BIỆN PHÁP bồi DƯỠNG TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CHO NGƯỜI dân TRONG tổ CHỨC HÌNH THỨC DU LỊCH CỘNG ĐỒNG ở xã tả VAN HUYỆN SA PA TỈNH LÀO CAI

53 34 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:54

BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CHO NGƯỜI DÂN TRONG TỔ CHỨC HÌNH THỨC DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở XÃ TẢ VAN HUYỆN SA PA TỈNH LÀO CAI - Các nguyên tắc đề xuất biện pháp -Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống Khi đề xuất các biện pháp bời dưỡng tính chun nghiệp tở chức hình thức du lịch cộng đồng cho người dân xa Tả Van, huyện Sa Pa cần phải đảm bảo đồng bộ, nhất quán, tránh chồng chéo quá trình tổ chức thực Việc thực các biện pháp phát huy tính hệ thống, đảm bảo thực có hiệu quả mục tiêu đa đề Mỗi biện pháp bời dưỡng mợt mắt xích chuỗi hệ thống, có mối quan hệ hỗ trợ để tạo nên tính đờng bợ hiệu quả cho bời dưỡng tính chun nghiệp tở chức hình thức du lịch cộng đồng cho người dân Vì vậy, thực các biện pháp cần xem xét tính tồn vẹn của để tránh quá coi trọng hay quá xem nhẹ biện pháp mà làm cho hiệu quả thực các biện pháp không cao - Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa Các biện pháp bời dưỡng tính chun nghiệp tở chức hình thức du lịch cộng đồng cho người dân xa Tả Van, huyện Sa Pa đề xuất phải dựa sở của các biện pháp trước thực có hiệu quả Biện pháp bời dưỡng đề x́t khơng phủ định tồn bợ cái đa có, mà bỏ những cái lỗi thời, lạc hậu không phù hợp của các biện pháp bồi dưỡng trước theo từng đối tượng, nội dung bồi dưỡng Những biện pháp bời dưỡng kế thừa có chọn lọc để đề xuất những biện pháp hoàn thiện thực đem lại nhiều hiệu quả việc tổ chức hình thức du lịch cộng đồng - Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn Các biện pháp bời dưỡng tính chun nghiệp tở chức hình thức du lịch cộng đồng cho người dân xa Tả Van đề xuất muốn thực thành cơng thì các biện pháp phải xây dựng sở thực tiễn tổ chức du lịch cộng đờng hoạt đợng bời dưỡng tính chun nghiệp tổ chức hình thức du lịch cộng đồng cho người dân xa Tả Van, huyện Sa Pa Hoạt động bồi dưỡng tính chun nghiệp tở chức hình thức du lịch cộng đồng cho người dân xa Tả Van, huyện Sa Pa phải cứ bám sát nhu cầu thực tiễn công việc của người dân tổ chức du lịch cợng đờng; đảm bảo hài hòa giữa nhu cầu, mong muốn về chất lượng tổ chức hình thức du lịch cộng đồng với thực tế triển khai bồi dưỡng tính chun nghiệp tở chức hình thức du lịch cộng đồng cho người dân thực tế phát triển du lịch của xa Tả Van, huyện Sa Pa - Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi và hiệu Ngun tắc đòi hỏi các biện pháp bời tính chun nghiệp tở chức hình thức du lịch cộng đồng cho người dân phải đảm bảo phù hợp về mục tiêu, nội dung bồi dưỡng giúp người dân có đầy đủ kiến thức kĩ tổ chức hình thức du lịch cộng đồng, giúp họ nâng cao chất lượng làm du lịch cộng đồng Các biện pháp đề xuất phải đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế, xa hội, nhận thức, trình độ của người dân xa Tả Van, huyện Sa Pa Khi thực các biện pháp bời dưỡng tính chuyên nghiệp tổ chức hình thức du lịch cộng đồng cho người dân xa Tả Van, huyện Sa Pa phải mang lại hiệu quả thiết thực lâu dài Người dân các LLXH nâng cao nhận thức cũng có các kỹ năng, cách thức tở chức du lịch cộng đồng nhằm đem lại hiệu quả kinh tế uy tín cho bản thân xa hợi - Các biện pháp bồi dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng - Tổ chức nâng cao nhận thức cho quyền, đoàn thể, cán bợ phụ trách văn hóa du lịch và người dân ý nghĩa, tầm quan trọng bồi dưỡng tính chuyên nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng -Mục tiêu của biện pháp Bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cợng đờng có vai trò rất quan trọng việc nâng cao chất lượng hoạt động du lịch cộng đồng Song, việc nhận thức về vấn đề của các lực lượng xa hợi từ qùn, đồn thể người dân chưa thực đầy đủ Vì thế, thực biện pháp nhằm giúp cho người dân, lanh đạo qùn, đồn thể, cán bợ phụ trách văn hóa du lịch,… hiểu sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của tính chun nghiệp đối với; đờng thời nhận thức một cách đầy đủ về ý nghĩa của cơng tác bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng Đồng thời, nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực du lịch, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, lai căng văn hóa, mất trật tự an ninh xa hợi, ngăn chặn xử lý các hành vi tiêu cực làm du lịch cộng đồng; nâng cao trình độ quản lý nhà nước cho cán bộ làm công tác giáo dục phát triển du lịch cộng đồng cho dân, đảm bảo ổn định, trật tự phát triển của xa hội - Nội dung cách thực biện pháp Tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường nhận thức cho các lực lượng xa hợi từ qùn, đồn thể người dân một cách đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cơng tác bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng tiến hành với những nội dung bản sau: Nâng cao mức độ hiểu biết của cho các hợ dân, cán bợ qùn xa, phòng Văn hóa – Thể thao Du lịch, đồn thể Hợi phụ nữ, Đồn niên,… cán bợ tở chức bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng phát triển bền vững của địa phương nâng cao đời sống cộng đồng Nâng cao mức độ hiểu biết của cho các hợ dân, cán bợ qùn xa, phòng Văn hóa – Thể thao Du lịch, đồn thể Hợi phụ nữ, Đồn niên,… cán bợ tở chức bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng về tầm quan trọng của công tác Nâng cao mức độ hiểu biết cho các hộ dân, cán bợ qùn xa, phòng Văn hóa – Thể thao Du lịch, đồn thể Hợi phụ nữ, Đồn niên,… cán bợ tở chức bời dưỡng tính chun nghiệp tở chức du lịch cợng đờng về những cách thức, hình thức bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng Để triển khai nội dung cần thực các bước sau: + Bồi dưỡng, tuyên truyền nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực du lịch du lịch cộng đồng cho cán bợ, qùn các ban ngành đồn thể bời dưỡng tính chuyên nghiệp cho người dân xa Tả Van tổ chức hình thức du lịch cộng đồng Cung cấp kiến thức du lịch du lịch cộng đồng bằng Phương pháp việc - cầm tay để cán bợ, qùn các ban ngành đồn thể thực hướng dẫn người dân thực các hoạt động phát triển du lịch du lịch cộng đồng tham gia hoạt động du lịch địa phương + Tham mưu ban hành các văn bản về quy định phân cấp quản lý nhà nước về du lịch du lịch cộng đồng thành lập Ban Chỉ đạo thực phát triển du lịch cộng đồng đến sở + Thực tốt quy hoạch phát triển du lich du lịch cộng đồng địa bàn huyện Sa Pa giai đoạn 2015-2020 định hướng đến 2030 theo định phê duyệt của Thủ tướng phủ; tở chức thực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch cộng đồng tuân thủ quy hoạch, đảm bảo phù hợp với thực tế; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thực quy trình bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả + Phối hợp với các đơn vị có liên quan, các sở đào tạo quyền địa phương thực tốt nhiệm vụ bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng một cách thường xuyên, nhất những dịp đặc biệt lễ hội, kỷ niệm các hoạt động Tết nhảy - lễ hội của người Dao đỏ làng Giàng Tà Chải, Hợi Rng poọc của người Giáy,… Sử dụng các phương tiện truyền thông, đài phát thanh, phát tờ rơi,… để tuyên truyền các chủ trương, sách của Đảng, Nhà nước về những vấn đề luật Du lịch, quy hoạch phát triển du lịch của địa phương,…, có nợi dung liên đến ảnh hưởng của tính chuyên nghiệp chất lượng hiệu quả của du lịch cộng đồng, chất lượng cuộc sống bảo vệ mơi trường Các đồn thể Hợi phụ nữ, Đồn niên,… tở chức các b̉i tọa đàm chuyên đề về phát triển du lịch nói chung phát triển du lịch cộng đồng, các thức tổ chức, phục vụ tổ chức du lịch cộng đồng nói riêng thu hút tham gia tích cực của các hợi viên, đồn viên Tở chức hoạt đợng sinh hoạt của đồn thể mợt cách thiết thực, gắn liền đời sống kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng, khuyến khích các hợi viên, đồn viên trao đởi kinh nghiệm về tổ chức hình thức du lịch cộng đồng của gia đình mình với mọi người đoàn thể để phát triển du lịch cộng đồng địa phương - Điều kiện thực biện pháp Sự quan tâm, đầu tư cấp ủy Đảng, quyền xa, các tở chức đồn thể địa phương Phòng Văn hóa – Thể thao Du lịch, UBND xa, các đoàn thể Hợi phụ nữ, Đồn niên,… cần xây dựng hồn thiện kế hoạch tun trùn, vận đợng cho cộng đồng về ý nghĩa của công tác bồi dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tở chức hình thức du lịch cộng đồng Năng lực phẩm chất của đợi ngũ cán bợ văn hóa huyện, xa, đặc biệt tính tích cực, chủ đợng, sáng tạo tinh thần trách nhiệm cao công việc Các hộ gia đình cũng cần chủ động tìm hiểu những quy định của nhà nước về tổ chức du lịch cộng đồng, thực tốt những hướng dẫn triển khai hình thức từ qùn, các đồn thể để phát triển du lịch cộng đồng một cách bền vững, phát huy tối đa những tài nguyên du lịch của xa Cơ sở vật chất ng̀n kinh phí phục vụ bồi dưỡng cần đảm bảo - Xây dựng nợi dung, chương trình bồi dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du trình bồi dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tở chức % 7,5 2,5 hình thức du lịch cộng đồng Đào tạo, bồi S dưỡng cho cán bộ L văn hóa du lịch xa, huyện các đoàn thể địa phương về tính chun % nghiệp tở 6,67 3,33 ,57 chức hình thức du lịch cộng đờng Phát huy tính S tự giác chủ L động của người dân học tập, rèn luyện, bồi % 0,83 9,17 0 ,51 dưỡng tính chuyên nghiệp tổ chức hình thức du lịch cộng đồng Đổi S phương pháp L hình thức tở chức bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ % ,60 chức hình thức du lịch cộng đồng Huy động S các lực lượng xa L 5 hội tham gia bồi dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tở chức hình thức du lịch cộng đồng % 4.17 5,83 ,54 Kết quả khảo nghiệm cho thấy, người dân các LLXH huyện Sa Pa đều cho rằng, các biện pháp tác giả đề xuất rất cần thiết Tất cả các biện pháp đều có điểm trung bình đạt từ 2,51/3 điểm trở lên Trong các biện pháp, biện pháp “Tổ chức nâng cao nhận thức cho qùn, đồn thể, cán bợ phụ trách văn hóa du lịch người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng” đánh giá mức độ cần thiết nhất với số điểm trung bình rất cao lần lượt 2,64/3 điểm Đứng thứ biện pháp “Đổi phương pháp hình thức tở chức bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng” với điểm trung bình 2,60/3 điểm Điều chứng tỏ, người dân các lực lượng xa hội đều thấy tầm quan trọng của việc hiểu biết về du lịch cộng đồng bồi dưỡng tính chun nghiệp tở chức hình thức du lịch cợng đờng Đờng thời, qùn các ban ngành chức cũng cần tìm tòi, đởi các phương pháp tổ chức bồi dưỡng cho thiết thực gắn với đời sống hoạt động du lịch cộng đồng Tả Van Đây những biện pháp định trực tiếp đến hiệu quả hoạt đợng bời dưỡng tính chuyên nghiệp cho người dân tổ chức du lịch cộng đồng xa Tả Van huyện Sa Pa Đặc biệt, khơng có ý kiến đánh giá các biện pháp nêu mức độ không cần thiết Điều chứng tỏ, các biện pháp tác giả nêu đảm bảo các nguyên tắc đề xuất thực cần thiết cho công tác bồi dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tở chức du lịch cộng đồng xa Tả Van huyện Sa Pa nhằm nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng Sa Pa Về mức độ khả thi - Bảng tởng hợp ý kiến tính khả thi biện pháp T T MỨC ĐỘ BIỆN PHÁP R KT Tở chức nâng cao nhận L thức cho quyền, đoàn thể, S T % K X K hứ bậc KT T 0 ,53 cán bợ phụ trách văn hóa du lịch người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của bời 2,5 dưỡng tính chun 7,5 nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng Xây dựng S nội dung, chương L 6 trình bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức % 8,33 6,67 ,43 5 hình thức du lịch cộng đồng Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ L S ,52 văn hóa du lịch xa, huyện các đồn thể địa phương về tính chun nghiệp % tở chức hình thức du lịch cợng đờng Phát huy tính S tự giác chủ L 6 động của người dân học tập, rèn luyện, bời dưỡng tính chun % nghiệp tở ,47 0,83 chức hình thức du lịch cộng đồng Đổi S phương pháp L hình thức tở chức bời dưỡng tính % 6 5 ,45 chuyên cho nghiệp người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng Huy động S các lực lượng xa L 5 hội tham gia bồi dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tở chức % 4.17 ,39 hình thức du lịch cộng đồng Kết quả khảo nghiệm cho thấy, các biện pháp bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng tác giả đề x́t có tính rất khả thi với kết quả khá cao Đa số các biện pháp người dân các lực lượng xa hội xa Tả Van, huyện Sa Pa đánh giá mức độ “rất khả thi” “khả thi” Trong 06 biện pháp mà tác giả đề xuât, biện pháp “Tổ chức nâng cao nhận thức cho qùn, đồn thể, cán bợ phụ trách văn hóa du lịch người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng” xếp thứ bậc với điểm trung bình 2,53 điểm (trong số ý kiến đánh giá mức độ “rất khả thi” 52,5% ý kiến khơng có ý kiến đánh giá “khơng khả thi”) Tiếp đến các biện pháp 3, 4, 5, Mặc dù đánh giá cao về tính khả thi song các biện pháp nêu những ý kiến đánh giá không khả thi (biện pháp 2, 6) Vì thế, để thực có hiệu quả thi các biện pháp này, các cấp qùn, Ban quản lý du lịch cợng đờng xa, phòng Văn hóa – Thể thao Du lịch huyện tở chức bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng xa Tả Van cần phải vận dụng linh hoạt các biện pháp nêu cho phù hợp với điều kiện tổ chức đặc điểm người dân tham gia bời dưỡng Trên sở lí ḷn kết quả thực trạng, tác giả luận văn đa đề x́t các biện pháp bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng xa Tả Van, huyện Sa Pa Các biện pháp nêu đa đảm bảo các nguyên tắc về tính hệ thống, tính kế thừa, tính thực tiễn, tính khả thi Các biện pháp đề x́t bao gờm: Tở chức nâng cao nhận thức cho qùn, đồn thể, cán bợ phụ trách văn hóa du lịch người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của bồi dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tở chức hình thức du lịch cộng đồng; Xây dựng nội dung, chương trình bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng; Đào tạo, bời dưỡng cho cán bợ văn hóa du lịch xa, huyện các đồn thể địa phương về tính chuyên nghiệp tổ chức hình thức du lịch cộng đờng; Phát huy tính tự giác chủ đợng của người dân học tập, rèn luyện, bời dưỡng tính chuyên nghiệp tổ chức hình thức du lịch cộng đồng; Đổi phương pháp hình thức tổ chức bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tở chức hình thức du lịch cộng đồng; Huy động các lực lượng xa hợi tham gia bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng Kết quả khảo nghiệm qua lấy ý kiến của người dân các LLXH về tính cần thiết tính khả thi của các biện pháp đề xuất đều khẳng định: Cả 06 biện pháp mà chúng tơi đề x́t đều có tính cần thiết khả thi cao Việc thực đồng bộ các biện pháp bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tở chức hình thức du lịch cộng đồng xa Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch cộng đồng Sa Pa Bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng nhằm giúp cho người dân cập nhật, bổ sung những tri thức về tính chuyên nghiệp để nâng chất lượng tổ chức hình thức du lịch cộng đồng, thu hút du khách sử dụng các dịch vụ du lịch cộng đồng, mang lại thu nhập cao cho người dân Chương 1, tác giả tìm hiểu những vấn đề lí ḷn về bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng Bằng những phương pháp nghiên cứu lý thuyết, tác giả đa tởng quan vấn đề nghiên cứu, phân tích, tởng hợp, khái quát hóa hệ thống hóa những vấn đề lí ḷn liên quan đến đề tài Bên cạnh đó, luận văn nên bật những vấn đề lí luận về du lịch cộng đồng khái niệm, đặc điểm, vai trò, tác dụng,…; những biểu của tính chun nghiệp tở chức du lịch cợng đờng,… Từ làm sở để nghiên cứu những vấn đề về bồi dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tở chức hình thức du lịch cộng đồng khái niệm, mục đích, nợi dung, phương pháp,… đờng thời cũng làm sáng tỏ những yếu tố ảnh hưởng đến bời dưỡng tính chuyên nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cợng đờng Hoạt đợng bời dưỡng tính chun nghiệp tổ chức hình thức du lịch cộng đồng cho người dân xa Tả Van, huyện Sa Pa đa tiến hành song nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức chưa thương xuyên dẫn đến hiệu quả bồi dưỡng không cao Điều chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố từ các chủ thể giáo dục qùn, các đồn thể, mơi trường xa hợi, phong tục tập quán văn hóa của địa phương, cách làm du lịch của người dân,… Luận văn đa đề xuất các biện pháp bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng xa Tả Van, huyện Sa Pa Các biện pháp nêu đa đảm bảo các nguyên tắc về tính hệ thống, tính kế thừa, tính thực tiễn, tính khả thi Các biện pháp đề xuất bao gồm: Tổ chức nâng cao nhận thức cho qùn, đồn thể, cán bợ phụ trách văn hóa du lịch người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của bời dưỡng tính chuyên nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng; Xây dựng nội dung, chương trình bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tở chức hình thức du lịch cộng đồng; Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bợ văn hóa du lịch xa, huyện các đồn thể địa phương về tính chun nghiệp tổ chức hình thức du lịch cộng đồng; Phát huy tính tự giác chủ đợng của người dân học tập, rèn luyện, bời dưỡng tính chun nghiệp tổ chức hình thức du lịch cộng đồng; Đổi phương pháp hình thức tổ chức bồi dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tở chức hình thức du lịch cộng đồng; Huy động các lực lượng xa hợi tham gia bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng Kết quả khảo nghiệm qua lấy ý kiến của người dân các LLXH về tính cần thiết tính khả thi của các biện pháp đề xuất đều khẳng định: Cả 06 biện pháp mà đề x́t đều có tính cần thiết khả thi cao Đối với Bộ, Ban, Ngành Trung ương, tỉnh Các quan trung ương, tỉnh cần xây dựng, hoàn thiện chế, sách về du lịch nói chung du lịch cợng đờng, trọng bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tở chức hình thức du lịch cợng đờng bằng việc hồn thiện, ban hành các văn bản pháp quy có liên quan đến hình thức tổ chức du lịch cộng đồng Tạo chế đặc thù Sa Pa phát triển du lịch cợng đờng, nâng cao tính tự chủ về bời dưỡng người dân tính chun nghiệp tở chức hình thức du lịch cộng đồng Đối với Ủy ban nhân dân xã, huyện Sa Pa Cần có văn bản đạo sát cơng tác bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cợng đờng Ln bở sung, hồn thiện chương trình, nợi dung bời tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng phù hợp nhu cầu, nguyện vọng đặc điểm công việc của người dân đáp ứng yều cầu phát triển du lịch cợng đờng Có sách khuyến khích, đợng viên những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cơng tác bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng Tả Van, huyện Sa Pa Đầu tư sở vật chất ng̀n kinh phí phục vụ cho cơng tác bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng Huy đợng các tở chức, đồn thể tham gia vào tở chức bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng Tả Van Đối với người dân Tổ chức hoạt động du lịch cộng đồng một cách bản, không vi phạm các quy định về tổ chức du lịch cộng đồng để thu hút khách đến với Tả Van Tích cực trao đởi kinh nghiệm, tham gia các lớp bồi dưỡng về du lịch nhất các lớp bời dưỡng liên quan đến bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng ... trọng bồi dưỡng tính chuyên nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng -Mục tiêu của biện pháp Bời dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch... độ của người dân xa Tả Van, huyện Sa Pa Khi thực các biện pháp bồi dưỡng tính chun nghiệp tở chức hình thức du lịch cộng đồng cho người dân xa Tả Van, huyện Sa Pa phải mang lại... dưỡng tính chun nghiệp tở chức hình thức du lịch cộng đồng - Đổi phương pháp và hình thức tở chức bồi dưỡng tính chun nghiệp cho người dân tổ chức hình thức du lịch cộng đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP bồi DƯỠNG TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CHO NGƯỜI dân TRONG tổ CHỨC HÌNH THỨC DU LỊCH CỘNG ĐỒNG ở xã tả VAN HUYỆN SA PA TỈNH LÀO CAI , BIỆN PHÁP bồi DƯỠNG TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CHO NGƯỜI dân TRONG tổ CHỨC HÌNH THỨC DU LỊCH CỘNG ĐỒNG ở xã tả VAN HUYỆN SA PA TỈNH LÀO CAI

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay