Tăng cường công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ giang sơn, lạng sơn

97 6 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:31

L I CAM OAN Tôi xin cam đoan lu n v n v i đ tài “T ng c ng cơng tác qu n chi phí s n xu t kinh doanh t i Công ty C ph n s n xu t th ng m i d ch v Giang S n, t nh L ng S n” cơng trình nghiên c u khoa h c đ c l p c a riêng Các s li u s d ng trích d n ngu n g c rõ ràng, k t qu nghiên c u Lu n v n hoàn toàn trung th c ch a t ng đ c công b b t k cơng trình nghiên c u khoa h c tr c Hà N i, ngày 30 tháng n m 2017 Tác gi L i ng Th Th m L IC M N hồn thành khóa lu n, s n l c c a b n thân tác gi nh n đ s quan tâm giúp đ nhi t tình c a t p th , cá nhân Tr Tr c h t, tác gi xin chân thành c m n Tr ng c r t nhi u ng i h c Th y l i t o u ki n thu n l i cho tác gi su t th i gian h c t p làm lu n v n cao h c Xin bày t s bi t n sâu s c đ n PGS.TS Nguy n Bá Uân, ng đ nh h i t n tình h ng d n ng nghiên c u cho tác gi su t th i gian thu th p s li u hoàn thành lu n v n Xin chân thành c m n th y giáo, giáo gi ng d y cung c p ki n th c chuyên ngành trình h c t p quan tâm, góp ý nh n xét cho b n lu n v n c a tác gi Xin chân thành c m n s đ ng viên quan tâm c a gia đình, ng i thân b n bè chia s , đ ng viên tác gi trình h c t p vi t lu n v n t t nghi p Xin trân tr ng c m n! Tác gi L ii ng Th Th m M CL C L i cam đoan L i cám n M cl c PH N M U Tính c p thi t c a đ tài Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài M c đích c a đ tài Ph ng pháp nghiên c u it ng ph m vi nghiên c u K t qu d ki n đ t đ c N i dung c a lu n v n CH NG C S LU N TH C TI N V CHI PHÍ QU N CHI PHÍ S N XU T KINH DOANH TRONG DOANH NGHI P 1.1 Khái ni m phân lo i chi phí s n xu t kinh doanh doanh nghi p 1.1.1 Khái ni m v chi phí s n xu t kinh doanh 1.1.2 Phân lo i chi phí s n xu t kinh doanh 1.2 Qu n chi phí s n xu t kinh doanh doanh nghi p 14 1.2.1 Khái ni m qu n chi phí s n xu t kinh doanh 14 1.2.2 Vai trò, ý ngh a cơng tác qu n chi phí s n xu t kinh doanh doanh nghi p 14 1.3 N i dung qu n chi phí s n xu t kinh doanh doanh nghi p 16 1.3.1 L p d tốn chi phí s n xu t kinh doanh 17 1.3.2 T ch c th c hi n qu n tr chi phí s n xu t kinh doanh 25 1.3.3.Ki m sốt chi phí s n xu t 29 1.4 Nh ng đ c m c a doanh nghi p s n xu t v t li u xây d ng thông th h ng nh ng đ n cơng tác qu n chi phí SXKD 35 1.4 Các nhân t nh h ng đ n cơng tác qu n chi phí SXKD doanh nghi p .36 1.4.1 Các nhân t khách quan 36 iii 1.4.2 Các nhân t ch quan 37 1.5 Các tiêu chí đánh giá cơng tác qu n chi phí s n xu t kinh doanh doanh nghi p 38 1.6 Nh ng cơng trình nghiên c u liên quan đ n đ tài 39 K t lu n ch CH ng Error! Bookmark not defined NG TH C TR NG CÔNG TÁC QU N CHI PHÍ S N XU T KINH DOANH T I CƠNG TY C PH N S N XU T TH NG M I D CH V GIANG S N GIAI O N 2014 - 2016 42 2.1 Quá trình hình thành phát tri n c a Công ty 42 2.1.1 Quá trình hình thành 42 2.1.2 c m s n xu t kinh doanh 43 2.1.3 C c u t ch c b máy qu n 45 2.2 K t qu s n xu t kinh doanh c a Công ty t n m 2014 đ n n m 2016 47 2.3 Th c tr ng công tác qu n chi phí s n xu t kinh doanh t i Công ty C ph n s n xu t th ng m i d ch v Giang S n 51 2.3.1 Th c tr ng l p d tốn chi phí s n xu t kinh doanh 51 2.3.2 Th c tr ng t ch c th c hi n qu n chi phí s n xu t kinh doanh t i Công ty 53 2.3.3 Th c tr ng ki m sốt chi phí s n xu t kinh doanh c a Công ty 60 2.4 ánh giá cơng tác qu n chi phí s n xu t kinh doanh t i Công ty C ph n s n xu t th ng m i d ch v Giang S n 62 2.4.1 u m 62 2.4.2 H n ch , b t c p nguyên nhân 63 K t lu n ch CH ng 67 NG 3.M T S GI I PHÁP T NG C XU T KINH DOANH T I CÔNG TY C NG QU N CHI PHÍ S N PH N S N XU T TH NG M I D CH V GIANG S N 68 3.1 nh h 3.1.1 inh h ng phát tri n s n xu t kinh doanh c a Công ty nh ng n m t i 68 ng phát tri n Công ty 68 3.1.2 M c tiêu phát tri n c a Công ty 69 3.1.3 C h i thách th c c a Công ty 69 iv 3.2 Nghiên c u đ xu t m t s gi i pháp t ng c Công ty C ph n s n xu t th ng công tác qu n chi phí SXKD t i ng m i d ch v Giang S n 70 3.2.1 Gi i pháp hoàn thi n l p d tốn chi phí s n xu t kinh doanh c a Công ty 70 3.2.2 Gi i pháp hoàn thi n t ch c th c hi n qu n tr chi phí s n xu t kinh doanh c a Công ty 73 3.2.3 Gi i pháp ki m soát chi phí s n xu t kinh doanh c a Công ty 79 K t lu n ch ng 83 K T LU N KI N NGH 84 DANH M C TÀI LI U THAM KH O v DANH M C CÁC HÌNH, S TT Tên hình Trang Hình 2.1 S đ t ch c b máy qu n c a Công ty 41 Hình 3.1 D ki n s đ l p d tốn chi phí s n xu t kinh doanh 66 Hình 3.2 D ki n trình t l p d tốn chi phí s n xu t kinh doanh 67 vi DANH M C CÁC B NG TT Tên b ng Trang B ng 2.1: K t qu kinh doanh c a Công ty giai đo n 2014 - 2016 44 B ng 2.2: D tốn chi phí ngun v t li u tr c ti p n m 2016 c a Công ty 47 B ng 2.3: D tốn chi phí s n xu t chung n m 2016 c a Công ty 48 B ng 2.4: D tốn chi phí bán hàng chi phí QLDN n m 2016 48 B ng 2.5: Ch tiêu đánh giá hi u qu qu n CPSX t ng quát 49 B ng 2.6: C c u chi phí SXKD c a Cơng ty 49 B ng 2.7: B ng phân tích chi phí NVL n m 2014 - 2016 51 B ng 2.8: B ng phân tích chi phí s n xu t chung n m 2014 - 2016 55 B ng 3.1: xu t b ng t ng h p QLCP nhân công tr c ti p theo t ng mã hàng 72 B ng 3.2: xu t b ng t ng h p QLCP SXC theo t ng tháng cho m i VSX 73 vii DANH M C CÁC CH VI T T T Ch vi t t t Ch vi t đ y đ BHXH B o hi m xã h i BHYT B o hi m y t BHTN B o hi m th t nghi p CBCNV Cán b cơng nhân viên CPSX Chi phí s n xu t DN Doanh nghi p L TT Lao đ ng tr c ti p L GT Lao đ ng gián ti p MTV M t thành viên SXKD S n xu t kinh doanh SXC S n xu t chung TMDV Th viii ng m i d ch v PH N M U Tính c p thi t c a đ tài Chi phí s n xu t kinh doanh ch tiêu quan tr ng h th ng ch tiêu kinh t ph c v cho công tác qu n doanh nghi p m i quan h m t thi t v i k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh Trong n n kinh t th tr ng hi n nay, b t k m t doanh nghi p tham gia vào ho t đ ng s n xu t kinh doanh đ u m c đích đ t đ c t su t l i nhu n mong mu n, ngồi v n đ tiêu th , t ng doanh thu bán hàng v n đ ti t ki m chi phí, h giá thành s n ph m c ng m t nh ng m c tiêu hàng đ u c a doanh nghi p M t nh ng y u t ch y u giúp cho doanh nghi p t n t i phát tri n c ng nh nâng cao kh n ng c nh tranh làm th đ đ m b o s n xu t s n ph m đ t ch t l ng, th i h n, đáp ng yêu c u c a khách hàng v i m t chi phí t i thi u Y u t chi phí ln đóng vai trò quan tr ng b t c k ho ch phát tri n m r ng t ng tr ng c a doanh nghi p Công ty C ph n s n xu t th ng m i d ch v Giang S n, L ng S n doanh nghi p chuyên khai thác đá, cát, s i, đ t sét làm v t li u xây d ng thông th ng Ph c v cho đ u t xây d ng cơng trình đ a bàn t nh L ng S n Tuy nhiên tính ch t ho t đ ng c a công ty l i ph c t p, ph thu c vào r t nhi u vào u ki n t nhiên nh khí h u, th i ti t, u ki n b o v môi tr h i môi tr ng tuân th nghiêm ng t quy đ nh c a nhà n ng c ng ph c c trình khai thác, ch bi n Bên c nh s c nh tranh v giá c v i doanh nghi p khác đ a bàn t nh Công ty quan tâm đ n hi u qu kinh doanh c a mình, mong mu n tìm ki m đ c nhi u khách hàng đ nâng cao l i nhu n tác gi l a ch n đ tài “Gi i pháp t ng c ng cơng tác qu n chi phí s n xu t kinh doanh t i Công ty C ph n s n xu t th ng m i d ch v Giang S n, t nh L ng S n” làm đ tài lu n v n t t nghi p c a v i k v ng đ th c đ ó c ng c đóng góp nh ng ki n c h c t p, nghiên c u vào trình qu n s n xu t kinh doanh c a đ n v h c viên công tác Ý ngh a khoa h c th c ti n c a đ tài Ý ngh a khoa h c: tài t ng h p c s lu n khoa h c v chi phí s n xu t kinh doanh, qu n chi phí s n xu t kinh doanh nhân t Các gi i pháp đ c đ xu t nh m t ng c nh h ng đ n công tác ng cơng tác qu n chi phí s n xu t kinh doanh doanh nghi p d a nh ng lu n c khoa h c bi n ch ng nên th s d ng làm tài li u tham kh o cho công tác gi ng d y h c t p Ý ngh a th c ti n: Nh ng gi i pháp đ c đ xu t c a đ tài nh ng g i ý cho nh ng nghiên c u đ xu t nh m qu n hi u qu chi phí s n xu t kinh doanh t i đ n v , đ c ng d ng s góp ph n t ng c doanh t i Công ty C ph n s n xu t th ng công tác qu n chi phí s n xu t kinh ng m i d ch v Giang S n, t nh L ng S n nói riêng th áp d ng cho doanh nghi p s n xu t v t li u xây d ng thông th ng khác M c đích c a đ tài D a vào nh ng c s lu n v chi phí, qu n chi phí nh ng t ng k t t th c ti n ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty C ph n s n xu t th ng m i d ch v Giang S n, t nh L ng S n, lu n v n nghiên c u đ xu t m t s gi i pháp nh m t ng c ng h n n a cơng tác qu n chi phí s n xu t kinh doanh, nh m góp ph n xây d ng doanh nghi p ngày phát tri n Ph ng pháp nghiên c u th c hi n nh ng n i dung nghiên c u, lu n v n s d ng ph c u nh : Ph ng pháp h th ng hóa; ph pháp quy; ph ng pháp u tra thu th p s li u; ph phân tích so sánh m t s ph it ng ph m vi nghiên c u a it ng nghiên c u nhân t ng pháp nghiên c u h th ng v n b n ng pháp t ng h p; ph ng pháp ng pháp nghiên c u k t h p khác it ng pháp nghiên ng nghiên c u c a đ tài công tác qu n chi phí s n xu t kinh doanh nh h ng đ n qu n chi phí s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p s n xu t v t li u xây d ng xác nhà qu n công ty c n thi t l p : B ng kê đ n giá công đo n cho t ng mã hàng, B ng t nh th i gian đ n giá công đo n, Phi u th ng kê s n l S n ph m c a công ty đ ng công đo n c nhân công tr c ti p cho t ng công đo n c a t ng mã hàng Sau t ng h p chi phí nhân cơng tr c ti p c a t ng công đo n s n ph m đ l p chi phí nhân cơng tr c ti p c a t ng mã hàng Trong đó, đ nh phí nhân cơng tr c ti p đ c t p h p theo tháng t i t ng phân x s n xu t Do đó, đ nh phí nhân cơng tr c ti p cho t ng mã hàng đ phí nhân cơng tr c ti p t p h p phân x ng c phân b t đ nh ng s n xu t theo tiêu th c doanh thu T b ng d tốn chi phí nhân cơng tr c ti p c a t ng mã hàng, n u công ty nhu c u thơng tin v d tốn chi phí nhân cơng tr c ti p c a t ng đ n đ t hàng k tốn th t ng h p bi n phí nhân cơng tr c ti p c a t ng mã hàng đ n đ t hàng Ngồi ra, cơng ty ch a trích BHXH, BHYT, BHTN cho cơng nhân s n xu t Cơng ty c n trích l p kho n theo t l quy đ nh đ đ m b o v i ch đ ti n l ng, ch đ k toán ng th i, cơng ty nên sách th cơng nhân s n xu t thay ch t p trung vào t tr th c ng ng ph t đ n t ng ng nh hi n đ nâng cao ý i lao đ ng Hoàn thi n h th ng thông tin th c hi n qu n chi phí nhân cơng tr c ti p: thu n l i cho vi c ki m sốt chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m, chi phí nhân cơng tr c ti p c ng ph i đ t ng phân x c theo đôi cho t ng mã hàng, t ng đ n đ t hàng, ng s n xu t C n c vào b ng tính th i gian đ n giá công đo n, phi u th ng kê s n l đo n, b ng kê s n l ng công ng doanh thu theo giá doanh thu k toán l p b ng t ng h p chi phí nhân cơng tr c ti p cho t ng mã hàng, t ng đ n đ t hàng, t ng phân x 75 ng B ng t ng h p chi phí nhân công tr c ti p c a t ng mã hàng t ng phân x ng đ c t ng h p t b ng t ng h p phí nhân cơng tr c ti p c a mã hàng đ n đ t hàng ho c c a tùng mã hàng phân x B ng 3.1 ng xu t b ng t ng h p qu n chi phí nhân cơng tr c ti p theo t ng mã hàng Mã hàng: Thép D14 Ch tiêu S l S ti n ng s n ph m th c t Bi n phí nhân công tr c ti p - L ng s n ph m - Các kho n b o hi m (BHXH, BHYT…) - Chi phí t ng ca nh phí nhân cơng tr c ti p T ng chi phí nhân cơng tr c ti p Nâng cao trình đ ngu n nhân cơng tr ng vào vi c đào t o tay ngh lao đ ng ph thông: M l p đào t o cho nh ng cán b t tr ng s n xu t v cách s d ng c ng nh tìm hi u đ c tính k thu t c a máy móc mà cơng ty m i nh p v , th ng xuyên cung c p cho nh ng cán b qu n nh ng thông tin v quy cách qu n s n xu t theo mơ hình hi n đ i khoa h c thông qua bu i h p h i th o, đ đ a nh ng v n đ m i, nóng h i nh ng m t n t i th o lu n gi i quy t k p th i Ngu n lao đ ng ph thông th ng làm nh ng cơng vi c nh đóng gói, b c, x p s n ph m, ngu n lao đ ng h u nh ch a trình đ khoa h c k thu t kinh nghi m nhi u nên nhi u gây nh ng s c đáng ti c không v i yêu c u đ t ra, v y c n ph i th ng xuyên m nh ng khóa đào t o, b i d ng nh m nâng cao tay ngh C n ph i ti n hành ki m tra tìm hi u n ng l c c a t ng ng 76 i cơng ty đ b trí s p x p công vi c cho h p khoa h c, tránh đ tình tr ng ch th a lao đông, ch l i thi u lao đ ng, góp ph n nâng cao hi u qu s n xu t, ch s p x p ng i vào vi c h m i t tin làm vi c, thúc đ y s t duy, sáng t o, đông th i ti t ki m đ c nh ng s lãng phí khơng đáng sách thu hút lao đ ng ch t l v im cl ng cao, tay ngh gi i v làm cho cơng ty ng c nh tranh, tìm ki m nhân tài góp ph n r t l n vào công vi c u hành s n xu t c ng nh kinh doanh c a công ty Xây d ng v n hóa doanh nghi p: v n minh, dân ch , xây d ng ch đ th h p Xây d ng môi tr ng ph t ng làm vi c c i m n ng đ ng chuyên nghi p, đ khuy n khích t t c thành viên phát tri n, thành cơng hài lòng đ i v i s c ng hi n c Gi i pháp qu n chi phí s n xu t chung qu n t t chi phí s n xu t chung đ thu n ti n cho vi c ki m sốt chi phí s n xu t, cơng ty nên l p d tốn chi phí s n xu t chung cho t ng phân x ng s n xu t theo tháng Do d tốn chi phí s n xu t chung s thay đ i qua tháng ph thu c nhi u vào doanh thu s n xu t tháng nên th l p d tốn d tốn chi phí s n xu t chung tháng thông qua báo cáo th c hi n s n xu t kinh doanh tháng tr b ng kê s n l ng doanh thu tháng tr c c Thông tin đ u c a h th ng thơng tin d tốn chi phí s n xu t chung b ng d tốn chi phí s n xu t chung t ng phân x B ng 3.2 ng xu t b ng t ng h p qu n chi phí s n xu t chung theo t ng tháng cho m i đ n v s n xu t n v s n xu t: Xí nghi p xây d ng STT Ch tiêu Doanh thu s n l A I VT ng th c hi n VN Doanh thu gia cơng thu n VN Chi phí s n xu t chung VN VN nh phí s n xu t chung Kh u hao tài s n c đ nh VN 77 Tháng Ch tiêu STT Chi phí thuê nhà x VT ng VN Chi phí d ng c s n xu t L II VN ng cán b qu n phân x ng VN Chi phí d ch v mua ngồi VN Chi phí v t li u ph VN Chi phí khác VN Bi n phí s n xu t chung VN L VN ng cán b cơng nhân viên Bi n phí n n c, n tho i VN Bi n phí v t li u ph VN Bi n phí t ng ca, t ng gi VN Bi n phí khác VN T ng c Tháng ng qu n chi phí v t li u đ gi m chi phí nguyên v t li u giá thành: Trong k ho ch v t t ph i ph ng án s d ng nguyên v t li u h p lý, l a ch n nguyên v t li u giá thành h nh ng v n đ m b o yêu c u k thu t Tìm ki m nhi u ngu n cung c p nguyên v t li u tránh ph thu c vào m t ngu n cung c p Coi tr ng công tác b o qu n nguyên v t li u, c n s giám sát ch t ch , th ng xuyên ki m tra, ki m sốt, tránh c p th a khơng ch ng lo i Th c hi n ch đ khen th ng cá nhân, t p th thành tích công tác ti t ki m nguyên v t li u đ ng th i x nghiêm túc nh ng vi ph m Trong khâu d tr b o qu n: c n tính tốn đ nh m c h p đ trình s n xu t đ c liên t c ph i d tr nguyên v t li u đ y đ , không gây gián đo n s n xu t nh ng c ng không đ c d tr l ng c n thi t gây đ ng v n, t n di n tích ng th i ph i th c hi n đ y đ ch đ b o qu n theo tính ch t hố h c c a v t li u 78 T ng c ng công tác qu n kh u hao tài s n c đ nh: B t k m t doanh nghi p s n xu t c ng đòi h i ph i mua s m nh ng tài s n c đ nh giá tr l n đ ti t ki m đ c chi phí gi m giá thành s n ph m đòi h i cơng ty ph i qu n khai thác t t tài s n c đ nh này, nh ng máy móc thi t b mà công ty đ u t mua ph i s d ng cho h t kh u hao cơng su t c a Ph i s theo dõi TSC cho t ng b ph n tránh tình tr ng tính nhi u l n cho m t TSC tài s n kh u hao h t r i mà v n đ c tính kh u hao 3.2.2.3 i u ki n th c hi n c a gi i pháp Công ty thành l p H i đ ng xây d ng thang l đ ng đ ti n hành xây d ng h th ng thang l ng b ng l ng, b ng l ng t giúp vi c h i ng ph c p l ng c a Công ty theo quy đ nh hi n hành, Xí nghi p ch đ ng ph i h p v i phòng T ch c hành Lao đ ng ti n l ng c a Cơng ty, t ch c cơng đồn c p đoàn th khác th c hi n công tác tuyên truy n v ch đ sách lao đ ng ti n l ng m i tr c x p chuy n l ng Trong trình s d ng nguyên v t li u ph i tuân th nguyên t c: nguyên v t li u nh p xu t kho ph i đ th t c (phi u nh p, phi u xu t), nguyên v t li u nh p kho tr c xu t tr c, trình b o qu n ph i th ng xuyên ki m tra đ o m i liên t c, h n ch s d ng nguyên v t li u ch ng lo i nh ng quy cách, ch t l ng khác 3.2.2.4Hi u qu d ki n gi i pháp mang l i H ng đ n cách tr l ng công b ng, khơng cào b ng gi a v trí cơng vi c doanh nghi p, góp ph n vào vi c tr l ng theo ch t l ng lao đ ng Gi i pháp giúp Công ty qu n t t nguyên v t li u đ u vào, tránh th t gây lãng phí Ngồi ra, cơng tác d báo s m s giúp Cơng ty nh ng ph ng án kinh doanh phù h p v i t ng th i m c th 3.2.3 Gi i pháp ki m sốt chi phí s n xu t kinh doanh c a Công ty 3.2.3.1C n c đ xu t gi i pháp Ki m sốt chi phí ho t đ ng thi t y u c a b t k doanh nghi p nào, mu n ki m 79 sốt t t chi phí s n xu t kinh doanh ph i c n c vào d toán chi phí, d tốn chi phí r t c n thi t đ u hành ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a m t t ch c Các s li u u tra cho th y r ng h u h t t ch c quy mơ v a l n th gi i đ u l p d tốn T i Cơng ty, hàng n m đ u l p d toán nh ng d toán đ cl p s sài, ch a c p nh t đ y đ thông tin, ch a phân tích thơng tin, s li u c n thi t cho vi c l p d toán 3.2.3.2N i dung th c hi n gi i pháp - Hoàn thi n t ch c b máy ki m soát: Nh m hồn thi n mơi tr ng ki m sốt, Ban Lãnh đ o Cơng ty c n thi t l p y u t đ nhân viên Công ty nâng cao ý th c ti t ki m th c hi n s n xu t thông qua b ng thông báo, s đ , qui trình s n xu t phù h p t i t ng b ph n s n xu t Xây d ng m t b ph n chuyên th c hi n ch c n ng ki m tra v vi c th c hi n quy trình Cơng ty ban hành, đ c bi t qui trình s n xu t, xây d ng k ho ch ki m tra đ nh k đ t xu t, nh v y m i ho t đ ng c a đ n v , cá nhân Công ty m i tuân th qui đ nh c a Công ty qui đ nh c a Pháp lu t - Ki m sốt chi phí ngun v t li u tr c ti p: ng n ng a kh n ng t ng chi phí nguyên v t li u tr c ti p mà ch y u ti n n b mt i tiêu, c n qu n ch t ch gi b m t i, máy b m ph i c s v n hành ghi c th th i gian b m, ch s v n hành nh k hàng tháng nên s đ i chi u s gi v n hành l ng n n ng tiêu th qua ch s đ ng h đ theo dõi tình tr ng ho t đ ng c a máy b m thi t b khác đ m b o qu n nguyên v t li u s n xu t m t cách hi u qu doanh nghi p ph i qu n thu mua cho ch ng lo i, ch t l ng theo yêu c u s d ng v i giá mua h p lý, b o qu n v t li u t i kho theo ch đ quy đ nh cho t ng lo i v t li u, phù h p v i quy mô t ch c c a doanh nghi p - Ki m sốt chi phí nhân cơng tr c ti p: 80 đ m b o tính xác vi c ch m công, b ng ch m công nên đ c ch m h ng ngày dán công khai t i m i b ph n s n xu t.Vi c công khai b ng ch m cơng t o s ki m sốt l n gi a cá nhân b ph n, h n ch nh m l n d n đ n ch m công sai V i ph ng pháp tr l ng khốn theo cơng vi c, t ng nhi m v v i trách nhi m đ giao ng i lao đ ng s đ ch ng m c l c ng khốn h s cơng khác Bên c nh đ c thù c a ngành th y l i ho t đ ng theo đ t b m ho c theo mùa v , nên kho ng th i gian nhàn r i c n chuy n công nhân làm công vi c khác đ t n d ng lao đ ng, làm vi c h ng theo đ n giá ti n l h n ch kh n ng chi sai l toán l ng c a vi c ng nh m l n, đ tách b ch vi c l p b ng ng th c hi n chi l ng, vi c l p B ng toán l cho nhân viên Qu n nhân s th c hi n, b ng toán l chuy n cho k toán ti n l ch ng t đ ng nên giao ng sau ñ c t, ng l p phi u chi ho c y nhi m chi (n u chuy n kho n), b c chuy n k tốn tr ng ki m sốt tính kh p gi a ch ng t , ký ki m sốt trình t - Ki m sốt chi phí s n xu t chung: Ti n hành phân tích chi phí s n xu t chung theo t ng s chi phí theo t ng y u t đ đánh giá s thay đ i t tr ng c a t ng kho n chi gi a th c t so v i d toán Phân tích t ng s chi phí s n xu t chung, ngồi vi c tìm chênh l ch nguyên nhân đ a t i nh ng chênh l ch chi phí s n xu t chung gi a th c t so v i d tốn c n ph i xác đ nh đâu đ nh phí đâu bi n phí đ bi n pháp qu n thích h p qu n ch t ch h n kho n chi phí phát sinh nh chi phí b ng ti n, d ch v mua ngồi…thì ph i ki m tra, đ i chi u, so sánh k t h p v i kho n m c liên quan: chi phí b ng ti n v i kho n m c ti n m t, ti n g i ngân hàng, d ch v mua v i kho n m c ph i tr ng i bán, t m ng… ng th i đ ki m soát t t chi phí d ch v mua ngồi chi phí khác b ng ti n ph c v cho s n xu t, Công ty c n xây d ng đ nh m c chi phí, c ch khốn chi n i b h p đ t o đ ng l c t ng c ki m soát, đ bi n pháp ti t ki m chi phí 81 ng cơng tác Cơng ty c n xây d ng báo cáo phân tích s bi n đ ng c a bi n phí s n xu t chung đ nh phí s n xu t chung đ tìm nhân t nh h ng d n đ n s bi n đ ng c a kho n m c chi phí này, t đ a bi n pháp ki m soát thích h p 3.2.3.3 i u ki n th c hi n gi i pháp Công ty c n xây d ng c ch ph c v cho vi c ki m tra, giám sát th ng xuyên, giao nhi m v cho Phòng K ho ch vi c giám sát, ki m tra, phân tích tình hình th c hi n chi phí s n xu t, k ho ch s n xu t gi a d toán th c t t đ xu t bi n pháp t ng c ng ti t ki m, h n ch lãng phí ngu n l c s n xu t Hàng n m, Ban Lãnh đ o Công ty nên th c hi n k ho ch luân chuy n công vi c n i b , vi c luân chuy n nhi m v n i b s giúp tránh r p khn cơng vi c theo thói quen, d n đ n sai sót ho c nh m l n kéo dài, t o s ki m soát l n gi a nhân viên n i b phòng, góp ph n t ng kh n ng phát hi n nh ng sai sót vi c xây d ng đ nh m c chi phí c ng nh vi c t p h p chi phí s n xu t Sau t ch c l c l ng th c hi n x thông tin ph n h i, Lãnh đ o Công ty c n quan tâm ti n hành cơng tác ki m tra, rà sốt vi c th c hi n k ho ch nh m b o đ m ti n đ v th i gian, đ ng th i xác đ nh nh ng sai ph m, nh ng b t h p đ th kh c ph c gi i quy t k p th i Bên c nh đó, lãnh đ o Công ty ph i thu th p thông tin ph n h i t m t xung quanh, v n đ phát sinh nh ng không l ng tr đ ng x c trình xây d ng k ho ch th c hi n nhi m v , t h c tri t đ 3.2.3.4Hi u qu d ki n gi i pháp mang l i V i bi n pháp đ c tính tốn t l p d tốn, chi phí s n xu t gi m đáng k , vi c l p d toán s xác đ nh rõ m c tiêu c th đ làm c n c đánh giá vi c th c hi n sau này, l ng tr c nh ng khó kh n ti m n đ ph ng án x k p th i đ n, đánh giá hi u qu qu n thúc đ y hi u qu công vi c, liên k t toàn b ho t đ ng c a Công ty b ng cách h p nh t k ho ch m c tiêu c a b ph n khác Tr c chi phí cho ho t đ ng c a Công ty theo ngu n ngân sách c p theo k ho ch đ t hàng nên Công ty ch a quan tâm đ n cơng tác phân tích bi n đ ng chi phí, 82 song t n mđ ng lai cơng tác phân tích bi n đ ng chi phí r t c n thi t Cơng ty c n c tình hình bi n đ ng c a chi phí, tìm ngun nhân bi n đ ng chi phí t nh ng sách chi tiêu phù h p nh m ti t ki m chi phí, kh c ph c nh ng h n ch qu n t ch c s n xu t, t ng hi u qu s n xu t kinh doanh K t lu n ch ng T th c tr ng qu n CPSX t i Công ty s n xu t th h p v i c s lu n v qu n CPSX, ch pháp nh m hoàn thi n t ng c ng m i d ch v Giang S n, k t ng c a Lu n v n đ a gi i ng công tác qu n CPSX t i Công ty bao g m nh sau: Gi i pháp v l p d tốn chi phí s n xu t kinh doanh t i Công ty, Gi i pháp th c hi n t ch c qu n chi phí s n xu t kinh doanh c a Cơng ty, Gi i pháp ki m sốt chi phí s n xu t kinh doanh c a Cơng ty Trên c s đó, phân tích tìm nh ng m t tiêu c c đ a bi n pháp ng n ch n h n ch , nh ng m t tích c c t ng c ng phát huy nh m t i thi u hóa chi phí s n xu t Nh ng gi i pháp nh m gi i quy t nh ng h n ch c a qu n v chi phí s n xu t góp ph n t ng c ng h n n a công tác qu n chi phí s n xu t kinh doanh t i Công ty 83 K T LU N KI N NGH K t lu n Qu n tr chi phí nh m th c hi n chi n l phí, t o u th c nh tranh th tr c t ng tr ng kinh doanh, c t gi m chi ng, t ng l i nhu n vi c không th thi u công tác qu n tr c a m i công ty, nh t u ki n n n kinh t h i nh p hi n Nh n th c đ c v n đ này, nh ng n m v a qua Ban lãnh đ o t p th cán b công nhân viên c a công ty c ph n s n xu t th ng m i d ch v Giang S n th c hi n r t nhi u bi n pháp nh m h th p chi phí kinh doanh, nâng cao hi u qu ho t đ ng góp ph n thúc đ y s t ng tr ng b n v ng, lâu dài c a công ty Tuy nhiên, xu t phát t nh ng nguyên nhân khách quan c ng nh ch quan nên công tác qu n tr chi phí kinh doanh bên c nh nh ng hi u qu v n t n t i nhi u nh c m h n ch Trên c s nghiên c u thuy t th c ti n, lu n v n gi i quy t đ c nh ng v n đ sau: Th nh t, h th ng hóa nh ng v n đ lí lu n c b n v cơng tác qu n tr chi phí t i doanh nghi p n n kinh t th tr ng h i nh p hi n làm c s cho vi c phân tích, đánh giá th c tr ng cơng tác qu n tr chi phí t i công ty s n xu t th ng m i d ch v Giang S n Th hai, phân tích th c tr ng cơng tác qu n tr chi phí t i Cơng ty C ph n s n xu t th ng m i d ch v Giang S n đánh giá khách quan v th c tr ng đó, t ch đ c nh ng h n ch , t n t i c n hoàn thi n Th ba, lu n v n đ a m t s gi i pháp ch y u nh m hồn thi n cơng tác qu n tr chi phí t i Cơng ty C ph n s n xu t th ng m i d ch v Giang S n, bao g m: Hồn thi n t ch c b máy cơng ty, Gi i pháp v qu n chi phí nguyên v t li u, Gi i pháp v qu n chi phí nhân cơng tr c ti p, Gi i pháp v qu n chi phí s n xu t chung Thông qua chuyên đ này, đ tài đ a nh ng ý ki n đ xu t v i nguy n v ng góp 84 ph n hoàn thi n vi c s d ng chi phí cơng ty cho ti t ki m đ t hi u qu cao nh t Ki n ngh V i nh ng n i dung nghiên c u lu n v n, tác gi hy v ng đóng góp m t ph n nh bé vào công tác qu n tr chi phí c a cơng ty ây v n đ r ng ph c t p, v i trình đ kh n ng nh t đ nh nên lu n v n không tránh kh i nh ng h n ch V i đ i ng cán b n ng l c, trình đ , tinh th n trách nhi m, c ng v i nh ng nghiên c u lu n v qu n nh t đ nh công ty s th c hi n cơng tác qu n nói chung qu n tr chi phí nói riêng đ t hi u qu t t h n phát tri n lên c a công ty t ng lai 85 ó c s cho s t n t i DANH M C TÀI LI U THAM KH O B Nông nghi p PTNT (1998), “Quy t đ nh v vi c ban hành quy đ nh v ch đ s d ng chi phí cho s a ch a th ng xuyên tài s n c đ nh c a doanh nghi p khai thác cơng trình thu l i”, s 211/1998/Q -BNN-QLN, ngày 19/12/1998; B Nông nghi p phát tri n Nông thôn (2010), “Thông t quy đ nh m t s n i dung ho t đ ng c a t ch c qu n khai thác công trình th y l i” s 56/2010/TT-BNNPTNT, ngày 1/10/2010 ; B Tài (2009),”Thơng t h ng d n đ t hàng giao k ho ch đ i v i đ n v làm nhi m v qu n khai thác cơng trình Th y l i quy ch qu n Tài c a công ty Nhà n c làm nhi m v qu n khai thác cơng trình Th y l i” s 11/2009/TT-BTC, ngày 21/1/2009; B Tài (2012), “Chu n m c K toán Vi t Nam”, Quy t đ nh s 165/2002/Q -BTC, ngày 31 tháng 12 n m 2002; B Tài (2013), “Thơng t h ng d n ch đ qu n lý, s d ng trích kh u hao tài s n c đ nh”, s 45/2013/TT-BTC, ngày 25/04/2013; B Tài Chính (2013),“Thông t h ng d n th c hi n Ngh đ nh 67/2012/N -CP ngày 10/09/2012 s a đ i, b sung m t s u c a Ngh đ nh 143/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Pháp l nh Khai thác b o v cơng trình thu l i”, s 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013; B Tài (2014), “Thơng t h ng d n m t s n i dung v tài th c hi n đ u th u đ t hàng, giao k ho ch đ i v i đ n v làm nhi m v qu n khai thác cơng trình Th y l i” s 178/2014/TT-BTC, ngày 26/11/2014; B o hi m xã h i Vi t Nam (2015), “Quy t đ nh ban hành Quy đ nh v qu n thu b o hi m xã h i, b o hi m y t , b o hi m th t nghi p; qu n s b o hi m xã h i, th b o hi m y t ”, s 959/Q -BHXH, ngày 9/9/2015; Chính ph n c C ng hòa XHCN Vi t Nam (2003), “Ngh đ nh 143/2003/N -CP Quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Pháp l nh Khai thác b o v cơng trình th y l i” ngày 28/11/2003; 10.Chính ph n c C ng hòa XHCN Vi t Nam (2012), “Ngh đ nh v s a đ i, b sung m t s u c a Ngh đ nh s 143/2003/N -CP ngày 28-112003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Pháp l nh Khai thác b o v cơng trình thu l i” s 67/2012/N -CP, ngày 10/9/2012; 11.Chính ph n c C ng hòa XHCN Vi t Nam (2013), “Ngh đ nh v s n xu t cung ng s n ph m d ch v cơng ích” s 130/2013/N -CP, ngày 16/10/2013; 12.Qu c h i n c c ng hòa XHCN Vi t Nam (2012), Lu t Tài nguyên n c s 17/2012/QH 13; 13.Qu c h i n c CHXHCN Vi t Nam (2014), Lu t Xây d ng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 14.Qu c h i n c CHXHCN Vi t Nam (2014), Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014; 15 y ban nhân dân thành ph L ng S n (2014), “Quy t đ nh v vi c phê t danh m c cơng trình th y l i đ c phân c p qu n theo quy đ nh t i quy t đ nh s 12/2014/Q -UBND ngày 26/2/2014 c a UBND Thành ph Hà N i”, s 5401/Q -UBND, ngày 21/10/2014; 16 y ban nhân dân thành ph L ng S n (2012), “Quy t đ nh v vi c phê t quy ho ch phát tri n th y l i Thành ph Hà N i đ n n m 2020, đ nh h ng đ n n m 2030”, s 4673/Q -UBND, ngày 18/10/2012; 17 y ban nhân dân thành ph Hà N i (2016), “Quy t đ nh quy đ nh phân c p qu n nhà n c m t s l nh v c h t ng kinh t - xã h i đ a bàn thành ph Hà N i”, s 41/2016/Q -UBND, ngày 19/9/2016; Thanh Mai (2014), “ 18 xu t gi i pháp t ng c ng cơng tác qu n chi phí s n xu t kinh doanh c a Công ty TNHH m t thành viên than H Long”, lu n v n Th c s , tr 19.Lê Th Minh Hu doanh nghi p mía đ ng đ i h c Th y l i; (2016), “Hồn thi n k tốn qu n tr chi phí ng đ a bàn t nh Thanh Hóa”, Lu n án ti n s , H c vi n Tài chính; 20 Tr ng đ i h c Kinh t qu c dân (1998), Giáo trình Kinh t tr Mác Lê Nin, Nhà xu t b n Giáo d c, Hà N i; 21.Nguy n Bá Uân (2010), T p gi ng Qu n d án II, Tr ng ih c Th y l i Hà N i; 22.Nguy n Bá Uân (2010), T p gi ng Kinh t qu n khai thác cơng trình th y, Tr ng i h c Th y l i, Hà N i; 23.Ngô Th Thanh Vân, Nguy n Bá Uân, (2006), Kinh t th y l i, NXB Xây d ng, Hà N i; 24.Nguy n Xuân Phú (2009), Giáo trình Kinh t xây d ng Th y l i, Tr i h c Th y l i Hà N i; ng ... 1.2 Qu n lý chi phí s n xu t kinh doanh doanh nghi p 1.2.1 Khái ni m qu n lý chi phí s n xu t kinh doanh Nh khái ni m v chi phí s n xu t kinh doanh nêu trên, qu n lý chi phí s n xu t kinh doanh. .. phí s n xu t kinh doanh t i Công ty 53 2.3.3 Th c tr ng ki m sốt chi phí s n xu t kinh doanh c a Công ty 60 2.4 ánh giá công tác qu n lý chi phí s n xu t kinh doanh t i Công ty C ph n s n... s lý lu n th c ti n v chi phí qu n lý chi phí s n xu t kinh doanh doanh nghi p Ch ng 2: Th c tr ng cơng tác qu n lý chi phí s n xu t kinh doanh Công ty C ph n s n xu t th Ch ng m i d ch v Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ giang sơn, lạng sơn , Tăng cường công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ giang sơn, lạng sơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay