Quản lý rủi ro trong đầu tư xây dựng các dự án tại công ty cổ phần quốc tế việt nhật

110 9 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:39

L I CAM OAN Tôi cam đoan đ tài nghiên c u c a riêng Các thông tin tài li u trích d n lu n v n đ ch a đ c ghi ngu n g c K t qu nêu lu n v n trung th c c công b b t k đ tài tr c Hà N i, ngày tháng n m 2017 TÁC GI LU N V N Nguy n Anh Tu n i L IC M N Trong trình nghiên c u làm Lu n v n Th c s , tác gi nh n đ quan tâm giúp đ nhi t tình s đ ng viên sâu s c c a nhà tr c nhi u s ng, th y giáo, c quan gia đình, ngu n đ ng l c r t l n đ tác gi n l c su t trình nghiên c u th c hi n hoàn thành Lu n v n Tr c h t, tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c nh t đ n PGS.TS Nguy n Tr ng T tr c ti p h ng d n giúp đ tác gi trong su t q trình nghiên c u hồn thành lu n v n Tác gi c ng xin đ phòng c chân thành c m n Ban giám hi u tr ng i h c Th y l i, t o đ i h c & Sau đ i h c, Ban ch nhi m th y giáo khoa Cơng trình, B mơn Cơng ngh Qu n xây d ng đ ng viên, giúp đ tác gi v m i m t q trình nghiên c u hồn thành lu n v n t t nghi p c a Tác gi xin c m n chân thành đ n Lãnh đ o, cán b công ty c ph n Qu c t Vi t Nh t h t lòng giúp đ cho h c viên hồn thành lu n v n Do nh ng h n ch v th i gian, kinh nghi m tài li u nên q trình nghiên c u khơng kh i nh ng thi u sót, m khuy t Vì v y, tác gi r t mong nh n đ s góp ý, ch b o c a th y, giáo đ ng nghi p Xin trân tr ng c m n! Hà N i, ngày tháng n m 2017 TÁC GI LU N V N Nguy n Anh Tu n ii c M CL C M CH U NG 1: T NG QUAN V QU N R I RO TRONG UT XÂY D NG CÔNG TRÌNH 1.1 R i ro phân lo i r i ro 1.1.1 Khái ni m tính ch t c a r i ro 1.1.2 Phân lo i r i ro 1.2 Qu n r i ro vai trò qu n r i ro Qu n d án đ u t xây d ng 11 1.2.1 Qu n d án đ u t xây d ng 11 1.2.2 Qu n r i ro 16 1.3 Th c tr ng v công tác nghiên c u qu n r i ro ho t đ ng đ u t xây d ng t i Vi t Nam th gi i 17 1.3.1 Nghiên c u qu n r i ro th gi i 17 1.3.2 Nghiên c u qu n r i ro t i Vi t Nam 20 1.4 M t s tr ng h p r i ro đ u t xây d ng th y n t i Vi t Nam 21 1.4.1 S c s p h m th y n Dâng 21 1.4.2 S c nhà máy th y n Sông Bung 21 1.4.3 S c nhà máy th y n H Hô 22 1.5 K t lu n ch CH HO T ng 24 NG 2: C S LU N CÔNG TÁC QU N R I RO TRONG NG UT XÂY D NG 25 2.1 C s pháp 25 2.1.1 Các v n b n qu n nhà n c v phân lo i kh c ph c r i ro s c 25 2.1.2 Ý ngh a th c ti n 27 2.2 N i dung th c hi n công tác qu n r i ro đ u t xây d ng 28 2.2.1 Quy trình qu n r i ro d án 28 2.2.2 Nh n d ng r i ro 30 2.2.3 Phân tích r i ro 32 2.2.4 ng phó r i ro 34 2.3 ánh giá nguyên nhân - h u qu r i ro ho t đ ng đ u t xây d ng 41 2.3.1 ánh giá nguyên nhân h u qu c a r i ro giai đo n chu n b D án 41 iii 2.3.2 án ánh giá nguyên nhân h u qu c a r i ro giai đo n th c hi n d 44 2.3.3 ánh giá nguyên nhân h u qu r i ro giai đo n khai thác d án 48 2.4 Gi i thi u ph ng pháp qu n r i ro Delphi 49 2.4.1 s d ng ph ng pháp Delphi 49 2.4.2 Gi i thi u v Delphi 49 2.4.3 c m quy trình Delphi 52 2.5 K t lu n ch CH ng 54 NG 3: HỒN THI N CƠNG TÁC QU N R I RO T I CÔNG TY C PH N QU C T VI T NH T 55 3.1 Gi i thi u chung v công ty c ph n qu c t Vi t Nh t 55 3.1.1 Gi i thi u chung v công ty 55 3.1.2 Gi i thi u v d án đ u t xây d ng th y n Minh L ng Th ng- huy n V n Bàn, t nh Lào Cai 58 3.1.3 Th c tr ng t i công ty c ph n Qu c t Vi t Nh t 63 3.2 Nh n d ng, phân tích đánh giá nhân t r i ro ho t đ ng đ u t xây d ng th y n 65 3.2.1 Nh n d ng nhân t r i ro nh h th y n Minh L ng Th ng t i d án xây d ng công trình ng 65 3.2.2 Phân tích đánh giá nhân t r i ro 68 3.3 xu t hoàn thi n công tác qu n r i ro gi i pháp ng phó v i r i ro đ u t xây d ng cơng trình th y n Minh L ng Th 3.3.1 Gi i pháp ng phó v i nhân t r i ro môi tr ng 74 ng t nhiên 74 3.3.2 Gi i pháp ng phó v i nhân t r i ro môi tr ng xã h i, th ch , kinh t 75 3.3.3 Gi i pháp ng phó v i nhân t r i ro k thu t 85 3.4 Ki n ngh chung v i Ban lãnh đ o công ty c ph n qu c t Vi t Nh t ch đ u t d án th y n Minh L ng Th ng 93 3.5 K t lu n 94 K T LU N VÀ KI N NGH 96 TÀI LI U THAM KH O 98 iv DANH M C CÁC HÌNH NH Hình 1: M i liên h giai đo n c a trình qu n d án 14 Hình 2: Các l nh v c qu n d án 15 Hình 3: S c s p h m th y n Dâng [4] 21 Hình 4: S c th y n Sông Bung 2[5] 22 Hình 5: S c nhà máy th y n H Hơ[6] 23 Hình 1: Quy trình qu n r i ro [9] 29 Hình 2: Chi n l c đ i phó v i r i ro[10] 36 Hình Gi i pháp ng phó giai đo n thi cơng cơng trình[11] 37 Hình 4: S d kh c ph c s c d án[12] 38 Hình 5: S đ nhóm r i ro theo giai đo n d án 41 Hình 6: S đ th c hi n ph ng pháp Delphi 52 Hình 1: S đ c c u t ch c công ty 57 Hình 2: B n đ th y n Minh L ng Th ng – T nh Lào Cai[14] 63 Hình 3: T l nhóm nhân t r i ro 68 Hình 4: Bi u đ th ng kê v trí cơng tác 70 Hình 5: Bi u đ th ng kê kinh nghi m làm vi c 71 Hình 6: Bi u đ th ng kê lo i d án t ng tham gia 71 v DANH M C B NG BI U B ng 1: D đoán xác xu t x y s c B ng 1: N ng l c lao đ ng chuyên gia phân theo ngh nghi p 57 B ng 2: Các thơng s ph ng án ki n ngh 60 B ng 3: Các h ng m c c a cơng trình 61 B ng 4: B ng x p h ng m c đ nh h ng c a nhân t r i ro 69 B ng 5: B ng x p h ng m c đ xu t hi n c a nhân t r i ro 70 B ng 6: T ng h p chi phí xây d ng 79 B ng 7: Giá tr thông s đ u vào th y n Minh L ng Th ng 81 B ng 8: B ng t ng h p k t qu phân tích tài 81 B ng 9: K t qu phân tích đ nh y 82 B ng 10: Di n tích chi m đ t lâu dài d án Minh L B ng 11: Di n tích chi m đ t t m th i d án Minh L ng Th ng Th ng 84 ng 84 B ng 12: Bi n pháp ng phó v i NTRRKT 86 vi DANH M C CH VI T T T BNNPTNT: B nông nghi p phát tri n nông thôn GPMB: Gi i phóng m t b ng BXD: B xây d ng C T: Ch đ u t CLCT: Ch t l NTRR: Nhân t r i ro ng cơng trình GRR: ánh giá r i ro PRR: ng phó r i ro KSRR: Ki m soát r i ro 10 CP: Chính ph 11 CTTL: Cơng trình Th y l i 12 H QT: H i đ ng qu n tr 13 KHKT:Khoa h c k thu t 14 N : Ngh 15 QCVN: Quy chu n Vi t Nam 16 QH: Qu c h i 17 QLCL: Qu n ch t l ng 18 QLNN: Qu n nhà n c 19 TCVN: Tiêu chu n Vi t Nam 20 XDCTT : Xây d ng cơng trình th y n 21 TKKT: Thi t k k thu t 22 TVTK: T v n thi t k 23 MLT: Minh L 24 T : Th y n 25 VBQPPL: V n b n quy ph m pháp lu t nh ng Th ng vii M U Tính c p thi t đ tài Trong nh ng n m g n đây, d án đ u t xây d ng cơng trình dân d ng, giao thông, th y l i ngày m t nhi u v i quy mô ngày l n h n đòi h i cơng tác qu n d án ngày ph i khoa h c hoàn thi n h n Công tác qu n d án đ u t xây d ng cơng trình gi vai trò vơ quan tr ng đ i v i m i khâu tồn b q trình th c hi n d án, t công tác chu n b th c hi n cho đ n hoàn thành đ a cơng trình vào s d ng Cơng tác qu n d án t t s giúp ti t ki m chi phí c ng nh nâng cao hi u qu đ u t cơng trình Qu n d án m t cơng tác y u t c a qu n hành nói chung nh ng g n li n v i y u t v qu n kinh t , v y đ c đ c bi t coi tr ng m t đ n v , m t quy trình c a m t d án xây d ng N u qu n không t t s h ng t i phân đo n d án, ch t l ng cơng trình, ti n đ , kh n ng tài chính, th m trí v n đ an tồn m ng s ng ng Hi n khái ni m r i ro đ i c bi t đ n đ n thu n, nhi u ng i ch ngh m t cách đ n gi n, t phát v mà khơng bi t r ng m t mơn khoa h c đ c u áp d ng nhi u ngành ngh nh c nghiên n c phát tri n Trong q trình thi cơng xây d ng cơng trình, m t sai l m k thu t nh m t cơng vi c th d n t i h u qu không l ng tr cđ c gây nh h ng đ n hi u qu đ u t V i t m quan tr ng c a qu n r i ro công tác qu n d án s c n thi t hoàn thi n qu n d án doanh nghi p nói chung t i CTCP qu c t Vi t Nh t nói riêng, tơi ch n đ tài lu n v n th c s là: "Qu n r i ro đ u t xây d ng d án t i CTCP qu c t Vi t Nh t" M c đích đ tài xu t gi i pháp qu n r i ro ho t đ ng đ u t xây d ng t i CTCP qu c t Vi t Nh t a bi n pháp ng phó phòng ng a r i ro ti m n nh h ng đ n ch t l ng cơng trình xây d ng, gây tác đ ng tiêu c c đ n hi u qu đ u t Ph m vi nghiên c u - Ph m vi nghiên c u c a lu n v n nghiên c u tìm hi u nhân t nh h ng đ n d án TXD - Nghiên c u hồn thi n cơng tác qu n r i ro k thu t qu n d án đ u t xây d ng th y n hi n it it - ng nghiên c u ng nghiên c u c a lu n v n qu n r i ro ho t đ ng đ u t x y d ng t i công t c ph n qu c t Vi t Nh t C th sâu ho t đ ng đ u t v th y n – h Ph ng đ u t c a cơng ty hi n ng pháp nghiên c u - i u tra, thu th p, phân tích, t ng k t th c nghi m công tác qu n lý; - Ph ng pháp phân tích, t ng h p, khái qt hố; - M t s ph ng pháp liên quan K t qu đ t đ c - H th ng hóa c s lu n th c ti n v r i ro qu n ch t l ng cơng trình xây d ng - ánh giá th c tr ng qu n r i ro đ u t xây d ng hi n t i CTCP qu c t Vi t Nh t - a gi i pháp nh m qu n lý, đ phòng h n ch nh ng r i ro su t trình đ u t xây d ng cơng trình t i CTCP qu c t Vi t Nh t K t c u lu n v n Ngoài Ph n m đ u, Ph n k t lu n ki n ngh N i dung lu n v n d ki n g m ch ng n i dung sau: Ch ng 1: T ng quan v qu n r i ro đâu t xây d ng cơng trình Ch ng 2: C s lu n qu n r i ro d án đâu t xây d ng cơng trình Ch ng 3: Hồn thi n cơng tác qu n r i ro t i CTCP qu c t Vi t Nh t NTRR nhi u sai sót, ph i ch nh s a v i NTRR 1) Bi n pháp ng phó - Ki m sốt ch t ch công tác l a ch n đ n v TVTK Nghiên c u k h s n ng l c n m đ c đ y đ thông tin c a TVTK - Quy đ nh ràng trách nhi m TVTK n u đ x y s c h p đ ng - Trong tr k p th i ng h p sai sót yêu c u TVTK b sung ch nh s a - ph ng án d phòng tr ng đ c yêu c u ng h p TVTK không đáp - Yêu c u NTTC nghiên c u k h s thi t k , ph n h i l p t c cho C T n u sai sót - Qua cơng tác, tác gi ki n ngh đ n v uy tín l nh v c t v n th y n nh : Công ty t v n Sông Ucrin, công ty t v n i n 1, Vi n khoa h c cơng trình th y- HXD, Vi n Th y n n ng l ng tái t o 5/ H s kh o sát đ a hình, đ a ch t, th y v n khơng đ y đ , nhi u sai sót - Ki m sốt cơng tác l a ch n đ n v kh o sát đ a ch t - Trong q trình kh o sát, C T b trí cán b hi n tr làm vi c v i đ n v kh o sát - Công tác th m đ nh h s kh o sát (quy trình nh NTRR 1) ng ng phó - Tham kh o h s kh o sát cơng trình th c hi n đ a bàn g n v i d án nh T Minh L ng, T Su i Chút 1, T Su i Chút 2, T Su i Ch n… khu v c g n v i T MLT - Quy đ nh rang bu c trách nhiêm n u h s thông tin đ n v kh o sát khơng xác nh h ng đ n d án - Yêu c u TVTK liên t c ki m tra ki m soát h s L p đ c ng kh o sát chi ti t đ y đ khoa h c - NTTC b trí cán b hi n tr ng đ n v kh o sát - Trong q trình thi cơng, n u sai sót gi s li u kh o sát tình hình th c đ a, báo l i cho C T yêu c u đ n v kh o 88 Bi n pháp ng phó sát th c hi n l i công vi c NTRR 6/ B sung thay đ i thi t yêu c u c a ho c c QLNN ho c k t C T quan - Ki m tra k l ng tr c quy t đ nh u ch nh thay đ i - N m ch c thông tin quy ho ch t i đ a ph ch tr ng c a UBND t nh Lào Cai ng c th - Nghiêm túc th c hi n trình t đ u t xây dung theo Lu t xây d ng s 50/2014/QH13 Ngh đ nh 59/2015/N -CP gày 18/6/2015 v Qu n d án đ u t xây d ng - N i dung thay đ i xu t phát t quy t đ nh ban đ u, ng i kí quy t đ nh ph i ch u trách nhi m b i th ng thi t h i - Yêu c u TVTK nghiên c u k l trò tham m u cho C T 7/ Ti n đ đ a không phù h p v i th c ti n ng h s , t ng c ng vai - Làm vi c v i TVTK NTTC nghiên c u tính tốn k yêu t nh h ng đ n ti n đ thi công đ ph t ti n đ h p - Ti n hành u ch nh l i ti n đ cho sát v i th c t - Lên ph ng án chi phi d phòng ti n đ kéo dài - TVTK NTTC ph n h i l i v i C T tr khách quan tác đ ng lên ti n đ ng h p y u t - TVGS tham m u cho bên liên quan gi i quy t v n đ 8/ Bi n pháp TCCT không đ m b o, không tu n th tiêu chu n, quy trình k thu t - Th m đ nh h s đ xu t bi n pháp thi công c a TVTK, yêu c u NTTC nghiên c u k l ng h s thi t k - Yêu c u NTTC cam k t th c hi n theo h p d ng, tiêu chu n k thu t quy đ nh Nhà n c - Cán b giám sát C T liên t c m t t i hi n tr q trình thi cơng - TVGS giám sát NTTC, báo cáo l i tr thi công không tuân th yêu c u ng theo dõi ng h p NTTC t ý - TVTK t ng c ng công tác GSTG theo dõi q trình thi cơng theo HSTK đ c phê t hay không 89 Bi n pháp ng phó NTRR - Tr ng h p NTTC t ý thi công sai so v i HSTK ho c tiêu chu n, quy trình k thu t làm cơng trình ch t l ng, C T kiên quy t t ch i nghi m thu toán, yêu c u làm l i h ng m c - Ràng bu c trách nhi m pháp h p đông n u ch t l ng cơng trình khơng đ m b o theo u c u 9/ H h ng n n móng, k t c u cơng trình - Xem xét đánh giá k h s kh o sát đ a ch t - Cán b giám sát hi n tr ng c a C T theo dõi qua trình thi cơng, báo cáo n u hi n t ng đ a ch t b t th ng ho c s c h h ng k t c u - L p qu r i ro - Tham kh o cơng trình th c hi n tr d án c t i đ a bàn - Trong tr ng h p x y s c n n móng, thành l p nhóm chuyên gia k t c u tìm hi u nguyên nhân thi t k hay n ng l c thi công không đ m b o - Yêu c u TVTK đ c bi t tính tốn k l ng k t c u cơng trình đ c bi t v i cơng trinh đ p Minh L ng khu v c nhà máy (n m d án T MLT), t ng c ng công tác GSTG t i hi n tr ng - Yêu c u NTTC tuân th nghiêm ngh t tiêu chu n đ nh m c, s d ng v t li u v t t ch t l ng nh yêu c u 3.3.3.2 K ho ch ng phó tr ng h p s c x u x y Trong r i ro q trình XDCT m t v n đ đ c đ bi t quan tâm r i ro gây m t ATL gây thi t h i v s c kh e ng i thâm trí tính m ng Các s c gây m t ATL th ng x y công tr ng thi công xây d ng đ n v ch qu n NTTC nên c n thi t l p nên k ho ch chu n b cho tình hu ng x u nh t x y K ho ch nên đ c dùng đ thi t l p nh ng th t c kh n c p, th c thi liên l c thơng tin trình t , đ m b o r ng b t c s hu n luy n đòi h i đ hồn t t 90 c Trong b t c th t c ng phó kh n c p nào, b c sau c n b n thi t y u: + Gi bình t nh + ánh giá tình hình + Ra m nh l nh + Cung c p b o v + S c u qu n + Duy trì liên l c +H ng d n c quan c u tr kh n c p T t cà nhân viên công tr ng phát hi n tr ng h p kh n c p s ph i g i 113; 114; 115 l p t c Nhân viên an toàn lao đ ng c a nhà th u sau s ph i thơng báo l p t c s xem nh ch u trách nhi m nh ng đ n ng i đ i di n công tr ng i ph n h i đ u tiên Nhân viên an toàn lao đ ng s l p t c thông báo cho C T Các b c th c hi n s c x y ra: a S tán công tr ng Khi x y b t k v n v kích th h ng n, c n ph i s tán m i ng c hay lo i hình, h h ng v c u trúc, cháy, i kh i công tr Khu v c t p trung s tán: x y tr tr ng ng h p s tán, m t p trung ng i công ng khu v c đ m b o an tồn Trong q trình phân lu ng an toàn, t t c nhân s s đ ch ng d n đ a m n i t p trung mà không gây c n tr ho t đ ng c a b t k công vi c hay c quan ch c n ng khu v c Khách tham quan nhân viên giao d ch không đ t p trung cho đ n đ c NVATL phép vào l i cơng trình cho đ n đ h c r i m ng d n Trong s tán, không đ c gi i to b i ng ch c n ng hay nhân viên k thu t tra s i ph n h i đ u tiên, c quan nh h ng v tai n n cơng trình NVATLD s cung c p tín hi u “Gi i To Xong” cho Giám đ c công tr c a Nhà th u m t đ an toàn cho vi c tri n khai cơng tác nh bình th 91 c ng ng b Các b c th c hi n cho tình hu ng c th : Khi x y s c nguy hi m đ n tính m ng ng i, NVATL ph i l p t c: - G i 113; 114; 115 - Th c hi n b c s tán ng - Ti p xúc v i ng i ph n h i đ u tiên t i khu v c t p trung đ - Thông báo cho C T Tr i công tr ng theo h ng d n c đ nh tr c ng h p vi c d ng thi công m t khu v c xác đ nh cháy ho c n , công tác s không đ c th c hi n l i cho đ n NVATL thích h p đ c th c hi n xác minh bi n pháp s a ch a Vi c t m ng ng công vi c m t khu v c l i k t c u, công vi c s không t ng k t cho t i K s chuyên gia k t c u xác đ nh nh ng thành ph thích h p ho c c quan nhà n c mà nh ng hành đ ng s a ch a thích h p L i k t c u s đ s chuyên gia c a C T ki m tra đ n v liên quan tr N u m t cơng nhân d u hi u g p s c , b ch n th cK c ph n h i công vi c ng ho c b nh t t, NVATL ph i l p t c thông báo cung c p thong tin sau đây: - V trí c a n n nhân - Kh n c p t nhiên - N n nhân t nh táo hay không - Chi ti t ch n th ng b nh t t - N n nhân c n đ c t y trùng NVATL c pđ s hỗn l i cơng vi c khu v c tr c ti p cho đ n tình hu ng kh n c s a ch a N u s tham gia s c u c a Nhà th u ph ph i c n thi t x nh ng nhân viên b th ng cho đ n l p m t quy t đ nh đ tìm s h tr y t t bên ho c đ a n n nhân kh i công tr ng 92 3.4 Ki n ngh chung v i Ban lãnh đ o công ty c ph n qu c t Vi t Nh t ch đ u t d án th y n Minh L ng Th ng Trong giai đo n chu n b đ u t giai đo n đ u t d án, đ đ m b o d án đ hành linh ho t tránh đ cv n c r i ro Ch đ u t t ban đ u ph i: - L a ch n đ n v t v n n ng l c, kinh nghi m ki n th c chuyên ngành đ th c hi n đ m b o tính kh thi q trình tri n khai th c hi n d án, đánh giá, d báo đ y đ y u t làm nh h đ c thù c a đ a ph ng đ n hi u qu đ u t d án nh : sách, c ch ng, u ki n t nhiên, khí t th c hi n d án; nhu c u khai thác, s d ng n ng th y v n, dân c m t b ng c khác đ i v i ngu n n c d ki n th c hi n đ u t nhà máy th y n; gi m thi u chi phí phát sinh làm ch m ho c không th ti n hành th c hi n d án nh mong đ i - Qu n t t n i dung nhi m v thi t k cơng trình: Vi c tri n kh i xây d ng cơng trình đ c d a b n v thi t k xây d ng cơng trình Do đó, thi t k d án không nh ng ph i đ m b o tính khái qt mà ph i th hi n c th ph c a cơng trình xây d ng đ ho t đ ng tri n khai đ ng án ki n trúc c di n thu n l i đ m b o thi t k đáp ng theo Lu t xây d ng s 50/2014/QH13 Ngh đ nh 59/2015/N -CP gày 18/6/2015 v Qu n d án đ u t xây d ng - L a ch n ki m tra n ng l c c a t ch c, cá nhân tham gia th c hi n chu n b đ u t d án T ch c t v n th c hi n công vi c l p d án đ u t xây d ng công trình th y n ph i đ u ki n n ng l c theo quy đ nh - Qu n lý, nâng cao ch t l ng thi cơng cơng trình, đ m b o hi u qu đ u t : Qu n thi cơng xây d ng cơng trình bao g m qu n kh i l ng xây d ng, ch t l d ng, qu n ti n đ xây d ng, qu n an toàn lao đ ng công tr qu n ti n đ xây d ng cơng trình, qu n mơi tr ng xây ng xây d ng, ng xây d ng Trong đó, c n tuân th qui đ nh t i Ngh đ nh 46/2015/N -CP ngày 12/5/2015 c a Chính ph v qu n ch t l ng cơng trình xây d ng - Qu n an tồn lao đ ng cơng tr ng xây d ng: An toàn xây d ng g m an tồn cơng trình an tồn lao đ ng An tồn cơng trình l nh v c B Xây d ng ch u trách nhi m qu n ngành Do v y, h th ng v n b n quy ph m pháp lu t 93 v n b n pháp quy k thu t l nh v c xây d ng đ th ng xuyên đ c nghiên c u đ y đ , c rà soát b sung bao g m h th ng v n b n quy ph m pháp lu t nh Lu t Xây d ng, ngh đ nh c a Chính ph , quy t đ nh c a Th t Chính ph , thơng t h ng ng d n B Xây d ng B , ngành liên quan ban hành - Qu n th c hi n t t quy n ngh a v c a ng i s d ng lao đ ng ng i lao đ ng công tác an toàn lao đ ng, v sinh lao đ ng xây d ng cơng trình th y n Quy n ngh a v c a ng i lao đ ng, đ c quy đ nh Ngh đ nh 45/2013/N -CP ngày 10/05/2014 c a Chính Ph qui đ nh chi ti t m t s u c a B lu t lao đông v an toàn lao đ ng - Th c hi n t t bi n pháp phòng ng a tai n n lao đ ng thi công xây d ng cơng trình Th y n - Qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình ph i đ m báo m c tiêu, hi u qu d án đ u t xây d ng công trình phù h p v i c ch kinh t th tr giai đo n đ u t xây d ng cơng trình, b đ nh c a Nhà n ng, phù h p v i c thi t k , lo i ngu n v n quy c - CTCP Qu c t Vi t Nh t thành l p m t ban th m đ nh chuyên trách làm vi c đ c l p bao g m t đ n cán b kinh nghi m d án xây d ng th y n Ban th m đ nh s ti n hành th m đ nh tính hi u qu c ng nh th m đ nh ph ng án c a TVTK 3.5 K t lu n Ch ng tác gi gi i thi u v CTCP Qu c t Vi t Nh t cơng trình th y n Minh L ng Th ng t i huy n V n Bàn, t nh Lào Cai d án cơng ty t p trung nghiên c u tính kh thi hi u qu đ u t Tác gi ti n hành tìm hi u NTRR đ a m c đ nh h ng c a NTRR th tác đ ng đ n d án XDCTT Trong nhóm NTRR tác đ ng chính: Nhóm NTRRKT, nhóm NTRR liên quan đ n môi tr NTRR liên quan đ n môi tr ng xã h i, th ch , kinh t 94 ng thiên nhiên, Nhóm T đ a bi n pháp ng phó hi u qu v i NTRR đó, ki n ngh BL cơng ty bn liên quan, nh m đ m b o hi u qu đ u t c a d án T MLT 95 K T LU N VÀ KI N NGH K t lu n Trong thi công xây d ng cơng trình nói chung cơng trình th y n nói riêng, v n đ qu n r i ro vô c n thi t Qu n r i ro t t s h n ch đ q trình thi cơng, giúp cơng vi c tri n khai thi công đ c RR c thu n ti n an toàn gi m chi phí kh c ph c r i ro, đem l i thành công cho m i d án Qu n r i ro k thu t xây d ng cơng trình th y n m t Nhóm nguyên nhân d n đ n s c cơng trình, chúng ph n mang tính ch t ng u nhiên Khơng ph i RR c ng d n đ n s c nghiêm tr ng Vì v y phân tích c n đánh giá m c đ nghi m tr ng c a t ng nhóm r i ro c th đ bi n pháp qu n lý, ki m sốt h p t ng ng Nói chung khơng s c cơng trình hồn tồn gi ng nh M c v y, ng i qu n kh n ng ki m sốt d đốn r i ro th d n đ n s c H u h t r i ro thi công xây d ng cơng trình XDT ng đ u ngun nhân ch quan t i, v y vi c phân tích, phòng tránh, x r i ro k p th i hồn tồn th th c hi n đ c Cơng tác nghiên c u, phân tích c th s c x y kho t li u quý giá đ ng i qu n hồn thành t t d án cơng trình c a mình, tài li u th c t quan tr ng đ xây d ng bi n pháp qu n r i ro cơng trình th y n m t cách hi u qu Ki n ngh a Ki n ngh đ i v i c quan nhà n c - C n xem xét b sung n i dung QLRR vào v n b n pháp lý, đ vi c tri n khai QLRR th c hi n m t d án XDCT đ c thu n l i hi u qu Ban hành quy trình, quy ph m, tiêu chu n… v QLRR áp d ng XDCT- C n đ u t kinh phí, ngu n l c cho đ i ng chuyên trách nghiên c u xây d ng, c p nh t ban hành h th ng quy chu n, tiêu chu n, h ng d n k thu t phù h p cho t ng vùng, t ng l nh v c 96 - C n th ng xuyên l y ý ki n v lu t, ngh đ nh, quy chu n t i th i m sau hi u l c, l y ý ki n đ nh k đ nhìn t ng qt d xác nh n l h ng c ng nh b t c p; không ch l y ý ki n giai đo n d th o nh hi n - hình th c khen th ng x ph t đ i v i cá nhân t ch c cơng tác qu n cơng trình b Ki n ngh v i công ty c ph n qu c t Vi t Nh t - Ban lãnh đ o công ty c n đ a vi c nghiên c u r i ro thành m t v n đ chuyên trách, s nghiên c u cao h n th c hi n d án đàu t - C n k ho ch đào t o c th đ nâng cao n ng l c t v n cho cán b công nhân viên, ti p nh n khoa h c công ngh m i - C n xem xét đ y đ trình th c hi n đ u th u l a ch n nhà th u, t v n thi t k , t v n giám sát - H p tác, tham v n v i công ty, đ n v kinh nghi m công tác QLDA đ u t th y n 97 TÀI LI U THAM KH O Ngô Th Ng c Huy n c ng s (2001), "R i ro kinh doanh," NXB [1] Th ng kê [2] oàn Th H ng Vân (2002), "Qu n tr r i ro kh ng ho ng," NXB Th ng kê [3] Tr nh Thùy Anh (2006), “Nghiên c u m t s gi i pháp qu n r i ro d án xây d ng công trình giao thơng Vi t Nam”, Lu n án Ti n s kinh t , i h c GTVT Hà N i [4] ng H.Nguyên (2014) ,” Nguyên nhân ban đ u v s p h m th y n a Dâng, 11 i m c k t”, http://www.tinmoi.vn/nguyen-nhan-ban-dau-vu-sap-ham-thuy-dien- da-dang-11-nguoi-mac-ket-011338762.html; [5] Ngu n SGGP (2016) , “B c h m d n dòng th y n Sơng Bung 2: M t liên l c v i hàng ch c ng i dân”, http://www.thtg.vn/buc-ham-dan-dong-thuy-dien-song- bung-2-mat-lien-lac-voi-hang-chuc-nguoi-dan/; [6] V n D ng - Bá H i - ng Tài (2010), “Tan tành đ p th y n H Hô”; http://www.vawr.org.vn/tan-tanh-dap-thuy-dien-ho-ho; [7] Chính ph n c c ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (2015), Ngh đ nh s 46/2015/N -CP ngày 12 tháng n m 2015 c a Chính ph v Qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng; [8] Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam (2014), Lu t xây d ng s : 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 n m 2014; [9] Ph m Th Trang (2010), “Nghiên c u gi i pháp qu n tr r i ro d án thi công xây d ng”, T p trí Khoa h c cơng ngh [10] H N ng Ph m Th Trang (2010), “Nghiên c u gi i pháp qu n tr r i ro d án thi công xây d ng”, T p trí Khoa h c cơng ngh 98 H N ng [11] Ph m Th Trang (2010), “Nghiên c u gi i pháp qu n tr r i ro d án thi công xây d ng”, T p trí Khoa h c cơng ngh [12] H N ng Ph m Th Trang (2010), “Nghiên c u gi i pháp qu n tr r i ro d án thi công xây d ng”, T p trí Khoa h c cơng ngh H N ng [13] VNCI (2016), H s n ng l c VNCI, Hà N i [14] Báo cáo th y n Minh L ng Th giai đo n TKKT-BVTC 99 ng, huy n V n Bàn, t nh Lào Cai PH L C - B NG I U TRA KH O SÁT TÀI: "Qu n r i ro đ u t xây d ng d án t i CTCP qu c t Vi t Nh t" Kính chào Anh/Ch ! Tơi tên Nguy n Anh Tu n, hi n h c viên cao h c l p 23-QLXD21 ngành Qu n xây d ng, tr ng i h c Th y L i Hi n nay, th c hi n Lu n v n t t nghi p v i đ tài "Qu n r i ro đ u t xây d ng d án t i CTCP qu c t Vi t Nh t" c s d li u xác ph c v cho đ tài nghiên c u, r t mong anh ch dành chút th i gian đ chia s nh ng kinh nghi m q giá c a b ng vi c tr l i nh ng câu h i kèm theo phía d i D li u thu th p s ch ph c v cho công vi c ki m tra nh ng gi thuy t nghiên c u đ t lu n v n Tôi xin đ m b o v i Anh/Ch r ng thơng tin trình bày k t qu nghiên c u s ch d ng th ng kê, khơng nh h ng đ n cá nhân c ng nh công ty c a Anh/Ch đ c b o m t hoàn toàn Trân tr ng c m n s h p tác c a Anh/Ch Nguy n Anh Tu n i n tho i: 0947889779 Email:anhtuan9191@gmail.com 100 B NG CÂU H I H ng d n: tr l i câu h i d i đây, Anh/Ch d a vào m t s d án c th tham gia th i gian g n (2010 đ n nay) Vui lòng tr l i câu h i b ng cách đánh d u“ X " vào mà Anh/Ch ch n I.THƠNG TIN CHUNG V trí c a Anh/Ch d án tham gia Ch đ u t , Ban QLDA T v n thi t k Nhà th u thi công T v n giám sát Anh/Ch làm vi c l nh v c liên quan ho t đ ng xây d ng (Ch đ u t , QLDA, Thi t k , Giám sát, Thi công) ? 1-2 n m 3-5 n m 6-10 n m 10 n m Trình đ h c v n c a Anh/Ch ? Ti n s Th c s T t nghi p Lo i ih c cơng Khác (vui lòng ghi rõ) trình Xây d ng dân d ng c a d án Anh/Ch tham gia NG N Xây d ng th y n th y l i Xây d ng giao thơng II.THƠNG TIN V NH NG NHÂN T HI U QU CƠNG TRÌNH TH Y I N UT 15 y u t th gây bi n đ ng chi phí đ m c nh h R I RO c li t kê d NH H i Anh/Ch ch n ng, m c xu t hi n c a nhân t r i ro nh h 101 ng đ n hi u qu ? đ u t XDCTT b ng cách đánh d u (X)vào ch ô t ->5 cho t ng y u t : M c đ xu t hi n M c đ tác đ ng r t -> r t nhi u r t -> r t nhi u 1 Nhân t r i ro Công tác b i th ng GPMB ch m, không đ ng b H s thi t k nhi u sai sót, ph i ch nh s a Áp l c đ y nhanh ti n đ , hoàn thành d án tr c th i h n i u ki n thiên tai b t th ng (bão l , đ ng đ t…) Công tác th m đ nh, phê t thi t k d tốn nhi u sai sót H s kh o sát đ a hình, đ a ch t, th y v n khơng đ y đ , nhi u sai sót B sung ho c thay đ i thi t k t yêu c u c a C T ho c c quan QLNN Bi n pháp TCCT không đ m b o gây m t ATL Bi n đ ng giá c nguyên v t li u, nhân cơng, máy móc thi t b H h ng n n móng, k t c u cơng trình i u ki n đ a hình, đ a ch t, th y v n ph c t p không l ng tr c đ c Th t c hành ph c t p ràng bu c pháp quy đ nh c a nhà n c Suy thoái kinh t N ng l c chuyên môn tài c a NTTC khơng đ mb o 10 11 12 13 14 Múc đ nh h ng stt M c đ xu t hi n 15 N ng l c cán b c a TVGS không đ m b o, y u chuyên môn thi u kinh nghi m H tên: N m sinh: i n tho i: Email: Xin chân thành c m n s giúp đ c a Anh/Ch ! 102 ... i ro 1.1.2 Phân lo i r i ro 1.2 Qu n lý r i ro vai trò qu n lý r i ro Qu n lý d án đ u t xây d ng 11 1.2.1 Qu n lý d án đ u t xây d ng 11 1.2.2 Qu n lý r i ro. .. Ch ng 1: T ng quan v qu n lý r i ro đâu t xây d ng công trình Ch ng 2: C s lý lu n qu n lý r i ro d án đâu t xây d ng cơng trình Ch ng 3: Hồn thi n công tác qu n lý r i ro t i CTCP qu c t Vi t... 24 NG 2: C S LÝ LU N CÔNG TÁC QU N LÝ R I RO TRONG NG UT XÂY D NG 25 2.1 C s pháp lý 25 2.1.1 Các v n b n qu n lý nhà n c v phân lo i kh c ph c r i ro s c 25 2.1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý rủi ro trong đầu tư xây dựng các dự án tại công ty cổ phần quốc tế việt nhật , Quản lý rủi ro trong đầu tư xây dựng các dự án tại công ty cổ phần quốc tế việt nhật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay