Bài tập cá nhân tuần 1 công pháp quốc tế (đề 7 8 điểm) hai quốc gia a và b ký kết một điều ước quốc tế về việc sử dụng nguồn nước của sông oreka chảy

3 45 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2019, 09:35

ĐỀ BÀI Tình Huống 4: Hai quốc gia A B kết điều ước quốc tế việc sử dụng nguồn nước sông Oreka chảy qua hai quốc gia Điều ước xác lập nghĩa vụ bên không tiến hành hoạt động làm ô nhiễm hay ảnh hưởng đến việc sử dụng nguồn nước quốc gia khác Là quốc gia nằm đầu nguồn sông Mika, quốc gia A tiến hành khai thác khống sản xả tồn nước thải chưa qua xử lý q trình khai thác sơng Oreka Quốc gia B lên tiếng phản đối cho việc A khai thác khoáng sản xả thải ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước hạ nguồn sông Oreka chảy qua B B khẳng định A vi phạm điều ước kết bên, đồng thời yêu cầu A phải áp dụng biện pháp cần thiết để hạn chế việc gây ô nhiễm cho nguồn nước sông A không thực yêu cầu B nhấn mạnh việc khai thác khoáng sản phần lãnh thổ quốc gia A hoàn toàn quốc gia A tự định Sau đó, quốc gia A tiếp tục tiến hành hoạt động khai thác trước Khi tranh chấp xảy ra, hai quốc gia A B tuyên bố đơn phương chấm dứt quan hệ điều ước Hãy cho biết: - Việc tiến hành khai thác khống sản xả tồn nước thải q trình khai thác sơng Oreka quốc gia A có vi phạm điều ước quốc tế hay không? Tại sao? - Các tuyên bố đơn phương chấm dứt quan hệ điều ước quốc tế quốc gia A quốc gia B có phù hợp với quy định luật quốc tế không? Tại sao? BÀI LÀM Việc tiến hành khai thác khoáng sản xả tồn nước thải q trình khai thác sông Oreka quốc gia A vi phạm điều ước quốc tế ký, vì: Theo nguyên tắc Pacta Sunt Servanda_ Điều ước quốc tế phải thành viên thực nguyên tắc tận tâm, thiện chí_Điều 26, cơng ước viên 1969 quy định: “ Mọi điều ước quốc tế có hiệu lực buộc bên tham gia điều ước phải bên thi hành cách thiện chí” Theo nguyên tắc quốc gia có nghĩa vụ thực tự nguyện, có thiện chí, trung thực đầy đủ nghĩa vụ điều ước quốc tế kết toàn lãnh thổ quốc gia Đồng thời, quốc gia không phép viện dẫn luật nước để không thực điều ước quốc tế mà thành viên Như ta thấy quốc gia A vi phạm điều ước kết với quốc gia B Cụ thể tình hai quốc gia A B kết điều ước quốc tế việc sử dụng nguồn nước sông Oreka chảy qua hai quốc gia Đó điều ước xác lập nghĩa vụ bên không tiến hành hoạt động làm ô nhiễm hay ảnh hưởng đến việc sử dụng nguồn nước quốc gia khác, ta thấy điều ước có hiệu trực tiếp với hai quốc gia A B nhiên việc quốc gia A nằm đầu nguồn sông Mika tiến hành khai thác khống sản xả tồn nước thải chưa qua xử lý trình khai thác sông Oreka gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước hạ nguồn sông Oreka chảy qua B cho thấy quốc gia A không thực thi, tuân thủ điều ước kết với quốc gia B không tôn trọng đầy đủ nghĩa vụ thành viên điều ước quốc tế Bởi chất điều ước quốc tế cam kết thực nghĩa vụ ghi điều ước Như Việc tiến hành khai thác khống sản xả tồn nước thải q trình khai thác sơng Oreka quốc gia A vi phạm điều ước quốc tế Các tuyên bố đơn phương chấm dứt quan hệ điều ước quốc tế quốc gia B phù hợp, quốc gia A không phù hợp với quy định luật quốc tế, vì: Theo khoản 1, điều 56 công ước viên 1969 quy định: “Một điều ước khơng có quy định việc chấm dứt điều ước đó, khơng quy định việc từ bỏ rút khỏi điều ước, điều ước khơng thể đối tượng việc từ bỏ rút lui, trừ khi: a Có quy định bên có ý định chấp nhận khả từ bỏ rút khỏi điều ước; b Quyền từ bỏ hay rút khỏi điều ước suy từ chất điều ước” Vì tình có hai trường hợp xảy việc chấm dứt điều ước Thứ nhất: Nếu có quy định điều ước quyền đơn phương chấm dứt, nghĩa điều ước quốc tế cho phép tuyên bố chấm dứt quan hệ điều ước hai quốc gia A B hợp pháp Thứ hai: Nếu không quy định điều ước quyền đơn phương chấm dứt tuyên bố chấm dứt quan hệ điều ước quốc gia A không phù hợp, trừ trường hợp tuyên bố quốc gia B cho phép suy rộng từ chất điều ước Còn quốc gia B tuyên bố chấm dứt quan hệ điều ước phù hợp theo Điều 60 Công ước Viên 1969 quy định: “Nếu tồn vi phạm điều ước hai bên số bên bên kết có quyền viện vi phạm làm sở cho việc chấm dứt tạm đình thực tồn phần điều ước” (khoản 1) “Theo quy định điều luật này, vi phạm điều ước bị coi nghiêm trọng: a) Một khước từ điều ước không theo quy định Công ước này: b) Sự vi phạm quy định cho việc thực đối tượng mục đích điều ước” ( khoản 3) Ta thấy quốc gia A có hành vi vi phạm nghiêm trọng điều ước quốc tế kết với quốc gia B nên sở để quốc gia B chấm dứt hiệu lực tạm đình thực điều ước quốc tế đó, mà cụ thể quốc gia A khai thác khoáng sản xả thải làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước hạ nguồn sông Oreka chảy qua quốc gia B qua ta thấy nội dung điều ước đồng thời nghĩa vụ, mục tiêu, mục đích điều ướchai quốc gia kết Khi mục đích điều ước khơng quốc gia A thực quốc gia B có quyền đơn phương chấm dứt điều ước kết Như khẳng định vi phạm quốc gia A nên tuyên bố đơn phương chấm dứt quan hệ điều ước quốc tế quốc gia B phù hợp, quốc gia A không phù hợp với quy định luật quốc tế ... phạm điều ước ký kết với quốc gia B Cụ thể tình hai quốc gia A B ký kết điều ước quốc tế việc sử dụng nguồn nước sông Oreka chảy qua hai quốc gia Đó điều ước xác lập ngh a vụ b n không tiến hành... đến nguồn nước hạ nguồn sông Oreka chảy qua quốc gia B qua ta thấy nội dung điều ước đồng thời ngh a vụ, mục tiêu, mục đích điều ước mà hai quốc gia ký kết Khi mục đích điều ước khơng quốc gia A. .. trình khai thác sơng Oreka quốc gia A vi phạm điều ước quốc tế ký Các tuyên b đơn phương chấm dứt quan hệ điều ước quốc tế quốc gia B phù hợp, quốc gia A không phù hợp với quy định luật quốc tế,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập cá nhân tuần 1 công pháp quốc tế (đề 7 8 điểm) hai quốc gia a và b ký kết một điều ước quốc tế về việc sử dụng nguồn nước của sông oreka chảy , Bài tập cá nhân tuần 1 công pháp quốc tế (đề 7 8 điểm) hai quốc gia a và b ký kết một điều ước quốc tế về việc sử dụng nguồn nước của sông oreka chảy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn