Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng tư vấn thiết kế công trình thủy lợi trên địa bàn quận 12

130 1 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2019, 14:36

1 B GIÁO D CăVẨă ẨOăT O TR NGă B NÔNG NGHI P & PTNT I H C TH Y L I TR N QUANG HI N GI I PHÁP NÂNG CAO QU N CH TăL NG THI CÔNG CÁC D ÁNăGIAOăTHỌNGă NG B TRểNă A BÀN QU N GÒ V P Chuyên ngành: Qu n xây d ng Mã s : 60580302 LU NăV NăTH CăS Ng i h ng d n khoa h c: TS LÊ TRUNG THÀNH TP H Chí Minh ậ 2018 L I C Mă N Qua th i gian th c hi n nghiên c u, m c dù g p nhi u khó kh n vi c thu th p tài li u, c ng nh tìm hi u ki n th c th c t nh ng v i s giúp đ t n tình c a th y cô, đ ng nghi p, b n bè v i s n l c c a b n thân, lu n v n đư hoàn thành th i h n Tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c đ n Th y TS Lê Trung Thành đư h ng d n ch b o t n tình su t trình th c hi n lu n v n Và tác gi c ng xin g i l i c m n đ n Ban Giám hi u, Khoa Cơng trình, C s ậ Tr ng i h c Th y L i, th y phòng t o sau đ i h c, tr ng i h c Th y L i, gia đình, b n bè đư đ ng viên, khích l t o u ki n đ tác gi hồn thành khóa h c lu n v n Lu n v n cơng trình nghiên c u mà tác gi đư dành r t nhi u tâm huy t công s c Xin dành t ng thành qu cho nh ng ng i thân gia đình mà tác gi yêu quý nh t./ TP HCM, ngày 08 tháng 02 n m 2018 Tr n Quang Hi n B N CAM K T Tên Tr n Quang Hi n h c l p 23QLXD21-CS2 chuyên ngành“Qu n Xây d ng” niên h n 2015 - 2017 tr ng i h c Th y L i, C s ậ TP H Chí Minh Tơi xin cam đoan lu n v n th c s “Gi i pháp nâng cao qu n ch t l ng thi công d án giao thông đ ng b đ a bàn Qu n Gò V p” cơng trình nghiên c u c a riêng tơi, s li u nghiên c u thu đ c t th c nghi m không chép./ TP HCM, ngày 08 tháng 02 n m 2018 Tr n Quang Hi n M CL C M CH U NGă 1:ă T NG QUAN V QU N CH Tă L NG CƠNG TRÌNH TRONG XÂY D NG GIAO THÔNG Hi n tr ng giao thông v n t i đ 1.1 ng b Vi t Nam 1.1.1 Th c tr ng v n phát tri n GT B Vi t Nam 1.1.2 Nhu c u v n cho vi c phát tri n GT B Vi t Nam Qu n ch t l 1.2 ng cơng trình giao thông 1.2.1 Khái ni m v ch t l ng cơng trình 1.2.2 Mơ hình qu n ch t l ng cơng trình xây d ng 10 1.2.3 H th ng ho t đ ng qu n ch t l ng cơng trình xây d ng theo giai đo n d án hi n 11 Công tác v qu n ch t l 1.3 ng xây d ng 1.3.1 Công tác v qu n ch t l 1.3.2.Công tác v qu n ch t l c ta th gi i 12 ng xây d ng giao thông n c ta hi n 12 ng xây d ng th gi i 15 M t s t n t i công tác qu n ch t l 1.4 n ng xây d ng công trình giao thơng hi n 17 1.4.1 i m qua h h ng t i m t s h ng m c ho c b ph n cơng trình th i gian qua 18 1.4.2 Nguyên nhân 26 1.5 Các y u t 1.5.1.Ch t l nh h ng đ n ch t l ng xây d ng cơng trình 27 ng nguyên v t li u 28 1.5.2 Bi n pháp k thu t thi công 28 1.5.3 Nh ng y u t khách quan 29 1.5.4 i u ki n t nhiên - đ a ch t cơng trình 29 1.5.5 Công tác giám sát 29 K t lu n ch CH ng 29 NGă 2:ă C ă S CH TăL KHOA H C VÀ PHÁP TRONG CÔNG TÁC QU N NG TRONG THI CÔNG CÔNG TRÌNH 31 2.1 C s h th ng v n b n pháp qui v Qu n ch t l 2.2.Qu n ch t l ng thi công xây d ng trách nhi m bên tham gia 35 2.2.1 Trình t qu n ch t l 2.2.2 ng công trinh 31 ng thi công xây d ng 35 Vai trò QLCLCTXD c a ch th tr c ti p tham gia xây d ng cơng trình 36 2.2.3 Trách nhi m c a bên liên quan công tác qu n lỦ ch t l ng thi cơng cơng trình xây d ng 37 2.3 Các yêu c u v ch t l 2.3.1 ánh giá ch t l ng q trình thi cơng đ ng giao thơng đô th 40 ng v t t , v t li u, s n ph m xây d ng 40 2.3.1.1 ánh giá v t li u s d ng pha tr n t i công tr 2.3.1.2 ng 41 ánh giá s n ph m xây d ng mang đ n l p đ t t i công tr ng 42 2.3.2 Công tác thi công n n đ ng 42 2.3.3 Cơng tác thi cơng móng đ 2.3.4 Cơng tác thi cơng m t đ ng (Móng c p ph i đá d m) 45 ng bê tông nh a ch t (BTNC) 49 2.3.4.1 Các yêu c u k thu t c a bê tơng nh a nóng 50 2.3.4.2 Các yêu c u k thu t c a v t li u ch t o bê tơng nh a nóng 50 2.3.4.3 Cơng tác giám sát, ki m tra nghi m thu l p bê tông nh a 54 2.4 Ph ng pháp phân tích nhân t khám phá (EFA) nh h ng đ n ch t l ng cơng trình giao thông đô th 59 Ph 2.4.1 2.4.1.1 Khái ni m v EFA 60 2.4.1.2 M c tiêu c a EFA 61 2.4.1.3 Mơ hình c a EFA 61 2.4.1.4 i u ki n đ áp d ng EFA 61 2.4.2 K t lu n ch CH ng pháp nghiên c u cách ti p c n 59 Xác đ nh y u t ng phân nhóm y u t 63 ng 65 NGă3:ăNGHIểNăC UăVẨă CH TăL nh h XU T M T S NG THI CÔNG CÁC D GI I PHÁP NÂNG CAO QU N ÁNăGIAOăTHỌNGă NG B TRểNă A BÀN QU N GÒ V P 67 3.1 Gi i thi u Ban Qu n lỦ đ u t xây d ng công trình qu n Gò V p 67 3.1.1 Ch c n ng, nhi m v quy n h n: 67 3.1.2 C c u t ch c ậ nhân s 68 3.1.3 Trách nhi m quy n h n c a t ch c cá nhân 70 3.2 Th c tr ng công tác qu n ch t l ng cơng trình giao thơng th đ a bàn qu n Gò V p 75 3.2.1 Danh m c cơng trình giao thơng ban qu n g n 755 3.2.2 Th c tr ng v qu n ch t l 3.3 Xác đ nh m c đ d án giao thơng đ nh h ng cơng trình giao thơng th t i Ban 77 ng c a y u t đ n công tác qu n ch t l ng thi công ng b đ a bàn qu n Gò V p 79 3.3.1 Th ng k t qu kh o sát 79 3.3.2 T l c a đ i t ng đ c kh o sát 81 3.3.3 Ki m đ nh đ tin c y thang đo Cronbach’s Alpha 866 3.3.4 Phân tích nhân t khám phá EFA 87 3.3.5 Hàm h i quy chu n hóa 90 3.4 xu t gi i pháp nâng cao hi u qu công tác qu n ch t l ng cơng trình giao thông đô th đ a bàn qu n Gò V p 92 3.4.1 Gi i pháp v t ch cth c hi n v n b n quy ph m pháp lu t v qu n ch t l ng xây d ng 92 3.4.2 Nâng cao hi u qu công tác đ n v t v n giám sát 93 3.4.3 Yêu c u v t v n thi t k trình qu n ch t l ng cơng trình giao thơng th 94 3.4.4 Yêu c u n ng l c kính nghi m kh n ng thi công c a đ n v xây l p 95 3.4.5 i m i quy trình qu n ch t l ng xây d ng c a Ban QLDA 96 3.4.6 Nâng cao n ng l c ban Qu n lỦ đ u t xây d ng cơng trình qu n Gò V p 96 3.5 xu t m t s gi i pháp khác c n l u Ủ đ nâng cao qu n ch t l ng 98 K T LU N VÀ KI N NGH 99 K T LU N 99 H N CH C Aă TÀI 100 KI N NGH 101 TẨIăLI UăTHAMăKH O 102 PH L C 103 DANH M C CÁC HÌNH V Hình 1.1: S p nh p d n c u C n Th 18 m n cao t c Sài Gòn – Trung L Hình 1.2: S p nh p c u ch ng 19 Hình 1.3: Cơng trình nâng c p m r ng QL 53 (đo n qua t nh V nh Long) .19 Hình 1.4: D án đ ng s t đô th n Cát Linh – Hà ông 20 Hình 1.5: D án đ ng ô tô v t bi n Tân V - L ch Huy n (H i Phòng) l nhi u sai sót k thu t 21 Hình 1.6: Thi cơng d m thép c u Vàm C ng .22 Hình 1.7: V t n t d m ngang c u Vàm C ng .23 Hình 1.8: Tuy n đ ng cao t c N i Bài - Lào Cai .24 Hình 1.9: Tuy n đ ng Tr Hình 1.10: Tuy n il Hình 1.11: ng s n đo n qua t nh Gia Lai .24 ông Tây – TP.HCM 25 ng đ i l Mai Chí Th - An Phú - Q2 - TP.HCM .25 Hình 1.12: Tuy n đ ng d n vào đ ng cao t c TP.HCM – Trung L ng (huy n Bình Chánh –TP.HCM) .26 Hình 3.1: Thành ph n đ n v t ng công tác c a đ i t ng đ Hình 3.2: Kinh nghi m làm vi c ngành xây d ng c a đ i t Hình 3.3: V trí cơng tác hi n t i c a đ i t Hình 3.4: Lo i d án đ i t Hình 3.5: Các đ i t ng đ ng đ ng đ ng đ c kh o sát .82 c kh o sát 83 c kh o sát t ng tham gia công tác 84 c kh o sát có bi t v qu n ch t l Hình 3.6: S c n thi t v qu n ch t l c kh o sát 82 ng cơng trình hay khơng 85 ng xây d ng d án đ u t xây d ng k t c u h t ng giao thông k thu t 85 DANH M C B NG BI U B ng 1.1 T ng h p lo i giao thông đ ng b B ng 1.2 Th c tr ng tính theo ngu n v n đ u t c s h t ng giao thông [15] B ng 1.3 Th c tr ng v n đ u vào ngành ng b so v i ngành khác [16] B ng 1.4 D ki n nhu c u v n cho phát tri n GT B t n m 2015 - 2020 [16] B ng 1.5 D ki n nhu c u v n phát tri n GT B đ n n m 2020 theo lo i hình GT B [16] B ng 1.6 V n nâng c p, m r ng QL1, đ ng H Chí Minh [16]: B ng 1.7 V n đ u t phát tri n đ ng cao t c [16] n v : T đ ng B ng 1.8 V n đ u t đ ng b ven bi n, đ ng t nh, đ ng b đô th (HN&HCM), đ ng GTNT [16] B ng 2.1 Các tiêu chu n, quy chu n k thu t ho t đ ng xây d ng 32 B ng 2.2: Tiêu chu n đánh giá v t li u ph i tr n t i công tr ng 41 B ng 2.3: Ki m tra ch t l ng v t li u đ t đ p n n đ ng 43 B ng 2.4: Ki m tra v t li u c p ph i đá d m tr c q trình thi cơng 46 B ng 2.5:u c u v kích th c hình h c đ b ng ph ng c a l p móng 48 B ng 2.6: Các ch tiêu k thu t yêu c u v i bê tông nh a ch t (BTNC) 50 B ng 2.7: Các ch tiêu c lỦ quy đ nh cho đá d m 51 B ng 2.8: Các ch tiêu c lỦ quy đ nh cho cát 52 B ng 2.9: Các ch tiêu c lỦ quy đ nh cho b t khoáng 53 B ng 2.10: Các ch tiêu c a b t khoáng 53 B ng 2.11: Các ch tiêu c lỦ quy đ nh cho nh a đ ng 54 B ng 2.12: Ki m tra v t li u trình s n xu t h n h p bê tông nh a 55 B ng 2.13: Ki m tra t i tr m tr n 56 B ng 2.14: Ki m tra thi công l p bê tông nh a 57 B ng 2.15: Sai s cho phép c a đ c tr ng hình h c 57 B ng 2.16: Tiêu chu n nghi m thu đ b ng ph ng 58 B ng 2.17: Tiêu chu n nghi m thu đ nhám m t đ ng 58 B ng 3.1 Th ng tình hình th c hi n d án n m 2016-2017 75 B ng 3.2 Th ng k v thông tin kh o sát 79 B ng 3.3 Th ng k m c đ nh h ng c a y u t 80 B ng 3.4 S tr ng h p tính tốn 86 B ng 3.5 T ng th ng y u t 86 B ng 3.6 S tr ng h p tính tốn 87 B ng 3.7 T ng th ng y u t 87 B ng 3.8 K t qu ki m đ nh KMO and Bartlett 87 B ng 3.9 Ma tr n nh n t đư xoay 88 B ng 3.10 KMO and Bartlett's Test 88 B ng 3.11 Ma tr n nhân t xoay 89 CÁC KÝ HI U, THU T NG - QLDA TXD : Qu n d án đ u t xây d ng - QLXD : Qu n xây d ng - QLDA : Qu n d án - QLDAXD : Qu n d án xây d ng - NT : Nhà th u - C T : Ch đ u t - CLCTXD : Ch t l - C T-BQL : Ch đ u t Ban qu n - NSNN : Ngân sách nhà n - QLCLXD : Qu n ch t l ng xây d ng - QLCL : Qu n ch t l ng - TVGS : T v n giám sát - BTN : Bê tông nh a - GTVT : Giao thông v n t i ng cơng trình xây d ng c M U Tính c p thi t c aăđ tài V i nh n th c m t qu c gia hi n đ i, phát tri n trình đ cao tr c h t ph i có m t h th ng giao thông hi n đ i, thu n l i, hi u qu an tồn, c ng nâng cao ch t l ng cu c s ng c a ng i dân D i s lưnh đ o c a ng, Nhà n c, s h tr , giúp đ c a b , ngành đ a ph ng, k t c u h t ng giao thơng c a Thành ph H Chí Minh đư có s phát tri n v t b c Nhi u cơng trình quan tr ng, thi t y u đ c đ a vào s d ng, t o di n m o m i cho Thành ph , có qu n Gò V p, đóng góp tích c c vào s nghi p phát tri n kinh t - xã h i b o đ m qu c phòng - an ninh c a đ a ph ng V v trí đ a lý, qu n Gò V p c a ngõ phía B c c a Thành ph H Chí Minh, giáp v i đ u m i giao thông quan tr ng c a Thành ph nh sân bay Tân S n Nh t, đ ng vành đai Qu c l 1A (đ ng Xuyên Á) tr c đ ng ph n i trung tâm Thành ph v i qu n ven t nh lân c n Hi n nay, n đ ng Tân S n Nh t ậ Bình L i ậ Vành đai đ c đ u t qua qu n Tân Bình, Gò V p, Bình Th nh ây tr c giao thơng có Ủ ngh a quan tr ng đ i v i Thành ph qu n Gò V p Theo s li u th ng kê, đ a bàn qu n Gò V p, s l ng xe ôtô, xe g n máy đ ng kỦ qu n lỦ đ c đ a bàn g m: 2.900 chi c xe ôtô, 283.414 chi c xe g n máy S li u ch a tính đ n s đ ng kỦ đ a ph ng khác chuy n đ n, ra, r t nhi u lo i ph ng ti n thô s khác tham gia giao thông nh xe đ p, xe đ p n, xe bánh,… V i s l ng xe l u hành trên, nguy c x y ùn t c giao thông t i qu n r t l n, nh t vào gi cao m sáng t gi đ n gi , chi u t 16 gi đ n 19 gi Vì v y, nh ng n m g n hi n đ a bàn qu n Gò V p, quy n Thành ph H Chí Mính đư ti n hành đ u t r t nhi u cơng trình l n nh : ng Phan V n Tr , đ ng Quang Trung, đ ng Nguy n Oanh, … Hi n đ a bàn qu n Gò V p c ng b t đ u nâng c p, m r ng thêm m t s n đ ng nh : đ ng Nguy n Oanh, Nguy n V n L ng, Nguy n Thái S n, đ ng Nguy n V n Công, đ ng Lê Lai, đ ng Nguy n B nh Khiêm t ngân sách thành ph … Trên th c t phát tri n c a nhi u qu c gia th gi i đư cho th y không m t n n kinh t có th phát tri n tồn di n n u khơng có m t n n t ng c s h t ng v ng ch c Bên c nh đó, đ có đ c c s h t ng v ng ch c cơng B ng 1: T ngăph Giá tr đ c tr ng ban đ u Nhân t 10 11 12 13 14 15 16 ngăsaiătrích Extraction Sums Squared Loadings T ng % Ph sai 8.247 51.543 51.543 8.247 51.543 1.794 11.214 62.758 1.794 11.214 1.333 8.328 71.086 1.333 8.328 785 719 608 446 348 323 275 260 225 221 171 131 113 4.906 4.496 3.802 2.790 2.177 2.017 1.718 1.622 1.409 1.379 1.071 817 709 75.991 80.487 84.289 87.079 89.257 91.274 92.992 94.614 96.023 97.402 98.474 99.291 100.000 8.247 51.543 51.543 8.247 51.543 1.794 11.214 62.758 1.794 11.214 1.333 8.328 71.086 1.333 8.328 ng Tích l y% T ng % Ph sai of Rotation Sums Squared Loadings ng Tích l y % T ng % Ph n g sai of Tích l y% 35.35 56.15 62.758 3.327 20.793 71.08 71.086 2.390 14.936 51.543 5.657 35.357 35.35 56.15 62.758 3.327 20.793 71.08 71.086 2.390 14.936 51.543 5.657 35.357 B ng T ngăph Giá tr đ c tr ng ban đ u Nhân t % Ph T ng sai 10 11 12 13 14 7.118 1.769 1.275 720 713 484 360 347 280 255 223 189 136 130 ngăsaiătrích Extraction Sums Squared Loadings of Rotation Sums Squared Loadings % ng 50.844 12.637 9.104 5.141 5.093 3.459 2.575 2.481 2.000 1.824 1.595 1.353 968 926 Tích l y% 50.844 63.481 72.585 77.727 82.819 86.278 88.853 91.334 93.334 95.157 96.752 98.105 99.074 100.000 Ph T ng sai ng Tích l y% 7.118 50.844 50.844 1.769 12.637 63.481 1.275 9.104 72.585 T ng % Ph sai ng 5.260 37.569 2.632 18.802 2.270 16.214 of Tích l y% 37.569 56.371 72.585 B ng Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B Std Error (Constant) 1.608 373 YT2 014 066 YT4 094 YT5 t Sig Tolerance VIF 4.312 000 020 216 029 633 1.580 098 120 960 039 350 1.860 050 107 059 466 042 337 1.966 YT6 151 082 212 1.836 020 409 1.443 YT7 162 060 008 2.684 009 470 1.128 YT9 -.090 097 -.109 -.921 060 392 1.551 YT10 -.123 100 -.138 -1.233 081 435 1.299 YT11 171 084 289 2.045 044 417 1.396 YT12 -.006 105 -.007 -.059 053 351 1.853 YT13 -.005 118 -.007 -.045 064 237 1.216 YT14 -.017 126 -.020 -.136 072 263 1.806 YT15 007 141 208 051 029 230 1.347 YT16 218 120 286 1.817 043 324 1.090 a Dependent Variable: CLCT Beta Collinearity Statistics B ng T CLCT ngăquan Pearson CLCTYT1 YT2 YT4 YT5 YT6 YT7 YT9 YT10 YT11 YT12 YT13 YT14 YT15 YT16 155 214* 508** 490** 454** 554** 271** 328** 551** 404** 447** 422** 410** 480** 116 029 000 000 000 000 005 001 000 000 000 000 000 000 105 104 105 104 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 155 839** 306** 310** 373** -.041 229* 160 118 249** 325** 276** 235* 268** Sig (2-tailed) 116 000 001 001 000 676 018 100 226 010 001 004 015 005 N 104 107 107 106 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 214* 839** 320** 344** 399** -.072 200* 133 148 341** 382** 340** 305** 368** 001 000 000 458 038 171 126 000 000 000 001 000 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N YT1 Pearson Correlation YT2 Pearson Correlation Sig (2-tailed) 029 000 N YT4 105 107 108 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 508**.306** 320** 698** 447** 519** 328** 411** 468** 531** 423** 375** 420** 368** 000 000 000 001 000 000 000 000 000 000 000 Pearson Correlation YT5 Sig (2-tailed) 000 001 001 N 104 106 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 490**.310** 344** 698** 649** 376** 484** 510** 511** 595** 537** 513** 502** 473** Sig (2-tailed) 000 001 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 N 105 107 108 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 454**.373** 399** 447** 649** 247** 571** 470** 427** 588** 613** 587** 477** 482** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 010 000 000 000 000 000 000 000 000 N 105 107 108 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 554**-.041 -.072 519** 376** 247** 140 314** 548** 217* 284** 290** 266** 286** Sig (2-tailed) 000 676 458 000 000 010 149 001 000 024 003 002 005 003 N 105 107 108 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 271**.229* 200* 328** 484** 571** 140 615** 483** 570** 643** 617** 571** 565** Sig (2-tailed) 005 018 038 001 000 000 149 000 000 000 000 000 000 000 N 105 107 108 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 328**.160 133 411** 510** 470** 314** 615** 612** 457** 500** 476** 521** 557** Sig (2-tailed) 001 100 171 000 000 000 001 000 000 000 000 000 000 000 N 105 107 108 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 551**.118 148 468** 511** 427** 548** 483** 612** 447** 519** 486** 446** 538** Sig (2-tailed) 000 226 126 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Pearson Correlation YT6 Pearson Correlation YT7 Pearson Correlation YT9 Pearson Correlation YT10 Pearson Correlation YT11 Pearson Correlation N YT12 105 107 108 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 404**.249** 341** 531** 595** 588** 217* 570** 457** 447** 694** 685** 662** 623** Sig (2-tailed) 000 010 000 000 000 000 024 000 000 000 000 000 000 000 N 105 107 108 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 447**.325** 382** 423** 537** 613** 284** 643** 500** 519** 694** 764** 798** 723** Sig (2-tailed) 000 001 000 000 000 000 003 000 000 000 000 000 000 000 N 105 107 108 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 422**.276** 340** 375** 513** 587** 290** 617** 476** 486** 685** 764** 792** 709** Sig (2-tailed) 000 004 000 000 000 000 002 000 000 000 000 000 000 000 N 105 107 108 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 410**.235* 305** 420** 502** 477** 266** 571** 521** 446** 662** 798** 792** 750** Sig (2-tailed) 000 015 001 000 000 000 005 000 000 000 000 000 000 N 105 107 108 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 480**.268** 368** 368** 473** 482** 286** 565** 557** 538** 623** 723** 709** 750** Sig (2-tailed) 000 005 000 000 000 000 003 000 000 000 000 000 000 000 N 108 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 Pearson Correlation YT13 Pearson Correlation YT14 Pearson Correlation YT15 Pearson Correlation YT16 Pearson 000 Correlation 105 107 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 108 ... công; K t qu đ t đ c ánh giá ch đ c nh ng t n đ ng c a công tác qu n lý ch t l thi công d án giao thông đ ng b đ a bàn qu n Gò V p; ng xu t gi i pháp nâng cao công tác qu n lý ch t l ng thi công. .. l ng công trình xây d ng theo giai đo n d án hi n 11 Công tác v qu n lý ch t l 1.3 ng xây d ng 1.3.1 Công tác v qu n lý ch t l 1.3.2 .Công tác v qu n lý ch t l c ta th gi i 12 ng... xu t gi i pháp nâng cao hi u qu công tác qu n lý ch t l ng cơng trình giao thơng th đ a bàn qu n Gò V p 92 3.4.1 Gi i pháp v t ch cth c hi n v n b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng tư vấn thiết kế công trình thủy lợi trên địa bàn quận 12 , Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng tư vấn thiết kế công trình thủy lợi trên địa bàn quận 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay