Hệ thống thủy lực máy xúc cat 966h

kieuan
kieuan(1477 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 593
14
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 33 | Loại file: PDF
1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2012, 08:41

Mô tả: Transmission hydraulic system "h" series medium wheel loader implement hydraulic system "h" series medium wheel loader tilt control valve dump pressure compensator and load check valve proportional priority, pressure compensator steering system block TorqueConverter Inlet ReliefValveFilterTransmissionPumpTankMain Relief ValveTorqueConverterPower TrainECM45621Torque Converter Outlet Relief ValveToTransmissionBearing Lubrication323ModulatingValveModulatingValveModulatingValveModulatingValveScreen GroupMagnetTRANSMISSION HYDRAULIC SYSTEMNEUTRALFORWARDFOURTHSPEED SECOND SPEED 4ModulatingValveTHIRDSPEED 56FIRSTSPEED ModulatingValve1REV ERSECooler6TorqueConverter Inlet ReliefValveFilterTransmissionPumpTankMain Relief ValveTorqueConverterPower TrainECM4533ModulatingValve1Torque Converter Outlet Relief ValveToTransmissionBearing LubricationModulatingValve14ModulatingValveScreen GroupMagnetCoolerTRANSMISSION HYDRAULIC SYSTEMFIRST SPEED FORWARD22ModulatingValveFORWARDREVERSE THIRDSPEED FOURTHSPEED ModulatingValveFIRSTSPEED 5ModulatingValveSECONDSPEED 66ModulatingValveFIRSTSPEED TorqueConverter Inlet ReliefValveFilterTransmissionPumpTankMain Relief ValveTorqueConverterPower TrainECM455ModulatingValveSECONDSPEED 33ModulatingValve1Torque Converter Outlet Relief ValveToTransmissionBearing LubricationModulatingValve1Screen GroupMagnetTRANSMISSION HYDRAULIC SYSTEMSECOND SPEED FORWARD22ModulatingValveFORWARDREVERSEFOURTHSPEED 664ModulatingValveTHIRDSPEED Cooler6ModulatingValveFIRSTSPEED TorqueConverter Inlet ReliefValveFilterTransmissionPumpTankMain Relief ValveTorqueConverterPowerTrainECM455ModulatingValveSECONDSPEED 33ModulatingValve1Torque Converter Outlet Relief ValveToTransmissionBearing LubricationModulatingValve2REVERSEScreen GroupMagnetTRANSMISSION HYDRAULIC SYSTEMSECOND SPEED REVERSE1ModulatingValveFORWARD2FOURTHSPEED 664ModulatingValveTHIRDSPEED Cooler"H" SERIES MEDIUM WHEEL LOADER IMPLEMENT HYDRAULIC SYSTEMHOLDLiftCylindersTiltCylinderRideControlAccumulatorAuxiliaryFunctionTankHydraulic LockoutValveSteeringPilotSupply(CCS Only)Margin (Pressuredifferential)Relief ValvePilotAccumulatorPilotPressureReducingValveSignalDuplicationValveSignalReliefValveManualLowerValveTilt AntidriftValveCaseDrainFilterBalanceValveRide ControlRelief ValveLift Ant idriftValveChoke CheckValveDump PilotSolenoid ValveLower / FloatPilotSolenoid ValveRaise PilotSolenoid ValveTilt Back PilotSolenoid ValveLineReliefValvesScreenTilt SpoolLift SpoolPressureCompensatorValveResolverValveRe so lv e rValveRe so lv e r ValvePressureCompe nsat orValveAuxiliary Rod EndSolenoid ValveAuxiliary Head EndSolenoid ValveCoverManifoldInletManifoldPressureCompensatorValveAuxiliary SpoolRideControlHead EndSolenoid valveRodEndSolenoidValvePumpandPumpCont rolValveMin AngleCheckValveRe so lv e rValveFrom Signal Duplication ValveTo / From Rod Endof CylinderPressureCompensat orValveLine ReliefandMakeup ValveBridge PassageTilt AntidriftValveFeederPassageInternal PassageControl SpoolLine ReliefandMakeup ValveSupplyPassageTo Signal Duplication ValveFrom Resolver ValvesRackback PilotSolenoid ValveDump PilotSolenoid ValveTo / From Head Endof Cylinder"H" SERIES MEDIUM WHEEL LOADER TILT CONTROL VALVEHOLDFrom Signal Duplication ValveTo Rod Endof CylinderPressureCompensat orValveLine ReliefandMakeup ValveBridge PassageTilt AntidriftValveFeederPassageInternal PassageControl SpoolLine ReliefandMakeup ValveSupplyPassageTo Signal Duplication ValveFrom Resolver NetworkTilt Back PilotSolenoid ValveDump PilotSolenoid ValveFrom Head Endof Cylinder"H" SERIES MEDIUM WHEEL LOADER TILT CONTROL VALVEDUMPFrom Signal Duplication ValveTo Rod Endof CylinderLoad Check SpoolLine ReliefandMakeup ValveBridge PassageTilt AntidriftValveFeederPassageInternal PassageControl SpoolLine ReliefandMakeup ValveSupplyPassageTo Signal Duplication ValveFrom Resolver NetworkTilt Back PilotSolenoid ValveDump PilotSolenoid ValveFrom Head Endof CylinderPRESSURE COMPENSATOR AND LOAD CHECK VALVEHOLDPressureCompensatorValveFrom Signal Duplication ValveTo Rod Endof CylinderLoad Check SpoolLine ReliefandMakeup ValveBridge PassageTilt AntidriftValveFeederPassageInternal PassageControl SpoolLine ReliefandMakeup ValveSupplyPassageTo Signal Duplication ValveFrom Resolver NetworkTilt Back PilotSolenoid ValveDump PilotSolenoid ValveFrom Head Endof CylinderPRESSURE COMPENSATOR AND LOAD CHECK VALVELOAD CHECK OPERATIONPressureCompensatorValveFrom Signal Duplication ValveTo Rod Endof CylinderLoad Check SpoolLine ReliefandMakeup ValveBridge PassageTilt Anti-driftValveFeederPassageInternal PassageControl Spool Line ReliefandMakeup ValveSupplyPassageTo Signal Duplication ValveFrom Resolver NetworkTilt Back PilotSolenoid ValveDump PilotSolenoid ValveFrom Head Endof CylinderPRESSURE COMPENSATOR AND LOAD CHECK VALVEPRESSURE COMPENSATOR OPERATIONPressureCompensatorValveOrifices . COMPENSATOROPERATIONBridgedPassagePumpSupplyPumpSupplyToSignalDuplication ValveResolverValveFrom SignalDuplication ValvePressure DifferentialRelief ValveFeederPassageFeederPassageResolverValveBridgedPassageBridgedPassageSpoolSpool"H". TrainECM4533ModulatingValve1Torque Converter Outlet Relief ValveToTransmissionBearing LubricationModulatingValve14ModulatingValveScreen GroupMagnetCoolerTRANSMISSION HYDRAULIC

— Xem thêm —

Xem thêm: Hệ thống thủy lực máy xúc cat 966h, Hệ thống thủy lực máy xúc cat 966h, Hệ thống thủy lực máy xúc cat 966h

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 10:39 am 22/06/2015

ko con cai nao hảt

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu he-thong-thuy-luc-may-xuc-cat-966h

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.22576999664307 s. Memory usage = 18.54 MB