TRÍ THỨC VÀ VAI TRÕ CỦA TRÍ THỨC TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

169 8 0
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 00:40

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ SỰ TRÍ THỨC VÀ VAI TRÕ CỦA TRÍ THỨC TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY LU N ÁN TI N S TRI T HỌC Hà Nội - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ SỰ TRÍ THỨC VÀ VAI TRÕ CỦA TRÍ THỨC TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành : CNDVBC&CNDVLS Mã số : 92.29.002 LU N ÁN TI N S TRI T HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VI T THÔNG Hà Nội - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Những kết nội dung luận án trung thực, chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả Luận án Lê Thị Sự ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài luận án Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu .3 Những đóng góp luận án Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án .3 Kết cấu luận án CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN Đ N ĐỀ TÀI LU N ÁN 1.1 Các cơng trình nghiên cứu trí thức vai trò trí thức .5 1.1.1 Về trí thức 1.1.2 Về vai trò trí thức 12 1.2 Các công trình, đề tài nghiên cứu thực trạng trí thức Việt Nam thực trạng việc thực vai trò trí thức Việt Nam .18 1.3 Các cơng trình, đề tài nghiên cứu giải pháp xây dựng phát huy vai trò trí thức q trình phát triển Việt Nam 22 1.4 Đánh giá tổng quát vấn đề luận án cần tiếp tục giải .34 1.4.1 Đánh giá tổng quát nghiên cứu thực 34 1.4.2 Các vấn đề luận án cần tiếp tục giải 36 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LU N CHUNG VỀ TRÍ THỨC VÀ VAI TRỊ CỦA TRÍ THỨC TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY .37 2.1 Quan niệm trí thức đặc điểm trí thức 37 2.1.1 Quan niệm trí thức 37 iii 2.1.2 Đặc điểm trí thức Việt Nam 44 2.2 Quan niệm vai trò trí thức phát triển Việt Nam 48 2.2.1 Vai trò trí thức lĩnh vực trị 49 2.2.2 Vai trò trí thức lĩnh vực kinh tế .52 2.2.3 Vai trò trí thức lĩnh vực văn hóa .53 2.2.4 Vai trò trí thức lĩnh vực xã hội 54 2.2.5 Vai trò trí thức việc bảo vệ Tổ quốc 56 2.3 Yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc phát triển đội ngũ trí thức 57 2.3.1 Khái quát trình phát triển Việt Nam .57 2.3.2 Những yêu cầu đặt phát triển đội ngũ trí thức 62 2.4 Những yếu tố tác động đến việc phát huy vai trò trí thức phát triển Việt Nam 68 2.4.1 Quá trình đào tạo đội ngũ trí thức 68 2.4.2 Quá trình sử dụng đãi ngộ tơn vinh trí thức 69 2.4.3 Hệ thống quan điểm, đường lối, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước việc tạo điều kiện phát huy tính độc lập, sáng tạo khả phản biện xã hội đội ngũ trí thức 70 CHƢƠNG 3: TRÍ THỨC VÀ VAI TRÕ CỦA TRÍ THỨC - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA .73 3.1 Khái quát thực trạng đội ngũ trí thức Việt Nam 73 3.1.1 Những mặt tích cực đội ngũ trí thức Việt Nam 73 3.1.2 Những hạn chế đội ngũ trí thức Việt Nam .78 3.2 Thành tựu hạn chế thực vai trò đội ngũ trí thức Việt Nam .86 3.2.1 Vai trò trí thức lĩnh vực trị 86 3.2.2 Vai trò trí thức lĩnh vực kinh tế .93 3.2.3 Vai trò trí thức lĩnh vực văn hóa .97 3.2.4 Vai trò trí thức lĩnh vực xã hội 100 3.2.5 Vai trò trí thức bảo vệ Tổ quốc .104 iv 3.3 Những vấn đề đặt việc phát huy vai trò đội ngũ trí thức 108 3.3.1 Trí thức phận có vai trò quan trọng để phát triển đất nước nhận thức vị trí, vai trò trí thức hạn chế 108 3.3.2 Mục tiêu xây dựng đội ngũ trí thức cao sách đào tạo, bồi dưỡng trí thức nhiều bất cập .110 3.3.3 Thực tiễn trình phát triển đất nước đặt yêu cầu cao đội ngũ trí thức sách sử dụng, đãi ngộ tơn vinh trí thức chưa tạo động lực kích thích trí thức phát huy tiềm vai trò họ 112 3.3.4 Để khuyến khích khả sáng tạo phản biện xã hội, trí thức phải tự tư tưởng môi trường dân chủ chưa thực hoàn thiện 114 3.3.5 Đội ngũ trí thức lực lượng sản xuất tiên phong xã hội thân đội ngũ trí thức chưa thực phát huy tính tích cực, chủ động trước yêu cầu phát triển đất nước 116 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP CƠ BẢN XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY VAI TRÕ ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC VIỆT NAM HIỆN NAY 119 4.1 Nâng cao nhận thức vai trò trí thức trình phát triển đất nước 119 4.2 Đào tạo, bồi dưỡng trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước .123 4.3 Đổi sách thu hút, sử dụng, đãi ngộ tơn vinh trí thức phục vụ trình phát triển đất nước 129 4.4 Tạo môi trường thuận lợi nhằm phát huy tính độc lập, sáng tạo trí thức trước yêu cầu phát triển đất nước 138 4.5 Tăng cường tính chủ động, tích cực từ thân người trí thức trước yêu cầu phát triển đất nước .143 K T LU N 149 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ 152 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .153 PHỤ LỤC .160 v DANH MỤC TỪ VI T TẮT CNH, HĐH : CNH, HĐH CNXH : Chủ nghĩa xã hội FTA : Hiệp định thương mại tự GD&ĐT : Giáo dục đào tạo GS TS : Giáo sư, tiến sĩ KH&CN : Khoa học công nghệ KHXH : Khoa học xã hội KT – XH : Kinh tế - xã hội NC&PT : Nghiên cứu phát triển NN&PTNT : Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nxb : Nhà xuất PGS.TS : Phó giáo sư, tiến sĩ XHCN : Xã hội chủ nghĩa PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Sự phát triển mạnh mẽ cách mạng khoa học công nghệ từ thập niên cuối kỷ XX tiền đề quan trọng để kinh tế nhân loại bước sang giai đoạn - kinh tế tri thức Động lực kinh tế tài nguyên thiên nhiên, yếu tố vật chất truyền thống mà tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng, nguồn lực người Trong đó, đội ngũ người lao động có trình độ cao có vai trò định thành bại quốc gia Xu hội nhập toàn diện sở cách mạng khoa học - công nghệ vừa tạo thời cơ, vừa đặt nhiều thách thức cho Thời chỗ tiếp thu thành tựu khoa học nhất, kinh nghiệm quý báu mà quốc gia trước phải đến hàng trăm năm có ứng dụng vào trình phát triển đất nước, đẩy nhanh tốc độ, rút ngắn lộ trình, sớm trở thành nước cơng nghiệp đại, chuẩn bị để bước sang kinh tế tri thức Nhưng thách thức chỗ liệu đất nước vận dụng thành cơng hay khơng thành tựu khoa học cơng nghệ, vận dụng đắn hay kinh nghiệm quốc gia khác để sớm trở thành nước phát triển? Nếu tận dụng thành công phát triển nhanh số quốc gia làm được, không, khoảng cách ngày xa, tụt hậu quỹ đạo phát triển giới Trong tiến trình phát triển mình, Việt Nam bộc lộ ba “điểm nghẽn” rào cản với tiến trình hội nhập, yếu thể chế, sách; kết cấu hạ tầng phát triển nguồn nhân lực trình độ thấp Cả ba điểm nghẽn có “giải tỏa” hay không, đến đâu xét đến phụ thuộc vào yếu tố nguồn nhân lực Vì thể chế, sách người tạo ra, kết cấu hạ tầng trình độ nguồn nhân lực mà hình thành Do đó, việc xây dựng phát triển nguồn nhân lực đủ mạnh chiến lược trình phát triển Việt Nam Thực tế phát triển quốc gia lý luận phát triển nói chung cho thấy, phận nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò Xét theo lát cắt xã hội, phận cấu thành nên nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ trí thức hạt nhân trung tâm, phận tinh túy có vai trò định mạnh mẽ đến tốc độ định hướng phát triển đất nước giai đoạn Do đó, cần phải có chiến lược dài hạn làm cho đội ngũ thực phát huy vai trò tiên phong Đảng ta nhận thức sâu sắc điều đó, đề mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ phát triển đội ngũ trí thức trước yêu cầu phát triển đất nước Qua 30 năm đổi mới, đội ngũ trí thức có bước phát triển lớn Tuy nhiên, so với yêu cầu CNH, HĐH, q trình hội nhập tồn diện đất nước trí thức Việt Nam chưa thực phát huy vai trò tiên phong Mặt khác, thực trạng phát triển đội ngũ trí thức với biểu đa dạng, nhiều diễn biến cho thấy việc thực vai trò đội ngũ trí thức có nhiều vấn đề cấp bách cần phải khắc phục Chưa lịch sử nước nhà lại có đội ngũ trí thức đơng đảo bây giờ, chưa lãng phí chất xám, lãng phí nguồn lực, tiêu cực nhiều trí thức lại gây nhiều xúc cho xã hội Việc xác định vai trò đội ngũ trí thức với tư cách hạt nhân hệ thống động lực phát triển, giải pháp cần thiết để xây dựng phát huy vai trò nguồn lực việc cấp thiết, cần làm làm Chính lý trên, chúng tơi lựa chọn vấn đề “Trí thức vai trò trí thức phát triển Việt Nam nay” làm đề tài luận án Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích Trên sở làm rõ khái niệm vai trò trí thức, thực trạng việc phát huy vai trò đội ngũ trí thức, luận án đề xuất giải pháp xây dựng phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ Luận án tập trung làm rõ nhiệm vụ chủ yếu sau đây: - Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài - Làm rõ khái niệm trí thức trí thức Việt Nam, xác định đội ngũ trí thức xã hội Vai trò trí thức q trình phát triển đất nước - Phân tích thực trạng phát triển đội ngũ trí thức, thực trạng việc phát huy vai trò đội ngũ trí thức, xác định vấn đề đặt việc phát huy vai trò đội ngũ trí thức - Đề xuất giải pháp chủ yếu xây dựng phát huy vai trò trí thức đáp ứng u cầu phát triển đất nước Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Luận án tập trung nghiên cứu trí thức vai trò trí thức phát triển Việt Nam - Phạm vi: Luận án tập trung nghiên cứu đội ngũ trí thức Việt Nam góc độ trị - xã hội, thời kỳ đổi đất nước, tập trung từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX - Đại hội đánh dấu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với kinh tế tri thức Việt Nam Cơ sở lý luận, thực tiễn phƣơng pháp nghiên cứu - Cách tiếp cận: Luận án tiếp cận từ góc độ đánh giá thực trạng đội ngũ trí thức Việt Nam thực trạng việc thực vai trò đội ngũ trí thức Việt Nam, từ đề xuất giải pháp xây dựng phát huy vai trò đội ngũ trí thức Việt Nam - Cơ sở lý luận: Luận án triển khai sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam, sách, pháp luật Nhà nước người, nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ trí thức; đồng thời tham khảo cơng trình có liên quan đến đề tài công bố - Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phương pháp vật biện chứng vật lịch sử, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp hệ thống cấu trúc, phương pháp logic lịch sử, phương pháp thống kê, đối chiếu, so sánh để nghiên cứu việc xây dựng phát huy vai trò trí thức đáp ứng u cầu phát triển đất nước Những đóng góp luận án Luận án đề xuất hệ thống giải pháp xây dựng phát huy vai trò trí thức phù hợp với điều kiện phát triển đất nước, với xu vận động đội ngũ trí thức thời kỳ CNH, HĐH, hội nhập quốc tế đất nước Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Ý nghĩa lý luận: Luận án đóng góp cách nhìn tồn diện nội hàm khái niệm trí thức vai trò trí thức tất lĩnh vực đời sống KT - XH, đồng thời cung 148 K T LU N CHƢƠNG Xây dựng phát huy vai trò đội ngũ trí thức vấn đề lớn, bàn bạc rộng rãi nhiều cơng trình, đề tài khác Từ góc độ nghiên cứu mục đích nghiên cứu mình, dựa thực trạng vấn đề đặt việc thực vai trò trí thức Việt Nam nay, luận án đề xuất hệ thống giải pháp bản, giải pháp từ phía khách quan chủ quan Bao gồm giải pháp nâng cao nhận thức vị trí, vai trò trí thức nay; giải pháp GD&ĐT; giải pháp thu hút, sử dụng trí thức; giải pháp đãi ngộ - tơn vinh trí thức; giải pháp xây dựng mơi trường dân chủ cho hoạt động trí thức giải pháp từ thân đội ngũ trí thức Ngoài giải pháp kể cần phải thực đồng thời giải pháp cụ thể khác nữa, giải pháp đổi phương thức lãnh đạo Đảng, Nhà nước cơng tác trí thức; giải pháp phát triển thị trường KH&CN; giải pháp chống chảy máu chất xám; giải pháp bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ cho trí thức… Do phạm vi có hạn tiểu luận, ý kiến chủ quan đề xuất giải pháp cần thiết, có tính khả thi Trong hệ thống giải pháp, cần đặc biệt nhấn mạnh giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, giải pháp sử dụng đội ngũ trí thức, giải pháp đãi ngộ tơn vinh trí thức giải pháp xây dựng môi trường dân chủ cho trí thức Để nâng cao chất lượng, cải thiện thực trạng đội ngũ trí thức; thực tốt vai trò trí thức q trình phát triển Việt Nam việc tác động cách toàn diện nhiều giải pháp việc tất yếu đường lối, sách, pháp luật Đảng Nhà nước ta Từ góc độ nghiên cứu mình, hệ thống giải pháp chúng tơi đề xuất có tính tham khảo, góp phần bổ sung kho tàng lý luận Đảng chiến lược phát triển người nói chung sách với trí thức nói riêng, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững giai đoạn hội nhập, phát triển toàn diện 149 K T LU N Sự phát triển đất nước giai đoạn vừa có thuận lợi khó khăn Những thành trình phát triển kinh tế - xã hội cho thấy đất nước có bước đắn, thu thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, tiến trình phát triển Việt Nam bộc lộ hạn chế, yếu chí nguy khơng tìm cách khắc phục kịp thời đất nước tụt hậu xa so với trình độ phát triển giới Việc tìm yếu tố cốt lõi, đóng vai trò định để giải u cầu vấn đề lý luận đặt lên hàng đầu Trong bối cảnh chuyển giao khoa học cơng nghệ mạnh mẽ, q trình giao tác diễn đan xen, liên tục nay, Đảng ta yếu tố có vai trò định nguồn nhân lực chất lượng cao Việc nghiên cứu nguồn nhân lực chất lượng cao với phận cấu thành để tìm giải pháp đắn quan trọng Trong đó, phận giữ vai trò trung tâm đội ngũ trí thức cần đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng trí thức phận tiên phong tiến trình phát triển đất nước Việc nghiên cứu trí thức vai trò trí thức việc làm cấp thiết nhằm đề xuất giải pháp phù hợp phát triển đội ngũ phát triển, thúc đẩy nhanh chóng phát triển sản xuất tiến xã hội nói chung việc cấp thiết mặt lý luận Trí thức vai trò trí thức khơng vấn đề mà nghiên cứu, bàn bạc nhiều cơng trình nghiên cứu nước Tuy nhiên, góc độ nghiên cứu, cơng trình có cách tiếp cận phân tích trí thức vai trò trí thức khác Trên sở kế thừa thành tựu cơng trình nghiên cứu trước, luận án xây dựng lý luận trí thức vai trò trí thức Để có nhìn tồn diện đắn việc nhận diện trí thức luận án xây dựng hệ thống tiêu chí, theo khơng phải có cấp trí thức, ngược lại khơng phải trí thức thiết phải người có trình độ học vấn cao Vì thế, việc đánh giá nhìn nhận trí thức cần dựa tính đặc thù lao động sáng tạo khả cống hiến thực tiễn nhờ sáng tạo Vì người dù khơng có cấp cao coi trí thức ngược lại, người có trình độ cao khơng phải trí thức lao động mang tính thừa hành bắt chước khơng mang lại hiệu kinh tế - xã hội cao Từ quan niệm trí thức, luận án tiếp tục phân tích vai trò trí thức tồn diện tất lĩnh vực từ kinh tế, trị, văn hóa, xã hội đến quốc phòng, an ninh Mặc 150 dù, vai trò lĩnh vực trị khơng phải vai trò mang tính đặc thù, cốt lõi trí thức, nhiên để có logic nghiên cứu qn, luận án bắt đầu phân tích vai trò trí thức lĩnh vực trị đến lĩnh vực khác Việc phân tích vai trò trí thức theo lĩnh vực để có nhìn tồn diện, khái qt đánh giá vai trò to lớn trí thức, theo đó, trí thức có vai trò to lớn chí có vai trò định không lĩnh vực đặc thù xã hội mà có vai trò định tất lĩnh vực khác đời sống kinh tế - xã hội Vai trò trí thức to lớn, nhiên, thời kỳ nào, lĩnh vực trí thức thực tốt vai trò mà lĩnh vực, trí thức nhiều hạn chế Trên sở số liệu cập nhật, luận án phân tích làm rõ thực trạng việc thực vai trò trí thức tất lĩnh vực, thành tựu đồng thời làm rõ hạn chế, yếu trí thức việc thực vai trò Về bản, khẳng định, so với vị trí tiềm mình, đội ngũ trí thức Việt Nam chưa thực tốt vai trò mình, nhiều hạn chế, yếu Những hạn chế, yếu trực tiếp gián tiếp làm chậm trình phát triển hội nhập đất nước Trên sở yếu kém, hạn chế thực trạng đội ngũ trí thức thực trạng việc thực vai trò trí thức Việt Nam nay, luận án vấn đề đặt Những vấn đề đặt mâu thuẫn tồn mà chưa giải Đó đồng thời ngun nhân dẫn tới việc thực vai trò đội ngũ trí thức Việt Nam chưa đạt hiệu cao, trí thức chưa phát huy vai trò tương xứng với vị trí cấu nguồn lực phát triển xã hội Để giải vấn đề đặt để xây dựng phát huy vai trò đội ngũ trí thức tiến trình phát triển đất nước dựa số giải pháp riêng lẻ Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu luận án, tập trung phân tích vào giải pháp tác động trực tiếp đến việc xây dựng phát huy vai trò đội ngũ trí thức Việt Nam Các giải pháp khơng từ sách Đảng Nhà nước giáo dục, sử dụng, đãi ngộ tơn vinh trí thức mà bao gồm giải pháp môi trường dân chủ, nâng cao nhận thức xã hội vị trí vai trò trí thức giải pháp chủ quan từ thân đội ngũ trí thức Thật khó để tham vọng tất việc cần làm làm theo giải pháp đội ngũ trí thức phát triển nhanh chóng, đất nước phát triển nhanh chóng chúng tơi tin tưởng rằng, hệ thống giải pháp mà đề xuất gợi ý sát thực dựa phân 151 tích xác đáng thực trạng đội ngũ trí thức Việt Nam Vì vậy, giải pháp có tính chiến lược mà thực thúc đẩy phát triển đội ngũ trí thức đồng thời đội ngũ phát huy mạnh mẽ vai trò với tư cách lực lượng nòng cốt lực lượng sản xuất xã hội Trí thức vai trò trí thức vấn đề lý luận – thực tiễn quan trọng hệ thống lý luận Đảng ta nói riêng giới đại nói chung Sự phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ kéo theo gia tăng vai trò tri thức tất trình phát triển đồng thời kéo theo vai trò đội ngũ trí thức ngày gia tăng Những biến chuyển cần nghiên cứu tỉ mỉ, cập nhật cho phù hợp với xu phát triển thực tiễn Trí thức lĩnh vực khác nhau, từ góc nhìn khác thực vai trò khác Vì vậy, nghiên cứu trí thức vai trò trí thức q trình phát triển Việt Nam nghiên cứu bước đầu, biến chuyển nhanh chóng đời sống thực đòi hỏi nghiên cứu sâu hơn, cụ thể trí thức vai trò trí thức khoa học xã hội nhân văn, vai trò trí thức giáo dục đại học, vai trò trí thức nữ, vai trò trí thức khoa học cơng nghệ vấn đề mà tác giả luận án tiếp tục nghiên cứu thời gian 152 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ Lê Thị Sự (2016, đồng chủ biên), Bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, Sách tham khảo, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Lê Thị Sự (2016), “Vai trò nguồn lực người hình thành phát triển kinh tế tri thức nay”, Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội, số Tháng 5/2016, tr 60 - 70 Lê Thị Sự (2016), “Vai trò nguồn nhân lực chất lượng cao kinh tế tri thức nay”, Tạp chí Triết học, số tháng 6/2016, tr 82 - 88 Lê Thị Sự (2016), “Vị trí trí thức cấu nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam nay”, Tạp chí Nghiên cứu Con người, số tháng 8/2016, tr 30 - 37 Lê Thị Sự (2018), “Đổi môi trường dân chủ nhằm phát huy vai trò trí thức Việt Nam nay”, Tạp chí Nghiên cứu Con người, số tháng 8/2016, tr 26 - 35 Lê Thị Sự (2018), “Các quan niệm tiêu biểu trí thức”, Tạp chí Khoa học Xã hội, Số tháng 10/2018, tr 30 - 38 Lê Thị Sự (2018), “Tiếp tục hồn thiện sách đãi ngộ tôn vinh nhằm phát huy vai trò đội ngũ trí thức Việt Nam nay”, Tạp chí Triết học, số tháng 10/2018, tr 78 – 88 153 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đức Bách (2008), Suy ngẫm nhận thức vấn đề trí thức, Tạp chí Lý luận trị, (9) Ban Khoa giáo Trung ương (2006), Một số văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam công tác khoa giáo, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Ban Tổ chức Trung ương, Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước “Cơ sở lý luận thực tiễn chiến lược quốc gia nhân tài thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” Hội thảo khoa học công tác nhân tài Việt Nam số vấn đề lý luận thực tiễn, Hà Nội tháng 8/2011 Ban Tuyên giáo Trung ương (2016), Tài liệu nghiên cứu văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội Nguyễn Quốc Bảo Đồn Thị Lịch (1998), Trí thức công đổi đất nước, Nxb Lao động, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2015), Số liệu thống kê GD&ĐT năm học 2014 - 2015, Tài liêu in hành nội Bộ Kế hoạch Đầu tư, Nhóm Ngân hàng Thế giới (2016), Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công Dân chủ, Nxb Hồng Đức, Hà Nội Bộ Kế hoạch Đầu tư, Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Hà Nội, tháng 7/2011 Bộ Khoa học Công nghệ (2016), Chiến lược phát triển KH&CN 2005 -2015, đánh giá kết hoạt động KH&CN 2010 - 2015 định hướng nhiệm vụ 2016 - 2020, Kỷ yếu hội nghị, Hà Nội 10 Chương trình KX 07(1996), Vấn đề người nghiệp CNH, HĐH, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Nguyễn Trọng Chuẩn, Cách mạng khoa học kỹ thuật công xây dựng CNXH Việt Nam, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, 1986 12 Vũ Đình Cự - Trần Xuân Sầm (2006), Lực lượng sản xuất kinh tế tri thức, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 13 Phạm Tất Dong (1995), Trí thức Việt Nam, thực tiễn triển vọng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Phạm Tất Dong (2001), Định hướng phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam CNH, HĐH, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 154 15 Phạm Tất Dong (2003), Tác động kinh tế tri thức phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam, Tạp chí cơng tác khoa giáo, (6) 16 Peter F Drucker (2003), Những thách thức quản lý kỷ XXI, Nxb Trẻ, Tp Hồ Chí Minh 17 Peter F Drucker (2003), Tinh hoa quản trị Drucker, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh 18 Phạm Ngọc Dũng, An Như Hải (2012), Chảy máu chất xám - từ lý luận đến thực tiễn Việt Nam nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 Phan Xuân Dũng (chủ biên) (2008), Công nghệ tiên tiến cơng nghệ cao với tiến trình CNH, HĐH Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Phạm Viết Dũng (1998), Vị trí, vai trò tầng lớp trí thức thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, Luận án PTS Triết học, Hà Nội 21 Nguyễn Văn Đặng (chủ biên) (2007), Phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 22 Đảng Cộng sản Việt Nam (1981), Nghị số 37-NQ/BCT ngày 20/4 Bộ Chính trị Chính sách khoa học kỹ thuật, Hà Nội 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội 24 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội 25 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Nghị số 26-NQ/BCT Bộ Chính trị ngày 30/3 sách phát triển khoa học công nghệ nghiệp đổi mới, Nxb Sự thật, Hà Nội 26 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội 27 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Sự thật, Hà Nội 28 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 29 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30 Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Văn kiện Đảng tồn tập, tập 51 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 31 Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 155 32 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 33 Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 34 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 35 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 36 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 37 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 38 Đặng Quang Định (2010), Quan hệ lợi ích kinh tế cơng nhân, nơng dân trí thức Việt Nam nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 39 ThomasL.Friedman (2007), Thế giới phẳng - Tóm lược lịch sử giới kỷ 21, Nxb Trẻ, Hà Nội 40 Lương Đình Hải (2012), Xây dựng nguồn nhân lực lao động chất lượng cao, Tạp chí Nghiên cứu người, số số 41 Lương Đình Hải (2009), Những tiêu chí người Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế nay, Tạp chí Thơng tin khoa học xã hội, số 10 số 11 42 Nguyễn Hồng Hải (2002), Để trí thức trẻ tiến vào kinh tế tri thức, Tạp chí Cộng sản, (17) 43 Trần Ngọc Hiên (2008), Mục tiêu chiến lược Đảng giai đoạn tính cấp bách xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, Tạp chí Cộng sản, (789) 44 Triệu Vĩnh Hiền, Trương Hạo Hàm, Hoàng Duy…, Ngọc Dao, Hải Anh dịch (2013), Nhân tài - Nguồn tài nguyên số 1, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 45 Thẩm Vinh Hoa, Ngô Quốc Diệu (chủ biên) (1996), Tơn trọng trí thức, tơn trọng nhân tài kế lớn trăm năm chấn hưng đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội (tài liệu dịch) 46 Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh (2012), Phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài - Một số kinh nghiệm giới,Nxb Chính trị Hành chính, Hà Nội 156 47 Nguyễn Đắc Hưng (2005), Trí thức Việt Nam trước yêu cầu phát triển đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 48 Nguyễn Đắc Hưng (2008), Trí thức Việt Nam tiến thời đại, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 49 Nguyễn Đắc Hưng (2009), Trí thức Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 50 Đặng Hữu (2004), Kinh tế tri thức, thời thách thức xã hội Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 51 Đặng Hữu (2008), Đội ngũ trí thức thời kỳ CNH, HĐH phát triển kinh tế tri thức, Tạp chí Lý luận Chính trị, số 52 Đặng Hữu, Đinh Quang Ty, Hồ Ngọc Luật (2012), Phát triển kinh tế tri thức gắn với trình CNH, HĐH Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 53 Đinh Thế Huynh, Nguyễn Viết Thông… (2016), 30 năm đổi phát triển Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 54 Nguyễn Văn Khánh (chủ biên, 2004), Trí thức với Đảng, Đảng với trí thức nghiệp giải phóng xây dựng đất nước, Nxb Thông tấn, Hà Nội 55 Nguyễn Văn Khánh (chủ biên) (2010) Xây dựng phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 56 Nguyễn Văn Khánh (chủ nhiệm) (2010) “Xây dựng phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ nghiệp chấn hưng đất nước kỷ XXI” (mã số KX.03.22/06 - 10, thuộc Chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước 57 Nguyễn Văn Khánh (chủ biên) (2012), Nguồn lực trí tuệ Việt Nam, lịch sử, trạng triển vọng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 58 Phan Thanh Khôi (1992), Động lực trí thức lao động sáng tạo nước ta nay, Luận án PTS Triết học, Hà Nội 59 Phan Thanh Khơi (2008), Đóng góp đội ngũ trí thức vào chủ trương, đường lối hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí Lý luận trị, (6) 60 Bùi Thị Ngọc Lan (2002), Nguồn lực trí tuệ nghiệp đổi Việt Nam,Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 61 V.I.Lênin (1978), Tồn tập, tập 8, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 62 Trần Hồng Lưu (2011), Vai trò tri thức khoa học nghiệp CNH, HĐH Việt Nam nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 63 Trường Lưu (2008), Xây dựng phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới, Tạp chí Cộng sản, (791) 157 64 C.Mác Ph.Ăngghen (2006) Tuyển tập, Tập 6, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 65 Vũ Thị Phương Mai (2013), Nguồn nhân lực chất lượng cao nghiệp CNH, HĐH Việt Nam nay, luận án tiến sĩ Triết học, Hà Nội 66 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 67 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, Tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 68 Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, Tập 8, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 69 Đỗ Mười (1995), Trí thức Việt Nam nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 70 Nguyễn An Ninh (2008), Phát huy tiềm tri thức khoa học xã hội Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 71 Nhiều tác giả (Nga), Về trí thức Nga, La Thành, Phạm Nguyên Trường dịch (2009), Nxb Tri thức, Hà Nội 72 Nguyễn Xuân Phương (2004), Vai trò trí thức thủ Hà Nội nghiệp CNH, HĐH đất nước, luận án tiến sĩ Triết học, Hà Nội 73 Ngô Thị Phượng (2007), Đội ngũ trí thức khoa học xã hội nhân văn Việt Nam nghiệp đổi mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 74 Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam 2011 -2020, Quyết định Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam 2011 2020” số 1216/QĐ - TTg ngày 22/7/2011 75 Frank H T Rhodes (2009), Tạo dựng tương lai - Vai trò viện đại học Hoa Kỳ, Nxb Văn hóa Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh 76 Nguyễn Văn Sơn (2002), Trí thức giáo dục đại học Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 77 Đỗ Thị Thạch (1999), Trí thức nữ Việt Nam cơng đổi tiềm phương hướng xây dựng, luận án tiến sỹ Triết học, Hà Nội 78 Phạm Văn Thanh (2001), Xây dựng đội ngũ trí thức khoa học Mác - Lênin trường đại học nước ta nay, luận án tiến sĩ Triết học, Hà Nội 79 Song Thành, Chiến lược nhân tài, vấn đề cấp bách Việt Nam đường phát triển hội nhập, Tạp chí Lý luận trị, số - 2004 80 Võ Văn Thắng (2013), Phát huy vai trò đội ngũ trí thức thời kỳ CNH, HĐH hội nhập quốc tế, Tạp chí Triết học, số (261) 81 Tổng cục Thống kê (2016), Động thái thực trạng KT - XH Việt Nam năm 2011 - 2015, Nxb Thống kê, Hà Nội 158 82 Nguyễn Cơng Trí (2012), Trí thức Việt Nam phát triển kinh tế tri thức, luận án Tiến sĩ Triết học, Hà Nội 83 Alvin Toffler (2002), Cú sốc tương lai, Nxb Thanh niên, Hà Nội 84 Alvin Toffler (2002), Làn sóng văn minh thứ ba, Nxb Thanh niên, Hà Nội 85 Alvin Toffler (2002), Thăng trầm quyền lực, Nxb Thanh niên, Hà Nội 86 Trung tâm Khoa học Tự nhiên Công nghệ quốc gia - Ban nghiên cứu, dự báo, chiến lược quản lý khoa học (2003), Phác thảo chiến lược phát triển khoa học cơng nghệ Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 87 Nguyễn Thanh Tuấn (1994), Đặc điểm vai trò đội ngũ trí thức nghiệp đổi đất nước nay, Luận án phó tiến sỹ khoa học Triết học 88 Nguyễn Thanh Tuấn (1998), Một số vấn đề trí thức Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 89 Ngơ Quý Tùng (2000), Kinh tế tri thức - xu thế kỷ XXI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 90 Trần Văn Tùng (2005), Đào tạo, bồi dưỡng sử dụng nguồn nhân lực tài - kinh nghiệm giới, Nxb Thế giới, Hà Nội 91 Từ điển Triết học (1986), Nxb Tiến bộ, Mát – xờ - va 92 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (2010), Kinh nghiệm số nước phát triển giáo dục đào tạo, khoa học cơng nghệ gắn với xây dựng đội ngũ trí thức, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 93 Đàm Đức Vượng (2010), Báo cáo tổng hợp kết nghiên cứu đề tài xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Đề tài KX 04.16 06 -10 tháng 94 Đàm Đức Vượng (2010), Hồ Chí Minh đào tạo cán trọng dụng nhân tài, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 95 Đàm Đức Vượng (2014), Thực trạng giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam nghiệp đổi đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 96 Nghiêm Đình Vỳ, Nguyễn Đắc Hưng (2002), Phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 97 Ngơ Đình Xây (2002), “Những u cầu trí thức nghiệp CNH, HĐH”, Tạp chí Cộng sản (27) 98 Ngơ Đình Xây (2008, chủ biên) Đổi phương thức lãnh đạo Đảng trí thức nước ta nay, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Hồ Chí Minh 159 Báo điện tử: 99 Tổng quan đội ngũ trí thức Việt Nam nay, Báo Đất Việt, http://baodatviet.vn/dien-dan-tri-thuc/tong-quan-ve-doi-ngu-tri-thuc-viet-namhien-nay, ngày 01/9/2016 100 Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN: đổi từ cách làm, Tạp chí Khoa học nghệ Công Việt Nam, http://www.khoahocvacongnghevietnam.com.vn/khcn-trung-uong/11709-daotao-boi-duong-nhan-luc-khacn-doi-moi-tu-cach-lam.html, ngày 08/4/2016 101 Việt Nam có 12.000 tiến sĩ nghiên cứu khoa học, Báo Dân trí, http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/viet-nam-co-tren-12000-tien-si-thamgia-nghien-cuu-khoa-hoc-20160503072740963.htm 102 Gần nửa triệu lao động có chun mơn thất nghiệp, Báo Người Lao động http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/gan-nua-trieu-lao-dong-co-chuyen-monthat-nghiep-20160817101149116.htm 103 Số lượng trường đại học vượt quy hoạch, Báo Giáo dục, http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/So-luong-truong-dai-hoc-Vuot-quy-hoachnhung-cho-thieu-cho-thua-post148372.gd 104 24.000 tiến sĩ Việt Nam làm gì? Báo Vietnamnet, http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/24-000-tien-si-viet-nam-dang-lam-gi164238.html 105 1.300 tỷ đồng để “xuất khẩu” cử nhân thất nghiệp, Báo VnExpress, http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/1-300-ty-dong-de-xuat-khau-cu-nhan-thatnghiep-3608105.html 106 Mơi trường phát huy vai trò đội ngũ trí thức, báo Đất Việt, http://baodatviet.vn/dien-dan-tri-thuc/moi-truong-phat-huy-vai-tro-cua-doi-ngutri-thuc-3318216/ 160 Phụ lục QUY MÔ SINH VIÊN ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2014 -2015 Nguồn: [8; 264] Phụ lục QUY MÔ HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2014 -2015 Tổng số học viên CẢ NƢỚC Đồng Sơng Hồng Miền núi phía Bắc Chia Nghiên Chuyên khoa cứu Cao học Câp1 Cấp sinh 101.701 10.352 92.349 4.389 998 58.152 7.214 50.938 1.539 388 3.384 264 3.120 157 48 10.379 748 9.991 710 170 482 477 35 24.722 1.813 22.909 1.158 269 5.222 308 4.914 790 123 Bắc Trung Duyên hải Miền Trung Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng Cửu Long Sông Nguồn: [8; 302] 161 Phụ lục SỐ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG TRONG CẢ NƢỚC Đơn vị tính: nghìn người Nguồn: [80; 107] Phụ lục TỰ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGOẠI NGỮ CỦA NHÓM KHOA HỌC Tốt Kỹ 140 nghe Kỹ 141 viết 338 228 177 6,7% 37,1% Nguồn: [53; 311] 100% 778 2,7% 48 42,6% 100% 774 21 331 33,1% 9,1% 45,6% 37,4% Tổng số 777 52 289 257 18,1% 43,5% 29,5% 22,8% Kém 71 353 291 141 Trung bình 29,3% 18,2% đọc Kỹ 228 18% nói Kỹ Khá 100% 777 6,2% 100% 162 Phụ lục KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA HỌC Nguồn: [53; 313] Phụ lục K T QUẢ TRƢNG CẦU Ý KI N DU HỌC SINH “Có tiến sĩ, hay ở?” View Poll Results: Có Phd hay lại? Ở lại nước tiên tiến 33 49.25% Ở lại làm việc vài năm 31 46.27% Về 4.48% Nguồn: [56; 234] Phụ lục THỰC TRẠNG ĐI LÀM THÊM CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA HỌC TRONG THÁNG ĐẦU NĂM 2009 Đi làm thêm Không làm thêm Cán khoa học Cán nghệ thuật 284 141 31,6% 57,3% 615 105 68,4% 42,7% Nguồn: [53; 261] ... LU N CHUNG VỀ TRÍ THỨC VÀ VAI TRỊ CỦA TRÍ THỨC TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY .37 2.1 Quan niệm trí thức đặc điểm trí thức 37 2.1.1 Quan niệm trí thức ...VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ SỰ TRÍ THỨC VÀ VAI TRÕ CỦA TRÍ THỨC TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành : CNDVBC&CNDVLS Mã số... niệm trí thức trí thức Việt Nam, xác định đội ngũ trí thức xã hội Vai trò trí thức q trình phát triển đất nước - Phân tích thực trạng phát triển đội ngũ trí thức, thực trạng việc phát huy vai
- Xem thêm -

Xem thêm: TRÍ THỨC VÀ VAI TRÕ CỦA TRÍ THỨC TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY, TRÍ THỨC VÀ VAI TRÕ CỦA TRÍ THỨC TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay