Nghiên cứu thấm và đề xuất giải pháp xử lý mất ổn định do thấm, đập vật liệu địa phương khu vực bắc miền trung

76 10 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 15:02

L I CAM OAN Kính g i: - Phòng t o i h c & Sau ih c - Khoa Cơng trình Tên tơi ng Qu c To n, h c viên cao h c l p 22C11, chun ngành Xây d ng cơng trình th y Tơi xin cam đoan lu n v n th c s “Nghiên c u th m đ xu t gi i pháp x m t n đ nh th m, đ p v t li u đ a ph ng khu v c B c mi n Trung.” cơng trình nghiên c u c a riêng tơi, không chép k t qu c a lu n v n ch a công b b t k cơng trình nghiên c u khoa h c Hà N i, ngày tháng 05 n m 2017 Tác gi ng Qu c To n L IC M N Lu n v n th c s v i đ tài “Nghiên c u th m đ xu t gi i pháp x m t n đ nh th m, đ p v t li u đ a ph ng khu v c B c mi n Trung.” đ c tác gi hoàn thành v i s n l c c a b n thân, s giúp đ nhi t tình c a Th y, Cô b môn Th y công, khoa sau i h c – Tr ng i h c Th y L i b n bè đ ng nghi p Tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c đ n th y giáo TS Lê Thanh Hùng ng i t n tình h ng d n, cung c p thông tin, tài li u v ch nh ng đ nh h ng khoa h c c n thi t đ tác gi hoàn thành lu n v n Tác gi xin chân thành c m n th y cô giáo b môn Th y công, Khoa công trình, Phòng đào t o tr ng i h c sau i h c toàn th th y cô giáo i h c Th y l i giúp đ truy n đ t ki n th c th i gian tác gi h c t p nghiên c u Tác gi c ng xin g i l i c m n t i gia đình, b n bè, đ ng nghi p nh ng ng i tr c ch b o, khích l , đ ng viên, ng h nhi t tình t o u ki n, giúp đ cho tác gi v m i m t trình h c t p c ng nh hồn thi n lu n v n Tuy có nh ng c g ng song th i gian có h n, trình đ b n thân h n ch nên lu n v n không th tránh kh i nh ng thi u sót t n t i, tác gi mong nh n đ c m i ý ki n đóng góp trao đ i chân thành c a th y cô giáo, anh ch em b n đ ng nghi p Hà N i, ngày tháng 05 n m 2017 Tác gi ng Qu c To n M CL C PH N 1: M U I/ Tính c p thi t c a đ tài: II/ M c đích c a tài: III/ i t ng ph m vi nghiên c u: IV/ Cách ti p c n Ph ng pháp nghiên c u: Ch ng I T NG QUAN V TH M P VL P KHU V C B C MI N TRUNG 10 1.1 Tình hình xây d ng đ p đ t t i Vi t Nam 10 1.2 Hi n tr ng đ p đ t khu v c B c Mi n Trung t nh Thanh Hóa 15 1.2.1 Hi n tr ng đ p đ t khu v c B c Mi n Trung 15 1.2.2 Hi n tr ng đ p đ t t nh Thanh Hóa 20 1.3 Hi n tr ng th m kh n ng m t n đ nh đ p th m: 21 1.3.1 M t s cơng trình nghiên c u tiêu bi u th gi i :Error! Bookmark not defined 1.3.2 T ng quan v n đ nh c a đ p đ t Vi t Nam.Error! Bookmark not defined 1.4 K t lu n ch ng 23 Ch ng II PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN TH M M T N NH P DO TH M, P VL P KHU V C B C MI N TRUNG 25 2.1 Các y u t nh h ng đ n th m: 25 2.1.1 Các y u t v v t li u đ p đ p 25 2.1.2 Các y u t v thi công, x n n, qu n h đ p 29 2.1.3 Các y u t v đ a hình, đ a ch t đ a ch t th y v n 31 2.1.3.1 a hình: 31 2.1.3.2 a ch t đ a ch t th y v n: 32 2.2 C s thuy t v th m m t n đ nh đ p th m: 32 2.2.1 Các đ nh lu t th m c b n 33 2.2.1.1 nh lu t th m n tính (đ nh lu t Darcy) [1] 33 2.2.1.2 nh lu t th m phi n 34 2.2.2 T ng quan v ph ng pháp tính tốn th m 34 2.2.2.1 S l c trình phát tri n 34 2.2.2.2 T m quan tr ng c a thuy t th m 35 2.2.2.3 Các ph ng pháp gi i toán th m 36 2.2.3 Các ph ng pháp tính n đ nh 38 2.2.3.1 lu n tính tốn n đ nh mái d c 38 2.2.3.2 M t s ph ng pháp tính n đ nh mái theo ph ng pháp m t tr t 39 2.3 xu t gi i pháp ch ng th m phòng ch ng m t n đ nh đ p th m: 44 2.3.1 T ng ch ng th m b ng lo i v t li u m i nh màng đ a k thu t, th m bê tông, th m sét đ a k thu t 45 2.3.1.1 Công ngh ch ng th m b ng màng đ a k thu t 45 2.3.1.2 Công ngh ch ng th m b ng th m bê tông 46 2.3.1.3 T ng nghiêng ch ng th m b ng th m sét đ a k thu t 47 2.3.2 Công ngh khoan ph t ch ng th m (khoan ph t truy n th ng) 48 2.3.3 Công ngh ph t cao áp (Jet – grouting) 49 2.3.4 Công ngh ch ng th m b ng t ng hào bentonite 50 2.3.5 T ng nghiêng sân ph th ng l u ch ng th m 51 2.3.6 Phân tích t ng h p l a ch n ph ng án ch ng th m cho đ p 52 2.4 K t lu n ch ng 2: 54 Ch ng III TÍNH TỐN ÁP D NG CHO P CHÍNH H CH A N C NG B – NH THANH – THANH HÓA 55 3.1 Gi i thi u cơng trình h ch a n c ng B – Nh Thanh – Thanh Hóa: 55 3.1.1 V trí đ a 55 3.1.2 Quy mô thông s k thu t 55 3.2 Tính tốn th m đ xu t gi i pháp: 57 3.2.1 Hi n tr ng th m kh n ng m t n đ nh đ p ng B 57 3.2.2 Gi i pháp ch ng th m nâng cao tính n đ nh đ p 58 3.2.3 Tính tốn th m, n đ nh đ p ng B 60 3.3 K t lu n ch ng 3: 72 PH N 2: K T LU N & KI N NGH : 73 K t qu đ t đ c c a Lu n v n: 73 1.1 V thuy t 73 1.2 V th c nghi m 73 M t s v n đ t n t i: 73 H ng ti p t c nghiên c u: 74 DANH M C HÌNH NH Hình 1.1: H ch a n c K G - Hà T nh Hình 1.2: H ch a n c B c Nguyên - Hà T nh Hình 1.3: H ch a n c B c - Hà T nh Hình 1.4: H ch a n c Khe Xanh - Hà T nh Hình 1.5: H ch a n c Kim S n - Hà T nh Hình 1.6: Hình nh h du h Tàu Voi th m thân, n n đ p Tàu Voi – t nh Hà T nh Hình 1.7: V đ p ng Tráng, Tr ng Lâm – T nh Gia – Hà T nh Hình 2.1 : C u t o m t c t ngang lo i đ p thông d ng Hình 2.2: s đ tính tốn theo ph ng pháp m t tr t tr tròn Hình 2.3: Ch ng th m b ng v i đ a k thu t Hình 2.4: ng d ng th m bê tơng ch ng th m h ch a Hình 2.5: Cơng tác khoan ph t ch ng th m cho p Hình 2.6: C c xi m ng đ t thi cơng b ng cơng ngh Jet – grouting Hình 2.7: T ng hào ch ng th m b ng bentonite Hình 2.8: Ch ng th m b ng t ng nghiêng sân ph Hình 2.9: M t c t đ p n hình tr ng h p đ p đ ng ch t có thi t b n đ p ng khói k t h p v i l ng tr n Hình 3.1: V trí H c ng B Hình 3.2: Hi n tr ng đ p H ng B c thân DANH M C B NG BI U B ng 1.1: X p theo th t th i gian đ p đ t Vi t Nam B ng 1.2: Th ng kê m t vài s c h ch a n m g n khu v c B c Mi n Trung B ng 2.1: T ng h p ch tiêu c hình th c m t s đ p B ng 2.2: Phân tính t ng h p ph t nh Thanh Hóa ng án B ng 3.1: Các thông s k thu t ch y u B ng 3.2: T ng h p giá tr l u l ng th m đ n v & gradient tr ng h p tính B ng 3.3: T ng h p tr s K minmin ng v i tr ng h p tính tốn cho m t c t đ p B ng 3.4: Các tr ng h p tính tốn th m - n đ nh đ p đ t PH N 1: M U I/ Tính c p thi t c a đ tài: n c ta vi c nghiên c u thuy t th m c ng nh kinh nghi m vi c gi i quy t v n đ th m th c ti n thi t k , xây d ng khai thác đ p dâng n b ng v t li u đ a ph c uđ n ng nhi u v n đ ch a đ c c nghiên c u Vì v y vi c nghiên ng d ng ti n b khoa h c, s d ng ph n m m chuyên d ng c a c tiên ti n l nh v c vào Vi t Nam r t c n thi t Khó kh n l n nh t nghiên c u th m cho đ p xây d ng xác đ nh ch đ th m u ki n n đ nh th m nh ng cơng trình xây d ng lâu, tài li u thi t k ít, thi u ho c khơng có h n ch t i m c t i thi u nh t tác h i dòng th m gây mà v n đ m b o tính kinh t k thu t, nh t thi t ph i hi u đ c b n ch t c a dòng th m đ t c ng nh tác đ ng c a lên thân n n cơng trình có dòng th m qua Trong th i gian v a qua, vi c thi t k thi công hàng lo t h ch a n c B c Mi n Trung góp ph n r t l n vi c c i thi n tình hình thi u n khu v c c sinh ho t, s n xu t cho nhân dân vùng, nâng cao n ng su t s n xu t kinh t ; ng th i c t, gi m l vùng h du, c i t o môi tr ng sinh thái Tuy nhiên nh ng đ c tính r t riêng v u ki n đ a hình, đ a ch t, khí h u, v t li u đ p đ p, x l p tr m tích y u n n đ p ch a tri t đ nên x y hi n t ng th m c c b , t o thành vùng sình l y phía chân đ p đ ng th i gây t c h th ng tiêu thoát n thân đ p d n t i vi c xây d ng, v n hành h ch a n c c g p nhi u s c , đ c bi t s c dòng th m qua đ p gây Nghiên c u, phân tích xác đ nh nguyên nhân đ xu t gi i pháp x th m, đ m b o an toàn cho vi c s d ng v n hành h ch a t i khu v c B c Mi n Trung nói chung t nh Thanh Hóa nói riêng vi c làm h t s c c n thi t Vì v y tác gi l a ch n đ tài lu n v n th c s : “Nghiên c u th m đ xu t gi i pháp x m t n đ nh đ p th m, đ p VL P khu v c B c Mi n Trung.”, t c s nghiên c u cho đ p II/ M c đích c a Thanh Hóa khu v c B c Mi n Trung tài: Phân tích y u t nh h ng đ n th m qua n n thân đ p t nh Hóa khu v c B c mi n Trung xu t gi i pháp ch ng th m cho n n thân đ p, tính tốn ki m tra b ng ph n m m Seep/w a ki n ngh v vi c s d ng bi n pháp t ng h p nh m đ m b o an toàn th m cho đ p đ t xây d ng t i khu v c t nh Thanh Hóa nói riêng khu v c B c Trung B nói chung it III/ 1) it ng ph m vi nghiên c u: ng nghiên c u: Hi n t ng Th m, s m t n đ nh đ p v t li u đ a ph ng th m Thanh Hóa khu v c B c Mi n Trung 2) Ph m vi nghiên c u: Nghiên c u m t s đ p v t li u đ a ph ng thu c khu v c B c Mi n Trung T p trung vào nghiên c u gi i quy t s c th m cho đ p h ch a n c ng B – huy n Nh Thanh – t nh Thanh Hóa IV/ Cách ti p c n Ph ng pháp nghiên c u: 1) Cách ti p c n: Thông qua vi c nghiên c u s c v đ p, tài li u c a m t s c quan Nghiên c u, Kh o sát Thi t k , Thi công Qu n xây d ng lo i đ p đ p b ng v t li u khu v c B c Mi n Trung Kh o sát, nghiên c u th c đ a t i h ch a n c ng B , huy n Nh Thanh, t nh Thanh Hóa 2) Ph ng pháp nghiên c u: i u tra thu th p đ p v t li u đ a ph công khu v c nghiên c u ng xây d ng x y s c th m thành T ng h p nghiên c u khoa h c, h i th o v s c đ p th m đánh giá nguyên nhân đ xu t gi i pháp công ngh kh c ph c Dùng ph ng pháp ph n t h u h n đ phân tích ki m tra th m: S d ng ph n m m GEO-SLOPE Nghiên c u tài li u kh o sát, thi t k , thi cơng Xin đóng góp ý ki n c a chuyên gia Ch Tình hình xây d ng đ p đ t t i Vi t Nam 1.1 H ch a c pn tr Vi t Nam bi n pháp cơng trình ch y u đ ch ng l cho vùng h du; ct i ru ng, công nghi p, sinh ho t, phát n, phát tri n du l ch, c i t o môi ng nuôi tr ng th y s n, phát tri n giao thông, th thao, v n hóa Theo th i gian, tr đ ng I T NG QUAN V TH M P VL P KHU V C B C MI N TRUNG c n m 1964 vi c xây d ng h ch a di n ch m, có h ch a c xây d ng giai đo n Sau n m 1964, đ c bi t t nhà n c th ng nh t vi c xây d ng h ch a phát tri n m nh T n m1976 đ n s h ch a xây d ng m i chi m 67% Không nh ng t c đ phát tri n nhanh, mà c v quy mơ cơng trình c ng l n lên khơng ng ng.Hi n nay, có nhi u h l n, đ p cao nh ng n i có u ki n t nhiên ph c t p Tính đ n nay, n c ta có 6648 h ch a thu c đ a bàn c a 45/64 t nh thành, đó, có g n 100 h ch a n c có dung tích 10 tri u mét kh i, h n 567 h có dung tích t 1÷10 tri u mét kh i, l i h nh T ng dung tích tr n c c a h 35,8 t mét kh i, có 26 h ch a th y n l n có dung tích 27 t mét kh i n c l i h có nhi m v t n cđ mb ot i v i t ng dung tích 8,8 t mét kh i i cho 80 v n hecta B ng 1.1: X p theo th t th i gian đ p đ t Tên h TT T nh Cây Tr ng Khuôn Th n a Nhim Su i Hai Th ng Tuy Lo i đ p Vi t Nam Hmax (m) N m hoàn thành Hà T nh t 23,50 1961 B c Giang t 26,00 1963 Lâm t 38,00 1963 Hà Tây t 24,00 1963 Hà T nh t 25,00 1964 ng C m Ly Qu ng Bình t 30,00 1965 Tà Keo L ng S n t 35,00 1972 C mS n B c Giang t 42,50 1974 V c Tr ng Hà T nh t 22,80 1974 10 ng Mô Hà Tây t 21,00 1974 10 - Theo tiêu chu n thi t k đ p đ t đ m nén (TCVN 8216-2009) tr s Gradien cho phép t i c a h l u cơng trình: đ t sét [Jvào] = 1,20 - Theo tài li u thi t k đ p đ t c a Nguy n Xuân Tr ng tr s Gradien ti p xúc t i c a vào cho phép: [Jvào] = 2,0 Qua k t qu tính tốn cho th y t ng l u l ng đ n v th m qua thân đ p n n nh qmax = 7.25x10-6 m3/s-m K t qu tính tốn Gradien c a vào Gradien n n đ p đ m b o nh h n tr s cho phép, nh v y n n đ p đ m b o khơng b xói ng m b K t qu tính tốn n đ nh mái đ p K t qu tính tốn n đ nh cho giá tr h s tr n đ nh nh nh t Kminmin ng v i ng h p tính tốn, xem hình v , cung tr th hi n hình v t ng ng đ t có h s Kminmin đ c t p h p theo b ng sau: B ng 3.3: T ng h p tr s K minmin ng v i tr ng h p tính tốn cho m t c t đ p M t c t tính tốn đ p Mái h l u TH1 (cb) TH2 (đb) 1,483 1.441 C c 10 c K t lu n: H s n đ nh Kminmin (cb) = 1,483 > [K] = 1,3 H s n đ nh Kminmin (đb) = 1,441 > [K] = 1,17 Do v y mái h l u đ m b o an toàn v c n đ nh tr 62 t B ng 3.4: Các tr T h p Mái tính n đ nh C n c vào kh i đ p hình thành ph n mái th ng, h l u phân đ t thi công n m k c đ p hoàn thành đ p nh ng ch a đ a vào khai thác ch đ m c n c b t l i, t ng ng ti n hành ki m tra n đ nh mái th ng, h l u c bi t Th ng, h l u th ng l u MNDBT; h l u có n c ng v i m c n c l n nh t có th x y th i k c p n c nh ng không l n h n 0,2 H đ p C b n H l u th ng l u MNLNTK, n c ng v i Q x thi t k h l u m c C b n H l u th ng l u MNLNKT, c ng v i Q x ki m tra h l u m c c bi t H l u th ng l u MNDBT, h l u m c n c trung bình th i k c p n c B ph n tiêu n c đ p làm vi c khơng bình th ng c bi t H l u th ng l u MNLNTK rút xu ng đ n m c n c khai thác n đ nh ph i gi thi t k M c n c h l u t ng ng v i Q x thi t k C b n Th ng l u th ng l u MNLNKT rút xu ng đ n m c n c khai thác n đ nh ph i gi thi t k M c n c h l u t ng ng v i Q x ki m tra c bi t Th ng l u th ng l u MNDBT rút xu ng đ n m c n c đ m b o an tồn cho đ p có nguy c s c ; M c n c h l u t ng ng v i Q x ct h max tháo n c bi t Th ng l u th ng l u MNDBT, h l u m c n c trung bình th i k c p n c, có xét đ n đ ng đ t c bi t Th ng, h l u TT Th i k tính tốn ng h p tính tốn th m - n đ nh đ p đ t Thi công Th m n đ nh n M c n c rút Tr ng đ t ng h p tính tốn 63 TH1: Tr - - - ng h p n c rút th ng bão hòa Gradient l u l ng l u ng th m ng bão hòa c a n c rút th ng l u th c hi n v i b 64 cn c rút - n đ nh mái th ng l u tr t ng áp l c n c l r ng ng h p n c rút nhanh x y hi n TH2: Tính cho tr ng h p v a thi công xong nh ng ch a đ a vào khai thác s d ng ( th ng h l u khơng có n c ) - Khơng có c t n c th ng h l u nên khơng có đ 65 ng bão hòa Ơn đ nh mái h l u tr ng l đ p - n đ nh mái th đ p ng c a b n thân đ p hình d ng mái ng l u tr ng l 66 ng c a b n thân đ p hình d ng mái TH3: V i tr K = 0.05 ng h p có x y đ ng đ t theo s tay k thu t ta l y h s đ ng đ t - n đ nh mái th ng l u - n đ nh mái h l u 67 TH4: Tr ng h p c b n TL MNLTK h l u khơng có n n c làm vi c bình th ng ng bão hòa, gradient th m, l u l ng th m - n đ nh mái h l u 68 c thi t b thoát TH5: Tr ng h p c b n TL MNDBT h l u n n c b h ng - - ng bão hòa, gradient th m, l u l n đ nh mái h l u 69 ng th m c, thi t b thoát TH6: Tr h ng - - ng h p c b n TL MNDBT h l u khơng có n ng bão hòa, gradient th m, l u l n đ nh mái h l u 70 ng th m c, thi t b thoát n cb TH7: Tr ng h p n c rút th ng l u t MNLKT đ n MNDBT h l u khơng có n c, thi t b n c bình th ng ng bão hòa, gradient th m, l u l ng th m - n đ nh mái th ng l u 71 3.3 K t lu n ch ng 3: T phân tích thuy t v th m Ch ng Ch ng 2, tác gi ti n hành áp d ng tính tốn x th m cho cơng trình h ch a n c ng B – Thanh Hóa Hi n tr ng cơng trình cho th y hi n t i đ p đ t ng b b th m m nh, dòng th m xu t hi n nhi u mái h l u công trình; qua tốn tính tốn hi n tr ng cho th y có xu t hi n dòng th m mái h l u cơng trình, đ p đ t có th b m t n đ nh T đó, tác gi đ a bi n pháp x th m c a đ p đ t là: Tôn cao m r ng m t đ p v phía h l u b ng đ t đ p, gia c m t đ p b ng bê tông M200 đ t i ch dày 20cm nh đ p làm t ng ch n sóng b ng BTCT M200 cao h=0.7m Phá b mái đá c t đ nh đ p xu ng d i cao trình +36.00m, gia c l i mái đ p th ng l u b ng t m bê tông đúc s n đ t i ch dày 15cm, kích th c 0.8x0.8m; Mái h l u gia c b ng hình th c tr ng c làm rãnh thoát n c C đ p h l u cao trình +38.00m, r ng b=4m, h s mái th ng l u đ p m=2.75, mái h l u m=2.5 Làm thi t b thoát n c th m thân đ p ki u đ ng đá tiêu n c áp mái h l u Ch ng th m thân n n đ p t i v trí th m b ng hình th c khoan ph t v a xi m ng 72 PH N 2: K T LU N & KI N NGH : K t qu đ t đ c c a Lu n v n: 1.1 V thuy t - Lu n v n đ a đ Mi n Trung c ng nh c nhìn t ng quan v đ p v t li u đ a ph t nh Hóa - Lu n v n đ a đ ph ng khu v c B c c nh ng nh h ng c a dòng th m đ n đ p v t li u đ a ng T đ a nh ng bi n pháp k thu t đ phòng ch ng th m - Lu n v n nêu đ c nh ng thuy t c b n v th m, ph ng pháp tính th m n đ nh 1.2 V th c nghi m - Lu n v n đánh giá đ trình b th m m nh c hi n tr ng h ch a ng B phù h p v i th c t cơng phía h l u - Lu n v n phân tích, đánh giá đ a gi i pháp ch ng th m hi u qu cho đ p ng B M t s v n đ t n t i: Trong kho ng th i gian làm lu n v n cho phép, trình đ h n ch c a tác gi , nên tác gi ch a nghiên c u đ c m t s v n đ sau: - Lu n v n ch a tính tốn đ c t t c lo i đ p v t li u đ a ph ng mà m i ch gi i h n ph m vi đ p đ t đ ng ch t - Lu n v n m i ch t p trung phân tích thuy t, ph trình h ch a Tàu Voi, v n đ v thi công, môi tr - Lu n v n m i ch tính tốn cho m t tr ng án ch ng th m cho công ng ch a đ ng h p th m nh h m t m t c t đ i di n, m t cơng trình h ch a c đ c p ng đ n mái h l u ng B N u ng d ng r ng rãi c n ph i có nh ng nghiên c u r ng h n - Lu n v n ch a tính tốn đ c đ i v i hình th c ch ng th m khác cho đ p đ t c ng nh đ i v i t h p tính tốn khác nh : N 73 c rút nhanh, đ ng đ t, anh h ng c a thiên tai b t th ng đ n cơng trình Khi có u ki n th i gian, tác gi s c g ng hoàn thi n nh ng v n đ H m t ngày không xa ng ti p t c nghiên c u: nh h Ngoài y u t ng đ n s n đ nh c a m i cơng trình nh hình d ng, đ a hình, đ a ch t, ch tiêu c c a n n, đ t đ p c ng c n ph i xét đ n y u t gây nh h ng đ n s n đ nh c a đ p khác nh t i tr ng, m a, nhi t đ , bi n d ng c a n n thân đ p T mà đ a đ c bi n pháp làm t ng s n đ nh c a đ p Trong b i c nh bi n đ i khí h u tồn c u, vi c ch đ ng ngu n n c ph c v cho s n xu t nông nghi p, công nghi p, d ch v sinh ho t đ ng th i h n ch l l t phía h du v n đ h t s c c p bách Do v y v n đ nâng cao an toàn đ p c n ph i đ quan tâm h n, đ u t m nh m h n ch a v a nh n c c c p, đ c bi t c n quan tâm h n đ n h vùng sâu, vùng xa, vùng đ c bi t khó kh n, khan hi m ngu n i v i khu v c B c Mi n Trung t nh Thanh Hóa, c p quy n b trí ngu n v n đ u t , nâng c p cơng trình hi n có đ nâng cao an toàn h ch a, phát huy t i đa n ng l c ph c v cơng trình 74 TÀI LI U THAM KH O Tr ng đ i h c Th y l i – Giáo trình Th y Cơng t p Nguy n C nh Thái – Bài gi ng đ p v t li u đ a ph Nguy n Công M n (2008) – H ng ng d n s d ng Geo-SEEP/W, Tr ng ih c Th y l i QCVN 04–05:2012/BNNPTNT- Các quy đ nh ch y u v thi t k cơng trình th y l i TCVN 8216 : 2009 - Thi t k đ p đ t đ m nén TCVN 4253-2012 - Cơng trình th y l i - N n cơng trình th y cơng - u c u thi t k TCVN 9143:2012 - Công trình th y l i - Tính tốn đ ng vi n th m d iđ tc a đ p n n không ph i đá Lê Chung Anh (2016) “Nghiên c u gi i pháp ch ng th m qua đ p h ch a n c Tàu Voi – t nh Hà T nh” Lu n v n cao h c Lê V n t (2013) “Nghiên c u nh h ng bi n đ i m c n c th ng l u đ n n đ nh c a đ p đ t khu v c B c Mi n Trung” Lu n v n cao h c 10 Báo cáo ti u d án: S a ch a, nâng c p đ m b o an toàn h ch a n c ng B xã Xuân Du – huy n Nh Thanh - t nh Thanh Hóa (WB8) 11 Báo cáo th y v n ti u d án: S a ch a nâng cao an toàn đ p, t nh Hà T nh (WB8) D án thành ph n: H ng B 75 76 ... v n th c s : Nghiên c u th m đ xu t gi i pháp x lý m t n đ nh đ p th m, đ p VL P khu v c B c Mi n Trung. ”, t c s nghiên c u cho đ p II/ M c đích c a Thanh Hóa khu v c B c Mi n Trung tài: Phân... a ph ng th m Thanh Hóa khu v c B c Mi n Trung 2) Ph m vi nghiên c u: Nghiên c u m t s đ p v t li u đ a ph ng thu c khu v c B c Mi n Trung T p trung vào nghiên c u gi i quy t s c th m cho đ p h... p đ t khu v c B c Mi n Trung t nh Thanh Hóa khu v c B c Mi n Trung B c Trung B ph n phía b c c a Trung B Vi t Nam có đ a bàn t Nam dãy núi Tam i p t i B c đèo H i Vân Khu v c B c Mi n Trung g
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thấm và đề xuất giải pháp xử lý mất ổn định do thấm, đập vật liệu địa phương khu vực bắc miền trung , Nghiên cứu thấm và đề xuất giải pháp xử lý mất ổn định do thấm, đập vật liệu địa phương khu vực bắc miền trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay