Nghiên cứu đề xuất dự thảo quy trình quản lý chất lượng đắp đập đất áp dụng cho đập đất miền trung

110 6 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 16:44

L I CAM OAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a riêng tơi Các s li u trích d n, k t qu nghiên c u lu n v n trung th c, ch a t ng đ c ng b t k cơng trình khác Tác gi lu n v n Ph m Trung Chi n i i công b L IC M N Lu n v n Th c s chuyên ngành qu n xây d ng v i đ tài “Nghiên c u đ xu t d th o quy trình qu n ch t l ng đ p đ p đ t áp d ng cho đ p đ t mi n Trung” đ c hoàn thành v i s giúp đ ch b o t n tình c a th y giáo h ng d n khoa h c, th y giáo khoa cơng trình, b mơn công ngh qu n xây d ng, cán b tr ng i h c Th y l i, cán b Ban QL T&XD Th y l i đ ng nghi p b n bè Tác gi xin g i l i c m n chân thành đ n Quý c quan, Quý th y cô, đ ng nghi p t o u ki n thu n l i cho tác gi su t trình h c t p th c hi n lu n v n c bi t tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c đ n th y giáo, Giáo s -Ti n s V ình Ph ng h t s c t n tình ch b o, giúp đ , h ng d n, t o u ki n quan tr ng đ tác gi hoàn thành lu n v n Xin bày t lòng bi t n đ i v i gia đình b n bè đ ng viên tác gi v m i m t su t th i gian v a qua Tuy có nh ng c g ng nh t đ nh song th i gian có h n, trình đ b n thân h n ch , lu n v n không th tránh kh i thi u sót Tác gi kính mong q th y cô, quý đ ng nghi p b n bè ch d n góp ý xây d ng, t o thêm thu n l i đ tác gi có th ti p t c h c t p hoàn thi n v đ tài nghiên c u c a Xin chân thành c m n! Hà N i, ngày tháng n m 2017 Tác gi lu n v n Ph m Trung Chi n ii M CL C PH N M CH U NG I: T NG QUAN V CH T L NG XÂY D NG CƠNG TRÌNH P T 1.1 t xây d ng cơng trình th y l i 1.1.1 Phân lo i h t đ t theo kích th c: 1.1.2 Phân lo i đ t t ng quát : 1.1.3 Phân lo i đ t chi ti t : 1.1.4 Nguyên t c s d ng lo i đ t đ p đ p: 1.2 Công tác xây d ng đ p đ t 1.2.1 Tình hình xây d ng đ p 1.2.2 Tình hình xây d ng đ p 1.3 Ch t l mi n Trung 13 ng xây d ng cơng trình đ p đ t 15 1.3.1 Hi n tr ng h đ p 15 1.3.2 Các s c thông th ng v i đ p đ t [7]: 16 1.3.3 T ng h p s c cơng trình x y c n c [7] 18 1.3.4 Còn đ i v i tràn x l : 19 1.4 Các nguyên nhân c b n gây s c vi c xây d ng đ p đ t 19 1.4.1 Nguyên nhân c a nh ng s c th ng g p: 19 1.4.2 Nh ng nguyên nhân chính: 22 1.4.3 Nguyên nhân kh o sát 23 1.4.4 Nguyên nhân thi t k 24 1.4.5 Nguyên nhân thi công 26 1.4.6 Nh ng s c đ p x y th i gian qua mi n Trung 27 1.5 M t vài y u t khác gây s c đ p 30 1.5.1 Y u t t nhiên[36] 30 1.5.2 Y u t ng i 31 1.5.3 Y u t qu n lý, v n hành khai thác 31 1.5.4 Các y u t khác 32 K T LU N CH NG I 33 iii Ch ng II : C S KHOA H C QU N CH T L 2.1 V công tác qu n ch t l NG P P T 34 ng 34 2.2 C s pháp liên quan đ n qu n 34 2.3 C s thuy t công tác đ m nén đ t[16] 36 2.3.1 Nguyên c b n c a đ m nén đ t: 36 2.3.2 Các nhân t nh h ng đ n trình nén ch t c a đ t: 36 2.3.3 Cách th c đ m nén hi u qu : 36 2.3.4 Ph ng pháp đ m nén: 37 2.4 Quy trình thi cơng đ p đ t b ng công ngh đ m nén[16] 39 2.4.1 Công tác đ p đ p 39 2.4.2 Ph ng pháp ki m tra ch t l nh h 2.5 Các nhân t 2.5.1 nh h ng đ p đ p 47 ng đ n ch t l ng đ p đ p 49 ng c a y u t khí h u, th i ti t đ n thi công đ t 49 2.5.2 Nhân t k thu t 51 2.5.3 Nhân t qu n t ch c thi công 52 K T LU N CH NG II 54 CH XU T D NG III : P 3.1 P TH O QUY TRÌNH QU N CH T L NG T KHU V C MI N TRUNG 55 xu t quy trình chung qu n ch t l ng đ p đ p đ t áp d ng cho đ p đ t mi n Trung 55 3.1.1 S đ kh i c a quy trình đ p đ p đ t 55 3.1.2 Ki m tra ch t l ng đ u vào 55 3.1.3 Thí nghi m đ m nén hi n tr 3.1.4 Công tác chu n b hi n tr ng tr 3.1.5 Công tác đ p đ t t i hi n tr 3.2 Hi n tr ng qu n ch t l ng 59 c thi công 59 ng 60 ng đ p đ p h ch a n c Tà R c 64 3.2.1 Công tác chu n b 67 3.2.2 V t li u đ p đ p 67 3.2.3 Khai thác v t li u: 71 3.2.4 X đ m c a đ t đ p 73 3.2.5 Thí nghi m đ m nén hi n tr ng 75 iv 3.2.6 Ki m tra máy móc thi t b thi cơng đ p đ p 79 3.2.7 Thi công kh i th 3.2.8 Ki m tra ch t l ng l u, gia t i h l u lõi đ p 82 ng l p đ t r i: 87 3.2.9 Thi công t ng l c 90 3.2.10 Thi công đ ng đá h l u 92 3.2.11 Ki m tra nghi m thu 93 3.3 xu t bi n pháp nâng cao ch t l ng đ p đ p Tà R c 95 K T LU N 98 KI N NGH 99 v DANH M C CÁC HÌNH V Hình 1: Cây s c đ p đ t [21] 19 Hình 2: Dòng th m phát tri n d Hình 3: i đáy đ p 24 p Am Chúa nh ng l i sau n c h b tháo c n [9] 24 Hình 4: V đ p Z20 (KE 2/20 REC) đ p v t i v trí c ng l y n c 26 Hình 5: V đ p th y n Ia Krêl đ n v không tuân th theo b n v thi t k 27 Hình 1: S đ kh i c a quy trình đ p đ p đ t 55 Hình 2: M t c t ngang (4-4) c a H ch a n Hình 3: c Tà R c 66 th thành ph n h t l p l c 70 Hình 4: B ng thành ph n h t l p l c 70 Hình 5: th thành ph n h t l p l c 71 Hình 6: S đ bãi đ m thí nghi m 75 Hình 7: Chi u dày l p đ t r i cho t ng đ m 76 Hình 8: Máy i bánh xích Komatsu D65e (xu t x Nh t B n) 79 Hình 9: Thi t b đ m chân c u Bomag 80 Hình 10: X bên vai đ p bê tông ph n áp b ng th cơng 87 Hình 11: Cơng tác l y m u xác đ nh dung tr ng khô sau đ m nén 87 Hình 12: S đ thi cơng l p l c lõi đ p 90 Hình 13: Thi cơng l p l c sau lõi đ p 92 Hình 14: Chi ti t đ ng đá tiêu n c 93 vi DANH M C CÁC B NG BI U B ng 1: Th ng kê s l ng h (lo i, dung tích tri u m3) [3] 10 B ng 2: Th ng kê m t s đ p đ t mi n Trung 14 B ng 3: Hi n tr ng đ p phân chia theo nguyên nhân s c [8] 17 B ng 1; S l ng m u ki m tra [15] 62 B ng 2: Các thông s đ t đ p đ p 68 B ng 3: Các thông s đ m t nhiên c a l p đ t đ p đ p 69 B ng 4: B ng thành ph n h t l p l c 70 B ng 5: Máy móc thi t b thi công ch y u 81 B ng 6: D ng c , thi t b ki m tra 82 B ng 7: S l ng m u ki m tra theo quy đ nh [17] 88 vii CÁC KÝ HI U - VLLN : v t li u l p nhét - I : ch s d o - B:đ s t - Dhc : đ phân h y c a v t ch t h u c - d : đ ng kính h t - Hmax : chi u cao l n nh t c a đ p - : dung tr ng khô c a đ t - k : h s th m - C : L c dính đ t - : Góc ma sát c a đ t : dung tr ng t nhiên c a đ t - W : đ m t nhiên c a đ t - K : đ ch t c a đ t - NTXL : nhà th u xây l p - PCLB : Phòng ch ng l t bão - QLCL : Qu n ch t l ng - QLDA : Qu n d án - C T : Ch đ u t - TVTK : T v n thi t k - TVGS : T v n giám sát - CPO : Ban qu n trung ng d án Th y l i - QCVN : quy chu n Vi t Nam - BNNPTNT : b nông nghi p phát tri n nơng thơn - N -CP : Ngh đ nh Chính ph - TCVN : Tiêu chu n Vi t Nam - QPTL : Quy ph m th y l i - NTTVGS : nhà th u t v n giám sát viii PH N M U Tính c p thi t c a tài N m vùng ông Nam Á ch u nh h ng c a ch đ khí h u nhi t đ i gió mùa, Vi t Nam có l ng m a dòng ch y phong phú L ng m a bình quân h ng n m c a c n c đ t g n 2000 mm Vi t Nam có m t đ sơng ngòi cao, có 2360 sơng v i chi u dài t 10 km tr lên h u h t sơng ngòi đ u ch y bi n ơng T ng l ng dòng ch y bình quân vào kho ng 830 t m /n m, có 62% t lãnh th bên ngồi Phân b m a dòng ch y n m không đ u, 75% l ng m a dòng ch y t p trung vào - tháng mùa m a Mùa m a l i trùng v i mùa bão nên Vi t Nam ph i đ i m t v i nhi u thiên tai v n c, đ c bi t l l t Là qu c gia có n n nơng nghi p lúa n c, dân s đông đ m b o l ng th c cho đ t n c có s dân đơng u ki n thiên tai ác li t; t xa x a, t tiên ng i Vi t ph i s m xây d ng cơng trình khai thác, u ti t ngu n n c, d n n c, s d ng n c t nh , thô s , t m b , th i v cho đ n cơng trìnhquy mơ l n.Vi t Nam m t nh ng n c có nhi u h ch a, đa s đ p đ u m i đ p đ t n tác đ ng c a bi n đ i khí h u nên có nhi u hi n t ng thiên tai b t th ng nh bão, l , h n hán mi n Trung n i ch u nh h ng nhi u so v i c n c.Các h ch a n c đóng vai trò quan tr ng vi c c t l vùng h du , hi n khu v c mi n Trung có xây d ng thêm r t nhi u h ch a th y n , th y l i nh m m c đích c p n c, phát n phòng ch ng l Nhi u h ch a n c không ch cung c p n c cho s n xu t nông nghi p, công nghi p sinh ho t c a dân c vùng mà t o nên nh ng vùng sinh thái có c nh quan đ p, khơng khí lành, bi n nh ng vùng đ t hoang s thành nh ng khu du l ch, ngh ng i, góp ph n phân b l i dân c , t o vi c làm thu nh p cho nhi u ng i lao đ ng Mi n Trung đ c đánh giá m t vùng có u ki n đ a hình t ng đ i thu n l i đ xây d ng lo i đ p h ch a Tuy nhiên, Mi n Trung l i n i có đ m cao v mùa m a, đ t vùng có tính ch t đ c bi t: tr ng n , co ngót,tan rã Vi c phân chia kh i đ p m t c t ch ng l n u không h p s gây m t an toàn ho c lãng phí N u th i gian thi cơng đ p dài s nh h ng t i vi c x ti p giáp gi a kh i đ p, nh h ng t i ch t l ng thi công đ p M t s s c đ p đ t vài n m tr l i : s c đ p h Am Chúa t nh Khánh Hòa, s c đ p Z20 t nh Hà T nh, s c đ p Khe M t nh Hà T nh, v đ p Su i Hành t nh Khánh Hòa, v đ p Su i Tr u t nh Khánh Hòa … Vì đ p đ t m t cơng trình đ u m i nên n u đ x y s c gây v đ p s gây h u qu r t nghiêm tr ng Do nhà qu n ph i xem xét l i quy trình qu n ch t l ng đ p đ p đ đ m b o an toàn cho h đ p Hi n có nhi u cơng trình nghiên c u c a nhà khoa h c ngành, quan tâm nghiên c u v quy trình qu n ch t l ng đ p đ p đ t khu v c mi n Trung đ đ a vào áp d ng Lu n v n nh m vào phân tích quy trình qu n ch t l ng đ p đ p, l a ch n quy trình qu n ch t l ng đ p đ p phù h p v i u ki n vùng Giúp cho nhà qu n lý, t v n, thi cơng có gi i pháp phù h p, nh m t ng c ng ch t l ng cơng trình thi cơng M c Tiêu c a đ tài Nghiên c u đ xu t d th o quy trình qu n ch t l đ t mi n Trung Ph ng đ p đ p đ t áp d ng cho đ p ng pháp nghiên c u i u tra kh o sát, thu th p vàphân tích đánh giá t ng th quy trình qu n đ t khu v c Vi t Nam, t rút k t lu n đ l a ch n đ c quy trình qu n ch t l ng đ p đ p thích h p khu v c mi n Trung C u trúc c a lu n v n Ch ng I : T ng quan v ch t l ng xây d ng đ p đ t Ch ng II : C s khoa h c qu n ch t l Ch ng III : ng đ p đ p đ t xu t d th o quy trình đ p đ p áp d ng cho đ p đ t mi n Trung K t lu n ki n ngh l n có đ ng kính 100mm đ n 200mm có chi u cao t 100 đ n 150mm (Ph pháp h đào thay th tiêu chu n) ng - N u k t qu đ t yêu c u so v i thi t k ti n hành nghi m thu cho đ p l p ti p theo - N u k t qu khơng đ t u c u ti n hành ki m tra nguyên nhân đ có bi n pháp x - N u đ m thích h p, lo i v t li u thích h p, đ ch t chi u dày l p đ p ch a đ t ch a đ m đ Ti p t c đ m thêm ki m tra l i ch t l ng - N u đ m khơng thích h p, lo i v t li u thích h p, đ ch t chi u dày l p đ p ch a đ t đ m không đ t yêu c u, ph i x m đ m l i - Tr ng h p th i gian yêu c u cho x dài, có nh h ng đ n ti n đ , ph i xúc kh i ph m vi kh i đ p đ x tr c v n chuy n v l i kh i đ p đ đ p - Tr ng h p đ m cao hay th p gây vi c x khơng kinh t xúc b v n chuy n bãi th i - N u v t li u khơng phù h p xúc b - N u đ m thích h p, lo i v t li u thích h p, đ ch t chi u dày l p đ p phía ch t phía d i ch t thi t b đ m khơng cung c p đ l c đ m, đ m l i v i thi t b đ m có tr ng l ng l n h n ho c l c rung cao h n - Tr ng h p hình thành m t l p r n ch c bên mà làm cho đ m l i không hi u qu ph n sâu c a l p đ p ph i cày x i lên tr c đ m l i Ki m tra l i đ ch t sau đ m l i n u đ t nghi m thu cho đ p ti p, khơng đ t ti n hành xúc b thay b ng l p đ t m i B ng 7: S l Lo i đ t t sét Á sét Á cát ng m u ki m tra theo quy đ nh [17] c tính ph i xác đ nh Kh i l ng đ t đ p t ng ng v i t m u ki m tra, m3 B ph n cơng trình Thân đ p đ ng ch t m thi công c a đ t ho c kh i l ng c a thân đ p (W TC ) Dung tr ng khô (γ K ) T ng tâm, nghiêng, sân ph t ng H s th m, c ng đ ch u Thân đ p đ ng ch t c t, ch u nén ng v i dung ho c kh i c a T tr ng khô (γ K ) dung tr ng thân đ p 88 T 100 đ n 200 100 20 000 đ n 50 000 bão hoà n c (ch làm v i T ng tâm, đ p c p c bi t c p I) nghiêng, sân ph tl n nhi u cát cu i s i t ng m, dung tr ng khơ, Thân đ p ngồi t ng tâm t ng nghiêng thành ph n h t H s th m, c ng đ ch u nén, ch u c t ng v i γ K (ch Thân đ p t ng T làm v i đ p c p c bi t tâm t ng nghiêng c p I) V t li u Thành ph n h t t ng l c T ng l c 20 000 T 200 đ n 400 20 000 đ n 50 000 T 20 đ n 50 - Yêu c u NTXL l y m u nh sau: + Trong u ki n bình th ng s l ng m u thí nghi m l y theo b ng 3.8 N u th y nghi ng có th l y thêm m u đ ki m tra đ c bi t ch ti p giáp + V trí l y m u đ (g m m u) c phân b đ u m t b ng, m i l p đ t l y nh t m t t m u + T i m i v trí l y m u, n u l p đ t đá đ m dày t i 40cm l y m u đ sâu giáp l p d i N u l p đ t đ m dày l n h n 40cm l y m u gi a hai m u ti p giáp v i l p d i + Trong ph m vi đ m b ng th cơng ho c đ m cóc m t ti p giáp (khe thi công), s l ng l y m u ph i nhi u h n b ng C m i di n tích l p đ m 25 đ n 50m l y m t t m u (g m m u) + Dung tr ng khô th c t (γ K ) ch đ c thâp h n yêu c u thi t k 0.3T/m S m u không đ t so v i yêu c u thi t k so v i t ng s m u l y thí nghi m khơng đ c l n h n 5% không đ c t p trung vào m t vùng Khi m u đ t thí nghi m dung tr ng khơ có thành ph n khác bi t ph i xem xét lo i b l p đ t Tồn b q trình đánh giá x đ c th c hi n d i s giám sát ch t ch c a C T, NTTVGS, giám sát tác gi cu TVTK NTXL đo v l p biên b n hi n tr ng khu v c x l p h s hoàn cơng Các q trình ph i đ c ghi vào s theo dõi, có báo cáo k t qu thí nghi m, x có biên b n x * Trong đ p ti n hành khoan l y m u thí nghi m đ xác đ nh ch tiêu c t ng th , h s th m c a đo n đ p đ p M i h khoan kh ng ch kho ng 20.000m đ t đ p M u thí nghi m đ c l y đáy gi a h khoan Khi tính ch t c c a đ t thay đ i l n ph i th c hi n thí nghi m xác đ nh dung tr ng khô max làm c s ki m sốt ch t l ng N u khơng x đ c ph i bóc b đo n đ p đ p b ng l p đ t khác 89 3.2.9 Thi công t ng l c H th ng tiêu n c thân đ p bao g m ng khói tiên n c, d i l c b ng cát thô, l p cu i s i lòng sơng, l p l c cát d m cát mái, đáy đ ng đá h l u kh i gia t i đo n lòng sơng Các h th ng ph i đ c thi công phù h p v i quy đ nh thi công t ng l c 14TCN 20 - 2004 V t li u làm t ng l c, sau gia công, phân c h t xong ph i đ c ki m nghi m l i tính ch t c lý, l c h c, tr riêng Bãi tr ph i đ c san ph ng, đ m n n k , có b trí h th ng n c c m bi n ghi tên lo i v t li u n i s d ng Ki m tra tr c đ p l p l c, n n đ t ph i san ph ng, đ m ch t, tiêu khô n c Không đ c phép đ v t li u làm l c n c, l p l c t ng l p có chi u dày 15cm ph i đ m b ng đ m lu nh Khi đ đ m v t li u, l p ph i đ c phân bi t rõ ràng, không đ c tr n l n vào Ki m tra phân đo n đ đ p t ng l c, không đ c đ x y hi n t ng so le m t b ng gãy đo n m t đ ng Ch ti p giáp v i đo n thi công sau ph i đ p thành d ng b c thang có b r ng b c nh t 40cm đ ti p t c đ p s n i ti p đ c liên t c, không g y khúc, so le Trong thi công, t ng l c ph i đ c b o v c n th n, không cho n c b n, bùn đ t ch y vào, không cho ng i ph ng ti n l i m t t ng l c đ tránh vi c xô nay, xáo tr n, nhi m b n V i v t li u l c cát hay đá c p ph i, ph i có đ d ng m thích h p đ cơng tác đ m có tác Hình 12: S đ thi cơng l p l c lõi đ p 90 * đ m b o kích th c thi t k , kh n ng đ m ch t tránh v y b n v t li u l c ng khói kh i đ t h l u ph i đ p lên đ u NTXL dùng ph ng đ p pháp nh sau: -B đ c 1: R i san đ t lõi đ p (1), sau r i san xong ph i ti n hành b t, v mái theo ng biên thi t k - B c 2: R i san cát l c (2), tr c ti n hành r i cát l c NTXL ph i lo i b toàn b đ t, t p ch t làm s ch b m t l p cát l c thi công tr c Sau r i san cát l c ph i ti n hành b t v mái theo đ ng biên thi t k - B c 3: R i san đ t kh i h l u (3), r i san đ t kh i h l u ph n ti p giáp v i cát l c ph i thi công c n th n, không đ c làm b n ho c xô l ch l p cát san r i xong - B c 4: m đ t lõi đ p, l p cát l c đ t kh i h l u, trình đ m đ c th c hi n đ ng th i theo h ng d c tim đ p, đ m ti n lùi NTXL ch đ c phép s d ng đ m l n ph ng đ đ m l p cát l c - Các b * c ti p theo th c hi n l p l i t b c1đ nb c p cát cu i s i lòng sơng, cát thơ: - N n đ p cát cu t s i lòng sơng, cát thơ ph i đ K 0.97 tr c đ p c d n s ch đ m ch t đ m b o - S d ng bi n pháp thi công c gi i đ đ y nhanh ti n đ thi công, v t li u đ a đ n v trí đ p đ c san r i đ m đ m b o yêu c u thi t k Qúa trình thi cơng ph i đ p thành t ng l p, ch th p đ p tr c, ch cao đ p sau, t o thành m t b ng đ ng đ u đ p lên đ u - i v i cá v trí nh khơng th thi công c gi i đ c ph i ti n hành thi công th công v i chi u dày l r i h 15cm Sau t o đ c m t b ng ph i thi công c gi i v i chi u dày l p r i 15cm h 30cm - Trong trình thi công NTXL ph i th c hi n c n th n t i m t ti p giáp gi a t ng l c v i m t n n, ti p giáp gi a l p cát cu i s i lòng sơng cát thơ, ti p giáp gi a l p cát thô kh i đ p h l u đ p Khi san r i đ m v t li u l p ph i đ c phân bi t rõ không đ c tr n l n vào * Ki m sốt ch t l ng thi cơng: - Ki m tra thành ph n h t, ch t l ng c a v t li u làm l c tr c đ p.V t li u đ c ki m tra ph i đ vào bãi tr riêng có c m bi n (T 20÷50 m l y t m u ki m tra thành ph n h t) - C T, NTTVGS ki m tra th công nh c a NTXL ng xuyên t i hi n tr 91 ng vi c tuân th bi n pháp thi - Ki m tra kích th c, tim n, biên đào gi a l p cát l c v i l p lõi h l u - Ki m tra chi u d y l p cát l c - Ki m tra m t n i ti p không đ cho tình tr ng l p so le, gãy khúc, tr n l n vào - Ki m tra dung tr ng c a l p cát l c, t 200÷400m l y t m u ki m tra Cát thơ 2mm, n u v t quy đ nh cho phép thành ph n h t đ m coi nh không đ t yêu c u T i n i khai thác n u th y nghi ng v s thay đ i lo i đ t m i l y m u ki m tra Khi ph i ki m tra ch tiêu sau: thành ph n h t, dung tr ng t nhiên, đ m t nhiên, đ ng th i ph i xác đ nh c , W , C, a, K, hàm l ng mu i hòa tan, hàm l ng t p ch t h u c 3.2.11.2 Công tác nghi m thu Nghi m thu l p thành biên b n h ng m c cơng trình ph n vi c c th nh sau: - Các cơng trình n m thân đ p nh thi t b quan tr c, đo l ng, - Công vi c x nh ng m t n i ti p, ti p giáp - Các bi n pháp x n đ nh c a n n - Móng b ph n cơng trình xây, đ bê tông - Chu n b bãi v t li u tr c khai thác - Ph n cơng trình b gián đo n thi cơng lâu ngày tr l i,… c b t đ u ti p t c thi công Nhà th u ph i l p h s sau đ trình h i đ ng nghi m thu: - B n v hồn cơng có ghi c th nh ng s a đ i so v i thi t k - B n thuy t minh ghi chép nh ng s a đ i trình thi công so v i thi t k - Tài li u quan tr c bao g m: H th ng cao đ , t a đ , tim m c c a cơng trình cơng trình n m thân đ p - S nh t ký thi cơng, tài li u thí nghi m ki m tra ch t l - Tài li u v kh i l ng ng thi công t ng đ t - Các biên b n nghi m thu thành ph n b che khu t - Các biên b n x k thu t trình thi cơng Cơng tác qu n ch t l ng đ p đ p h Tà R c th c hi n m t cách t b n, trình t theo quy đ nh, tiêu chu n, quy chu n hi n hành s (NTXL, C T, TVGS) làm vi c cơng trình ng ng đ i i ng cán b k có r t nhi u kinh nghi m, ch huy tr i có h n 30 n m thi cơng cơng trình h ch a n 94 ng c l n nh , máy móc thi t b NTXL đáp ng đ cho vi c thi công đ t ch t l ng t t NTTVGS c p nh t TCVN m i nh t đ áp d ng, hàng tháng cơng ty t ch c ki m tra ki n th c c a t ng cán b Các bên liên quan đ u ph i h p ch t ch v i 3.3 xu t bi n pháp nâng cao ch t l ng đ p đ p Tà R c Áp d ng quy trình v a đ xu t vào cơng trình đ nâng cao ch t l ng nh sau: * Vì v t li u đ u vào r t quan tr ng đ i v i ch t l ng đ p đ p : - C p nh t TCVN m i áp d ng cho đ p ch ng h n nh TCVN 8297:2009 thay th 14 TCN 20-2004… - C n ph i ki m tra kh ng ch l ng ng m n c, kích th c đ t, ch t đ t v v Có phù h p v i qui đ nh c a thi t k hay không đ ng th i ph i ki m tra h th ng tháo n c, bi n pháp phòng m a có đ c hồn thi n hay không - T v n thi t k c n ph i ch d n cho nhà th u xây l p cho đ n v giám sát nh n d ng t ng lo i đ t c th dùng đ đ p vào kh i đ p đ i v i t ng m v t li u xây d ng Do u ki n khí h u th i ti t nên m t m có th có s chênh l ch v ch tiêu không đáp ng thi t k , ki m tra giám sát ch t v ch tiêu , đ a bi n pháp x c ng nh cách ki m tra ch t l ng đ t m tránh sai sót v n chuy n đ t lên đ p - i v i nh ng m có l p khai thác nơng, c n ph i u tiên áp d ng bi n pháp đào l n xuyên qua l p đ t đ tr n Bi n pháp s đ m b o cho đ t đ p đ ng đ u có ch t l ng cao h n đ p t ng lo i đ t riêng ki u (da báo) t ng kh i đ t B i bi n pháp ki u da báo r t khó ki m sốt ch t l ng thi cơng đ p s có ch t l ng h n so v i đ p b ng tr n đ t - i v i tr ng h p tr n đ t đ đ p đ p c ng ph i đánh giá ch t l ng đ t đ p theo ch tiêu c a đ t tr n - Trong m t m mà th y vùng v t li u thay đ i ph i l y m u ki m tra ch tiêu c t i vùng thay đ i - Ngồi vi c b trí rãnh chung quanh khu v c khai thác, nhà th u xây l p ph i c n c vào đ a hình, di n tích l y đ t c ng đ m a t ng th i k thi cơng mà b trí h th ng n c m , khơng đ t n đ ng n c khu v c khai thác - Khi khai thác m v t li u ph i xét đ n t ng th c a m v t li u c ng nh khu v c m đ trình khai thác không b ch ng chéo nh h ng l n - Khi khai thác v t li u làm t ng l c ph i tuân th yêu c u sau: cát s i sau khai thác đ c gia công, sàng l c theo đ ng bao c p ph i thi t k xong ph i ki m nghi m quy cách đ ch riêng s ch s m t nhiên tháng gi a m v t li u chênh l ch v i t ng đ i l n Ngay m t m v t li u đ m t nhiên c ng chênh l ch tùy theo v trí l y m u , 95 v li t n y q trình thi cơng : đ m t nhiên l n h n đ m yêu c u nên khai thác v y u t i v trí có đ a hình cao n c t nhiên t t m n m cao Khi đ m nhiên nh h n đ m yêu c u nên khai thác v t li u t i v trí có đ a hình th p m m d i th p đ gi m kh i l ng x đ m - Vi c x đ m c a đ t ph i đ c ph i h p gi a bên ch t ch , ph i đ c nh ng ng i có kinh nghi m lâu n m vi c xây d ng đ p đ t ch đ o x Công tác x thí nghi m ki m tra ch tiêu đôi v i * Ki m tra đ t đ p t i m t đ p - i v i nh ng kh i m t kh i nh ng đ c đ p v m u ki m tra nh t thi t ph i l y v trí t ng ng v i lo n n c ng ph i đ c đánh giá theo ch tiêu thi t k lo i đ đ c đánh giá theo ch tiêu chung c a lo i đ t Nh v y s t ng ng v i s lo i đ t đ c đ p cho t ng kh i đ p i lo i đ t khác nhau, i đ t khác nhau, k t qu đ m t t ng ng, t đ i không l ng m u s ph i t ng lên - Kh ng ch đ dày r i đ t, kích th c đ t, l ng ng m n c, m c đ nén ch t, tình hình k t h p gi a l p đ t đ m nén C n ph i ý phát hi n k p th i nh ng hi n t ng n t n , m t nh n, bóc l p, bùng nhùng không đ t yêu c u N u có hi n t ng ph i phân tích ngun nhân, ki m tra tồn di n k p th i b c u Khi đ p lên cao - 5m l y m t s m u đ t b ph n c a thân đ p đ thí nghi m thi công c đ làm c n c đ i chi u yêu c u thi t k qu n cơng trình - Các b ph n c a thân đ p nh t ng tâm, nghiêng, t ng l c ph i th ng xuyên ki m tra ch t l ng b o đ m l ng ng m n c, i v i t ng r ng b trí l y m u l n h n hàng m i hàg m cách m khác 30m i m l y m u hàng d i ph i chênh l ch i v i mái đ p ph i l y m u thí nghi m đ m xong l p sau s a mái ph i ki m tra s n i tr ng m Ngồi l y m u nh ng n i có v n đ hoài nghi nh ng ch k t h p b ph n khác nh v i thân đ p (n i ti p giáp đ p vai đ p, thân đ p k t c u c ng v i cơng trình, ch n i ti p gi a đo n công tác v i nhau) * Khi đ p chân khay c n ph i đ m nén c n th n, giám sát ki m tra nghiêm ng t, đ p b ng đ t t t h n, th m h n có đ m cao h n nh ng không v t 1-3% so v i đ t ph n l i bên * N i ti p đ p v i n n đ p hai vai đ p tr ng h p n n vai đ p không ph i đá: C n ph i đ m n n k l p đ t m t n n tr c đ p đ p Tùy theo lo i n n TVTK ph i quy đ nh c th chi u sâu x h s đ m nén K Ki n ngh h s đ m nén đ i v i n n vai đ p không nên nh h n h s đ m nén K c a thân đ p C n ph i thí nghi m t i hi n tr ng đ tìm bi n pháp đ m n n ch t l p đ t m t n n hai vai đ p đ đ t đ c yêu c u v h s đ m nén K chi u sâu c n đ c đ m ch t Nh t thi t ph i l y m u ki m tra ch t l ng đ t đ p vùng đ p ti p giáp v i n n hai vai đ p * Phân đ t, phân đo n thi công đ p: Do đ p có kh i l ng thi cơng l n nên ph i đ p nhi u n m, v mùa m a ph i ng ng thi cơng, th nh t thi t ph i phân đ t, phân đo n thi 96 cơng Trong q trình thi công gi m b t s l ng phân đo n, phân đ t t t C n có nh n th c đ n v nguy c x y s c cao nh ng m t phân đo n, phân đ t khe thi cơng đ có bi n pháp c th nh m nâng cao ch t l ng thi công giám sát ch t ch vi c x chúng T i vùng đ p ti p giáp v i m t phân đ t, phân đo n khe thi công nên dùng lo i đ t t t h n ph i đ m nén ch t h n so v i đ t đ p ph n đ p ti p giáp t ng ng Nh t thi t ph i l y m u ki m tra vi c x m t ti p giáp phân đ t, phân đo n thi cơng Ch có k t lu n đ t đ p đ t yêu c u m i đ c đ p đ t l p * L p ti n đ thành ph n công vi c thi t k t ch c thi công đ p đ p Qua ti n đ th hi n đ c trình t cơng vi c m c kh ng ch v cao đ c ng nh th i gian Th c t cho th y, ti n đ ph thu c vào nhi u y u t nên th ng b “tr t” c n đ c u ch nh, đ c bi t giai đo n đ p đ p v t l Tr ng h p đ đ m b o an toàn đ p, ch đ u t c n th c hi n: - T ch c phê t ti n đ u ch nh qu n ch t ch ; đôn đ c nhà th u t p trung đ p đ p sau ch n dòng; tránh đ x y tr ng h p th i ti t thu n l i thi công c m ch ng, g n đ n m a l ph i thi cơng g p có đ p c đ t t, kh i đ t đ p không đ m b o ch t l ng cao trình ch ng l , c ng m t nh ng ti m n c a s m t an toàn đ p - C n có th i gian d tr ti n đ , đ c p nh ng b t l i c a th i ti t h h ng thi t b ph i s a ch a giai đo n thi công v i c ng đ cao - Vi c đ y nhanh ti n đ s ph i thi công ngày đêm, nên vi c b trí nhân l c r t quan tr ng Ph i b trí cán b thi cơng h p lý, tránh tình tr ng thi u nhân l c làm vi c ho c ti n hành đ p đ p v i ch t l ng ki m tra s sài đ đ t ti n đ đ c giao * Thi công đ p đ p bao g m nhi u công vi c t d n bãi v t li u, chu n b hi n tr ng, thi t b thi cơng, thí nghi m phòng đ n khâu đ p đ p ki m tra ch t l ng l p đ p, x k thu t, nghi m thu chuy n giai đo n… nên đòi h i C T ph i đôn đ c yêu c u h th ng QLCL c a Ban qu n lý, t v n giám sát, nhà th u thi công ho t đ ng th ng xuyên Ngoài ra, t i m d ng k thu t hay th i m nghi m thu chuy n giai đo n, C T yêu c u s có m t c a t v n thi t k v i vai trò giám sát tác gi Theo quy đ nh, nhà th u xây l p có h th ng QLCL riêng, t t ch c ki m tra qu n nh ng công vi c th c hi n, ch t l ng v t li u Tuy v y, có s nghi ng v ch t l ng, C T có th l y m u t ch c ki m tra theo cách riêng đ đ m b o ch t l ng cơng trình đ t ch t l ng t t, h th ng QLCL ph i đ c t ch c trì ho t đ ng t i hi n tr ng t khâu chu n b đ n giai đo n hoàn thi n đ p Ngồi ra, cơng vi c t o s ph i h p t t gi a C T đ n v trình xây d ng cơng trình mà C T ln ng i t ch c, ki m tra đôn đ c th c hi n 97 K T LU N vi c thi công đ p đ p mi n Trung g p r t nhi u khó kh n g p ph i khơng r i ro nên đòi h i đ i ng có chun mơn nhi u kinh nghi m thi công đ p đ t khu v c Lu n v n nh n m nh vai trò c a cơng tác qu n ch t l ng thi công đ p đ p Yêu c u công tác qu n ch t l ng ph i th c hi n th ng xuyên, liên t c ch t ch khâu q trình thi cơng đ p tuân th theo quy đ nh, tiêu chu n, quy chu n hi n hành: - Ki m tra m v t li u đ p: ki m tra tính ch t c c a đ t, tính ch t đ c bi t c a đ t mi n Trung ph i đ c ki m tra k - Ki m tra trình đ chuyên môn c a đ i ng cán b k s tr c ti p thi công t i hi n tr ng - Ki m tra k trình thí nghi m đ m nén hi n tr ng đ xác đ nh thông s cho l p đ p: lo i máy đ m, t c đ đ m, đ m t i u, ph ng pháp x m c a đ t - Ki m tra q trình thí nghi m l y m u đ t ki m tra đ ch t c a l p đ t đ p - Các bi n pháp x m t ti p giáp, khe thi công 98 KI N NGH C n ph i nghiên c u sâu h n quy trình qu n ch t l ng đ p đ p đ t đ c bi t gi i pháp trình x k thu t, x nh ng tính ch t c đ c bi t c a đ t mi n Trung đ có cách qu n t t nh t đ ch t l ng cơng trình đ c đ m b o gi m chi phí phát sinh công tác x Nh ng cán b nh ng ng i có kinh nghi m lâu n m truy n đ t l i nh ng kinh nghi m bi n pháp x nh ng s c cho ng i sau Ngoài đ nâng cao ch t l ng đ p đ p đ t khu v c mi n Trung c n ph i nghiên c u quy đ nh c a nhà n c đ nâng cao vai trò, ch tài trách nhi m quy đ nh u ki n n ng l c c a ch th ho t đ ng xây d ng Xây d ng, hồn thi n quy trình qu n ho t đ ng đ u t xây d ng h th ng tiêu chu n, quy chu n xây d ng đ nh m c kinh t , k thu t có liên quan giai đo n Nghiên c u quy trình qu n ch t l ng đ p khâu l p d án đ u t , kh o sát, thi t k 99 CÁC TÀI LI U THAM KH O 1.Tiêu chu n Vi t Nam 8217:2009 : N i t xây d ng cơng trình th y l i - phân lo i, Hà Tr nh Tr ng Hàn (2009), S tay k thu t th y l i - Ph n Ch ng I (Vncold.vn) Nguy n Duy Thoan, Nh ng h h ng th ng g p gi i pháp kh o sát , thi t k s a ch a , nâng c p h ch a v a nh (Trung tâm T v n Giám đ nh & An toàn đ p) CPO (2014), Báo cáo h i th o an toàn đê đ p, đ p n m 2014, Hà N i Trích tài li u báo cáo ki m tra an toàn h ch a c a TCTL báo cáo B t i v n b n s 774/TCTL-QLCT ngày 13/8/2012 V n b n s 1749/CP-NN ngày 30/10/2003 s 1734/TTg-KTN ngày 21/9/2009 S tay an toàn đ p 2012 , Hà N i.(Vncold.vn) Phan S K (2000), S c m t s cơng trình th y l i phòng tránh, Nxb Nơng nghi p, Hà N i Vi t Nam bi n pháp Nguy n V n M o (2004), Nghiên c u gi i pháp KHCN b o đ m an toàn h ch a th y l i v a l n t nh mi n B c mi n Trung Vi t Nam 10 Nguy n Chi n , H S Tâm , Phân tích nguyên nhân v đ p KE 2/20 REC Hà T nh (Vncold.vn) 11 Hoàng Xuân H ng (2010), Nh ng s đ nh.gov.vn 12 Chính ph (2013), N xây d ng, Hà N i c cơng trình th y l i, C c giám 15/2013/N -CP v quy đ nh qu n ch t l ng cơng trình 13 Chính ph (2004), N 49/2004/N -CP v s a đ i b sung m t s u c a ngh đ nh 209/2004/N -CP, Hà N i 14 Chính ph (2004), N d ng, Hà N i 209/2004/N - CP v qu n ch t l 15 TCVN 8297:2009, Cơng trình th y l i b ng Phuong pháp đ m nén, Hà N i ng cơng trình xây p đ t - Yêu c u k thu t thi công 16 Ngô V n D ng - Phan H ng Sáng (2008) , Thi cơng cơng trình thu l i h c Bách Khoa N ng (Vncold.vn) 100 i 17 Quy trình k thu t xây d ng h ch a n c Tà R c , T nh Khánh Hòa 18 TCVN 8729:2012, t xây d ng cơng trình th y l i - Ph l ng th tích c a đ t t i hi n tr ng ng pháp xác đ nh kh i 19 TCVN 8728:2012, t xây d ng cơng trình th y l i - Ph m c a đ t t i hi n tr ng ng pháp xác đ nh đ 20 TCVN 8730:2012, t xây d ng công trình th y l i - ph ch t c a đ t sau đ m nén t i hi n tr ng ng pháp xác đ nh đ 21 Nguy n Lan H toàn đ p đ t ng - Nguy n V n M o - Mai V n Cơng, Phân tích đ tin c y an 22 TCVN 8718-8727:2012, t xây d ng cơng trình th y l i - Ph ng pháp xác đ nh đ c tr ng tan rã, tr ng n , co ngót, th tích khơ l n nh t nh nh t, lún t, h s th m, góc ngh , s c ch ng c t, hàm l ng ch t h u c , hàm l ng mu i hòa tan c a đ t phòng thí nghi m, Hà N i 23 TCVN 8422:2010, Cơng trình th y l i - Thi t k t ng l c ng công, Hà N i c công trình th y 24 TCVN 9160 : 2012, Cơng trình th y l i - Yêu c u thi t k d n dòng xây d ng 25 TCVN 8731-2012, t xây d ng cơng trình th y l i - ph ng pháp xác đ nh đ th m n c c a đ t b ng thí nghi m đ n c h đào h khoan t i hi n tr ng 26 14 TCN 20-2004, Nén, NXB Hà N i p t - Yêu C u K Thu t Thi Công B ng Ph ng Pháp m 27 14TCN 157-2005, tiêu chu n thi t k đ p đ t đ m nén, NXB Hà N i 28 TCVN 4447:1987, công tác đ t quy ph m thi công 29 QP-TL-D4-80 , Quy ph m k thu t thi công đ p đ t theo ph ng pháp đ m nén 30 TCVN 8216:2009 (2009), Thi t k đ p đ t đ m nén, Hà N i 31 Lê Xuân Roanh (2003), Xây d ng đ p đ t vùng mi n Trung v i đ t có tính ch t c đ c bi t, B GD T, lu n án TSKT, Hà N i 32 Nguy n H u Hu , M t s ng d ng phân chia kh i đ p trình t thi cơng đ p có đ m cao cho đ p T Tr ch T p chí Khoa h c k thu t Th y l i Môi tr ng S 41 (6/2013) 101 33 TCVN 9166:2012 (2012), Cơng trình th y l i - yêu c u k thu t thi công b ng ph ng pháp đ m nh , Hà N i 34 QCVN 04-05 (2010), Quy chu n k thu t Qu c gia - Cơng trình th y l i - Các quy đ nh ch y u v thi t k , Hà N i 35 Qu c H i (2003), Lu t xây d ng, Hà N i 36 Hu nh Bá K Thu t; Nguy n Ph ng Lâm(2016), Nghiên c u thi t l p quy đ nh chung v ki m đ nh đánh giá an toàn đ p vi t nam, Hà N i 102 ... đ xu t d th o quy trình qu n lý ch t l đ t mi n Trung Ph ng đ p đ p đ t áp d ng cho đ p ng pháp nghiên c u i u tra kh o sát, thu th p vàphân tích đánh giá t ng th quy trình qu n lý đ t khu v c... cơng trình nghiên c u c a nhà khoa h c ngành, quan tâm nghiên c u v quy trình qu n lý ch t l ng đ p đ p đ t khu v c mi n Trung đ đ a vào áp d ng Lu n v n nh m vào phân tích quy trình qu n lý ch t... IC M N Lu n v n Th c s chuyên ngành qu n lý xây d ng v i đ tài Nghiên c u đ xu t d th o quy trình qu n lý ch t l ng đ p đ p đ t áp d ng cho đ p đ t mi n Trung đ c hoàn thành v i s giúp đ ch b
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất dự thảo quy trình quản lý chất lượng đắp đập đất áp dụng cho đập đất miền trung , Nghiên cứu đề xuất dự thảo quy trình quản lý chất lượng đắp đập đất áp dụng cho đập đất miền trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay