Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh thái nguyên

187 25 0
  • Loading ...
1/187 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:39

ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình tơi thực với đề tài “ Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên” hướng dẫn khoa học TS Bạch Hồng Việt Các số liệu dựa nguồn tin cậy thực tế tiến hành khảo sát kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình nghiên cứu từ trước đến Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Trần Thanh Bình Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình cao học viết luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, thầy cô giáo, khoa sau Đại học Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, quý thầy cô giáo, Khoa sau Đại học, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo -TS Bạch Hồng Việt dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn đến ban lãnh đạo an h, chị công tác sở : Kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Nguyên, L ao động Thương binh Xã hội tỉnh Thái Nguyên, Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng đề hồn thiện luận văn mình, nhiên khơng tránh khỏi thi ếu sót hạn chế Rất mong nhận đóng góp quý báu thầy cô giáo bạn Tôi xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Trần Thanh Bình Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ v MỞ ÐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Những đóng góp đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 1.1.2 Đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.3 Tính tất yếu khách quan xuất hiện, tồn phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.4 Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa 10 1.2.1 Về mặt kinh tế 10 1.2.2 Về mặt xã hội 11 d Góp phần chuyển dịch cấu kinh tế 13 1.3 Những ưu điểm hạn chế doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 14 iii 1.3.1 Những ưu điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 14 1.3.2 Những hạn chế doanh nghiệp nhỏ vừa 15 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa…… ……….17 1.4.1 Quan hệ với doanh nghiệp lớn 17 1.4.2 Sự can thiệp phủ doanh nghiệp nhỏ vừa 18 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.5 Cơ sở thực tiễn 21 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii 1.5.1 Kinh nghiệm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa từ nước học rút cho Việt Nam 21 1.5.2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 35 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 39 2.2 Phương pháp nghiên cứu 39 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận 39 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 39 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu .41 2.2.4 Phương pháp so sánh phân tch hệ thống 41 2.3 Tổng hợp tiêu nghiên cứu 42 2.3.1 Số doanh nghiệp 42 2.3.2 Số lao động doanh nghiệp .43 2.3.3 Nguồn vốn doanh nghiệp .43 2.3.4 Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) 44 2.3.5 Tổng giá trị sản xuất địa bàn 45 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TỈNH THÁI NGUYÊN .47 3.1 Giới thiệu tổng quan chung tnh hình tự nhiên kinh tế xã hội Thái Nguyên 47 3.1.1 Vị trí địa lý phạm vi hành .47 3.1.2 Tiềm tài nguyên thiên nhiên 47 3.1.3 Dân số, nguồn nhân lực, truyền thơng văn hố dân cư .48 3.1.4 kinh tế - xã hội 49 3.2 Sự đời doanh nghiệp nhỏ vừa 50 3.3 Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thái Nguyên 53 3.3.1 Số lượng doanh nghiệp quy mô vốn 53 3.3.2 Tình hình sử dụng trả lương lao động 58 3.3.3 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa .60 3.3.4 Kết sản xuất kinh doanh hệ thống doanh nghiệp nhỏ vừa .62 3.3.5 Một số nhóm ngành nghề kinh doanh 67 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển DNN&V địa bàn ……… … 71 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii 3.5 Thực trạng công tác quản lý Nhà nước Doanh nghiệp nhỏ vừa 77 3.6 Thực trạng hỗ trợ từ tỉnh Thái Nguyên tồn 81 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TỈNH THÁI NGUYÊN .87 4.1 Định hướng mục tiêu phát triển tỉnh Thái Nguyên 87 4.1.1 Định hướng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 87 4.1.2 Định hướng mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên 89 4.2 Các nhóm giải pháp nhằm phát triển doan h nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thái Nguyên 92 4.2.1 Hồn thiện sách, chế hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp nhỏ vừa phát triển 92 4.2.2 Đổi công tác quản lý Nhà nước doanh nghiệp nhỏ vừa 96 4.2.3 Nhóm giải pháp liên quan đến nội DNN&V tỉnh Thái nguyên 101 4.2.4 Một số giải pháp khác 108 KẾT LUẬN 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 PHỤ LỤC 116 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT APEC: Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương BQ: Bình quân BOT: Xây dựng - vận hành - chuyển giao CTTNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn Cty CP: Công ty cổ phần CNH-HĐH: Cộng nghiệp hóa đại hóa CN: Công nghiệp DNN&V: Doanh nghiệp nhỏ vừa DN: Doanh nghiệp DNNN: Doanh nghiệp Nhà nước DNNNH: Doanh nghiệp Nhà nước DNĐTNH: Doanh nghiệp đầu tư Nước DNDD: Doanh nghiệp dân doanh DNTN: Doanh nghiệp tư nhân DNNQD: Doanh nghiệp quốc doanh ĐKKD: Đăng ký kinh doanh ĐTNN: Đầu tư nước ngồi ĐVT: Đơn vị tính GDP: Tổng sản phẩm quốc nội GTTSCĐCL/LĐ: Giá trị tài sản cố định lại/lao động GTSLCNNQD: Giá trị sản lượng cơng nghiệp ngồi quốc doanh GTTSL: Giá trị tổng sản lượng GRDP: Tổng sản phẩm địa phương HTX: Hợp tác xã HĐBT: Hội đồng trưởng HĐND: Hội đồng nhân dân ISO: Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng KH&ĐT: Kế hoạch đầu tư Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 129 15 Lê Hoàng Oanh (2013), Khái niệm thương mại theo pháp luật Việt Nam, Tạp chí khoa học pháp luật 3/2013 16 Lương Thể Mi (2006) Giáo trình quản trị Chiến Lược Khoa Kinh tế, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 17 Michael Porter (1996) Chiến lược cạnh tranh (Bản dịch), NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 18 Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (2007), Chiến lược sách kinh doanh, NXB thống kê 19 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật thương mại năm 2005,xem online tại: http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php %20lut/View_Detail.aspx?Ite mID=18140 20 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1997), Luật thương mại năm 1997, xem online tại: http://thuvienphapluat.vn/archive/Luat/Luat-Thuongmai1997-58-L-CTN-vb40647t10.aspx 21 Sở Công Thương Thái Nguyên (2013), Báo cáo kết thực nhiệm vụ từ năm 2008-2013 22 Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch (2013), Báo cáo kết thực nhiệm vụ Sở Công Thương; huyện, thành, thị từ năm 2008-2013 23 Tạp chí kinh tế - dự báo số 6, 12 ,13 ,16 ,18 – 2013 http://kinhtevadubao.com.vn/ 24 Trần Khánh (2012), Thành công Singapore phát triển kinh tế, NXB Chính trị Quốc gia 25 Trương Đình Chiến (2013), “Khác biệt hóa để cạnh tranh thị trường- định hướng chiến lược doanh nghiệp”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 29, tháng 1-2013 26 Trần Ngọc Thơ (2013), “Tài doanh nghiệp đại”, Nxb Thống kê, Hà Nội 27 Trịnh Thị Hoa Mai (2005), “Kinh tế tư nhân Việt Nam tiến trình hội nhập”, Nxb Thế giới, Hà Nội 130 28 UBND tỉnh Thái Nguyên (2013), Quy hoạch tổng thể phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 29 UBND tỉnh Thái Nguyên (2012), Quy hoạch phát triển công nghiệp nông nghiệp đến năm 2020, VP UBND tỉnh 30 UBND Tp Hà Nội (2011), Quy hoạch phát triển thương mại TP.Hà nội đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 31 UBND tỉnh Bắc Giang (2008), Quy hoạch tổng thể phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bắc Giang đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 32 UBND tỉnh Bắc Ninh (2010), Quy hoạch tổng thể phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 33 Vũ Trọng Lâm (2010), “Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 Fred Davis (1999), Khái luận quản trị chiến lược (bản dịch), NXB thống kê, Hà Nội PHỤ LỤC Phụ lục 1: Giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 phân theo khu vực kinh tế Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm Tổng số Chia Nông, lâm nghiệp Công nghiệp thủy sản xây dựng Dịch vụ 2005 26.406,1 5.664,9 14.250,3 6.490,8 2007 33.812,7 6.516,1 19.384,1 7.912,5 2008 38.585,7 6.859,1 22.785,6 8.941,0 2009 43.609,1 7.180,9 26.375,6 10.052,6 2010 48.586,3 7.604,8 29.533,2 11.448,2 2011 53.174,5 8.035,3 32.771,5 12.367,8 2012 56.731,9 8.695,2 34.899,0 13.137,6 2013 60.360,0 9.365,3 36.927,0 14.067,7 Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -% 2005 110,6 106,8 111,7 111,9 2007 115,0 107,8 119,9 110,0 2008 114,1 105,3 117,5 113,0 2009 113,0 104,7 115,8 112,4 2010 111,4 105,9 112,0 113,9 2011 109,4 105,7 111,0 108,0 2012 106,7 108,2 106,5 106,2 2013 106,4 107,7 105,8 107,1 (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên) Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phụ lục 2: Tổng sản phẩm địa bàn tỉnh số tăng trưởng GDP theo loại hình kinh tế theo giá so sánh 2010 2005 2010 2011 2012 2013 Đơn vị tính: Tỷ đồng Tổng số 12.092,0 20.368,1 22.152,5 23.661,1 25.212,7 Kinh tế Nhà nước 5.402,3 8.912,5 9.207,4 9.533,3 9.937,1 Kinh tế NN 6.488,3 11.204,6 12.702,4 13.760,9 14.848,8 366,9 426,8 Kinh tế có vốn ĐTNN 201,4 251,1 242,8 Chỉ số phát triển ( Năm trước = 100) -% Tổng số 109,3 110,2 108,8 106,8 106,6 114,3 112,1 103,3 103,5 104,2 Kinh tế NN 104,6 108,8 113,4 108,3 107,9 Kinh tế có vốn ĐTNN 147,1 107,8 96,7 151,1 116,3 Kinh tế Nhà nước (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thái nguyên) Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phụ lục 3: Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh năm 2010 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm Chia Tổng số Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ 2005 5.376,94 3.583,97 1.485,16 307,81 2008 6.529,63 4.274,66 1.871,12 383,85 2009 6.827,46 4.263,64 2.109,21 454,61 2010 7.196,50 4.293,98 2.309,32 593,20 2011 7.588,10 4.642,29 2.295,14 650,68 2012 8.117,61 4.659,42 2.851,13 607,07 2013 8.614,64 4.681,19 3.252,72 680,73 Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -% 2005 107,10 110,24 99,64 110,36 2008 105,29 103,55 109,81 103,89 2009 104,56 99,74 112,72 118,43 2010 105,41 100,71 109,49 130,48 2011 105,44 108,11 99,39 109,69 2012 106,98 100,37 124,22 93,30 2013 106,12 100,47 174,09 112,73 (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên ) Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phụ lục 4: Trị giá hàng hóa xuất địa bàn Năm Chỉ tiêu Tổng trị giá Hàng công nghiệp nặng khoáng sản 2005 2010 2011 2012 2013 35,4 98,9 142,3 136,5 182,6 14,5 29,9 70,8 44,3 67,8 13,2 58,4 59,8 77,9 101,9 7,8 10,5 11,7 14,3 12,9 Hàng công nghiệp nhẹ tiểu thủ công nghiệp Hàng nông sản (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên) Phụ lục 5: Tổng sản phẩm địa bàn tỉnh số tăng trưởng GDP theo ngành kinh tế theo giá so sánh 2010 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Đơn vị tính : Tỷ đồng Tổng Nơng, lâm nghiệp thủy sản Công nghiệp xây dựng Dịch vụ 16.880,1 18.446,6 20.368,1 22.152,5 23.661,1 25.212,7 4.228,4 4.359,2 4.561,7 4.795,0 5.074,1 5.293,4 6.691,6 7.501,8 8.485,5 9.453,1 10.118,0 10.807,3 5.960,2 6.585,6 7.320,9 7.904,4 8.469,0 9.111,9 Chỉ số phát triển ( Năm trước = 100) -% Tổng Nông, lâm nghiệp thủy sản Công nghiệp xây dựng Dịch vụ 111,46 109,28 110,42 108,76 106,81 106,56 104,48 103,09 104,65 105,11 105,82 104,32 116,71 112,11 113,11 111,40 107,03 106,81 111,12 110,49 111,16 107,97 107,14 107,59 (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên) Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 120 Phụ lục 6: Doanh thu doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp 2005 2009 2010 2011 2012 Đơn vị tính: Tỷ đồng Tổng số 16.005,3 55.508,1 60.626,2 79.609,7 80.802,2 DN Nhà nước 5.595,0 14.419,3 16.523,5 21.552,5 20.480,4 DN NN: Trong 9.748,3 39.405,0 41.955,6 55.632,6 57.192,4 1.480,9 Tập thể 417,0 Tư Nhân 4.018,8 Công ty hợp danh Công ty TNHH Tư nhân Cơng ty Cổ phần NN có vốn < 50% Cơng ty Cổ phần khơng có vốn NN DN có vốn ĐTNN 1.888,4 2.855,6 4.628,1 13.559,3 11.260,1 11.998,6 10.879,3 - - - - - 1.648,0 4.544,8 6.377,5 11.550,6 11.124,3 423,2 3.202,1 3.225,5 3.255,4 2.548,5 16.577,9 19.204,2 25.972,3 28.012,1 1.683,8 2.424,6 3.129,4 3.241,3 662,0 2.147,1 Cơ cấu (%) Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 DN Nhà nước 34,96 25,98 27,25 27,07 25,35 DN NN: Trong 60,91 70,99 69,20 69,88 70,78 Tập thể 2,61 2,67 3,11 3,59 5,73 Tư Nhân 25,11 24,50 18,57 15,07 13,46 - - - - - 10,30 8,19 10,52 14,51 13,77 2,64 5,77 5,32 4,09 3,15 20,25 29,87 31,68 32,62 43,67 4,14 3,03 3,54 3,05 3,87 Công ty hợp danh Công ty TNHH Tư nhân Cơng ty Cổ phần NN có vốn 10 tỷ Câu hỏi 3: Theo đánh giá doanh nghiệp sản phẩm doanh nghiệp nay: … Đủ sức cạnh tranh với sản phẩm loại ( ) … Chỉ có khả cạnh tranh với sản phẩm nước ( .) … Cần có hỗ trợ Nhà nước ( ) … Sản phẩm mang tính độc đáo chất lượng chưa cao ( .) Câu hỏi 4: Để tạo chỗ đứng cho sản phẩm mình, DN đầu tư vào: … Tạo thương hiệu cho sản phẩm ( ) … Hạ giá thành sản phẩm ( ) … Nâng cao chất lượng sản phẩm ( ) … Khác Câu hỏi 5: Chiến lược phát triển DN nay: … Nâng cao chất lượng sản phẩm có đổi công nghệ ( ) … Phát triển sản phẩm ( .) … Mở rộng mặt sản xuất ( .) … Kết nối, hợp tác, liên doanh với đối tác khác ( ) … Tham gia hiệp hội ngành hang ( ) Câu hỏi 6: DN có sử dụng máy vi tính khơng ( Có/Khơng)? Câu hỏi 7: Mục đích sử dụng máy vi tính DN để: … Soạn thảo văn ( ) … Kế toán ( ) … Nhận gửi email ( .) … Truy cập internet ( ) … Quản lý DN ( ) … Dự trù ngân sách ( ) Câu hỏi 8: Doanh nghiệp có nối mạng Internet khơng (Có/Khơng)? Câu hỏi 9: Máy móc thiết bị công nghệ phục vụ sản xuất/kinh doanh DN thuộc loại: … Lạc hậu ( .) … Trung bình ( ) … Tiên tiến ( ) Câu hỏi 10: Hiện nay, nguồn vốn đầu tư phát triển DN chủ yếu tài trợ bởi: … Nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp ( .) … Nguồn vốn vay ( ) … Vốn tự có vốn huy động từ nguồn khác ( ) Câu hỏi 11: Ý kiến DN khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng Nhà nước: Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ … Đã tiếp cận ( ) … Khó tiếp cận ( .) … Khơng tiếp cận ( ) Câu hỏi 12: Còn với nguồn vốn khác nào? … Đã tiếp cận ( .) … Khó tiếp cận ( .) … Không tiếp cận ( ) Câu hỏi 13: Những khó khăn DN gặp phải tiếp cận nguồn vốn tn dụng ưu đãi Nhà nước: … Thiếu thông tin thủ tục vay ưu đãi ( .) … Thủ tục hành rườm rà, phức tạp ( ) Cán Nhà nước quan lieu ( ) … Tốn nhiều chi phí phải phát sinh chi phí “ngầm”( .) Câu hỏi 14: Hình thức giải khó khăn gặp phải q trình sản xuất kinh doanh: … Tự giải ( ) … Tham khảo ý kiến cấp ( .) … Tham khảo ý kiến trường học ( .) … Chuyên gia, đơn vị tư vấn ( .) … Hình thức khác ( ) Câu hỏi 15: Ý kiến DN khả tham gia liên kết, hợp tác với DN lớn: … Đã tham gia ( .) … Khó tham gia ( ) … Khơng tham gia ( ) Câu hỏi 16: DN có tham gia vào hiệp hội ngành nghề chưa (Có/Khơng)?: Câu hỏi 17: Nếu có, DN tham gia vào hiệp hội ngành nghề để: Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ …Biết thêm thông tin thị trường (…… ) Mở rộng thị trường tiêu thụ ( .) … Học hỏi kinh nghiệm DN khác ( .) … Ý kiến khác ( ) Câu hỏi 18: Nếu chưa, DN có dự định tham gia vào hay khơng (Có/Khơng)? Câu hỏi 19: Hàng năm, DN có tổ chức khóa đào tạo cho cơng nhân viên khơng (Có/Khơng)? Câu hỏi 20: Nếu có cơng ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho DN DN chọn loại dịch vụ nào? … Đào tạo công nhân ( .) … Đào tạo cán quản lý ( ) … Chuyển giao công nghệ ( ) … Tư vấn pháp luật ( .) … Tư vấn đầu tư ( .) … Các dịch vụ khác Câu hỏi 21: Trình độ chun mơn hiên anh,Chị? Tiến sĩ (… );Thạc sĩ (……)Tốt nghiệp THCN(….); Tốt nghiệp CNKT (… ) ;Tốt nghiệp PTTH (… ); Tốt nghiệp PTCS (… ) ;Tốt nghiệp Đại học (……); Tốt nghiệp Cao đẳng (……) Khác……………………………………………………………………………… Chúng xin chân thành cảm ơn Quý doanh nghiệp giúp chúng tơi hồn tất bảng câu hỏi Chúc doanh nghiệp thành cơng thịnh vượng! Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phụ lục : Kết điều tra doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thái Nguyên Câu hỏi 3: Theo đánh giá doanh nghiệp sản phẩm doanh nghiệp nay: … Đủ sức cạnh tranh với sản phẩm loại (18%) … Chỉ có khả cạnh tranh với sản phẩm nước (72%) … Cần có hỗ trợ Nhà nước (78%) … Sản phẩm mang tính độc đáo chất lượng chưa cao (24%) Câu hỏi 4: Để tạo chỗ đứng cho sản phẩm mình, DN đầu tư vào: … Tạo thương hiệu cho sản phẩm (47%) … Hạ giá thành sản phẩm (63%) … Nâng cao chất lượng sản phẩm (41%) … Khác (25%) Câu hỏi 5: Chiến lược phát triển DN nay: … Nâng cao chất lượng sản phẩm có đổi cơng nghệ (47%) … Phát triển sản phẩm (41%) … Mở rộng mặt sản xuất (35%) … Kết nối, hợp tác, liên doanh với đối tác khác (42%) … Tham gia hiệp hội ngành hàng (38%) Câu hỏi 6: DN có sử dụng máy vi tính khơng? Có 96% , Khơng 4% Câu hỏi 7: Mục đích sử dụng máy vi tính DN để: … Soạn thảo văn (96%) … Kế toán (88%) … Nhận gửi email (78%) … Truy cập internet (97%) … Quản lý DN (11%) … Dự trù ngân sách (14%) Câu hỏi 8: Doanh nghiệp có nối mạng Internet khơng? Có 82% , Khơng 18% Câu hỏi 9: Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 127 Máy móc thiết bị công nghệ phục vụ sản xuất/kinh doanh DN thuộc loại: Lạc hậu (79%) Trung bình (86%) … Tiên tiến (12%) Câu hỏi 10: Hiện nay, nguồn vốn đầu tư phát triển DN chủ yếu tài trợ bởi: … Nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp (4%) … Nguồn vốn vay (74%) … Vốn tự có vốn huy động từ nguồn khác (72%) Câu hỏi 11: Ý kiến DN khả tiếp cận nguồn vốn tn dụng Nhà nước: … Đã tiếp cận (32%) … Khó tiếp cận (72%) … Khơng tiếp cận (83%) Câu hỏi 12: Còn với nguồn vốn tn dụng khác nào? … Đã tiếp cận (57%) … Khó tiếp cận (45%) … Khơng tiếp cận (27%) Câu hỏi 13: Những khó khăn DN gặp phải tiếp cận nguồn vốn tn dụng ưu đãi củaNhà nước: … Thiếu thông tin thủ tục vay ưu đãi (63%) … Thủ tục hành rườm rà, phức tạp (30%) … Cán nhà nước quan liêu (42%) … Tốn nhiều chi phí phải phát sinh chi phí “ngầm” (43%) Câu hỏi 14: Hình thức giải DN gặp khó khăn q trình sản xuất kinh doanh? … Tự giải (88%) … Tham khảo ý kiến cấp (28%) … Tham khảo ý kiến trường học (5%) … Chuyên gia, đơn vị tư vấn (16%) … Hình thức khác (14%) Câu hỏi 15: Ý kiến DN khả tham gia liên kết, hợp tác với DN lớn? … Đã tham gia (13%) 128 … Khó tham gia (12%) … Khơng tham gia (75%) Câu hỏi 16: DN có tham gia vào hiệp hội ngành nghề chưa? Có 36% , Khơng 64% Câu hỏi 17: Nếu có, DN tham gia vào hiệp hội ngành nghề để: … Biết thêm thông tin thị trường (75%) … Mở rộng thị trường tiêu thụ (22%) … Học hỏi kinh nghiệm DN khác (44%) … Ý kiến khác (33%) Câu hỏi 18: Nếu chưa, DN có dự định tham gia vào hay khơng? Có 92% , Khơng 8% Câu hỏi 19: Hàng năm, DN có tổ chức khóa đào tạo cho cơng nhân viên khơng? Có 92% , Khơng 8% Câu hỏi 20: Nếu có cơng ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho DN DN chọn loại dịch vụ nào? … Đào tạo công nhân (54%) … Đào tạo cán quản lý (38%) … Chuyển giao công nghệ (23%) … Tư vấn pháp luật (57%) … Tư vấn đầu tư (75%) … Các dịch vụ khác (12%) Câu hỏi 21: Trình độ chun mơn hiên anh,Chị? Tiến sĩ (0%);Thạc sĩ (2%) Tốt nghiệp THCN(74); Tốt nghiệp CNKT (78%) ;Tốt nghiệp PTTH (89%) Tốt nghiệp PTCS (94%) ;Tốt nghiệp Đại học (15%); Tốt nghiệp Cao đẳng (21% ) Khác:57% khơng có cấp ... trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên Chương 4: Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Thái Nguyên CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1... trạng doanh nghiệp nhỏ vừa Thái Nguyên, kết hợp với kinh nghiệm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa số nước giới, qua đề xuất số giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Thái Nguyên giai... tác quản lý Nhà nước Doanh nghiệp nhỏ vừa 77 3.6 Thực trạng hỗ trợ từ tỉnh Thái Nguyên tồn 81 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở TỈNH THÁI NGUYÊN .87
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh thái nguyên , Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn