Nhà nước với việc phát huy nội lực và ngoại lực trong hội nhập quốc tế ở việt nam hiện nay

181 24 0
  • Loading ...
1/181 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:39

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN KIM PHNG nhà nớc với việc phát huy nội lực ngoại lực hội nhập quốc tế Việt Nam hiÖn Chuyên ngành Mã số : CNDVBC & CNDVLS : 62 22 80 05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN THÀNH HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập Các kết số liệu nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, xác quan chức công bố Những kết luận khoa học luận án chưa có tác giả cơng bố cơng trình khoa học Tác giả luận án Nguyễn Kim Phượng MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Các cơng trình nghiên cứu nội lực, ngoại lực vai trò chúng phát triển đất nước 1.2 Các cơng trình nghiên cứu vai trò Nhà nước giải pháp nâng cao vai trò Nhà nước việc phát huy nội lực ngoại lực hội nhập quốc tế nước ta 1.3 Những giá trị công trình nghiên cứu số định hướng mà luận án tiếp tục phải thực 6 12 22 Chương 2: TÍNH TẤT YẾU VÀ VAI TRỊ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HUY NỘI LỰC, NGOẠI LỰC TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Nội lực, ngoại lực mối quan hệ biện chứng nội lực, ngoại lực hội nhập quốc tế Việt Nam 2.2 Sự cần thiết phải phát huy nội lực ngoại lực hội nhập quốc tế Việt Nam 2.3 Những biểu chủ yếu vai trò Nhà nước việc phát huy nội lực ngoại lực hội nhập quốc tế Việt Nam 25 25 39 49 Chương 3: VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HUY NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 3.1 Thực trạng vai trò Nhà nước việc phát huy nội lực ngoại lực hội nhập quốc tế Việt Nam 3.2 Một số vấn đề đặt nhà nước việc phát huy nội lực ngoại lực thời kỳ hội nhập 60 60 99 Chương 4: MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HUY NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 Một số quan điểm có tính ngun tắc Nhà nước việc phát huy nội lực ngoại lực hội nhập quốc tế Việt Nam 4.2 Một số nhóm giải pháp nâng cao vai trò Nhà nước việc phát huy nội lực ngoại lực hội nhập quốc tế Việt Nam KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 118 118 122 148 151 152 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN AFTA ASEAN ADB CNH, HĐH CNXH CNTB EC EU FDI FPI GDP HDI IMF NAFTA ODA TBCN WTO WB XHCN : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Khu vực mậu dịch tự ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông - Nam Á Ngân hàng phát triển châu Á Cơng nghiệp hóa, đại hóa Chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa tư Ủy ban châu Âu Liên minh châu Âu Vốn đầu tư trực tiếp Vốn đầu tư gián tiếp Tổng sản phẩm quốc nội Chỉ số phát triển người Quỹ tiền tệ quốc tế Hiệp định Thương mại tự Bắc Mĩ Vỗn hỗ trợ phát triển thức Tư chủ nghĩa Tổ chức Thương mại Thế giới Ngân hàng giới Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bước vào kỷ XXI giới có biến đổi nhanh chóng, sâu sắc phức tạp với hội thách thức to lớn quốc gia, đặc biệt nước nghèo chậm phát triển Mặc dù giới có nhiều diễn biến phức tạp với hợp tác đấu tranh đan xen lẫn nhau, song xu hòa bình, ổn định, hợp tác để tiếp tục phát triển xu chủ đạo giới, chi phối quan hệ quốc tế chiến lược phát triển nước Hội nhập quốc tế nhằm mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế lĩnh vực đời sống trở thành xu bật thời đại Bất quốc gia muốn xây dựng đất nước, phát triển kinh tế xã hội tất yếu phải tham gia vào xu Trong bối cảnh ấy, Việt Nam không hội nhập quốc tế, tranh thủ hội để phát triển Để chủ động hội nhập với giới, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, Việt Nam cần phải tích cực, chủ động phát huy sử dụng có hiệu nguồn lực, nội lực ngoại lực để phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước vững bước tiến lên đường chủ nghĩa xã hội Phát huy nội lực ngoại lực giúp mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, tiếp thu thành tựu văn minh nhân loại, phát huy lợi so sánh quốc gia, rút ngắn q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa để phát triển Phát huy nội lực ngoại lực trở thành yêu cầu tất yếu, nhu cầu thiết Việt Nam xu hội nhập để phát triển đất nước Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng rõ: “Phát huy nội lực sức mạnh dân tộc yếu tố định, đồng thời tranh thủ ngoại lực sức mạnh thời đại yếu tố quan trọng để phát triển nhanh, bền vững xây dựng kinh tế độc lập tự chủ” [31, tr.102] Dưới lãnh đạo Đảng, năm qua, nhà nước không ngừng hồn thiện sách, pháp luật, tạo mơi trường thuận lợi để phát huy nội lực, giữ vững ổn định trị - xã hội, an ninh quốc gia, phát triển kinh tế, đồng thời chủ động thu hút nhiều nguồn ngoại lực khai thác, sử dụng ngày có hiệu nguồn lực cho phát triển, đưa đất nước bước hội nhập sâu rộng với giới Thành tựu cho thấy vai trò to lớn nhà nước việc phát huy nội lực ngoại lực cho phát triển kinh tế - xã hội nước ta Tuy nhiên, trình quản lý, điều hành việc phát huy nội lực ngoại lực, vai trò nhà nước có lúc chưa thực thể mức đầy đủ chi phối đa dạng, phức tạp trình hội nhập quốc tế, đặc biệt hạn chế thuộc thân nhà nước như: máy cồng kềnh, chậm thích ứng với biến động giới; trình độ quản lý, điều tiết vĩ mô nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu việc phát huy nội lực ngoại lực; hệ thống pháp luật, sách thiếu đồng bộ; cơng tác cán chậm đổi mới; cơng tác tổ chức thực việc phát huy nội lực ngoại lực lúng túng, thiếu chủ động… Những hạn chế nhà nước đặt việc phát huy nội lực ngoại lực trước khó khăn, thách thức chưa đạt hiệu mong muốn Cụ thể là: Việc phát huy nội lực mức khả phát triển đất nước Việc thu hút ngoại lực tích cực chưa thực chủ động Việc khai thác sử dụng nguồn lực, nội lực ngoại lực để phát triển kinh tế - xã hội đất nước chưa hợp lý, chưa tương xứng với tiềm năng, chưa phát huy hết vai trò việc thúc đẩy q trình chủ động hội nhập quốc tế nước ta Bên cạnh đó, việc phát huy nội lực ngoại lực chưa thực đem lại phát triển bền vững cho đất nước Nền kinh tế Việt Nam phát triển động với tốc độ tăng trưởng hiệu kinh tế thiếu bền vững, “chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; chuyển dịch cấu theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa chậm, cân đối vĩ mơ chưa thật vững chắc; chế độ phân phối nhiều bất hợp lý” [31, tr.17] Việc khai thác, sử dụng nội lực ngoại lực chưa hợp lý dẫn đến suy kiệt nhiều nguồn tài nhiên thiên nhiên, hủy hoại môi trường sinh thái, làm thay đổi mơ hình bệnh tật, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực… Mặt khác, việc phát huy nội lực ngoại lực bối cảnh hội nhập quốc tế với nhiều biến động phức tạp đặt khơng khó khăn, thách thức cho phát triển đất nước Sự tác động mạnh mẽ nguồn ngoại lực từ nhiều phía thu hẹp phạm vi tác động nhà nước, gây an tồn hệ thống kinh tế, tài chính, an ninh quốc gia; làm trầm trọng bất công xã hội, đào sâu hố ngăn cách người giàu, người nghèo, quốc gia giới; nhiều nguồn viện trợ, hợp tác chuyển giao công nghệ mang động trị dẫn tới nguy chệch hướng; Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đặt nước có kinh tế trung bình chậm phát triển trước nguy đỗ vỡ khủng hoảng nguồn lực cho phát triển bị giảm nguồn viện trợ, vốn vay nước ngồi… Tình hình ảnh hưởng lớn đến vai trò quản lý, điều hành nhà nước nguồn lực phát triển đất nước, đặt nhà nước trước yêu cầu, nhiệm vụ Những hạn chế, thách thức vấn đề thời cấp bách trở thành lực cản cho phát triển bền vững đất nước đòi hỏi phải tăng cường cơng tác quản lý, điều tiết, cân đối vĩ mô việc khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lực, nội lực ngoại lực Thực trạng đặt yêu cầu cấp thiết phải đổi mới, hoàn thiện, tăng cường vai trò nhà nước để phát huy tối đa tác động tích cực giảm thiểu tiêu cực việc phát huy nội lực ngoại lực nhằm đạt mục tiêu phát triển nhanh bền vững, đảm bảo công xã hội, đồng thời tránh tình trạng suy giảm vai trò nhà nước nguy chệch hướng trình hội nhập quốc tế Với mong muốn góp phần làm sáng tỏ số vấn đề lý luận thực tiễn vai trò nhà nước việc phát huy nội lực ngoại lực hội nhập quốc tế góp phần thúc đẩy phát triển nhanh bền vững đất nước, chọn chủ đề: “Nhà nước với việc phát huy nội lực ngoại lực hội nhập quốc tế Việt Nam nay” làm đề tài luận án tiến sỹ chuyên ngành Triết học Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích Trên cở sở làm rõ vai trò nhà nước, thực trạng, vấn đề đặt vai trò nhà nước việc phát huy nội lực, ngoại lực hội nhập quốc tế, luận án đề xuất số quan điểm giải pháp nhằm nâng cao vai trò nhà nước việc phát huy nội lực ngoại lực, đảm bảo phát triển bền vững đất nước bối cảnh hội nhập quốc tế nước ta 2.2 Nhiệm vụ Luận án tập trung giải nhiệm vụ sau: - Làm rõ cần thiết phát huy nội lực ngoại lực hội nhập quốc tế vai trò Nhà nước việc phát huy Việt Nam - Đánh giá thực trạng, phân tích số vấn đề đặt vai trò Nhà nước việc phát huy nội lực ngoại lực hội nhập quốc tế Việt Nam - Đề xuất số quan điểm giải pháp nhằm nâng cao vai trò Nhà nước việc phát huy nội lực ngoại lực đảm bảo phát triển bền vững đất nước bối cảnh hội nhập quốc tế Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án Đối tượng nghiên cứu: Vai trò nhà nước việc phát huy nội lực ngoại lực hội nhập quốc tế Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu vai trò nhà nước việc phát huy nội lực ngoại lực để phát triển đất nước bối cảnh hội nhập quốc tế Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận án 4.1 Cơ sở lý luận Luận án thực dựa sở quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước nâng cao hiệu quản lý nhà nước, vấn đề phát huy nội lực ngoại lực, hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế, đường lối đối ngoại Việt Nam Ngồi ra, luận án kế thừa kết số cơng trình nghiên cứu, đề tài khoa học, sách, báo, tài liệu có liên quan đến nội dung đề cập luận án 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án dựa sở nguyên tắc phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử nguyên tắc khách quan, toàn diện, phát triển, lịch sử - cụ thể, thực tiễn, lơgíc - lịch sử… Luận án kết hợp phương pháp khác như: phân tích tổng hợp, quy nạp diễn dịch, thống kê, mô tả, so sánh Những đóng góp khoa học luận án - Luận án góp phần làm rõ góc độ triết học vai trò nhà nước việc phát huy nội lực ngoại lực hội nhập quốc tế Việt Nam - Đánh giá thực trạng đề xuất số quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao vai trò nhà nước việc phát huy nội lực ngoại lực bối cảnh hội nhập quốc tế nước ta Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận án bước đầu làm sáng tỏ mặt lý luận vai trò nhà nước việc phát huy nội lực ngoại lực hội nhập quốc tế nước ta Luận án góp phần vào cơng tác tổng kết thực tiễn thông qua việc làm rõ thực trạng vấn đề đặt vai trò nhà nước việc phát huy nội lực ngoại lực hội nhập quốc tế nước ta Từ đó, cơng trình đề xuất quan điểm, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao vai trò nhà nước việc phát huy nội lực ngoại lực hội nhập quốc tế nước ta 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết nghiên cứu luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc học tập, nghiên cứu lý luận, phục vụ công tác giảng dạy trường đại học, học viện… Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án gồm chương, 10 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Cho đến nay, khó thống kê hết số lượng cơng trình, viết nghiên cứu vấn đề phát huy vai trò nhà nước, phát huy nội lực, ngoại lực hội nhập quốc tế, song thấy, cơng trình, đề tài, góc độ khác cung cấp tư liệu khoa học lý luận thực tiễn, làm sở cho người quan tâm nghiên cứu người hoạch định sách vấn đề nêu Trong số cơng trình đó, có số nhóm cơng trình tiêu biểu sau: 1.1 CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NỘI LỰC, NGOẠI LỰC VÀ VAI TRÒ CỦA CHÚNG TRONG SỰ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC * Trên giới, từ lâu, học giả dày công nghiên cứu nội lực, ngoại lực tổng thể nguồn lực cho phát triển quốc gia 163 KẾT LUẬN Trong bối cảnh hội nhập quốc tế nay, phát huy nội lực ngoại lực tất yếu khách quan cho phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam Phát huy nội lực ngoại lực tạo sức mạnh tổng hợp để nước ta mau chóng đạt mục tiêu, chiến lược phát triển quốc gia, đó, nội lực có vai trò định, ngoại lực có vai trò hỗ trợ, bổ sung cho nội lực, tạo thêm điều kiện để huy động sử dụng nội lực có hiệu cao Tuy nhiên việc phát huy nội lực, ngoại lực đặt nhiều thách thức, nhiều nguy tiềm ẩn ảnh hưởng đến phát triển nước ta Vì vậy, để phát huy nội lực ngoại lực có hiệu quả, vai trò quản lý, định hướng, điều tiết Nhà nước ta vô quan trọng Thực tế gần 30 năm đổi vừa qua cho thấy thành tựu nhà nước việc phát huy nội lực ngoại lực Bằng pháp luật, sách, cơng cụ điều tiết vĩ mô; việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh hệ thống trị, lãnh đạo Đảng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước ta đạt nhiều thành tựu việc phát huy nội lực, phát huy lợi so sánh quốc gia; tạo môi trường hấp dẫn với nguồn ngoại lực; chủ động thực biện pháp, hình thức thu hút ngoại lực; đồng thời điều tiết, phân bổ, sử dụng hợp lý nguồn lực theo định hướng, mục tiêu phát triển tiếp tục kích thích việc phát huy nội lực cách tích cực hơn, sâu rộng hiệu Để đạt kết đó, nhà nước ta khơng ngừng tự đổi mới, tự trau dồi lực để vươn lên đáp ứng yêu cầu ngày khó khăn, phức tạp việc phát huy nội lực ngoại lực điều kiện hội nhập Tuy nhiên, nhiều tác động từ khách quan nhân tố chủ quan, vai trò nhà nước việc phát huy nội lực ngoại lực nhiều hạn chế Bộ máy nhà nước cồng kềnh, chậm thích ứng với u cầu, 164 đòi hỏi thực tiễn; trình độ, lực cán công nhân viên chức người lao động hạn chế, trình độ quản lý nhà nước chưa ngang tầm với đòi hỏi việc phát huy nội lực ngoại lực Hệ thống sách, pháp luật liên quan đến việc phát huy nội lực ngoại lực vừa thiếu vừa chồng chéo, việc thực thi pháp luật nhiều hạn chế Tình trạng tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp quy mơ, số vụ tính chất vụ trở ngại cho việc phát huy nội lực, thu hút ngoại lực Do đó, nhà nước nỗ lực phát huy nội lực ngoại lực song kết đem lại chưa thực hiệu bền vững; việc phát huy nội lực ngoại lực tích cực song chưa thực chủ động, dễ dàng bị ảnh hưởng tác động giới khu vực Đảng ta nhận định: “việc huy động sử dụng nguồn lực, nội lực ngoại lực vào công phát triển kinh tế - xã hội hiệu chưa tương xứng với tiềm năng, hạn chế phát triển” [30, tr.177-178] Việc phát huy nội lực chưa tương xứng với tiềm năng, mạnh quốc gia, chưa ngang tầm đòi hỏi thực tiễn q trình hội nhập Đảng ta rõ: việc phát huy nội lực “còn mức khả phát triển đất nước, hoạt động kinh tế - xã hội nhiều bất cập” [30, tr.177] Việc thu hút ngoại lực song chưa thực chủ động, bị động, lúng túng trước tình huống, diễn biến bất ngờ liên quan đến luật pháp, thông lệ quốc tế vấn đề đặt quan hệ, hợp tác với nước Chúng ta chưa tạo quan hệ thật ổn định, lâu dài, vững với nước lớn; chưa xây dựng mối quan hệ lợi ích đan xen, phụ thuộc lẫn với nước Chúng ta chưa coi trọng mức chủ động thu hút nguồn đầu tư gián tiếp Việc xử lý số vấn đề nước khơng tính đến phản ứng dư luận quốc tế; việc thực thi cam kết, hiệp định thương mại chậm, việc hồn thiện khn khổ pháp lý, cải cách hành nhiều hạn chế… nhiều làm giảm sút sức hấp dẫn 165 môi trường đầu tư, làm giảm tính hiệu chủ tính tích cực, chủ động sách, biện pháp thu hút ngoại lực nhà nước Việc khai thác, sử dụng nội lực ngoại lực chưa thực hiệu quả, gây thất thốt, lãng phí lớn, chưa đáp ứng yêu cầu phát huy bền vững nguồn lực Việc phân bổ, khai thác, sử dụng nội lực ngoại lực chưa thực khoa học hợp lý, dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm ngành, vùng số lĩnh vực đời sống Nhiều nguồn ngoại lực chậm giải ngân, thiếu hiệu quả, thiếu minh bạch làm giảm niềm tin nhà đầu tư Trong nhiều trường hợp cụ thể, việc kết hợp nội lực ngoại lực xác lập song chưa bền vững sai phạm nhân, tổ chức mà có nguy bị phá vỡ Chúng ta thiếu lộ trình thật chủ động định hướng cho việc phát huy, kết hợp nội lực ngoại lực; chiến lược vay trả nợ nước ngồi chưa chuẩn bị thật tốt… Đó khó khăn, thách thức cho việc phát huy nguồn lực xây dựng phát triển bền vững đất nước tương lai Trước thực tế đó, để khẳng định vai trò to lớn việc phát huy nội lực ngoại lực cách chủ động, tích cực, đảm bảo mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển bền vững đất nước, nhà nước ta cần đảm bảo nguyên tắc trình phát huy nội lực, ngoại lực; thực đồng giải pháp nâng cao vai trò nhà nước việc phát huy nội lực, ngoại lực; tiếp tục đổi mới, nâng cao trình độ quản lý, thực nhà nước dân, dân dân, lãnh đạo Đảng, đồn kết, tập hợp toàn dân thực nhiệm vụ đặt việc phát huy nội lực ngoại lực sở nhận thức, vận dụng quy luật khách quan phát triển, phù hợp với thực tiễn đất nước luật pháp, thông lệ quốc tế; đề chủ trương, đường lối sách hợp lý kích thích phát huy tối đa nguồn lực nước để phát triển 166 Thực tiễn từ tiến hành đổi đất nước, đặc biệt từ hội nhập đến nay, xét mặt tích cực hạn chế nhà nước việc phát huy nội lực ngoại lực tạo kinh nghiệm, học quý báu để phát huy sức mạnh nội lực, tranh thủ ngoại lực tầm cao mới, phát triển kinh tế độc lập, tự chủ chủ động hội nhập quốc tế, thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước theo đường rút ngắn bước phát triển kinh tế tri thức, đưa đất nước đạt tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Kim Phượng (2009), “Kết hợp nội lực ngoại lực theo tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn cách mạng nay”, Tạp chí Lý luận trị truyền thơng, (10), tr.26 - 28 Nguyễn Kim Phượng (2010), "Quan điểm Đảng ta kết hợp nội lực ngoại lực hội nhập kinh tế quốc tế", Tạp chí Lý luận trị truyền thơng, (5), tr.3- Nguyễn Kim Phượng (2010), "Những gợi mở Việt Nam từ kinh nghiệm kết hợp nội lực ngoại lực số nước ASEAN", Tạp chí Nhịp cầu tri thức, (7), tr.32 - 36 Nguyễn Kim Phượng (2013), “Kinh nghiệm phát huy nội lực, ngoại lực số nước”, Tạp chí Tuyên giáo, (5), tr.63 - 67 Nguyễn Kim Phượng (2013), Một số vấn đề có tính ngun tắc nhà nước việc phát huy nội lực ngoại lực Việt Nam nay, Tạp chí Lý luận trị truyền thông, (11), tr.21 167 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Sỹ An (2007), “Ổn định tăng trưởng kinh tế năm 2006”, Nghiên cứu kinh tế, (3) Ban Cán Đảng Chính phủ (2012), Một số vấn đề an sinh xã hội giai đoạn 2012-2020, Dự thảo Đề án Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (2011), Định hướng tham mưu công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (2013), Tài liệu học tập Nghị số 22-NQ/TW Bộ Chính Trị hội nhập quốc tế, Khóa tập huấn Dự án “Nâng cao lực hội nhập quốc tế sâu rộng Việt Nam đến 2020” Bộ Ngoại giao phối hợp với UNDP tài trợ Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Lao động - Thương Binh Xã hội, Bộ Tài nguyên Môi trường quan phối hợp (2011), Kỷ yếu Hội nghị phát triển bền vững toàn quốc lần thứ ba, Nhà xuất từ điển Bách khoa, Hà Nội Bộ Kế hoạch đầu tư (2012), Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2013 Bộ Khoa học công nghệ, Viện Chiến lược phát triển (2010), Nguồn lực động lực cho phát triển nhanh bền vững kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Báo cáo tổng hợp đề tài KX.04.08/06-10, Hà Nội Bộ Ngoại giao (1995), Hội nhập quốc tế giữ vững sắc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Ngoại giao (2000), Toàn cầu hóa vấn đề đặt Việt Nam, Kỷ yếu đề tài cấp Bộ Vụ hợp tác kinh tế đa phương, Hà Nội 168 10 Bộ Thông tin Truyền thông (2007), “Ba nguồn vốn đầu tư nước tăng”, Trang tin điện tử Trung tâm Báo chí Hợp tác truyền thơng quốc tế, ngày 12/3/2007 11 Bộ Thông tin Truyền thông (2012), “Năm 2011, kim ngạch xuất Việt Nam đạt 96 tỉ USD”, Trang Thông tin đối ngoại điện tử, ngày 4/1/2012 12 Bộ Tư pháp (2007), Hiến pháp 1992 luật tổ chức máy nhà nước, Nxb Tư pháp, Hà Nội 13 Bộ Y tế (2012), Báo cáo tổng quan chung ngành y tế năm 2012, Nxb Y học, Hà Nội 14 Nguyễn Mạnh Cầm (1991), “Sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại”, Tạp chí Quan hệ quốc tế, (10) 15 Chu Văn Cấp (2000), “Vai trò Nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lý luận, (9) 16 Trần Quang Cơ (1991), “Dân tộc thời đại, thời thách thức”, Tạp chí Thơng tin lý luận, (1) 17 Cục Xúc tiến thương mại (2012) “Để quan hệ thương mại Việt Nam Nhật Bản thêm nồng ấm”, Trang điện tử www.vietrade.gov.vn, ngày 23/5/2012 18 Nguyễn Cúc (Chủ biên) (1997), Tác động Nhà nước nhằm chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Mai Ngọc Cường, chủ biên (1996), Lịch sử học thuyết kinh tế, Nxb Thống kê, Hà Nội 20 Vũ Đình Cự, Trần Xuân Sầm (Chủ biên) (2006), Lực lượng sản xuất kinh tế tri thức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 169 21 Trần Hữu Dũng (1999), “Tham nhũng tăng trưởng kinh tế”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, (251) 22 Nguyễn Tấn Dũng (2010), “Bảo đảm ngày tốt an sinh xã hội phúc lợi xã hội nội dung chủ yếu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020”, Trang tin điện tử Chính phủ, ngày 24/8/2010 23 Đào Văn Dũng, Nguyễn Đức Trọng (2012), Một số vấn đề y tế, xã hội, phát triển, Nxb Lao động - xã hội, Hà Nội 24 Dự án Hỗ trợ thương mại đa biên (2008), Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại giới - Giải thích điều kiện gia nhập, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 25 Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội 26 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội 27 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Báo cáo tổng kết Một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi (1986 - 2006), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 31 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 32 Ngơ Văn Điểm (2004), Tồn cầu hóa kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 170 33 Nguyễn Khoa Điềm, Đinh Thế Huynh, Trịnh Thúc Huỳnh, Phạm Đức Lượng (2006), Việt Nam 20 năm đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 Phạm Văn Đức (2011), “Vai trò nguồn nhân lực q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam nay”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam điện tử, http://vssr.org.vn 35 Lê Thị Thanh Hà (2012), Vai trò Nhà nước việc bảo vệ mơi trường q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 36 Nguyễn Hùng Hậu (2001), Triết lý văn hóa phương Đơng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Nguyễn Thị Hiền (2002), Hội nhập kinh tế khu vực số nước ASEAN, (Sách tham khảo), Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 38 Nguyễn Chí Hiếu (2007), “Những hội thách thức Việt Nam gia nhập WTO”, Thông tin vấn đề Triết học đời sống,(4) 39 Nguyễn Đình Hòa (2007), “Một số vấn đề khu vực doanh nghiệp năm 2006”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, (3) 40 Hồng Ngọc Hòa (2005), Q trình nhận thức Đảng ta phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, phát triển kinh tế tự chủ chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, Trong sách: "Nhìn lại trình đổi tư lý luận Đảng 1986-2005", Nxb Lý luận trị, Hà Nội 41 Nguyễn Minh Hồn (2009), Cơng xã hội tiến xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Nguyễn Minh Hoàn (2014), "Quan điểm Đảng phân phối công tư liệu sản xuất", Tạp chí Lý luận trị, (2) 43 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2000), Những vấn đề tồn cầu hóa, (Quyển 1), Viện Thơng tin khoa học, Hà Nội, (1) 171 44 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2007), Những giá trị tư tưởng mác - xít vai trò kinh tế nhà nước vận dụng Việt Nam, Tổng quan khoa học đề tài cấp Bộ, Chủ nhiệm đề tài TS An Như Hải, Hà Nội 45 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2007), Chức xã hội nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta nay, Tổng quan khoa học đề tài cấp Bộ, Chủ nhiệm đề tài TS Lê Thị Thủy, Hà Nội 46 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2008), Tăng trưởng kinh tế Việt Nam (dưới góc độ phân tích nguồn lực), Báo cáo tổng hợp kết nghiên cứu đề tài cấp Bộ năm 2008, Mã số B0809, Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Võ Văn Đức, Hà Nội 47 Lê Thị Hồng (2001), Vai trò định hướng xã hội chủ nghĩa Nhà nước phát triển kinh tế Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 48 Hội đồng lý luận Trung ương (2008), Những vấn đề lý luận thực tiễn đặt tình hình nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 49 Hội đồng lý luận Trung ương (2009), Một số vấn đề kinh tế Việt Nam bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu nay, Kỷ yếu kỳ họp thứ 8, Hà Nội 50 Hội đồng lý luận Trung ương (2009), Một số lý thuyết giới qua khủng hoảng kinh tế toàn cầu vấn đề đặt Việt Nam, Kỷ yếu kỳ họp thứ 9, Hà Nội 51 Trần Thị Giáng Hương (2008), Thực trạng đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường hiệu dự án hỗ trợ phát triển thức (ODA) lĩnh vực y tế, Luận án tiến sỹ Y học, Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương 52 Ngơ Thị Tân Hương (2007), Vai trò Nhà nước phát triển kinh tế trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 172 nay, Luận văn thạc sỹ Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 53 Trần Thị Thu Hường (2012), Vai trò Nhà nước việc xây dựng kinh tế Việt Nam độc lập tự chủ điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nay, Luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị Hành quốc gia Hồ Chí Minh 54 Đồn Văn Khái (2005), Nguồn lực người, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 55 Nguyễn Thế Kiệt (2012), “Vấn đề phát huy nguồn lực người Việt Nam (dưới ánh sáng Nghị Đại hội lần thứ XI Đảng)”, Thông tin vấn đề Triết học đời sống, Viện Triết học, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, (3) 56 Vi Thị Hương Lan (2012), Vai trò nhà nước việc thực công xã hội Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế, Luận án tiến sỹ Triết học, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh 57 V.I.Lênin (1995), Tồn tập, Tập 33, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 58 V.I.Lênin (1995), Tồn tập, Tập 43, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 59 Lei Da… (2003), “Tồn cầu hóa kinh tế chức Nhà nước”, Tạp chí Những vấn đề trị xã hội, Viện Thơng tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, (5+6) 60 C.Mác Ph.Ănghen (1995), Toàn tập, Tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 61 C.Mác Ph.Ănghen (1995), Tồn tập, Tập 14, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 62 C.Mác Ph.Ănghen (1995), Toàn tập, Tập 20, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 63 C.Mác Ph.Ănghen (1995), Tồn tập, Tập 21, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 64 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 173 65 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 66 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 67 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 68 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 69 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 70 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 71 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 72 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 73 Phạm Bình Minh (2012), “Ngoại giao Việt Nam 67 năm: Vươn tới tầm cao mới”, Báo Quân đội nhân dân điện tử, ngày 27/8/2012 74 Phạm Bình Minh (2012), “Ngoại giao Việt Nam năm 2012: Vượt qua thách thức, vững bước hội nhập quốc tế”, Trang tin điện tử Sở Nội vụ Hà Tĩnh, ngày 5/1/2013 75 Trình Mưu (2005), Q trình triển khai sách đối ngoại Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 76 Nguyễn Thị Nga (2012), “Nhà nước Việt Nam với việc đảm bảo an sinh xã hội, vững định hướng xã hội chủ nghĩa”, Thông tin Những vấn đề Triết học đời sống, Viện Triết học, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, (3) 77 Dương Xuân Ngọc (2007), “Vai trò Nhà nước việc thực cơng xã hội”, Tạp chí Triết học, (7) 78 Nguyễn Di Niên (2002), Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 79 Nguyễn Di Niên (2006), "Phát huy cao độ nội lực, sức khai thác ngoại lực, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp để phát huy đất nước", Tạp chí Mặt trận điện tử, http://www.mattran.org.vn, ngày 22/4/2006 174 80 Osadchaja I (2003), “Q trình tồn cầu hóa Nhà nước: Cái việc điều chỉnh kinh tế nước phát triển”, Những vấn đề trị xã hội, Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, (7+8) 81 Trần Sỹ Phán (2012), “Những nhân tố tác động tới mối quan hệ cá nhân xã hội nước ta nay”, Thông tin vấn đề Triết học đời sống, Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, (3) 82 Lê Du Phong (2006), Nguồn lực động lực phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 83 Trần Văn Phòng (2002), “Tiêu chuẩn đạo đức người cán lãnh đạo trị nay”, Tạp chí Triết học, (5) 84 Vũ Văn Phúc (2005), “Phát huy nội lực, xây dựng kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, mở rộng hợp tác quốc tế”, Kinh tế Dự báo, (9) 85 Lương Xuân Quỳ (1994), Cơ chế thị trường vai trò nhà nước kinh tế Việt Nam, Nxb Thống kê, Hà Nội 86 Tơ Huy Rứa, Hồng Chí Bảo, Trần Khắc Việt, Lê Ngọc Tòng (2005), Nhìn lại q trình đổi tư lý luận Đảng 1986-2005, Tập 1, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 87 Tơ Huy Rứa, Hồng Chí Bảo, Trần Khắc Việt, Lê Ngọc Tòng (2005), Nhìn lại q trình đổi tư lý luận Đảng 1986-2005, Tập 2, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 88 Tơ Huy Rứa (2012), Tăng cường lãnh đạo Đảng cơng đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 89 Samuelson, WD Nordhan (1989), Kinh tế học, Tập 1, Viện Quan hệ quốc tế, Hà Nội 90 Nguyễn Văn Sáu (2000), “Đảng cộng sản Việt Nam, trung tâm tập hợp đoàn kết phát huy sức mạnh dân tộc thời đại mới”, Tạp chí Lịch sử Đảng, (2) 175 91 Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Hải Đạt (2007), “Đầu tư trực tiếp nước năm 2006 triển vọng năm 2007”, Tạp chí Kinh tế phát triển, (115) 92 Lê Hữu Tầng (1997), Về động lực phát triển kinh tế - xã hội, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 93 Nguyễn Cơ Thạch (2003), Bài học Đảng kết hợp sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại, Trong sách: "70 năm Đảng cộng sản Việt Nam trang sử vẻ vang", Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 94 Phương Ngọc Thạch (2005), “Vai trò nhà nước phát triển kinh tế xã hội nước ta năm qua”, Tạp chí Phát triển kinh tế, (5) 95 Trần Thành (2005), “Nhận thức vận dụng quan điểm macxit nhà nước”, Tạp chí Lý luận trị, (5) 96 Trần Thành (2006), “Vai trò Nhà nước việc kết hợp thị trường kinh tế với cơng xã hội”, Tạp chí Triết học, (2) 97 Lê Phương Thảo (2001), “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại”, Tạp chí Lý luận trị, (9) 98 Hồ Bá Thâm (2004), Động lực tạo động lực phát triển xã hội, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 99 Trần Văn Thọ (2004), “Nội lực ngoại lực trình phát triển kinh tế Việt Nam”, Tạp chí Thời đại mới, (3), http://www.tapchithoidai.org, tháng 11/2004 100 Phan Thị Hạnh Thu (2007), “Hiệu đầu tư Việt Nam - Thực trạng giải pháp”, Nghiên cứu kinh tế, (2) 101 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 06 năm 2012 việc Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 102 Lê Văn Toan (Biên dịch) (2007), đương đại, Nxb Lao động - xã hội, Hà Nội 176 103 Trang Công an nhân dân điện tử (2011), “Kim ngạch thương mại Việt Nam, Trung Quốc vượt mốc 30 tỷ USD”, ngày 29/12/2011 104 Tổng cục thống kê (2008), "Tình hình phát triển kinh tế - xã hội", http://www.gov.vn 105 Tổng cục thống kê (2010), "Tình hình phát triển kinh tế - xã hội", http://www.gov.vn 106 Tổng cục thống kê (2011), Niên giám thống kê, Nxb Thống kê, Hà Nội 107 Tổng cục thống kê (2012), "Kinh tế - xã hội 2006-2010 qua số liệu số tiêu thống kê chủ yếu", http://www.gso.gov.vn 108 Tổng cục thống kê (2012), Tình hình phát triển kinh tế xã - xã hội tháng mười hai năm 2012 109 Tổng cục thống kê (2012), "Báo cáo kết rà soát số lượng doanh nghiệp năm 2012", http://www.gso.gov.vn 110 Nguyễn Phú Trọng (Chủ biên) (2011), Về mối quan hệ lớn cần giải tốt trình đổi lên chủ nghĩa xã hội nước ta, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 111 Nguyễn Cẩm Tú (2009), Đánh giá tác động hội nhập quốc tế hai năm gia nhập WTO, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Tác động hội nhập kinh tế Việt Nam sau hai năm gia nhập WTO”, Văn Phòng Trung ương Đảng - Văn phòng Chính phủ - Văn phòng Quốc hội - Văn phòng Chủ tịch nước, Hà Nội 112 Trần Văn Tùng (2000), Tính hai mặt tồn cầu hóa, Nxb Thế giới, Hà Nội 113 Lương Văn Tự (2007), Tiến trình gia nhập WTO, Nxb Lao động, Hà Nội 114 Ủy ban quốc gia kinh tế quốc tế, Hội nghị tổng kết công tác hội nhập kinh tế quốc tế 2008 - 2009 115 Viện Dinh dưỡng quốc gia (2010), Báo cáo Tổng điều tra quốc gia dinh dưỡng năm 2010 177 116 Viện Khoa học xã hội Việt Nam (2012), Báo cáo số 2091/KHXH-QLKH ngày 28 tháng 12 năm 2012 số vấn đề bật kinh tế giới Việt Nam tháng 12 năm 2012 117 Đinh Quý Xuân (2005), Kinh tế - xã hội Việt Nam trước thềm hội nhập, Nxb Thống kê, Hà Nội 118 Nguyễn Thị Phi Yến (2001), Tìm hiểu vai trò quản lý Nhà nước việc phát huy nhân tố người phát triển kinh tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội ... VÀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HUY NỘI LỰC, NGOẠI LỰC TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Nội lực, ngoại lực mối quan hệ biện chứng nội lực, ngoại lực hội nhập quốc tế Việt. .. trò nhà nước việc phát huy nội lực ngoại lực hội nhập quốc tế nước ta 27 Chương TÍNH TẤT YẾU VÀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HUY NỘI LỰC, NGOẠI LỰC TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN... ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HUY NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 Một số quan điểm có tính ngun tắc Nhà nước việc phát huy nội lực ngoại lực hội nhập quốc tế Việt Nam 4.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhà nước với việc phát huy nội lực và ngoại lực trong hội nhập quốc tế ở việt nam hiện nay , Nhà nước với việc phát huy nội lực và ngoại lực trong hội nhập quốc tế ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn