Raport Anual Privind Starea Mediului în Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov

474 402 0
  • Loading ...
1/474 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 14:07

MINISTERUL MEDIULUI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREŞTI RAPORTUL ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI ỴN REGIUNEA BUCUREŞTI – ILFOV Bucureşti, Aprilie 2009 CUPRINS pagina Lista tabele şi figuri Lista de abrevieri şi acronime 20 Capitolul1 Cadrul Natural , Date Demografice şi Organizarea Administrativ Teritorială 22 1.1 1.2 1.3 Date generale 22 Resurse naturale 29 Date demografice 31 Raport Anual Privind Starea Mediului ỵn Regiunea Bucureşti-Ilfov Capitolul Atmosfera .38 2.1 Emisii de poluanţi atmosferici 38 2.2 Calitatea aerului ambiental 56 Capitolul Schimbări Climatice .75 3.1 Cadru general 75 3.2 Emisii totale anuale de gaze cu efect de seră 76 3.3 Emisii anuale de dioxid de carbon 76 3.4 Emisii anuale de metan 77 3.5 Emisii anuale de protoxid de azot 77 3.6 Acţiuni privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 78 Capitolul Apa 83 4.1 Introducere 83 4.2 Resursele de apă .84 4.3 Ape de suprafaţă .96 4.4 Ape subterane 137 4.5 Apa potabilă 145 4.6 Apele uzate 149 4.7 Zone critice sub aspectul poluării apei de suprafaţă şi subterane .163 4.8 Obiective şi măsuri privind aspectul poluării apei 163 Capitolul Solul .166 5.1 Introducere .166 5.2 Fondul funciar-repartiţia solurilor României pe categorii de folosinţe 166 5.3 Presiuni ale unor factori asupra stării de calitate a solurilor din România 169 Raport Anual Privind Starea Mediului ỵn Regiunea Bucureşti-Ilfov 5.4 Calitatea solurilor 180 5.5 Monitorizarea calităţii solurilor 182 5.6 Zone critice sub aspectul degradării solurilor .184 5.7 Acţiuni ỵntreprinse pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor Degradate şi pentru ameliorarea stării de calitate a solurilor 187 Capitolul Conservarea Naturii şi a Biodiversităţii , Biosecuritatea 202 6.1 Biodiversitatea României 202 6.2 Habitatele naturale Flora şi fauna sălbatică .202 6.3 Starea ariilor naturale protejate 228 6.4 Mediul marin şi costier 234 6.5 Starea pădurilor .234 6.6 Presiuni antropice exercitate asupra biodiversităţii 239 6.7 Biosecuritatea .239 Capitolul Deşeuri 241 7.1 date generale 241 7.2 Deşeuri municipale .247 7.3 Deşeuri de producţie 283 7.4 Gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori .305 7.5 Deşeuri generate de activităţi medicale 310 7.6 Nămoluri .318 7.7 Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 322 7.8 Vehicule scoase din uz-operatori economici autorizaţi pentru colectarea şi tratarea VSU , număr de vehicule colectate şi dezmembrate 327 7.9 Uleiuri uzate 334 7.10 Impactul activităţii de gestionare a deşeurilor Raport Anual Privind Starea Mediului ỵn Regiunea Bucureşti-Ilfov asupra mediului 339 7.11 Iniţiative adoptate pentru reducerea impactului deşeurilor asupra mediului 339 7.12 Tendinţe privind generarea deşeurilor 340 Capitolul Substanşe şi Preparate Chimice Periculoase .345 8.1 Introducere 345 8.2 Informaţiile referitoare la substanţele chime ca atare sau ỵn Preparat conform Ordinului MMGA 1001/MEC nr.552/2005 346 8.3 Importul şi exportul anumitor substanţe şi preparate periculoase (PIC) .348 8.4 Prevenirea , reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest .353 8.5 Substanşe reglementate de Protocolul de la Montreal (ODS) 353 8.6 Biocide (utilizare , import , export ) 355 8.7 Poluanţii organici persistenţi .356 8.8 Produse pentru protecţia plantelor 357 8.9 Evaluarea riscului asupra mediului reprezentat de produsele biocide şi pentru protecţia plantelor 358 8.10 Metalele grele-mercur , nichel , cadmiu , plumb 359 8.11 Introducerea pe piaţă a detergenţilor 361 Capitolul Radioactivitatea 363 9.1 Reţeaua naţională de supraveghere a radioactivităţii mediului .363 9.2 Programul naţional standard de monitorizare a radioactivităţii Mediului 364 Capitolul 10 Mediul Urban 378 Raport Anual Privind Starea Mediului ỵn Regiunea Bucureşti-Ilfov 10.1 Aşezări urbane 378 10.2 Zgomot .395 10.3 Mediu şi sănătate 407 10.4 Obiective şi măsuri 412 Capitolul 11 Presiuni Asupra Mediului 421 11.1 Agricultura 421 11.2 Capacitatea de pescuit .424 11.3 Acvacultura 424 11.4 Industria .424 11.5 Turismul .433 11.6 Poluări accidentale Accidente majore de mediu Poluări accidentale cu impact major asupra mediului 437 Capitolul 12 Energia 441 12.1 Impactul sectorului energetic asupra mediului .441 12.2 Consumul brut de energie .442 12.3 Producţia de energie electrică 443 12.4 Impactul consumului de energie electrică asupra mediului 444 12.5 Impactul extracţiei de ţiţei şi gaze naturale asupra mediului 446 12.6 Energii neconvenţionale 446 12.7 Evoluţia energiei ỵn perioada 1995-2008 şi tendinţele generale ỵn următorii ani 446 Capitolul 13 Transporturile şi Mediul 451 13.1 Impactul transporturilor asupra mediului .451 13.2 Evoluţia transporturilor şi acţiuni desfăşurate ỵn scopul reducerii emisiilor din transporturi 453 13.3 Situaţia parcului auto .455 Raport Anual Privind Starea Mediului ỵn Regiunea Bucureşti-Ilfov Capitolul 14 Instrumente ale Politicii de Mediu ỵn România 458 14.1 Cheltuieli şi resurse pentru protecţia mediului .458 14.2 Cheltuieli şi investiţii efectuate de agenţii economici ỵn anul 2008 şi raportate la Garda Naţională de Mediu .458 14.3 Fondul de mediu 462 14.4 Fondurile Uniunii Europene 465 14.5 Planificarea de mediu 468 LISTĂ TABELE ŞI FIGURI CAPITOLUL.1 Tabel nr.1.1.1 Principalii parametri climatici la staţiile meteorologice de pe teritoriul Regiunii Bucureşti – Ilfov ỵn anul 2008 Tabel nr.1.1.2 Frecvenţa (%) medie anuală a vântului pe directii ỵn anul 2008, la staţiile meteorologice de pe teritoriul municipiului Bucureşti Tabel nr.1.3.1 Numărul populaţiei Regiunii Bucureşti – Ilfov la recensăminte Tabel nr.1.3.2 Evoluţia numărului populaţiei municipiului Bucureşti ỵn perioada 19902007 Raport Anual Privind Starea Mediului în Regiunea Bucureşti-Ilfov Tabel nr.1.3.3 Populaţia stabilă pe localităţi în judeţului Ilfov, la iulie 2008 Tabel nr.1.3.4 Structura populaţiei Regiunii Bucureşti - Ilfov pe medii de locuire Tabel nr 1.3.5 Locuinţe finalizate ỵn Regiunea Bucureşti - Ilfov Tabel nr.1.3.6 Concentrările urbane ỵn Regiunea Bucureşti – Ilfov Tabel nr 1.3.7 Structura populaţiei municipiului Bucureşti CAPITOLUL.2 Tabel nr 2.1.1.1 - Emisii anuale de SO2 Tabel nr 2.1.1.2 Emisii anuale de NOx Tabel nr 2.1.1.3 Emisii anuale de NH3 Tabel nr.2.1.2.1 – Staţii de benzinǎ Tabel nr.2.1.2.2 – Instalaţii de depozitare a benzinei la terminale Tabel nr.2.1.2.3 Emisii de COV nemetanici Tabel nr 2.1.3.1 - Emisii anuale de Cadmiu (tone) Tabel nr.2.1.3.2- Emisii anuale de metale grele (t/an) Tabel nr.2.1.3.3 - Emisii anuale de mercur (tone) Tabel nr 2.1.3.4 – Emisii anuale de Pulberi totale Tabel nr.2.1.4.1 - Emisii anuale de Pb (tone) Tabel nr.2.1.4.2 Emisii anuale de plumb (t/an) Tabel nr 2.1.5.1 - Emisii anuale de dioxină (grame) Tabel nr.2.1.5.2 Emisii anuale de POPs (t/an) Tabel nr 2.2.1.1 Dioxidul de azot ỵn anul 2008 ỵn Bucureşti Tabel nr.2.2.2.1 - Dioxidul de sulf ỵn anul 2008 ỵn Bucureşti Tabel nr.2.2.1.2 Dioxidul de azot ỵn anul 2008 ỵn judeţul Ilfov Tabel nr.2.2.2.2 Dioxidul de sulf ỵn anul 2008 ỵn judeţul Ilfov Tabel nr.2.2.3.1 Pulberi ỵn suspensie ỵn anul 2008 în Bucureşti Tabel nr 2.2.3.2 Pulberi în suspensie în anul 2008 ỵn judeţul Ilfov Raport Anual Privind Starea Mediului în Regiunea Bucureşti-Ilfov Tabel nr 2.2.4.1- Măsurătorile de plumb din anul 2008 ỵn Bucureşti Tabel nr.2.2.4.2 – Măsurătorile de cadmiu din anul 2008 ỵn Bucureşti Tabel nr.2.2.4.3 Metale grele în anul 2008 în judeţul Ilfov Tabel nr.2.2.5.1- Concentraţiile de monoxid de carbon ỵn Bucureşti Tabel nr.2.2.5.2 Metale grele ỵn anul 2008 ỵn judeţul Ilfov Tabel nr 2.2.8.1- Concentraţiile măsurate de ozon ỵn cadrul reţelei de monitorizare Fig.2.1.1.1 - Distribuţia pe grupe a emisiilor de SO Fig.2.1.1.2 - Distribuţia pe grupe de activităţi a emisiilor de NOx (tone) Fig.2.1.1.3 - Distribuţia pe grupe de activităţi a emisiilor de NH3 (tone) Fig.2.1.2.1 - Distribuţia pe grupe de activităţi a emisiilor de COV (tone) Fig.2.1.3.1- Distribuţia pe grupe de activităţi a emisiilor de pulberi totale (tone) Fig.2.1.4.1 - Distribuţia pe grupe de activităţi a emisiilor de Pb (tone) Figura 2.2.1.1- Evoluţia mediilor anuale de NO2 ỵn perioada 2004-2008 Figura 2.2.8.1 Mediile anuale ale concentraţiilor de ozon ỵn perioada 2004-2008 CAPITOLUL.3 Tabel nr 3.2.1 Emisii anuale de CO2 echivalent Tabel nr 3.3.1 Emisii anuale de CO2 Tabel nr 3.4.1 Emisii anuale de CH4 Tabel nr 3.5.1 Emisii anuale de N2O Fig 3.3.1- Distribuţia emisiilor de CO2 pe activităţi CAPITOLUL.4 Tabel nr 4.2.1.1 Resursele de apă teoretice şi tehnic utilizabile ỵn Regiunea Bucureşti - Ilfov Tabel nr 4.2.1.2 Debite anuale şi precipitaţii medii, alături de media multianuală, ỵn Regiunea Bucureşti – Ilfov Tabel nr 4.2.2.1 Lungimea reţelei de apă potabilă ỵn Regiunea Bucureşti - Ilfov Raport Anual Privind Starea Mediului ỵn Regiunea Bucureşti-Ilfov Tabel nr 4.2.2.2 Suprafeţele şi volumele de apă utilizate pentru umplerea lacurilor piscicole ỵn Regiunea Bucureşti - Ilfov, 2008 Tabel nr 4.2.2.3 Volume de apă captate (suprafaţă/subteran) şi restituite pe ansamblul folosinţelor de apă (inclusiv transferuri din alte bazine), ỵn Regiunea Bucureşti - Ilfov ỵn anii 2006-2008 Tabel nr 4.2.2.4 Valorile volumelor utilizate efectiv de către folosinţele consumatoare de apă şi indicele de realizare a cotelor de apă alocate, ỵn municipiul Bucureşti ỵn anul 2008 Tabel nr 4.2.2.5 Valorile volumelor utilizate efectiv de către folosinţele consumatoare de apă şi indicele de realizare a cotelor de apă alocate, ỵn judeţul Ilfov ỵn anul 2008 Tabel nr 4.3.1.1 Starea ecologică a râurilor Tabel nr 4.3.2.2.1 Starea Ecologică: subsistemul lacuri Tabel nr 4.4.1 Subsistemul ape uzate: B.H ARGEŞ Tabel nr 4.4.2 B.H IALOMIŢA Tabel nr 4.5.1 Procentajul probelor necorespunzătoare recoltate de la nivelul staţiilor de tratare Tabel nr 4.5.2 Procentajul privind CRL ỵn apa recoltată de la nivelul staţiilor de tratare Tabel nr 4.5.3 Procentajul probelor necorespunzătoare recoltate din punctele fixe Tabel nr 4.5.4 Procentajul privind CRL ỵn apa recoltată din punctele fixe Tabel nr 4.5.5 Alimentarea cu apă Tabel nr 4.6.1 Lista surselor de poluare monitorizate Tabel nr 4.6.2 Lista surselor de poluare monitorizate cu evacuare ỵn caseta colectoare Dâmboviţa Tabel nr 4.6.1.1 Sursele majore de poluare din municipiul Bucureşti şi categoriile principale de poluanţi Tabel nr 4.6.2.1 Reţeaua de canalizare Anexa nr 4.6.2.1 Alimentări cu Apă şi Restituţii de Ape Uzate Pentru Populaţie, Industrie şi Zootehnie anul 2008 Anexa nr 4.6.2.2 Ansamblul Alimentărilor cu Apă şi Restituţiilor de Ape Uzate Pentru Populaţie, Industrie şi Zootehnie anul 2008 Raport Anual Privind Starea Mediului ỵn Regiunea Bucureşti-Ilfov Anexa nr 4.6.2.3 Sisteme de Irigaţii anul 2008 Anexa nr 4.6.2.4 Volume de apă captate şi restituite pe ansamblul folosinţelor consumatoare de apă anul 2008 Anexa nr 4.6.2.5 Volume de apă anuale distribuite prin reţelele urbane anul 2008 Anexa nr 4.6.2.6 Restituţii care evacuează impurificatori ỵn apă şi instalaţii de epurare anul 2008 Fig 4.3.1.1 Variaţia indexului saproh fitoplanctonic ỵn 2008 ỵn secţiunea Argeş amonte priza Crivina Fig 4.3.1.2 Variaţia indicelui de saprobitate ỵn cursul anului 2008 în secţiunea Arcuda pod Joiţa Fig 4.3.2.1.1 Variaţia biomasei fitoplanctonice în acumulările de pe Valea Colentina în cursul anului 2008 Fig 4.3.2.1.2 Variaţia biomasei fitoplanctonice ỵn secţiuni de monitorizare Lacul Morii Fig 4.3.2.1.3 Compoziţia fitoplanctonică, pe grupe, determinată ỵn acumularea Ogrezeni ỵn cursul anului 2008: Fig 4.3.2.1.4 Biomasa dezvoltată de Microcystis aeruginosa ỵn acumulările de pe Valea Pasărea ỵn cursul anului 2008 Fig 4.3.2.1.5 Biomasa fitoplanctonică inregistrată ỵn secţiunile de monitorizare Lac Snagov ỵn cursul anului 2008 Fig 4.3.2.1.6 Biomasa fitoplanctonică inregistrată ỵn secţiunile de monitorizare ale Lacului Căldăruşani ỵn cursul anului 2008 CAPITOLUL.5 Tabel nr 5.2.1 Evoluţia repartiţiei terenurilor agricole pe tipuri de folosire ỵn regiunea ỵn perioada 2001-2007: Tabel nr 5.2.2 Evoluţia repartiţiei terenurilor agricole pe tipuri de folosire ỵn judeţul Ilfov ỵn 2008: Tabel nr 5.2.3 Dinamica şeptelului ỵn perioada 2002 – 2007 ỵn regiunea Tabel nr 5.2.4 Dinamica şeptelului 2008 ỵn judeţul Ilfov 10 CAP.14 INSTRUMENTE ALE POLITICII DE MEDIU ỴN ROMÂNIA 460 Capitolul 14 INSTRUMENTE ALE POLITICII DE MEDIU ỴN ROMÂNIA 14.1 Cheltuieli şi resurse pentru protecţia mediului Cheltuielile pentru protecţia mediului reflectă fluxurile de finanţare a mediului şi includ plăţile pentru activităţile economice care au ca scop producerea de servicii specifice pentru prevenirea, reducerea sau combaterea pagubelor aduse mediului Acestea sunt grupate în: investiţii şi cheltuieli curente care la rândul lor includ cheltuielile curente interne (salariile şi contribuţia socială, consumurile de materii prime, combustibili, energie, apă şi alte materiale auxiliare, cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare, instruire, informare, administrare legate de mediu) şi cheltuielile curente externe (cheltuieli pentru servicii de protecţia mediului cumpărate de la terţi şi pentru taxe de mediu plătite ) 14.2 Cheltuieli şi investiţii efectuate de agenţii economici ỵn anul 2008 şi raportate la Garda Naţională de Mediu Tabel 14.2.1 Situaţia investiţiilor de mediu din programele de conformare ỵn municipiul Bucureşti, 2008 (mii lei RON) Nr Crt 200 Buget local - Buget de Surse stat proprii 200 Alte surse - SC FIROS SA SC GENERAL TRANSPORT SC PLEVNEI SA 800 - - 800 - 55 - - 55 - 91.25 - - 91.25 - SC REMAT-SUD SA 57.5 - - 57.5 - SC DOOSAN IMGB ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR S2 28859 - - 28859 - 130 - - 130 - SC ROMAERO SA 1332 - - 1332 - SC AS METAL COM 106.4 - - 106.4 - SC ELECTROMONTAJ 1108.8 - - 1108.8 - 360 20 - - 360 20 - 33119.95 0 33119.95 Agentul economic Total SC AVERSA SA SC GRIRO SA CNPR SA Fabrica de TOTALTimbre 461 Sursa datelor: Raportul privind starea factorilor de mediu ỵn municipiul Bucureşti, 2009 Tabel 14.2.2 Situatia investiţiilor de mediu din programele de conformare, judeţul ilfov, iulie 2008 Plan de investitii de mediu pe anul 2008 ( mii lei RON) To tal Bu ge t lo ca l Bu ge t de st at Realizat LUNA IN CURS 2008/cumulat 2008 ( mii lei RON ) Su rse Al Total te su pro rs prii e Buget Buge local t de stat SC PROT AN SA 16 73 - - 16 73 - - - R e al l u n a i n c u r s - SC NEFE RAL SA SC ROMV AC COMP ANY SC AVICO LA BUFT EA SA 39 21 - - 39 21 - - - - - - 37 - - 37 - - - - - - 15 20 - - 15 20 - - - - - - Re ali z lu na in cu rs Cu mul 200 Re aliz lun a in cur s Surse proprii Cum.2008 Nr Agent Cr ul t econo mic C u m 20 08 Re aliz lun a in Cu m 20 08 - - 90 00 16 72 31 00 31 00 cur s Alte surse R e al l u n a i n c u r s C u m 0 15 00 462 Plan de investitii de mediu pe anul 2008 ( mii lei RON) To tal Bu ge t lo ca l Bu ge t de st at Realizat LUNA IN CURS 2008/cumulat 2008 ( mii lei RON ) Su rse Al Total te su pro rs prii e Re ali z lu na in cu rs TOTAL 222 08 Buget Buge local t de stat Cu mul 200 R e al l u n a i n c u r s C u m 20 08 Surse proprii Cum.2008 Nr Agent Cr ul t econo mic Re aliz lun a in cur s Re aliz lun a in Alte surse Cu m 20 08 cur s 22 20 12 10 R e al l u n a i n c u r s C u m 0 21 32 Sursa datelor: Raportul privind starea factorilor de mediu în judeţul Ilfov, 2009 Tabel 14.2.3 Situaţia investiţiilor de mediu din afara programelor de conformare ỵn municipiul Bucureşti, 2008 (mii lei RON) Nr Agentul economic Crt Total Buget local Buget de stat Surse proprii Alte surse SEMANATOAREA SA 10.83 - - 10.83 - RADET Bucureşti 500 500 - - - INCDMI CANTACUZINO 45.51 - - 45.51 - SC PRINT PACK 1198 - - 1198 - SC MECANICA FINĂ 20 - - 20 463 SC CET GRIVIŢA 405 - - 405 SC ALUMIL ROM INDUSTRY 50 - - 50 SC REMAT-SUD 300 - - 300 SC PRODMETCOM 48.02 - 48.02 10 ISOVOLTA 11400 - - 11400 - 11 FORADEX 124.307- - 124.31 - 12 LAROMET SA - - 13 MOBILUX SA 0 14 ROMPRIM SA 501 501 TOTAL 14149.7500 - 13650 Sursa datelor: Raportul privind starea factorilor de mediu ỵn municipiul Bucureşti, 2009 Tabel 14.2.4 Situaţia investiţiilor de mediu din afara programelor de conformare ỵn Judeţul Ilfov, decembrie 2008 (mii lei RON) Nr Agent Plan de investitii de Realizat LUNA IN CURS 2008/ cumulat 2008 ul mediu pe anul 2008 ( mii lei RON ) Cr econo ( mii lei RON) t mic Tot Bu Bu Sur Alt Total Buget Buget de Surse Alte al get get se e local stat proprii surse loc de pro sur al stat prii se Rea Cu Rea Cu Rea Cu Rea Cu Rea Cum liz mul liz m liz mul liz mul liz ul lun 200 luna 20 luna 200 luna 200 luna 200 a in in 08 in in in cur cur cur cur cur s s s s s SC 37 37 ROMV AC COMP ANY SC 20 205 ECO 59 SUD SRL SC 30 304 SILVE R HAWK SRL 464 Nr Agent Plan de investitii de Realizat LUNA IN CURS 2008/ cumulat 2008 ul mediu pe anul 2008 ( mii lei RON ) Cr econo ( mii lei RON) t mic Tot Bu Bu Sur Alt Total Buget Buget de Surse Alte al get get se e local stat proprii surse loc de pro sur al stat prii se Rea Cu Rea Cu Rea Cu Rea Cu Rea Cum liz mul liz m liz mul liz mul liz ul lun 200 luna 20 luna 200 luna 200 luna 200 a in in 08 in in in cur cur cur cur cur s s s s s TOTAL 24 240 230 00 0 Sursa datelor: Raportul privind starea factorilor de mediu ỵn judeţul Ilfov, 2009 Tabel 14.2.5 Centralizarea investiţiilor de mediu din municipiul Bucureşti, 2008 (mii lei RON) Plan de investitii de mediu pe anul 2008 ( mii lei RON ) Total Buget local Buget de stat Surse proprii Alte surse Anexa 33120 Anexa 14149.7 500 Total 47269.6 500 33120 13649.7 46769.6 0 0 0 Sursa datelor: Raportul privind starea factorilor de mediu ỵn municipiul Bucureşti, 2009 Tabel 14.2.6 Centralizarea investiţiilor de mediu din judeţul Ilfov, decembrie 2008 (mii lei RON) Plan de investitii de mediu pe anul 2008 ( mii lei RON ) To Bu Bu Su Al tal ge ge rse te t t pr su lo de op rs cal st rii e at Realizat LUNA IN CURS 2008/cumulat 2008 ( mii lei RON ) Total Re ali z Cu mu l Buget local Buget de stat Surse proprii Alte surse Re ali z Re ali z Re ali z Re ali z Cu mu l Cu mu l Cu mu l Cu mu l 465 Inv cu PC Inv fara PC An exa ag ec An exa CL An exa CJ Tot al 22 20 24 00 22 20 24 00 - lun 200 lun 200 lun 200 lun a a a a in in in in cur cur cur cur s s s s 12 10 - 200 lun 200 a in cur s 213 0 25 230 0 24 60 24 60 - - - - - - - - 236 25 - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - 236 25 Sursa datelor: Raportul privind starea factorilor de mediu ỵn judeţul Ilfov, 2009 14.3 Fondul pentru mediu Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor pentru protecţia mediului, ỵn conformitate cu dispoziţiile legale ỵn vigoare ỵn domeniul protecţiei mediului Fondul pentru mediu se utilizează pentru susţinerea şi realizarea proiectelor prioritare pentru protecţia mediului Categoriile de proiecte eligibile pentru finanţare se stabilesc prin planul anual de lucru şi vizează ỵmbunatăţirea performanţei de mediu privind domeniile prevăzute ỵn art 13 al OUG nr 196/22 12.2005 privind Fondul pentru Mediu aprobată prin Legea nr.105/25.04.2006 Dintre acestea menţionăm: prevenirea poluării, reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului, reducerea nivelurilor de zgomot, utilizarea de tehnologii curate, gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, conservarea biodiversităţii, educaţia şi constientizarea publicului privind protecţia atmosferei etc Ỵn anul 2008 au fost deschise două sesiuni de finanţare APM Bucureşti a avizat următoarele proiecte: 466 Tabel 14.3.1 Sesiunea de finanţare 01.02.2008- 07.03.2008 Nr Titular proiect Crt Categorii de proiecte cf OUG Valoare 196/2005 totala FUNDAŢIA ACADEMIA Educaţia şi conştientizarea UNIVERSITARĂ publicului privind protecţia ATHENAEUM mediului Duarata de executie 108.610 RON 11 luni S.C VEL PITAR S.A Reducerea impactului asupra apei; colectarea şi preepurarea apei uzate 239.367 RON luni S.C ITM AMIRO S.A Reducerea impactului asupra apei; colectarea şi preepurarea apei uzate 146.300 RON luni 8.358.300 RON 12 luni 9.760.600 RON 12 luni 231.081 RON 11 luni 290.837 RON 12 luni Gestionarea deşeurilor; S.C REMATHOLDING realizarea unei reciclări pe tipuri CO S.R.L de deşeuri Gestionarea deşeurilor; S.C REMAT realizarea unei reciclări pe tipuri BUCUREŞTI SUD - S.A de deşeuri reciclabile şi un grad ỵnalt de recuperare a acestora Educaţia şi conştientizarea Asociatia „TINERI publicului privind protecţia PENTRU VIITOR” mediului Colegiul Naţional „SFANTUL SAVA” Educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului Reducerea impactului asupra 12.759.301 apei; colectarea si preepurarea 24 luni RON apei uzate Sursa datelor: Raportul privind starea factorilor de mediu ỵn municipiul Bucureşti, 2009 Tabel 14.3.2 Sesiunea de finanţare din 28.11.2008 S.C PASTEUR – FILIALA FILIPESTI Nr Titular proiect Crt Asociaţia pentru ECOTEHNOLOGIE Titlul proiectului Categorii de proiecte „ECO-CAMPUS” Educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului 467 Reducerea poluării cu compuşi organici volatili la activitatea de curăţat chimic confecţii-textile Eliminarea contactului direct al lucrătorului cu reziduurile cu conţinut de percloretilenă S.C NUFĂRUL S.A Asociaţia „CENTRUL „PE DRUM CĂTRE UN NAŢIONAL PENTRU BUCUREŞTI CURAT” PROTECŢIA MEDIULUI” Reducerea impactului asupra apei; colectarea şi preepurarea apei uzate Educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului Institutul de Cercetări Electrotehnice – ICPE S.A „Ỵmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin completarea sistemului clasic de ỵncălzire cu un sistem hibrid format din pompe de căldură şi panouri solare termice” Asociaţia „ŞANSE EGALE PENTRU INTEGRARE” „MICII AGENŢI DE MEDIU DIN SECTORUL 6” Educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului S.C VEST- ENERGO S.A „Implementarea de tehnologii curate de tip BAT ỵn vederea modernizării VEST- ENERGO prin reutilarea cu sisteme de cogenerare energie electrică şi termică” Educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului Fundaţia ECOSISTEM Educaţia şi „UN MEDIU CURAT = O FAMILIE conştientizarea SĂNĂTOASĂ” publicului privind protecţia mediului S.C NUFĂRUL S.A Reducerea impactului liniei tehnologice de curăţat chimic şi umed covoare asupra factorilor de mediu aer şi apă prin implementarea de tehnologii curate, conform BAT Reducerea impactului asupra apei şi aerului S.C Filiala de Ỵntreţinere şi Servicii energetice „ELECTRICA SERV” S.A „Instalaţie pilot de producere a energiei electrice din surse regenerabile prin utilizarea de panouri fotovoltaice” Ỵmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului Ỵmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului Sursa datelor: Raportul privind starea factorilor de mediu ỵn municipiul Bucureşti, 2009 468 APM Ilfov a avizat următoarele proiecte:       S.C Compania Romprest Service S.A - „construire staţie sortare deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţii colectate separăm cu excepţia celor periculoase”; SC Rosal Grup SRL - „staţie de sortare a deşeurilor urbane pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov”; SC Protan SA – „staţie de epurare ape uzate Popeşti-Leordeni”; SC Anduna Servimob SRL – „utilaje pentru reciclarea materialelor provenite din excavaţii, demolări şi construcţii”; SC Silpa Romania SRL – „reducerea poluarii aerului prin reducerea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) ỵn cadrul operaţiunilor de vopsire şi injecţie, ỵn procesul de producţie a ỵncălţămintei, extindere hală de producţie”; SC Secpral Pro Instalaţii SRL – „completarea sistemelor clasice de ỵncălzire cu sisteme care utilizează energie solară la punctul de lucru din comuna Chiajna” 14.4 Fondurile Uniunii Europene 14.4.1 Fondurile Uniunii Europene de pre-aderare Situaţia proiectelor contractate până la 31.12.2007 prin programul Sapard, ỵn judeţul Ilfov:               SC Star Foods EM SRL - modernizarea capacităţii de procesare a cartofilor pentru fabricarea cipsurilor; SC Convenience Prod SRL - ỵnfiinţarea unei fabrice de carne şi semipreparate din carne ỵn comuna Tunari; SC Angst Ro SA - modernizare si retehnologizare fabrică de procesare carne Buftea; SC Guzomarch Nutriţia Animală SRL - modernizare capacitate de depozitare a punctului de lucru pentru fabricarea nutreţurilor combinate ỵn localitatea Ciolpani; SC Ocean Fish SRL - extinderea şi modernizarea capacităţilor de prelucrare şi depozitare a peştelui Otopeni; SC Rom Pescaria International SRL - depozit frigorific pentru peşte şi produse din peşte ỵn comuna Ciorogârla; SC Picovit Rom Impex SRL - ỵnfiinţare abator de porci Popeşti Leordeni; SC Interfruct SRL – extindere si construcţie noua hală depozitare si ambalare fructe Afumaţi; SC TRD -Tnuva Romania Dairies SRL – ỵnfiinţare fabrică de produse lactate Popeşti-Leordeni; SC Zimbrul SRL - ỵnfiinţare fabrică de procesare carne în Chitila; SC Niro Car Prod Impex SRL - modernizare fabrică prelucrare carne Pantelimon; SC Conserv Buftea SA - modernizarea fabricii de conserve legume fructe Buftea; SC Yuksek International Fruct SRL – investiţie noua de procesare legume fructe Ştefăneşti; SC Glina SA – modernizare fabrică de conserve Glina; 469                               Consiliile locale Snagov, Chitila, Voluntari, Chiajna, Moara Vlăsiei - modernizare, extindere sau construire reţea canalizare; Consiliile locale Nuci, Dragomireşti Vale – modernizare drumuri comunale; SC S.A.R.M.I.T SRL – modernizare fermă cultură de câmp prin implementarea unui sistem de informatizare a activităţii, Măgurele; SC Agroindaf Afumati SA – staţie centralizată de muls şi modernizare grajduri existente Afumaţi; SC Agro Neb 123 SRL – completarea parcului tehnic cu maşini şi utilaje agricole, Afumaţi; SC Agroinf SRL – dotare ferma culturi de câmp cu combină modernă; SC SMP Beril SRl – modernizare fermă vegetală prin achiziţie de utilaje şi echipamente performante com Dascălu; SC Agro Ceauşu SRL – dezvoltarea producţiei agricole prin creşterea gradului de mecanizare Vidra; SC Romsunitest Periş – modernizare complex de porci nr 1; SC Geo & Costi Agrostar SRL - modernizare fermă vegetală, com Găneasa; SC Dowian SRL - modernizarea fermei agrotehnice, com Tunari; SC SMP Berlin SRL – modernizare fermă vegetală, com Petrăchioaia; Societatea Agricol Pont A Celess - Modernizare fermei agrotehnice – com Tunari; SC Prodserv Conil SRL – modernizarea fermei vegetale prin achizitionarea de utilaje şi maşini agricole noi, oraş Voluntari; SC A.P.I.C Impex SRL – modernizarea fermei agrotehnice din com Tunari; SC Agrocola 2004 SRL – achiziţionare tractor şi grapă cu discuri pentru ferma vegetală, com Domneşti; SC Manistef Serv Exim SRL – modernizare fermă vegetală, com Brăneşti; Caraş Costel – persoană fizică – modernizare fermă vegetală prin achiziţionare de masini agricole; SC ITC SRL – modernizare fermă vegetală Popeşti-Leordeni; SC Romsad 2001 Prod Com SRL – extindere fermă agricolă, com Ciorogârla; SC Anged SRL - modernizare exploataţie agricolă, com Găneasa; SC Alimente Naturale SRL – fermă pentru creşterea melcilor ỵn ciclul biologic complet – com Glina; SC Helix Prodex L.M SRL – fermă pentru creşterea melcilor ỵn ciclul biologic complet – com Gruiu; SC Agrotec SRL – fermă pentru creşterea melcilor ỵn ciclul biologic complet – com Moara Vlăsiei; SC Abil Business Solutions – fermă pentru creşterea melcilor ỵn ciclul biologic complet – com Măgurele; Pârvulescu Adrian – persoană fizică autorizată – ỵnfiinţarea unei ferme agricole de 100 de familii com Afumaţi; SC Laboratoarele Medica – investiţie nouă ỵn stupină, laborator de procesare si de analiza produse apicole, com Snagov; SC Digital Pro Szs Trade SRL – investiţie nouă pensiune agroturistică, com Snagov; SC Comacro Turist SRL – infiinţare pensiune turistică rurala, com Gruiu; Ciulpan Florin - persoana fizică – infiinţarea şi dotarea cu utilaj şi inventar apicol a unei stupine; 470   SC Biosante SRL - colectare, sortare, depozitare, prelucrare şi etichetare plante medicinale si aromatice; SC I & D Buftea SRL – construcie Pensiunea de Vis, Buftea ẻn judeul Ilfov, ợn anul 2007, s-au solicitat din fondurile Uniunii Europene prin Programul Phare 2005 Coeziune Economică şi Socială - investiţii publice ỵn sectoarele de mediu, următoarele proiecte:    Consiliul local Mogoşoaia – Studiu hidrogeologic lucrări şi măsuri privind nivelul apei freatice în zona localităţii Mogoşoaia, canalizare ape pluviale/colectarea apelor de suprafaţă, val 1.000.000 euro, termen implementare 22 luni; Consiliul Local Copăceni – Ỵmbunătăţirea calităţii mediului prin colectarea selectivă, transport şi depozitare deşeuri menajere, ỵn comuna Copăceni, val 529.660 euro, termen de implementare 12 luni Consiliul Local Buftea – Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă ỵn oraşul Buftea, val 891.300 euro, perioada de implementare 12 luni 14.4.2 Fondurile Uniunii Europene de post-aderare POS - Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013, judeţul Ilfov, 2008:           SC Vizual 2003 SRL - Axa prioritară – un sistem inovativ şi coeficient de producţie ỵn vederea achiziţionării de utilaje, com Dobroeşti; SC Everest International SRL – achiziţionare utilaj folosit în cadrul fabricii de elemente de dulgherie şi tâmplărie din metal, punct lucru Voluntari; SC Felbermayr România SRL – achiziţionare utilaje pentru lucrări de construcţii, punct lucru com Dragomireşti Vale; SC Atlas Corporation SRL – achizitionarea unei linii de producţie de plăci de polistiren extrudat XPS la punctul de lucru com Tunari; SC Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SRL – achiziţia unor utilaje pentru activitatea de construcţii drumuri şi poduri, punct lucru Popeşti-Leordeni; SC Romatermit Construct SRL – achiziţonare utilaj pentru fabricare panouri sandwich cu miez de poliuretan, com Jilava; SC Amvic Ferestre SRL – achiziţionare utilaje pentru modernizarea, retehnologizarea liniei de producţie a sectiei geam, Bragadiru; SC Woodpac International SRL – achiziţionarea de maşini şi utilaje necesare modernizării fabricii de produse din lemn, plută, paie şi alte materiale vegetale ỵmpletite, punct lucru Buftea; SC Sif Metal Import Export SRL - achiziţionare două eurocontainere specializate şi a unui camion cu ỵncărcare mecanizată, punct lucru com Copăceni; SC Delos Impex 96 SRL – dotarea cu utilaje a unei unităţi de fabricaţie produse de uz veterinar şi a laboratorului propriu, Otopeni 14.5 Planificarea de mediu Planificarea locală de mediu Planul Local de Acţiune pentru Mediu - Municipiul Bucureşti 471 Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) reprezintă un document de detaliu pentru activităţile şi investiţiile din Municipiul Bucureşti şi se constituie ỵntr-un instrument de promovare a dezvoltării durabile a municipiului încercând (prin acţiunile propuse) să stabilească un echilibru viitor între creşterea socio-economică şi componentele de mediu Ỵncepând cu luna ianuarie 2009 Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti a declanşat etapa de revizuire, etapă ce va fi urmată de elaborarea noului document Tabel 14.5.1 Stadiul realizării acţiunilor cuprinse ỵn PLAM Bucureşti, 2008 Termen de realizare RealizateRealizate ợn ẻn curs de NerealizateAmõnateAnulateTotal avans realizare Permanente ≤ 2008 > 2008 Total 115 109 10 234 15 23 17 15 40 37 50 14 20 16 22 141 206 42 389 Sursa datelor: Raportul privind starea factorilor de mediu ỵn municipiul Bucureşti, 2009 Planul Local de Acţiune pentru Mediu - Judeţul Ilfov Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) pentru Judeţul Ilfov reprezintă strategia pe termen scurt, mediu şi lung pentru soluţionarea problemelor de mediu din judeţ prin abordarea principiilor dezvoltării durabile ỵn concordanţă cu Planul Naţional de Acţiune pentru Mediu şi cu Programele de Dezvoltare Locale, Judeţene şi Regionale Agenţia pentru Protecţie Mediului Ilfov a iniţiat revizuirea documentului PLAM Tabel 14.5.2 Stadiul realizării acţiunilor cuprinse ỵn PLAM Ilfov, 2008 Termen de realizare Permanent e ≤ 2008 > 2008 Total Realizate Realizate Ỵn curs Nerealizate Amânate Anulate Total în avans de realizare 34 14 59 45 79 4 8 16 15 115 138 16 70 127 256 Sursa datelor: Raportul privind starea factorilor de mediu ỵn judeţul Ilfov, 2009 Planificarea regională de mediu Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti a coordonat elaborarea Planului Regional de Acţiune pentru Mediu Bucureşti - Ilfov Documentul a fost avizat de către Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, domnul Zoltàn Levente Nagy, prin adresa cu numărul 48 DDD din 27.06.2008 şi aprobat ỵn şedinţa 472 Consiliului pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov (CDRBI) prin Hotărârea Nr 95 din 18.09.2008 ẻn prezent documentul se afl ợn stadiul de implementare/monitorizare a acţiunilor Evaluarea implementării acţiunilor cuprinse ỵn PRAM se va face pe baza datelor colectate de la responsabilii de implementare/monitorizare Documentul este disponibil pe pagina web - www.arpmb.ro 473 474
- Xem thêm -

Xem thêm: Raport Anual Privind Starea Mediului în Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov, Raport Anual Privind Starea Mediului în Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov

Từ khóa liên quan

Mục lục