Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia E5-00

233 1 0
  • Loading ...
1/233 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2019, 13:19

DocuCentre S2110 Hướng dẫn Sử dụng Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, Microsoft Edge th ng hi u ho c th ng hi u đ ng ký c a T p đoàn Microsoft t i Hoa K và/ho c qu c gia khác T t c tên s n ph m/nhãn hi u đ u th t ng ng ng hi u ho c th (Các) nh ch p hình s n ph m c a Microsoft đ ng hi u đ ng ký c a ch s h u c in l i v i s cho phép c a T p đồn Microsoft bi t thêm thơng tin v gi y phép, tham kh o Gi i thi u v gi y phép Trong h ng d n này, ch d n v an toàn đ c đ t sau ký hi u Hãy đ c tuân th ch d n tr c th c hi n nh ng quy trình c n thi t Khi máy chép có tính n ng đ c thi t k đ tránh gi m o tài li u c th , có m t s tr h p hi m x y nh hình nh qt khơng đ t k t qu mong mu n ng D li u l u c ng c a máy có th b m t n u có b t k v n đ c ng Fuji Xerox không ch u trách nhi m v m i thi t h i tr c ti p gián ti p phát sinh t ho c gây b i vi c m t d li u Fuji Xerox không ch u trách nhi m v m i h ng hóc c a máy nhi m vi-rút máy tính ho c xâm nh p máy tính Quan tr ng H ng d n s d ng đ c b o v theo lu t b n quy n, không đ c chép ho c s a đ i tồn b ho c m t ph n khơng có s đ ng ý b ng v n b n c a ch s h u tác quy n.Tuy nhiên, b n có th chép h ng d n s d ng cho m c đích v n hành máy Các ph n h ng d n có th thay đ i mà khơng thông báo tr c Chúng hoan nghênh m i góp ý cho ph n ch a rõ ràng, l i, ph n b sót ho c trang thi u Không bao gi c th c hi n nh ng quy trình khơng đ c trình bày c th h ng d n s d ng máy Thao tác không đ c phép có th gây s c ho c tai n n Fuji Xerox không ch u trách nhi m pháp lý v m i v n đ phát sinh t vi c v n hành thi t b b ng thao tác không đ c phép Vi c xu t kh u s n ph m b ki m soát nghiêm ng t theo Lu t v Ngo i h i Ngo i th c a Nh t B n và/ho c quy đ nh v ki m soát xu t kh u c a Hoa K ng Xerox, Xerox Thi t K c ng nh Fuji Xerox Thi t K CentreWare nh ng nhãn hi u ho c nhãn hi u đ c đ ng ký c a Xerox Corporation t i Nh t B n và/ho c qu c gia khác M cl c M cl c Tr c s d ng máy .9 L i nói đ u 10 Các lo i h ng d n s d ng 11 S d ng H ng d n Này 12 B c c c a H ng d n Này 12 Các Quy c 12 V Gi y phép 14 Libcurl 14 FreeBSD 14 MD5 15 Cài đ t môi tr Môi tr ng đ ng 17 c h tr 18 Tính n ng in 18 Tính n ng quét 18 Cáp giao di n 20 S d ng giao di n USB 20 S d ng giao di n Ethernet 21 Thi t đ t Môi tr ng M ng 23 t đ a ch IP a ch IP (IPv4) 23 t đ a ch IP a ch IP (IPv6) 23 Thi t đ t a ch IP c a Máy b ng Công c H tr 24 Kích ho t C ng Giao ti p đ S d ng 25 S d ng CentreWare Internet Services 27 CentreWare Internet Services 27 Các Môi tr ng Thi t đ t đ c H tr 27 Kh i đ ng CentreWare Internet Services 28 M c cài đ t CentreWare Internet Services 29 Th [Properties] 30 Tab [Support] 38 Cài đ t trình u n in/quét 39 S d ng Print & Scan Hub 40 Print & Scan Hub (Windows®) 40 Cài đ t Print & Scan Hub 40 Kh i đ ng Print & Scan Hub 40 T ng quan v s n ph m 41 Các b ph n c a máy 42 M t Tr c, Bên trái 42 M t sau, bên ph i 43 Bên 44 B n p tài li u kép t đ ng 45 Ngu n n 46 B t ngu n .46 T t ngu n 47 Ch đ Ti t ki m n 48 Vào Ch đ Ti t ki m n 48 Thoát Ch đ Ti t ki m n .49 B ng u n 50 Tr ng thái Máy 54 Các Bi u t ng 55 Ch đ tài kho n 57 Các lo i ch đ tài kho n .57 Thi t đ t C u hình Tùy ch n 63 N p gi y 67 Các lo i gi y 68 Kh i l ng gi y đ c h tr T ng s t 68 Lo i gi y đ c h tr 69 Gi y Không th S d ng đ c 70 B o qu n X lý gi y .70 N p gi y 71 N p Gi y Khay (Tùy ch n) .71 N p Gi y Khay tay .73 Thay đ i kh gi y 75 Thay đ i Kích c Gi y cho Khay .75 Thi t đ t Kích c Gi y 77 Thi t đ t Lo i Gi y 79 Sao chép 81 T ng quan v thao tác chép 82 t b n g c 82 t cài đ t nâng cao 85 Nh p S B n 85 B t đ u Công vi c Sao chép 87 Thao tác đ c th c hi n chép 88 H y công vi c chép hi n t i 88 Cài đ t chép nâng cao 89 Sao ch p m t 89 Nhi u trang m t m t .91 Chia b 92 D ng b n g c .93 Ch nh sáng/Ch nh t i 94 Thu nh /Phóng to 94 Sao ch p th 96 M cl c Kh b n g c 100 C p gi y 101 s c nét 102 Gi m N n 102 Xóa c nh 102 Xoay T đ ng 102 Qu n lý Gi y ch p v i Qu n lý ng i dùng 103 Các thao tác s d ng Tính n ng Sao chép 103 Quét 105 Quy trình Quét 106 t B n g c 106 S d ng tính n ng quét 110 T i D li u Quét S d ng m t ng d ng D a Máy tính Cá nhân 111 Các thao tác Quét 113 H y công vi c quét hi n t i 113 In .115 Các Ch c n ng Chính c a Trình u n In 116 In 117 Các Thao tác In 118 Ng ng Vi c In 118 Công c 119 Quy trình Thi t đ t H th ng 120 Vào Ch đ qu n tr h th ng 120 Thay đ i Thi t đ t 121 Thoát ch đ qu n tr h th ng 122 Danh sách Ch Thi Thi Thi Thi Thi tđ tđ tđ tđ tđ ng trình Ng i qu n tr H th ng 123 t ng h 123 t H th ng 124 t Ch đ Tài kho n 129 t M ng 131 t Thu c tính 136 Tr ng thái máy 141 In Báo cáo 142 Ki m tra B đ m Công vi c 143 Ki m tra V t t Tiêu hao 144 Ki m tra T ng s Trang Sao ch p 145 10 B o d ng 147 Thay th v t t tiêu hao 148 Thay h p m c 149 Thay c m tr ng m c 153 V sinh máy 160 V V V V sinh Ph n 160 sinh N p đ y B n g c Kính đ t B n g c 161 sinh N p đ y B n g c Kính V n chuy n V n t c Không đ i 162 sinh Tr c cu n c a B n p B n g c .163 11 Gi i quy t v n đ 165 Kh c ph c s c 166 V n đ v i máy 167 V n đ v ch t l ng hình nh 171 V n đ v chép 177 Không chép đ c 177 Các V n đ v B n 177 V n đ v máy in 181 Không in đ c 181 V n đ v b n in 181 V n đ v quét 183 Không Quét đ c .183 Không T i đ c D li u Quét vào Máy tính Cá nhân 183 Các V n đ v Ch t l ng Hình nh Quét .184 Các V n đ Liên quan t i M ng 186 Các V V nđ Các V Các V n đ S d ng TCP/IP (LPD/Portt9100) .186 S d ng CentreWare Internet Services 186 n đ v K t n i Internet/M ng N i b .187 n đ v K t n i IPv4 ho c IPv6 .189 Mã l i 191 K t gi y 204 E-1: K E-2: K E-3: K E-4: K E-5: K t Gi t Gi t Gi t Gi t Gi y N p đ y Bên trái [A] 204 y in N p đ y Mô-đun M t Khay [B] 207 y Khay 208 y Khay 209 y Khay tay 210 K t tài li u 211 12 Ph l c 215 Thông s K thu t 216 Ch c n ng C b n/Ch c n ng Sao chép 216 Ch c n ng In 218 Ch c n ng Quét 219 B n p tài li u kép t đ ng .220 M cl c B in hai m t 221 Mô-đun m t khay (Tùy ch n) 221 Vùng có th in 222 Linh ki n Tùy ch n 223 L u ý H n ch 224 L L L L L L L L u ý H u ý H u ý h u ý H u ý H u ý H u ý H u ý H n ch n ch n ch n ch n ch n ch n ch n ch S d ng Máy 224 v S d ng Tính n ng Sao chép 225 s d ng tính n ng in 225 S d ng Tính n ng Quét 226 K t n i Internet ho c M ng n i b 226 Thao tác t Máy tính 227 S d ng TCP/IP (LPD/Port9100) 227 K t n i IPv6 227 Ch m c 229 Tr c s d ng máy Tr c s d ng máy L i nói đ u C m n b n l a ch n DocuCentre S2110 (sau g i "máy") Tr H ng d n mô t cách v n hành nh ng phòng ng a b n c n tuân th trình v n hành máy t n d ng h t tính n ng s d ng máy m t cách hi u qu , đ c k h ng d n tr c s d ng c s d ng máy H ng d n gi đ nh r ng b n có ki n th c c b n v s d ng máy tính cá nhân k t n i m ng bi t thông tin v cách s d ng máy tính cá nhân, ki n th c c b n ho t đ ng c a môi tr ng k t n i m ng, tham kh o h ng d n s d ng kèm v i máy tính cá nhân, h u hành h th ng m ng Sau đ c h ng d n này, c t tài li u n i thu n ti n đ có th tham kh o nhanh H ng d n r t h u ích tr ng h p b n quên cách th c hi n thao tác ho c n u có v n đ v i máy Khi b n s d ng máy này, khuy n ngh b n thay đ i ID m t kh u ng c a qu n tr viên h th ng l p t c sau l p đ t máy Ch 10 bi t thêm thông tin v vi c thay đ i ID m t kh u ng ng trình Ng i qu n tr H th ng" (P.123) i dùng i dùng, tham kh o "Danh sách Thông s K thu t  Giao th c K t n i m ng: TCP/IP (lpd, Port9100)  H u hành đ c h tr Microsoft® Windows® 10 Microsoft® Windows® 10 x64 Microsoft® Windows® 8.1 Microsoft® Windows® 8.1 x64 Microsoft® Windows® Microsoft® Windows® x64 Microsoft® Windows Server® 2016 x64 Microsoft® Windows Server® 2012 R2 x64 Microsoft® Windows Server® 2012 x64 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64 Microsoft® Windows Server® 2008 Microsoft® Windows Server® 2008 x64 Quan tr ng bi t thông tin v h u hành đ  c h tr m i nh t, tham kh o trang Web c a Fuji Xerox  Giao di n USB 2.0, Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T Ch c n ng Quét Ph l c  Lo i Máy quét màu  Kích th cb ng c 12 Gi ng nh Ch c n ng C b n/Ch c n ng Sao ch p  phân gi i quét n s c: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 150 x 150 dpi Màu: 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 150 x 150 dpi  T c đ Quét n s c: 23 t /phút x (200 dpi) Màu: 23 t /phút x (200 dpi) Tài li u tiêu chu n ISO IEC24734 (A4 , t đ u tiên, trình u n quét (USB 2.0)) Quan tr ng  T c đ quét thay đ i tùy theo tài li u 219 Ph l c  Giao di n USB 2.0, Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T  Trình u n quét Giao di n  USB 2.0 (TWAIN,WIA1.0/WIA2.0)*, TCP/IP (TWAIN,WIA1.0/WIA2.0)* * :WIA vi t t t c a Windows Image Acquisition H  i u hành Microsoft® Windows® 10 Microsoft® Windows® 10 x64 Microsoft® Windows® 8.1 Microsoft® Windows® 8.1 x64 Microsoft® Windows® Microsoft® Windows® x64 Microsoft® Windows Server® 2016 x64 Microsoft® Windows Server® 2012 R2 x64 Microsoft® Windows Server® 2012 x64 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64 Microsoft® Windows Server® 2008 Microsoft® Windows Server® 2008 x64 Quan tr ng bi t thông tin v H u hành m i nh t đ  nh d ng T p  Ph thu c vào ph n m m ng d ng đ Ph l c B n p tài li u kép t đ ng  Lo i 12 B n p đ o b n g c t đ ng  Kích th c b n g c/Tr ng l ng gi y  T i đa:A3, 11 x 17"  T i thi u:A5  38 - 128 g/m² (2 m t: 50 - 128 g/m²)  S c ch a 110 t Quan tr ng  Khi s d ng gi y 80 g/m² T c đ n p 23 t /phút (A4 , M t) 220 c h tr , tham kh o trang Web Fuji Xerox c s d ng đ quét Thông s K thu t  Kích th c/Tr ng l ng Chi u r ng 540 x Chi u sâu 498 x Chi u cao 95 mm, 5,8 kg B in hai m t  Kh gi y T i đa:A3, 11 x 17" T i thi u:A5  Tr ng l ng gi y 60 - 110 g/m² L uý  Dùng Khay tay s d ng gi y 91 - 110 g/m² Mô-đun m t khay (Tùy ch n)  Kh gi y T i đa:A3, 11 x 17" T i thi u:A5  Tr ng l ng gi y 60 - 216 g/m²  S c ch a 500 t x khay L uý  Khi s d ng gi y 80 g/m²  Kích th c/Tr ng l ng Ph l c Chi u r ng 540 x Chi u sâu 540 x Chi u cao 111 mm, 11 kg 12 221 Ph l c Vùng có th in Vùng có th in tiêu chu n vùng gi y cách l trên, l trái l ph i c a gi y 5,5 mm, cách l d i 6,0 mm Vùng có th in th c t có th thay đ i tùy theo lo i máy in (máy v ) ngôn ng u n 5,5 mm Vùng không th in 5,5 mm H Ph l c 12 222 ng n p gi y Vùng có th in/ Vùng in đ m b o 6,0 mm 5,5 mm Linh ki n Tùy ch n Linh ki n Tùy ch n B ng d i ch nh ng linh ki n tùy ch n s n có liên h v i Trung tâm H tr Khách hàng c a Tên S n ph m Mô-đun m t khay máy mua tùy ch n này, Mô t M t khay có th n p 500 t gi y (khi dùng gi y 80 g/m²) M t đ máy chuyên dùng đ c đ nh máy sàn Có ch ch a gi y máy ch dùng đ c Mô-đun M t Khay đ cài đ t Khóa khay Khóa khay máy B B n đ a hóa cho ti ng Anh B ng u n có ti ng Anh, nhãn mã l i, H hành C b n b ng ti ng Anh B b n đ a hóa cho ti ng Thái B ng u n có ti ng Thái, nhãn mã l i, H V n hành C b n b ng ti ng Thái c ng d n V n ng d n L uý   Nh ng linh ki n tùy ch n có th thay th mà không c n thông báo bi t thông tin m i nh t, liên h v i Trung tâm H tr Khách hàng c a Ph l c 12 223 Ph l c L u ý H n ch Ph n mô t nh ng l u ý h n ch c n tuân th s d ng máy L u ý H n ch S d ng Máy  L u ý v T t Ngu n Sau t t ngu n, máy c n m t lúc đ th c hi n quy trình t t ngu n bên Sau t t ngu n, b t ngu n tr l i tr c hi n th hình bi n m t máy s không kh i đ ng đ c Tr c b t ngu n, ki m tra xem hi n th hình bi n m t ch a  L p đ t Di chy n Máy  Hãy liên h v i Trung tâm H tr Khách hàng ho c K s H tr Khách hàng c a tr c di chuy n máy  Không đ máy b va đ p v n hành  C n th n không đ b k p tay đóng n p đ y b n g c  Không đ t đ v t g n khe l y gió c a qu t v c a máy  Mã Ký t Khi truy n d li u t máy tính, n u tên t p có nh ng ký t máy khơng h tr , nh ng ký t có th khơng đ c hi n th xác Ch có th dùng ký t ASCII  C ng B n không th l p đ t c ng vào s n ph m  K t qu In  Ph l c   12     Tùy thu c vào lo i gi y in đ c s d ng, v t tr c l n b c cao su có th xu t hi n d c theo h ng quét ho c nh ng thành ph n sáp m c in bám vào gi y in hai m t ho c m đ n c a b n in b thay đ i in liên t c Nh ng gi t n c có th bám vào gi y in sau b t ngu n cho máy Tùy theo lo i ph ng ti n đ c s d ng, v t tr c l n nh ng v t x hình thành theo h ng quét Trong in hai m t b ng gi y ph , v t h n có th xu t hi n Hi n t ng l ch dòng có th xu t hi n d c theo h l n mơi tr ng có đ m khơng khí th p c nh có th m t sau c a gi y ng quét in v i kh i l ng Có th xu t hi n màu s c nh t h n màu g c m t d i c a nh ng hình nh có đ phân gi i cao in mơi tr ng có nhi t đ đ m khơng khí th p Nh ng m nh màu tr ng có th xu t hi n hình nh in nh ng mơi tr ng có đ m khơng khí th p m t sau c a gi y B N p B n g c Máy không phát hi n đ 224 c b n g c đ t b n p b n g c ch đ Ng L u ý H n ch L u ý H n ch v S d ng Tính n ng Sao chép  Tính n ng Sao chép Máy khơng có ch c n ng T ng kh p  Sao chép th     Khi tính n ng Sao ch p th đ gi y c b t, b n khơng th ch n tính n ng t đ ng ch n Khi tài li u g c l n h n kích c có th in chu n, hình nh đ u khơng đ trí gi a c a t c nh c a hình nh qt có th b m t c in v Khi ch đ nhi u th đ c ch n, hình nh quét tràn trang đ u tiên đ b trí in trang th hai tr v sau c Máy có th khơng phát hi n kích c tài li u tài li u g c thu c nh ng tình tr ng sau đây: - Tài li u g c có màu tr ng m ng - Tài li u g c đ c đ t v i góc nghiêng - Tài li u g c đ c đ t vùng quét  V B nh N u dung l ng b nh c a máy tr nên không đ chép b ng cách s d ng tính n ng chia b , máy s ch cho d li u b n g c đ c quét L u ý h n ch s d ng tính n ng in Quan tr ng  B n không th thao tác tính n ng Quét In đ ng th i m t lúc N u b n b t đ u công vi c in cơng vi c qt ch y cơng vi c qt có th khơng thành cơng  u c a tài li u n p theo c nh dài Không h tr đ u c a tài li u n p theo c nh dài T c đ x lý công vi c in ho c t c đ in có th b gi m nh ng tr  Khi b ng u n đ ng h p sau: 12 c ho t đ ng trình th c hi n in  Khi k t qu in khác v i cài đ t Nh nh ng tr ng h p sau, b nh không đ cho b đ m trang in có th d n t i k t qu in không nh d ki n   Công vi c in hai m t đ c in m t m t Tác v b ng ng (N u d li u khơng đ b ng ng) Ph l c  Công vi c in B ng u n ho t đ ng c ghi b đ m trang in, công vi c có trang  T ng s B đ m Cơng vi c In M t Khi th c hi n công vi c in m t, tùy theo ng d ng đ c s d ng, nh ng t tr ng có th t đ ng đ c thêm vào đ u ch nh trang B đ m c ng tính nh ng t tr ng đ c ng d ng thêm vào 225 Ph l c  Mã L i L i "E-1" x y v i hi n t ng k t gi y thi t đ t kích c gi y không đ đ nh Hãy tham kh o Mã L i "C-7" ki m tra thi t đ t kích c gi y c ch Hãy tham kh o "Mã l i" (P.191) L u ý H n ch S d ng Tính n ng Quét Ph n mô t nh ng l u ý h n ch c n tuân th s d ng tính n ng Quét Quan tr ng  B n khơng th thao tác tính n ng Quét In đ ng th i m t lúc N u b n b t đ u công vi c in công vi c qt ch y cơng vi c qt có th không thành công Th y  bi t nh ng l u ý h n ch s d ng trình u n quét, xem ph n thông tin "Readme" Ph ng ti n (H ng d n s d ng s n ph m/ph n m m) kèm theo máy  H n ch v Dung l ng Quét Dung l ng quét t i đa cho m t trang 297 x 432 mm chu n, A3 ho c 11 x 17 inch i v i nh ng kích c tiêu  Trình u n quét S d ng ng d ng t ng thích TWAIN v i trình u n Windows Image Acquisition (WIA) có th ng ng vi c quét Trong tr ng h p này, quét b ng trình u n TWAIN L u ý H n ch K t n i Internet ho c M ng n i b  K t n i Internet/M ng n i b Tùy theo máy ch m ng, ng d ng máy ch , máy ch y quy n, t b n có th khơng k t n i đ c v i Internet ho c m ng n i b ng l a, Ph l c k t n i Internet ho c m ng n i b b ng m t ng d ng máy ch bên th ba, y nhi m, ho c t ng l a, c n đáp ng nh ng yêu c u sau:  12  RFC2617: Xác th c HTTP: Ph i đáp ng Xác th c Truy c p C b n Xác th c Truy c p H th ng (ch h tr xác th c C b n, không h tr nh ng xác th c khác) H tr ph ng pháp GET/CONNECT/POST Th y  bi t thông tin v H u hành đ c h tr , tham kh o "Thông s K thu t" (P.216)  CentreWare Internet Services   226 Tùy thu c vào thi t đ t c a trình t, tên ngơn ng đ ch n có th không đ c hi n th Các th có th khơng đ c hi n th có m t vài trình t truy c p vào CentreWare Internet Services lúc ho c u ki n c a m ng Trong tr ng h p này, làm m i hình L u ý H n ch L u ý H n ch Thao tác t  H u hành đ Máy tính c h tr H u hành đ c h tr có th khác tùy theo ch c n ng tin, tham kh o "Thông s K thu t" (P.216) Quan tr ng bi t thông tin v h u hành đ  L u ý H n ch S bi t thêm thông c h tr m i nh t, tham kh o trang Web c a Fuji Xerox d ng TCP/IP (LPD/Port9100) Ph n mô t nh ng l u ý h n ch c n tuân th s d ng TCP/IP (LPD/ Port9100)  C u hình máy   a ch IP đ c qu n lý toàn b h th ng Ch đ t c u hình cho cài đ t sau h i ý ki n qu n tr viên m ng c a b n B n có th c n có cài đ t m t n m ng đ a ch c ng m ng tùy theo môi tr ng m ng Hãy h i ý ki n qu n tr viên m ng c a b n đ t c u hình nh ng cài đ t c n thi t  C u hình máy tính   a ch IP đ c qu n lý toàn b h th ng Ch đ t c u hình cho cài đ t sau h i ý ki n qu n tr viên m ng c a b n Khi đ t m ng ch ng h n nh đ a ch IP v i m t máy ch đ c s d ng theo D ch v thông tin m ng (Network Information Service - NIS), h i ý ki n qu n tr viên NIS c a b n  Trong In Khi b n thay đ i m t đ a ch IP c a máy tính ho c tên máy tính, truy v n quy trình h y g i t máy khơng đ c th c hi n n t cách xác n a Vì v y, t t b t máy khơng có d li u in b đ m nh n  B n có th s d ng b ng u n c a máy đ h y công vi c in d li u in hi n t i b đ m nh n c a máy, không áp d ng v i công vi c in d li u in ch gi i quy t 12 L u ý H n ch K t n i IPv6 Ph n mô t nh ng l u ý h n ch c n tuân th s d ng k t n i IPv6 Th y   bi t thông tin v H u hành đ B n thân c ch đ Quan tr ng    N u [Ch đ IP] đ đ c Ph l c L uý c h tr , tham kh o "Thông s K thu t" (P.216) ng h m-IPv6-qua-IPv4 máy không đ c thi t đ t [IPv6], c ch đ c h tr ng h m-IPv6-qua-IPv4 không th th c hi n Nh ng v n đ v giao ti p có th xu t hi n có nhi u b đ nh n m t ti u m ng Thi t đ t m ng c a máy ch DNS ho c m t máy ch đ c máy s d ng có th d n t i nh ng v n đ hi u qu ho t đ ng c a máy s d ng d ch v môi tr ng ch ng giao th c kép 227 Ph l c  Các đ a ch IPv6 đ a ch máy ch IPv6 DNS đ nh ng đ a ch không s d ng đ c c t đ ng thi t đ t có th " a ch IPv6 không s d ng đ c" nh ng đ a ch site-c c b (fec0::) ho c đ a ch v i ti n t tài li u IPv6 (2001:db8::/32)   Thơng tin IPv4 DNS đơi có th đ c s d ng tr c ti p sau máy kh i đ ng n u ch đ ho t đ ng IP Dual Stack, thông tin DNS đ c thi t đ t cho c IPv4 IPv6, máy giao ti p v i m t thi t b đ c ch đ nh b ng cách s d ng m t FQDN a ch đ c hi n th nh đ a ch IP c a máy có th thay đ i Ví d , ch đ Dual Stack, c đ a ch IPv4 l n đ a ch IPv6 có th khơng đ hi n th , ho c m t đ a ch IPv6 khác có th đ c hi n th   Ph l c 12 228 c Trong nh ng tr ng h p sau đây, có th máy khơng xác đ nh đ c đ a ch có cho thi t b m t thi t b khơng, v y có th khơng th c hi n ki m tra tr ng thái (Ipq) đ c ho c h y (Iprm) l nh cho công vi c in c a ng i dùng th c hi n b i LPD - Khi đ ng th i v n hành c đ a ch IPv4 IPv6 v i m t máy ch - Khi đ ng th i v n hành nhi u đ a ch IPv6 v i m t máy ch a ch IPv6 có th khơng đ c ghi l i xác nh t kí cơng vi c Hãy s d ng m ng IPv4 đ ghi nh t ký đ c xác Ch m c Ch m c A C p gi y 101 Administrator's E-mail Address 30 Ch đ không đ nh tài kho n 57 Administrator’s Login ID 37 Ch đ m t tài kho n 57 Administrator’s Passcode 37 Ch đ Ng 49 Áp phích 116 Ch đ Ngu n n Th p 49 Authentication Failure Generic Traps 33 Ch đ nhi u tài kho n 57 CentreWare Internet Services 226 Ch đ tài kho n 57 B Ch đ Ti t ki m n 48 Chia b 92 B ng u n 50 Ch nh sáng +1 94 B ng T l 96 Ch nh sáng +2 94 B od ng 147 Ch nh sáng/Ch nh t i 94 B o qu n X lý gi y 70 Ch nh t i +1 94 B t ngu n 46 Ch nh t i +2 94 Bình th ng 94 Ch n Khay T đ ng 71 Bõ c c sách 116 Comment 30 Configuration 35 C Các Bi u t Công c 119 Connection 35 ng 55 Connection Time-Out 34, 35, 36 Các b ph n c a máy 42 Contact Person 30 Các Ch c n ng Chính c a C m tr ng m c 55 Trình u n In 116 D Các kích c b n g c có th l a ch n trình u n quét 108 D ng b n g c 93 trình u n quét 106 Danh sách Ch Các kích c gi y đ Ng Các lo i (tr ng l c h tr : 69 ng) B n g c đ c ng trình i qu n tr H th ng 123 Description 30 H tr 82, 107 Dùng làm Máy in M ng 18 Các lo i gi y 68 Dùng làm Máy in N i b 18 Các Môi tr ng Thi t đ t đ c H tr 27 Các thao tác s d ng Tính ng nh p vào máy Ch đ không đ nh tài kho n 57, 60 n ng Sao chép 103 t đ a ch IP a ch IP (IPv4) 23 Các Thao tác In 118 t đ a ch IP a ch IP (IPv6) 23 Các V n đ Liên quan t i M ng 186 Các V n đ v K t n i Internet/M ng N i b 187 Các V n đ v K t n i IPv4 ho c IPv6 189 E Cài đ t Print & Scan Hub 40 E-1: K t Gi y N p đ y Bên trái [A] 204 Cài đ t chép nâng cao 89 E-2: K t Gi y in N p đ y Mô-đun M t Cài đ t trình u n in/quét 39 Khay [B] 207 Cáp giao di n 20 E-3: K t Gi y Khay 208 229 Ch m c Các kích c b n g c có th l a ch n E-4: K t Gi y Khay 209 K t gi y .204 E-5: K t Gi y Khay tay 210 K t gi y / B n g c .55 End of Job Timeout .35 K t tài li u 211 Ethernet (Connectivity > Physical Connections) 31 Kh c ph c s c 166 Khay Gi y R ng 55 G Khi s d ng giao di n Ethernet 63 General .31, 32, 34, 35 Kh i đ ng CentreWare Internet Services 28 Ghi 116 Kh i đ ng Print & Scan Hub .40 Kh b n g c 100 Gi i quy t v n đ 165 Không in đ c 181 Gi m N n 102 Không In đ c Môi tr Gi y Bán Tiêu chu n 69 Không K t n i đ cv im t a ch IPv4 189 Gi y Có th S d ng 70 Không K t n i đ cv im t a ch IPv6 189 Gi y Không th S d ng đ Không chép đ c 70 Gi y Tiêu chu n 69 H Không T i đ ng IPv6 190 c 177 c D li u Quét vào Máy tính Cá nhân .183 Kích c b n g c đ c h tr .82, 106, 108 Kích ho t C ng Giao ti p đ S d ng 25 Hai m t (in hai m t) 69 Ki m tra B đ m Công vi c 143 H i u hành Trình t M ng 27 Ki m tra T ng s Trang Sao ch p .145 Hình nh .93 Ki m tra tr ng thái v t t tiêu hao 149 Hình nh & Ch 93 Ki m tra V t t Tiêu hao 144 Hình m 116 L H p ki m Edit/Delete 36 H p m c .55 Ch m c Host Name 31 Linh ki n Tùy ch n 223 HTTP (Connectivity > Protocols) 35 Lo i gi y đ H y công vi c quét hi n t i 113 Location 30 H y công vi c chép hi n t i 88 L i 56 I LPD (Connectivity > Protocols) 34 c h tr 69 Low Power Mode 48 LPD Port Status 34 In 117 L u ý H n ch K t n i In Báo cáo 142 Internet ho c M ng n i b 226 IP Filter Rule List 36 L u ý H n ch S d ng TCP/IP IP Filtering 36 (LPD/Port9100) 227 IP Filtering (Security) 36 M IP Mode 31 IPv4 .31 IPv4 Filtering .36 Mã l i 191 IPv6 .32 Mã l i (X-X) .192 IPv6 Filtering .36 MAC Address 31 K Keep Alive Timeout .35 230 Machine Model .30 Machine Name 30 M t sau, bên ph i 43 M t Tr c, Bên trái 42 Ch m c Q Maximum Connections per Port 34 Maximum Login Attempts 37 Meter 143 Qu n lý Gi y ch p v i Meter 143 Qu n lý ng Meter 144 Quét 105 M c cài đ t Quy trình Quét 106 CentreWare Internet Services 29 N i dùng 103 R Rated Speed 31 Name 38 [Reorder] 144 N p gi y 67, 71 [Replace Now] 144 N p Gi y Khay (Tùy ch n) 71 [Replace Soon] 144 N p Gi y Khay tay 73 Retype Administrator’s Passcode 37 Network TWAIN 35 Network TWAIN Port Status 35 Ng ng Vi c In 118 S Ngu n n 46 Sao chép 81 Nhi u trang m t m t 91 Sao chép nhi u b b n g c 87 Nút [Add] 36, 37 Sao ch p m t 89 Nút [Add UDP IPv4 Address] 33 Sao ch p th 96 Nút [Add UDP IPv6 Address] 33 Serial Number 30 Nút [Advanced] 33 Sleep Mode 48 Nút [Apply] 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 SNMP Configuration (Connectivity > Protocols) 32 Nút [Change Settings] 38 SNMP Port Status 32 Nút [Delete] 33, 36, 37 S trang m i t 116 Nút [Edit] 33, 36, 37 S d ng CentreWare Internet Services 27 Nút [Edit SNMP v1/v2 Properties] 32 S d ng giao di n Ethernet 21 S d ng giao di n USB 20 S d ng Print & Scan Hub 40 [OK] 144 Support 38 S d ng tính n ng quét 110 System Administrator Settings 37 P System Administrator Settings (Security) 37 PDL Switching 35 Physical Connections 31, 34, 35 T Port 31 Tab [Support] 38 Port Information 34 T i D li u Quét S d ng m t Port Number 34, 35 D a Máy tính Cá nhân 111 Port Settings (Connectivity) 31 T t ngu n 47 Port9100 (Connectivity > Protocols) 34 TCP Port Number 34 Port9100 Port Status 34 TCP/IP (Connectivity > Protocols) 31 Power Saver Settings (General Setup) 30 Thay c m tr ng m c 153 ® ng d ng Print & Scan Hub (Windows ) 40 Thay đ i kh gi y 75 Protocols 31 Thay đ i Kích c Gi y cho Khay 75 231 Ch m c O U Thay đ i Thi t đ t .121 Thay h p m c 149 Thay th v t t tiêu hao 148 URL .38 Th [Properties] 30 Usage Counters (General Setup) 30 Thi t đ t C u hình Tùy ch n 63 V Thi t đ t Ch đ Tài kho n 129 Thi t đ t a ch IP c a Máy b ng Công c H tr .24 V n b n 93 Thi t đ t V n đ S d ng CentreWare ng h .123 Thi t đ t H th ng 124 Internet Services .186 Thi t đ t Kích c Gi y 77 V n đ v ch t l Thi t đ t Lo i Gi y 79 V n đ v máy in 181 Thi t đ t M ng 131 V n đ v quét 183 Thi t đ t Môi tr ng M ng 23 V n đ v chép 177 Thi t đ t Thu c tính 136 V n đ v i máy 167 Thi t đ t Trình t M ng 28 Vào Ch đ Ti t ki m n 48 Thoát ch đ qu n tr h th ng 122 V sinh máy 160 Thoát Ch đ Ti t ki m n .49 V sinh N p đ y B n g c Kính đ t Thu nh /Phóng to 94 B n g c .161 Ti t ki m m c .94 V sinh N p đ y B n g c Kính Time to Low Power Mode .30 V n chuy n V n t c Không đ i 162 Time to Sleep Mode 30 V sinh Ph n 160 Title .35 V sinh Tr c cu n c a B n p B n g c .163 T ng quan v s n ph m .41 Vùng có th in 222 T ng quan v thao tác chép 82 Vùng nh p nháy 56 Tr ng thái Máy 54 Tr ng thái máy 141 Tr ng thái M c 144 ng hình nh 171 X Ch m c Tr ng thái Tr ng 144 Xóa c nh 102 Trên máy 113, 118 Xoay T đ ng .102 Trên máy tính 113, 118 X lý v t t tiêu hao/b ph n thay th đ nh k 148 Trình bày cu n sách 116 Trình u n quét 226 232 DocuCentre S2110 H ng d n S d ng ME7949VI0-1 ( n b n 1) Fuji Xerox Co., Ltd Tháng n m 2017 B n quy n © 2017 by Fuji Xerox Co., Ltd
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia E5-00, Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia E5-00

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay