Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện võ nhai tỉnh thái nguyên

205 40 0
  • Loading ...
1/205 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:38

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯƠNG VĂN HÀO NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người giáo viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Minh Nguyệt THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Dương Văn Hào Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc thầy cô trường Đại học Kinh tế - Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, đặc biệt thầy cô Phòng đào tạo sau đại học trường Đại học kinh tế - quản trị kinh doanh, tạo điều kiện cho tơi hồn thành chương trình học thực tế, viết khố luận tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn TS Phạm Thị Minh Nguyệt nhiệt tình hướng dẫn hướng dẫn tơi hồn thành tốt khóa thực tập Trong trình học tập, trình làm báo cáo, khó tránh khỏi sai sót, mong Thầy, Cô bỏ qua Đồng thời trình độ lý luận kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên báo cáo khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến nhận xét Thầy, Cơ để tơi có thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Dương Văn Hào Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu Đóng góp đề tài nghiên cứu Bố cục luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI 1.1 Cơ sở lý luận quản lý nhà nước đất đai 1.1.1 Khái niệm quản lý, quản lý nhà nước, quản lý nhà nước đất đai 1.1.2 Đất đai 1.1.3 Nguyên tắc quản lý nhà nước đất đai 1.1.4 Chủ thể quản lý nhà nước đất đai 12 1.1.5 Nội dung quản lý nhà nước đất đai 12 1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đất đai 13 1.1.7 Công cụ quản lý nhà nước đất đai 17 1.1.8 Phương pháp quản lý nhà nước đất đai 20 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.2 Cơ sở thực tiễn quản lý nhà nước đất đai 23 1.2.1 Tình hình quản lý nhà nước đất đai giới Việt Nam 23 1.2.2 Bài học kinh nghiệm từ thực tễn công tác quản lý nhà nước đất đai 31 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 34 2.1.1 Vì phải nghiên cứu công tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Võ Nhai? 34 2.1.2 Vấn đề quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Võ Nhai có hạn chế, tồn gì? có vấn đề đó? 34 2.1.3 Để đảm bảo quản lý nhà nước đất đai cần có giải pháp gì? 35 2.2 Phương pháp nghiên cứu 35 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 35 2.2.2 Phương pháp tổng hợp số liệu 37 2.2.3 Phương pháp thống kê, phân tích số liệu 37 2.3 Hệ thống têu dùng nghiên cứu 38 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI 40 3.1 Tình hình huyện Võ Nhai 40 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 40 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Võ Nhai 45 3.1.3 Tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Võ Nhai giai đoạn 2011 - 2013 48 3.2 Thực trạng quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Võ Nhai 50 3.2.1 Thông tin chung mẫu điều tra 50 3.2.2 Tình hình QLNN đất đai địa bàn huyện Võ Nhai 51 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu 3.3 Đánh giá chung công tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Võ Nhai 76 3.3.1 Những kết đạt 76 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.3.2 Những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân hạn chế, tồn 80 Chương GIẢ ẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÕ NHAI 87 4.1 Quan điểm, định hướng, mục têu hoàn nâ lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Võ Nhai 87 4.1.1 Quan điể ản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Võ Nhai 87 4.1.2 Định hướng quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Võ Nhai 88 4.1.3 Mục têu quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Võ Nhai 90 4.2 Một số giải pháp quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Võ Nhai 90 4.2.1 Hồn thiện cơng cụ phương pháp quản lý nhà nước đất đai 91 4.2.2 Thực tốt nội dung quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Võ Nhai 93 4.3 Kiến nghị, đề nghị 97 KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Phân bổ phiếu điều tra theo vùng 37 Bảng 3.1: Tình hình phân bố sử dụng đất đai huyện Võ Nhai 2011- 2013 43 Bảng 3.2: Nhân lao động huyện Võ Nhai 2011 - 2013 45 Bảng 3.3: Cơ cấu kinh tế huyện Võ Nhai năm 2011-2013 49 Bảng 3.4: Các thông tin chung mẫu điều tra 50 Bảng 3.5: Kết điều tra việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng số loại đất 57 Bảng 3.6: Nguyên nhân việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa tốt 60 Bảng 3.7: Kết công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 66 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ HÌNH Hình 3.1: Bản đồ hành huyện Võ Nhai 41 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Đánh giá chung công tác quản lý, sử dụng đất 52 Biểu đồ 3.2 Sự khác biệt nhóm đánh giá chung cơng tác quản lý sử dụng đất 53 Biểu đồ 3.3 Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 56 Biểu đồ 3.4 Đánh giá việc lập quy hoạch kế hoạch 59 Biểu đồ 3.5 Việc lấy ý kiến nhân dân trình lập quy hoạch, kế hoạch đất 62 Biểu đồ 3.6 Tham gia ý kiến vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 62 Biểu đồ 3.7 Việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 63 Biểu đồ 3.8 Về tình trạng quy hoạch “treo” 64 Biểu đồ 3.9 Đánh giá việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 68 Biểu đồ 3.10 Ý thức chấp hành pháp luật đất nhân dân 71 Biểu đồ 3.11 Việc xử lý hành vi vi phạm đất đai 73 Biểu đồ 3.12 Công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật đất đai 74 Biều đồ 3.13 Năng lực, phẩm chất cán 75 Biểu đồ 3.14 Giải kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 76 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 135 nhất, đơn giản, thuận tiện, chống thất thu thuế; có sách, mức thu hợp lý để ni dưỡng nguồn thu, khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu 4.2.2.5 Giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai; tra, kiểm tra xử lý vi phạm Cần thống quy định việc giải khiếu nại, tố cáo đất đai thực theo pháp luật khiếu nại, tố cáo, tố tụng dân Tranh chấp đất đai khơng có giấy tờ quyền sử dụng đất Tòa án khơng có sở để giải mà phải quan hành giải quyết, phải đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận để đảm bảo sở pháp lý bảo vệ đầy đủ quyền lợi cho người sử dụng đất Các quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội phải thực nghiêm túc quy định pháp luật mà không chuyển đơn thư để tếp tục giải quyết, có trách nhiệm phải trả lời, giải thích cho đương biết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai có án, định giải Tòa án, định giải quan hành có hiệu lực pháp luật Tiếp tục khẳng định chế Nhà nước khơng thừa nhận việc đòi lại đất Nhà nước giao cho người khác sử dụng q trình thực sách, pháp luật đất đai 4.2.2.6 Tăng cường công tác tra, kiểm tra, việc chấp hành pháp luật giải khiếu nại, tố cáo đất đai Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giải khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị đất đai Phát huy phối, kết hợp cấp, ngành, tổ chức đồn thể cơng tác quản lý tổ chức thực hiện, tạo thành hệ thống toàn diện Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 136 phát ngăn chặn sai phạm trình quản lý sử dụng đất Coi trọng công tác hoà giải sở, hạn chế tới mức thấp tranh chấp đất Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 137 đai dẫn đến khiếu kiện kéo dài, tạo điểm nóng nhân dân Duy trì tốt công tác tiếp dân 4.3 Kiến nghị, đề nghị quản lý nhà nước đất đai có ý nghĩa quan trọng quản lý nhà nước đất đai Nhà nước thực tốt quyền sở hữu đất đai, tổ chức, cá nhân sử dụng đất quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng, có hiệu Để làm tốt nội dung trên, cá nhân kiến nghị cấp, ngành cần làm tốt số nội dung sau: - Cần coi trọng công tác tuyên truyền luật đất đai văn hướng dẫn, công khai thông tin đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giúp tổ chức cá nhân hiểu thực - Nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Trên sở trạng, phân tích đánh giá tình hình, định hướng phát triển địa phương để đưa quy hoạch, kế hoạch sát phù hợp với tình hình thực tế Hạn chế tới mức thấp tình trạng quy hoạch treo lẽ quy hoạch treo có ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng đất kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội địa phương - Xây dựng đội ngũ cán địa xã gắn với giáo dục trị tư tưởng, tnh thần thái độ phục vụ nhân dân, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu thi hành công vụ - Kiên xử lý nghiêm hành vi vi phạm luật đất đai lấn chiếm đất, huỷ hoại đất, sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch Nâng cao vai trò, trách nhiệm cán cấp sở quản lý nhà nước đất đai Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 138 - Hoàn thiện thủ tục hành đất đai giúp cho tổ chức, cá nhân thuận lợi việc thực thủ tục đất, tạo điều kiện cho thị trường đất đai phát triển, tạo nguồn thu cho ngân sách Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 98 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 99 KẾT LUẬN Cùng với phát triển xã hội, đất đai ngày có giá trị, đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh Đất đai quản lý tốt, phân bổ, sử dụng hợp lý, mục đích đem lại lợi ích thiết thực cho đời sống kinh tế, xã hội, điều đòi hỏi phải có cơng khai, minh bạch quản lý sử dụng đất đai Do vai trò quản lý nhà nước đất đai có ý nghĩa quan trọng Việc quản lý nhà nước đất đai giúp cho công tác quản lý đất đai thực theo quy định Luật, việc triển khai tổ chức thực quy định đất đai đảm bảo tính khoa học, giá trị đất đai nâng lên, đất sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, phát huy giá trị, góp phần quan trọng xây dựng xã hội ổn định, kinh tế phát triển Qua nghiên cứu, đề tài nêu thực trạng công tác quản lý nhà nước địa bàn huyện Võ Nhai, số hạn chế cơng tác quản lý, từ đề xuất giải pháp phù hợp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý Tuy nhiên đề tài đề cập đến vấn đề bao quát chung, đất đai vấn đề phức tạp, nhạy cảm, đã, nơi phát sinh điểm nóng tranh chấp, khiếu kiện, vụ việc xuất phát chủ yếu từ vấn đề đơn giản, thủ tục hành tuý, song không giải dứt điểm nên trở thành vấn đề phức tạp Để làm tốt công tác quản lý nội dung chi tiết cơng tác quản lý địa bàn huyện cần nghiên cứu, đánh giá đưa giải pháp hoàn thiện Kết nghiên cứu đề tài giúp phần cho Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 100 người làm công tác quản lý nhà nước địa bàn huyện Võ Nhai thực tốt cơng tác quản lý mình, góp phần sử dụng đất mục đích, có hiệu quả./ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên - MT, Thông tư 16/2010/TT-BTNMT ngày 26/8/2010 Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành đinh xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai Chính phủ, Nghị định 37/2005/NĐ-CP ngày 18/03/2005 Quy định thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành Chính phủ, Nghị định 80/20206/NĐ-CP ngày 09/8/2006 việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ mơi trường Chính phủ, Nghị định 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai Chính phủ, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật đất đai Chính phủ, Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Chính phủ, Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ mơi trường Chính phủ, Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Chính phủ, Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 Quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành 10 Chính phủ, Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 Quy định bổ sung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 102 quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai 11 Chính phủ, Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tái sản khác gắn liền với đất 12 Chủ tịch nước, Luật Bảo vệ môi trường 2005 ngày 29/11/2005 13 Chủ tịch nước, Luật Đất đai 2003 ngày 26/11/2003 14 Chủ tịch nước, Luật khoáng sản 1996 ngày 20/03/1996 15 Chủ tịch nước, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật khoáng sản ngày 14/6/2005 16 Chủ tịch nước, Luật xử lý vi phạm hành ngày 20/6/2012 17 TS Nguyễn Khắc Thái Sơn, Giáo trình quản lý nhà nước đất đai Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 103 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Về số vấn đề liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất đai địa bàn huyện Võ Nhai Kính thưa Ơng/Bà! Để có thơng tin đánh giá trạng công tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện, kính mong Ơng/Bà dành thời gian trả lời câu hỏi phiếu điều tra cách đánh dấu “X” vào ô  viết vào dòng trống Những thơng tin Ơng/Bà cung cấp chúng tơi sử dụng vào mục đích nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn hợp tác Ông/Bà! Câu 1: Ông/Bà nhận xét nội dung liên quan đến công tác Quản lý nhà nước đất đai nơi Ông/Bà sinh sống? Rất tốt Tốt T bình Kém Đánh giá chung cơng tác quản lý sử dụng đất đai địa bàn huyện Việc thực quy hoạch kế hoạch sử dụng đất địa phương Việc ban hành văn hướng dẫn quản lý, sử dụng đất đai Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cơng tác bồi thường giải phóng mặt địa phương Ý thức chấp hành pháp luật đất đai nhân dân Việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật đất đai Năng lực cán bộ, công chức làm việc lĩnh vực đất đai Phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức làm việc lĩnh vực đất đai 10 Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai 11 Công tác tra, kiểm tra tình hình sử dụng đất đai 12 Cơng tác đo đạc đồ địa Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Rất 104 Câu Ông/Bà đánh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nơi Ông/Bà sinh sống thời gian qua? Hợp lý  Tương đối hợp lý  Không hợp lý  Rất không hợp lý  Chưa hợp lý  Nếu việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa hợp lý theo Ơng/Bà nguyên nhân đây? Chưa có văn hướng dẫn chi tiết Công tác lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chưa hợp lý Thẩm định quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chưa tốt Xét duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chưa sát với thực tế Kinh phí cho cơng tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khơng đảm bảo Trình độ lực cán bộ, cơng chức hạn chế Chưa có phối hợp quan trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Sự phân cơng q trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhiều bất cập Cơ cấu sử dụng loại đất chưa hợp lý 10 Tính khả thi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa cao 11 Nguyên nhân khác: (xin viết vào dòng trống) Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 105 Câu 3: Ơng/Bà có ý kiến việc triển khai thực quy hoạch, kế hoạch số loại đất sau đây? Rất tốt Tốt T Kém Rất bình Đất nơng nghiệp Đất khu vực nông thôn Đất khu vực đô thị Đất xây dựng khu công nghiệp Đất xây dựng cơng trình giao thơng Đất xây dựng cơng trình thuỷ lợi Câu 4: Ơng/Bà có ý kiến quy trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nay? Hợp lý  Tương đối hợp lý  Không hợp lý  Rất không hợp lý  Chưa hợp lý  - Nếu quy trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất “Chưa hợp lý”, xin Ơng/Bà cho biết sao? (đề nghị ghi cụ thể): Câu Quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nơi Ơng/Bà sinh sống có đưa lấy ý kiến nhân dân khơng? Có  Khơng  Nếu “có”, Ơng/Bà có tham gia ý kiến khơng? Có  Số hóa Trung tâm Học liệu Không  http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 106 Câu Ở nơi Ông/Bà sinh sống, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có quyền cơng bố cơng khai khơng? Có   Khơng Câu Ở nơi Ơng/Bà sinh sống, có tình trạng kế hoạch sử dụng đất công bố không thực theo kế hoạch (còn gọi quy hoạch “treo”) khơng? Có  Khơng  Nếu có theo Ơng/Bà có tình trạng trên? (xin viết vào dòng trống) Câu Ơng/Bà có nhận xét giải kiến nghị, khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai nơi Ông/Bà sinh sống? Rất tốt Không tốt  Tốt  Rất không tốt  Chưa tốt   Nếu “chưa tốt”, xin Ơng/Bà cho biết sao? (xin ghi vào dòng trống) Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 107 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 108 Câu Cuối cùng, xin Ông/Bà cho biết số thông tin thân Tuổi Giới tính Nam  Nữ  Trình độ học vấn: Phổ thơng  Trung cấp, cao đẳng: Đại học: Trên đại học:    Là cán bộ, công chức làm công tác quản lý đất đai:  Nơi ở: Trung tâm xã:  Khu nông thôn: Một lần xin chân thành cảm ơn cộng tác Ơng/Bà! Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... ản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Võ Nhai 87 4.1.2 Định hướng quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Võ Nhai 88 4.1.3 Mục têu quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Võ Nhai. .. SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI 1.1 Cơ sở lý luận quản lý nhà nước đất đai 1.1.1 Khái niệm quản lý, quản lý nhà nước, quản lý nhà nước đất đai 1.1.2 Đất đai. .. pháp quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Võ Nhai 90 4.2.1 Hồn thiện cơng cụ phương pháp quản lý nhà nước đất đai 91 4.2.2 Thực tốt nội dung quản lý nhà nước đất đai địa bàn huyện Võ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện võ nhai tỉnh thái nguyên , Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện võ nhai tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn