Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố bắc giang

105 7 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:39

L I CAM OAN Tôi xin cam đoan n i dung lu n v n s n ph m nghiên c u th c hi n Các s li u k t qu lu n v n hoàn toàn trung th c ch a đ tr c T t c trích d n đ c cơng b c ghi rõ ngu n g c Hà N i, ngày 16 tháng n m 2017 Tác gi lu n v n Ngô M nh C i ng L IC M N Sau m t th i gian thu th p tài li u, nghiên c u th c hi n, đ n lu n v n th c s qu n xây d ng ” Nâng cao ch t l ng công tác đ u th u t i Ban Qu n d án đ u t xây d ng thành ph B c Giang” hoàn thành th i h n đ m b o yêu c u đ đ c ng đ c t Trong trình nghiên c u th c hi n đ tài, tác gi nh n đ cs h ng d n t n tình c a th y giáo GS.TS V Thanh Te góp ý v chuyên môn c a th y cô khoa Công trình - Tr ng i h c Th y L i s ng h c a lãnh đ o đ ng nghi p t i Ban qu n d án đ u t xây d ng thành ph B c Giang Tác gi bày t lòng bi t n chân thành t i Tr ng i h c Thu l i đào t o quan tâm t o m i u ki n cho tác gi trình h c t p th c hi n lu n v n Tác gi xin chân thành c m n th y V Thanh Te tr c ti p t n tình h ng d n c ng nh cung c p tài li u c n thi t cho tác gi hoàn thành lu n v n Tác gi xin chân thành c m n Lãnh đ o, Cán b công nhân viên Ban qu n d án đ u t xây d ng thành ph B c Giang t n tình giúp đ t o u ki n cho tác gi su t th i gian h c t p th c hi n lu n v n Do n ng l c, kinh nghi m th i gian nghiên c u h n ch , lu n v n khó tránh kh i thi u sót, tác gi mong nh n đ c nh ng ý ki n góp ý c a quý đ c gi Xin trân tr ng c m n! Hà N i, ngày 16 tháng n m 2017 Tác gi lu n v n Ngô M nh C ii ng M CL C M CH U NG : T NG QUAN V CÔNG TÁC CÔNG TÁC U TH U VÀ CH T L NG U TH U XÂY D NG 1.1 T ng quan v đ u th u xây d ng 1.1.1 Khái ni m yêu c u đ u th u 1.1.2 Quy trình t ch c đ u th u 1.2 T ng quan v ch t l 1.2.1 Khái ni m ch t l 1.2.2 Các nhân t nh h ng công tác đ u th u xây d ng ng ch t l ng công tác đ u th u ng đ n ch t l ng công tác đ u th u 1.3 M t s kinh nghi m đ u th u qu n đ u th u th gi i .14 1.3.1 Kinh nghi m đ u th u xây d ng c a n c Nga 14 1.3.2 Kinh nghi m đ u th u c a Hàn Qu c 14 1.3.3 Kinh nghi m đ u th u c a Campuchia 15 1.3.4 Qu n đ u th u c a Ngân hàng th gi i (WB) 15 1.3.5 Qu n đ u th u c a Ngân hàng phát tri n Châu Á (ADB) 18 1.4 Tình hình qu n đ u th u ch t l ng công tác đ u th u Vi t Nam .19 1.4.1 Quá trình hình thành phát tri n cơng tác đ u th u 19 1.4.2 Th c tr ng công tác đ u th u c a Vi t Nam nh ng n m qua 22 1.5 K t lu n ch CH ng 26 NG : M T S TH U VÀ CH T L V N LU N CHUNG V NG QU N CÔNG TÁC CÔNG TÁC U U TH U TRONG XÂY D NG 28 2.1 M t s lu n c b n v công tác đ u th u 28 2.1.1 Th c ch t c a đ u th u 28 2.1.2 Vai trò c a đ u th u 30 2.1.3 Các hình th c đ u th u 32 iii 2.1.4 Ph ng th c đ u th u 33 2.1.5 Quy trình t ch c đ u th u 35 2.1.6 Ph ng pháp đánh giá H s d th u 36 2.1.7 Tiêu chu n đánh giá H s d th u 37 2.1.8 C s pháp đ u th u, l a ch n nhà th u 39 2.1.9 Nh ng sai sót, hành vi tiêu c c đ u th u 40 2.2 c m y u t nh h ng đ n ch t l ng qu n công tác đ u th u 42 2.2.1 Khái ni m v qu n đ u th u 42 nh h 2.2.2 Các y u t ng đ n ch t l 2.3 Phân tích u nh ng qu n công tác đ u th u 43 c m c a hình th c đ u th u 46 2.4 Vai trò c a Ch đ u t , Ban qu n d án qu n ch t l ng công tác đ u th u 47 2.5 K t lu n ch CH NG 3: CÔNG TÁC THÀNH PH ng 48 XU T M T S GI I PHÁP NÂNG CAO CH T L U TH U T I BAN QU N D ÁN UT NG XÂY D NG B C GIANG 50 3.1 Gi i thi u v D án GMS2 – d án thành ph n t nh B c Giang 50 3.2 Q trình th c hi n cơng tác đ u th u D án GMS2 56 3.2.1 Tóm t t q trình tri n khai d án 56 3.2.2 Q trình th c hi n cơng tác đ u th u c a d án 62 3.2.3 Phân tích q trình th c hi n m t s gói th u tri n khai c a d án 65 3.2.4 Quy trình th c hi n cơng tác đ u th u t i Ban QLDA 73 3.3 Nh ng k t qu đ t đ c nh ng t n t i, h n ch công tác đ u th u t i Ban QLDA 74 3.3.1 Nh ng k t qu đ t đ c 74 3.3.2 M t s h n ch , t n t i trình th c hi n công tác đ u th u đ i v i d án c a Ban QLDA m t s gói th u thu c d án GMS2 76 iv 3.4 xu t m t s ki n ngh nh m nâng cao ch t l ng công tác đ u th u đ i v i d án GMS2 80 3.4.1 t o, c p nh t th ng xuyên ki n th c v đ u th u cho cán b Ban qu n d án 81 3.4.2 Ban QLDA thuê T chuyên gia xét th u chuyên nghi p ho c thêm chuyên gia tham gia T chuyên gia xét th u c a ban QLDA 82 3.4.3 S d ng hình th c đ u th u qua h th ng m ng đ u th u qu c gia 83 3.4.4 T ng c ng công tác qu n sau đ u th u 83 3.4.5 T ng c ng công tác qu n v n c a nhà th u sau đ u th u 85 3.4.6 xu t b c xét th u l ng hóa ch tiêu xét th u 86 3.4.7 Xây d ng quy trình c th cho cơng tác đ u th u gói th u t v n thi công xây l p 87 K T LU N VÀ KI N NGH 94 K T LU N .94 KI N NGH .95 v DANH M C CÁC B NG BI U B ng 1.1: K t qu đ u th u theo đánh giá chung 23 B ng 1.2: K t qu đ u th u theo hình th c đ u th u 24 B ng 3.1: Các ch tiêu k thu t ch y u đ B ng 3.2: Ch tiêu k thu t đ ng Tr n Quang Kh i 51 ng vành đai ông B c 54 B ng 3.3 : Các ch tiêu k thu t c a Tr m b m 55 B ng 3.4: Các gói th u thu c d án 57 B ng 3.5: B ng ti n đ c p v n 62 B ng 3.6: Các gói th u hồn thành 62 B ng 3.7 :Các gói th u chu n b tri n khai 64 B ng 3.8: Các gói th u ch a tri n khai 65 B ng 3.9: ánh giá chi ti t h s d th u 67 B ng 3.10: K t qu đánh giá nhà th u 68 B ng 3.11: ánh giá u ki n tiên quy t 69 B ng 3.12: ánh giá h s đ xu t v m t k thu t 70 B ng 3.13: ánh giá h s d th u thông qua giá b th u 70 B ng 3.14: ánh giá u ki n tiên quy t 71 B ng 3.15: ánh giá h s đ xu t v m t k thu t 72 B ng 3.16: ánh giá h s đ xu t thông qua giá b th u 72 B ng 3.17: T ng h p đánh giá 72 B ng 3.18 : M t s gói th u xây l p Ban QLDA t ch c đ u th u có giá gói th u d i 100 t đ ng 78 B ng 3.19 : Các gói th u b ch m ti n đ h p đ ng giai đo n 2015 – 2016 79 B ng 3.20 : M t s d án khó kh n, v B ng 3.21: L ng m c công tác GPMB 80 ng hóa ch tiêu xét th u cơng th c tính tốn 87 B ng 3.22: Các gia quy n t ng đ i c a m c tiêu xét th u 87 B ng 3.23: B ng tiêu chu n đánh giá v m t k thu t gói th u t v n 89 B ng 3.24: B ng tiêu chu n đánh giá nhà th u xây l p 91 vi DANH M C CÁC T VI T T T ADB Ngân hàng Phát tri n Châu Á CP Chính Ph TTg Th t DNNN Doanh nghi p Nhà n B KH-DT B K ho ch- EPC Gói th u Thi t k , Mua s m xây d ng Q Quy t đ nh N -CP Ngh đ nh Chính ph TT-BKH Thơng t -B K ho ch TT-BXD Thông t -B Xây d ng UBND ng c ut y ban Nhân dân GPMB Gi i phóng m t b ng HSMT H s m i th u HSYC H s yêu c u HSDT H s d th u HS X H s đ xu t NN&PTNT Nông nghi p Phát tri n Nông thôn GS.TS Giáo s , Ti n s QH13 Qu c h i khóa 13 QLDA Qu n d án la M USD VAT Thu Giá tr gia t ng VN Vi t Nam đ ng NSNN WB Ngân sách nhà n c Ngân hàng Th gi i vii M U Tính c p thi t c a đ tài Trong nh ng n m qua, công tác qu n nhà n đ c đ i v i d án TXD c b n c th c hi n đ t hi u qu nh t đ nh; quy đ nh c a pháp lu t ngày đ y đ , ch t ch , t o hành lang pháp cho ho t đ ng qu n nhà n đ o c a c p c ng đ c; vi c lãnh đ o, ch c th c hi n m t cách k p th i, đ ng b Tuy nhiên, th c ti n cho th y quy đ nh c a pháp lu t v n nhi u k h , t o u ki n cho t ch c, cá nhân có nh ng hành vi “lách lu t” u th u thi t l p c s cho vi c xây d ng d án b ng cách khuy n khích tinh th n chân th t c a nhà th u, có th cung c p m t c h i l n cho vi c c i thi n ti t ki m chi phí cho d án khâu s tham gia c a ch cơng trình nhà thi t k v i nhà qu n xây d ng m t y u t quan tr ng đ quy t đ nh giao th u Công tác đ u th u chi m m t v trí quan tr ng ti n trình th c hi n đ u t c a ch đ u t c ch th tr ng, có vai trò ngày l n đ ph n nâng cao hi u qu ho t đ ng c a n n kinh t ; đ c đ i tác phù h p nh t; u th u t o môi tr c th hi n: u th u góp u th u giúp ch đ u t l a ch n ng lành m nh giúp nhà th u nâng cao kh n ng c nh tranh c a mình, t o s công b ng hi u qu cao xây d ng T i Ban Qu n d án đ u t xây d ng thành ph B c Giang q trình th c hi n cơng tác đ u th u th c hi n quy đ nh c a nhà n l a ch n đ c v đ u th u xây d ng c nh ng nhà th u phù h p v i t ng gói th u thu c D án GMS2 v n vay ADB Tuy nhiên, hi n t i r t nhi u gói th u xây l p v i quy mô ph c t p tri n khai nh ng ch a l a ch n đ c nhà th u phù h p Bên c nh khâu qu n công tác đ u th u t i Ban qu n d án v n nhi u t n t i, thi u sót d n đ n m t s nhà th u ch a đáp ng đ c yêu c u, làm ch m ti n đ chung c a d án khó kh n cho công tác qu n ch t l ng, ti n đ d án Vì v y, vi c nghiên c u “Nâng cao ch t l ng công tác đ u th u t i Ban Qu n d án đ u t xây d ng thành ph B c Giang” yêu c u b c thi t có ý ngh a c v lu n ho t đ ng th c ti n M c đích nghiên c u c a đ tài Trên c s lu n th c tr ng tri n khai công tác đ u th u d án GMS2 đ đ xu t m t s gi i pháp nâng cao ch t l ng công tác đ u th u t i Ban qu n d đ u t xây d ng thành ph B c Giang it 3.1 it ng ph m vi nghiên c u c a đ tài ng nghiên c u: Các n i dung liên quan đ n ch t l ng công tác đ u th u 3.2 Ph m vi nghiên c u: tài phân tích, đánh giá nh ng t n t i h n ch nh ng nhân t - nh h ng đ n k t qu c a công tác đ u th u t i Ban - Ph m vi nghiên c u c a đ tài: Nh ng quy đ nh th c tr ng đ u th u Vi t Nam, trình tri n khai cơng tác đ u th u c a Ban qu n d án đ u t xây d ng thành ph B c giang đ i v i d án GMS2 t b t đ u th c hi n d án đ n Cách ti p c n ph ng pháp nghiên c u 4.1 Cách ti p c n - Ti p c n thuy t, tìm hi u tài li u đ - Ti p c n th c t 4.2 Ph c nghiên c u Vi t Nam ng pháp nghiên c u hoàn thành n i dung gi i quy t v n đ nghiên c u c a đ tài, tác gi s s d ng t ng h p ph ng pháp nghiên c u sau lu n v n: - Ph ng pháp thu th p t ng h p s li u - Ph ng pháp kh o sát th c t - Ph ng pháp k th a m t s ph ng pháp k t h p khác th u mà cán b c a Ban QLDA không đáp ng đ c Tr ng h p này, Ban QLDA có th thuê chuyên gia có n ng l c đáp ng nh ng v trí thi u đ b sung vào t chuyên gia đ u th u c a Ban QLDA Hình th c Ban QLDA v n t th c hi n công tác đ u th u đ ng th i công tác l a ch n nhà th u đáp ng đ c yêu c u c a gói th u 3.4.3 S d ng hình th c đ u th u qua h th ng m ng đ u th u qu c gia Vi c đ ng t i thông báo m i th u, phát hành h s m i th u, n p h s d th u, đánh giá h s d th u thông báo k t qu l a ch n nhà th u đ m ng đ u th u qu c gia c quan qu n nhà n c th c hi n h th ng c v đ u th u xây d ng th ng nh t qu n Cơng tác thí m đ u th u qua m ng đ c th c hi n t i 03 c quan y ban nhân dân Thành ph Hà N i, T p đồn B u Vi n thơng Vi t Nam T p đoàn i n l c Vi t Nam t ngày 15/9/2010 Theo thông t 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 c a B K ho ch đ u t , đ c th c hi n đ i v i gói th u d ch v t v n, mua s m hàng hóa xây l p có hình th c l a ch n nhà th u đ u th u r ng rãi Sau n m thí m hình th c đ u th u qua m ng đ c quy đ nh chi ti t t i Lu t đ u th u 2013 Tuy nhiên hình th c đ u th u qua m ng m i m tr i qua giai đo n thí m nh ng v n c n hồn thi n thêm, c quan qu n nhà n nhi u kinh nghi m c ng nh ch a l ng tr cđ ch c th c hi n, Do v y đ i v i d án GMS2, tr c nhi u khó kh n v c c ng ch a có ng m c t c m t nên s d ng đ u th u qua m ng đ i v i gói th u mua s m hàng hóa nh gói th u B o hi m cơng trình cho h ng m c cơng trình thu c d án ch a mua b o hi m V i gói th u b o hi m cơng trình, Vi c đ u th u qua m ng có u m đ a thông tin r ng rãi, phát huy tính cơng khai, minh b ch, ti t ki m th i gian, chi phí đ u th u, không ph i g i nhi u tài li u, b n v qua m ng Do gói th u mua s m nên yêu c u thu hút nhi u nhà th u tham gia t ng tính c nh tranh, hi u qu đ u th u hi u qu đ u t c a d án 3.4.4 T ng c ng công tác qu n sau đ u th u Qu n sau đ u th u ch a đ c quan tâm m c, nhi u h n ch nh ng t n t i c b n công tác qu n đ u th u đ i v i d án s d ng v n ngân sách nhà 83 n c nh ng n m qua Nguyên nhân công tác đ u th u, ch n th u ch tài giám sát nhà th u hi n nay, n ng l c nhà th u đ th u nh ‘‘bài d thi’’ mà không đánh giá đ c xét h s d c h t k n ng, kinh nghi m th c t , uy tín c a nhà th u Nhà th u l p h s đ xu t, h s d th u v i tiêu chí n ng l c, kinh nghi m, tài đáp ng yêu c u c a gói th u đ trúng th u, nhiên sau trúng th u không b trí đ nhân l c, thi t b , tài đ m b o ti n đ thi cơng nh h s d th u h p đ ng ký k t, có tâm th c hi n c m ch ng đ ch v n ho c đ u ch nh giá h p đ ng có thay đ i v sách c a Nhà n c v ti n l ng, giá ca máy… H p đ ng xây d ng s sài, khơng đ y đ u kho n c n thi t, bao quát toàn b n i dung công vi c, quy đ nh nhi u ch a rõ ràng, đ n ngh a, ch a l ng h t đ c tình hu ng phát sinh, đ c bi t u kho n, ch tài đ giám sát, ki m tra, đôn đ c th h p đ ng không đ ng ph t nhà th u tr ng h p th c hi n khơng c quy đ nh Vai trò c a h p đ ng h s d th u ch a đ c quan tâm th c hi n m c t ng c ng công tác qu n nhà th u sau đ u th u, tác gi đ ngh Ban QLDA tr ng công tác l p qu n h p đ ng xây d ng, n i dung m u h p đ ng theo quy đ nh, Ban QLDA c n l ng tr c nh ng thay đ i, phát sinh trình th c hi n h p đ ng, nh t đ i v i gói th u xây d ng có th i gian kéo dài, chia nhi u giai đo n, c n đ a quy đ nh c th v x vi ph m h p đ ng tr h p ch m ti n đ , không đ m b o ch t l sát ti n đ ch t l ng ng, an toàn… Ban QLDA thành l p t giám ng cơng trình giúp lãnh đ o Ban vi c ki m tra, giám sát, qu n chi phí, qu n ti n đ ch t l không đ m b o ti n đ , ch t l ng cơng trình Báo cáo đ xu t bi n pháp, ch tài x vi c th c hi n không đ m b o ch t l b ph n cơng tr ng cơng trình Tìm nguyên nhân gây tình tr ng ng ti n đ cơng trình ơn đ c, ki m tra, giám sát ng t t ch c nhân s ban ch huy cơng tr máy móc thi t b , t ch c th c hi n theo quy trình qu n ch t l ng, nhân l c, ng, ti n đ , k ho ch đ theo n i dung quy đ nh h s đ xu t, h s yêu c u, h p đ ng xây d ng quy đ nh chung c a nhà n c v qu n xây d ng cơng trình 84 + Ng n ch n, ch n ch nh k p th i vi ph m qu n ch t l công đo n thi công l p đ t ph i đ c ki m tra ch t l ng, đ m b o ng k t qu ki m tra đ t yêu c u quy đ nh + Theo dõi vi c th c hi n hành đ ng kh c ph c đ + Báo cáo đ nh k ch t l c phê t ng ti n đ cơng trình Công tác giám sát, qu n nhà th u v i đ n v t v n giám sát hi n tr ng giúp ch đ u t qu n nhà th u trình th c hi n h p đ ng theo h p đ ng, HSDX, HSDT quy đ nh c a nhà n l c nh m qu n hi u qu v n đ u t , ki m sốt ch t ng, ti n đ cơng trình 3.4.5 T ng c ng công tác qu n v n c a nhà th u sau đ u th u Trong h s d th u ho c h s đ xu t, ph n đ xu t tài theo quy đ nh v đ u th u, nhà th u ph i đ a Báo cáo tài n m g n nh t sau ki m toán, xác nh n c a c quan qu n thu v th c hi n ngh a v n p thu n m tài g n nh t C n c vào báo cáo tài này, ch đ u t xem xét nhà th u có đ n ng l c tài d th u hay khơng Tuy nhiên tri n khai th c hi n gói th u, nhà th u th ng g p khó kh n v v n, khơng đ kinh phí th c hi n theo ti n đ gói th u m c báo cáo tài n m g n nh t đ u có lãi đáp ng yêu c u v n ng l c tài Th c t cho th y giá tr l i nhu n sau thu c a nhà th u ch ph n ánh vi c doanh nghi p kinh doanh có lãi ch ch a đ mb ođ c ngu n l c tài dành cho riêng cho gói th u sau trúng th u nhà th u có th lúc tham gia nhi u gói th u th c hi n nhi u m c tiêu, nhi m v khác c n ph i dùng đ n v n Trong tình hình khó kh n chung c a n n kinh t nh ng n m g n đây, m t s nhà th u sau trúng th u không b trí đ nhân l c, v t t , thi t b đ đ m b o ti n đ thi công theo h s d th u, h p đ ng ký k t, có tâm th c hi n c m ch ng đ ch v n ho c đ u ch nh giá có nh ng s thay đ i v ch đ sách c a nhà n l ng, giá v t t , ca máy nhà th u không b trí đ ti n đ đ Vi c nhà th u không đ m b o đ 85 c v ti n c ngu n v n đ th c hi n theo c n ng l c tài chính, d n đ n ch m tr tri n khai ho c thi công c m ch ng, gây khó kh n r t l n cho công tác qu n d án ây c ng n cho ti n đ thi công ph i kéo dài, t ng kinh phí, r t nhi u th t c kéo theo ph i b sung u ch nh d án có bi n pháp qu n v n, đ m b o ngu n v n cho tri n khai thi công c a nhà th u theo yêu c u c a gói th u, tác gi đ ngh Nhà th u sau trúng th u c n ph i cam k t ngu n v n dành cho th c hi n d án Vi c th c hi n đ m b o ngu n v n có th th c hi n thơng qua b o đ m c a ngân hàng, ngu n v n s đ c nhà th u n p vào ngân hàng ngân hàng đ m b o qu n ngu n v n ch dành cho gói th u, ch đ đ c rút s d ng cho gói th u ch khơng c dùng vào m c đích khác 3.4.6 xu t b c xét th u l ng hóa ch tiêu xét th u - ánh giá s b nhà th u + Xem xét s phù h p c a HSDT v i n i dung yêu c u c a HSMT; + Ki m tra HSDT cách tính tốn giá th u có nh m l n khơng Khi phát hi n sai sót tính tốn giá th u, u c u nhà th u có v n b n s a đ i, không đ cs a đ i HSDT; + ánh giá giá gói th u có h p khơng; + Ki m tra kh i l ng s d ng v t li u chính; + Xem xét n i dung khác nh đánh giá ti n đ cơng trình, ch t l ng bi n pháp thi công, ngu n v n n ng l c nhà th u; - Ph ng pháp xét th u ch n th u + Xác đ nh m c tiêu xét th u ch n th u: xem xét giá d th u, n ng l c kinh nghi m c a nhà th u v i cơng trình t +L ng t , uy tín c a nhà th u; ng hóa m c tiêu xét th u: i v i m t s m c tiêu xét th u mang tính nguyên t c, đ có c s đánh giá so sánh nhà th u, c n l giá, n i dung b ng 3.21 86 ng hóa thành ch tiêu đ đánh B ng 3.21: L STT ng hóa ch tiêu xét th u cơng th c tính tốn Ch tiêu l M c tiêu xét th u Báo giá t ng hóa Cơng th c tính tốn ng đ i (A/B)*100% Giá d th u h p Th i gian thi công H s rút ng n th i gian Uy tín c a nhà th u H s cơng trình t t Kinh nghi m thi công H s t [(C-D)/C]*100% (E/F)*100% kinh nghi m cơng trình (G/H)*100% ng t n m g n Trong đó: A - Giá d th u; B – Giá m i th u; C - Ngày công m i th u; D - Ngày công đ u th u; E – S cơng trình t t; F – S cơng trình k ; G – Giá tr cơng trình t ng t ; H – Giá tr cơng trình k ; + Xác đ nh gia quy n t ng đ i c a m c tiêu xét th u: Gia quy n t ng đ i c a m c tiêu xét th u nh b ng 3.22 B ng 3.22: Các gia quy n t T ng gia quy n t ng đ i c a m c tiêu xét th u Gia quy n giá Gia quy n ngày Gia quy n uy Gia quy n kinh thành cơng tín nhà th u nghi m thi công K1=50 K2=40 K3=5 K4=5 ng đ i Ki=100 + Dùng m c tiêu xét th u ch n th u ti n hành s n nhà th u + ánh giá t ng h p nhi u ch tiêu đ i v i đ n v đ u th u 3.4.7 Xây d ng quy trình c th cho cơng tác đ u th u gói th u t v n thi công xây l p công tác đ u th u đ c thu n l i, nh m c th hóa tiêu chí, quy đ nh v đ u th u đ áp d ng cho gói th u c th c a d án, đ y nhanh ti n đ tránh nh ng v ng m c th c hi n Tác gi đ xu t xây d ng quy trình c th thang m ch m th u 87 cho m t s gói th u n hình, tr c m t gói th u d ch v t v n xây d ng gói th u thi cơng xây l p, nh ng gói th u c a d án s đ c tri n khai th i gian t i 3.4.8.1 Gói th u d ch v t v n: - Chu n b đ u th u + L a ch n danh sách ng n: Tùy theo tính ch t u ki n c th c a gói th u, có th thơng báo m i th u ho c l a ch n danh sách ng n: * i v i đ u th u r ng rãi: Ch đ u t phê t h s m i quan tâm g m n i dung yêu c u v n ng l c chuyên môn; s l ng chuyên gia; kinh nghi m ng t i thông báo m i n p h s quan tâm báo đ u th u trang thông tin n t v đ u th u theo quy đ nh; phát hành mi n phí h s m i quan tâm ánh giá h s quan tâm nhà th u n p theo tiêu chu n đánh giá, l a ch n * i v i đ u th u h n ch : Xác đ nh danh sách ng n g m t i thi u nhà th u có đ n ng l c, kinh nghi m có nhu c u tham gia đ u th u trình ch đ u t phê t + L p h s m i th u * C n c l p HSMT: Quy t đ nh đ u t ; K ho ch đ u th u đ c a pháp lu t v đ u th u; Các sách c a Nhà n c t; Các quy đ nh c có liên quan * N i dung h s m i th u: HSMT ph i bao g m n i dung theo quy đ nh t i kho n i u 32 c a Lu t u th u m u HSMT B KH& T t ban hành; * Phê t h s m i th u: Ch đ u t phê t HSMT theo quy đ nh c s báo cáo th m đ nh c a c quan, t ch c th m đ nh * M i th u: Thông báo m i th u: tr ng h p không l a ch n danh sách ng n, thông báo m i th u đ ng t i báo đ u th u trang thông tin n t v đ u th u 88 G i th m i th u: th m i th u đ c g i t i nhà th u danh sách ng n, n i dung theo m u quy đ nh - Tiêu chu n đánh giá h s d th u + i v i gói th u d ch v t v n không yêu c u k thu t cao: * Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t: s d ng thang m 100 đ xây d ng tiêu chu n đánh giá, bao g m n i dung b ng 3.23: B ng 3.23: B ng tiêu chu n đánh giá v m t k thu t gói th u t v n TIÊU CHU N ÁNH GIÁ STT I M Kinh nghi m n ng l c nhà th u 20 Gi i pháp ph 30 Nhân s c a nhà th u đ th c hi n gói th u 50 T ng c ng 100 ng pháp lu n đ i v i yêu c u c a gói th u M c m yêu c u t i thi u v m t k thu t 75 m * Tiêu chu n đánh giá v m t tài chính: S d ng thang m 100 th ng nh t v i thang m v m t k thu t đ i v i t ng h s d th u đ i m tài c xác đ nh nh sau: P th p nh t x 1000 i m tài = P xét Trong đó: -P th p nh t: giá d th u th p nh t sau s a l i hi u ch nh sai l ch s nhà th u v t qua đánh giá v m t k thu t; 89 - P xét: giá d th u sau s a l i hi u ch nh sai l ch c a HSDT xét * Tiêu chu n đánh giá t ng h p: - Tiêu chu n đánh giá t ng h p đ c xây d ng c s tiêu chu n đánh giá v m t k thu t v m t tài chính, t tr ng m v m t k thu t 80% t ng s m t tr ng m v m t tài 20% t ng s m; Tiêu chu n đánh giá t ng h p đ c xây d ng c s tiêu chu n đánh giáv m t k thu t v m t tài chính, t tr ng m v m t k thu t 80% t ng s m t tr ng m v m t tài 20% t ng s m; - i m t ng h p c a HSDT xác đ nh theo công th c sau: i mt ng h p = k thu t x (K%) + tài x (G%) Trong đó: + K%: t tr ng m v m t k thu t (80%); + G%: t tr ng m v m t tài (20%); + k thu t : s m c a HSDT đ + tài : s m c a HSDT xác đ nh t i b + c xác đ nh t i b c đánh giá k thu t c đánh giá tài i v i gói th u d ch v t v n có yêu c u k thu t cao: Tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đ c xây d ng theo quy đ nh nh đ i v i gói th u t v n khơng u c u k thu t cao, yêu c u t i thi u v m t k thu t 85% t ng s m v m t k thu t 3.4.8.2 Gói th u thi công xây l p: - S d ng thang m 100 đ xây d ng tiêu chu n đánh giá v m t k thu t N i dung tiêu chu n đánh giá v m t k thu t đ i v i gói th u g m n i dung: + Tính h p kh thi c a gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c thi công phù h p v i đ xu t v ti n đ thi công; Tr nh ng tr 90 ng h p riêng, HSMT quy đ nh nhà th u đ c đ xu t bi n pháp thi công khác v i bi n pháp thi công nêu HSMT đ ng th i nêu tiêu chu n đánh giá đ i v i đ xu t v bi n pháp thi cơng khác c a nhà th u + B o đ m v sinh môi tr ng, phòng cháy, ch a cháy, an tồn lao đ ng; + M c đ đáp ng yêu c u v b o hành; + Các bi n pháp b o đ m ch t l ng; + Ti n đ thi công; Xây d ng tiêu chu n đánh giá nhà th u thi công chi ti t b ng 3.21 B ng 3.24: B ng tiêu chu n đánh giá nhà th u xây l p TIÊU CHU N ÁNH GIÁ STT A TIÊU CHU N K THU T, CH T L I M c đ đáp ng đ i v i ch t l II 76 ng v t t , máy móc thí nghi m Thuy t minh đ y đ , rõ ràng vi c l a ch n ch ng lo i v t t , n i s n xu t, khai thác v t li u b o đ m nâng cao ch t l NG l III ng ký ch ng lo i v t t , thi t b s d ng cho cơng trình ng ký d ng c , thi t b ki m tra, nói rõ ph ng pháp ki m tra, s ng m u th ch ng lo i thi t b ki m tra Tính h p c a gi i pháp k thu t, Bi n pháp t ch c thi công 24 12 công vi c t ch c thi công Thuy t minh bi n pháp thi công th hi n đ ng công trình Các b n v gi i pháp k thu t thi công th hi n đ y đ gi i pháp đ thi I M ch t l c gi i pháp t ch c thi công đ t 12 ng, đ t th i gian theo ti n đ v ch M c đ đ m b o u ki n v sinh m i tr ng u ki n an tòan phòng ch ng n , an tòan lao đ ng Thuy t minh bi n pháp phòng cháy, n cho tòan b cơng trình, thi t b , kho bãi, lán tr i 91 TIÊU CHU N ÁNH GIÁ STT IV I M M c đ đáp ng c a thi t b thi công 34 Các lo i máy móc thi t b ph c v cho cơng tác thi cơng gói th u g m có ch ng nh n xu t x ng, n m s n xu t, công su t, tính n ng s d ng, tình 34 tr ng s d ng; S phù h p v máy móc thi t b v i yêu c u thi cơng cơng trình, s l B TI N ng công su t đ đáp ng yêu c u THI CƠNG 24 Ti n đ thi cơng th hi n vi c t ch c thi công h p gi a công đo n, 10 giai đo n k thu t I - V bi u đ ti n đ , bi u đ nhân l c phù h p th i gian đ xu t gói th u - V bi u đ máy phù h p v i th i gian đ xu t cho gói th u - Biên ch t , đ i thi công cho t ng công tác Ti n đ thi công phù h p v i bi n pháp, gi i pháp k thu t th hi n b nv II III - S phù h p gi a bi u đ máy, nhân l c v i th i gian thi công - S phù h p gi a bi u đ máy, nhân l c v i bi n pháp thi công thi công Ti n đ thi cơng có th i gian phù h p v i th i gian đ n d th u T ng c ng : A + B 3.5 K t lu n ch 100 ng Trên c s lu n chung v công tác đ u th u trình bày ch ng 2; quy đ nh v đ u th u t ch c th c hi n đ u th u; phân tích, so sánh n i dung, hình th c c a công tác đ u th u xây d ng theo quy đ nh hi n hành; vai trò, trách nhi m c a Ch đ u t Ban qu n d án trình th c hi n cơng tác đ u th u xây d ng Trong ch ng 3, tác gi trình bày v d án GMS2, trình tri n khai th c hi n d án GMS2 t tri n khai công tác đ u th u gói th u c a d án đ n nay; phân tích nh ng k t qu đ t đ c, nh ng m t t n t i, thi u sót đ xu t m t s gi i pháp ki n ngh nh m nâng cao ch t l ng, hồn thi n cơng tác đ u th u c a Ban Qu n d án đ u t xây d ng thành ph B c Giang 92 Ban QLDA đ u t xây d ng thành ph có nhi m v giúp ch đ u t UBND thành ph B c Giang tri n khai th c hi n d án GMS2 t b c chu n b đ u t d án C n c ch c n ng, nhi m v , quy n h n trách nhi m đ c giao tính ch t c a d án, Ban QLDA tri n khai th c hi n d áncơng tác đ u th u qu n đ u th u tuân th quy đ nh hi n hành c a nhà n c UBND thành ph B c Giang đ ch n nhà th u có n ng l c phù h p nh t cho gói th u c a d án đáp ng đ c yêu c u đ n nhi u gói th u hồn thành, m t s gói th u th c hi n m t s gói th u ch a tri n khai Tr i qua trình tham gia tri n khai th c hi n d áncông tác đ u th u qu n đ u th u Tác gi nh n th y nh ng k t qu đ t đ c m t s h n ch , t n t i trình t ch c th c hi n đ u th u qu n nhà th u t i Ban QLDA nh phân tích m c 3.3.2 C n c quy đ nh hi n hành c a nhà n cv công tác qu n d án đ u t xây d ng, qu n đ u th u; phân c p qu n đ u th u; c n c ch c n ng, nhi m v quy n h n c a Ban QLDA; đ c m c a d án GMS2 tính ch t gói th u c a d án Tác gi đ xu t m t s ý ki n nh m m c đích nâng cao ch t l ng công tác đ u th u đ i v i d án góp ph n giúp d án GMS2 tri n khai đ m b o ch t l sách nhà n ng, ti n đ nâng cao hi u qu s d ng ngu n v n ngân c theo quy đ nh c a Nhà n c 93 K T LU N VÀ KI N NGH K T LU N Ho t đ ng đ u th u xây d ng c b n tr thành m t ho t đ ng ph bi n đ c toàn xã h i quan tâm bi u hi n c a hình th c chuy n đ i m nh m t c ch bao c p “xin”, “cho” sang c ch th tr ng, c nh tranh, cơng b ng, bình đ ng đ u t xây d ng c b n Ho t đ ng đ u th u xây d ng cơng trình th y l i t n t i Vi t Nam t nh ng n m 90 c a th k tr xin cho v n t n ch a đ c, nh ng nh ng bi u hi n c a c ch c xóa b hồn toàn Nh ng cung cách c , quan m c , nh ng cách làm c g n li n v i l i ích cá nhân hay l i ích nhóm xã h i làm cho ch t l ng hi u qu đ u th u xây d ng cơng trình n c ta th i gian qua th p Cùng v i s phát tri n kinh t c a đ t n c ng d n đ c a nhà n c hồn thi n đ c, cơng tác đ u th u xây d ng c b n c th ch hóa h th ng lu t phân c p qu n c S đ i Lu t đ u th u n m 2013 h th ng quy đ nh v đ u th u nh ng b c ti n l n nh m kh c ph c nh ng t n t i, b t c p c a công tác đ u th u xây d ng, nh m hoàn thi n, nâng cao ch t l ng công tác đ u th u, đáp ng nh ng yêu c u, nhi m v c a công tác đ u th u n n kinh t hi n Trong phân c p qu n đ u th u vai trò c a đ n v qu n d án có nh h ng quan tr ng nh t Các c quan qu n nhà n ng, phê t ch tr c có trách nhi m qu n lý, đ nh h ng v đ u th u b trí v n Ch đ u t đ n v tr c ti p qu n d án, t ch c th c hi n toàn b trình đ u th u, l a ch n nhà th u qu n nhà th u l a ch n Ch đ u t có vai trò trách nhi m l n cơng tác qu n đ u th u Do đ n v ch đ u t , qu n d án c n phát huy vai trò c a đ u th u, th c hi n tuân th h th ng lu t hi n hành c a nhà n c đ ng th i c n c vào đ c m, tình hình d án qu n đ v n d ng sáng t o công tác qu n đ u th u nh m th c hi n m c tiêu c a Lu t đ nâng cao ch t l tác đ u th u, ch n đ c nhà th u có ch t l th u, qu n s d ng ngu n v n nhà n cđ 94 ng t t, đáp ng đ c ti t ki m, hi u qu ng công c yêu c u c a gói D án GMS2 m t nh ng d án tr ng m c a Thành ph B c Giang, v i quy mô l n tính ch t ph c t p, cơng tác đ u th u c a d án c ng đ c tri n khai th i gian dài theo ti n đ t ng giai đo n Quá trình th c hi n d án t giai đo n chu n b đ u t , Ban QLDA không ng ng h c h i, rút kinh nghi m đ hoàn thi n nâng cao ch t l ng công tác qu n d án c ng nh công tác đ u th u, c p nh t th sách m i c a nhà n ng xuyên c, ph i h p v i c quan ch c n ng qu n c quan liên quan, c n c vào tính ch t đ c thù c a cơng trình, gói th u đ v n d ng sáng t o t ch c th c hi n đ u th u qu n nhà th u nh m nâng cao ch t l ng công tác đ u th u đ th c hi n đ c m c tiêu chung c a d án đ m b o ch t l ng, ti n đ hi u qu Quá trình làm vi c t i Ban QLDA tham gia công tác đ u th u gói th u c a d án, c n c vào đ c m c a d án, gói th u s th c hi n, tác gi rút đ c m t s kinh nghi m t đ xu t m t s gi i pháp nh m hoàn thi n, nâng cao ch t l ng v công tác đ u th u t i ban QLDA nh m m c tiêu góp ph n giúp cơng tác qu n đ u th u nói riêng qu n d án nói chung c a ban QLDA đ t đ c hi u qu cao nh t KI N NGH - Ban QLDA xây d ng quy trình c th v t ch c th c hi n công tác đ u th u cho lo i gói th u ch a tri n khai c a d án g m chi ti t b th u, thang m ch m th u, l c th c hi n, tiêu chí xét ng hóa c th m c tiêu chung mang tính ngun t c đ q trình tri n khai ch m th u đ c d dàng, đ m b o tính cơng khai, minh b ch - Nâng cao ch t l ng đ i ng cán b th c hi n công tác đ u th u v trình đ chun mơn, b ng c p, kinh nghi m, k n ng ánh giá, rút kinh nghi m qua công tác tra, ki m tra, sau th c hi n đ u th u trình qu n nhà th u v nh ng u nh c m đ trình tri n khai giai đo n sau đ c t t h n - Xây d ng c ch qu n lý, giám sát, x ph t nghiêm minh hành vi tiêu c c ho t đ ng đ u th u 95 - Ki n ngh v i UBND c p đ a bàn thành ph t p trung h n vi c tuyên truy n, v n đ ng h ng d n ng i dân th t c thu h i đ t đ gi i quy t tháo g khó kh n cơng tác GPMB d án b ch m ti n đ 96 TÀI LI U THAM KH O B xây d ng (2016), Thông t 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 h ng d n l p qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình; B xây d ng (2013), Thông t s 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 Quy đ nh chi ti t m t s n i dung v qu n ch t l B K ho ch ng cơng trình xây d ng u t (2015), Thông t s 03/2015/TT-BKH T ngày 06/5/2015 Quy đ nh chi ti t l p h s m i th u xây l p Chính ph (2015), Ngh đ nh s 59/2015/N -CP ngày 18/06/2015 v Qu n d án đ u t xây d ng cơng trình; Chính ph (2014), Ngh đ nh s 63/2014/N -CP ngày 26/06/2014 h ng d n thi hành Lu t đ u th u l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t xây d ng; Chính ph (2015), Ngh đ nh s 32/2015/N -CP ngày 25/03/2015 v qu n chi phí đ u t xây d ng cơng trình; Chính ph (2015), Ngh đ nh s 37/2015/N -CP ngày 22/4/2015 v H p đ ng ho t đ ng xây d ng; Chính ph (2015), Ngh đ nh s 46/2015/N -CP ngày 12/05/2015 v qu n ch t l ng b o trì cơng trình xây d ng; Nhà xu t b n xây d ng Hà N i (1999), S tay giám sát thi công 10 Qu c h i n c CHXHCN Vi t Nam (2014), Lu t xây d ng 50/2014/QH13 11 Qu c h i n c CHXHCN Vi t Nam (2013), Lu t đ u th u s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 12 D ng V n Ti n (2005), Giáo trình ph ng pháp lu n nghiên c u khoa h c, nhà xu t b n xây d ng, Hà N i; 13 Website c a Chính ph , B K ho ch đ u t , B xây d ng 97 ... , c ng nh Ban Ban Qu n lý d án đ u t xây d ng thành ph B c Giang vi c qu n lý nâng cao ch t l ng công tác đ u th u đ i v i D án GMS2 – d án thành ph n t nh B c Giang K t qu đ t đ c - ánh giá th... tr ng công tác đ u th u t i Ban qu n lý d án đ u t xây d ng thành ph B c Giang đ i v i d án GMS2 t b t đ u tri n khai d án đ n - M t s gi i pháp c b n nh m góp ph n nâng cao ch t l ng công tác. .. công tác đ u th u ch t l Ch ng 2: M t s v n đ lý lu n chung v công tác đ u th u qu n lý ch t l ng công tác đ u th u xây d ng ng công tác đ u th u xây d ng Ch ng 3: xu t m t s gi i pháp nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố bắc giang , Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố bắc giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay