Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu của công ty cổ phần đầu tư năng lượng và xây lắp sông đà

94 5 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:39

L I CAM OAN Tác gi xin cam đoan cơng trình nghiên c u c a b n thân tác gi Các k t qu nghiên c u k t lu n lu n v n trung th c, không chép t b t k m t ngu n d đ i b t k hình th c Vi c tham kh o ngu n tài li u (n u có) c th c hi n trích d n ghi ngu n tài li u tham kh o quy đ nh Hà N i, ngày…….tháng………n m 2017 Tác gi lu n v n Ngô Duy Bình i L IC M Tác gi xin trân tr ng c m n Ban giám hi u tr N ng đ i h c Th y L i t o u ki n h c t p t t nh t cho h c viên c ng nh th y giáo t n tình gi ng d y su t khóa h c c biêt xin trân tr ng c m n PGS.TS D ng c Ti n t n tình h ng d n ch d y t l c b t đ u đ n hoàn thành lu n v n Xin g i l i c m n đ n b n bè, đ ng nghi p ng i than gia đình t o u ki n, giúp đ ng h tơi su t q trình th c hi n lu n v n Do u ki n kh n ng h n, v i kinh nghi m th c t ch a nhi u, nên trình nghiên c u, lu n v n khơng tránh kh i nh ng thi u sót h n ch Tác gi mong nh n đ c s góp ý chân thành t th y, giáo đ h n ii lu n v n đ c hoàn thi n M CL C L I C M N ii DANH M C CÁC HÌNH V vi DANH M C CÁC B NG BI U vii DANH M C CÁC T VI T T T viii M U CH NG 1: T NG QUAN V U TH U 1.1 T ng quan v đ u th u: 1.1.1 u th u xây d ng: 1.1.2 Vai trò c a đ u th u xây d ng: 1.1.3.M c tiêu c n đ t đ c trình đ u th u: 1.2 Th c tr ng đ u th u n c hi n nay: .9 1.2.1 Ho t đ ng đ u th u n c: 1.2.2 Môi tr ng pháp lý đ u th u xây d ng t i Vi t Nam: .10 1.2.3 Nh ng m m i h n ch ho t đ ng đ u th u c a n c ta hi n nay: 10 1.3 N ng l c c nh tranh công tác đ u th u: 13 1.3.1 Khái ni m c nh tranh : 13 1.3.2 Nh ng nhân t tác đ ng t i n ng l c c nh tranh : 16 K t lu n ch CH ng 20 NG II: LÝ LU N C CÔNG TÁC B N V N NG L C C NH TRANH TRONG U TH U XÂY D NG .21 2.1 Công tác đ u th u xây d ng: .21 2.1.1 Các giai đo n đ u th u xây d ng: 21 2.1.2 Các công vi c tham gia d th u c a nhà th u xây l p: 27 2.1.3 M t s đ nh ngh a công tác đ u th u : .29 2.1.4 Các hình th c l a ch n nhà th u: 35 2.1.5 Các ph ng th c l a ch n nhà th u: 38 2.2 S c nh tranh đ u th u xây d ng: 40 iii 2.2.1 C nh tranh b ng giá d th u: 40 2.2.2 C nh tranh b ng ch t l ng cơng trình: 41 2.2.3 C nh tranh b ng ti n đ thi công: 41 2.2.3 C nh tranh b ng n ng l c tài chính: 42 2.2.4 C nh tranh b ng n ng máy móc thi t b thi công: 42 2.3 C s pháp lý đ u th u xây d ng : 43 2.3.1 B n ch t c a pháp lý đ u th u: 43 2.3.2 V n đ pháp lý đ u th u xây d ng: 44 2.4 Nhân t nh h ng t i c nh tranh công tác đ u th u : 46 2.4.1 Nhân t bên c a doanh nghiêp: 46 2.4.2 Nhân t bên c a doanh nghi p: 50 2.5 Các tiêu chí đánh giá n ng l c c nh tranh công tác đ u th u xây d ng hi n nay: 53 2.5.1 Ch tiêu giá tr trúng th u s cơng trình trúng th u: 53 2.5.2 Ch tiêu th v l i nhu n đ t đ c: 54 2.5.3 H s n ng l c thi công: 55 2.5.3 N ng l c tài chính: 55 2.5.4 Uy tín c a doanh nghi p: 56 2.5.5 Ch t l ng cơng trình: 56 K t lu n ch ng 56 CH NG 3: NGHIÊN C U XU T GI I PHÁP NH M NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH TRONG CÔNG TÁC C PH N UT N NG L U TH U C A CÔNG TY NG XÂY L P SÔNG À 57 3.1 Gi i thi u khái quát v Công ty c ph n đ u t n ng l ng xây l p Sông 57 3.1.1 Gi i thi u chung v Công ty c ph n đ u t n ng l ng xây l p Sông à: 57 3.1.2 Tên giao d ch ngành ngh kinh doanh: 57 3.1.3 C c u t ch c b máy qu n lý: 59 3.1.4 nh h ng phát tri n c a công ty: 63 3.2 Tình hình th c t cơng tác đ u th u t i công ty c ph n đ u t xây l p Sông nh ng n m g n 64 iv 3.2.1 Tình hình cơng tác đ u th u giai đo n t n m 2012-2016: .64 3.2.2 K t qu s n xu t kinh doanh c a công ty giai đo n t n m 2012-2016: 67 3.3.C h i thách th c đ i v i công ty t ng lai: 68 3.3.1 C h i: 68 3.3.1 Thách th c: 68 3.4 ánh giá nhân t nh h ng đ n c nh tranh công tác đ u th u c a công ty c ph n đ u t xây l p Sông 69 3.4.1 Nhân t bên doanh nghi p: 69 3.4.2 Nhân t bên ngoài: .75 3.5 xu t gi i pháp nâng cao kh n ng c nh tranh c a công ty c ph n đ u t n ng l ng xây l p Sông à: 76 3.5.1 Gi i pháp nâng cao n ng l c b ng sách giá d th u h p lý: .76 3.5.2 Gi i pháp nâng cao n ng l c b ng ch t l ng s n ph m cơng trình: 78 3.5.3 Gi i pháp nâng cao n ng l c b ng n ng l c tài chính: 79 3.5.4 Gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh b ng n ng máy móc thi t b thi cơng: 80 3.5.5 Gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh b ng kh n ng phát tri n ngu n nhân l c: 81 3.5.6 Gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh b ng kh n ng liên danh, liên k t: .82 3.5.7 Gi i pháp nâng cao ch t l ng đánh giá phân tích cơng tác d th u, l p h s m i th u: 83 K t lu n ch ng 84 K T LU N KI N NGH .85 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 86 v DANH M C CÁC HÌNH V Hình 1: Các giai đo n đ u th u [2] 21 Hình 2: Các b c tham gia d th u c a nhà th u 27 Hình 1: S đ t ch c công ty C ph n đ u t n ng l vi ng xây l p Sông 59 DANH M C CÁC B NG BI U B ng 1: Tình hình đ u th u cơng ty giai đo n 2012 – 2016 .64 B ng 2: T l cơng trình trúng th u giai đo n n m 2012 – 2016 .65 B ng 3: Tình hình kinh doanh c a công ty t n m 2012 - n m 2016 .67 B ng 4:Báo cáo tình hình tài giai đo n 2012-2016 69 B ng 5: Danh sách thi t b thi công c a công ty .70 B ng 6: T ng h p ngu n nhân l c c a doanh nghi p .73 vii DANH M C CÁC T BHXH VI T T T : B o hi m y t EC : Thi t k xây l p EP : Thi t k cung c p hàng hóa EPC : L p d án, thi t k , cung c p hàng hóa xây l p HSDT : H s d th u HSMT : H s m i th u TBA : Tr m bi n áp TC G : Tiêu chu n đánh giá VN : Vi t Nam ng viii M U 1.Tính c p thi t c a đ tài: M i n n v n minh, m i qu c gia g n v i cơng trình ki n trúc nh đ ch ng t s phát tri n c a h T nhu c u v xây d ng nhu c u c n thi t ngày t ng lên, v i s phát tri n kinh t xây d ng c ng đóng góp vai trò to l n đ c bi t quan tr ng n n kinh t c a m i qu c gia Xây d ng góp ph n l n vào cơng cu c c i cách cơng nghi p, nâng cao trình đ k thu t, c s h t ng, c ng nh trình đ phát tri n c a m t đ t n th tr c Trong n n kinh t ng, doanh nghi p ho t đ ng l nh v c xây d ng c ng s ph i g p nhi u thách th c, nhiên h c ng ph i bi t n m l y th i c c h i Khi n n kinh t ch a phát tri n, doanh nghi p xây d ng v i s l ng lao đ ng ít, trình đ th p, trang thi t b k thu t thô s , ch y u xây d ng th công, v i nh ng đ n v thi cơng nh l Thì hi n v i s l ng lao đ ng d i dào, trình đ tay ngh cao, trang thi t b máy móc hi n đ i góp ph n hình thành nh ng t ng cơng ty, t p đồn xây d ng tính ch t xuyên qu c gia Do s phát tri n c a lo i hình doanh nghi p xây d ng s d n đ n s c nh tranh gi a công ty, t p đồn xây d ng Do v y cơng tác đ u th u công tác đ c bi t quan tr ng quy t đ nh đ n thành công s phát tri n c a công ty ho t đ ng l nh v c xây l p Tuy nhiên, doanh nghi p xây d ng v n r t khó kh n vi c tìm chi n l c phát tri n b n v ng, ti p c n mơ hình qu n lý hi u qu ng d ng công ngh tiên ti n thi t k , thi công, s n xu t v t li u nh m nâng cao kh n ng c nh tranh ho t đ ng xây d ng Mu n t n t i đ c ngành công ty ngành xây d ng c ng ph i bi t thay đ i nhìn, đ h p v i th i cu c t nt iđ v i Th ng, c nh tranh l nh v c xây d ng, đ c bi t ng tr ng chi n tr c công công ty s ph i c nh tranh cơng tác đ u th u v n đ s ng c a m t công ty ho t đ ng l nh v c xây l p M t công ty làm n t t khơng, lãi khơng, nhi u d án đ ho t đ ng khơng, b c đ u c ng ph i th ng đ th u xây d ng c nhà th u khác công tác đ u Công ty c ph n đ u t n ng l ng xây l p Sông c ng không n m ngồi th c t Xu t phát t nh ng nh n th c nêu trên, v i nh ng ki n th c đ c h c t p nghiên c u, v i kinh nghi m th c ti n q trình cơng tác, tác gi ch n đ tài lu n v n v i tên g i:“ Nghiên c u đ xu t gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh công tác đ u th u c a Công ty c ph n đ u t n ng l ng xây l p Sông à” Hy v ng nh ng nghiên c u c a tác gi s góp ph n đó, nâng cao kh n ng c nh tranh c a công ty v i nhà th u khác ho t đ ng đ u th u M c đích nghiên c u c a đ tài Lu n v n nghiên c u nh m m c đích đ xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao n ng l c c nh tranh t o hi u qu kinh t đ i v i Công ty c ph n đ u t n ng l ng xây l p Sông Ph ng pháp nghiên c u th c hi n nh ng n i dung nghiên c u, lu n v n s d ng ph ng pháp u tra kh o sát th c t , ph c u sau: ph sánh, ph ng pháp nghiên ng pháp phân tích t ng h p, so ng pháp đ i chi u v i h th ng v n b n pháp quy m t s ph ng pháp k t h p khác it 4.1 it l ng ph m vi nghiên c u it ng nghiên c u c a đ tài ng nghiên c u c a đ tài công tác đ u th u c a công ty c ph n đ u t n ng ng xây l p Sông 4.1 Ph m vi nghiên c u c a đ tài tài t p trung nghiên c u v n b n pháp lu t, quy đ nh ngh đ nh công tác l p k ho ch đ u th u, h s d th u c a công ty c ph n đ u t n ng l l p Sông nh ng n m g n Ý ngh a th c ti n c a đ tài: ng xây 13 Máy hãm dây 14 Mê gôm mét 2500V Nh t B n 15 Máy ép đ u c t, khóa néo dây d n n, kìm ép đ u c t, ép n i dây b ng th y l c Nh t B n 10 16 B c lê l c Vi t Nam 10 17 Máy đo n tr su t Vi t Nam 18 Máy t i nâng Liên Xô 19 Máy g p c t 20 Xe kéo l p 21 Xe thô s bánh l p 10 22 Chân trèo c t 20 23 B d ng c làm cáp 24 D ng c đo n tr ti p đ a Vi t Nam 10 25 Máy c t hàn h i Vi t Nam 26 Máy hàn quang 27 C p pha đ nh hình 28 Máy kính v NE 20H 29 Th y bình AX-1S c 30 Mia+th c c Niva 3b Nh t B n (Ngu n: Phòng v t t c gi i Công ty c ph n đ u t n ng l [7]) 72 1000m2 ng xây l p Sơng Qua b ng s li u th rút nh n xét: máy móc thi t b ph c v thi công c a công ty v s l ng th đáp ng đ c nhu c u thi công hi n t i Tuy nhiên, đ i v i cơng trình l n c b n ch a th đáp ng đ h u, khó đáp ng đ c, đa ph n máy móc thi t b l c c yêu c u v k thu t công ngh đ i v i d án đòi h i cơng ngh cao, cơng trình quy mơ l n Th c t q trình thi cơng tác gi nh n th y thi t b c , máy móc c a cơng ty th ng xun x y h ng hóc Ngồi máy móc thi t b thi cơng khơng tính đ ng b , h u h t thi t b t th i Liên Xơ, ngồi ch p v i thi t b m i c a Hàn Qu c Nh t B n Vi c s a ch a s khó kh n h n, d n đ n ti n đ c ng nh phí đ s a ch a tài s n c đ nh s t ng lên x y u tác gi nh n th y th nguyên nhân công ty ch a quan tâm m c, ngu n v n tái s n xu t ch a đ m i, b o d c tr ng vào mua s m trang thi t b ng ch p vá, d n đ n tình tr ng nhanh xu ng c p c a thi t b 3.4.1.3.Ngu n nhân l c: Công ty th c hi n ch đ sách c a nhà n đ ng Hàng n m công ty th c đ i v i ng i lao ng xuyên t ch c n d ng cán b công nhân viên đ m b o nhân s cho phòng, ban t i cơng ty c ng nh t i công tr ng công ty thi công M c dù l a chon, n d ng đào t o, nh ng s cán b trình đ đ i h c c a công ty hi n t i v n ch a m t B ng 6: T ng h p ngu n nhân l c c a doanh nghi p STT Trình đ chuyên môn theo ngành ngh S l ng Ph n tr m K s 25 13 Cao đ ng Trung c p 4 Công nhân k thu t 92 47 Lao đ ng ph thông 52 27 S c p, cán s C nhân kinh t , tài k tốn, kinh t T ng c ng 195 (Ngu n: Phòng T ch c hành Công ty c ph n đ u t n ng l ng xây l p Sông à) 73 Hàng n m công ty th ng đ m nh n t sáu đ n b y d án, nhiên nhìn s l s t b ng r t d th y l ng đ ng k s c a công ty v n thi u nhi u, ch a đ đ đáp c gói th u tri n khai, v n tình tr ng m t ch huy tr tên r t nhi u công tr ng k ng ph i đ ng ng, m t k thu t tr c ti p ph i ôm r t nhi u vi c, d n đ n tình tr ng vi c ch a xong, ph i gi i quy t công vi c khác, không th theo sát đ c hi n tr ng gây nên nh ng sai sót đáng ti c q trình thi cơng Lãnh đ o cơng ty c ng nh ng ng l i tu i đ i t ng k s tr t i công ty nhi u, đ ng đ i tr , n ng đ ng s c đào t o b n, kh n ng h c h i nhanh, nhu c u g n bó v i cơng ty, th coi m t l i th đ i v i công ty Tuy nhiên tu i đ i tr , nên ch a kinh nghi m th c t Ngoài m t s cán b , nhân viên tham gia l p h s d th u v n ng l c, kinh nghi m, công tác l p h s d th u v n s a ch a chép qua l i v i d n đ n h s d th u ch a đ t yêu c u v ch t l ng i ng cán b công nhân, lao đ ng ph thông c a công ty chi m đ n 74% l c l lao đ ng, đ c đào t o v tay ngh b n, h u h t đ u ch ng ch ngh ch ng ch an toàn lao đ ng Tuy nhiên ph i dàn tr i l c l ng r t khó đ m b o đ V sách đ i v i ng Sơng nhi u n i, nên l c ng l c cơng nhân c a cơng ty v n tình tr ng ph i thuê ng công, l c l ng i dân t i đ a m thi c trình đ c ng nh ch t l ng làm vi c i lao đ ng: Công ty c ph n đ u t n ng l đ c bi t tr ng v i nhân t ng i, đ c bi t ng ng xây l p i lao đ ng vào v trí chung tâm trình phát tri n, xây d ng công ty, công ty quan đ n đ u t c s v t ch t, u ki n làm vi c, t o môi tr ng t t nh t cho ng hi n đ y đ quy n l i ngh a v đ i v i ng i lao đ ng, công ty th c i lao đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t Chính sách l ng: khuy n khích cán b kh i v n phòng làm vi c hi u qu cơng ty xây d ng ban hành ph ng án khoán l ng áp d ng cho b ph n gián ti p đ i v i cán b , công nhân viên c quan công ty ban quan lý d án tr c thu c cơng ty, theo s l ng c c u nhân viên phù h p Ban giám đ c công ty tr phòng t ch c h p đ đánh giá phân lo i t ng phòng ban Cơng ty tr l lao đ ng theo k t qu hi u qu công vi c s d ng ti n l 74 ng ng cho ng ng nh đòn b y kinh t i quan tr ng làm đ ng l c đ kích thích ng cơng vi c đ i lao đ ng tích c c làm vi c, hồn thành t t c giao 3.4.1.4 Maketing xây d ng: Do ch a tr ng đ n Maketing, nên đ i v i công tác Maketing xây d ng công ty ch y u v n thu c trách nhi m c a phòng kinh t k ho ch D n đ n tình tr ng cơng tác nghiên c u th tr ng s sài, kh n ng đánh giá c ng nh phân tích đ i th c nh tranh y u d n đ n ch t l h ng nghiên c u th tr ng th p làm nh ng đ n kh n ng trúng th u c a cơng ty 3.4.2 Nhân t bên ngồi: 3.4.2.1 Ch đ u t : Ch đ u t c quan ch u trách nhi m toàn di n v n đ liên quan đ n d án tr pháp lu t, ng c i tr c ti p quy t đ nh l a ch n h s d th u c a doanh nghi p Do v y, ch đ u t nh h ng r t l n đ n doanh nghi p tham gia đ u th u xây d ng.vi c bên m i th u t th c hi n hay l a ch n t v n l p h s m i th u, ch n t v n đánh giá h s d th u nh h ng r t l n đ n kh n ng th ng th u c a doanh nghi p H th đ a nh ng yêu c u mà ch m t vài doanh nghi p đ nh tr m i th ng th u đ c c T t ng th d án mà công ty tham gia kho ng giai đo n t n m 2012 đ n n m 2016 nh n th y u rõ ràng d án mà công ty tham gia chi m ph n l n t ngu n quen bi t, r t nhi u d án ch đ u t đ u Công ty c ph n đ u t xây l p Sơng à, r t d án mà ch đ u t đ n v khác 3.4.2.2 Các đ i th c nh tranh: Phân tích đ i th c nh tranh trình đánh giá m y u m m nh c a đ i th hi n t i ti m tàng Nh ng phân tích cung c p cho doanh nghi p b c tranh v chi n l th c c t n cơng phòng ng , qua h th xác đ nh nh ng c h i thách nh hình rõ đ i th trình thu th p t t c ngu n thơng tin phân tích v đ i th vào m t h th ng, nh m h tr trình hình thành, tri n khai u ch nh chi n l c m t cách hi u qu nh t th nói thu th p thơng tin đ u th u không bao gi th a c Ph trách công vi c thu c v phòng kinh t kê ho ch c a cơng 75 ty Phòng kinh t kê ho ch c a cơng ty phòng ban tham m u, giúp vi c cho ban giám đ c công ty l nh v c v xây d ng đ nh h ng, chi n l c phát tri n, k ho ch s n xu t kinh doanh đ u t ; công tác th ng kê t ng h p, u đ s n xu t kinh doanh; cơng tác l p d tốn, qu n lý h p đ ng kinh t quy t toán h p đ ng kinh t ; công tác đ u th u, t ch c s n xu t kinh doanh, theo dõi, qu n lý, ki m tra giám sát ho t đ ng s n xu t kinh doanh; công tác s n xu t kinh doanh khác: ti p th , tìm ki m phát tri n th tr ng n c theo chi n l c c a công ty 3.5 xu t gi i pháp nâng cao kh n ng c nh tranh c a công ty c ph n đ u t n ng l ng xây l p Sông à: Xu t phát t th c tr ng nh h ph n đ u t n ng l ng đ n n ng l c c nh tranh t n t i t i Công ty c ng xây l p Sông à, tác gi xin đ xu t m t s gi i pháp nh m n ng cao kh n ng c nh tranh c a công ty Nguyên t c đ gi i pháp c a tác gi d a yêu c u đ m b o v k thu t, ch t l ng, ti n đ thi công, n ng l c tài chính, máy móc ph c v thi cơng 3.5.1 Gi i pháp nâng cao n ng l c b ng sách giá d th u h p lý: Giá d th u giá nhà th u ghi đ n d th u, báo giá, bao g m tồn b chi phí đ th c hi n gói th u theo yêu c u c a h s m i th u, h s yêu c u N u xây d ng đ c m c giá b th u t t s đ m b o cho doanh nghi p kh n ng trúng th u cao đ ng th i c ng b o đ m đ c hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p Chính v y, vi c hồn thi n k n ng phân tích giá c nh tranh, xây d ng ph ng án ch n giá đ u th u đóng vai trò h t s c quan tr ng Giá b th u liên quan đ n r t nhi u y u t nh trình đ t ch c, qu n lý c a doanh nghi p, k thu t thi công, kh n ng áp d ng công ngh tiên ti n, n ng l c tài c a doanh nghi p, th c nh tranh b ng giá d th u, đ u tiên cơng ty ph i đ i ng chun gia trình đ chun mơn, kinh nghi m đ đ m nhi m công vi c Công ty c n đ a ph ng án b giá th u h p lý thông qua vi c xác đ nh m c giá cao nh t, m c giá th p nh t d ki n m c giá b th u th trúng M c giá cao nh t đ c xác đ nh c s d toán theo b n v thi t k thi công M c giá th p nh t m c giá t i thi u mà cơng ty th bù đ p đ c chi phí b Giá trúng th u giá n m gi a giá b th u th p nh t giá b th u cao nh t 76 i m ý giá trung th u không th cao m c giá t i đa th p h n m c giá t i thi u đ c, nh v y kho ng giá d th u v a b o đ m trúng th u v a b o đ m lãi s n m kho n [8]: m c giá t i đa cơng ty th b th u Trong đó: m c giá cơng ty b th u m c giá t i thi u công ty th b th u giá b th u u th c nh tranh đòi h i doanh nghi p ph i sách giá linh ho t d a c s : n ng l c th c s c a doanh nghi p; m c tiêu tham gia đ u th u; quy mô, đ c m, đ a m c a d án, phong t c t p quán c a đ a ph ng d án thi cơng, t giá b th u h p lý nh t Công ty c n ph i t n d ng t t c l i th c a đ đ a m t m c giá t i u Tuy nhiên, công ty c ng c n nhìn nh n nhà th u khác c ng dùng bi n pháp Do v y công ty c n ph i xem xét th t xác v đ i th c nh tranh c a mình, đ qua u ch nh giá th t phù h p, tránh tr ng h p nhà th u khác đ a giá caocông ty l i đ a giá th p Nh th trúng th u nh ng giá trúng th u l i th p, làm thi t h i v l i nhu n c a cơng ty Ngồi cơng ty c ng c n liên t c c p nh t liên t c v n b n pháp quy v xây d ng, v đ u th u, nh lu t m i b sung cho b lu t c , ngh đ nh, thông t h ng d n thi hành lu t, u ch nh lu t, v n b n đ nh m c, đ n giá Khi nh ng quy đ nh m i đ c ban hành ph i l p t c ph bi n cho toàn th ban giám đ c, cán b nhân viên công ty đ c bi t, tránh tình tr ng s d ng quy đ nh c quy đ nh m i hi u l c gi m giá d th u, cơng ty th xem xét m t nh : Gi m giá mua nguyên v t li u xây d ng, Gi m chi phí nhân cơng, Gi m chi phí khác, Gi m chi phí máy móc i v i gi m giá mua nguyên v t li u xây d ng: Cơng ty th s d ng giá c ph ng đ tính giá d th u đ nh m c giá xây d ng đ c ban hành th đa ng l n h n giá th c t Trong h s d th u cơng ty th s d ng báo giá c a nhà cung c p 77 Công ty th t o m i quan h t t đ p v i nhà cung c p v t li u t n d ng mua v i kh i l ng l n đ ch đ a ph ng đ ng chi t kh u, giúp ti t ki m v n cho nhà th u i v i gi m chi phí nhân cơng: S d ng lao đ ng đ a ph ng thuê theo th i v đ i v i công vi c đ n gi n, không yêu c u k thu t cao nh b o v , đào đ p đ t, th ph v a a bi n pháp thi công đ y nhanh ti n đ cơng trình, hồn thành cơng trình s m, cơng ty s b t đ cm tl ng ti n l ng t ng đ i Gi m chi phí máy móc: Bi n pháp thi cơng h p lý làm gi m ti n đ thi cơng cơng trình c ng giúp ti t ki m chi phí máy thi công máy ch ph i ho t đ ng th i gian h n, ti t ki m đ c chi phí x ng d u Gi m chi phí khác: Các chi phí khác g m có: chi phí qu n lý cơng trình, chi phí th nhà, chi phí lán tr i thi cơng chi phí th ti t ki m đ c công ty thi công nhi u cơng trình, d án g n 3.5.2 Gi i pháp nâng cao n ng l c b ng ch t l Trong l nh v c xây d ng, ch t l N u ch t l ng s n ph m cơng trình: ng cơng trình v n đ s ng đ i v i cơng ty ng cơng trình t t s góp ph n t ng uy tín, th nâng cao kh n ng c nh tranh, m r ng th tr ng hi u c a cơng ty qua ng Khi ch t l ng cơng trình đ c nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh t ng, doanh thu, l i nhu n t ng theo, đ i s ng c a công nhân viên đ Khi c nh tranh b ng ph l c nâng lên, kích thích m i ng i làm vi c nhi u h n ng th c này, công ty không nh ng c nh tranh b ng ch t ng cam k t cơng trình t ch c đ u th u mà c nh tranh thơng qua ch t l ng cơng trình khác xây xây d ng Trên th c t cho th y h u qu c a công trình xây d ng ch t l ng đ l i th thi t h i không ch ti n b c mà c y u t ng Nhà n ng r t nghiêm tr ng, gây i, uy tín c a cơng ty Hi n c ban hành nhi u v n b n quy đ nh rõ trách nhi m c a ch đ u t , ch đ u t ngày xem tr ng ch t l ng cơng trình đ nh ng công c m nh đ u th u xây d ng Nh m đ t đ l ng s n ph m cơng ty c n đ c xem m t c m c tiêu ch t c đ i ng qu n lý trình đ cao, nh ng 78 ng i am hi u đ y đ v trình đ chun mơn, thâm niên công tác lâu dài t i công ty, bi t cách phát huy kh n ng c a cơng nhân vào q trình s n xu t Cơng ty nên tr ng vào công tác đào t o c ng nh n ch n l c l viên ch t l ng cao Công nhân k thu t c a công ty ph i tho mãn đ c u đ i v i ch t l ng s n ph m ng công nhân c nh ng yêu không ng ng nâng cao v tri th c, trình đ ngh nghi p c a cơng nhân, công ty nên c t đ i công nhân tham gia m t s l p h c nâng cao nghi p an toàn lao đ ng, đào t o ngh m t ph m vi th i gian nh t đ nh Công ty nên thành l p b ph n Marketing riêng bi t, đ m nhi m nhi m v nghiên c u v ch đ u t , nhu c u th tr ng, đ i th c nh tranh đ cung c p sách v s n ph m, giá c , phân ph i Công vi c s t o u ki n thu n l i cho vi c qu ng cáo khuy ch tr ng s n ph m Qua cho th y hi u qu to l n c a vi c gi i quy t t t v n đ phù h p gi a giá c , ch t l ng th tr ng, góp ph n nâng cao kh n ng c nh tranh c a công ty 3.5.3 Gi i pháp nâng cao n ng l c b ng n ng l c tài chính: Ngu n tài s quy t đ nh ph n l n đ n kh n ng huy đ ng v n đ xây d ng cơng trình Khi cơng ty tham gia đ u th u m t d án l n, u đâu tiên cơng ty ph i v n l n, theo ý ki n ch quan c a tác gi h u h t tâm lý c a ch đ u t c ng luôn mu n đ i tác c a ph i tài đ m nh M t th c t hi n doanh nghi p xây l p th ng b chi m d ng v n r t l n kéo dài, nên g p r t nhi u khó kh n tốn tr lãi vay Khơng ph i bao gi cơng trình đ a vào bàn giao xong c ng đ c ch đ u t tốn Mà nhi u cơng trình, dù cơng ty th c hi n xong bàn giao cơng trình cho ch đ u t nh ng v n ch a nh n đ c toán, gây m t l ng v n ch a đ c thu h i s d n đ n thi u v n đ ph c v thi cơng cho cơng trình ti p cơng trình Nh v y nâng cao n ng l c tài c a mình, Cơng ty c n ti n hành vi c đa d ng hóa hình th c huy đ ng v n nh : ngân hàng, t ch c tín d ng, v n t có, v n huy đ ng qua c ph n… 79 T ng c ng m i quan h v i ngân hàng h p tác m r ng xây d ng m i quan h v i ngân hàng khác, t ch c tín d ng đ th huy đ ng đ c ngu n v n nhanh chóng Cơng ty th s d ng ngu n v n l u đ ng nh ti n l ng ph i tr cán b công nhân viên nh ng ch a đ n ngày ph i tr , ti n thu ph i n p nh ng ch a đ n ngày ph i n p Ho c huy đ ng v n t n i b Cơng ty b ng cách bán c ph n cho cán b công nhân viên công ty Bi n pháp u m g n k t đ nhân viên v i l i ích chung c a công ty,nh v y m i ng c l i ích c a cơng i s t giác h n, tích c c h n cơng vi c c ng nh ý th c gi gìn b o v c a công công ty Phát tri n m i quan h làm n lâu dài, b n v ng v i nhà cung ng trang thi t b máy móc, nhà cung ng v t t , v t li u đ c n th mua ch u m t s l nguyên v t li u, máy móc nh t đ nh tốn ti n ng tr ng c thi cơng cơng trình, ho c sau nghi m thu toán 3.5.4 Gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh b ng n ng máy móc thi t b thi cơng: Máy móc thi t b hi n đ i làm cho n ng su t lao đ ng t ng lên gi m đ xây d ng t đ y nhanh đ d ng đ c ti n đ xây d ng cơng trình, ch t l c th i gian ng s n ph m xây ng nhiên s t t h n, đ ng th i c ng gi m b t lao đ ng th công T góp ph n làm h giá thành s n xu t s n ph m, t o u ki n cho cơng ty kh n ng gi m đ cs l ng công nhân c ng nh s ngày cơng c ng u ki n t ng lên, cơng ty c ng th h đ ng th i, kéo theo l i nhu n c giá d th u xu ng, t ng đ c kh n ng c nh tranh v giá đ i v i nhà th u khác V i nh ng máy móc hi n đ i, c ng s đ m b o s c ng nh ch t l n đ nh thi công, h n ch r i ro, đ m b o ti n đ thi cơng ng cơng trình nh t đ nh ch đ u t s ch m m cao cho nhà th u Cho dù nhà th u đ a giá d th u cao h n nhà th u máy móc l c h u h n cơng ty v n nhi u kh n ng th ng th u Cơng ty nên đ u t tr ng m vào máy móc thi t b , tránh đ u t tràn lan gây lãng phí, khơng hi u qu T p trung đ u t vào h th ng máy móc thi cơng xây d ng th y l i th y n, l nh v c mà công ty tr ng phát tri n t ng lai Ví d nh h th ng c u tháp, hi n t i c u tháp c a công ty ch a có, h u nh thuê 80 c a công ty khác gây t n kém, công ty th đ u t mua m i t m t đ n hai b c u tháp, nh m đ m b o vi c v n chuy n nguyên v t li u thi công lên cao Ngoài đ đ t hi u qu cao đ u t mua s m trang thi t b , máy móc, k thu t cơng ngh , Công ty c n ph i nghiên c u m t cách k l ng tính n ng, n m s n xu t, thi t b thay th , m c tiêu hao v t t , l a ch n hình th c mua s m thích h p Trên c s nhu c u c a th tr ng xây d ng, yêu c u đ i m i trang thi t b , máy móc, Cơng ty s k ho ch s d ng m t cách hi u qu thơng qua vi c liên danh, liên k t v i nhà th u, cho thuê l i máy móc, thi t b T cơng ty s ngu n v n tái đ u t tài s n c đ nh máy móc thi t b ph c v thi cơng Cơng ty c ng th lý m t s máy móc thi t b c ho c l c h u không đ u ki n ch t l ng đ thi cơng, t th mua s m trang thi t b m i Th c hi n tu s a, b o d ng đ nh k hàng n m v i lo i máy móc, thi t b c a công ty nh m kéo dài tu i th c ng nh ch t l ng c a thi t b m b o n ng su t c a máy an toàn c a công nhân k thu t u n máy Cùng v i cơng tác nâng cao tay ngh , trình đ k thu t c a công nhân k thu t u n máy đ đ m b o s d ng máy hi u qu h t công su t 3.5.5 Gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh b ng kh n ng phát tri n ngu n nhân l c: Nhân l c tác nhân t o v n đ xu t nh ng ý t ng m i; đ ng th i c ng đ m nh n vai trò ch n l a ng d ng công ngh tiên ti n th c thi ch tiêu nh m nâng cao thành tích c a doanh nghi p Trong nhi u tr ngh th huy đ ng th c hi n; nh ng đ xây d ng đ ng h p, v n công c m t đ i ng nhân s nhi t tình, t n tâm, kh n ng thích h p làm vi c hi u qu ph c t p t n h n nhi u Vì th , đ th t n t i, công ty c n ph i t p trung t ng c ng phát huy kh n ng đáp ng c a ngu n nhân l c qua t t c giai đo n c a chu k sinh tr ng c a nâng cao nâng l c l d ng lao đ ng công ty c n t p trung đào t o, m l p b i ng cán b công nhân viên, n thêm m t s cán b kinh nghi m, hồn thi n ch đ sách khen th ng ti n l ng c a cán b công nhân viên, đ i ng k s 81 hi n tr ng, nh m nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c c v s l ng ch t l ng, tránh tình tr ng th t cán b hàng n m Ti n hành phân tích nhu c u n d ng t k ho ch n d ng phù h p Nâng cao s l nên đ ng k s kinh nghi m công ty Công tác marketing xây d ng c tr ng nhi u h n, th n t hai đ n ba ng i trình đ chuyên môn v marketing chuyên ph trách đ m nhi m cơng tác B trí đ i ng công nhân gi i, lành ngh nh ng tu i tác cao kèm c p, h đ i ng công nhân tr t i công tr ng d n ng 3.5.6 Gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh b ng kh n ng liên danh, liên k t: Liên danh đ u th u m t gi i pháp quan tr ng vi c nâng cao n ng l c c nh tranh c a công ty đ u th u, giúp cơng ty đ báu, áp d ng đ c nh ng kinh nghi m quý c nh ng nghiên c u khoa h c công ngh c a đ n v khác, t t o ti n đ cho s thay đ i phát tri n b n thân công ty nh m nâng cao v th th tr ng xây d ng đ y bi n đ ng Hi n t i d án c a công ty ch y u xây d ng th y n v a nh , t ng lai cơng ty th ngh đ n hình th c liên danh v i nhà th u khác, ví d nh nhà th u t ng công ty Sông t ng công ty Licogi Theo chi n l à, đ n v c Cơng ty th liên doanh đ tranh th u nh m t n d ng l i th v kinh nghi m qu n lý d án, n ng l c máy móc thi công, nhân l c, nâng cao n ng l c c a đ n v t ng công ty Sông Licogi, nh ng đ n v kinh nghi m thi cơng th y n à, t ng công ty c bi t đ i v i d án l n, công ty ch a đ th c l c đ th tham gia đ u th u m t Ngồi cơng ty c ng th Cơng ty th tranh th kh n ng làm th u ph cho m t doanh nghi p xây d ng l n l nh v c th y l i th y điên nh T ng Công ty Xây d ng Sông à, T ng Công ty Licogi t ng cơng ty tên tu i kh n ng th ng th u cơng trình l n ngu n v n n c ngồi Khi liên danh liên k t Cơng ty c n hình thành tác phong cơng nghi p, làm vi c chun mơn hóa, tránh cung cách làm vi c manh mún, m nh n y làm, vi c liên danh, liên k t nhìn chung khơng ch d ng nhu n nhuy n, ch t ch t vi c h p s c theo c p s c ng, mà ph i th c s ng tr đ c l c cho 82 gi i pháp liên danh th c s mang l i hi u qu , tr c tham gia liên danh đ u th u bên s ký h p đ ng liên danh phân chia rõ ph m vi công vi c, kh i l ng th c hi n, trách nhi m, quy n l i mà m i thành viên liên danh đ m nh n Công ty c ng nên c ng c m i quan h t t v i ngân hàng l n đ tranh th l i th v ngu n tài chính, ch đ vay u đãi, b tr v tài chính, t n d ng l i th v uy tín c a ngân hàng thơng qua lo i b o lãnh d th u, b o lãnh th c hi n h p đ ng Ký k t quan h đ i tác chi n l c, h p tác lâu dài v i nhà cung c p nguyên v t li u đ đ m b o ngu n cung c p đ u vào n đ nh, nh n đ s không b nh h c giá u đãi Công ty ng nhi u v s bi n đ ng c a giá c nguyên v t li u đ u vào 3.5.7 Gi i pháp nâng cao ch t l s m i th u: ng đánh giá phân tích cơng tác d th u, l p h Nghiên c u xem xét đánh giá v đ c m gói th u nh ngu n v n đ u t , kh n ng đáp ng v tài n ng l c c a cơng ty, Ti n hành phân tích l p ph ng án gi i quy t tình hu ng th x y đ u th u nh giá đ i th c nh tranh th p h n giá ta đ nh b th u, so sánh l i ích chi phí cho t ng quy t đ nh kinh doanh t lãnh đ o cơng ty quy t đ nh xem nên tham gia hay khơng Sau đ c nh ng thơng tin đ y đ , xác v gói th u, lãnh đ o cơng ty nhân viên ch c n ng đ a d ki n ph ng th c d th u: đ c l p d th u hay liên danh đ u th u Sau trình b n k ho ch đ u th u lên đ T ng giám đ c phê t Sau k ho ch d th u, công tác l p h s m i th u c n đ tr ng Nên xây d ng t đ u th u g m n m đ n sáu ng c đ c bi t i kinh nghi m đ u th u lâu l m ph trách đ u m c công vi c nh : u tra thơng tin c a d án, tìm ki m thông tin t Ch đ u t , đ i th c ng nh thu th p thông tin v đ a m th c hi n d án Ngoài cán b t th u ki m tra tiên l sát đ a hình n, ki m tra l i v trí kh i l ki m tra kh i l ng b n v so v i tiên l ng m i th u, c nhân viên kh o ng theo b n v ng m i Tr ng th i, cán b t th u ng h p phát hi n s sai l ch, cán b t th u ph n ánh v i ch đ u t qua n tho i b ng v n b n H s d th u c ng ph i đ m b o tính pháp lý, y u t quan tr ng hàng đ u, b i ch đ u t s lo i nh ng b h s không đ m b o tính pháp lý mà khơng c n xem xét n i dung khác c a nhà th u đ a 83 K t lu n ch Ch l ng ng c a Lu n v n nêu khái quát t ng quan v công ty c ph n đ u t n ng ng xây l p Sông ch c, đ nh h à, l ch s hình thành phát tri n c a Công ty, c c u t ng phát tri n c a Công ty t ng lai, k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty n m 2012 đ n n m 2016 Tác gi phân tích đánh giá th c tr ng n ng l c c nh tranh, c h i thách th c c a Cơng ty, phân tích nh ng t n t i, h n, nhân t nh h ng đ n kh n ng c nh tranh c a Công ty Trên c s nh ng t n t i h n ch tác gi đ nh ng gi i pháp nh m nâng cao n ng l c c nh tranh c a Công ty đ u th u 84 K T LU N KI N NGH Xây d ng góp ph n l n vào công cu c c i cách công nghi p, nâng cao trình đ k thu t, c s h t ng, c ng nh trình đ phát tri n c a m t đ t n ch a phát tri n, doanh nghi p xây d ng v i s l c Khi n n kinh t ng lao đ ng ít, trình đ th p, trang thi t b k thu t thô s , ch y u xây d ng th công, v i nh ng đ n v thi cơng nh l Thì hi n v i s l ng lao đ ng d i dào, trình đ tay ngh cao, trang thi t b máy móc hi n đ i góp ph n hình thành nh ng t ng cơng ty, t p đồn xây d ng tính ch t xuyên qu c gia Do s phát tri n c a lo i hình doanh nghi p xây d ng s d n đ n s c nh tranh gi a công ty, t p đồn xây d ng Do v y cơng tác đ u th u công tác đ c bi t quan tr ng quy t đ nh đ n thành công s phát tri n c a công ty ho t đ ng l nh v c xây l p T nh ng nghiên c u v lý lu n c b n, khoa h c v đ u th u Thông qua lu n v n tác gi ch nh ng m b t c p h n ch t đ nh ng gi i pháp áp d ng vào công ty c ph n đ u t n ng l ng xây l p Sông nh m nâng cao kh n ng c nh tranh công tác đ u th u hi n c a công ty Do u ki n kh n ng h n, v i kinh nghi m th c t ch a nhi u, nên trình nghiên c u, lu n v n khơng tránh kh i nh ng thi u sót h n ch Tác gi mong nh n đ c s góp ý chân thành t th y, giáo đ h n 85 lu n v n đ c hoàn thi n DANH M C TÀI LI U THAM KH O [1] M ng Internet, https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A1nh_tranh [2] Ti n cD ng, Bài gi ng đ u th u h p đ ng xây d ng (dành cho h c viên cao h c chuyên ngành qu n lý xây d ng Hà N i, Vi t Nam: Tr ng iH c Th y L i, 2015 [3] Qu c H i N c C ng Hòa Xã H i Ch Ngh a Vi t Nam Khóa XIII, Lu t đ u th u s 43/2013/QH13 Hà N i, Vi t Nam, 2014 [4] Vân Th Thanh Ngô, Bài gi ng môi tr Nam: Tr ng [5] Qu c H i N ng phápxây d ng Hà N i, Vi t i H c Th y L i, 2012 c C ng Hòa Xã H i Ch Ngh a Vi t Nam Khóa XIII, Lu t Xây d ng s 50/2014/QH2013 Hà N i, Vi t Nam, 2014 [6] Tr ng i H c Th y L i, Bài gi ng h p đ ng đ u th u xây d ng Hà N i, Vi t Nam: Tr ng i H c Th y L i [7] Công ty c ph n đ u t n ng l ng xây l p Sơng à, Báo cáo tài chính, H s n ng l c Hà N i, Vi t Nam: Công ty c ph n đ u t n ng l ng xây l p Sơng [8] Tồn Ng c Bùi, Bài gi ng đ nh giá qu n lý chi phí đ u t xây d ng Hà N i, Vi t Nam [9] Chính Ph N c C ng Hòa Xã H i Ch Ngh a VI t Nam, Ngh đ nh s 63/2014 Quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t 2014 86 u Th u Hà N i, Vi t Nam, ... GI I PHÁP NH M NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH TRONG CÔNG TÁC C PH N UT N NG L U TH U C A CÔNG TY NG VÀ XÂY L P SÔNG À 57 3.1 Gi i thi u khái quát v Công ty c ph n đ u t n ng l ng xây l p Sông. .. cơng tác, tác gi ch n đ tài lu n v n v i tên g i:“ Nghiên c u đ xu t gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh công tác đ u th u c a Công ty c ph n đ u t n ng l ng xây l p Sông à” Hy v ng nh ng nghiên. .. ng gi i pháp áp d ng vào công ty c ph n đ u t n ng l ng xây l p Sông nh m nâng cao kh n ng c nh tranh công tác đ u th u hi n c a công ty K t qu d ki n đ t đ -N mđ c: c quy đ nh, c s pháp lý c
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu của công ty cổ phần đầu tư năng lượng và xây lắp sông đà , Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu của công ty cổ phần đầu tư năng lượng và xây lắp sông đà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay