Xây dựng và sử dụng tài liệu điện tử về các phương pháp và kỹ thuật vật lí ứng dụng trong y học hỗ trợ dạy học môn lí sinh y học cho sinh viên ngành y

172 17 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:40

1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NGUYỄN MINH TÂN XÂY DỰNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ VỀ “CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT VẬT ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC” HỖ TRỢ DẠY HỌC MƠN SINH Y HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH Y LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NGUYỄN MINH TÂN XÂY DỰNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ VỀ “CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT VẬT ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC” HỖ TRỢ DẠY HỌC MƠN SINH Y HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH Y Chuyên ngành: luân phương pháp dạy học mơn Vật Mã số: 62 14 01 11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN VĂN KHẢI PGS.TS TƠ VĂN BÌNH Thái ngun – 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan nội dung trình bày luận án kết đạt q trình nghiên cứu tơi chưa cơng bố cơng trình khoa học khác Tác giả Nguyễn Minh Tân LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể cán hướng dẫn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận án Tác giả xin trân trọng cảm ơn tập thể cá nhân quan tâm tạo điều kiện để tác giả hoàn thành luận án Tác giả chân thành cảm ơn chuyên gia giáo dục, thầy cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp công tác trường đại học, sở giáo dục, thư viện trung tâm học liệu, ủng hộ, động viên, cộng tác giúp đỡ tác giả suốt trình thực luận án Tác giả CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN BDNLTH Bồi dưỡng lực tự học BGĐT Bài giảng điện tử CNTT Công nghệ thông tin CSDL Cơ sở liệu DH Dạy học DHTCSVĐ Dạy học sở vấn đề ĐH Đại học ĐHTN Đại học Thái Nguyên GDĐH Giáo dục đại học GDĐT Giáo dục Đào tạo GQVĐ Giải vấn đề GV Giảng viên HCTC Học chế tín KTS Kĩ thuật số LSYH sinh y học NLTH Năng lực tự học NVĐ Nêu vấn đề PPDH Phương pháp dạy học PPDHTC Phương pháp dạy học tích cực PHGQVĐ Phát giải vấn đề PPKTVLY Các phương phápthuật vật ứng dụng y học SV Sinh viên TLDH Tài liệu dạy học TLĐT Tài liệu điện tử TLĐTDH Tài liệu điện tử dạy học TNSP Thực nghiệm phạm MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài Giả thiết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết đóng góp luận án Cấu trúc luận án Chương 1: CƠ SỞ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC MƠN SINH Y HỌC 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Bồi dưỡng lực tự học giáo dục đại học 1.1.2 Tổng quan TLĐTDH nghiên cứu TLĐTDH giới 1.1.3 Các nghiên cứu xây dựng sử dụng TLĐTDH Việt Nam 11 1.1.4 Nghiên cứu TLĐTDH mơn sinh y học giới 13 1.1.5 Nghiên cứu TLĐTDH mơn sinh y học Việt Nam 15 1.2 Phương tiện dạy học số tài liệu điện tử dạy học 18 1.2.1 Phương tiện dạy học số 18 1.2.2 Tài liệu điện tử dạy học 18 1.3 Dạy học mơi trường máy tính internet 23 1.3.1 Dạy học dựa máy tính 23 1.3.2 Dạy học qua mạng (internet) 23 1.3.3 Sử dụng internet phối hợp với hình thức dạy học truyền thống 25 1.4 Dạy học bồi dưỡng lực tự học đại học với hỗ trợ tài liệu điện tử 25 1.4.1 Một số đặc điểm dạy học đại học 25 1.4.2 Quá trình dạy học bồi dưỡng lực tự học 29 1.4.3 Dạy học bồi dưỡng lực tự học với hỗ trợ TLĐTDH 34 1.5 Xây dựng sử dụng tài liệu điện tử dạy học bồi dưỡng lực tự học cho sinh viên 49 1.5.1 Xây dựng tài liệu điện tử dạy học 49 1.5.2 Sử dụng tài liệu điện tử 54 1.6 Thực trạng xây dựng sử dụng tài liệu điện tử dạy học số sở đào tạo 58 1.6.1 Mục đích 58 1.6.2 Đối tượng khảo sát 58 1.6.3 Phương pháp khảo sát 58 1.6.4 Nội dung khảo sát 59 1.6.5 Kết luận đánh giá 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 Chương 2: XÂY DỰNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ DẠY HỌC VỀCÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT VẬT ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC” BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN 64 2.1 Chương trình, nội dung kiến thức “Các phương pháp kỹ thuật vậtứng dụng y học” 64 2.1.1 Phân tích chương trình, nội dung kiến thức “Các phương pháp kỹ thuật vật ứng dụng y học” 64 2.1.2 Phân tích cấu trúc nội dung “Các phương pháp kỹ thuật vật ứng dụng y học” 65 2.2 Xây dựng tài liệu điện tử dạy học “Các phương pháp kỹ thuật vậtứng dụng y học” bồi dưỡng lực tự học cho sinh viên 67 2.2.1 Các nghiên tắc xây dựng Tài liệu điện tử dạy học nội dung “Các phương pháp kỹ thuật vật ứng dụng y học” 67 2.2.2 Qui trình xây dựng TLĐTDH nội dung “Các phương pháp kỹ thuật vật ứng dụng y học” 71 2.2.3 Thiết kế cấu trúc sở liệu TLĐTDH nội dung “Các phương pháp kỹ thuật vậtứng dụng y học” 81 2.3 Sử dụng tài liệu điện tử “Các phương pháp kỹ thuật vật ứng dụng y học” bồi dưỡng lực tự học cho sinh viên 83 2.3.1 Tiến trình sử dụng TLĐTDH dạy học thuyết trình phát giải vấn đề nội dung “Các phương pháp kỹ thuật vật ứng dụng y học” định hướng BDNLTH 84 2.3.2 Tiến trình dạy học sở vấn đề thơng qua hình thức seminar nội dung “Các phương pháp kỹ thuật vật ứng dụng y học” định hướng BDNLTH với hỗ trợ TLĐTDH 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG 95 Chương 3: KIỂM NGHIỆM ĐÁNH GIÁ 96 3.1 Mục đích kiểm nghiệm đánh giá 96 3.2 Phương pháp thực nghiệm phạm 96 3.2.1 Mục đích, đối tượng, phương pháp thực nghiệm phạm 96 3.2.2 Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học 98 3.2.3 Đánh giá kết TNSP 107 3.3 Phương pháp kết khảo sát trực tuyến 118 3.3.1 Mục đích 118 3.3.2 Đối tượng xin ý kiến 118 3.3.3 Nội dung phương pháp tiến hành 118 3.4 Phương pháp xin ý kiến chuyên gia 122 3.4.1 Mục đích phương pháp đánh giá qua ý kiến chuyên gia 122 3.4.2 Cách thức tiến hành 123 3.4.3 Kết khảo sát ý kiến chuyên gia 123 KẾT LUẬN CHƯƠNG 125 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 126 CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN TỚI LUẬN ÁN 129 TÀI LIỆU THAM KHẢO 131 CÁC PHỤ LỤC Phụ lục Phiếu vấn giáo viên 1-PL Phụ lục Mô tả thao tác quy trình thiết kế TLĐTDH 2-PL Phụ lục Phiếu vấn sau đợt TNSP 18-PL Phụ lục Phiếu xin ý kiến nhận xét trực tuyến 19-PL Phụ lục Phiếu xin ý kiến nhận xét góp ý chuyên gia 20-PL Phụ lục Danh sách chuyên gia, nhà khoa học cho ý kiến nhận xét, góp ý luận án 21-PL Phụ lục Một số hình ảnh thực nghiệm phạm 22PL DANH MỤC HÌNH TRONG LUẬN ÁN Hình 1.1 Tiến trình DH thuyết trình PHGQVĐ với hỗ trợ TLĐTDH 37 Hình 1.2 Sơ đồ vận dụng tiến trình thuyết trình theo hướng PHGQVĐ cho học cụ thể với hỗ trợ cảu TLĐTDH 40 Hình 1.3 Sơ đồ tiến trình DH TCSVĐ thơng qua hình thức tổ chức Seminar với hỗ trợ TLĐTDH 42 Hình 1.4 Sơ đồ tiến trình DHTCVĐ thơng qua hình thức Seminar 48 Hình 1.5 Sơ đồ cấu trúc CSDL Tài liệu điện tử DH 52 Hình 2.1 Một trang giao diện TLĐTDH thiết kế theo nguyên tắc “WYS - WYG” 69 Hình 2.2 Các bước quy trình xây dựng TLĐTDH 71 Hình 2.3 Nội dung “PPKTVLY” xây dựng dạng GTĐT 74 Hình 2.4 BGĐT xây dựng theo nguyên tắc Dạy học tích cực, 75 Hình 2.5 CSDL giảng video clip 76 Hình 2.6 Video clip kĩ thuật Laser minh họa cho giảng, gắn với tình thực tế phòng bệnh 76 Hình 2.7 Ngân hàng câu hỏi hướng dẫn ôn tập 77 Hình 2.8 Thí nghiệm mơ ứng dụng dòng điện y học 78 Hình 2.9 Forum thảo luận nhóm, chia sẻ, trao đổi thông tin trực tuyến theo chủ đề người học tự tạo trình học 79 Hình 2.10 Các cổng thơng tin bổ trợ tài liệu tham khảo 80 hữu ích, 55 người (9%) khơng quan tâm chưa đồng tình với ý kiến Ngồi câu hỏi “đóng”, định hướng vào nội dung nêu, thơng qua đợt khảo sát trực tuyến, tác giả thu nhiều ý kiến nhận xét, góp ý “mở”, số yêu cầu, đề nghị người sử dụng sau: Kết luận chung kết khảo sát, đánh giá trực tuyến: Mặc dù số ý kiển chưa thưc quan tâm hài lòng, với sản phẩm giai đoạn thử nghiệm, số chức giai đoạn cập nhật, chỉnh sửa để hồn thiện… kết thu khả quan Trong giới mạng với hàng triệu trang tin, trang tin chuyên ngành hẹp, xa lạ với nhiều người, thu hút 100.000 lượt người truy cập khoảng thời gian ngắn, đó, gần 1000 người sẵn lòng bỏ thời gian tìm hiểu để góp ý cho sản phẩm phần chứng tỏ sản phẩm thu hút quan tâm nhiều người Khoảng 90% ý kiến bày tỏ ủng hộ, hài lòng đánh giá sản phẩm có giá trị sử dụng, thiết thực hữu ích Kết vừa có ý nghĩa khích lệ, vừa khẳng định hướng nghiên cứu tác giả đắn, sản phẩm đạt mục tiêu đề 3.4 Phương pháp xin ý kiến chuyên gia 3.4.1 Mục đích phương pháp đánh giá qua ý kiến chuyên gia Như trình bày mục 3.1.1, phương pháp chuyên gia nhằm đánh giá thêm nội dung sau: - Tính cần thiết việc xây dựng sử dụng TLĐTDH dạy học mơn LSYH - Tính phù hợp TLĐTDH xây dựng - Tính giá trị ý nghĩa thực tiến TLĐTDH xây dựng - Tính hiệu TLĐTDH xây dựng tiến trình dạy học nhằm BDNLTH cho SV Với đặc điểm đề tài nghiên cứu liên quan đến nhiều chuyên ngành, nên để đạt mục đích trên, chúng tơi tổ chức xin ý kiến nhà khoa học chuyên gia thuộc chuyên ngành liên quan đến nghiên cứu luận án là: luận PPDH mơn vật lý; Vật học sinh y học; Y-Sinh học CNTT Danh sách chuyên gia trình bày phụ lục luân án 3.4.2 Cách thức tến hành Công cụ đánh giá phiếu xin ý kiến chuyên gia tiêu chí: Về tính cần thiết việc xây dựng sử dụng TLĐTDH dạy học môn LSYH Về tính phù hợp TLĐTDH xây dựng Về tính giá trị ý nghĩa thực tiến TLĐTDH xây dựng Về tính hiệu TLĐTDH xây dựng tiến trình dạy học nhằm BDNLTH cho SV (Mỗi tiêu chí đánh giá theo cấp độ là: A: Đồng ý; B: Chưa rõ, cần hồn thiện thêm; C: Khơng đồng ý) Ngồi ra, có phần xin ý kiến nhận xét, góp ý, gợi ý chuyên gia vấn đề liên quan đến nội dung, cách thức diễn đạt, trình bày luận án (Mẫu phiếu xin ý kiến chuyên gia trình bày phụ lục 07 luận án) 3.4.3 Kết khảo sát ý kiến chuyên gia 3.4.3.1 Tổng hợp ý kiến đánh giá, nhận xét, góp ý chuyên gia: (Danh sách chuyên gia cho ý kiến trình bày trọng phụ lục 8) (i) Những ý kiến có thống chuyên gia nhà khoa học: Nghiên cứu xây dựng sử dụng TLĐTDH nhằm BDNLTH có tính cần thiết, phù hợp nhu cầu đổi PPDH có ý nghĩa thực tiễn cao Hướng nghiên cứu đề tài thiết thực, có giá trị ứng dụng, khả thi phù hợp với hạ tầng sở kĩ thuật CNTT, phương tiện hỗ trợ dạy, họcsử dụng máy tính, mạng thiết bị truy cập Phương pháp nghiên cứu (lí luận, thực tiễn, chuyên gia, TNSP…) nội dung trình bày luận án phù hợp với mục tiêu hướng nghiên cứu Kết nghiên cứu sản phẩm đề tài có giá trị khoa họcý nghĩa thực tiễn Khối lượng đạt mặt khoa học lớn, lượng thơng tin hữu ích đề tài đa dạng, phong phú có ý nghĩa đổi PPDH Sản phẩm cụ thể luận án TLĐTDH với quy trình, cách thức sử dụng để tổ chức hoạt động dạy học tích cực, BDNLTH cho SV cách có hiệu Các tiến trình dạy học sử dụng (thuyết trinh PHGQVĐ DHTCSVĐ thơng qua hình thức seminar) góp phần BDNLTH cho SV, có khả triển khai ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy mônsinh y học trường mà môn học giảng dạy chương trình Hướng nghiên cứu Luận án phát triển để ứng dụng phương thức đào tạo đào tạo từ xa (E.learning) (ii) Ngoài đánh giá trên, chun gia có số góp ý, gợi ý giúp tác giả chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện luận án 3.4.3.2 Kết lượng giá qua điểm số theo tiêu chí nêu (Tổng số chuyên gia, nhà khoa học cho ý kiến góp ý nhận xét: 15) St Tiêu chí đánh giá Cấp độ A Cấp độ B Cấp độ C Tính cần thiết việc xây dựng sử dụng TLĐTDH hỗ trợ dạy học môn LSYH 15/15 0 Tính phù hợp TLĐTDH xây dựng 15/15 0 15/15 0 15/15 0 Tính giá trị ý nghĩa thực tiến TLĐTDH xây dựng Tính hiệu TLĐTDH xây dựng tiến trình dạy học nhằm BDNLTH cho SV Cấp độ đánh giá A: Đồng ý; B: Chưa rõ cần hoàn thiện thêm; C: Không đồng ý A: Đồng ý; B: Chưa rõ cần hồn thiện thêm; C: Khơng đồng ý A: Đồng ý; B: Chưa rõ cần hồn thiện thêm; C: Khơng đồng ý A: Đồng ý; B: Chưa rõ cần hoàn thiện thêm; C: Không đồng ý Nhận xét chung: Kết thu phương pháp chuyên gia thống với phương pháp (TNSP khảo sát trực tuyến) góc độ định tính định lượng Các phương pháp đánh giá giúp hạn chế, khiếm khuyết trình nghiên cứu Nhờ đó, tác giả nhận từ chuyên gia ý kiến góp ý, vấn, dẫn xác đáng quý báu Tác gỉả nghiêm túc tiếp thu, kịp thời chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện luận án KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương trình bày kết phương pháp kiểm nghiệm, đánh tác giả thực hiện, bao gồm: - Đã tiến hành đợt TNSP, với mục đích thử nghiệm quy trình dạy học tích cực sử dụng TLĐTDH nhằm bồi dưỡng lực tự học nội dung “PPKTVLY” cho sinh viên trường Đại học Y Dược Kết thu định tính định lượng đề khẳng định việc dụng tiến trình dạy học với hỗ trợ TLĐTDH xây dựng thực cải thiện nâng cao lực tự học sinh viên, góp phần nâng cao kết học tập SV - Đối với phương pháp đánh giá trực tuyến: số gần 1000 người sử dụng tham gia đánh giá TLĐTDH (dưới dạng website), khoảng 90% bày tỏ ý kiến ủng hộ, hài lòng đánh giá sản phẩm có giá trị sử dụng thiết thực hữu ích cho họ - Đối với phương pháp đánh giá qua ý kiến chuyên gia: nhận định chung chuyên thống ghi nhận: việc sử dụng TLĐTDH vào tiến trình dạy học nêu theo định hướng BDNLTH khả thi cần thiết, luận án đạt mục tiêu nghiên cứu đề KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Luận án hoàn thành đạt kết sau: Đã nghiên cứu sở luận thực tiễn việc xây dựng sử dụng TLĐTDH đổi PPDH, định hướng BDNLTH, vận dụng mơ hình: dạy học thuyết trình PHGQVĐ Dạy học DTCSVĐ thơng qua hình thức seminar Đã đề xuất thuật ngữ: “Tài liệu điện tử dạy học” đưa định nghĩa cho thuật ngữ Đã đề xuất tiến trình dạy học BDNLTH với hỗ trợ TLĐTDH là: Dạy học thuyết trình PHGQVĐ dạy - tự học DTCSVĐ thơng qua hình thức Seminar Đã nêu quy trình chung mơ tả bước việc nghiên cứu thiết kế, xây dựng sử dụng TLĐTDH, dạng website, khai thác qua mạng internet nhằm hỗ trợ dạy học nội dung “PPKTVLY” định hướng BDNLTH cho SV Đã tiến hành đợt TNSP, vận hành sản phẩm thử nghiệm tiến trình dạy học đề xuất trường đại học y dược-ĐHTN; Đã tổ chức khảo sát trực tuyến websie xin ý kiến nhận xét, đánh giá chuyên gia, Kết thu ý kiến thống ghi nhận: bản, luận án đạt mục tiêu nghiên cứu đề ra, bố cục luận án hợp lí, khoa học quy định, kết nghiên cứu mới, khối lượng đạt đươc mặt khoa học lớn có ý nghĩa sản phẩm đạt tiêu chí đề ra, có giá trị ứng dụng thực tiễn Sản phẩm luận án sử dụng hỗ trợ dạy học học phần sinh y học trường Đại học Y dược, khoa Sinh trường Đại học phạm khoa Vật lý, trường Đại học Khoa học thuộc ĐHTN từ năm học 2010-2011 Sau khóa học, TLĐTDH lại cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung Kèm theo luận án đề tài nghiên cứu nghiệm thu, 02 đề tài tiếp tục triển khai dựa kết luận án, 01 giáo trình mơn học thiết kế theo quan điểm dạy học BDNLTH xuất bản, 10 báo đăng tạp chí KH&CN, 01 luận văn thạc sĩ phát triển từ luận án bảo vệ thành công… Kết khẳng định đề tài nghiên cứu luận án cần thiết khả thi, sản phẩm đạt mục tiêu đề KIẾN NGHỊ Trong phạm vi nghiên cứu luận án, tác giả tập trung vào thiết kế xây dựng CSDL nội dung “PPKTVLY” Tác giả mong muốn tạo điều kiện tiếp tục nghiên cứu phát triển mơ đun lại mơn học Tích hợp nhiều chuyên ngành, liên thông kiến thức thiết kế học theo chuyên đề (mô đun) phù hợp với xu hướng khuyến khích đề án đổi tồn diện GDVN giai đoạn từ 2015 Vì vậy, từ mơ hình TLĐTDH mà tác giả đề xuất, vận động thầy cô, sở đào tạo nghiên cứu, vận dụng, phát triển nhân rộng cho mơn học nhóm mơn học khác TLĐTDH kho tài nguyên tri thức mở, tài sản trí tuệ chung nhiều người, nhiều hệ, ln ln phát sinh khơng ngừng đổi mới, vậy, để sản phẩm ngày phong phú, hoàn thiện, cần ủng hộ, góp ý, chia sẻ thơng tin, bổ sung cung cấp liệu thầy cô, bạn SV người sử dụng Địa chia sẻ cung cấp thông tin thiết kế thành chức trang chủ TLĐTTDH, địa chỉa: tailieudientu.joomskys.net lisinhstudy.tnu.edu.vn Các kết nghiên cứu sản phẩm luận án cần tiếp tục nghiên cứu, phát triển để ứng dụng phương thức đào tạo từ xa (e.learning), xây dựng phòng sách điện tử di động (ibook) khai thác thiết bị cầm tay (mobile) Các chuyên ngành Y học nói chung kĩ thuật y sinh nói riêng ngày có liên kết mật thiết với chun ngànhthuật nói chung vật nói riêng lĩnh vực vừa đối tượng nghiên cứu vừa tác nhân thúc đẩy phát triển Tuy nhiên, thực tế là, Việt Nam, nay, gắn kết lĩnh vực mờ nhạt, chí nói bị bỏ trống Cùng với thời gian, đội ngũ nhà khoa học đầu đàn, có nhiều tâm huyết đóng góp cho lĩnh vực kĩ thuật y sinh dần mai (ví dụ cố GS.TS Nguyễn Thị Kim Ngân (Trường ĐH KHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội), GS.TS Nguyễn Văn Thiện (ĐH Y Hà Nội) qua đời, Một số nhà khoa học đầu đàn khác GS.TSKH Lê Khánh Bằng, GS.TSKH.NGND Phan Sĩ An (trường ĐH Y Hà Nội), GS.TS Vũ Công Lập (Trung tâm kĩ thuật y sinh Việt Nam) độ tuổi 70 – 80, đó, đội ngũ kế cận hạn chế số lượng, trình độ chuyên sâu kinh nghiệm thực tế Ở hầu hết trường đại học cao đẳng mà mơn học có chương trình giảng dạy, chưa có đội ngũ giảng viên hữu, đào tạo bản, có trường: Đại học Y Dược Đại học phạm (Khoa sinh), Đại học khoa học (Khoa lí), Đại học Nơng Lâm (khoa chăn nuôi, thú y) Đại học Thái Nguyên, tình trạng khơng có GV hữu chun ngành đó, bên cạnh mong muốn có đóng góp định học thuật, nguyện vọng tác giả nêu kiến nghị tha thiết với nhà quản lí, nhà khoa học thấu hiểu quan tâm đến gắn kết lĩnh vực: y sinh học vật lý học, trọng đầu khuyến khích việc nghiên cứu, giảng dạy mơn LSYH trường đại học, cao đẳng y dược nói riêng trường thuộc khối ngành y sinh nói chung Nguyện vọng động lực thúc tác giả gắng sức thực đề tài đóng góp cuối nghiệp cơng tác CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN TỚI LUẬN ÁN Các báo đăng Nguyễn Minh Tân (2013), “Khảo sát, đánh giá hiệu sử dụng phần mềm dạy học chuyên ngành sinh trường ĐH Y Dược – ĐHTN”, Tạp chí Giáo dục số 315 (8.2013), Tr 48-51 Nguyễn Minh Tân (2012), “Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học mơn sinh cho SV trường ĐH Y Dược-ĐHTN”, Tạp chí Giáo dục số 285 (5.2012), Tr 57-58 Nguyễn Minh Tân (2012), “Tài liệu điện tử dạy học, mơ hình phần mềm dạy học tch hợp”, Tạp chí Giáo dục số 280 (2.2012), Tr 51-53 Nguyễn Minh Tân (2013), “Đánh gia tác động hiệu sử dụng Tài liệu điện tử dạy học chun ngành sinh thơng qua kết thực nghiệm phạm”, Tạp chí KH&CN ĐHTN (số 6.2013), Tr 73-79 Nguyễn Minh Tân (2012), “Kích thích hứng thú sáng tạo học tập mơn Vật việc gắn kiến thức môn học với thực tiễn sống”, Tạp chí KH&CN ĐHTN (số 91.2012), Tr 63-69 Nguyễn Minh Tân (2010), “Một số vấn đề sử dụng phối hợp thí nghiêm vậtphương tiện dạy học theo quan điểm công nghệ dạy học đại”, Tạp chí KH&CN ĐHTN (số 73.2010), Tr 18-24 Nguyễn Minh Tân (2010), “Vận dụng quan điểm đại lý luận dạy học việc thiết kế phương pháp dạy học theo hướng tch cực hoá”, Tạp chí KH&CN ĐHTN (số 71.2010),Tr 3-7 Nguyễn Minh Tân (2010), “Khảo sát, đánh giá thực trạng việc dạy học môn vật lý trường đại học Y-Dược”, Tạp chí KH&CN ĐHTN, (số 63.2010), Tr 95-100 Nguyễn Minh Tân (2009), “Ứng dụng CNTT-viễn thông đổi phương pháp dạy học theo học chế tn chỉ, tầm nhìn chiến lược ĐHTN”, Tạp chí KH&CN-ĐHTN, (số 50.2009), Tr 22-28 Các đề tài nghiên cứu liên quan đến luận án nghiệm thu Nguyễn Minh Tân (2013), “Nghiên cứu mơ hình đề xuất giải pháp triển khai đào tạo trực tuyến (Elearning) Đại học Thái Nguyên”, Đề tài cấp Đại học, mã số: ĐH 2013-TN01-01 Nguyễn Minh Tân (2011), “Nghiên cứu sử dụng công cụ học liệu điện tử hỗ trợ dạy học mônsinh cho sinh viên ngành Y Dược”, Đề tài cấp Đại học, mã số: ĐH 2010-TN01-01 Nguyễn Minh Tân (2010), “Ứng dụng CNTT mô phương pháp kỹ thuật vậtứng dụng Y học, hỗ trợ việc tự học cho sinh viên ngành Y”, Đề tài cấp Trường đại học, mã số: TN 2009-08T Nguyễn Minh Tân (2010), “Thực trạng việc tổ chức dạy học môn vật trường Đại học, Cao đẳng Y Dược nay”, Báo cáo Hội nghị giảng dạy vật tồn quốc, (11.2010 Hà Nội) Giáo trình sách tham khảo xuất gắn với luận án Nguyễn Minh Tân (2010), Giáo trình Vật lí-lí sinh, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Mã số: 1L-76 ĐH2010, QĐ xuất số: 76LK-TN/XB TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Quang An (2000), Khái quát phương pháp trắc nghiệm, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Phan Sỹ An (2005), Lý sinh y học, Nxb Y học, Hà Nội Lê Khánh Bằng (1998), Góp phần nâng cao chất lượng hiệu giảng dạy mơn sinh y học, báo cáo khoa học mônsinh y học, trường Đại học Y Hà Nội Lê Khánh Bằng (2000), Nâng cao chất lượng hiệu dạy học đại học cho phù hợp nhu cầu đổi đất nước thời đại, Nội san Giáo dục học đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội Tơ Văn Bình (2011), Phương tiện dạy học thí nghiệm dạy học vật lý phổ thơng, Tài liệu giảng dạy chuyên ngành PPDH vật lí, lưu hành nội bộ, trường Đại học phạm - Đại học Thái Nguyên Bộ GD&ĐT (2010), Đổi hệ thống giáo dục Đại học, Nxb Giáo dục, Hà Nội Lê Thạc Cán (2000), Mơ hình giáo dục đại học Thế kỉ 21, Nội san Giáo dục học đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Xuân Chánh (2009), Vật ứng dụng đời sống đai, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh Vũ Đình Chuẩn, Ngô Bá Hưng, Đỗ Thị Tố Như (2010), Tài liệu bồi dưỡng biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi tập, Tài liệu tập huấn Dự án phát triển giáo viên trung học, Bộ GD&ĐT, Hà Nội 10 Phan văn Duyệt (1982), Phương pháp vật lý Lý sinh phóng xạ dùng nơng nghiệp, sinh học y học, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 11 Đặng Xuân Hải (2012), Kĩ thuật dạy học đào tạo tín chỉ, Nxb Đại học Bách khoa, Hà Nội 12 Hetty Hofman (2005), Học tích cực bước để tăng cường giáo giáo dục Y khoa Việt Nam, Tài liệu dự án Việt Nam - Hà Lan biên dịch, Bộ Y tế, Hà Nội 13 Bùi Hiển (2013), Từ điển Giáo dục học, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 14 Học viện quân y (1996), Giáo trình Vật lý-Lý sinh, tài liệu lưu hành nội bộ, Học viện Quân y, Hà Nội 15 Lê Huy Hồng (2005), Thí nghiệm thực hành ảo ứng dụng dạy học KTCN lớp 12 THPT, Luận án tiến sĩ giáo dục học, trường Đại học phạm Hà Nội 16 Trần Huy Hoàng (2006), Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm với hỗ trợ máy vi tính dạy học số kiến thức nhiệt THPT, Luận án tiến sĩ giáo dục học, trường Đại học phạm Vinh, Nghê An 17 Lê Thanh Huy (2013), Tổ chức dạy học Vật đại cương trường đại học theo học chế tín với hỗ trợ e.learning, Luận án tiến sĩ giáo dục học, Đại học Huế 18 Jack R.Fraenko & Norman Wallen (2006), Phương pháp thiết kế đánh giá nghiên cứu giáo dục (tái lần thứ 5), Tài liệu hướng dẫn Bộ GD&ĐT, Hà Nội 19 Jean Pigaget (2010), Tâm lý học Giáo dục học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 20 Jef peeraer (2011), CNTT cho dạy học tích cực, Tài liệu tập huấn chương trình đào tạo giáo viên CNTT, Nxb Giáo dục, Hà Nội 21 Nguyễn Văn Khải (2010), Kiểm tra đánh giá dạy học vật lí, tập giảng dành cho hệ cao học PPDH Vật lý, lưu hành nội bộ, trường Đại học phạm Đại học Thái Nguyên 22 Nguyễn Văn Khải (2008), luận dạy học vật lý trường phổ thông, Nxb Giáo dục, Hà Nội 23 Phan Nhật Khánh (2012), Xây dựng sử dụng Tài liệu giáo khoa điện tử hỗ trợ dạy học phần nhiệt vật lớp 10 PTTH, Luận án tiến sĩ giáo dục học, Đại học Huế 24 Michiko Kaya (2003), Hiện đại hóa giáo dục Nhật Bản, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Nguyễn Thị Kim Ngân (2001), Giáo trình lý sinh học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 26 Quách Tuấn Ngọc (2010), Hướng dẫn tóm tắt sử dụng Adobe Presenter tạo giảng E.Learning, Tài liệu hướng dẫn cục CNTT, Bộ GD&ĐT, Hà Nội 27 Quách Tấn Ngọc (2004), Tổng quan E.Learning, Tài liệu tập huấn hội thảo CNTT TT Giáo dục, Bộ GD&ĐT, Hà Nội 28 Đồn Suy Nghĩ (2001), Giáo trình lý sinh học, Nxb Đại học Huế 29 Pai Obanya, Juma Shabani, Peter Okebukola (2007), Hướng dẫn dạy học giáo dục đại học, Tại liệu hướng dẫn Bộ GD&ĐT, Hà Nội 30 Lê Cao Phan (2006), Nghiên cứu xây dựng sử dụng TNVL tự làm nhằm tích cực hóa hoạt động học tập học sinh THCS, Luận án tiến sĩ giáo dục học, trường Đại học Vinh, Nghệ An 31 Richchard Faynman (2003), Tính chất định luật vật lí, Nxb Giáo dục, Hà Nội 32 Phạm Xuân Quế (2007), Ứng dụng CNTT tổ chức hoạt động nhận thức vật tích cực chủ động sáng tạo, Nxb trường Đại học phạm Hà Nội 33 Nguyễn Ngọc Quang (2000), Quá trình dạy học phương pháp dạy học, Nội san Giáo dục học đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội 34 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1998), Luật giáo dục đại học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 35 Nguyễn Trọng Sửu (2010), Tổ chức xây dựng thư viện câu hỏi ma trận đề kiểm tra, Tạp chí điện tử Bộ GD&ĐT, Hà Nội 36 Nguyễn Trường Sinh (2001), Thiết kế trang Web động, Nxb Lao động, Hà Nội 37 Nông Thanh Sơn (2003), Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng y sinh học, Nxb Y học, Hà Nội 38 Vũ văn Tảo (2000), Xu Đổi PPDH Đại học giới vận dụng vào nước ta, Nội san Giáo dục học đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội 39 Nguyễn Minh Tân (2009), Giáo trình Vật lý - Lý sinh, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 40 Thủ tướng Chính phủ (2005), Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg, Chiến lược phát triển CNTT-TT Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, Hà Nội 41 Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường, Nguyễn Văn Hoài (1999), Tự học thiết kế trang Web hình ảnh, Nxb Giáo dục, Hà Nội 42 Phạm Hữu Tòng (2007), Dạy học vật lý theo định hướng phát triển hoạt động tích cực tự chủ, sáng tạo khoa học, Nxb trường Đại học phạm Hà Nội 43 Nguyễn Cảnh Toàn (2000), Kinh nghiệm tự học, Nội san Giáo dục học đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội 44 Nguyễn Cảnh Tồn (1998), Q trình dạy- tự học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 45 Thái Duy Tuyên (2001), Giáo dục học đại, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nôi 46 Thái Duy Tuyên (1999), Những vấn đề giáo dục học đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội 47 Thái Duy Tuyên (2008), Phương pháp dạy học truyền thống đổi mới, Nxb Giáo dục, Hà Nội 48 Nguyễn Bảo Hoàng Thanh (2009), “Sử dụng ngân hàng câu hỏi TNKQ làm phương tiện dạy học để đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo đại học”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ - Đại học Đà Nẵng, (2.31), tr 104-108 49 Vương Đình Thắng (2004), Nghiên cứu sử dụng MVT với Multimedia thông qua việc xây dựng khai thác website dạy học vật lý THCS, Luận án tiến sĩ Giáo dục, Đại học Vinh, Nghệ An 50 Nguyễn Thạc, Phạm Thanh Nghị (1992), Tâm học phạm đại học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 51 Nguyễn Đức Thâm (Chủ biên), Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế (2002), Phương pháp dạy học Vật lý trường phổ thông, Nxb trường Đại học phạm Hà Nội 52 Lâm Quang Thiệp (2000), Dạy học đại học vai trò nhà giáo thời đại thơng tin, Nội san Giáo dục học đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội 53 Lâm Quang Thiệp (2009), Đo lường đánh giá thành học tập trường đại học, Tài liệu tập huấn phương pháp đánh giá, Editech, Hà Nội 54 Lê Văn Thông (2007), Tuyển tập 1500 tập trắc nghiệm Vật lý, Nxb Hải Phòng 55 Đỗ Hương Trà (2011), Các kiểu dạy học tổ chức dạy học đại dạy học vật trường phổ thông, Nxb trường Đại học phạm Hà Nội 56 Lê Công Triêm, Sử dụng máy vi tính dạy học vật lí, Nxb Giáo dục, Hà Nội 57 Trần Đức Vượng (2003): Dạy học nêu vấn đề với hỗ trợ tài liệu giáo khoa điện tử dạy học vật lí, Nxb trường Đại học phạm, Hà Nội 58 Trường cán quản giáo dục (2003), Giáo trình quản nhà nước Giáo dục - Đào tạo, Tài liệu lưu hành nội bộ, Bộ GD&ĐT, Hà Nội 59 Zinoviev (1982), Quá trình dạy học trường đại học xơ viết, Nxb Giáo dục, Hà Nội Tài liệu tiếng Anh 60 Clark Ruth Colvin & Richard Emayer (2008), E.Learning and the science of instruction, Published by Pffeiffer, American 61 Oblinger (2006), Learning Spaces, Published by Educause ebook, American 62 Frankj Blat (1989), Principle of Physics, University of Vermint, Third Edition 63 George Veletsianos (2010), Emerging Technology in Distance Education, Published by AU Press, Athabasce University 64 Gilly Salmon (2004), E.activities the key to active online learning, Published by Routled Falmer London and Newyork 65 Horrton William & Katherine Horton (2003), E.Learning Tool and Tecnologies, Published by Wiley, Canada 66 Henderson Allan (2003), The E.Learning Question and Answer Book, Published by Amacom, American 67 JoSeph Kane (1983), Physics, 2nd University of Masachusetts Edition 68 Katy Campbell (2004), Efective writing for e.Learning Environments, the United Kingdom by Information Science Publishing 69 Karen Hyder, Ann Kwinn, Ron Miazga, and Matthew Murray (2007), Synchronous E.Learning, Published by the E.Learning Guild, American 70 Susan Smith Nash (2009), E.Learner Survival Guide, Published by Norman Oklahoma, American ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NGUYỄN MINH TÂN X Y DỰNG VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ VỀ “CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT VẬT LÍ ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC” HỖ TRỢ D Y HỌC MƠN LÍ SINH Y HỌC CHO SINH VIÊN... tài: X y dựng sử dụng tài liệu điện tử Các phương pháp kĩ thuật vật lí ứng dụng y học , hỗ trợ d y học mơn Lí sinh y học cho SV ngành y Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu vận dụng lí luận d y học. .. d y học Các phương pháp kỹ thuật vật lý ứng dụng y học bồi dưỡng lực tự học cho sinh viên 67 2.2.1 Các nghiên tắc x y dựng Tài liệu điện tử d y học nội dung Các phương pháp kỹ thuật vật lí
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng tài liệu điện tử về các phương pháp và kỹ thuật vật lí ứng dụng trong y học hỗ trợ dạy học môn lí sinh y học cho sinh viên ngành y , Xây dựng và sử dụng tài liệu điện tử về các phương pháp và kỹ thuật vật lí ứng dụng trong y học hỗ trợ dạy học môn lí sinh y học cho sinh viên ngành y

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn