GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC của CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN NGUYÊN PHÁT

3 252 1
Hugo

Hugo Gửi tin nhắn

Tải lên: 110 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2013, 12:41

GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC của CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN NGUYÊN PHÁT CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN NGUYÊN PHÁT Số: 01/2012/GĐN-NP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2012 GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC [01] Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau: Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau: Kính gửi: Chi Cục Thuế Quận Cầu Giấy I- Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn trả: [02] Tên người nộp thuế: Công ty CP Thương Mại và Khoáng Sản Nguyên Phát [03] Mã số thuế: 0 1 0 3 5 8 1 5 5 7 [04] CMND/HC : Quốc tịch : [05] Địa chỉ : Số 18B/43/337, Cầu Giấy, phường Dịch Vọng [06] Quận/huyện: Cầu Giấy [07] Tỉnh/thành phố: Hà Nội [08] Điện thoại: [09] Fax [10] Email: [11] Tên đại lý thuế (nếu có): . [12] Mã số thuế: [13] Địa chỉ : . [14] Quận/huyện: [15] Tỉnh/thành phố: . [16] Điện thoại: . [17] Fax: . [18] Email: [19] Hợp đồng đại lý thuế số: .ngày . II- Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN): 1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả : Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam Số TT Khoản thu đề nghị hoàn trả Số tiền phải nộp (hoặc số tiền thuế đầu ra) Số tiền thuế đầu vào được khấu trừ (nếu có) Số tiền đã nộp (a) Số tiền đề nghị hoàn Thời gian phát sinh khoản đề nghị hoàn (b) Lý do đề nghị hoàn trả (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Thuế GTGT 57.227.273 1.940.518.917 1.883.291.644 Từ tháng 3/2009 đến tháng 12/2011 Căn cứ khoản 1 phần C thông tư 129/2008/T T-BTC ngày 26/12/2008 Tổng cộng 1.883.291.644 1 Mẫu số: 01/ĐNHT (Ban hành kèm theo TT số 28/2011/T-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) Giải trình về việc điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra so với số thuế tại Tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế (trường hợp đề nghị hoàn thuế GTGT; nếu có): . 2. Hình thức đề nghị hoàn trả: 2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN : Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam Số TT Khoản phải nộp NSNN Cơ quan thu (c) Quyết định thu/ Tờ khai hải quan (d) Thời gian phát sinh khoản phải nộp (e) Nộp vào tài khoản (g) Số tiền Thu NSNN Tạm thu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Tổng cộng Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ: . 2.2. Hoàn trả trực tiếp : Số tiền hoàn trả: Bằng số: 1.883.291.644đ Bằng chữ: Một tỷ tám trăm tám mươi ba triệu hai trăm chín mươi mốt nghìn sáu trăm bốn mươi bốn đồng. Hoàn trả bằng : Tiền mặt :  Chuyển khoản :  Chuyển tiền vào tài khoản số : 0141004599368 Tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần An Bình – Phòng Giao Dịch Trần Đăng Ninh. Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội. (hoặc) Người nhận tiền : Số CMND/HC : cấp ngày . tại III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao) 1 - Bản sao Tờ khai thuế GTGT dành cho mẫu số: 01/GTGT từ tháng 03/2009 đến tháng 12/2011 2 Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Họ và tên: . Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) Chứng chỉ hành nghề số: . 2 Ghi chú: - (a) Đối với thuế GTGT: chi ghi số thuế đã nộp trong trường hợp đề nghị hoàn trả do nộp nhầm, nộp thừa; (b) và (e): Kỳ thuế, từ kỳ đến kỳ; (c) Cơ quan quản lý thu nơi người nộp thuế còn nợ thuế; (d) Quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc tờ khai hải quan; (g) Đối với khoản phải nộp NSNN theo tờ khai, quyết định của cơ quan thu thì đánh dấu dấu “V” vào cột tài khoản “Thu NSNN”, đối với khoản thuế xuất nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thì đánh dấu dấu “V” vào cột tài khoản “Tạm thu”, đồng thời ghi số tiền tương ứng theo dòng tại cột (8) “Số tiền”. - Trường hợp đề nghị hoàn thuế đối thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp: Chỉ tiêu “Số thuế đầu vào được khấu trừ (nếu có)” và “Số thuế đề nghị hoàn” ghi số thuế GTGT phát sinh; Chỉ tiêu “Số tiền phải nộp (hoặc số tiền thuế đầu ra)” không ghi và gạch chéo; Chỉ tiêu “Số tiền đã nộp” ghi “nợ chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu”; Chỉ tiêu “Lý do đề nghị hoàn trả” ghi rõ văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến số thuế đề nghị hoàn./. 3 . trả (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Thuế GTGT 57.227.273 1. 940. 518 . 917 1. 883.2 91. 644 Từ tháng 3/2009 đến tháng 12 /2 011 Căn cứ khoản 1 phần C thông tư 12 9/2008/T. 12 9/2008/T T-BTC ngày 26 /12 /2008 Tổng cộng 1. 883.2 91. 644 1 Mẫu số: 01/ ĐNHT (Ban hành kèm theo TT số 28/2 011 /T-BTC ngày 28/02/2 011 của Bộ Tài chính) Giải
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC của CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN NGUYÊN PHÁT, GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC của CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN NGUYÊN PHÁT

Bình luận về tài liệu giay-de-nghi-hoan-tra-khoan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-cua-cong-ty-cp-thuong-mai-va-khoang-san-nguyen-phat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP