BÀI GIẢNG THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC

36 1 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 20:15

Chương 2: THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC  2.1 Thị trường hiệu  2.2 Các thất bại thị trường: sở dẫn đến hoạt động kinh tế Nhà nước  2.3 Vai trò Nhà nước việc sửa chữa thất bại thị trường THỊ TRƯỜNG VÀ HIỆU QUẢ  Khái niệm hiệu Pareto  Các điều kiện để kinh tế trạng thái hiệu + Hiệu trao đổi + Hiệu sản xuất + Hiệu hỗn hợp  Thị trường cạnh tranh hồn hảo tính hiệu VILFREDO PARETO (1848-1923) * Tên đầy đủ: Vilfredo Federico Damaso Pareto Người Ý * Là nhà công nghiệp, nhà kinh tế học, xã hội học, triết học *Đóng góp kinh tế học: nghiên cứu phân phối thu nhập phân tích lựa chọn cá nhân Đưa khái niệm Hiệu Pareto, Quy luật Pareto KHÁI NIỆM HIỆU QUẢ PARETO  Khái niệm hiệu Pareto: Trạng thái kinh tế coi có hiệu Pareto mà khơng thể làm cho lợi khơng làm cho chịu thiệt  Cải thiện Pareto: Khi phân bổ lại nguồn lực để có người lợi mà không làm cho người chịu thiệt gọi cải thiện Pareto  Bốn hạn chế kn Pareto: (i) đk cạnh tranh hồn hảo, (ii) khơng quan tâm tới bất bình đẳng, (iii) đk kinh tế Vĩ mơ ổn định, (iv) đk kinh tế đóng CÁC ĐIỀU KIỆN HIỆU QUẢ  Hiệu trao đổi: + Giả định: Xã hội có cá nhân A B; có hai hàng hóa lương thực quần áo + Điều kiện: Phân bổ hàng hóa A B hiệu (MRS- marginal rate of substitution) + Chứng minh: - Sử dụng hộp Edgeworth - Sử dụng phương pháp phản chứng + Vận dụng: Phụ lục Chương tr 61, Gt KTCC-KTQD CÁC ĐIỀU KIỆN HIỆU QUẢ  Hiệu sản xuất: + Giả định: Hai nhân tố đầu vào: vốn (K) Lao động (L); Hai ngành sản xuất: Lương thực Quần áo + Điều kiện phân bổ nguồn lực hiệu quả: (MRTS- Marginal Rate of Technical Substitution) + Chứng minh: Tr 62, Gt KTQD CÁC ĐIỀU KIỆN HIỆU QUẢ  Hiệu hỗn hợp sản xuất tiêu dùng: + Giả định: kinh tế sản xuất tiêu dùng hàng hóa + Khái niệm: Tỷ lệ chuyển đổi biên (MRT) - Hiệu sx, phân phối hay tối ưu Pareto đạt MRT hai hàng hóa MRS hai hàng hóa cá nhân (vi) BẤT ỔN VĨ MÔ  Bất ổn kinh tế vĩ mô: Sự dao động thất thường tổng sản lượng so với tổng sản lượng tiềm kéo theo lên xuống thất thường tỷ lệ lạm phát thất nghiệp  Nền kinh tế thị trường vận động theo chu kỳ: Phồn thịnh – suy thoái – khủng hoảng – phục hồi – phồn thịnh – suy thoái…  Thời kỳ suy thoái – khủng hoảng: sản lượng thấp tiềm năng, thất nghiệp cao, hàng hóa ế ẩm, lphat thường thấp  Thời kỳ phồn thịnh: sl cao sl tiềm năng, u thấp, nguy i cao BẤT ỔN VĨ MÔ Phồn thịnh Phục hồi CHU KỲ KINH TẾ Khủng hoảng Suy thoái MỘT SỐ KHIẾM KHUYẾT KHÁC CỦA THỊ TRƯỜNG  Bất bình đẳng xã hội vấn đề phân phối thu nhập  Khái niệm, thước đo  Bất bình đẳng thu nhập vấn đề bền vững xã hội  Hàng hóa khuyến dụng phi khuyến dụng  Khái niệm  Tính kinh tế việc NN can thiệp vào HH khuyến dụng phi khuyến dụng 2.3 VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC  Khả sữa chữa thất bại thị trường nhà nước + Sự cần thiết: tồn thất bại thị trường + Khả sữa chữa TBTT NN: dựa chế “quyền lực đặc biệt” NN + Mục tiêu, công cụ hoạt động can thiệp vào kinh tế NN + Nội dung hoạt động can thiệp NN  Thất bại nhà nước: lý KHẢ NĂNG SỮA CHỮA TBTT CỦA NN  Thất bại thị trường: số điều kiện (CTKHH, ngoại ứng, thông tin bất cân xứng…) chế giao dịch tự nguyện theo kiểu thị trường không dẫn đến kết cục hiệu hay đáng mong muốn  Sử dụng sức mạnh cưỡng chế hay quyền lực đặc biệt NN (có tiềm năng) bổ sung/khắc phục hạn chế phân bổ nguồn lực thông qua chế thị trường  Mục tiêu can thiệp NN: để kinh tế hđ hiệu hơn, ổn định tăng trưởng bền vững hơn, công hơn, phù hợp với chuẩn mực giá trị xã hội + Các mục tiêu xung đột với  Công cụ: Luật pháp –quy chế; thuế, chi tiêu CP; sách kinh tế khác (c/s tiền tệ, c/s ngoại thương, c/s công nghiệp…) NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP KINH TẾ CỦA NN  Cung cấp HHCC: hệ thống luật pháp, quốc phòng, đê điều, an ninh XH…  Điều tiết kinh tế: điều tiết độc quyền (TTCTKHH); hiệu chỉnh ngoại ứng; khắc phục vấn đề TTin khơng hồn hảo tính khơng hồn thiện Thị trường  Ổn định hóa kinh tế vĩ mơ trì, thúc đẩy tăng trưởng dài hạn  Phân phối lại thu nhập tài sản  Chính sách hàng khuyến dụng phi khuyến dụng ĐIỀU TIẾT ĐỘC QUYỀN  Độc quyền tự nhiên: + thiết lập độc quyền nhà nước thay độc quyền tư nhân => thực tế không hiệu => khơng thể trì hiệu thiếu vắng chế cạnh tranh + Kiểm soát giá: - Kiểm soát giá sở MC P = MC => Q = Q* Vấn đề: Nhà độc quyền có khả bị thua lỗ => NN phải trợ cấp - Kiểm soát giá sở AC: Q sau kiểm sốt có khả cao Qm ban đầu, song thấp Q* => cải thiện hiệu không đạt hiệu P NN trợ cấp Vấn đề chung KS giá: vấn đề thông tin ĐIỀU TIẾT ĐỘC QUYỀN  Thị trường độc quyền nhóm: chống cấu kết, tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh thị trường Công cụ: luật pháp (luật chống độc quyền, luật cạnh tranh lành mạnh)  Thị trường cạnh tranh có tính chất độc quyền: quyền lực thị trường DN không đáng kể, tổn thất hiệu không lớn, đa dạng hóa sản phẩm thỏa mãn tốt nhu cầu NTD => NN không điều tiết HIỆU CHỈNH NGOẠI ỨNG (tự nghiên cứu)  Ngoại ứng tiêu cực: tổn thất hiệu Qt > Q* Can thiệp để đưa Qt => Q* *Cách thức: + thuế Pigou Thực chất: áp đặt khoản chi phí lên người gây ngoại ứng để thay đổi hành vi họ + Trợ cấp: Trợ cấp để người gây ngoại ứng cắt giảm sản lượng có tiềm cải thiện hiệu Vấn đề: phản ứng sách khía cạnh cơng + Nội hóa: biến tác động tràn bên thành tác động bên tổ chức + Xác định rõ quyền sở hữu tài sản/ hay quyền cá nhân + Thiết lập thị trường: hệ thống mua bán giấy phép ô nhiễm  Ngoại ứng tích cực: trợ cấp KHẮC PHỤC VẤN ĐỀ THƠNG TIN KHƠNG HỒN HẢO  Cung cấp thông tin bổ sung cho thị trường: cung cấp thông tin cung cấp HHCC (dự báo thời tiết, thông tin kinh tế vĩ mô, thông tin thị trường giới); chứng nhận chất lượng hàng hóa …  Ban hành quy chế cung cấp thông tin: quy định nhãn mác hàng hóa; thơng tin liên quan đến hàng hóa đặc biệt thuốc chữa bệnh, thực phẩm, quy định cung cấp thông tin công ty muốn niêm yết TTCK…  Giải pháp can thiệp khác CÁC VẤN ĐỀ KHÁC  Vấn đề TT khơng hồn thiện: NN đứng dàn xếp,     phối hợp hành động nhà đầu tư tư nhân Khi chi phí giao dịch cao: NN phải đứng cung cấp hàng hóa Ổn định hóa vĩ mô tạo môi trường cho tăng trưởng dài hạn: sách ổn định hóa sách kk tăng trưởng (xem Kinh tế học vĩ mô/ kinh tế học phát triển) Phân phối lại: thuế thu nhập/tài sản lũy tiến; hệ thống an sinh xã hội Hàng hóa khuyến dụng: trợ cấp Hàng hóa phi khuyến dụng: cấm đốn (bằng luật pháp) hạn chế (bằng thuế) THẤT BẠI CỦA NHÀ NƯỚC (tự nghiên cứu)  Thất bại nhà nước: thất bại việc đạt mục tiêu cải thiện hiệu hay mục tiêu mong muốn khác thông qua hoạt động can thiệp NN  Các lý dẫn đến thất bại NN: + Tính đa mục tiêu xung đột chúng: lựa chọn mục tiêu ưu tiên sai; chi phí đánh đổi lớn + Hạn chế thơng tin + Hạn chế việc kiểm soát phản ứng NSX NTD + Tính quan liêu máy nhà nước + Hạn chế q trình trị áp đặt  Hiệu can thiệp phụ thuộc vào lực nhà nước  => Can thiệp NN cần phù hợp với lực CÂU HỎI  Quyền lực thị trường công ty độc quyền gây      tổn thất hiệu Phải công ty vai trò tích cực kt? Khó khăn việc thiết kế hệ thống thuế Pigou? Giải thích ngoại ứng xuất khi người xe máy, ô tô tham gia giao thông đô thị? Tại đô thị, nhà nước thường không cho phép cá nhân tự xây nhà theo sở thích mình? Việc nhà nước quy định người xe máy phải đội mũ bảo hiểm có hợp lý khơng? Cơ sở dẫn đến quy định này? Nhà nước luôn cải thiện hiệu hoạt động thị trường thơng qua sách can thiệp mình? Bài tập 1C2 Một quốc gia có 10 người, có mức thu nhập hàng năm (triệu VND) 3, 6, 2, 8, 4, 9, 1, 7, 10 a) Vẽ đường Lorenz tính hệ số Gini; b) Nếu ngưỡng nghèo triệu VND/năm, Quốc gia đánh thuế đồng loạt triệu đồng/người/năm với người ngưỡng nghèo để phân phối lại cho người nghèo sách có xóa tồn diện nghèo hay không? (Giả định việc phân phối lại khơng có thất gì) c) Vẽ đường Lorenz tính hệ số Gini sau phân phối lại; so sánh với tình trạng trước phân phối lại Bài tập C2  Giả sử có kinh tế giản đơn gồm người A B, tiêu dùng loại hàng hóa gạo nước Do hạn hán, quyền định phân phối xác cho người ½ số nước cung cấp không cho phép người dùng nước để trao đổi lấy gạo người kia.Lập hộp Edgeworth để thể trường hợp giải thích thường khơng phải trạng thái hiệu Pareto  Sl giao dịch thị trường độc quyền có sl hiệu quả?  Hai người khác phải mua loại hàng hóa với mức giá khác Hiệu Pareto có đạt khơng trường hợp này? ... thái kinh tế coi có hiệu Pareto mà khơng thể làm cho lợi khơng làm cho chịu thi t  Cải thi n Pareto: Khi phân bổ lại nguồn lực để có người lợi mà khơng làm cho người chịu thi t gọi cải thi n... dụng  Khái niệm  Tính kinh tế việc NN can thi p vào HH khuyến dụng phi khuyến dụng 2.3 VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC  Khả sữa chữa thất bại thị trường nhà nước + Sự cần thi t: tồn thất bại thị... TRƯỜNG KHƠNG HỒN THI N  Thị trường khơng hồn thi n (Incomplete market): giao     dịch không diễn mức NTD sẵn sàng trả cao chi phí để sản xuất hàng hóa Hai lý => TT khơng hồn thi n: chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC, BÀI GIẢNG THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay