Đề thi HSG cấp huyện môn Hóa học Lớp 8 (30 đề + đáp án chi tiết)

121 56 1
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 22:20

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Hóa học lớp 8 (30 đề + đáp án chi tiết);ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN: HÓA HỌC LỚP 8 ĐỀ SỐ: 01Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)ĐỀ BÀICâu 1: (2,0 điểm) Cho các oxit có công thức sau: Fe2O3, K2O, N2O5, Mn2O7, CO. 1. Những oxit nào thuộc loại oxit axit, oxit bazơ? 2. Gọi tên các oxit. Viết công thức của các axit và bazơ tương ứng với các oxit trên.Câu 2: (2,0 điểm) Hoàn thành các phương trình hóa học sau:a, Fe + Cl2 FeCl3 e, C2H6O + O2 CO2 + H2Ob, Mg + HNO3 Mg(NO3)2 + N2O + H2O g, Fe3O4 + CO Fe + CO2c, Na + H2O NaOH + H2 h, Cu(NO3)2 CuO + NO2 + O2d, CxHy + O2 CO2 + H2O i, FexOy + Al FeO + Al2O3Câu 3: (2,0 điểm) Một nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 58. Biết rằng nguyên tử khối của X nhỏ hơn 40. Xác định số hạt mỗi loại của nguyên tử X. Cho biết kí hiệu hóa học và tên gọi của X (coi nguyên tử khối bằng khối lượng hạt nhân).Câu 4: (2,0 điểm) Tính:1. Số mol N2 có trong 4,48 lit N2 (đktc).2. Thể tích O2 (đktc) của 9.1023 phân tử O23. Số nguyên tử oxi có trong 15,2 gam FeSO44. Khối lượng của hỗn hợp khí X gồm: 6,72 lit H2 và 8,96 lit SO2 (đktc).Câu 5: (2,0 điểm)1. Tính khối lượng NaCl cần thêm vào 600 gam dung dịch NaCl 20% để thu được dung dịch NaCl 40%.2. Tính khối lượng CuSO4.5H2O cần thêm vào 500 gam dung dịch CuSO4 8% để thu được dung dịch CuSO4 15%.Câu 6: (2,0 điểm) Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các chất rắn đựng trong các lọ bị mất nhãn riêng biệt sau: BaO, P2O5, Na2O, CuO.Câu 7: (2,0 điểm): Cho hỗn hợp khí X gồm CO và H2. Đốt cháy hoàn toàn V1 lit hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 2,24 lit O2. Cho V2 lit hỗn hợp X phản ứng vừa hết với 24g CuO nung nóng. Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.1. Tính tỉ lệ thể tích V1 V2 ?2. Nếu cho V2 lit X tác dụng vừa đủ với khí oxi thì cần dùng bao nhiêu lit oxi?Câu 8: (2,0 điểm) Độ tan của CuSO4 ở 800C và 200C lần lượt là 87,7g và 35,5g. Khi làm lạnh 1877 gam dung dịch CuSO4 bão hòa từ 800C xuống 200C thì có bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch.Câu 9: (2,0 điểm) Cho 6,72 lít CO (ở đktc) từ từ đi qua 13,05 gam một oxit sắt nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. 1, Tìm CTHH của oxit sắt 2, Tính phần trăm về thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng.Câu 10: (2,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn 25,8 gam kim loại kiềm A và oxit của nó vào nước dư thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được 33,6 gam chất rắn khan. Xác định kim loại kiềm A và khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.(Cho biết: H=1; O=16; K=39; Cu=64; C=12; Ca=40; Fe=56; S=32; N=14; Cl=35,5; Na=23)Hết HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ: 01CâuNội dungĐiểm1 Oxit bazơ: Fe2O3, K2O; Oxit axit: N2O5, Mn2O7 Tên gọi: Fe2O3 sắt (III) oxit; K2O kali oxit; N2O5 đinitơ pentaoxit Mn2O7 mangan (VII) oxit; CO cacbon oxit. CTHH của bazơ tương ứng: Fe(OH)3, KOH CTHH của axit tương ứng: HNO3; HMnO40,51,00,250,252a, 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 b, 4Mg + 10HNO3 4Mg(NO3)2 + N2O + 5H2O c, 2Na + 2H2O 2NaOH + H2e, C2H6O + 3O2 2CO2 + 3H2Og, Fe3O4 + 4CO 3Fe + 4CO2h, 2Cu(NO3)2 2CuO + 4NO2 + O2d, CxHy + (x+y4)O2 xCO2 + y2H2Oi, 3FexOy + 2(yx)Al 3xFeO + (yx)Al2O30,250,250,250,250,250,250,250,253Gọi số hạt proton, nơtron, electron của X tương ứng là p, n, e Ta có: 2p + n = 58 và p + n < 40 => p < 19,33Vậy chỉ có p = 19 thỏa mãn=> n = 20, e = p = 19Vậy X là Kali, kí hiệu hóa học là K0,250,50,250,50,541. Ta có: nN2 = 4,48:22,4 = 0,2 (mol).2. nO2 = 9.1023: 6. 1023 = 1,5 (mol); VO2 = 1,5.22,4 = 33,6 (l).3. nFeSO4 = 15,2: 152 = 0,1 (mol); nO = 4.0,1 = 0,4(mol); NO = 0,4.6. 1023 =2,4.10234. nH2 = 6,72:22,4 = 0,3 (mol) > mH2 = 0,3.2 = 0,6 (g). nSO2 = 8,96:22,4 = 0,4 (mol) > mSO2 = 0,4.64 = 25,6 (g).mhhX = 0,6+25,6 = 31,2 (g).0,50,50,50,551. Gọi số mol NaCl cần lấy là x ( x>0).Ta có: = → x= mol→ mNaCl = 58,5 . = 200 g2. Gọi số mol CuSO4.5H2O cần lấy là a ( a>0)Ta có: = → a= mol→ mCuSO .5H O= 250 x = 71,43 g1,01,06 Trích mẫu thử. Cho các mẫu thử lần lượt tác dụng với nước. + Mẫu thử nào không tác dụng và không tan trong nước là CuO. + Những mẫu thử còn lại đều tác dụng với nước để tạo ra các dung dịch.PTHH: BaO + H2O → Ba(OH)2 P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 Na2O + H2O → 2NaOH Nhỏ lần lượt các dung dịch vừa thu được vào quỳ tím+ Dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ là dd axit => Chất ban đầu là P2O5+ Những dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu xanh là hai dd bazơ. Sục khí CO2 lần lượt vào hai dung dịch bazơ:+ Dung dịch nào xuất hiện kết tủa trắng => chất ban đầu là BaO+ Dung dịch còn lại không có kết tủa => Chất ban đầu là Na2OPTHH: Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3  + H2O 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O0,250,250,250,250,250,250,250,2571. Gọi x, y lần lượt là số mol CO, H2 có trong V1 lit hhX. Gọi kx, ky lần lượt là số mol CO, H2 có trong V2 lit hhX. nO2 = 2,24;22,4= 0,1 mol; nCuO = 24:80 = 0,3 mol. 2CO + O2 2CO2 (1)Mol: x 0,5x 2H2 + O2 2H2O (2) Mol: y 0,5y CO + CuO Cu + CO2 Mol: kx kx H2 + CuO Cu+ H2O Mol: ky kyTa có hệ pt: 0,5x + 0,5y = 0,1 (1) kx + ky = 0,3 (2)Lấy (2) : (1) ta được: k = 32. Vậy V1V2 = 23.2. Theo PTHH (1,2) ta có: Đốt cháy hoàn toàn V1 lit hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 2,24 lit O2> Đốt cháy hoàn toàn V2 = 32V1 lit hhợp X cần dùng vừa đủ 32.2,24 = 3,36 lit O2 0,250,250,250,250,250,250,250,258 + Ở 800C độ tan của CuSO4 là 87,7 g tức là: Cứ 187,7 g dd CuSO4 bão hòa hòa tan được 87,7 g CuSO4 và 100g H2O Vậy 1877 g dd CuSO4 bão hòa, hòa tan được 877g CuSO4 và 1000g H2O + Ở 200C độ tan của CuSO4 là 35,5 gam: Gọi x là số mol CuSO4 .5H2O tách ra Khối lượng H2O còn lại là: (1000 90x) gam Khối lượng CuSO4 còn lại là: (877 160x) gam Ta có: S = = Giải phương trình ta có: x = 4,08 mol Vậy khối lượng CuSO4.5H2O kết tinh tách ra là: 250 . 4,08 =1020 gam0,250,250,250,250,250,250,250,259 PTHH: FexOy + yCO xFe + yCO2, nCO = 6,72:22,4 = 0,3 molTa có  gồm 2 khí CO2 và CO dư Suy ra:  . Mặt khác:nCO2 = 75%.0,3 = 0,225 mol = nCOpư  nCO dư = 0,075 mol.  nO(trong oxit) = nCO = 0,225 mol  mO = 0,22516 = 3,6 gam  mFe = 13,05  3,6 = 9,45 gam  nFe = 0,16875 mol. Theo phương trình phản ứng ta có: nFe: nO = x : y = 0,16875 : 0,225 = 3:4 Vậy CTHH cần tìm là: Fe3O40,250,250,250,250,250,250,250,2510 Giả sử hỗn hợp chỉ gồm có kim loại A. 2A + 2H2O → 2AOH + H2 (1)Theo phương trình (1) ta có: = → A= 56,2 Giả sử hỗn hợp chỉ gồm A2O A2O + H2O → 2AOH (2) Theo phương trình (2) ta có: 2. = → A= 21,77→ Vậy 21,77 < A< 56,2 → Kim loại A là Na ( M=23), Hoặc K( M=39). Gọi x, y lần lượt là số mol của A và A2O ( x,y >0)TH1: A là Na Theo bài ra ta có hệ phương trình: → mNa = 0,03 .23 = 0,69 g → mNa O= 25,11gTH2: A là K Theo bài ra ta có hệ phương trình: → mK = 0,3 .39 = 11,7 g → mK O = 14,1g0,250,25 0,250,250,250,250,250,25Chú ý: Nếu học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa Nếu học sinh viết PTHH không ghi điều kiện, không cân bằng trừ ½ số điểm của PTHH đó Nếu bài toán tính theo PTHH mà PTHH viết sai thì không tính điểm. Hết ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN: HÓA HỌC LỚP 8 ĐỀ SỐ: 02Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)ĐỀ BÀI.Bài 1 (2,0 điểm) Viết các PTHH hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: KMnO4 → O2 → CuO → H2O→ H2 → HCl → H¬2 → H2O → H2SO4 Bài 2 (2,0 điểm) Tổng số hạt trong hạt trong hai nguyên tử của hai nguyên tố hoá học A và B là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử A nhiều hơn nguyên tử B là 12. Xác định hai nguyên tố A, B Bài 3 (2,0 điểm) Cho các oxit có công thức hóa học sau: CuO, MgO, CO2, Fe2O3, P2O5, MnO, Mn2O7, CO, N2O5, NO. Hãy cho biết oxit nào là oxit bazơ, oxit nào là oxit axit và viết công thức hóa học các bazơ hoặc axit tương ứng của các oxit đó. Gọi tên tất cả các chất có công thức hóa học cho sẵn và vừa viết mới. Bài 4 (2,0 điểm) Cho luồng khí Hiđro đi qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng(II) oxit nung nóng. Sau phản ứng thu được 16,8 g chất rắn A. a) Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra.b) Tính hiệu suất phản ứng.c) Tính số lít khí hiđro đã tham gia khử đồng(II) oxit trên ở đktc.Bài 5 (2,0 điểm ) Trình bày cách nhận biết các rắn màu trắng sau đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn: Na2O, MgO, NaCl , P2O5. Bài 6 (2,0 điểm) Hoà tan 16,2 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm R(hoá trị I) và oxit của nó tan hết vào nước thu được dung dich B có chứa 0,6 mol một bazơ tan . Hỏi R là kim loại nào? Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?Bài 7 (2,0 điểm) Hoàn thành các PTHH cho các sơ đồ phản ứng sau: a FexOy + H2SO4 Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 b CuS + HNO3 Cu(NO3)2 + H2O + NO + H2SO4 c FexOy + CO FeO + CO2 d Mg + HNO3 Mg(NO3)2 + H2O + N2 Bài 8 (2,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn khí A cần dùng hết 8,96 dm3 khí oxi thu được 4,48 dm3 khí CO2 và 7,2g hơi nước.( Thể tích các khí đo ở ĐKTC)a) A do những nguyên tố nào tạo nên? Tính khối lượng A đã phản ứng.b) Biết tỷ khối của A so với hiđro là 8. Hãy xác định công thức phân tử của A. Bài 9 (2,0 điểm) Cho các chất sau : K ,Ag, MgO, H2, O2, S, Cl2 ,BaO, N2O5, Fe2O3 ,SiO2, CaCO3 , H2S, CuO, C, Fe, SO3. a) Những chất nào phản ứng được với O2 ? Viết PTHH. b) Những chất nào phản ứng được với H¬2 ? Viết PTHHc) Những chất nào phản ứng được với H2O ? Viết PTHH Bài 10 (2,0 điểm)Một hỗn hợp khí gồm N2 và H2 có tỉ khối so với hidro là 3,6. Sau khi đun nóng hỗn hợp trên một thời gian với bột sắt thì thu được hỗn hợp mới gồm N2, H2 và NH3 có tỉ khối so với hidro là 4,5. a Tính % về thể tích của hỗn hơp trước và sau phản ứng. b Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 ở trên.(Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và máy tính bỏ túi ) HẾTHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ: 02BàiNội dungĐiểmBài 1Viết đúng 1 PTHH được 0,25 điểm2,02KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O22Cu + O2 2CuOCuO + H2 Cu + H2O2H2O 2H2 + O2H2 + Cl2 2HCl2HCl + Zn ZnCl2 + H¬22H¬2 + O2 2H2OH2O + SO3 H2SO42,0Bài 22,0 Gọi số hạt p, n, e của A và B lần lượt là pA, nA, eA, pB, nB, eB Ta có: 2pA + nA + 2pB + nB = 142 2pA nA + 2pB nB = 42 → 4pA + 4pA = 184 → pA + pB = 46 ()Lại có: 2pA 2pB = 12 → pA pB = 6 () Từ () và () ta có: pA = 26 → A là Fe pB = 20 → B là Ca 0,50,50,50,5Bài 32,0Oxit bazơ và các bazơ tương ứng:(1đ)OxitTênBazơTênCuOĐồng(II) oxitCu(OH)2Đồng(II) hidroxitMgOMagie oxitMg(OH)2Magie hidroxitFe2O3Sắt(III) oxitFe(OH)3Sắt(III) hidroxitMnOMangan(II) oxitMn(OH)2Mangan(II) hidroxitOxit axit và các axit tương ứng(1đ)OxitTênAxitTênCO2Cacbon đioxitH2CO3Axit cacbonicP2O5điphotpho pentaoxitH3PO4Axit photphoricMn2O7Mangan(VII) oxitHMnO4Axit pemanganicN2O5đinitơ pentaoxitHNO3Axit nitricPhân loại, đọc tên đúng mỗi chất được 0,125đBài 42,0PTPƯ: CuO + H¬2 Cu + H2O 0,25Hiện tượng PƯ: Chất rắn dạng bột CuO có màu đen dần dần chuyển sang màu đỏ (chưa hoàn toàn).0,25Giả sử pứ xảy ra hoàn toàn ( H= 100%)  16,8 gam chất rắn A là Cu Theo PTHH nCu = nCuO = 2080 = 0,25 mol mCu = 0,25.64 = 16 (g) < 16,8(g) Giả sử sai, H 0 0 < 2b < 0,6 0 < b < 0,3Từ () MR(a + 2b) + 16b = 16,2 MR. 0,6 + 16b = 16,2 b = Với b > 0 16,2 – 0,6 MR > 0 MR > 27 Với b < 0,3 16,2 – 0,6 MR < 4,8 MR > 19 19 < MR < 27 R là Na•Thay MR = 23 vào () ta có : 23a + 62b = 16,2 ()•Từ () và () ta được a = 0,3 mol; b = 0,15 mol mNa = 0,3. 23 = 6,9 (g) ; mNa O = 0,15.62 = 9,3(g)0,50,50,50,5Bài 7 Cân bằng đúng mỗi PTHH 0,5 đ2,0a2FexOy+(6x2y)H2SO4 xFe2(SO4)3+(6x2y)H2O+(3x2y)SO2 b 3CuS+14HNO3 3 Cu(NO3)2 + 4H2O + 8NO + 3H2SO4 c FexOy + (yx)CO xFeO + (yx) CO2d 5Mg + 12HNO3 5Mg(NO3)2 + 6H2O + N2 Bài 82,0Sơ đồ PƯ cháy: A + O2  CO2  + H2O ; mO trong O2 = ; mO sau PƯ = mO (trong CO2 + trong H2O) = a) Sau phản ứng thu được CO2 và H2O => trước PƯ có các nguyên tố C, H và O tạo nên các chất PƯ. Theo tính toán trên: tổng mO sau PƯ = 12,8 g = tổng mO trong O2. Vậy A không chứa O mà chỉ do 2 nguyên tố là C và H tạo nên. mA đã PƯ = mC + mH = b) Ta có: MA = 8.2 = 16 g; Đặt CTPT cần tìm là CxHy với x, y nguyên dương MA = 12x + y = 16g => phương trình: 12x + y = 16 () Tỷ lệ x: y= nC: nH = thay vào (): 12x + 4x = 16  x= 1 => y = 4. Vậy CTPT của A là CH40,25đ0,25đ0,25đ0,5đ0,25đ0,5đBài 9Viết đúng, nhận xét đúng mỗi PTHH được 0,125 điểm2,0a,Những chất nào phản ứng được với O2 là: K , H2, S, H2S, C, Fe.4K + O2 ® 2K2O2H2 + O2 ® 2H2OS + O2 ® SO2C + O2 ® CO23Fe + 2O2 ® Fe3O42H2S + 3O2 ® 2H2O + 2SO2 a,Những chất nào phản ứng được với H2 là: O2, S,Cl2, Fe2O3,CuO,C. 2H2 + O2 ® 2H2OH2 + S ® H2SH2 + Cl2 ® 2HCl3H2 + Fe2O3 ® 3H2O + 2FeH2 + CuO ® H2O + Cu2H2 + C ® CH4a,Những chất nào phản ứng được với H2O là: K ,BaO, N2O5, SO3.2H2O + 2K ® 2KOH + H2 2H2O + BaO ® Ba(OH)2 H2O + N2O5 ® 2HNO3 2H2O + SO2 ® H2SO4 Bài 10Gọi số mol N2 trong hh ban đầu là x mol mN¬2 = 28x (g) số mol H2 trong hh ban đầu là y mol mH¬2 = 2y (g)Theo đề bài Mhh = 3,6.2 = 7,2 = 7,2 = Với chất khí ở cùng điều kiện,tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol nên ta có:% VN2 = .100% = 20% ; % VH2 = .100% = 80%Khi đun nóng hh với bột sắt sẽ xảy ra PƯHH:N2 + 3H2 2NH3 Theo đề bài nN2 : nH2 = 1 : 4Theo PTHH nN2 : nH2 = 1 : 3 H2 dư, nên tính toán theo N2Gọi số mol N¬2 đã pứ là a mol → nN2 còn lại là : (x – a)molTheo PTHH nH2 pứ = 3.N¬2 = 3.a mol → nH2 còn lại là : (y – 3a)molTheo PTHH nNH3 tạo ra = 2.N¬2 = 2.a mol .Mà Mhh sau pứ = 4,5.2 = 9 = 9 = → a = 0,5x ; Kết hợp với y = 4x Vậy hh khí sau pứ gồm : nN2 = x – 0,5x = 0,5x(mol) ; nH2 = 4x – 3.0,5x = 2,5x(mol) nNH3 = 2. 0,5x = x(mol) → nhh = 0,5x + 2,5x + x = 4x(mol)Với chất khí ở cùng điều kiện,tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol nên ta có:% VN2 = .100% = 12,5% ; % VH2 = .100% = 62,5%% VNH3 = .100% = 25%2,0đ0,5đ0,5đ0,5đLấy x mol N2 mà chỉ có 0,5x mol N2 phản ứng.→ Hiệu suất phản ứng là: H = .100% = 50% 0,5đLưu ý : Phương trình hóa học : nếu sai cân bằng hay thiếu điều kiện thì trừ ½ số điểm dành cho phương trình hóa học đó. Bài toán giải theo cách khác đúng kết quả, lập luận hợp lý vẫn đạt điểm tối đa. nếu tính toán nhầm lẫn dẫn đến kết quả sai trừ ½ số điểm dành cho nội dung đó. Nếu dùng kết quả sai để giải tiếp thì không chấm điểm các phần tiếp theo.Hết ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN: HÓA HỌC LỚP 8 ĐỀ SỐ: 03Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)ĐỀ BÀII. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (10 điểm). Chọn câu trả lời đúng và làm vào tờ giấy thi.Câu 1. Những chất nào sau đây phản ứng với nước ở điều kiện thường:A. K, Ca, BaO, P2O5 B. FeO, Al, CuO, BaO C. P2O5, MgO, CO2, Na D. BaO, K2O, Na, SO2Câu 2. Cho các kim loại Cu, Mg, Fe, Zn có cùng khối lượng tác dụng với dung dịch HCl dư. Kim loại nào phản ứng cho được nhiều khí hiđro hơn:A. Zn B. Fe C. Cu D. MgCâu 3. Phản ứng của Fe với Oxi như hình vẽ sau:Vai trò của lớp nước ở đáy bình là: A. Giúp cho phản ứng của Fe với Oxi xảy ra dễ dàng hơn. B. Hòa tan Oxi để phản ứng với Fe trong nước. C.Tránh vỡ bình vì phản ứng tỏa nhiệt mạnh D. Cả 3 vai trò trên.Câu 4. Chất X cháy trong oxi. Đốt cháy hoàn toàn chất X rồi dẫn sản phẩm thu được vào nước vôi trong dư thu được kêt tủa trắng. X có thể là:A. CH4 B. CO2 C. P D. CCâu 5. Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 20 gam bột CuO nung nóng. Sau một thời gian thấy khối lượng chất rắn trong ống sứ còn lại 16,8 gam. Phần trăm khối lượng CuO đã bị khử là:A. 60% B. 70% C. 75% D. 80%Câu 6: Một mẫu khí thải công nghiệp có chứa các khí: CO2, SO2, NO2, H2S. Để loại bỏ các khí đó một cách hiệu quả nhất, có thể dùng dung dịch nào sau đây?A. NaOH.B. HCl. C. Ca(OH)2. D. CaCl2.Câu 7. Cho hỗn hợp A gồm Fe và Fe2O3. Chi hỗn hợp làm 2 phần bằng nhau: Phần 1: Ngâm trong dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 0,672 lít khí H2 (đktc) Phần 2: Đun nóng sau đó cho khí H2 dư đi qua thì thu được 2,8 gam Fe.Thành phần phần trăm theo khối lượng của Fe2O3 trong hỗn hợp đầu gần đúng nhất với giá trị nào sau đây:A. 61,9% B. 48,8% C. 41,9% D. 70%Câu 8: Cho biết công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với S và hợp chất của nguyên tố Y với hiđro như sau (X, Y là những nguyên tố nào đó) lần lượt là X2S3, YH3.Công thức hóa học đúng cho hợp chất của X với Y làA. XY. B. X3Y2. C. X3Y. D. X2Y3.Câu 9: Cho các oxit có công thức hóa học như sau: SO3 (1), N2O5 (2), CO2 (3), Fe2O3 (4), CuO (5), CaO (6), Mn2O7 (7). Những chất thuộc loại oxit axit là:A. (1), (2), (3) B. (1), (2), (3), (6). C. (1), (2), (3),(7) D. (1),(2), (3),(4).Câu 10: Hòa tan 2,5 g CuSO4.5H2O vào 150 gam dd CuSO4 2% thì thu được dd mới có nồng độ:A. 4,2%. B.2,5%. C.3,1%. D. 3,02%.Câu 11: Tỉ khối của khí X đối với khí hiđro là 16, tỉ khối của khí X đối với khí Y là 0,727 . Y có thể là khí nào sau đây?A. C3H8 B. N2 C. O2. D. SO2Câu 12: Cho phản ứng: Fe + HNO3 > Fe(NO3)3 + NH4NO3 + H2OTổng hệ số tối giản của phương trình sau khi cân bằng là:A. 46. B. 48 C. 50 D. 58Câu 13: Đặt hai đĩa cân ở vị trí thăng bằng. Giả sử đặt lên đĩa cân A 3,75 mol NaOH và đặt lên đĩa cân B 9.1023 phân tử CaCO3. Hỏi vị trí 2 đĩa cân như thế nào :A. Hai đĩa cân thăng bằng B. Đĩa B bị lệch xuống C. Đĩa A bị lệch xuống D. Đĩa B bị lệch lênCâu 14: Để tăng năng suất cho cây trồng, một nông dân đến cửa hàng phân bón để mua phân đạm. Cửa hàng có các loại phân đạm sau: NH4NO3, (NH2)2CO; (NH4)2SO4, NH4Cl. Theo em, nếu bác nông dân mua 500kg phân đạm thì nên mua loại phân đạm nào là có lợi nhất( Biết rằng phân đạm tốt có hàm lượng nitơ lớn):A. NH4Cl B. (NH2)2CO C. (NH4¬)2SO4 D. NH4NO3Câu 15. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 75 ml dung dịch Ca(OH)2 nồng độ 1M. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm:A. Chỉ có CaCO3 B. Chỉ có Ca(HCO3)2 C. CaCO3 và Ca(OH)2 D. CaCO3 và Ca(HCO3)2Câu 16. Hòa tan 25 gam chất X vào 100gam nước được dung dịch có khối lượng riêng là 1,143 gml. Nồng độ phần trăm và thể tích dung dịch thu được là:A. 20% và 109,36ml B. 10% và 109,4ml C. 20% và 120,62ml D. 18% và 109,36mlCâu 17: Một hợp chất X có dạng Na2CO3.aH2O trong đó oxi chiếm 72,72% theo khối lượng. Công thức của X là:A. Na2CO3.5H2O B. Na2CO3.7H2O C. Na2CO3.10H2O D. Na2CO3.12H2OCâu 18: Thả viên Na vào cốc nước pha vài giọt phenolphtalein. Khi viên Na tan hết, màu của dung dịch sau phản ứng A. Vẫn giữ nguyên B. Chuyển sang màu xanh C. Bị mất màu D. Chuyển sang màu hồngCâu 19: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất A cần 2,24 lít khí oxi (đktc) thu được sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 4,2 gam đồng thời xuất hiện 7,5 gam kết tủa. Tính giá trị của m làA. 0,8 gam B. 1 gam C. 1,5 gam D. 1,75 gamCâu 20: Cho a gam Na tác dụng với p gam nước (dư) thu được dung dịch NaOH nồng độ x%. Cho b gam Na2O tác dụng với p gam nước (dư) cũng thu được dung dịch NaOH nồng độ x%. Biểu thức tính p theo a và b là A. p = B. p = C. p = D. p = .II. PHẦN TỰ LUẬN (10 điểm).Câu 1: (2,5 điểm)a. Cho các chất: KMnO4, SO3, Zn, CuO, KClO3, Fe2O3, P2O5, CaO, CaCO3. Hỏi trong số các chất trên, có những chất nào. Nhiệt phân thu được O2 ? Tác dụng được với H2O, với H2?Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các thí nghiệm trên (ghi rõ đk phản ứng nếu có).b. Bằng phương pháp hóa học hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch không màu mất nhãn chứa trong các lọ sau: Dung dịch axit clohiđric, dung dịch nari hiđroxit, Natri cacbonat, nước cất và muối ăn. c. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng cách nhiệt phân KMnO4 hoặc KClO3. Hỏi khi sử dụng khối lượng KMnO4 và KClO3 bằng nhau thì trường hợp nào thu được thể tích khí oxi nhiều hơn? (các khí đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất)Câu 2:(2 điểm) Cho sơ đồ: M2(CO3)n + H2SO4 → M2(SO4)n + CO2↑ + H2O (M là kim loại có hóa trị n)a. Cân bằng phương trình hóa học trênb. Nếu hòa tan hoàn toàn muối trên M2(CO3)n bằng một lượng dung dịch H2SO4 9,8% (vừa đủ), thu được một dung dịch muối sunfat có nồng độ bằng 14,18%. Tìm kim loại M.Câu 3: (2 điểm)a. Tính số nguyên tử, số phân tử có trong 4,9 gam H2SO4 nguyên chất.b. Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O và bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 8% để điều chế được 280 gam dung dịch CuSO4 16%.c. Một oxit kim loại có thành phần % khối lượng của oxi là 30%. Tìm công thức oxit biết kim loại trong oxit có hoá trị III.Câu 4: (2,5 điểm)Khử hoàn toàn 16 gam một oxit sắt (dạng bột) bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Người ta nhận thấy lượng CO2 sinh ra vượt quá lượng CO cần dùng là 4,8 gam. Cho lượng chất rắn thu được sau phản ứng hòa tan trong dung dịch H2SO4 0,5M (vừa đủ), thu được V lít khí (đktc). Dẫn từ từ V lít khí đó đến khi hết qua 20 gam bột CuO nung nóng, thu được a gam chất rắn.a, Hãy xác định công thức oxit sắt.b, Tính V và thể tích dung dịch H2SO4 cần dùng.c, Tính a. Câu 5: (1điểm) Hỗn hợp khí A gồm cacbon oxit và không khí ( nitơ chiếm 80% và oxi chiếm 20% về thể tích). Biết 6,72 lít hỗn hợp A ở đktc cân nặng 8,544 gam. Hãy tính % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A?Cho: Fe =56, Al = 27, H = 1, Cl = 35,5, S = 32, O = 16, Cu = 64, K = 39, N = 14, Cu = 64......................................Hết......................................Thí sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ: 03I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (10 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm Câu12345678910ĐánA,DDCA, DDA, CBACDCâu11121314151617181920ĐánADABDACDBBII. PHẦN TỰ LUẬN (10 điểm)Câu 1: (2,5đ)a. Cho các chất: KMnO4, SO3, Zn, CuO, KClO3, Fe2O3, P2O5, CaO, CaCO3. Hỏi trong số các chất trên, có những chất nào. Nhiệt phân thu được O2 ? Tác dụng được với H2O, với H2?Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các thí nghiệm trên (ghi rõ đk phản ứng nếu có).b. Bằng phương pháp hóa học hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch không màu mất nhãn chứa trong các lọ sau: Dung dịch axit clohiđric, dung dịch nari hiđroxit, Natri cacbonat, nước cất và muối ăn. c. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng cách nhiệt phân KMnO4 hoặc KClO3. Hỏi khi sử dụng khối lượng KMnO4 và KClO3 bằng nhau thì trường hợp nào thu được thể tích khí oxi nhiều hơn? (các khí đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất)Phần Nội dungThangđiểmaNhững chất điều chế O2 là KMnO4; KClO3.PTHH: 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 (1)0,15 2KClO3 2KCl + 3O2 (2)0,15Chất tác dụng với H2O là: SO3, P2O5, CaOPTHH: SO3 + H2O H2SO40,15 P2O5 + 3H2O 2 H3PO40,15 CaO + H2O Ca(OH)20,15Tác dụng với H2 là: CuO, Fe2O3PTHH: CuO + H2 Cu + H2O0,15 Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O0,15bDùng quỳ tím nhận biết dd HCl hóa đỏ0,1Dd NaOH, Na2CO3 hóa xanh0,15Hai chất còn lại không đổi màu quỳ tím: Nước và muối ăn. 0,1Lấy 1 ít hai mẫu không đổi màu quỳ tím đem cô cạn mẫu nào để lại cặn là NaCl. Mẫu còn lại không để cặn là nước cất0,1Cho lần lượt HCl vào dung dịch làm quỳ tím chuyển xanh. Lọ nào có khí không màu bay ra là Na¬2CO3. Còn không có hiện tượng gì là NaOHNa2CO3 +2 HCl 2NaCl + CO2 + H2ONaOH + HCl NaCl + H2O0,25c.Vì lấy cùng khối lượng, gọi m là khối lượng KMnO4 = khối lượng KClO3PTHH: 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 (1)0,15 2KClO3 2KCl + 3O2 (2)0,15Theo (1) số mol O2 = 0,5nKMnO4 = m316 (mol) 0,15Theo (2) số mol O2 = 1,5nKClO3 = m245 (mol) 0,15Theo trên: m316 < m245 vậy lấy cùng khối lượng thì KClO3 cho nhiều khí O2 hơn.0,15Câu 2:(2đ) Cho sơ đồ: M2(CO3)n + H2SO4 → M2(SO4)n + CO2↑ + H2O: (M là kim loại có hóa trị n)a. Cân bằng phương trình hóa học trênb. Nếu hòa tan hoàn toàn muối trên M2(CO3)n bằng một lượng dung dịch H2SO4 9,8% (vừa đủ), thu được một dung dịch muối sunfat có nồng độ bằng 14,18%. Tìm kim loại M.PhầnNội dungThang điểmaM2(CO3)n + nH2SO4 M2(SO4)n + nCO2 +nH2O (1)0,25bGọi a là số mol M2(CO3)n phản ứngTheo (1): nH2SO4 = an mol → mH2SO4 = 98an (g)0,125 nM2(SO4)n = a (mol) →mM2(SO4)n = (2M + 96n)a (g)0,125 nCO2 = an (mol) → mCO2 = 44an (g)0,125mdd H2SO4 ban đầu = 1000an (g)0,25mdd sau pư = 2Ma + 1014an (g)0,375Theo bài ra ta có PT: 0,1418 = (2M +96n): (2M + 1014n)0,25→ M = 28n 0,25Biện luận chỉ có nghiệm n= 2 và M = 56 là hợp lý vậy kim loạii M là Fe.0,25Câu 3: (2đ)PhầnNội dungThang điểmanH2SO4 = 0,05 (m0l)Số nguyên tử = 0,05. 7. 6,02.1023 = 2,107.1023 (nguyên tử)0,25Số phân tử = 0,05 . 6,02.1023 = 0,301.1023 (phân tử)0,25bGọi a gam tinh thể CuSO4.5H2O, b lần lượt là số gam gam dung dịch CuSO4 8% 0,1HS lập luận sau đó áp dụng quy tắc đường chéo a (g): 64% 8% 16% B (g): 8% 48%ta có: a: b = ()0,25Mặt khác: a + b = 280 ()0,15Giải PT () và () ta được a = 40 (g)0,25 b = 240 (g)0,25cGọi A là kí hiệu HH kim loại hóa trị III trong hợp chấtTheo bài ra ta có công thức hợp chất dạng A2O30,1Ta có: 0,15Giải PT ta có A = 56 (Fe). Vậy công thức là Fe2O30,25Câu 4: (2,5 điểm)PhầnNội dungThang điểma. (1,5điểm)Gọi công thức của oxit sắt là FexOy (x, y nguyên dương)Các PTHH xảy ra: FexOy + yCO xFe + yCO2 (1) Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (2) CuO + H2 Cu + H2O (3) 0,150,150,15 Theo đề và theo (1): Lượng CO2 vượt quá lượng CO cần dùng chính là lượng O có trong oxit sắt mO = 4,8 gam. Vì khử hoàn toàn nên mFe = 16 – 4,8 = 11,2 gam = : = 0,2 : 0,3 = 2 : 3 Công thức của oxit sắt là Fe2O30,20,20,20,2b. (0,75điểm)nFe = = 0,2 molTheo (2): nH = nH SO = nFe = 0,2 mol VH = 0,2 22,4 = 4,48 lít Vdd (H SO ) = = 0,4 lít0,20,20,2c. (0,75điểm)Theo (3): nCu = nCuO = nH = 0,2 mol mCu = 0,2 64 = 12,8 g mCuO pư = 0,2 80 = 16 g a = mCu + mCuO dư = 12,8 + (20 – 16) = 16,8 g 0,20,20,25Câu 5: (1đ)PhầnNội dungThang điểm Khối lượng của 1 mol khí A ở đktc là:mA = 8,544 x 6,7222,4 = 28,48 gam0,2 Gọi x là số mol O2 trong 1 mol hỗn hợp khí A thì số mol N2 là 4x (mol), số mol CO là 1 – 5x (mol)0,2Ta có: 32x + 28.4x + 28(15x) = 28,48 => x = 0,12 (mol)0,2Số mol của N2 = 0,48 mol. Số mol của CO = 1 – 5. 0,12 = 0,4 (mol)0,10,1Phần trăm theo thể tích các khí là% CO = 40% , % O2 = 12% , % N2 = 48%0,2Ghi chú: Học sinh làm các cách khác, nếu đúng cho điểm tương đương. Các phương trình hoá học có chất viết sai không cho điểm, thiếu điều kiện phản ứng hoặc cân bằng sai thì trừ một nửa số điểm của phương trình đó. Trong các bài toán, nếu sử dụng phương trình hoá học không cân bằng hoặc viết sai để tính toán thì kết quả không được công nhận. Phần trắc nghiệm, đối với câu có nhiều lựa chọn đúng,chỉ cho điểm khi học sinh chọn đủ các phương án đúng.HếtĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN: HÓA HỌC LỚP 8 ĐỀ SỐ: 04Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)ĐỀ BÀICâu 1.(2,0 điểm) .Xác định các chất A, B, C, D, E rồi hoàn thành các phương trình hóa học sau:a. KMnO4 K2MnO4 + A + MnO2b. CH4 + A B + C c. D + A Cd. E CaO + B e. FexOy + D Fe + C Câu 2.(2,0 điểm).Cho hỗn hợp khí X gồm CO2 và N2 (ở đktc) có tỉ khối đối với khí oxi là 1,225.1) Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp X.2) Tính khối lượng của 1 lít hỗn hợp khí X (ở đktc).Câu 3.(3,0điểm).1. Độ tan của CuSO4 ở nhiệt độ t1 là 20g, ở nhiệt độ t2 là 34,2g. Người ta lấy 134,2g dd CuSO4 bão hòa ở nhiệt độ t2 hạ xuống nhiệt độ t1. Tính số gam tinh thể CuSO4.5H2O tách ra khổi dung dịch khi hạ nhiệt độ từ t2 xuống t1.2.Tính số gam Na cần thiết để phản ứng với 500 gam H2O tạo thành dung dịch NaOH có nồng độ 20%.Câu 4.(3,0 điểm).1. Bằng các phương pháp hoá học hãy nhận biết 4 khí là O2, H2, CO2, CO đựng trong 4 bình riêng biệt. Viết phương trình phản ứng (nếu có).2.Viết các phương trình hoá học và ghi đầy đủ điều kiện phản ứng (nếu có) ?a Cho khí oxi tác dụng lần lượt với: Sắt, nhôm, đồng, lưu huỳnh, cacbon, phôtphob Cho khí hiđro đi qua các ống mắc nối tiếp, nung nóng, chứa lần lượt các chất: MgO, CaO, CuO, Na2O, P2O5Câu 5.(3,0điểm).1. Nêu các hiện tượng và viết các phương trình hóa học xảy ra khi cho:a) Viên Na vào cốc nước có sẵn dung dịch phenolphtalein.b) Dẫn khí H2 đi qua bột đồng (II) oxit, nung nóng. 2. Cần bao nhiêu ml dung dịch H2SO4 2,5M và bao nhiêu ml dung dịch H2SO4 1M để pha trộn chúng với nhau được 600 ml dung dịch 1,5M.Câu 6.(2,0điểm). Hoà tan hoàn toàn 11,6 gam oxit của một kim loại (chưa biết hóa trị) cần dùng vừa đủ 73 gam dung dịch axit HCl 20%. Hãy tìm công thức oxit kim loại.Câu 7.(3,0điểm).1. Cho các nguyên tố : Ca ; C ; S ; H ; O . Hãy viết công thức hóa học các hợp chất oxit, axit, bazơ và muối tạo thành từ các nguyên tố trên .2.Trộn 300 gam dung dịch H2SO4 7,35% với 200 gam dung dịch HCl 7,3% thu được dung dịch X. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch XCâu 8.(2,0điểm). Hòa tan 8,7 gam một hỗn hợp gồm Kali và một kim loại M (hóa trị II) trong dung dịch HCl dư thì thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Hòa tan riêng 9 gam kim loại M trong dung dịch HCl dư thì thể tích khí H2 sinh ra chưa đến 11 lít khí H2 (đktc). Hãy xác định kim loại M.Cho:Mg = 24,Fe =56, Al=27, C=12, O=16, K=39, H=1, S=32, Cu=64, Cl= 35,5, Na = 23, Mn = 55, Ca = 40, N =14, Mg = 24. Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MƠN: HĨA HỌC - LỚP Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ SỐ: 01 ĐỀ BÀI Câu 1: (2,0 điểm) Cho oxit có cơng thức sau: Fe2O3, K2O, N2O5, Mn2O7, CO Những oxit thuộc loại oxit axit, oxit bazơ? Gọi tên oxit Viết công thức axit bazơ tương ứng với oxit Câu 2: (2,0 điểm) Hoàn thành phương trình hóa học sau: t t a, Fe + Cl2  e, C2H6O + O2   FeCl3  CO2 + H2O t b, Mg + HNO3  Mg(NO3)2 + N2O + H2O g, Fe3O4 + CO   Fe + CO2 t c, Na + H2O  NaOH + H2 h, Cu(NO3)2   CuO + NO2 + O2 t t d, CxHy + O2  i, FexOy + Al   CO2 + H2O  FeO + Al2O3 Câu 3: (2,0 điểm) Một nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron 58 Biết nguyên tử khối X nhỏ 40 Xác định số hạt loại nguyên tử X Cho biết kí hiệu hóa học tên gọi X (coi nguyên tử khối khối lượng hạt nhân) Câu 4: (2,0 điểm) Tính: Số mol N2 có 4,48 lit N2 (đktc) Thể tích O2 (đktc) 9.1023 phân tử O2 Số nguyên tử oxi có 15,2 gam FeSO4 Khối lượng hỗn hợp khí X gồm: 6,72 lit H2 8,96 lit SO2 (đktc) Câu 5: (2,0 điểm) Tính khối lượng NaCl cần thêm vào 600 gam dung dịch NaCl 20% để thu dung dịch NaCl 40% Tính khối lượng CuSO4.5H2O cần thêm vào 500 gam dung dịch CuSO4 8% để thu dung dịch CuSO4 15% Câu 6: (2,0 điểm) Bằng phương pháp hoá học nhận biết chất rắn đựng lọ bị nhãn riêng biệt sau: BaO, P2O5, Na2O, CuO Câu 7: (2,0 điểm): Cho hỗn hợp khí X gồm CO H2 Đốt cháy hoàn toàn V1 lit hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 2,24 lit O2 Cho V2 lit hỗn hợp X phản ứng vừa hết với 24g CuO nung nóng Các khí đo điều kiện tiêu chuẩn Tính tỉ lệ thể tích V1/ V2 ? Nếu cho V2 lit X tác dụng vừa đủ với khí oxi cần dùng lit oxi? Câu 8: (2,0 điểm) Độ tan CuSO4 800C 200C 87,7g 35,5g Khi làm lạnh 1877 gam dung dịch CuSO4 bão hòa từ 800C xuống 200C có gam tinh thể CuSO4.5H2O tách khỏi dung dịch Câu 9: (2,0 điểm) Cho 6,72 lít CO (ở đktc) từ từ qua 13,05 gam oxit sắt nung nóng đến phản ứng xảy hồn tồn Khí thu sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro 20 1, Tìm CTHH oxit sắt 2, Tính phần trăm thể tích khí CO2 hỗn hợp khí sau phản ứng Câu 10: (2,0 điểm) Hòa tan hồn tồn 25,8 gam kim loại kiềm A oxit vào nước dư thu dung dịch B Cô cạn dung dịch B thu 33,6 gam chất rắn khan Xác định kim loại kiềm A khối lượng chất hỗn hợp (Cho biết: H=1; O=16; K=39; Cu=64; C=12; Ca=40; Fe=56; S=32; N=14; Cl=35,5; Na=23) Hết -0 0 0 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) Câu HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ: 01 Nội dung - Oxit bazơ: Fe2O3, K2O; Oxit axit: N2O5, Mn2O7 - Tên gọi: Fe2O3 sắt (III) oxit; K2O kali oxit; N2O5 đinitơ pentaoxit Mn2O7 mangan (VII) oxit; CO cacbon oxit - CTHH bazơ tương ứng: Fe(OH)3, KOH - CTHH axit tương ứng: HNO3; HMnO4 t a, 2Fe + 3Cl2   2FeCl3 b, 4Mg + 10HNO3  4Mg(NO3)2 + N2O + 5H2O c, 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 t  2CO2 + 3H2O e, C2H6O + 3O2  t  3Fe + 4CO2 g, Fe3O4 + 4CO  t  2CuO + 4NO2 + O2 h, 2Cu(NO3)2  t  xCO2 + y/2H2O d, CxHy + (x+y/4)O2  t  3xFeO + (y-x)Al2O3 i, 3FexOy + 2(y-x)Al  Gọi số hạt proton, nơtron, electron X tương ứng p, n, e Ta có: 2p + n = 58 p + n < 40 => p < 19,33 Vậy có p = 19 thỏa mãn => n = 20, e = p = 19 Vậy X Kali, kí hiệu hóa học K Ta có: nN2 = 4,48:22,4 = 0,2 (mol) nO2 = 9.1023: 1023 = 1,5 (mol); VO2 = 1,5.22,4 = 33,6 (l) nFeSO4 = 15,2: 152 = 0,1 (mol); nO = 4.0,1 = 0,4(mol); NO = 0,4.6 1023 =2,4.1023 nH2 = 6,72:22,4 = 0,3 (mol) -> mH2 = 0,3.2 = 0,6 (g) nSO2 = 8,96:22,4 = 0,4 (mol) -> mSO2 = 0,4.64 = 25,6 (g) mhhX = 0,6+25,6 = 31,2 (g) Gọi số mol NaCl cần lấy x ( x>0) 0 Điểm 0,5 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0 58,5 x  120 200 40 = → x= mol 600  58,5 x 100 58,5 200 → mNaCl = 58,5 = 200 g 58,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 Ta có: Gọi số mol CuSO4.5H2O cần lấy a ( a>0) 1,0 160a  40 15 = → a= mol 250a  500 100 → mCuSO 5H O= 250 x = 71,43 g Ta có: - Trích mẫu thử - Cho mẫu thử tác dụng với nước + Mẫu thử không tác dụng không tan nước CuO + Những mẫu thử lại tác dụng với nước để tạo dung dịch PTHH: BaO + H2O → Ba(OH)2 P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 Na2O + H2O → 2NaOH - Nhỏ dung dịch vừa thu vào quỳ tím + Dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ dd axit => Chất ban đầu 0,25 0,25 0,25 0,25 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) P2O5 + Những dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu xanh hai dd bazơ 0,25 - Sục khí CO2 vào hai dung dịch bazơ: + Dung dịch xuất kết tủa trắng => chất ban đầu BaO 0,25 + Dung dịch lại khơng có kết tủa => Chất ban đầu Na2O 0,25 PTHH: Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3  + H2O 0,25 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O Gọi x, y số mol CO, H2 có V1 lit hhX 0,25 Gọi kx, ky số mol CO, H2 có V2 lit hhX nO2 = 2,24;22,4= 0,1 mol; nCuO = 24:80 = 0,3 mol 0,25 t 2CO + O2   2CO2 (1) 0,25 Mol: x 0,5x t 2H2 + O2   2H2O (2) Mol: y 0,5y t  Cu + CO2 CO + CuO  0,25 kx Mol: kx t H2 + CuO   Cu+ H2O Mol: ky ky 0,25 Ta có hệ pt: 0,5x + 0,5y = 0,1 (1) kx + ky = 0,3 (2) 0,25 Lấy (2) : (1) ta được: k = 3/2 Vậy V1/V2 = 2/3 Theo PTHH (1,2) ta có: 0,25 Đốt cháy hồn tồn V1 lit hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 2,24 lit O2 0,25 -> Đốt cháy hoàn toàn V2 = 3/2V1 lit hhợp X cần dùng vừa đủ 3/2.2,24 = 3,36 lit O2 + Ở 800C độ tan CuSO4 87,7 g tức là: - Cứ 187,7 g dd CuSO4 bão hòa hòa tan 87,7 g CuSO4 100g H2O 0,25 - Vậy 1877 g dd CuSO4 bão hòa, hòa tan 877g CuSO4 1000g H2O 0,25 + Ở 200C độ tan CuSO4 35,5 gam: 0,25 - Gọi x số mol CuSO4 5H2O tách 0,25 0,25 - Khối lượng H2O lại là: (1000 - 90x) gam - Khối lượng CuSO4 lại là: (877 - 160x) gam 877  160 x 35, 0,25 - Ta có: S = = 0,25 1000  90 x 100 - Giải phương trình ta có: x = 4,08 mol 0,25 - Vậy khối lượng CuSO4.5H2O kết tinh tách là: 250 4,08 =1020 gam t 0,25 - PTHH: FexOy + yCO   xFe + yCO2, 0,25 nCO = 6,72:22,4 = 0,3 mol 0,25 Ta có M  40  gồm khí CO2 CO dư 0 0 n CO2 44 12 40 - Suy ra: n CO2 n CO n CO 28  %VCO2  75%  0,25 0,25 - Mặt khác:nCO2 = 75%.0,3 = 0,225 mol = nCOpư  nCO dư = 0,075 mol  nO(trong oxit) = nCO = 0,225 mol  mO = 0,22516 = 3,6 gam 0,25 0,25 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết)  mFe = 13,05  3,6 = 9,45 gam  nFe = 0,16875 mol - Theo phương trình phản ứng ta có: nFe: nO = x : y = 0,16875 : 0,225 = 3:4 - Vậy CTHH cần tìm là: Fe3O4 - Giả sử hỗn hợp gồm có kim loại A 2A + 2H2O → 2AOH + H2 (1) 0,25 0,25 25,8 33,6 Theo phương trình (1) ta có: = → A= 56,2 A A  17 - Giả sử hỗn hợp gồm A2O A2O + H2O → 2AOH (2) Theo phương trình (2) ta có: 0,25 0,25 25,8 33,6 = → A= 21,77 A  16 A  17 0,25 → Vậy 21,77 < A< 56,2 → Kim loại A Na ( M=23), Hoặc K( M=39) 10 - Gọi x, y số mol A A2O ( x,y >0) TH1: A Na Theo ta có hệ phương trình: 0,25 23x  62 y  25,8  x  0,03 →  ( x  y ).40  33,6  y  0,405 0,25 mNa = 0,03 23 = 0,69 g → mNa O= 25,11g TH2: A K Theo ta có hệ phương trình: 39 x  94 y  25,8  x  0,3 →  ( x  y ).56  33,6  y  0,15 0,25 0,25 mK = 0,3 39 = 11,7 g → mK O = 14,1g Chú ý: - Nếu học sinh làm theo cách khác cho điểm tối đa - Nếu học sinh viết PTHH không ghi điều kiện, khơng cân trừ ½ số điểm PTHH - Nếu tốn tính theo PTHH mà PTHH viết sai khơng tính điểm Hết Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MƠN: HĨA HỌC - LỚP Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ SỐ: 02 ĐỀ BÀI Bài (2,0 điểm) Viết PTHH hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: KMnO4 → O2 → CuO → H2O→ H2 → HCl → H2 → H2O → H2SO4 Bài (2,0 điểm) Tổng số hạt hạt hai nguyên tử hai nguyên tố hoá học A B 142, tổng số hạt mang điện nhiều tổng số hạt không mang điện 42 Số hạt mang điện nguyên tử A nhiều nguyên tử B 12 Xác định hai nguyên tố A, B Bài (2,0 điểm) Cho oxit có cơng thức hóa học sau: CuO, MgO, CO2, Fe2O3, P2O5, MnO, Mn2O7, CO, N2O5, NO Hãy cho biết oxit oxit bazơ, oxit oxit axit viết cơng thức hóa học bazơ axit tương ứng oxit Gọi tên tất chất có cơng thức hóa học cho sẵn vừa viết Bài (2,0 điểm) Cho luồng khí Hiđro qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng(II) oxit nung nóng Sau phản ứng thu 16,8 g chất rắn A a) Nêu tượng phản ứng xảy b) Tính hiệu suất phản ứng c) Tính số lít khí hiđro tham gia khử đồng(II) oxit đktc Bài (2,0 điểm ) Trình bày cách nhận biết rắn màu trắng sau đựng lọ riêng biệt bị nhãn: Na2O, MgO, NaCl , P2O5 Bài (2,0 điểm) Hoà tan 16,2 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm R(hoá trị I) oxit tan hết vào nước thu dung dich B có chứa 0,6 mol bazơ tan Hỏi R kim loại nào? Tính khối lượng chất hỗn hợp ban đầu? Bài (2,0 điểm) Hoàn thành PTHH cho sơ đồ phản ứng sau: a/ FexOy + H2SO4 Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 b/ CuS + HNO3 Cu(NO3)2 + H2O + NO + H2SO4 c/ FexOy + CO FeO + CO2 d/ Mg + HNO3 Mg(NO3)2 + H2O + N2 Bài (2,0 điểm) Đốt cháy hồn tồn khí A cần dùng hết 8,96 dm3 khí oxi thu 4,48 dm3 khí CO2 7,2g nước.( Thể tích khí đo ĐKTC) a) A nguyên tố tạo nên? Tính khối lượng A phản ứng b) Biết tỷ khối A so với hiđro Hãy xác định công thức phân tử A Bài (2,0 điểm) Cho chất sau : K ,Ag, MgO, H2, O2, S, Cl2 ,BaO, N2O5, Fe2O3 ,SiO2, CaCO3 , H2S, CuO, C, Fe, SO3 a) Những chất phản ứng với O2 ? Viết PTHH b) Những chất phản ứng với H2 ? Viết PTHH c) Những chất phản ứng với H2O ? Viết PTHH Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) Bài 10 (2,0 điểm) Một hỗn hợp khí gồm N2 H2 có tỉ khối so với hidro 3,6 Sau đun nóng hỗn hợp thời gian với bột sắt thu hỗn hợp gồm N2, H2 NH3 có tỉ khối so với hidro 4,5 a/ Tính % thể tích hỗn hơp trước sau phản ứng b/ Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 (Học sinh sử dụng bảng tuần hồn ngun tố hóa học máy tính bỏ túi ) HẾT HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ: 02 Bài Bài Nội dung Viết PTHH 0,25 điểm t 2KMnO4   K2MnO4 + MnO2 + O2 t 2Cu + O2   2CuO t CuO + H2   Cu + H2O dp 2H2O  2H2 + O2 t H2 + Cl2   2HCl  2HCl + Zn ZnCl2 + H2 t 2H2 + O2   2H2O  H2O + SO3 H2SO4 Điểm 2,0 0 2,0 0 Bài Gọi số hạt p, n, e A B pA, nA, eA, pB, nB, eB Ta có: 2pA + nA + 2pB + nB = 142 2pA - nA + 2pB - nB = 42 → 4pA + 4pA = 184 → pA + pB = 46 (*) Lại có: 2pA - 2pB = 12 → pA - pB = (**) Từ (*) (**) ta có: pA = 26 → A Fe pB = 20 → B Ca Bài Oxit bazơ bazơ tương ứng:(1đ) Oxit Tên Bazơ CuO Đồng(II) oxit Cu(OH)2 MgO Magie oxit Mg(OH)2 Fe2O3 Sắt(III) oxit Fe(OH)3 MnO Mangan(II) oxit Mn(OH)2 Oxit axit axit tương ứng(1đ) Oxit Tên Axit CO2 Cacbon đioxit H2CO3 P2O5 điphotpho pentaoxit H3PO4 Mn2O7 Mangan(VII) oxit HMnO4 N2O5 đinitơ pentaoxit HNO3 Tên Đồng(II) hidroxit Magie hidroxit Sắt(III) hidroxit Mangan(II) hidroxit Tên Axit cacbonic Axit photphoric Axit pemanganic Axit nitric Bài 4000 C  Cu + H2O PTPƯ: CuO + H2  Hiện tượng PƯ: Chất rắn dạng bột CuO có màu đen chuyển sang 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Phân loại, đọc tên chất 0,125đ 2,0 0,25 0,25 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) màu đỏ (chưa hoàn toàn) Bài Bài Giả sử pứ xảy hoàn toàn ( H= 100%)  16,8 gam chất rắn A Cu Theo PTHH nCu = nCuO = 20/80 = 0,25 mol  mCu = 0,25.64 = 16 (g) < 16,8(g)  Giả sử sai, H  < 2b < 0,6  < b < 0,3 Từ (**) MR(a + 2b) + 16b = 16,2  MR 0,6 + 16b = 16,2  b= 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 16,  0, 6M R 16 - Với b >  16,2 – 0,6 MR >  MR > 27 - Với b < 0,3  16,2 – 0,6 MR < 4,8  MR > 19  19 < MR < 27  R Na  Thay MR = 23 vào (**) ta có : 23a + 62b = 16,2 (***)  Từ (*) (***) ta a = 0,3 mol; b = 0,15 mol  mNa = 0,3 23 = 6,9 (g) ; mNa O = 0,15.62 = 9,3(g) Bài 0,5 Cân PTHH 0,5 đ t a/2FexOy+(6x-2y)H2SO4   xFe2(SO4)3+(6x-2y)H2O+(3x-2y)SO2 b/ 3CuS+14HNO3  Cu(NO3)2 + 4H2O + 8NO + 3H2SO4 t c/ FexOy + (y-x)CO  + (y-x) CO2  xFeO d/ 5Mg + 12HNO3  5Mg(NO3)2 + 6H2O + N2 0,5 0,5 2,0 0 Bài Sơ đồ PƯ cháy: A + O2  CO2  + H2O ; 2,0 0,25đ Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) 8,96 mO O2 = ( 22,4 2).16  12,8 g ; * mO sau PƯ = mO (trong CO2 + H2O) = ( 4,48 7,2 2).16  ( 1).1612,8 g 22,4 18 0,25đ a) Sau phản ứng thu CO2 H2O => trước PƯ có nguyên tố C, H O tạo nên chất PƯ Theo tính tốn trên: tổng mO sau PƯ = 12,8 g = tổng mO O2 Vậy A không chứa O mà nguyên tố C H tạo nên 4,48 7,2 mA PƯ = mC + mH = ( 22,4 1).12  ( 18 2).1  3,2 g b) Ta có: MA = 8.2 = 16 g; Đặt CTPT cần tìm CxHy với x, y nguyên dương MA = 12x + y = 16g => phương trình: 12x + y = 16 (*) Tỷ lệ x: y= nC: nH = ( 4,48 1) : ( 7,2 2)  0,2 : 0,8  : hay x   y  4x thay 22,4 Bài Bài 10 18 y 0,5đ 0,25đ vào (*): 12x + 4x = 16  x= => y = Vậy CTPT A CH4 Viết đúng, nhận xét PTHH 0,125 điểm a,Những chất phản ứng với O2 là: K , H2, S, H2S, C, Fe 4K + O2  2K2O 2H2 + O2  2H2O S + O2  SO2 C + O2  CO2 3Fe + 2O2  Fe3O4 2H2S + 3O2  2H2O + 2SO2 a,Những chất phản ứng với H2 là: O2, S,Cl2, Fe2O3,CuO,C 2H2 + O2  2H2O H2 + S  H2S H2 + Cl2  2HCl 3H2 + Fe2O3  3H2O + 2Fe H2 + CuO  H2O + Cu 2H2 + C  CH4 a,Những chất phản ứng với H2O là: K ,BaO, N2O5, SO3 2H2O + 2K  2KOH + H2 2H2O + BaO  Ba(OH)2 H2O + N2O5  2HNO3 2H2O + SO2  H2SO4 Gọi số mol N2 hh ban đầu x mol  mN2 = 28x (g) số mol H2 hh ban đầu y mol  mH2 = 2y (g) Theo đề Mhh = 3,6.2 = 7,2  0,25đ 0,5đ 2,0 2,0đ 28x  2y x = 7,2  = xy y Với chất khí điều kiện,tỉ lệ thể tích tỉ lệ số mol nên ta có: 0,5đ Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) % VN2 = 100% = 20% ; 1 % VH2 = 100% = 80% 1 Khi đun nóng hh với bột sắt xảy PƯHH: Fe  2NH3 N2 + 3H2  t Theo đề nN2 : nH2 = : Theo PTHH nN2 : nH2 = :  H2 dư, nên tính tốn theo N2 Gọi số mol N2 pứ a mol → nN2 lại : (x – a)mol Theo PTHH nH2 pứ = 3.N2 = 3.a mol → nH2 lại : (y – 3a)mol Theo PTHH nNH3 tạo = 2.N2 = 2.a mol Mà Mhh sau pứ = 4,5.2 =  28(x  a)  2(y  3a)  17.2a a =9  = x (x  a)  (y  3a)  2a → a = 0,5x ; Kết hợp với y = 4x Vậy hh khí sau pứ gồm : nN2 = x – 0,5x = 0,5x(mol) ; nH2 = 4x – 3.0,5x = 2,5x(mol) nNH3 = 0,5x = x(mol) → nhh = 0,5x + 2,5x + x = 4x(mol) Với chất khí điều kiện,tỉ lệ thể tích tỉ lệ số mol nên ta có: 0,5x 2,5x 100% = 12,5% ; % VH2 = 100% = 62,5% 4x 4x x % VNH3 = 100% = 25% 4x 0,5đ % VN2 = 0,5đ Lấy x mol N2 mà có 0,5x mol N2 phản ứng → Hiệu suất phản ứng là: H = 0,5x 100% = 50% x 0,5đ Lưu ý : - Phương trình hóa học : sai cân hay thiếu điều kiện trừ ½ số điểm dành cho phương trình hóa học - Bài toán giải theo cách khác kết quả, lập luận hợp lý đạt điểm tối đa tính tốn nhầm lẫn dẫn đến kết sai trừ ½ số điểm dành cho nội dung Nếu dùng kết sai để giải tiếp khơng chấm điểm phần Hết Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MƠN: HĨA HỌC - LỚP Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ SỐ: 03 ĐỀ BÀI I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (10 điểm) Chọn câu trả lời làm vào tờ giấy thi Câu Những chất sau phản ứng với nước điều kiện thường: A K, Ca, BaO, P2O5 B FeO, Al, CuO, BaO C P2O5, MgO, CO2, Na D BaO, K2O, Na, SO2 Câu Cho kim loại Cu, Mg, Fe, Zn có khối lượng tác dụng với dung dịch HCl dư Kim loại phản ứng cho nhiều khí hiđro hơn: A Zn B Fe C Cu D Mg Câu Phản ứng Fe với Oxi hình vẽ sau:Vai trò lớp nước đáy bình là: A Giúp cho phản ứng Fe với Oxi xảy dễ dàng sắt Lớp nước B Hòa tan Oxi để phản ứng với Fe nước C.Tránh vỡ bình phản ứng tỏa nhiệt mạnh O2 D Cả vai trò than Câu Chất X cháy oxi Đốt cháy hoàn toàn chất X dẫn sản phẩm thu vào nước vôi dư thu kêt tủa trắng X là: A CH4 B CO2 C P D C Câu Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng 20 gam bột CuO nung nóng Sau thời gian thấy khối lượng chất rắn ống sứ lại 16,8 gam Phần trăm khối lượng CuO bị khử là: A 60% B 70% C 75% D 80% Câu 6: Một mẫu khí thải cơng nghiệp có chứa khí: CO2, SO2, NO2, H2S Để loại bỏ khí cách hiệu nhất, dùng dung dịch sau đây? A NaOH B HCl C Ca(OH)2 D CaCl2 Câu Cho hỗn hợp A gồm Fe Fe2O3 Chi hỗn hợp làm phần nhau: - Phần 1: Ngâm dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu 0,672 lít khí H2 (đktc) - Phần 2: Đun nóng sau cho khí H2 dư qua thu 2,8 gam Fe Thành phần phần trăm theo khối lượng Fe2O3 hỗn hợp đầu gần với giá trị sau đây: A 61,9% B 48,8% C 41,9% D 70% Câu 8: Cho biết cơng thức hóa học hợp chất ngun tố X với S hợp chất nguyên tố Y với hiđro sau (X, Y nguyên tố đó) X2S3, YH3 Cơng thức hóa học cho hợp chất X với Y A XY B X3Y2 C X3Y D X2Y3 Câu 9: Cho oxit có cơng thức hóa học sau: SO3 (1), N2O5 (2), CO2 (3), Fe2O3 (4), CuO (5), CaO (6), Mn2O7 (7) Những chất thuộc loại oxit axit là: A (1), (2), (3) B (1), (2), (3), (6) C (1), (2), (3),(7) D (1),(2), (3),(4) Câu 10: Hòa tan 2,5 g CuSO4.5H2O vào 150 gam dd CuSO4 2% thu dd có nồng độ: A 4,2% B.2,5% C.3,1% D 3,02% 10 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ: 26 Câu 1: (2đ) a.(1đ) ý sai Vì có nhiều ngun tố hoá học tạo nhiều đơn chất khắc Ví dụ: Ngun tố Ơxi tạo đơn chất là: khí Ơxi(O2) khí ơzơn (O3) b.(1đ) : * NH4NO3 * NO * NO2 * NH3 28 100 = 35 % 80 14 : %N = 100 = 47 % 30 14 :%N = 100 = 30 % 46 14 : %N= 100 = 82 % 17 : %N = Vậy hàm lượng N NH3 cao Câu (2đ): KClO3 -> KCl + 3O2 (1) KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2 Số mol nKClO3 = (mol) 122,5 Theo pt (1) số mol O2 : 3.a 3a 3n KClO3 = = (mol) 2.122,5 245 b Số mol KMnO4 ; nKMnO4 = (mol) 158 n O2 = Theo phương trình (2) số mol 02 : n O2 = b 1n KMnO4= (mol) 316 Vì số mol oxi phương trình Ta có : 3a b a  = = 245 316 b 27,09 Câu 3: (2đ) Đúng PTHH 0,25đ a, 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 b, Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 c, CuO + H2 Cu + 2H2O d, 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2 e, Fe3O4 + 8HCl FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O f, 2CxHy + 4x  y O2 g, FexOy + 2y HCl 2xCO2 + yH2O xFeCl y + yH2O x 107 (2) Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) h, FexOy + 2yHCl xFeCl y + yH2O x Câu 4: (3đ) Đổi 224ml = 0,224l a, PTHH : H2 + FeO Fe + 2HCl Điểm Fe + H2O FeCl2 + H2 (1đ) 0,5đ (2đ) 0,5đ FeO + 2HCl FeCl2 + H2O (3đ) Số mol H2 : nH2 = 0,224 = 0,01 (mol) 22,4 Theo phương trình phản ứng (2) số mol Fe tham gia phản ứng là: nFe = nH2 = 0,01 (mol) ( tỉ lệ 1:1)  Khối lượng Fe là: mFe = 0,01 56 = 0,56 (g) Mặt khác theo phương trình phản ứng (1) ta có : Số mol Fe tham gia phản ứng là: nFe = nFeO = 0,01 (mol) (tỉ lệ 1:1)  Khối lượng FeO tham gia phản ứng (1) là: mFeO = 0,01 72 = 0,72(g) 0,5đ 0,5đ  Khối lượng FeO dư : 2,88 - 0,72 = 2,16 (g) Vậy chất rắn B gồm Fe : mFe = 0,56 (g) FeO dư có mFeO = 2,16 (g) Khối lượng chất rắn là: m B = 0,56 + 2,16 = 2,72 (g) b, Hiệu suất phản ứng là: H= 0,72 100%= 25% 2,88 0,5đ 0,5đ Câu 5: (1đ) - Đánh số thứ tự bình, lấy hố chất bình để làm thí nghiệm - Lần lượt dẫn khí vào nước vơi Khí làm đục nước vơi khí CO2 - Hai khí lại cho qua ống sứ nung nóng chứa bột CuO Sau thời gian khí làm cho bột CuO đen chuyển dần thành lớp kim loại màu đỏ gạch Đó khí H2 - Khí lại : oxi Hết 108 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN: HÓA HỌC - LỚP Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ SỐ: 27 ĐỀ BÀI Câu (2,5 điểm) Hãy viết lại công thức sau cho đúng: Fe2(OH)3, Al3O2, K2Br3, H2NO3, Ca2(SO4)3, Na2H2PO4, BaPO4, Mg2(HSO3)3, Si2O4, NH4Cl2 gọi tên chất Câu (3,0 ứng: điểm): Hồn thành (chọn chất thích hợp cân bằng) phương trình phản → ZnCl2 + H2 Zn + …… KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + … → CO2 CH4 + …… + H2O → … Fe + O2 Al2(SO4)3 + NaOH → Na2SO4 + … → … FexOv + CO + CO2 Câu (4,0 điểm) Nung hoàn toàn 15,15 gam chất rắn A thu chất rắn B 1,68 lít khí oxi (ở đktc) Trong hợp chất B có thành phần % khối lượng nguyên tố: 37,65% oxi, 16,47% nitơ lại kali Xác định cơng thức hóa học B A Biết cơng thức đơn giản cơng thức hóa học A, B Câu ( 3,0 điểm) Một nguyên tử R có tổng số hạt 46 Trong số hạt mang điện nhiều số hạt khơng mang điện 14 a Tính số hạt loại nguyên tử R b Tính nguyên tử khối R, biết mp ≈ mn ≈1,013 đvC c Tính khối lượng gam R, biết khối lượng nguyên tử C 1,9926.1023 gam C= 12 đvC Câu (4,0 điểm) Cho luồng khí H2 (dư) qua ống mắc nối tiếp (như hình vẽ) đựng oxít nung nóng sau đây: H2 Ống đựng 0,01mol CaO, ống đựng 0,02mol PbO, ống đựng 0,02mol Al2O3, ống đựng 0,01mol Fe2O3 CaO PbO Al2O3Fe2O3Na2O ống đựng 0,06mol Na2O Sau phản ứng xảy hồn tồn Tính khối lượng chất rắn thu ống Câu (3,5 điểm) Cần lấy gam tinh thể CuSO4.5H2O gam dung dịch CuSO4 4% để điều chế 200 gam dung dịch CuSO4 8% ? (Học sinh sử dụng bảng HTTH nguyên tố hoá học) Hết 109 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) Câu Câu (2,5đ) Câu (3,0đ) Câu (4,5đ) Câu (3,0đ) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ: 27 Nội dung Viết lại công thức cho gọi tên chất Fe(OH)3 : Sắt(III) hidroxit; Al2O3 : Nhôm oxit KBr : Kalibromua; HNO3: Axit nitric CaSO4: Canxi sunfat ; NaH2PO4: Natri đihidrophotphat Ba3(PO4)2 : Bari photphat; Mg(HSO3)2: Magie hiđrosunfit SiO2 : Silicđioxit NH4Cl : Amoniclorua - Mỗi phương trình viết cân (ghi rõ điều kiện có) 0,5 điểm Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 t0 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 t0 CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O t0 3Fe + 2O2 Fe3O4 Al2(SO4)3 + 6NaOH 3Na2SO4 + 2Al(OH)3 t0 FexOy + yCO xFe + yCO2 to Ta có sơ đồ: A B + O2 n O2 = 1,68/ 22,4 = 0,075 (mol); m O2 = 0,075 x 32 = 2,4 (gam) Theo định luật bảo tồn khối lượng ta có: mA = mB + m oxi → mB = mA - moxi = 15,15 - 2,4 = 12,75(gam) Trong B: mO = 12,75 x 37,65% = 4,8(gam) mN = 12,75 x 16,47 % = 2,1( gam) mK = 12,75 - ( 4,8 + 2,1) = 5,85 (gam) → nO = 4,8 / 16 = 0,3 (mol); nN = 2,1 / 14 = 0,15(mol); nK = 5,85 / 39 = 0,15 ( mol) Gọi CTHH B KxNyOz ta có x : y : z = nK : nN : nO = 0,15 : 0,15 : 0,3 = : : chọn x = 1, y = 1, z = → công thức đơn giản KNO2 Theo gt  CTHH B KNO2 Trong A: theo định luật bảo toàn nguyên tố: moxi =4,8 + 2,4 = 7,2 (gam); nO = 7,2 / 16 = 0,45 (mol); nN = 0,15(mol).; nK = 0,15 ( mol) Gọi CTHH A KaNbOc ta có a : b : c = 0,15 : 0,15 : 0,45 = : : ; chọn a = 1, b = 1, c =3 theo gt  CTHH A KNO3 a) Gọi số hạt proton, electron nơtron p,e,n Theo đề ta có: p + e +n = 46 (1) p + e = n + 14 (2) Lấy (2) vào (1): => n + n + 16 = 46 => 2n + 16 = 46 => n = (46-14) :2 = 16 Từ (1) => p + e = 46 – 16 = 30 Mà số p=số e => 2p = 30 => p = e= 30 : = 15 Vậy số hạt proton, electron nơtron 15,15 16 b) Nguyên tử khối R là: 15 1,013 + 16 1,013 ≈ 31,403 (đvc) c) Khối lượng tính gam đvC là: (1,9926 10-23 ) : 12 = 0,16605 10-23 (g) 110 Điểm Mỗi chất 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,75đ 0,75đ 0,75đ 0,75đ 0,75đ 0.75đ 0,25đ 0,25đ 0.25đ 0,5đ 0,75đ 0,5đ Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) Câu (4,0đ) Câu (3,5đ) Khối lượng tính gam nguyên tử R : 0,16605 10-23 31,403 = 5,2145 10-23 (g) Ống 1: Khơng có phản ứng nên chất rắn 0,01mol CaO m CaO = 0,01 x 56 = 0,56 (gam) to Ống xảy phản ứng: PbO + H2 Pb + H2O 0,02 mol 0,02 mol 0,02 mol Chất rắn Pb → mPb = 207 x 0,02 = 4,14 (gam) Ống 3: Không có phản ứng nên chất rắn 0,02mol Al2O3 m Al2O3 = 0,02 x 102 = 2,04 (gam) to Ống xảy phản ứng: Fe2O3 + H2 2Fe + H2O 0,01mol 0,02 mol 0,03 mol Chất rắn thu 0,02 mol Fe; mFe = 0,02 x 56 = 1,12 (gam) Ống 5: Na2O không phản ứng với H2 tác dụng với 0,05 mol H2O từ ống sang: Na2O + H2O → NaOH 0,06mol 0,05 mol 0,1 mol Chất rắn sau phản ứng gồm 0,1 mol NaOH 0,01 mol Na2O m NaOH = 0,1 x 40 = 4(gam) m Na2O = 0,01 x 62 = 0,62 (gam) m chất rắn = + 0,62 = 4,62 (gam) - Khối lượng CuSO4 có 600 gam dung dịch: 500 0,5đ 0,5đ 0,75đ 0,5đ 0.75đ 0,75đ 0,75đ = 40 (g) 100 1,0đ Gọi x gam khối lượng tinh thể cần lấy 500 – x gam khối lượng dd 0,5đ 4% cần lấy Tổng khối lượng CuSO4 có dd sau điều chế là: 1,0đ 160 x + (500 – x) = 40  x = 33,33 250 100 1,0đ Vậy cần lấy 33,33 gam CuSO4.5H2O 500 – 33,33 = 466,67 gam dung dịch CuSO4 4% Chú ý: Nếu phương trình khơng cân trừ nửa số điểm phương trình Nếu sử dụng tính tốn phần tính tốn khơng cho điểm Học sinh có cách giải khác tương đương cho điểm tối đa Hết 111 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MƠN: HĨA HỌC - LỚP Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ SỐ: 28 ĐỀ BÀI Bài Câu Hãy đọc tên muối sau: NaHCO3, MgSO4, CuS, Ca(H2PO4)2 , FeCl3, Al(NO3)3 Câu2 Hãy giải thích sao: a Khi nung miếng đồng ngồi khơng khí thấy khối lượng tăng lên b Khi nung nóng canxicacbonat thấy khối lượng giảm Câu Hoàn thành PTHH sau: a FeS2 + O2 → ? + ? b NaOH + ? → NaCl + H2O c Fe(OH)3 → ? + ? → CO2 + H2O d CH4 + ? e Fe + Cl2 → ? Bài Lập phương trình hố học phản ứng theo sơ đồ sau:(ghi rõ điều kiện phản ứng có) a) Fe(OH)2 + O2 + H2O → Fe(OH)3 → b) Fe3O4 + Al Fe + Al2O3 → … + H2O c) FexOy + HCl → Fe + CO2 d) FexOy + CO e) CnH2n+2 + O2 CO2 + H2O → f) FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2 → Bài Cho cốc đựng dung dịch HCl H2SO4 loãng vào đĩa cân cho cân vị trí thăng Sau làm thí nghiệm sau: - Cho 25,44g Na2CO3 vào cốc đựng dung dịch HCl - Cho m g Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4 Cân vị trí thăng Tính m? (Cho biết phản ứng xảy hoàn toàn Na2CO3 + HCl  2NaCl + H2O + CO2) Bài Trộn 300ml dung dịch NaOH 1M với 200ml dung dịch NaOH 1,5M Hãy tính nồng độ mol nồng độ phần trăm dung dịch thu được, biết khối lượng riêng dung dịch 1,05g/ml Cho dung dịch H2SO4 3M Với dụng cụ cho phòng thí nghiệm em trình bày cách pha chế 200g dung dịch H2SO4 9,8% Bài Đốt cháy hồn tồn 68g hỗn hợp hiđro bon oxít, người ta dùng hết 89,6 lít oxi a/ Viết PTHH b/ Tính thành phần % khối lượng % thể tích khí có hỗn hợp (khí đktc) c/ Bằng phương pháp hố học làm để nhận khí H2 CO riêng biệt (HS sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn) Bài 6.1, CaO thường dùng làm chất hút ẩm (hút nước) Tại phải dùng vôi sống nung? 112 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) 2, Nêu tượng viết phương trình hóa học xảy hòa tan Fe HCl sục khí Cl2 qua cho KOH vào dung dịch để lâu ngồi khơng khí 3, Mỗi hỗn hợp khí cho tồn hay khơng? Nếu tồn cho biết điều kiện? Nếu khơng tồn rõ ngun nhân: a, H2 O2; b, O2 Cl2; c, H2 Cl2; d, SO2 O2 Hết -HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ: 28 I Hướng dẫn chung: - Dưới hướng dẫn tóm tắt cách giải - Bài làm học sinh tiết, lập luận chặt chẽ, tính tốn xác điểm tối đa - Bài làm học sinh đến đâu cho điểm tới - Nếu học sinh có cách giải khác có vấn đề phát sinh tổ chấm trao đổi thống cho điểm không vượt số điểm dành cho câu phần Bài Bài 3đ Đáp án NaHCO3 : Natri hiđrocacbonat MgSO4 : Magiê sunfat CuS : đồng (II) sunfua Ca(H2PO4)2 : Canxi đihiđrophôtphat FeCl3 : Săt (III) Clorua Al(NO3)3 : Nhơm nitơrat a Khi nung nóng đồng , đồng tác dụng với oxi khơng khí tạo thành CuO nên khối lượng tăng phần khối lượng tăng khối lượng oxi tác dụng t CuO Cu + O2 b Khi nung nóng canxicacbonat ,nó bị phân hủy thành canxi oxit khí cacbonic bay đI nên khối lượng giảm phần khối lượng giảm khối lượng khí cacbonic bay t0 CaCO3 CaO + CO2 a 4FeS2 + 11 O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 b NaOH + HCl → NaCl + H2O c 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O d CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O e 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 Bài 3đ a) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O t Fe(OH)3 t0 b) 3Fe3O4 + 8Al Fe + 4Al2O3 c) FexOy + 2y HCl xFeCl2y/x + yH2O t0 d) FexOy + yCO xFe + yCO2 3n  t0 e) CnH2n+2 + O2 nCO2 + (n+1)H2O 113 Điểm 0,75đ HS làm đúng: 1-2 ý: 0,25đ 1-4 ý: 0,5đ 1-6 ý: 0,75đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) 11 O2 25,44 = 106 f) 2FeS2 + nNa2CO3 = t0 Fe2O3 + 4SO2 0,5đ 0,24mol M mol 27 - Khi thêm dung dịch Na2CO3 vào cốc đựng dung dịch HCl có phản ứng: Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + CO2 + H2O 1mol 1mol 0,24mol 0,24mol Theo ĐLBT khối lượng, khối lượng cốc đựng HCl tăng thêm 25,44 - (0,24 44) = 14,88g - Khi thêm Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4 có phản ứng: 2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2 2mol 3mol m 3m mol 27 mol nAl = Bài 3,5 đ 27.2 Để cân thăng bằng, khối lượng cốc đựng H2SO4 phải tăng thêm 14,88g 3m m = = 14,88 27.2 m = 16,74g Số mol NaOH có 300 ml dung dịch NaOH 1M 0,5đ 0,5đ 1đ 0,5đ 1đ 0,5đ n NaOH1M = 0,3 = 0,3 (mol) Số mol NaOH có 200 ml dung dịch NaOH 1,5M nNaOH1,5 M = 1,5 0,2 = 0,3 (mol) 0,5đ Sau trộn nồng độ mol dung dịch là: n NaOH 0,3  0,3   1,2 M Vdd 0,3  0,2 C M M NaOH 1,2.40   4,57%  C % NaOH  10 D 10.1,05 CMNaOH = m H SO4 9,8%  Bài 3,5đ 9,8.200  19,6( g ) 100 0,5đ 0,5đ 0,5đ 19,6  0,2( mol ) 0,25đ 98 n 0,2   0,067 (l )  67 ml  V H SO4  CM 0,25đ Cách pha chế: Đong 67ml dung dịch axit H2SO4 3M cho vào bình thủy tinh có vạch chia độ Sau cho thêm nước vừa đủ 200ml (200g) lắc dung 0,5đ dịch theo yêu cầu  n H SO4  114 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) nO2 = 89,6/22,4 = 4mol Gọi nCO = x mol mCO = 28x nH2 = y mol mH2 = 2y Tổng m hỗn hợp = 28x + 2y = 68 (1) Phương trình 2CO + O2 2CO2 x 0,5x mol 2H2 + O2 2H2O y 0,5y mol Tổng m O2 = 0,5x + 0,5y = → x + y = (2) Từ (1) (2) ta có hệ, giải hệ x = mol, y = mol mCO = 2*28 = 56g Câu mH2 = 68 – 56= 12g 4đ % khối lượng %CO = 50*100/68 = 82,3% %H2 = 100 – 82,3 = 17,7% % thể tích %CO = 2*100/(2 + 6) = 25% %H2 = 100 – 25 = 75% Nhận biết Cho mẫu thử qua CuO nung nóng tiếp tục lấy sản phẩm cho qua nước vôi dư, sản phẩm làm nước nước vơi vẩn đục, CO2, lại H2 Phương trình H2 + CuO Cu + H2O CO +CuO Cu + CO2 CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O Phải dùng vôi sống nung để hút ẩm, vơi để lâu khơng khí có nước khí cacbonic làm khả hút ẩm xảy phương trình: CaO + CO2  CaCO3 CaO + H2O  Ca(OH)2 Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O Hòa tan Fe dung dịch HCl thấy có khí ra: Fe + HCl  FeCl2 + H2  Sau sục Cl2vào dung dịch chuyển sang mầu vàng: Câu FeCl2 + Cl2  FeCl3 3đ Nếu cho KOH vào dung dịch thấy có kết tủa trắng xanh: FeCl2 + KOH  Fe(OH)2  + KCl Để lâu ngồi khơng khí kết tủa chuyển thành nâu đỏ: Fe(OH)2 + O2 + H2O  Fe(OH)3  a, H2 O2: Tồn nhiệt độ thấp không xúc tác b, O2 Cl2: Tồn nhiệt độ c, H2 Cl2: Tồn nhiệt độ thấp bóng tối d, SO2 O2: Tồn nhiệt độ thấp không xúc tác Hết 115 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,75đ 0,5đ (í 2: Học sinh làm trường hợp cho 1,25đ) 1,25 đ Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MƠN: HĨA HỌC - LỚP Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ SỐ: 29 ĐỀ BÀI Câu 1: (3 điểm) Trong oxit sau, oxit tác dụng với nước? Nếu có viết phương trình hố học gọi tên sản phẩm tạo thành SO3, Na2O, Al2O3, CaO, P2O5, CuO, CO2 Câu 2: (2 điểm) Tính thành phần phần trăm khối lượng N hợp chất (NH4)2SO4 Câu 3: (1,5điểm) Bằng phương pháp hoá học phân biệt khí sau: O2, CO2, N2 Câu 4: (3 điểm) Cho 0,53 gam muối cacbonat kim loại hoá trị (I) tác dụng hết với dung dịch HCl thấy 112 ml khí cacbonic (đktc) Hỏi muối kim loại gì? Câu : (3 điểm) Tính thể tích hỗn hợp khí thu đốt 28 gam hỗn hợp gồm cacbon lưu huỳnh Biết Cacbon chiếm 42,86% khối lượng hỗn hợp Câu : (3 điểm) 3,612.1023 phân tử MgO phản ứng với axit clohiđric theo sơ đồ phản ứng: MgO + HCl  MgCl2 + H2O Hãy tính số phân tử HCl cần dùng để phản ứng xảy hoàn toàn số phân tử muối Magiêclorua tạo thành Câu 7: (4,5 điểm) Dùng CO làm chất khử Điều chế Fe từ chuỗi phản ứng sau:    Fe2O3 Fe3O4 FeO Fe (Rắn, nâu đỏ) (Gỉ sắt) (Rắn, đen) (trắng, xám bạc) a Tính khối lượng sắt (III) oxit lúc ban đầu b Để tái tạo đủ lượng CO ban đầu, người ta phóng khí CO2 thu than nung nóng Sơ đồ phản ứng xảy sau: CO2 + C  2CO Tínht thể tích khí dư (đo đktc) / (Học sinh sử dụng bảng tính tan, bảng hệ thống tuần hồn) Hết 116 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) Câu Câu 3điểm Câu 2điểm Câu 1,5điểm Câu 3điểm HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ: 29 Nội dung - Những oxit tác dụng với nước: SO3, Na2O, CaO, P2O5, CO2 - PTHH: SO2 + H2O  H2SO3 Na2O + H2O  2NaOH CaO + H2O  Ca(OH)2 P2O5 + 3H2O  2H3PO4 CO2 + H2O  H2CO3 -Gọi tên sản phẩm cho 1,25 điểm) M(NH4)2SO4 = 14.2 + 8.1 + 32 + 16.4 = 123 g %N = 2.14 100  21.21% 132 Điểm 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 1,25đ 1,0đ 1,0đ Dùng que đóm có than hồng đưa vào lọ đựng chất khí - Nếu lọ làm que đóm bùng cháy lọ đựng khí O2 - Đưa chất khí lại qua bình đựng nước vơi khí làm 0,5đ đục nước vơi khí CO2 0,5đ - Khí lại N2 0,5đ Gọi kim loại có hố trị I M Vậy ta có cơng thức muối 0,5đ cacbonat MCO3 PTHH: 2MCO3 + 2HCl  2MCl + 2CO2  + H2O 1,0đ Tỷ lệ 2M +60 22,4 l Cho 0,53g 112ml Ta có hệ phương trình: 1,0đ M  60 22,4   200 0,53 0,112 M  60  200.0,53 M  60  106 M  106  60 0,5đ M  23 Câu 3điểm Kim loại Na Muối kim loại là: Na2CO3 Khối lượng C là: mC = (28 + 42,86): 100 = 12 (g) 12 16  1mol  mS  28  12  16( g )  nS   0,5mol 12 32 PTHH: C + O2  CO2  nC = 1mol 1mol  1mol 1mol S + O2  SO2 1mol 1mol 0,5mol  0,5mol Vậy thể tích hỗn hợp khí thu là: Vhh = (1 + 0,5) 22,4 = 33,6 (lit) 117 0,5đ 1,0đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) Câu 3điểm Số mol MgO tham gia phản ứng: mMgO = 3,612.10 23  0,6mol 6,02.10 23 PTHH: Câu 4,5điểm MgO + 2HCl  MgCl2 + H2O 1mol 2mol 1mol 1mol 0,6mol ? ? * Số phân tử HCl cần dùng: 2.0,6 6,02.1023= 7,224 1023 (pt) * Số phân tử muối MgCl2 tạo thành: 0,6 6,02 1023= 3,612.1023 (pt) a PTHH: 3Fe2O3 + CO  2Fe3O4 + CO2 (1) 3mol 1mol 2mol 1mol Fe3O4 + CO  3FeO + CO2 (2) 1mol 1mol 3mol 1mol FeO + CO  Fe + CO2 (3) 1mol 1mol 1mol 1mol 0,3mol nFe(thuđược)= Chuỗi phản ứng viết tắt: 3Fe2O3 + 9CO  6Fe + 9CO2 3mol 9mol 6mol 9mol ? ? 0,3mol ? MFe2O3 = 160g  mFe2O3 = 0,3.3 160  24( g ) 0,3.9  0,45mol VCO = 0,45 22,4 = 10,08 (l) Phóng CO2 than nung nóng ta có PTHH:  2CO CO2 + C(nung đỏ) 1mol 2mol V? 0,45mol Để tái tạo 0,45 mol CO (hay 10,08 l) ta cần thể tích khí CO2 là: V’CO2 = 1,0đ 1,0đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 16,8  0,3mol 56 b Thể tích CO ban đầu: nCO  0,5đ 0,5đ 0,45 22,4  5,04l Vậy VCO2 (dư) = VCO2 (sinh ra) - V’CO2 = 10,08 – 5,04 = 5,04 l Chú ý: Học sinh làm cách khác cho điểm tối đa Hết 118 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MƠN: HĨA HỌC - LỚP Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ SỐ: 30 ĐỀ BÀI Câu (4 điểm): Tính khối lượng nguyên tố có 37,6 gam Cu(NO3)2 Tính số phân tử, nguyên tử nguyên tố có 92,8 gam Fe3O4 Câu (4 điểm): Cho oxit sau: CO, N2O5, K2O, SO3, MgO, ZnO, P2O5, NO, PbO, Ag2O Oxit oxit bazơ, oxit oxit axit? Oxit tác dụng với H2O nhiệt độ thường? Viết PTHH xảy Câu (4 điểm): Đốt cháy 12,15 gam Al bình chứa 6,72 lít khí O2 (ở đktc) a) Chất dư sau phản ứng? Có khối lượng bao nhiêu? b) Chất tạo thành? Có khối lượng bao nhiêu? Biết phản ứng xảy hoàn tồn Hỗn hợp khí gồm H2 O2 tích 4,48 lít (có tỉ lệ thể tích 1:1) a) Tính thể tích khí hỗn hợp b) Đốt cháy hỗn hợp khí lượng khí oxi bình Làm lạnh hỗn hợp sau phản ứng thu khí A Tính thể tích khí A Biết phản ứng xảy hồn tồn thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất Câu (4 điểm): Để khử hoàn toàn 40 gam hỗn hợp gồm CuO Fe2O3 nhiệt độ cao, cần dùng 13,44 lít khí H2 (đktc) a) Tính khối lượng chất hỗn hợp ban đầu b) Tính thành phần % theo khối lượng chất hỗn hợp ban đầu Câu (4 điểm): Đốt cháy 25,6 gam Cu thu 28,8 gam chất rắn X Tính khối lượng chất X Cho 2,4 gam kim loại hoá trị II tác dụng với dung dịch HCl lấy dư, sau phản ứng kết thúc thu 2,24 lít khí H2 (ở đktc) Xác định kim loại Hết 119 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) Câu/ý Câu 1(2đ) 2(2đ) Câu 1( 2đ) 2(2đ) Câu 1(2đ) 2(2đ) - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ: 30 Nội dung Tính số mol Cu(NO3)2 Tính khối lượng nguyên tố Cu Tính khối lượng nguyên tố N Tính khối lượng nguyên tố O Tính số mol Fe3O4 - Tính số nguyên tử Fe - Tính số nguyên tử O - Tính số phân tử Fe3O4 Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - Xác định oxit bazơ cho 0,25 x = 1,25đ - Xác định oxit axit cho 0,25 x = 0,75đ Xác định chất tác dụng với H2O là: N2O5, K2O, SO3, P2O5 cho 0,25 x = 1đ - Viết PTHH cho 0,25 x = 1đ Số mol Al = 0,45 mol Số mol O2 = 0,3 mol to PTHH: Al + O2   2Al2O3 Số mol ban đầu : 0,45 0,3 Số mol phản ứng: 0,4 0,3 Số mol sau phản ứng: 0,05 0,2 Vậy sau phản ứng Al dư Khối lượng Al dư = 0,05 x 27 = 1,35 gam Chất tạo thành Al2O3 Khối lượng Al2O3 là: 20,4 gam -a) VH2 = VO2= 4,48 : = 2,24 lít b) Ở điều kiện nhiệt độ áp xuất tỉ lệ thể tích tỉ lệ số mol to  2H2O PTHH: 2H2 + O2  Thể tích ban đầu : 2,24 2,24 Thể tích phản ứng: 2,24 1,12 Thể tích sau phản ứng: 1,12 Vậy khí A H2 tích là: 1,12 lít (Nếu học sinh tính số mol giải cho 0,5đ phần 2) 120 0,125 0,125 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 -0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) Câu 4: ( đ) PTHH: H2 + CuO o t   Cu + H2O (1) o t  Fe + 3H2O 3H2 + Fe2O3  (2) Số mol H2 là: 0,6 (mol) Gọi số mol H2 tham gia phản ứng x mol (0,6 >x >0) Số mol H2 tham gia phản úng là: (0,6 – x) mol Theo PTHH 1: nCuO = nH2 = x (mol) Theo PTHH 2: nFe2O3 = 1/3nH2 = (0,6 – x) : (mol) Theo khối lượng hỗn hợp 40 gam Ta cĩ PT: 80x + (0,6 - x)160:3 = 40 Giải PT ta x = 0,3 Vậy nCuO = 0,3 mol, nFe2O3 = 0,1 mol %mCuO = (0,3.80.100): 40 = 60% %mFe2O3 = (0,1.160.100): 40 = 40% to Câu 5: PTHH: 2Cu + O2   2CuO (2đ) x x Gọi số mol Cu phản ứng x mol ( x >0) Chất rắn X gồm CuO Cu Ta có PT: 80x + 25,6 – 64x = 28,8 Giải PT ta x = 0,2 Vậy khối lượng chất X là: mCu = 12,8 gam mCuO = 16 gam -2(2đ) Gọi kim loại hoá trị II A PTHH: A + 2HCl   ACl2 + H2 Số mol H2 = 0,1 mol Theo PTHH: nA = nH2 = 0,1 (mol) Theo mA = 2,4 gam MA = 2,4 : 0,1 = 24 gam Vậy kim loại hoá trị II Mg 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 Chú ý : Học sinh có nhiều cách giải khác nên chấm cần vào làm học sinh Nếu cho điểm tối đa Hết 121 ... Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MƠN: HĨA HỌC - LỚP Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ SỐ: 02 ĐỀ... Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MƠN: HĨA HỌC - LỚP Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ SỐ: 03 ĐỀ... Đề thi học sinh giỏi cấp huyện mơn Hóa học lớp (30 đề + đáp án chi tiết) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MƠN: HĨA HỌC - LỚP Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ SỐ: 06 ĐỀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG cấp huyện môn Hóa học Lớp 8 (30 đề + đáp án chi tiết), Đề thi HSG cấp huyện môn Hóa học Lớp 8 (30 đề + đáp án chi tiết)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay