THPTChuyenKHTN(HaNoi 2019 l02) ms diễm hóa (68 võ trung thành BMT)

5 15 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 22:38

Luyện thi THPT Quốc Gia 2019 mơn Hóa học CƠ SỞ BỒI DƯỠNG & LUYỆN THI HĨA THPT ƠN THI ĐẠI HỌC Ms Diễm Hóa-BMT https://www.facebook.com/ThS DiemluyenthihoahocBMT THPT Chuyên KHTN – Đại học KHTN (Lần – Năm 2019 - Mã đề 132) Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; Cs = 133; Ba = 137 Câu 41: Thủy phân hoàn tồn este X, mạch hở có cơng thức phân tử C7H12O4 dung dịch NaOH, thu muối natri cacboxylat ancol, nguyên tử cacbon Số đồng phân cấu tạo X A B C D Câu 42: Nung 12,95 gam muối M(HCO3)2 nhiệt độ cao đến khối lượng khơng đổi, cho tồn khí CO2 thu vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 10 gam kết tủa M A Be B Ca C Ba D Mg Câu 43: Ở điều kiện thường, kim loại sau tan nước? A Fe B Al C Mg D Na Câu 44: Kim loại sau khơng bị oxi hóa ion Fe3+? A Fe B Al C Cu D Ag Câu 45: Cho hỗn hợp rắn gồm Na2O, BaO, NaHCO3, Al2O3 NH4Cl có số mol vào nước dư Kết thúc phản ứng thu dung dịch X Dung dịch X chứa chất tan A Na2CO3, NaCl NaAlO2 B BaCl2, NaAlO2, NaOH C NaCl NaAlO2 D AlCl3, NaCl, BaCl Câu 46: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hiđrocacbon X, thu 6,72 lít khí CO2 (đktc) Mặt khác, cho 0,2 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu m gam kết tủa Giá trị m A 24,0 B 29,4 C 32,2 D 14,7 Câu 47: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin axit glutamic (trong oxi chiếm 40% khối lượng) Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với lượng vừa đủ dung dịch NaOH Sau phản ứng, thu 12,24 gam muối Giá trị m A 7,2 B 9,6 C 8,4 D 10,8 Câu 48: Nhúng Mg vào dung dịch chứa 0,1 mol muối sunfat trung hòa kim loại M, sau phản ứng hoàn toàn lấy Mg thấy khối lượng Mg tăng 4,0 gam Phần trăm khối lượng M oxit cao A 35% B 29% C 40% D 80% Câu 49: Loại hợp chất sau không chứa nitơ phân tử? A Amino axit B Muối amoni C Cacbohiđrat D Protein Câu 50: Cho dãy chất sau: (1) phenyl axetat; (2) metylamoni clorua; (3) axit glutamic; (4) glyxylalanin Số chất dãy tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng số mol NaOH phản ứng gấp đơi số mol chất đó? A B C D Câu 51: Tơ sau thuộc loại điều chế phản ứng trùng hợp? A Tơ nitron B Poli(phenol-fomanđehit) C Tơ nilon-6,6 D Tơ lapsan Câu 52: Phát biểu sau đúng? A Cr2O3 SiO2 tan dung dịch kiềm đặc, nóng dư Ad: 68-Võ Trung Thành BMT (hẻm 104-Y Ngông) Tel: 0932.405.202 Luyện thi THPT Quốc Gia 2019 mơn Hóa học https://www.facebook.com/ThS DiemluyenthihoahocBMT B Khi cho mol Al mol Cr phản ứng hết với dung dịch HCl số mol H2 thu C Hỗn hợp BaO Na2CO3 hòa tan vào nước, thu dung dịch suốt D Nung hỗn hợp rắn gồm AgNO3 Cu(NO3)2 thu hỗn hợp rắn chứa hai oxit kim loại Câu 53: Phương pháp sau không sử dụng để làm mềm nước có tính vĩnh cửu? A Đun sôi nước B Dùng Na3PO4 C Dùng Na2CO3 D Màng trao đổi ion Câu 54: Thủy phân este X dung dịch NaOH đun nóng, thu natri axetat metanol X A HCOOC2H5 B CH3COOC2H5 C CH3COOCH3 D HCOOCH3 Câu 55: Cho chất sau: H2N-C2H4-COO-CH3; Al; Al(OH)3; KHSO4; CH3COONH4; H2N- CH2-COOH; NaHCO3; Pb(OH)2; Sn(OH)2; NaHS Số chất có tính lưỡng tính A B C D Câu 56: Hòa tan hỗn hợp X gồm FeO, ZnO, PbO, CuO dung dịch HNO3 dư thu dung dịch Y Trung hòa Y NaOH thu dung dịch Z Nhỏ từ từ dung dịch Na2S dư vào dung dịch Z kết tủa T Số lượng chất có T A B C D Câu 57: Chất không bị thủy phân môi trường kiềm A Triolein B Gly-Ala C Saccarozơ D Etyl axetat Câu 58: Thủy phân pentapeptit X thu đipeptit Ala-Gly; Glu-Gly tripeptit Gly-Ala-Glu Vậy cấu trúc peptit X A Glu-Ala-Gly-Ala-Gly B Gly-Gly-Ala-Glu-Ala C Ala-Gly-Gly-Ala-Glu D Ala-Gly-Ala-Glu-Gly Câu 59: Cho CrO3 vào dung dịch NaOH dư, thu dung dịch X Dung dịch X có màu: A Vàng B Xanh C Đỏ D Da cam Câu 60: Từ quặng photphorit (sau loại bỏ tạp chất trơ) cho tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc để sản xuất supephotphat đơn với thành phần gồm CaSO4 Ca(H2PO4)2 Độ dinh dưỡng (hay % khối lượng P2O5 quy đổi) supephotphat đơn thu A 34,08% B 28,06% C 29,48% D 17,24% Câu 61: Để giảm độ chua đất, bên cạnh việc sử dụng vơi, người ta sử dụng loại phân bón Phân bón sau có khả làm giảm độ chua đất? A NH4NO3 (đạm hai lá) B Ca3(PO4)2 (lân tự nhiên) C KCl (phân kali) D Ca(H2PO4)2 (supephotphat kép) Câu 62: Khi thủy phân đến protein đơn giản thu hỗn hợp A α-amino axit B Lipit C Amin D Monosaccarit Câu 63: Cho 0,1 mol este X (no, đơn chức, mạch hở) phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,18 mol MOH (M kim loại kiềm) Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu chất rắn Y 4,6 gam ancol Z Đốt cháy hoàn toàn Y thu M2CO3, H2O 4,84 gam CO2 Tên gọi X A Etyl axetat B Metyl axetat C Etyl fomat D Metyl fomat Câu 64: Đốt cháy hoàn 0,15 mol hỗn hợp X gồm glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ cần dùng 1,02 mol O2, thu CO2 H2O có tổng khối lượng 61,98 gam Nếu cho 0,15 mol X vào lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng, thu m gam Ag Giá trị m A 25,92 B 17,28 C 21,60 D 36,72 Ad: 68-Võ Trung Thành BMT (hẻm 104-Y Ngông) Tel: 0932.405.202 Luyện thi THPT Quốc Gia 2019 mơn Hóa học https://www.facebook.com/ThS DiemluyenthihoahocBMT Câu 65: Cho phát biểu sau: (a) Sobitol glucozơ hợp chất hữu đa chức (b) Oxi hóa khơng hồn tồn etilen phương pháp sản xuất anđehit axetic (c) Ancol isopropylic có bậc với đimetylamin (d) Để làm lọ đựng anilin rửa dung dịch HCl sau rửa lại nước (e) Khả hiđro vòng benzen phenol cao benzen (f) Các polime sử dụng để làm chất dẻo tổng hợp từ phản ứng trùng hợp Số nhận định A B C D Câu 66: X, Y, Z hợp chất hữu mạch hở có cơng thức phân tử C4H6O4 X, Y, Z tác dụng với NaOH dung dịch theo tỉ lệ mol 1:2   X tác dụng với NaHCO3 thu số mol khí gấp đơi số mol X phản ứng.   Y tác dụng với NaHCO3 theo tỉ lệ mol 1:1 khơng có phản ứng tráng gương.  Z có phản ứng tráng gương khơng tác dụng với NaHCO3. Công thức cấu tạo X, Y Z tương ứng A HOOC-CH2-CH2-COOH; HOOC-COO-CH2-CH3, HCOO-CH2-COO-CH3 B HCOO-CH2-CH2-OOCH; HOOC-COO-CH2-CH3; HOOC-CH2-COO-CH3 C HOOC-CH2-CH2-COOH; HOOC-COO-CH2-CH3; HOOC-CH2-COO-CH3 D HOOC-CH2-CH2-COOH; CH3-OOC-COO-CH3; HOO-CH2-COO-CH3 Câu 67: Thực thí nghiệm sau: (a) Cho a mol NO2 vào dung dịch chứa a mol NaOH (b) Cho a mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na3PO4 (c) Cho Fe3O4 tan vừa hết vào dung dịch chứa H2SO4 loãng (d) Cho a mol P2O5 vào dung dịch chứa 3a mol KOH (e) Cho Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl lỗng, dư thu khí NO (sản phẩm khử nhất) (f) Cho K2Cr2O7 vào dung dịch HCl đặc, đun nóng Sau phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu dung dịch có chứa hai muối mà số mol A B C D Câu 68: Este X vừa tham gia phản ứng tráng gương vừa tham gia phản ứng trùng hợp Chất hữu Y thủy phân môi trường kiềm, thu muối ancol Z Z hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường Công thức cấu tạo X Y A HCOO-CH2-CH3 HCOO-CH2-CH2-CH2OH B HCOO-CH=CH2 HCOO-CH2-CH(OH)-CH3 C CH2=CH-COO-CH3 HCOO-CH2-CH2-CH2OH D CH2=CH-COO-CH3 HCOO-CH2-CH(OH)-CH3 Câu 69: Cho khí CO dư qua ống sứ chứa Fe2O3 MgO nung nóng, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn X Cho X vào dung dịch FeCl3 CuCl2, thu chất rắn Y Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư, thu dung dịch Z chứa ba chất tan Dãy gồm chất sau tác dụng với Z có xảy phản ứng oxi hóa khử? A Cl2, NaOH, K2Cr2O7 B AgNO3, Cl2, KNO3 C H2S, NaOH, AgNO3 D AgNO3, NH3, KMnO4 Câu 70: Cho ba dung dịch, dung dịch chứa chất tan tương ứng X, Y, Z có nồng độ mol/lít Trộn V lít dung dịch X với V lít dung dịch Y, thu dung dịch E chứa chất tan Cho dung dịch E tác dụng với 2V lít dung dịch Z, thu dung dịch F chứa chất tan Các chất X, Y, Z A NaOH, NaHSO4, NaHCO3 C NaH2PO4; Na2HPO4; Na3PO4 B H3PO4; Na3PO4; Na2HPO4 D H3PO4; Na2HPO4; Na3PO4 Ad: 68-Võ Trung Thành BMT (hẻm 104-Y Ngông) Tel: 0932.405.202 Luyện thi THPT Quốc Gia 2019 mơn Hóa học https://www.facebook.com/ThS DiemluyenthihoahocBMT Câu 71: Hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C8H14O4 Thực bốn thí nghiệm tương ứng có phương trình hóa học sau: (a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 (c) n X3 + n X4 → nilon-6,6 + 2n H2O (d) 2X2 + X3 → X5 + 2H2O Phân tử khối X5 A 202 B 174 C 216 D 188 Câu 72: Hỗn hợp X gồm đimetyl oxalat, đipeptit Gly-Glu tripeptit Gly-Ala-Val Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cho sản phẩm cháy vào nước vôi dư, thu 70 gam kết tủa Mặt khác, đun nóng 0,1 mol X dung dịch NaOH dư số mol NaOH phản ứng A 0,22 B 0,24 C 0,30 D 0,28 Câu 73: Điện phân dung dịch X chứa KCl CuSO4 dòng điện chiều có cường độ 5A (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, khí sinh khơng tan dung dịch) Tồn khí sinh q trình điện phân (ở hai điện cực) theo thời gian biểu diễn đồ thị bên V khí đktc (lít) 4,928 3,584 0,896 Thời gian (giây) x y z Phát biểu sau đúng? A Tỉ lệ mol CuSO4 : KCl X 2:5 B Dung dịch sau điện phân có pH > C Tại thời điểm 2x (giây), tổng thể tích khí hai cực 2,80 lít (đktc) D Tại thời điểm z (giây), khối lượng dung dịch giảm 10,38 gam Câu 74: Cho m1 gam hỗn hợp X chứa Al, Fe(NO3)2 0,1 mol Fe3O4 tan hết dung dịch chứa 1,025 mol H2SO4 Sau phản ứng thu 5,04 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí có khí hóa nâu ngồi khơng khí dung dịch Z chứa muối trung hòa có khối lượng 132,5 gam Biết tỷ khối Y so với H2 31/3 Cho lượng vừa đủ BaCl2 vào Z sau phản ứng xảy xong cho tiếp AgNO3 dư vào thu m2 gam kết tủa Biết phản ứng hoàn toàn Giá trị tổng (m1 + m2) A 334,025 B 533,000 C 628,200 D 389,175 Câu 75: Hỗn hợp X gồm Na, Ba Al2O3 (trong oxi chiếm 24,78% khối lượng) Hòa tan hết 29,05 gam X nước dư, thu dung dịch Y 4,48 lít khí H2 (đktc) Cho từ từ dung dịch Z chứa hỗn hợp HCl 0,8M H2SO4 0,1M vào X đến thu lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi, thu m gam chất rắn Giá trị gần m A 26,3 B 25,2 C 24,6 D 25,8 Ad: 68-Võ Trung Thành BMT (hẻm 104-Y Ngông) Tel: 0932.405.202 Luyện thi THPT Quốc Gia 2019 mơn Hóa học https://www.facebook.com/ThS DiemluyenthihoahocBMT Câu 76: Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol đơn chức dãy đồng đẳng este hai chức tạo T hai ancol Đốt cháy hồn tồn a gam X, thu 8,36 gam CO Mặt khác, đun nóng a gam X với 100 ml dung dịch NaOH 1M, để trung hòa lượng NaOH dư cần dùng 20 ml dung dịch HCl 1M, thu dung dịch Y Cô cạn Y thu m gam muối khan 0,05 mol hỗn hợp hai ancol có phân tử khối trung bình nhỏ 46 Giá trị m A 7,09 B 6,53 C 5,36 D 5,92 Câu 77: Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 50 ml dung dịch H2SO4 18M (đặc, dư, đun nóng), thu dung dịch Y V lít khí SO2 (đktc sản phẩm khử nhất) Cho 450 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y thu 21,4 gam kết tủa Giá trị V A 5,6 lít B 4,48 lít C 6,72 lít D 3,36 lít Câu 78: Peptit E mạch hở bị thủy phân theo phương trình phản ứng: E + 5NaOH → X + 2Y + Z + 2H2O (trong X, Y, Z muối amino axit) Thủy phân hoàn toàn 6,64 gam E thu m gam X Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 2,352 lít khí O2 (đktc), thu 2,12 gam Na2CO3; 3,52 gam CO2; 1,26 gam H2O 224 ml khí N2 (đktc) Biết X có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản Tên gọi Y A Glutamic B Valin C Alanin D Glyxin Câu 79: Hỗn hợp X gồm etyl axetat, đimetyl ađipat, vinyl axetat, anđehit acrylic ancol metylic (trong anđehit acrylic ancol metylic có số mol) Đốt cháy hoàn toàn 19,16 gam X cần dùng 1,05 mol O 2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O dẫn qua nước vôi lấy dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch có khối lượng giảm m gam so với ban đầu Giá trị m A 29,24 B 33,24 C 35,24 D 37,24 Câu 80: Hỗn hợp E gồm peptit X mạch hở tạo từ alanin glyxin (phân tử X chứa không liên kết peptit) este Y tạo từ etanol axit cacboxylic no, đơn chức Thủy phân hoàn toàn m gam E dung dịch NaOH đun nóng, vừa đủ; thu 24,2 gam hỗn hợp F gồm muối, số mol muối glyxin lớn muối alanin Đốt cháy hoàn toàn F, cần dùng 20 gam oxi, thu sản phẩm cháy gồm Na 2CO3, N2, H2O 18,7 gam CO2 % theo khối lượng X E gần với giá trị sau đây? A 77,8% B 74,7% C 82,5% D 87,6% Ad: 68-Võ Trung Thành BMT (hẻm 104-Y Ngông) Tel: 0932.405.202 ... Ag Giá trị m A 25,92 B 17,28 C 21,60 D 36,72 Ad: 68 -Võ Trung Thành BMT (hẻm 104-Y Ngông) Tel: 0932.405.202 Luyện thi THPT Quốc Gia 2019 mơn Hóa học https://www.facebook.com/ThS DiemluyenthihoahocBMT... H3PO4; Na3PO4; Na2HPO4 D H3PO4; Na2HPO4; Na3PO4 Ad: 68 -Võ Trung Thành BMT (hẻm 104-Y Ngông) Tel: 0932.405.202 Luyện thi THPT Quốc Gia 2019 mơn Hóa học https://www.facebook.com/ThS DiemluyenthihoahocBMT... rắn Giá trị gần m A 26,3 B 25,2 C 24,6 D 25,8 Ad: 68 -Võ Trung Thành BMT (hẻm 104-Y Ngông) Tel: 0932.405.202 Luyện thi THPT Quốc Gia 2019 mơn Hóa học https://www.facebook.com/ThS DiemluyenthihoahocBMT
- Xem thêm -

Xem thêm: THPTChuyenKHTN(HaNoi 2019 l02) ms diễm hóa (68 võ trung thành BMT) , THPTChuyenKHTN(HaNoi 2019 l02) ms diễm hóa (68 võ trung thành BMT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay