa hoa Nhận là: A Cần bón bổ sung muối canxi cho B Có thể bón thừa nitơ C Cây cần chiếu sáng tốt D Có thể bón thừa kali Đáp án B - Trong khu vườn có nhiều lồi hoa, người ta quan sát thấy đỗ quyên lớn phát triển tốt, màu xanh sẫm chưa hoa Nhận là: Có thể bón thừa nitơ - Nitơ nguyên tố khoáng dinh dưỡng thiết yếu cây, tham gia vào hình thành đại phân tử hữu quan trọng cấu thành nên tế bào quan axit nucleic, axit Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích amin,…, mơi trường dinh dưỡng thừa nitơ - Cây thừa nito q trình canh tác người bổ sung nito từ phân bón nhiều, dẫn đến sinh trưởng nhanh, thân yếu, to, Câu 13: Vùng nuclêôtit đầu mút NST có chức A ngăn NST dính vào B đính với thoi vơ sắc q trình phân bào C điều hòa biểu số gen D khởi đầu q trình tự nhân đơi ADN Đáp án A Vùng đầu mút NST có vai trò bảo NST làm cho NST khơng dính vào  Vùng nuclêơtit đầu mút NST có chức ngăn NST dính vào Câu 14: Một đoạn mạch mã gốc gen có trình tự nuclêơtit sau: 3’… AAATTGAGX…5’ Biết q trình phiên mã bình thường, trình tự nuclêơtit đoạn mARN tương ứng A 5’…TTTAAXTGG…3’ B 5’…TTTAAXTXG…3’ C 3’…GXUXAAUUU…5’ D 3’…UUUAAXUXG…5’ Đáp án A Quá trình tổng hợp mARN trình phiên mã , ARN tổng hợp theo nguyên tác bổ sung A mạch gốc liên kết với U tự ; G mạch gốc liên kết với X tự , X mạch gốc liên kết với G tự , T mạch gốc liên kết với A tự Từ ta có Mạch mã gốc : 3'… … AAATTGAGX …5' mARN tổng hợp 5' UUUAAXUXG…3' Câu 15: Sự điều hòa hoạt động gen tổng hợp enzim phân giải lactozo vi khuẩn E coli diễn cấp độ nào? A Diễn chủ yếu cấp độ phiên mã B Diễn hoàn toàn cấp độ dịch mã C Diễn hoàn toàn cấp độ sau phiên mã D Diễn hoàn toàn cấp độ sau dịch mã Đáp án C Điều hòa hoạt động gen điều hòa lượng sản phẩm gen tạo hay điều hòa q trình nhân đơi ADN , phiên mã tạo ARN trình tổng hợp protein Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Ý nghĩa: +Tế bào tổng hợp protein cần thiết vào thời điểm thích hợp với lượng nghiên cứu cần thiết +Đảm bảo hoạt động sống tế bào thích ứng với điều kiện mơi trường phát triển bình thường thể Các mức độ điều hòa hoạt động gen sinh vật : +Phiên mã, +Dịch mã, +Sau dịch mã Điều hòa hoạt động gen tế bào nhân sơ xảy chủ yếu mức độ phiên mã  Sự điều hòa hoạt động gen tổng hợp enzim phân giải lactozo vi khuẩn E coli diễn cấp độ diễn chủ yếu cấp độ phiên mã Câu 16: Nội dung sau phản ánh ý nghĩa đột biến gen tiến hóa sinh vật? A Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho trình tạo giống B Đột biến gen làm xuất alen khác cung cấp nguyên liệu cho q trình tiến hóa sinh vật C Đột biến gen xuất nguồn biến dị tổ hợp cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa sinh giới D Đột biến gen làm xuất tính trạng làm nguyên liệu cho tiến hóa Câu 17: Có nhận định sau: Thông tin di truyền mạch gốc gen phiên mã thành phân tử mARN theo nguyên tắc bổ sung mARN tế bào nhân sơ sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn tổng hợp Prôtêin; mARN tế bào nhân thực phải cắt bỏ intron nối exon lại tạo mARN trưởng thành tham gia tổng hợp protein Trong tế bào thể sinh vật, mARN có mã kết thúc: UAA, UAG, UGA Ở tế bào nhân sơ, sau tổng hợp chuỗi pơlipéptít axitamin mở đầu cắt bỏ nhờ enzim chuyên biệt, tế bào nhân thực khơng xảy tượng Tổ hợp đáp án : A 2, 3, B 1, 2, C 1, 3, D 1, 2, 3, Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Đáp án B Tổ hợp đáp án : Thông tin di truyền mạch gốc gen phiên mã thành phân tử mARN theo nguyên tắc bổ sung mARN tế bào nhân sơ sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn tổng hợp Prôtêin; mARN tế bào nhân thực phải cắt bỏ intron nối exon lại tạo mARN trưởng thành tham gia tổng hợp protein Trong tế bào thể sinh vật, mARN có mã kết thúc: UAA, UAG, UGA Câu 18: Có phân tử ADN tự liên tiếp số lần tổng hợp 112 mạch nucleotit lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào Số lần nhân đôi phân tử ADN là: A B C D Đáp án D Số lần nhân đơi k  Số mạch polinucleotit hồn tồn mới: × × (2k – 1) = 112 ⇒ k = Câu 19: Trong chế điều hòa hoạt động operon Lac, kiện sau diễn mơi trường có lactozo mơi trường khơng có laztozo? A Một số phân tử lactozo liên kết với protein ức chế B ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động operon Lac tiến hành phiên mã C Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã hóa tạo phân tử mARN tương ứng D Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế Đáp án D - Trong chế điều hòa hoạt động operon Lac, gen điều hòa ln phiên mã tổng hợp protein ức chế mơi trường có lactơzơ mơi trường khơng có lactơzơ - Khi mơi trường khơng có lactose, protein ức chế bám vào vùng vận hành ngăn cẳn q trình phiên mã - Khi mơi trường có lactose, lactose đóng vai trò chất cảm ứng, làm thay đổi cấu hình protein ức chế, làm không bám vào vùng vận hành Câu 20: Trong tế bào axit nuclêic prơtêin có mối quan hệ sau: ADN kết hợp với prôtêin histon theo tỉ lệ tương đương tạo thành sợi rARN kết hợp với prơtêin tạo thành Ribơxơm Trình tự nuclêơtit gen quy định trình tự axit amin prôtêin Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Prơtêin enzim (ADN-pol III) có vai trò quan trọng q trình tổng hợp ADN Prơtêin ức chế tham gia điều hồ hoạt động gen Enzim ARN-polimeraza tham gia trình tổng hợp đoạn mồi tái ADN Hãy đâu mối quan hệ prôtêin ADN chế di truyền? A 1, 3, 4, B 2, 3, 4, C 1, 2, 4, D 3, 4, 5, Đáp án D Trong tế bào axit nuclêic prơtêin có mối quan hệ sau: ADN kết hợp với prôtêin histon theo tỉ lệ tương đương tạo thành sợi bản.=> sai tỉ lệ tương đương 146 cặp nuclêơtit q́n quanh cặp nuclêôtit tạo nucleoxom rARN kết hợp với prôtêin tạo thành Ribôxôm => sai, sợi kết hợp với tạo thành sợi nhiễm sắc Trình tự nuclêơtit gen quy định trình tự axit amin prơtêin.=> đúng, trình tự nuclêơtit ADN tạo nên trình tự ẢN tương đương định trình tự Protein Prơtêin enzim (ADN-pol III) có vai trò quan trọng q trình tổng hợp ADN.=>ADN pol enzime tạo nên từ protein Prôtêin ức chế tham gia điều hoà hoạt động gen=>Đúng, cấu trúc operon lac ví dụ Enzim ARN-polimeraza tham gia trình tổng hợp đoạn mồi tái ADN.=> Đúng  Chọn D 3, 4, 5, Câu 21: Cho ý sau: (1) Tổ chức theo ngun tắc thứ bậc (2) Là hệ kín, có tính bền vững ổn định (3) Liên tục tiến hóa (4) Là hệ mở, có khả tự điều chỉnh Trong ý trên, có mấy ý đặc điểm cấp độ tổ chức sống bản? A B C D Đáp án D (1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc  Đúng Tổ chức tổ chức sống cấp làm tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp Tổ chức sống cấp cao khơng có đặc điểm tổ chức sống cấp thấp mà có đặc tính trội mà tổ chức sống cấp thấp khơng có Những đặc tính trội cấp tổ chức hình thành tương tác phận cấu thành Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích (2) Là hệ kín, có tính bền vững ổn định  sai, đặc điểm cấp độ tổ chức (3) Liên tục tiến hóa.=>Đúng Thế giới sinh vật liên tục sinh sơi nảy nở khơng ngừng tiến hóa Sự sống tiếp diễn liên tục nhờ truyền thông tin ADN từ tế bào sang tế bào khác, từ hệ sang hệ khác Nhờ kế thừa thông tin di truyền từ sinh vật tổ tiên ban đầu nên sinh vật Trái Đất có đặc điểm chung (4) Là hệ mở, có khả tự điều chỉnh  Đúng Sinh vật cấp tổ chức không ngừng trao đổi vật chất lượng với mơi trường Do đó, sinh vật không chịu tác động môi trường mà góp phần làm biến đổi mơi trường Mọi cấp tổ chức sống từ thấp đến cao giới sống có chế tự điều chỉnh đảm bảo trì điều hòa cân động hệ thống, giúp tổ chức sống tồn phát triển  có ý đặc điểm cấp độ tổ chức sống Câu 22: "Đàn voi sống rừng" thuộc cấp độ tổ chứng sống đây? A Hệ sinh thái B Quần thể C Cá thể D Quần xã Câu 23: Một đột biến làm giảm chiều dài gen 10,2A° mất liên kết hidro Khi gen ban đầu gen đột biến đồng thời nhân đơi lần liên tiếp số nucleotit loại môi trường nội bào cung cấp cho gen đột biến giảm so với gen ban đầu là: A A=T=14; G=X=7 B A=T=8; G=X=16 C A=T=16; G=X=8 D A=T=7; G=X=14 Đáp án D 10,2A° ứng với 3Nu mất liên kết hidro ứng với 3+3+2 nên đột biến mất cặp G-X cặp A-T Gen nhân đơi lần liên tiếp số Nu môi trường cung cấp giảm là: G  X   231   14; A  T  1 231    A=T=7; G=X=14 Câu 24: Khi làm thí nghiệm trồng chậu đất thiếu ngun tố khống triệu chứng thiếu hụt khoáng thường xảy trước tiên già Ngun tố khống A sắt B nitơ C canxi D lưu huỳnh Đáp án B Triệu chứng thiếu hụt khoáng thường xảy trước tiên già Đó thiếu nguyên tố ni tơ Vì ngun tó N tham gia cấu trúc diệp lục, lục lạp thành phần enzim, xảy già non lượng enzim chưa có rất Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 25: Xét operon Lac E coli, mơi trường khơng có lactozo enzim chuyển hóa lactozo tạo Một học sinh đưa số giải thích cho tượng sau: (1) Do vùng khởi động (P) bị bất hoạt nên enzim ARN polimeraza bám vào để khởi động trình phiên mã (2) Do gen điều hòa (R) bị đột biến nên không tạo protein ức chế (3) Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết với protein ức chế (4) Do gen cấu trúc (Z, Y, A) bị độ biến làm tăng khả biểu gen Những giải thích là: A (2), (3) (4) B (1), (2) (3) C (2) (4) D (2) (3) Đáp án D -Bình thường chế hoạt động cảu operon việc tạo lactozo làm bất hoạt protein ức chế gen điều hòa sản x́t Và nhờ mà enzim chuyển hóa lactozo tạo -Khi khơng có lactozo enzum tạo là: +Do vùng vận hành bị đột biến dẫn đến khơng liên kết với protein ức chế trình phiên mã gen cấu trúc diễn bình thường +Do gen điều hòa R bị đột biến tạo sản phẩm bị mất chức nặng Câu 26: Phát biểu không tượng ứ giọt thực vật? A Chất lỏng hình thành từ tượng ứ giọt nhựa B Rễ hấp thụ nhiều nước thoát nước gây tượng ứ giọt C Ứ giọt xuất loài thực vật nhỏ D Ứ giọt xảy độ ẩm khơng khí tương đối cao Câu 27: Mạch gốc gen sinh vật nhân thực gồm: Tên vùng Exon Số nuclêôtit 100 Intron1 Exon2 Intron2 Exon3 50 70 25 75 Phân tử mARN trưởng thành từ mạch gốc gen dài bao nhiêu? (Nếu tính vùng mã hóa) A 995A0 B 175 A0 C 559 A0 D 595 A0 Đáp án D Số nu mạch gốc đoạn Exon = 100+50+25=175 nu Chiều dài mARN = chiều dài đoạn exon mạch gốc = 175.3,4=595 A0 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 28: Alen A vi khuẩn E coli bị đột biến điểm thành alen a Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Alen a alen A có số lượng nuclêơtit ln II Nếu đột biến mất cặp nuclêơtit alen a alen A có chiều dài III Chuỗi pơlipeptit alen a chuỗi pôlipeptit alen A quy định có trình tự axit amin giống IV Nếu đột biến thay cặp nuclêôtit vị trí gen làm thay đổi tồn ba từ vị trí xảy đột biến cuối gen A B C D Đáp án B Ý III, đột biến thay khơng làm thay đổi chuỗi polipeptit tạo thành Ý I, II chắn đột biến mất, thêm làm thay đổi số lượng nuclêôtit chiều dài gen Ý IV sai đột biến thay khơng làm thay đổi ba lại gen Câu 29: Khi nói đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu sau sai? A Một số thể đột biến mang nhiễm sắc thể bị đảo đoạn làm giảm khả sinh sản B Sự xếp lại gen đảo đoạn góp phần tạo nguồn ngun liệu cho q trình tiến hố C Đoạn nhiễm sắc thể bị đảo nằm đầu mút hay nhiễm sắc thể không mang tâm động D Đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể, hoạt động gen bị thay đổi Đáp án C Đột biến đoản đoạn NST đoạn NST đứt đảo ngược 180 độ nối lại Đảo đoạn NST mang tâm động khơng mang tâm động Do làm biến đổi trình tự phân bố gen NST làm cho hoạt động gen bị thay đổi (một gen vốn hoạt động chuyển đến vị trí khơng hoạt động tăng giảm mức độ hoạt động)  Gây hại cho thể đột biến làm giảm khả sinh sản Sự xếp lại gen đảo đoạn góp phần tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hóa Ví dụ: Ở muỗi q trình đảo đoạn lặp lặp lại góp phần tạo lồi Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 30: Cho thành phần: mARN gen cấu trúc; Các loại nuclêôtit A, U, G, X; Enzim ARN pôlimeraza; Ezim ADN ligaza; Enzim ADN pôlimeraza Các thành phần tham gia vào trình phiên mã gen cấu trúc opêron Lac E.coli A 3, B 2, C 2, 3, D 1, 2, Đáp án B Các thành phần tham gia phiên mã gen cấu trúc opêron Lac E.coli là: loại nucleotit A, U, G, X; enzim ARN pôlimeraza (1) Sai mARN gen cấu trúc tham gia vào trình dịch mã (4), (5) Sai thành phần tham gia vào q trình nhân đơi ADN Câu 31: Phát biểu sau không nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực? A Nhiễm sắc thể cấu tạo từ ARN prôtêin loại histôn B Vùng đầu mút nhiễm sắc thể có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể C Trên nhiễm sắc thể có tâm động vị trí để liên kết với thoi phân bào D Trên nhiễm sắc thể có nhiều trình tự khởi đầu nhân đơi Câu 32: Trong nguyên nhân sau: (1) Các phân tử muối sát bề mặt đất gây khó khăn cho xuyên qua mặt đất (2) Cân nước bị phá hủy (3) Thế nước đất thấp (4) Hàm lượng oxi đất thấp (5) Các ion khoáng độc hại (6) Rễ thiếu oxi nên hô hấp không bình thường (7) Lơng hút bị chết Cây cạn ngập úng lâu chết nguyên nhân: A (3), (4) (5) B (2), (6) (7) C (3), (5) (7) D (1), (2) (6) Đáp án B Cây cạn ngập úng lâu chết nguyên nhân: (2) Cân nước bị phá hủy Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích (6) Rễ thiếu oxi nên hơ hấp khơng bình thường (7) Lơng hút bị chết Chúng ta biết cạn hấp thụ nước ion khoáng đất vào rễ chủ yếu lơng hút vị trí lơng hút rễ rễ phụ Đặc điểm lông hút bị tiêu biến môi trường thiếu oxi, ưu trương(nồng độ chất cao), a xit bị ngập úng lâu nước  thiếu oxi  lông hút dần bị tiêu biến  không hấp thụ chất dinh dương  chết Câu 33: Thành phần sau không thuộc opêron Lac? A Các gen cấu trúc (Z, Y, A) B Vùng vận hành (O) C Gen điều hoà (R) D Vùng khởi động (P) Đáp án C Thành phần sau không thuộc opêron Lac Gen điều hồ (R) Gen điều hòa R nằm vị trí khác, khơng gộp chung cụm Operon Lac Câu 34: Loại nấm dùng để sản xuất rượu trắng, rượu vang, bia, làm nở bột mì, tạo sinh khối thuộc nhóm nấm sau đây? A Nấm men B Nấm sợi C Nấm nhầy D Nấm đảm Câu 35: Trong q trình nhân đơi ADN, chạc tái (chạc chữ Y) có mạch tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn? A Vì enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’→3’ B Vì enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 3’→5’ C Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn có chiều 5’→3’ D Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn có chiều 3’→5’ Đáp án A Vì enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’→3’ nên chạc tái ( chạc chữ Y) có mạch tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn Mạch gốc có chiều 3’→5’ mạch tổng hợp liên tục Trên mạch gốc có chiều 5’→3’ mạch tổng hợp gián đoạn Câu 36: Trên phân tử mARN bình thường phiên mã từ opêron Lac vi khuẩn E coli A có tối thiểu ba kết thúc B có khơng có ba kết thúc C khơng có ba kết thúc D có tối đa ba kết thúc Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Đáp án A Operon Lac mang gen cấu trúc Z,Y,A Tuy phiên mã thành mARN nhất dịch mã bắt đầu ba mở đầu kết thúc ba kết thúc tạo nên chuỗi polipeptit tương ứng loại enzim: beta – galactosidase, pecmease transacetylase Vậy phải có đồng thời ba kết thúc Câu 37: Loại đột biến nhiễm sắc thể sau làm thay đổi số lượng gen nhiễm sắc thể? A Đột biến lệch bội B Đột biến đảo đoạn C Đột biến đa bội D Đột biến mất đoạn Đáp án D -Các đột biến đa bội, đột biến lệch bội đột biến liên quan đến số lượng NST, làm tăng giảm số lượng NST nên không làm thay đổi số lượng gen NST -Đột biến đoản đoạn đột biến cấu trúc NST làm cho đoạn NST đứt đảo ngược nối lại, khơng làm giảm không tăng số lượng gen NST -Đột biến mất đoạn đột biến cấu trúc NST, làm mất đoạn NST Nó làm giảm số lượng gen NST, làm mất cân gen nên thường gây chết với thể đột biến Như đột biến mất đoạn làm giảm số lượng gen NST Câu 38: Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN có tỉ lệ AT  tỉ G X lệ nucleotit loại G phân tử ADN là: A 25% B 40% C 20% D 10% Đáp án B Do AT  G X Mà A  T , G  X  A  G Mà A  2G  100%  Vậy G  40% Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh Đức Hiền để nhận nhiều tài liệu bổ ích Câu 39: Vùng điều hồ vùng A quy định trình tự xếp axit amin phân tử prôtêin B mang tín hiệu kết thúc phiên mã C mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã D mang thơng tin mã hố axit amin Đáp án C Vùng điều hoà (vùng khởi đầu) nằm đầu gen, mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã Vùng mã hóa: nằm gen, mang thơng tin mã hóa axit amin Vùng kết thúc: nằm cuối gen, mang tín hiệu kết thúc phiên mã Câu 40: Dựa vào đâu để phân loại gen cấu trúc gen điều hòa? A Dựa vào chức sản phẩm gen B Dựa vào biểu kiểu hình gen C Dựa vào kiểu tác động gen D Dựa vào cấu trúc gen Đáp án A -Người ta dựa vào vai trò sản phẩm gen người ta chia gen thành gen cấu trúc gen điều hòa +Gen cấu trúc: mang thơng tin mã hóa cho sản phẩm tạo nên thành phần cấu trúc hay chức tế bào +Gen điều hòa gen tạo sản phẩm soát hoạt động gen khác  Dựa vào chức sản phẩm gen để phân loại gen cấu trúc gen điều hòa Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! ... cấu trúc khơng bị ảnh hưởng Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... G=X=3600 D A=T=18000; G=X=27000 Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh... ARN trình tổng hợp protein Tham gia trọn vẹn COMBO PEN môn Sinh học Hocmai.vn để điểm số cao kì thi THPT Quốc Gia 2019! Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2019 môn Sinh học Theo dõi Page : Thầy Đinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (7) , ĐỀ THI THPT QUỐC GIA môn SINH mới 2019 (7)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay