BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC (Dùng để xét lên lương)

3 222 5
Mèo Tung Tẩy

Mèo Tung Tẩy Gửi tin nhắn

Tải lên: 9,867 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2013, 14:35

BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC(Dùng để xét lên lương) TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ:…………………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bộ môn/ PTN:…………………… ., ngày tháng năm BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC (Dùng để xét lên lương) Họ và tên viên chức: Nhiệm vụ đang đảm trách: . 1. Phẩm chất đạo đức . . . . 2. Năng lực làm việc: . . . . 3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động (Có thường lam việc tại Bộ môn? Thời gian làm việc tại Bộ môn, tinh thần làm việc, có đóng góp gì cho Bộ môn,…) . . . 4. Quan hệ đồng nghiệp . . . 5. Hoạt động chính trị, xã hội, đoàn thể (Có tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn, chính trị, xã hội, đoàn thể tại đơn vị hay không) . . . 6. Kết luận Xét về mặt toàn diện, chúng tôi thấy Anh/ Chị ……………………………… (đã, chưa) hoàn thành tốt nhiệm vụ của viên chức……………………. (đủ, chưa đủ) điều kiện để xét lên lương đợt này. (Điều kiện xét lên lương theo Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 quy định: đối với cán bộ, viên chức loại A là 36 tháng, loại B và C là 24 tháng kể từ kỳ lên lương trước và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm Nội quy, Quy chế cơ quan, Pháp luật Nhà nước). TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN TRƯỞNG BỘ MÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ:………………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bộ môn/ PTN:………………………. Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC (Dùng để xét lên lương) Họ và tên viên chức: Nhiệm vụ đang đảm trách: 1. Phẩm chất đạo đức . . . . 2. Năng lực làm việc . . . . 3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động (Có thường làm việc tại Bộ môn? Thời gian làm việc tại Bộ môn, tinh thần làm việc, có đóng góp gì cho Bộ môn,…) . . . . 4. Quan hệ với đồng nghiệp . . . . . 5. Hoạt động chính trị, xã hội, đoàn thể (Có tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn, chính trị, xã hội, đoàn thể tại đơn vị hay không) . . . 6. Kết luận Xét về mặt toàn diện, chúng tôi thấy Anh/ Chị ……………………… (đã, chưa) hoàn thành tốt nhiệm vụ của viên chức. …………………….(đủ, chưa đủ) điều kiện để xét lên lương đợt này. (Điều kiện xét lên lương theo Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 quy định: đối với cán bộ, viên chức loại A là 36 tháng, loại B và C là 24 tháng kể từ kỳ lên lương trước và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm Nội quy, Quy chế cơ quan, Pháp luật Nhà nước). CHỦ TỊCH (TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG, BAN:……………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC (Dùng để xét lên lương) Họ và tên viên chức: Nhiệm vụ đang đảm trách: 1. Phẩm chất đạo đức . . . . 2. Năng lực làm việc . . . . 3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động (Có thường làm việc tại Bộ môn? Thời gian làm việc tại Bộ môn, tinh thần làm việc, có đóng góp gì cho Bộ môn,…) . . . . 4. Quan hệ với đồng nghiệp . . . . . 5. Hoạt động chính trị, xã hội, đoàn thể (Có tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn, chính trị, xã hội, đoàn thể tại đơn vị hay không) . . . 6. Kết luận Xét về mặt toàn diện, chúng tôi thấy Anh/ Chị ……………………… (đã, chưa) hoàn thành tốt nhiệm vụ của viên chức. …………………….(đủ, chưa đủ) điều kiện để xét lên lương đợt này. (Điều kiện xét lên lương theo Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 quy định: đối với cán bộ, viên chức loại A là 36 tháng, loại B và C là 24 tháng kể từ kỳ lên lương trước và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm Nội quy, Quy chế cơ quan, Pháp luật Nhà nước). CHỦ TỊCH (TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ . thần trách nhi m và kỷ luật lao động (Có thường lam việc tại Bộ m n? Thời gian l m việc tại Bộ m n, tinh thần l m việc, có đóng góp gì cho Bộ m n,…) thần trách nhi m và kỷ luật lao động (Có thường l m việc tại Bộ m n? Thời gian l m việc tại Bộ m n, tinh thần l m việc, có đóng góp gì cho Bộ m n,…) .
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC (Dùng để xét lên lương), BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC (Dùng để xét lên lương)

Bình luận về tài liệu ban-nhan-xet-vien-chuc-dung-de-xet-len-luong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP