Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hướng hóa tỉnh quảng trị

28 12 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2019, 21:33

... hướng dẫn khoa học: PGS.TS HỒNG HỮU HỊA Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯỚNG HĨA - TỈNH QUẢNG TRỊ Tính cấp thiết đề tài Ế Kiểm soát chi. .. trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN ́H KBNN Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; TÊ Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN Kho bạc Nhà nước Hướng Hóa, ... đề tài “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Hướng Hóa - Tỉnh Quảng Trị kết luận: Thứ nhất, luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận kiểm soát Ế chi đầu tư XDCB qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hướng hóa tỉnh quảng trị , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hướng hóa tỉnh quảng trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn