Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thái việt agri group

95 3 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:42

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ H uế - - tế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP nh ĐỀ TÀI: Đ ại họ c Ki PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÁI VIỆT AGRIGROUP TRƯƠNG THỊ KIM ANH Huế, tháng năm 2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ H uế - - tế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP nh ĐỀ TÀI: Đ ại họ c Ki PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÁI VIỆT AGRIGROUP Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS Trương Tấn Quân Trương Thị Kim Anh Lớp:K47 Thống Kê Kinh Doanh Mã sinh viên: 13K4081007 Huế, tháng năm 2017 Lời Cảm Ơn Để hoàn thành tốt luận văn này, khơng nỗ lực thân em mà có giúp đỡ chân thành, tận tình đầy nhiệt huyết cá nhân tổ chức Em thành thật biết ơn điều quý giá Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Huế thầy cô Khoa Hệ thống thông tin kinh tế tạo điều kiện để em hồn thành tốt luận văn H uế Em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến TS.Trương Tấn Quân, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em tận tình kiến thức phương pháp thực hiện, hiểu biết sâu sắc khoa học, kinh nghiệm thầy tiền đề giúp em nỗ lực tế để đạt thành công nhiều kinh nghiệm quý báu nh Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô, chú, anh, chị Công ty Ki TNHH Thái Việt Agri-Group Đặc biệt anh, chị Phòng Trại tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giúp đỡ em nhiều trình em thực tập họ c Cơng ty để em hồn thành tốt luận văn Trong thời gian thực tập quý Công ty trình thực ại luận văn này, em cố gắng nhiều hẳn thiếu sót, hạn Đ chế định Rất mong đóng góp ý kiến, nhận xét thầy để luận văn em hoàn thành tốt Cuối em xin kính chúc q Thầy, Cơ dồi sức khoẻ thành công nghiệp cao q để truyền đạt kiến thức cho nhiều bạn sinh viên Và em kính chúc Cơ, chú, anh, chị q Công ty dồi sức khoẻ, đạt nhiều thành công tốt đẹp công việc Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Trương Thị Kim Anh GVHD: TS Trương Tấn Quân Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.1 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 3.2 Phạm vi nghiên cứu H uế Phương pháp nghiên cứu .3 4.1 Phương pháp thu thập số liệu 4.2 Phương pháp phân tích số liệu tế 4.2.1 Phương pháp so sánh .3 nh 4.2.2 Phương pháp dãy số thời gian .3 Ki 4.2.3 Phương pháp số .4 Kết cấu khóa luận c PHẦN II: NỘI DUNG họ CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN VỀ DOANH NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP .5 ại 1.1 Khái quát doanh nghiệp phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Đ 1.1.1 Doanh nghiệp .5 1.1.2 Khái niệm phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 1.1.3 Vai trò phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 10 1.1.4 Nội dung phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 11 1.1.5 Nhiệm vụ phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 12 1.1.6 Đối tượng phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 13 1.1.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh .13 1.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 19 1.2.1 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng lao động 19 1.2.3 Các tỷ suất đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh 21 SVTH: Trương Thị Kim Anh GVHD: TS Trương Tấn Quân Khóa luận tốt nghiệp 1.2.4 Chỉ tiêu phản ánh khả sinh lời 21 1.2.5 Chỉ tiêu phản ánh khả toán .22 1.3 Một số tiêu liên quan đến phân tích hiệu hoạt động kinh doanh .22 1.4 Kinh nghiệm phân tích nâng cao hiệu hoạt động số doanh nghiệp 27 CHƯƠNG II: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CƠNG TY TNHH THÁI VIỆT AGRI - GROUP GIAI ĐOẠN 2014-2016 30 2.1 Tình hình Công ty TNHH Thái Việt Agri- Group .30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 30 H uế 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 31 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Thái Việt Agri- Group .32 2.1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất công ty TNHH Thái Việt Agri Group .34 tế 2.1.5 Tình hình nguồn lực Công ty 34 nh 2.2 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Thái - Việt swine life giai đoạn 2014-2016 46 Ki 2.2.1 Phân tích hoạt động kinh doanh cơng ty giai đoạn 2014-2016 46 c 2.2.1.1 Phân tích tình hình doanh thu 47 họ 2.2.1.2 Phân tích tình hình chi phí 50 2.2.1.3 Phân tích tình hình lợi nhuận 53 ại 2.2.1.4 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh qua tiêu tài 55 Đ 2.2.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty .68 2.2.2.1 Ảnh hưởng suất lao động bình quân số lao động đến doanh thu năm 2015 năm 2016 68 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP .72 3.1 Thuận lợi, khó khăn Công ty 72 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh công ty đến năm 2025 73 3.2.1 Tăng hiệu sử dụng tài sản công ty 73 SVTH: Trương Thị Kim Anh GVHD: TS Trương Tấn Quân Khóa luận tốt nghiệp 3.2.2 Tăng doanh thu sử dụng hiệu vốn kinh doanh .74 3.2.3 Nhóm giải pháp hạn chế chi phí, tiết kiệm nguồn lực 75 3.2.4 Hoàn thiện việc mở rộng thị trường nước: 76 3.2.5 Hoàn thiện nâng cao lực tài chính: 77 3.2.6 Hoàn thiện phát triển nguồn nhân lực: 78 3.2.6.1 Tổ chức quản lý 78 3.2.6.2 Biện pháp nhân .79 3.2.7 Hoàn thiện marketing: 81 3.2.8 Giải pháp giá 81 H uế 3.2.9 Hoàn thiện phân phối: .82 PHẦN III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ .83 3.1 KẾT LUẬN 83 tế 3.2 KIẾN NGHỊ 84 Đ ại họ c Ki nh TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 SVTH: Trương Thị Kim Anh GVHD: TS Trương Tấn Quân Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình lao động TVAG từ 2014 - 2016 36 Bảng 2.2: Tình hình tài sản công ty TVAG năm 2014-2016 .40 Bảng 2.3: Tình hình nguồn vốn TVAG qua năm 2014-2016 44 Bảng 2.4: Tình hình doanh thu TVAG năm từ 2014-2016 48 Bảng 2.5: Tình hình chi phí TVAG năm từ 2014-2016 .51 H uế Bảng 2.6: Tình hình lợi nhuận TVAG năm từ 2014-2016 54 Bảng 2.7: Hiệu sử dụng lao động Công ty TVAG năm .56 Bảng 2.9: Hiệu sử dụng vốn cố định công ty năm Error! Bookmark tế not defined nh Bảng 2.10: Hiệu sử dụng lưu động công ty năm Error! Bookmark not Ki defined Bảng 2.11: Hiệu hoạt động kinh doanh Công ty năm 60 họ c Bảng 2.12: Khả tốn cơng ty năm từ 2014-2016 .62 Bảng 2.13: Khả tốn cơng ty năm từ 2014-2016 .66 ại Bảng 2.14: Bảng tính tốn phân tích ảnh hưởng suất lao động bình qn va Đ số lao động đến doanh thu .69 Bảng 2.15: Bảng tính tốn phân tích ảnh hưởng mức doanh lợi vốn kinh doanh vốn kinh doanh đến lợi nhuận .70 SVTH: Trương Thị Kim Anh GVHD: TS Trương Tấn Quân Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1: Tổ chức máy quản lý công ty 32 Biểu đồ 2.2: Hệ số toán ngắn hạn qua năm từ 2014-2016 .63 Đ ại họ c Ki nh tế H uế Biểu đồ 2.3: Hệ số sinh lời qua năm từ 2014- 2016 64 SVTH: Trương Thị Kim Anh GVHD: TS Trương Tấn Quân Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT GIẢI THÍCH TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn NPT Nợ phải trả VCSH Vốn chủ sở hữu SXKD Sản xuất kinh doanh TVAG Thái Việt Agri- Group TNHH Trách nhiệm hữu hạn tế H uế TỪ VIẾT TẮT nh NNH Ki NDH họ ại CPTC c GVHB Đ TĂCN SVTH: Trương Thị Kim Anh Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Giá vốn hàng bán Chi phí tài Thức ăn chăn ni GVHD: TS Trương Tấn Quân Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý lựa chọn đề tài Trong kinh tế nhiều thành phần nay, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tế bào kinh tế Sự kinh doanh hiệu cơng ty nhân tố góp phần làm cho kinh tế ngày phát triển Vì vậy, vấn đề quan tâm hàng đầu nhà quản trị để nâng cao hiệu kinh doanh doanh nhiệp cách tốt nhất, từ nâng cao lực cạnh trạnh tạo phát triển bền vững doanh nghiệp uế Ở nước ta việc nâng cao hiệu kinh doanh thách thức cho cá nhân H nhà quản trị doanh nghiệp nói riêng nhà sách hay quản lý nhà nước nói chung Nó đòi hỏi nhà quản lý phải thường xuyên kiểm tra, phân tích, đánh giá hoạt tế động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp để từ tìm điểm mạnh, điểm nh yếu thơng qua đề giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu kinh doanh, đồng thời phải tìm hiểu, phân tích thơng tin thị trường để có định hướng phát Ki triển tương lai c Thơng qua việc phân tích hiệu hoạt động kinh doanh nhà quản trị hiểu họ rõ doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh với để đưa ại cách giải ba vấn đề kinh tế bản: sản xuất gì, sản xuất nào, sản Đ xuất cho dựa quan hệ cung cầu, giá thị trường, cạnh tranh hợp tác Đây câu hỏi mang tính chất định phát triển hay trì trệ doanh nghiệp bên cạnh thơng qua phân tích hiệu hoạt động kinh doanh biện pháp để doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro, dự đốn xu hướng kinh doanh thời gian tới Công ty TNHH Thái Việt Agri-Group doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực kinh doanh sản phẩm dịch vụ nông lâm nghiệp Dưới tác động thay đổi xu hướng tiêu dùng, tác động điều kiện thiên tai dịch bệnh, hoạt động kinh doanh công ty đứng trước thách thức lớn Trong điều kiện đó, nhờ cơng tác quản trị công tyhoạt động sản xuất kinh SVTH: Trương Thị Kim Anh GVHD: TS Trương Tấn Quân Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh cơng ty đến năm 2025 3.1 Thuận lợi, khó khăn Cơng ty Tình hình kinh doanh Cơng ty qua năm có chiều hướng phát triển tốt, doanh thu, lợi nhuận, tài sản có xu hương tăng chứng tỏ Cơng ty hoạt động có lãi đầu tư mở rộng quy mô Qua thời gian thực tập Công ty, cá nhân em đánh giá thuận lợi khó khăn Cơng ty sau: - Về mặt thuận lợi: uế + Bộ máy gọn nhẹ, dễ hoạt động H + Chi phí sử dụng lao động khu vực không cao tế + Vốn đầu tư ngày tăng, mở rộng quy mơ nh + Mơi trường trị, luật pháp ổn định, nhà nước quan tâm đến doanh nghiệp Ki + Tình hình kinh tế giới khu vực ổn định, đảm bảo yếu tố đầu vào c - Và hạn chế: họ + Khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, đòi hỏi Cơng ty phải chạy đua để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng ại + Sự cạnh tranh gay gắt Công ty ngành khu vực hoạt động, Đ ảnh hưởng đến giá bán tốc độ tiêu thụ sản phẩm Cơng ty Nhìn chung, Cơng ty hướng, hiệu kinh doanh tăng quy mô kinh doanh mở rộng, điều đáng mừng cho Cơng ty tình cảnh kinh tế khó khăn Tình hình sử dụng vốn lao động hiệu quả, Công ty không ngừng khai thác lợi sẵn có thị trường hoạt động ổn định, đảm bảo tốt chất lượng hàng hóa bán dịch vụ bảo trì, bảo hành tạo niềm tin cho khách hàng, có nguồn khách hàng ổn định từ quan Nhà nước Công ty cần cố gắng quản lý tốt khoản chi phí để tối đa hóa lợi nhuận, ngày hoạt động hiệu SVTH: Trương Thị Kim Anh 72 GVHD: TS Trương Tấn Quân Khóa luận tốt nghiệp 3.2 Giải pháp Trong chế thị trường để tồn phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanhhiệu ngày tăng mức lợi nhuận Tuy nhiên lợi nhuận chi phí hai đối tượng tỷ lệ nghịch với Vì phân tích kết hoạt đơng kinh doanh đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh công ty đạt hay không để từ có biện pháp khắc phục có hướng kinh doanh phù hợp cho kỳ đạt hiệu cao Qua phân tích, em xin đưa số giải pháp sau: uế 3.2.1 Tăng hiệu sử dụng tài sản công ty - Công ty cần phải phân tích xác tiêu tài năm trước, H biến động chủ yếu tài sản lưu động, cố định, mức chênh lệch kế tế hoạch thực nhu cầu tài sản năm trước nh - Khi lập kế hoạch sử dụng tài sản phải vào kế hoạch vốn kinh doanh đảm bảo cho phù hợp với tình hình thực tế thơng qua việc phân tích, tính tốn tiêu kinh Ki tế, tài kỳ trước với dự đốn tình hình hoạt động kinh doanh, khả c tăng trưởng năm tới dự kiến biến động thị trường họ - Quản lý khai thác tối ưu tài sản cố định Giải pháp giúp công ty khai thác triệt để tối đa lực máy móc thiết bị, nâng cao suất lao động, giảm chi Đ ại phí đầu tư, nhờ nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định - Sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cố định cách thường xuyên Giải pháp giúp công ty khôi phục lại lực sản xuất bình thường tài sản cố định nhờ mà tăng khối lượng sản phẩm sản xuất ra, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tránh việc đầu tư chưa cần thiết, dẫn đến việc sử dụng tài sản cố định hiệu - Đẩy mạnh việc thu hồi vốn cố định + Xử lý thu hồi vốn cố định cách nhanh chóng, dứt điểm Số vốn cố định thu hồi từ lý, nhượng bán cơng ty có thêm lượng vốn không nhỏ để tái sản xuất, ứng dụng công nghệ kỹ thuật tạo điều kiện nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm, đồng vốn cố định mang lại hiệu nhiều SVTH: Trương Thị Kim Anh 73 GVHD: TS Trương Tấn Quân Khóa luận tốt nghiệp + Đẩy mạnh việc thu hồi vốn cố định cách chọn phương pháp mức khấu hao hợp lý, đánh giá lại tài sản cố định có biến động giá thị trường để tính đúng, tính đủ khấu hao vào giá thành - Quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho + Bảo quản tốt hàng tồn kho + Thường xuyên theo dõi biến động thị trường hàng hóa Từ dự đốn định điều chỉnh kịp thời việc nhập lượng hàng hóa kho trước biến động thị trường Đây biện pháp quan trọng để bảo tồn vốn uế cơng ty H 3.2.2 Tăng doanh thu sử dụng hiệu vốn kinh doanh Quá trình hoạt động kinh doanh Cơng ty biểu q trình tuần tế hồn vốn Do vậy, để trình hoạt động kinh doanh diễn liên tục cần phải có đủ nh vốn để bổ sung kịp thời cần thiết Trước hết, cần tăng cường khoản phải thu, hệ số vòng quay vốn nhanh Công ty làm tăng doanh thu tạo điều Ki kiện tốt cho vốn quay vòng thích ứng với nhu cầu Cơng ty họ c - Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định: Sử dụng vốn kinh doanh khâu có tầm quan trọng định đến hiệu sản xuất kinh doanh Đối với ại tài sản cố định cũ kỹ lạc hậu, Cơng ty lý để giải phóng vốn, tích cực Đ thu hồi nợ khách hàng - Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động: kế hoạch hàng năm, Công ty cần ý tới việc xác định nhu cầu vốn lưu động để từ có kế hoạch huy động nguồn vốn, đảm bảo trình kinh doanh Cơng ty tiến hành thường xun liên tục, tránh lãng phí giúp Cơng ty chủ động việc huy động vốn lưu động nhằm tăng số lần luân chuyển vốn lưu động thời kỳ - Đánh giá đánh giá lại tài sản cố định giúp cho nhà quản lí nắm bắt tình hình biến động vốn Cơng ty để có giải pháp đắn loại vốn lập kế hoạch khấu hao, lý nhượng bán số tài sản cố định không cần thiết, tài sản sử dụng khơng hiệu góp phần bổ sung nguồn vốn lưu động SVTH: Trương Thị Kim Anh 74 GVHD: TS Trương Tấn Quân Khóa luận tốt nghiệp - Ghi chép xác tình hình vốn cố định tạo điều kiện cho việc đánh giá lực sản xuất thực tài sản có từ có định đầu tư đổi cách đắn nâng cao hiệu sử dụng - Các tài sản Công ty giữ gìn, bảo quản tốt bị hư hỏng chi phí liên quan giảm nhiều Các máy móc thiết bị hoạt động với hiệu suất cao đạt hiệu cao - Cơng ty sử dụng tối đa khả khai thác tài sản tránh lãng phí khơng cần thiết, tránh việc ứ đọng vốn, thu hồi phần vốn đầu tư bỏ - Giúp Cơng ty tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh mục tiêu uế tối đa hóa lợi nhuận Cơng ty thực H 3.2.3 Nhóm giải pháp hạn chế chi phí, tiết kiệm nguồn lực tế  Tìm kiếm nhà cung cấp tốt nhất: Công ty cần đầu tư thời gian để tìm kiếm nhà cung ứng tốt giúp Cơng ty tiết kiệm khoản lớn chi phí giá vốn bán nh hàng, góp phần tối đa hóa lợi nhuận cho Cơng ty Ki  Giảm chi phí cho người lao động: Thay trả lương giờ, doanh nghiệp c nên cố gắng xếp lại bảng phân công công việc tránh việc phải làm thêm giờ, họ giải pháp cho phép họ hồn thành cơng việc làm việc mà khơng phải tốn thêm chi phí cho ca làm thêm Một cách khác để giảm chi phí nhân cơng ại khuyến khích nhân viên cố gắng giảm bớt ngày nghỉ lý cá nhân hay đau Đ ốm Mỗi có nhân viên phải nghỉ ốm, doanh nghiệp cần tìm cách thay vị trí đó, cách u cầu nhân viên khác làm thêm giờ, phải giảm ca làm giảm suất Dù cách nào, ngày nhân viên nghỉ ốm bận công việc cá nhân gánh nặng cho Công ty Một số Công ty thành công áp dụng chế độ khen thưởng cho nhân viên không nghỉ phép ốm đau năm hay sáu tháng Đối với doanh nghiệp, khoản chi cho khen thưởng kinh tế so với chi phí để nhân viên nghỉ phép  Tăng tính an tồn: Tăng chi phí ban đầu cho việc đảm bảo an toàn lao động giúp doanh nghiệp cắt giảm đáng kể chi phí hoạt động Hãy xét đến tất các chi phí tổn thất, trực tiếp gián tiếp, có nạn xảy nơi làm việc, bao gồm: SVTH: Trương Thị Kim Anh 75 GVHD: TS Trương Tấn Quân Khóa luận tốt nghiệp - Năng suất giảm nhân viên nghỉ - Chi phí cho việc làm thay ca thời gian cho nhân viên - Tinh thần lao động giảm sút - Mất uy tín Cơng ty chi phí cho quan hệ cơng chúng Do vậy, tăng biện pháp an tồn phòng chống tai nạn lao động trước hết cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp  Giảm thiệt hại cho thiết bị: thiệt hại thiết bị ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh theo hai cách Thứ nhất, thiệt hại thiết bị làm giảm suất trong uế thiết bị sửa chữa Thứ hai, thiệt hại thiết bị tiêu tốn khoản phí sửa H chữa liên bao gồm tiền cơng sửa, thời gian sửa vật tư thay Trong dài hạn, đảm bảo nhân viên làm quy trình để tránh thiệt hại cho thiết bị góp phần tế đáng kể vào việc tiết kiệm chi phí cho Cơng ty Trước xảy thiệt hại nghiêm nh trọng tốn kém, doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng thiết bị Ki để thay phận bị hỏng hóc  Khuyến khích nhân viên tiết kiệm chi phí dài hạn: Nhiều Cơng ty áp họ c dụng sách để nhân viên góp phần vào việc tiết kiệm chi phí khoảng thời gian cụ thể Điều khuyến khích thúc đẩy nhân viên tự làm việc ại hiệu hơn, tự hạn chế tai nạn lao động thiệt hại, góp phần việc giảm chi Đ phí Ví dụ, nhân viên giảm chi phí tới 250 triệu tháng sáu tháng Cơng ty tiết kiệm 1, tỷ Nếu doanh nghiệp chi 50% khoản tiết kiệm vào việc khen thưởng nhân viên, doanh nghiệp tiết kiệm 125 triệu sáu tháng Tạo điều kiện để nhân viên đóng góp 10 đến 25 phần trăm khoản tiết kiệm tạo lợi ích nhiều cho Cơng ty, đồng thời khuyến khích nhân viên giảm chi phí lợi ích doanh nghiệp 3.2.4 Hoàn thiện việc mở rộng thị trường nước: Trong kinh tế thị trường hoạt động kinh doanh Công ty phải đối mặt khơng với cạnh tranh khốc liệt đối thủ Mở rộng thị trường yếu tố quan trọng Công ty muốn tồn đứng vững SVTH: Trương Thị Kim Anh 76 GVHD: TS Trương Tấn Quân Khóa luận tốt nghiệp thị trường cần xây dựng hệ thống thông tin thị trường để cung cấp thông tin hoạt động kinh tế kĩ thuật có liên quan đến lĩnh vực nước Với mong muốn qua việc tìm hiểu thơng tin thị trường giúp Công ty xác định nhu cầu khách hàng nào? Tình hình biến động thị trường, giá cả, đối thủ cạnh tranh,…để từ Cơng ty xây dựng chiến lược, xác định sản phẩm dịch vụ cần cung cấp, ngồi giúp Cơng ty đưa lựa chọn đắn cho việc đầu tư tránh lãng phí vốn đầu tư hay đầu tư chưa mang lại hiệu cho Cơng ty, cần có biện pháp: - Đào tạo đội ngũ cán có chất lượng trang thiết bị đủ khả thu uế thập thông tin, phân tích thơng tin đề xuất giải pháp cần thiết cho phát triển H Công ty tế - Tổ chức nghiên cứu thị trường nước, khu vực cách thường xuyên vấn đề quan chế luật pháp, nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh nh tranh Ki - Xây dựng phương pháp quảng cáo hiệu hợp lý làm cho khách hàng hiểu c tin tưởng vào sản phẩm dịch vụ mà Công ty cung cấp họ 3.2.5 Hồn thiện nâng cao lực tài chính: - Tăng cường công tác quản lý khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị ại chiếm dụng Những khách hàng mua với khối lượng nhỏ, công ty tiếp tục thực Đ sách “mua đứt bán đoạn” không để nợ cung cấp chiết khấu với mức thấp cho khách hàng nhỏ không thường xuyên Với khách hàng lớn, trước ký kết hợp đồng, công ty cần phải phân loại khách hàng, tìm hiểu kỹ khả tốn họ Hợp đồng phải chặt chẽ phương thức toán phương thức phạt vi phạm hợp đồng - Khi mua hàng toán trước, toán đủ phải yêu cầu người lập hợp đồng bảo hiểm tài sản mua nhằm tránh thất thoát, hỏng hóc hàng hóa dựa nguyên tắc “mua đủ trả đủ” SVTH: Trương Thị Kim Anh 77 GVHD: TS Trương Tấn Quân Khóa luận tốt nghiệp - Lập kế hoạch hoạt động kinh doanh sở tình hình cáo báo cần chi tiết số lượng tồn hàng tháng, quý theo tình hình cụ thể Kiểm tra chặt chẽ, chất lượng số lượng, số nguyên liệu nhập - Mua bảo hiểm hàng hóa hàng hóa đường hàng hóa nằm kho Việc mua bảo hiểm tạo chỗ dựa vững chắc, chắn tin cậy kinh tế, giúp cho cơng ty có điều kiện tài để chống đỡ có hiệu rủi ro, tổn thất bất ngờ xảy mà không ảnh hưởng đến vốn lưu động - Phát hành cổ phiếu: ưu tiên từ cổ phiếu thường tiếp đến cổ phiếu ưu đãi không chuyển đổi cuối cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi Do chi phí phát hành cổ uế phiếu thường tốn kém, việc huy động cổ phiếu phải thực vào H thời điểm thích hợp, cần áp dụng tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tư, xây dựng tế phương án huy động vốn để so sánh, đối chiếu, để tìm phương án đầu tư có chi phísử dụng vốn thấp đặc biệt phải có cân nhắc tỷ lệ nguồn vốn tài trợ để nh đảm bảo trì cấu trúc vốn tối ưu theo mục tiêu hoạch định Công ty Ki - Có biện pháp sử dụng khoản nợ có hiệu hơn, cân đối nguồn lực công ty Có biện pháp sử dụng hợp lý tiết kiệm tránh trường hợp lãng phí họ c loại chi phí đặc biệt loại chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp, Nhân công trực tiếp để tăng thêm lợi nhuận lợi cạnh tranh thi trường nước ại quốc tế Đ 3.2.6 Hoàn thiện phát triển nguồn nhân lực: 3.2.6.1 Tổ chức quản lý Thực chất tổ chức máy tiến hành phân công lao động cách hợp lý để khai thác tối đa lực lượng lao động nhằm đạt suất lao động hiệu quản trị cao Cơng tác tổ chức có vai trò quan trọng nhằm tạo lập mơi trường thuận lợi cho tất hoạt động Công ty đạt đến mục tiêu chung, mặt khác người ta thấy phí phạm tinh thần làm việc lực nhân viên tổ chức cỏi gây Công tác tổ chức hiệu giúp sử dụng triệt để việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động quản trị, khuyến khích sử dụng người với SVTH: Trương Thị Kim Anh 78 GVHD: TS Trương Tấn Quân Khóa luận tốt nghiệp tính chất người phát triển tồn diện Trên sở đó, cần phải bước xếp lại tổ chức máy quản lý, phòng ban, phận Cơng ty để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh chế thị trường Có phân cơng lao động hợp lý người việc Trách nhiệm, quyền hạn phòng ban, công nhân viên rõ ràng nhằm tạo nề nếp, quy cũ tiến tới xây dựng văn hoá doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh ổn định đáp ứng nhu cầu thị trường 3.2.6.2 Biện pháp nhân Lao động sáng tạo người nhân tố định đến hiệu hoạt động kinh doanh Các Công ty cần đầu tư thỏa đáng để phát triển quy mô, bồi dưỡng lại uế đào tạo lực lượng lao động, đội ngũ trí thức có chất lượng cao doanh H nghiệp Nâng cao nghiệp vụ kinh doanh, trình độ tay nghề đội ngũ cán công tế nhân viên để nâng cao suất lao động Cơng ty phải hình thành nên cấu lao động tối ưu, phải bảo đảm đầy đủ việc nh làm sở phân công bố trí lao động hợp lí, cho phù hợp với lực, sở Ki trường nguyện vọng người Trước phân cơng bố trí đề bạt cán phải qua kiểm tra lực Khi giao việc cần xác định rõ chức năng, quyền hạn, họ c nhiệm vụ, trách nhiệm Đặc biệt công tác trả lương, thưởng, khuyến khích lợi ích vật chất người lao động vấn đề quan trọng Các Công ty cần phân ại phối lợi nhuận thỏa đáng, đảm bảo cơng bằng, hợp lí, thưởng phạt nghiêm minh Đ Mục tiêu Công ty nhân cần đặt là: - Làm tốt từ khâu tuyển dụng giúp doanh nghiệp giảm khoản chi phí đào tạo rút ngắn thời gian đào tạo thử việc - Qua việc tuyển dụng, đào tạo giúp lao động xác định công việc mình, nắm bắt qui trình cơng việc cần làm nâng cao suất lao động hiệu đem lại cho Công ty cao - Giúp cho Cơng typhân cơng lao động hợp lý người việc tránh tình trạng lãng phí lao động, tập trung lao động khơng hợp lý, việc người nhiều làm cho chi phí nhân lực tăng lên dẫn đến hiệu đem lại giảm sút SVTH: Trương Thị Kim Anh 79 GVHD: TS Trương Tấn Quân Khóa luận tốt nghiệp  Và để đạt mục tiêu đó, cần có biện pháp cụ thể sau: - Tuyển dụng lao động: để Công ty có lực lượng lao động có chất lượng từ khâu tuyển dụng lao động cần phải trọng lao động ba yếu tố đầu vào quan trọng trình kinh doanh có ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh doanh Trong q trình kinh doanh có nhiều cơng đoạn, giai đoạn khác đòi hỏi lực lượng lao động đa lĩnh vực cần tuyển dụng đối tượng lao động phù hợp với công việc đặt + Đối với lao động trực tiếp: phải kiểm tra trình độ chun mơn, tay nghề mức uế độ để có phân cơng vào cơng việc cho hợp lý, với lao động chưa H tay nghề cần tiến hành đào tạo tế + Đối với lao động gián tiếp: kiểm tra cấp lực lao động, đối tượng cần qua trình kiểm tra trình độ làm việc cách phải qua nh thời gian thử việc thường kéo dài khoảng tháng Khi tuyển chọn cần sử dụng nhiều Ki phương pháp khác c - Đào tạo, nâng cao, phát triển đội ngũ lao động: sau trình tuyển dụng lao họ động vào làm việc yêu cầu ban đầu đáp ứng trình sản xuất kinh doanh nảy sinh nhiều vấn đề đòi hỏi người lao động khơng ngừng ại hồn thiện tốt để bắt nhịp với cơng việc Chính lao động Đ khơng tự học hỏi phấn đấu vươn lên tự đào thải khỏi Cơng ty Dựa tình hình thực tế Cơng ty cơng tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cần tập trung vào: + Đội ngũ cán quản lý: đội ngũ cán quan trọng nắm tay vận mệnh Công ty tương lai Việc đào tạo cán quản lư phải đổi phù hợp với trình độ phát triển Cơng ty Cán quản lý khơng đơn có hiểu biết kinh nghiệm lĩnh vực mà phải có trình độ hiểu biết tổ chức, giao tiếp, tâm lý cá nhân SVTH: Trương Thị Kim Anh 80 GVHD: TS Trương Tấn Quân Khóa luận tốt nghiệp + Đào tạo đội ngũ lao động trực tiếp: sản phẩm dịch vụ Công ty đưa đến tay khách hàng phụ thuộc lớn vào vai trò đội ngũ lao động trực tiếp Họ phải nắm bắt ưu, nhược điểm hàng hóa dịch vụ để giới thiệu tới khách hàng cho phù hợp Đặc biệt với đội ngũ lao động kĩ thuật, bảo trì sửa chữa máy móc Cơng ty cần có phân cơng lao động cho người đến khu vực cho hợp lý Trên thực tế, Công ty việc mở lớp đào tạo cho cán công nhân viên Công ty tương đối khó khăn, kéo theo nhiều khoản chi phí phát sinh, Cơng ty liên kết với Công ty khác cử cán cơng nhân viên sang học hỏi uế giao lưu, Cơng ty ghép học với Công ty bạn lớn học tập trao H đổi kinh nghiệm, tế 3.2.7 Hoàn thiện marketing: Xây dựng phận marketing riêng biệt để quảng bá hình ảnh cơng ty, nh nghiên cứu tình hình thị trường cụ thể Ki 3.2.8 Giải pháp giá c Chính sách giá sách phận chiến lược Marketing họ có vị trí quan trọng việc liên kết phận khác Đồng thời có vai trò ảnh hưởng thúc đẩy kìm hãm tác dụng sách Marketing ại doanh nghiệp Đối với người mua giá có ảnh hưởng đến định mua hàng Đ khách hàng Đối với họ giá phản ánh tổng hợp đặc trưng sản phẩm mà họ cảm nhận trực tiếp Sau sách giá cho Cơng ty: - Định giá bán trọn gói: Kết hợp sản phẩm Công ty bán chung với bán với giá trọn gói rẻ tổng giá hàng riêng biệt Khách hàng khơng có ý định mua tất sản phẩm gói khoản tiết kiệm gói thu hút khách hàng thích mua gói Như Cơng ty bán thêm số sản phẩm nhanh chóng, tránh để hàng tồn kho quan trọng hết mặt hàng điện tử tránh lỗi thời SVTH: Trương Thị Kim Anh 81 GVHD: TS Trương Tấn Quân Khóa luận tốt nghiệp - Chiết khấu bớt giá: + Chiết khấu thương mại: khoản chiết khấu cho khách hàng mua hàng với số lượng lớn để thu hút khách hàng + Chiết khấu toán: giảm giá cho khách hàng toán tiền mặt, tốn nhanh nhằm giảm bớt chi phí thu hồi nợ nợ khó đòi cho Cơng ty + Bớt giá: giảm giá cho mặt hàng tồn kho, lỗi thời nhằm bán nhanh mặt hàng này, thu lại vốn phần lãi để tiếp tục nhập mặt hàng - Định giá khuyến mãi: Định giá thấp vào ngày lễ, tết để lơi kéo khách uế hàng, giá bán trả góp cho khách hàng vay với lãi suất thấp, giảm giá theo phiếu mua H hàng khách hàng có mua hàng Công ty lần trước để khách hàng quay tế lại Cơng ty có nhu cầu mua thêm 3.2.9 Hồn thiện phân phối: nh Cơng ty tìm nhà phân phối địa phương phân phối sản phẩm công Ki ty thị trường, việc phân phối tìm đầu nhà phân phối địa phương đảm nhận Lợi nhà phân phối địa phương hiểu rõ văn hóa, tập quán họ c thói quen tiêu dùng họ; hiểu thị hiếu người tiêu dùng doanh nghiệp cho sảnphẩm phù hợp Việc tổ chức tốt khâu phân phối giúp cho sản phẩm Đ ại Công ty gần gũi tiếp xúc nhiều với người tiêu dùng SVTH: Trương Thị Kim Anh 82 GVHD: TS Trương Tấn Quân Khóa luận tốt nghiệp PHẦN III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 KẾT LUẬN Hiệu kinh doanh thước đo trình độ tổ chức, quản lý kinh doanh.Nâng cao hiệu kinh doanh vấn đề “sống còn” doanh nghiệp Hiệu kinh doanh cao, tức lợi nhuận cao Muốn thân công ty phải chủ động sáng tạo, phát huy tối đa mặt mạnh đồng thời khắc phục, hạn chế yếu kém, để tạo mơi trường hoạt động có lợi cho Qua phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty cho thấy: uế  Kết kinh doanh công ty giai đoạn 2014-2016 cho thấy tăng H trưởng ổn định, cấu tài sản nguồn vốn tăng giảm bất ổn qua năm doanh thu, chi phí lợi nhuận lại thể tăng trưởng lên cụ thể doanh thu tế 2015 so với 2014 tăng 69.3 tỷ đồng tuyệt đối hay tương đối tăng 74,24%; năm nh 2016 so với 2015 tương đối tăng 39,65% hay tăng 64.5tỷ đồng tuyệt đối Tốc độ tăng chi phí năm 2015 so với 2014 năm 2016 so với 2015 76,17% Ki 44,56% Ta nhận thấy tốc độ tăng chi phí tốc độ tăng doanh thu tỷ lệ họ thu chi phí c thuận với chứng tỏ điều tốc độ tăng lợi nhuận tương tự doanh ại  Hiệu kinh doanh công ty giai đoạn 2014-2016 cho thấy ổn Đ định việc sử dụng vốn kinh doanh cách hiệu cụ thể tỷ suất lợi nhuận năm 2015 so với 2014 năm 2016 so với 2015 tăng 0,109 0,044 lần Tuy nhiên công ty chưa sử dụng hiệu đồng chi phí bỏ để làm tăng thêm lợi nhuận cụ thể tỷ suất lợi nhuận chi phí năm 2015 so với 2014 tăng 0,062 lần năm 2016 so với 2015 giảm 0,034 lần Điều dễ hiểu tốc độ tăng chi phí tăng nhanh tỷ trọng lợi nhuận Mặc dù kinh tế giới giai đoạn bất ổn, nước tỷ lệ lạm phát tăng cao hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm gần vào ổn định, có hiệu mang lại lợi nhuận cao Tình hình vốn kinh doanh qua năm công ty cải thiện khơng ngừng, trang thiết bị máy móc SVTH: Trương Thị Kim Anh 83 GVHD: TS Trương Tấn Quân Khóa luận tốt nghiệp ngày đại, đời sống nhân viên ngày nâng cao, thực tốt nhiệm vụ nhà nước Và vào tình hình cụ thể thấy rằng: số vốn huy động chủ yếu nguồn vốn chủ sở hữu, tình hình cơng nợ cơng ty toán phần lớn Những điều ảnh hưởng tốt đến hoạt động kinh doanh công ty Bên cạnh cơng ty tạo cơng ăn việc làm cho lượng lao động địa phương Đời sống cán nhân viên công ty ngày nâng cao 3.2 KIẾN NGHỊ  Đối với công ty uế Trong kinh tế thị trường nay, việc cạnh tranh nước kinh doanh mặt hàng gay go phức tạp, đòi hỏi cơng ty phải thường xuyên H nắm bắt thông tin nước giới để kịp thời thích ứng với thay tế đổi môi trường kinh doanh nh + Không ngừng nâng cấp, mua sắm số máy móc thiết bị nhằm nâng cao Ki chất lượng sản phẩm khả cạnh tranh cho sản phẩm thị trường + Thu hút lực lượng lao động bên để bổ sung, thay hàng năm cho cơng họ c ty Chính lực lượng cán có trình độ tay nghề cao chưa nhiều, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển cơng ty ại + Cơng ty cần đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh nhiều Những mặt Đ hàng có giá trị gia tăng nhiều cơng ty cần có hướng đầu tư nhiều + Đẩy mạnh cơng tác tìm kiếm vùng thị trường, tăng cường đầu tư hoạt động marketing để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, qua làm tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tìm kiếm hội kinh doanh + Cần tích cực thu hồi nợ ngắn hạn cách thường xuyên nhắc nhở khách hàng, cần có sách hợp lý để đảm bảo thu tiền sớm + Để tồn phát triển bên cạnh nỗ lực thân Cơng ty cần có hỗ trợ quan, ban ngành khác như: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, tổ chức tín dụng, nhà cung cấp hỗ trợ tập đoàn Thai Food Group Thái SVTH: Trương Thị Kim Anh 84 GVHD: TS Trương Tấn Quân Khóa luận tốt nghiệp Lan Do vậy, đòi hỏi Cơng ty ln củng cố trì mối quan hệ tốt đẹp với tổ chức mục tiêu phát triển Cơng ty thời gian tới  Đối với nhà nước + Cần có sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước ngồi kinh doanh hiệu nước + Cần có sách cụ thể để khuyến khích doanh nghiệp việc đầu tư mua sắm trang thiết bị, quy trình kỹ thuật cơng nghệ tiên tiến + Cần có sách ưu đãi thuế doanh nghiệp vừa nhỏ Đ ại họ c Ki nh tế H uế + Tạo môi trường đầu tư lành mạnh, công doanh nghiệp toàn nước SVTH: Trương Thị Kim Anh 85 GVHD: TS Trương Tấn Quân Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Phạm Ngọc Kiểm PGS.TS Nguyễn Cơng Nhụ - Giáo trình Thống kê kinh doanh - NXB Đà Nẵng 2009 THS Đồn Thị Yến Nhi - Giáo trình Thống kê Kinh Doanh - NXB Đà Nẵng 2011 Nguyễn Thị Việt Châu - Giáo trình Thống kê kinh doanh - NXB Đà Nẵng 2015 TS Nguyễn Minh Kiều - Tài doanh nghiệp - Nhà xuất lao uế động 2011 THS Lê Đức Vĩnh - Giáo trình Xác suất thống kê - NXB Hà Nội 2011 Một số khoá luận tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Huế chuyên ngành Bùi Văn Quyết, luận văn thạc sĩ kinh tế “Giải pháp phát triển ngành chế biến nh tế thống kê kinh doanh Khóa 45, 46 H Ki thức ăn chăn ni Việt Nam”, Đại học kinh tế Tp Hồ Chí Minh http://luanvan.net.vn/luan-van/luan-van-giai-phap-phat-trien-nganh-che-bien- họ c thuc-an-chan-nuoi-viet-nam-19863/ Khả toán Đ ại https://www.vcbs.com.vn/Utilities/Index/53 SVTH: Trương Thị Kim Anh 86 ... đến phân tích hiệu hoạt động kinh doanh .22 1.4 Kinh nghiệm phân tích nâng cao hiệu hoạt động số doanh nghiệp 27 CHƯƠNG II: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CƠNG TY TNHH THÁI VIỆT... phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 1.1.3 Vai trò phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 10 1.1.4 Nội dung phân tích hiệu hoạt động kinh doanh 11 1.1.5 Nhiệm vụ phân tích hiệu hoạt động. .. tài Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Thái Việt Agri- Group để làm khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu uế 2.1 Mục tiêu chung Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thái việt agri group , Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thái việt agri group

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay