Vẽ Biểu Đồ Nội Lực trong Sức Bền Vật Liệu

kieuan
kieuan(1477 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 27145
1258
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 7 | Loại file: DOCX
8

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2012, 09:13

Mô tả: Hướng dẫn,và các phương pháp vẽ biểu đồ nội lực , cách xác định chính xác biểu đồ. SƠ ĐỒ A :ĐỀ SỐ 6 :a = 1mk0 = 2,2q = 3 kN/mP2 = 1,25.k0qa = 1,25.2,2.3.1 = 8,25 kN M = k0qa2 = 6,6 kNm Xác định các phản lực:∑X = 0 → HA = 0 ∑Y = 0 → VA – qAB + VB – P2 = 0  VA + VB= 2,2q + P2  VA + VB = 2,2.3 + 8,25  = 14,85 (kN)∑mA = 0 → M – qAB2AB + VBAB – P2AD = 0  VB = 2,26,62,3.25,822,2 3.2,2 −+ = 12,3 (kNm)  VA = 2,55 (kN)Xác định biểu đồ nội lực :Dùng mặt cắt 1-1 đi qua đoạn CA cách C z1 (0≤ z1 ≤ 1). Xét phần bên trái:∑Z = 0 → Nz1 = 0∑Y = 0 → Qy1 = 0∑mO1 = 0 → Mx1 + M = 0  Mx1 = -M = -6,6 (kNm)Dùng mặt cắt 2-2 đi qua đoạn AB cách A z2 (0≤ z2 ≤ 2,2). Xét phần bên trái:∑Z = 0 → VA = 0∑Y = 0 → -VA + Qy2 + qz2= 0  Qy2 = VA – qz2  = 2,55 – 3z2 • z2 = 0 → Qy2 = 2,55 (kN)• z2 = 2,2 → Qy2 = -4,05 (kN)∑mO2 = 0 → Mx2 – VAz2 + M + q222z = 0  Mx2 = VAz2 – M - q222z  Mx2 = 2,55z2 – 6,6 – 3222z• z2 = 0 → Mx2 = -6,6 (kNm)• z2 = 2,2 m → Mx2 = -8,25 (kNm)Cực trị:M’x2 = -3z2 +2,55 = 0 z2 = 0,85 (m)=> Mx2 = -5,516 (kNm)Dùng mặt cắt 3-3 qua đoạn BD cách D z3 (0≤ z3 ≤ 1). Xét phần bên phải:∑Z = 0 → Nz3 = 0∑Y = 0 → Qy3 = P2 = 8,25 (kN)∑mO3 = 0 → Mx3 + P2z3 = 0  Mx1 = -8,25z3 • z3 = 0 → Mx3 = 0• z3 = 1 → Mx3 = -8,25 (kNm)Kiểm tra kết quả bằng liên hệ vi phân :Xét thanh CA : không có lực phân bố q :• Điểm C :z1z2z3)Ν( −=− =Μ = mkMxQyCC6,60• Điểm A :)Ν(−= =Μ = mkMxxQyCAA6,60Xét thanh AB : q bậc 0 (const) → Qy bậc 1 → Mx bậc 2 :• Điểm A :)Ν(−= =Μ= = mkMxxkNVQybêntráiAAAA6,6)(55,2)(• Điểm B :−+−=+ =Μ−=−=−=− = KBQyAKQyMSMxxkNqABVSQyQyBBAABQyACAABqA2121)(05,42,2.355,2Ta có : 271705,455,2===BAQyQyKBAK AK + KB = AB = 2,2 AK = 0,85 (m) ; KB = 1,35 (m) MxB = -6,6 + 35,1.05,42185,0.55,221− = - 8,25 (kNm)Xét thanh BD : không có lực phân bố q :• Điểm B :)Ν( −=− =Μ =+−=+= mkMxxkNVQyQybêntráiBBBbêntráiBB25,8)(25,83,1205,4)()(• Điểm D :)Ν(=+−=+ =Μ== mkSMxxQyQyBDQyBDBD025,825,825,8Kết quả kiểm tra bằng vi phân hoàn toàn phù hợp với kết quả đã tínhSƠ ĐỒ B : ĐỀ SỐ 6 : a = 3mk0 = 2,2q0 = 3 kN/mP1 = k0q0a = 2,2.3.3 = 19,8 kN M = k0q0a2 = 2,2.3.32 = 59,4 kNmXác định các phản lực:∑X = 0 → HA = 0 ∑Y = 0 → VA – q02BC + P1 = 0  VA = q02BC - P1  VA = 1,35 – 19,8  = -18,45 (kN)∑mA = 0 → mA + M + P1AC – q0)3(2BCABBC+= 0  mA = -M - P1AC + q0)3(2BCABBC+  mA = -59,4 – 19,8.2,4 + 3.)39,05,1(29,0+  = -104,49 (kNm)Xác định biểu đồ nội lực :Xét mặt cắt 1-1 trên đoạn DC cách D z1 (0≤ z1 ≤ 0,6). Xét phần bên phải:∑Z = 0 → Nz1 = 0∑Y = 0 → Qy1 = 0∑mO1 = 0 → Mx1 - M = 0  Mx1 = M = 59,4 (kNm)Xét mặt cắt 2-2 trên đoạn CB cách C z2 (0≤ z2 ≤ 0,9). Xét phần bên phải:∑Z = 0 → Nz2 = 0∑Y = 0 → Qy2 –q0BCzz222 + P1= 0  Qy2 = q0BCz222 - P1  Qy2 = 9,0.2322z - 19,8 = 6,022z - 19,8• z2 = 0 → Qy2 = -19,8 (kN)• z2 = 0,9 → Qy2 = -18,45 (kN)Cực trị:Q’y2 = 6,022z= 0  z2 = 0 → Qy2 = -19,8 (kN)∑mO2 = 0 → Mx2 - M + 6,022z32z - P1z2 = 0  Mx1 = M - 8,132z + P1z2  Mx1 = -8,132z + 19,8z2 + 59,4• z2 = 0 → Mx2 = 59,4 (kNm)• z2 = 0,9 → Mx2 = 76,815 (kNm)• z2 = 0,6 → Mx2 = 71,16 (kNm)Cực trị:M’x2 = -8,1322z + 19,8 = 0  z2 = ± 3,446 (m) → Loại z1z2Xét mặt cắt 3-3 trên đoạn AB cách A z1 (0≤ z3 ≤ 1,5). Xét phần bên trái:∑Z = 0 → Nz3 – HA = 0  Nz3 = HA = 0∑Y = 0 → Qy3 – VA = 0  Qy3 = VA = -18,45 (kN)∑mO3 = 0 → Mx3 + mA = 0  Mx3 = -mA = 104,49 (kNm)Kiểm tra bằng phương pháp liên hệ vi phân:Xét đoạn AB : không có lực phân bố q → Qy bậc 0 (const) → Mx bậc 1:• Điểm A :)Ν( =− =Μ −== mkmxkNVQyAAAA49,104)(45,18• Điểm B :)Ν(=−+=+=+ =Μ−== mkABQyMxSMxxkNQyQyAAABQyABAB815,765,1).45,18(49,104)(45,18Xét đoạn BC : lực phân bố q bậc 1→ Qy bậc 2 → Mx bậc 3:• Điểm B :)Ν( = =Μ −== mkMxxkNQyQybêntráiBBbêntráiBB815,76)(45,18)()(• Điểm C :=−−=−−=⇔−−=−=+ =Μ−=−−=−=±= ∫∫)(4,59415,17815,76)8,196,0.3(815,76)8,196,0()(8,1929,0345,1829,0039,0029,002kNmzzMxdzzMxdzQyMxSMxxkNBCqQySQyQyCBBBCQyBCBBCqBCXét đoạn CD : không có lực phân bố q , không có Qy → Mx bậc 1:• Điểm C :)Ν( = =Μ =+−=+= mkMxxkNPQyQybêntráiCCbêntráiCC4,59)(08,198,19)(1)(• Điểm D :z3)Ν( = =Μ == mkMxxkNQyQyCBCD4,59)(0Kết quả kiểm tra bằng vi phân hoàn toàn phù hợp với kết quả đã tính . 2,26,62,3.25,822,2 3.2,2 −+ = 12,3 (kNm)  VA = 2,55 (kN)Xác định biểu đồ nội lực :Dùng mặt cắt 1-1 đi qua đoạn CA cách C z1 (0≤ z1 ≤ 1). Xét phần bên. 3.)39,05,1(29,0+  = -104,49 (kNm)Xác định biểu đồ nội lực :Xét mặt cắt 1-1 trên đoạn DC cách D z1 (0≤ z1 ≤ 0,6). Xét phần bên

— Xem thêm —

Xem thêm: Vẽ Biểu Đồ Nội Lực trong Sức Bền Vật Liệu, Vẽ Biểu Đồ Nội Lực trong Sức Bền Vật Liệu, Vẽ Biểu Đồ Nội Lực trong Sức Bền Vật Liệu

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Long Khuatvan
Long Khuatvan Vào lúc 09:26 pm 29/03/2015

à phần vẽ lực Qy nếu đề cho là tam giác thi vẽ như thế nào

Trả lời

Long Khuatvan
Long Khuatvan Vào lúc 09:24 pm 29/03/2015

mà có phần thanh khung và cong không

Trả lời

Long Khuatvan
Long Khuatvan Vào lúc 09:23 pm 29/03/2015

sao khong chi tiet hơn .Như là cắt từng đoan ý

Trả lời

Khuê Nguyễn
Khuê Nguyễn Vào lúc 10:01 am 01/10/2014

dùng tam giác đồng dạng, tính đc độ dài cạnh ( x1 + x2 = 2,2và x1/x2=2,55/4,05) , r áp dụng công thức diện tich tam giác là ra ak

Trả lời

Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu Vào lúc 11:13 pm 12/03/2014

giải kiểu này vừa khó hiểu vừa dài , có bạn nào học ĐH Hàng hải thì các thầy giải dễ hiểu mà ngắn gọn hơn nhiều , bài này theo mình giải chỉ bằng 1/3 bên trên mà vẫn chi tiết

Trả lời

Doan Dinh
Doan Dinh Vào lúc 03:47 pm 07/03/2014

GIAI KHA CHI TIET

Trả lời

Minh Hưng
Minh Hưng Vào lúc 09:26 pm 08/01/2014

Tính diện tích tam giác nửa trên nửa dưới như thế nào có thể chỉ rõ dc không adThanks

Trả lời

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 12:09 am 07/01/2014

cái này hay thế

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ve-bieu-do-noi-luc-trong-suc-ben-vat-lieu

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.28331017494202 s. Memory usage = 18.58 MB