PHAN TICH HIEU QUA HOAT DONG TIN DUNG TAI NGAN HANG PHAT TRIEN NHAN DONG BANG SONG CUU LONG CHI NHANH AN GIANG

20 93 0
Kira

Kira Gửi tin nhắn

Tải lên: 23,798 tài liệu

  • Loading...
1/20 trang
Tải xuống 5,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2013, 22:44

luận văn, khóa luận, đề tài, chuyên đề, thạc sĩ, tiến sĩ Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang GVHD: Nguyễn Thanh Xuân SVTH: Nguyễn Thị Thanh Trúc Trang 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ________________ CHUYÊN ĐỀ NĂM 3 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH AN GIANG Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ THANH TRÚC MSSV: DNH073342 Lớp: Tài Chính Ngân Hàng DH8NH Long Xuyên, tháng 05 năm 2010 Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ________________ CHUYÊN ĐỀ NĂM 3 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH AN GIANG Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ THANH TRÚC MSSV: DNH073342 Lớp: Tài Chính Ngân Hàng DH8NH Long Xuyên, tháng 05 năm 2010 GVHD: Nguyễn Thanh Xuân SVTH: Nguyễn Thị Thanh Trúc Trang 2 Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Ngày tháng năm GVHD: Nguyễn Thanh Xuân SVTH: Nguyễn Thị Thanh Trúc Trang 3 Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang MỤC LỤC o0o Chương 1 : GIỚI THIỆU……………………………………………………………….1 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu……………………………………………………………….1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu……………………………………………………………… 1 1.2.1. Mục tiêu chung…………………………………………………………….1 1.2.2. Mục tiêu cụ thể…………………………………………………………….1 1.3.Phạm vi nghiên cứu………………………………………………………………… 1 1.3.1. Không gian……………………………………………………………… .2 1.3.2. Thời gian………………………………………………………………… .2 1.4. Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………………… 2 1.5.Phương pháp nghiên cứu :……………………………………………………………2 1.5.1.Phương pháp thu thập số liệu…………………………………………… 2 1.5.2.Phương pháp phân tích số liệu…………………………………………… 2 1.6. Ý nghĩa………………………………………………………………………………3 Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT………………………………………………………4 2.1.Tín dụng ngân hàng………………………………………………………………… 4 2.2.Rủi ro tín dụng……………………………………………………………………… 7 2.3.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tốt hoạt động tín dụng……………………………….8 Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH AN GIANG…………………………………… 10 3.1.Khái quát về ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long……………… .10 3.2.Lịch sử hình thành phát triển của Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang…………………………………………………………… 10 3.3.Mạng lưới hoạt động của Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang…………………………………………………………………………11 3.4.Giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang…………………………………………………………11 3.5. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của MHB chi nhánh An Giang qua ba năm (2006-2008)…………………………………………………………………….11 Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG MHB CHI NHÁNH AN GIANG………………………………………………………………… 15 4.1.Phân tích hoạt động tín dụng của Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang qua ba năm (2006-2008)……………………………………15 4.1.1.Phân tích tình hình huy động vốn từ năm 2006 đến 2008 của MHB chi nhánh An Giang………………………………………………………………… 15 4.1.2.Phân tích tình hình sử dụng vốn………………………………………… 16 4.2. Phân tích hiệu quả tín dụng của Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang từ 2006 đến 2008………………………………………………….29 4.2.1. Dư nợ trên tổng vốn huy động 30 GVHD: Nguyễn Thanh Xuân SVTH: Nguyễn Thị Thanh Trúc Trang 4 Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang 4.2.2. Vòng quay vốn tín dụng………………………………………… .31 4.2.3.Nợ xấu trên tổng dư nợ……………………………………………………31 4.2.4. Hệ số thu nợ .………………………………………………….32 4.2.5. Thu nhập lãi trên tổng thu nhập………………………………… 32 4.3. Phân tích rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của MHB chi nhánh An Giang (2006-2008)…………………………………………………………………………… 32 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ……………………………………………35 5.1.Kết luận…………………………………………………………………………… 35 5.2.Kiến nghị……………………………………………………………………………35 GVHD: Nguyễn Thanh Xuân SVTH: Nguyễn Thị Thanh Trúc Trang 5 Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của MHB chi nhánh An Giang Bảng 2: Tình hình huy động vốn của MHB chi nhánh An Giang Bảng 3: Tình hình cho vay theo kì hạn của MHB chi nhánh An Giang Bảng 4: Tình hình cho vay theo đối tượng, thành phần kinh tế và các đối tượng khác. Bảng 5: Tình hình thu nợ theo kỳ hạn. Bảng 6: Tình hình thu nợ theo đối tượng, thành phần kinh tế và các đối tượng khác. Bảng 7: Tình hình dư nợ theo kỳ hạn. Bảng 8: Tình hình dư nợ theo đối tượng, thành phần kinh tế và các đối tượng khác. Bảng 9: Tình hình nợ xấu của MHB chi nhánh An Giang. Bảng 10:Các chỉ số tài chính của MHB chi nhánh An Giang. Bảng 11 :Tình hình rủi ro tín dụng của MHB chi nhánh An Giang. DANH MỤC HÌNH Hình 1:Tình hình hoạt động kinh doanh của MHB chi nhánh An Giang. Hình 2:Tình hình nguồn vốn lưu động và vốn điều hòa của MHB chi nhánh An Giang. Hình 3:Tình hình cho vay theo kỳ hạn của MHB chi nhánh An Giang. Hình 4:Tình hình cho vay theo đối tượng, thành phần kinh tế và các đối tương khác. Hình 5:Tình hình thu nợ theo kỳ hạn. Hình 6:Tình hình thu nợ theo đối tượng, thành phần kinh tế và các đối tượng khác. Hình 7:Tình hình dư nợ theo đối tượng, thành phần kinh tế và các đối tượng khác. Hình 8:Tình hình nợ xấu của MHB chi nhánh An Giang. DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long. AG: An Giang. NH: Ngân hàng. SXKD: Sản xuất kinh doanh. NHNN: Ngân hàng nhà nước. MHB: Ngân hàng phát triển nhà. TP: Thành phố. NHTM: Ngân hàng thương mại. HQTD: Hiệu quả tín dụng. GVHD: Nguyễn Thanh Xuân SVTH: Nguyễn Thị Thanh Trúc Trang 6 Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang TÓM TẮT Nội dung luận văn chủ yếu tập trung vào một số vấn đề sau: Phân tích thục trang tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang qua 3 năm 2006-2008 thông qua các chỉ tiêu tài chính cùng với phân tích tình hình lợi nhuận , huy động vốn, cho vay và thu nợ của Ngân hàng. Phân tích sơ lược rủi ro của Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang để tìm cách hạn chế rủi ro qua đó giúp Ngân hàng ngày càng kinh doanh có hiệu quả hơn. GVHD: Nguyễn Thanh Xuân SVTH: Nguyễn Thị Thanh Trúc Trang 7 Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Cơ sở hình thành. Sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) thì có thể nói nền kinh tế của nước ta đã có những bước phát triển nhất định, GDP đầu người tăng, xuất khẩu tăng, cơ sở hạ tầng cũng được nâng cấp .Chính phủ đã có những hỗ trợ cần thiết về vốn, nguồn nhân lực .cho các tỉnh, các huyện, các xã .Vì thế, đóng vai trò là đầu tàu của cả tỉnh - Thành phố Long Xuyên đã triển khai các dự án, các công trình và các hoạt động nhằm giúp người dân sống ổn định hơn. Qua đó, đã có rất nhiều hộ gia đình, các doanh nghiệp thành lập và mở rộng kinh doanh, nhu cầu về vốn của tỉnh nhà nói chung và Thành phố Long Xuyên nói riêng không ngừng tăng lên.Tuy nhiên hiện nay, thị trường vốn chưa phải là kênh phân bổ vốn có hiệu quả của nền kinh tế do đó vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế vẫn còn dựa vào nguồn vốn tín dụng của hệ thống Ngân hàng. Trong bối cảnh nền kinh tế xã hội hiện nay, vấn đề huy động vốn trong xã hội là rất nan giải cho các Ngân hàng và vấn đề cho vay sao cho phù hợp, thiết thực, đạt hiệu quả đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để kinh doanh đạt hiệu quả mong muốn, hạn chế rủi ro xảy ra, Ngân hàng phải phân tích hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời dự đoán điều kiện kinh doanh trong thời gian tới, vạch ra chiến lược phù hợp. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình kinh doanh sẽ giúp các Ngân hàng thương mại thấy rõ thực trạng kinh doanh hiện tại, xác định đầy đủ và đúng đắn các nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình hoạt động kinh doanh. Từ đó, có những giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng. Vì thế, đó là lý do chính em chọn đề tài " Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang". 1.2. Mục tiêu nghiên cứu: 1.2.1. Mục tiêu chung. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang, nhằm phản ánh đúng thực trạng và thấy được những thuận lợi, khó khăn mà ngân hàng đang gặp phải, nhằm tìm ra các giải pháp hoàn thiện các hoạt động của Ngân hàng và để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng phù hợp với tình hình thực tế. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể: Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng và những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang. Trên cơ sở đánh giá thực trạng tín dụng của Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang, để đề ra những giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng và hạn chế rủi ro tín dụng. GVHD: Nguyễn Thanh Xuân SVTH: Nguyễn Thị Thanh Trúc Trang 8 Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang 1.3.Phạm vi nghiên cứu: 1.3.1 Không gian Đề tài chủ yếu phân tích hiệu quả tín dụng của ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh An Giang trên địa bàn tỉnh An Giang 1.3.2 Thời gian Đề tài chỉ tập trung phân tích số liệu và tình hình hoạt động của ngân hàng trong vòng ba năm ( 2006-2008) . 1.4.Đối tượng nghiên cứu : Nghiên cứu về hoạt động tín dụng mà đặc biệt là đi sâu vào tình hình cho vay, thu nợ, nợ xấu và huy động vốn của ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang. 1.5.Phương pháp nghiên cứu : 1.5.1.Phương pháp thu thập số liệu Thu thập số liệu từ báo cáo tài chính của ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang về doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ cho vay, nợ quá hạn, kết quả hoạt động của ngân hàng qua ba năm (2006-2008). 1.5.2.Phương pháp phân tích số liệu 1.5.2.1. Phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối : là kết quả của phép trừ giữa trị số của kỳ phân tích với kỳ gốc của chỉ tiêu kinh tế. y =y1 - y0 Trong đó : • y0:chỉ tiêu năm trước. • y1 chỉ tiêu năm sau. • y : là phần chênh lệch tăng, giảm của các chỉ tiêu kinh tế. Phương pháp này sử dụng để so sánh số liệu năm tính với số liệu năm trước của các chỉ tiêu xem có biến động không và tìm ra nguyên nhân biến động của các chỉ tiêu kinh tế 1.5.2.2. Phương pháp so sánh bằng số tương đối : Là kết quả của phép chia giữa trị số của kì phân tích so với kì gốc của các chỉ tiêu kinh tế: y1 y = * 100 - 100 GVHD: Nguyễn Thanh Xuân SVTH: Nguyễn Thị Thanh Trúc Trang 9 Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang y0 • y : Biểu hiện tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu kinh tế . Phương pháp này dùng để làm rõ tình hình biến động của mức độ của các chỉ tiêu kinh tế trong thời gian nào đó .So sánh tốc độ tăng trưởng của chỉ tiêu giữa các năm và so sánh tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu - Trao đổi (với cán bộ tín dụng) để có thêm thông tin về nguyên nhân tăng, giảm các chỉ tiêu qua từng thời kỳ. 1.6. Ý nghĩa nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu không những giúp cho Ngân hàng đồng bằng sông Cửu Long có thể khắc phục được những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của ngân hàng mà còn hạn chế được rủi ro tín dụng, từ đó giúp Ngân hàng có nhiều giải pháp hữu hiệu để thu hút khách hàng đến với Ngân hàng nhiều hơn. GVHD: Nguyễn Thanh Xuân SVTH: Nguyễn Thị Thanh Trúc Trang 10 . doanh của MHB chi nhánh An Giang Bảng 2: Tình hình huy động vốn của MHB chi nhánh An Giang Bảng 3: Tình hình cho vay theo kì hạn của MHB chi nhánh An Giang. của MHB chi nhánh An Giang. Bảng 10:Các chỉ số tài chính của MHB chi nhánh An Giang. Bảng 11 :Tình hình rủi ro tín dụng của MHB chi nhánh An Giang. DANH MỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: PHAN TICH HIEU QUA HOAT DONG TIN DUNG TAI NGAN HANG PHAT TRIEN NHAN DONG BANG SONG CUU LONG CHI NHANH AN GIANG , PHAN TICH HIEU QUA HOAT DONG TIN DUNG TAI NGAN HANG PHAT TRIEN NHAN DONG BANG SONG CUU LONG CHI NHANH AN GIANG

Bình luận về tài liệu phan-tich-hieu-qua-hoat-dong-tin-dung-tai-ngan-hang-phat-trien-nhan-dong-bang-song-cuu-long-chi-nhanh-an-giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP