Thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố thái nguyên, giai đoạn 2008 2012

174 31 0
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:38

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÝ VĂN HÀO THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, GIAI ĐOẠN 20082012 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Mà SỐ: 60 85 01 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS TRẦN VIẾT KHANH Thái Nguyên, tháng 10 năm 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu Các số liệu kết nghiên cứu luận văn hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Mọi giúp đỡ cho việc thực hoàn thành luận văn cảm ơn Các thơng tin, tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc./ Thái Nguyên, ngày tháng Tác giả Lý Văn Hào năm 2013 ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Nông Lâm thầy giáo PGS.TS Trần Viết Khanh – người hướng dẫn, giúp đỡ tận tình thời gian tơi học tập trường hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Sau Đại học, khoa Tài nguyên Môi trường… giảng dạy, đóng góp ý kiến, tạo điều kiện cho tơi học tập hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn UBND thành phố Thái Ngun, phòng Tài ngun Mơi trường thành phố Thái Nguyên nơi công tác tạo điều kiện cho học tập, nghiên cứu giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu, để hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tới người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp khích lệ, tạo điều kiện tốt cho tơi q trình học tập cơng tác; Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức kinh nghiệm thân hạn chế nên luận văn khơng tránh thiếu sót Vì vậy, kính mong bảo, góp ý q thầy, bạn đọc để luận văn hoàn chỉnh Một lần xin trân trọng cảm ơn! Ngày 20 tháng năm 2013 Tác giả luận văn Lý Văn Hào MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Yêu cầu đề tài nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Cơ sở lý luận 1.1.2 Cơ sở pháp lý 1.2 Tình hình quản lý sử dụng đất nơng nghiệp Thế giới Việt Nam 10 1.2.1 Tình hình quản lý sử dụng đất nơng nghiệp Thế giới 10 1.2.2 Tình hình quản lý sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 14 1.2.3 Tình hình quản lý sử dụng đất nông nghiệp địa bàn thành phố Thái Nguyên 19 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 22 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 22 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 22 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 22 2.3 Nội dung nghiên cứu 22 2.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến biến động trạng sử dụng đất thành phố Thái Nguyê công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn thành phố Thái Nguyên 22 địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 20082012 23 2.3.3 Ảnh hưởng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nơng nghiệp đến hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp 23 2.3.4 Định hướng đề xuất số giải pháp nâng cao đời sống kinh tế cho hộ đất nông nghiệp, tăng cường vai trò quản lý Nhà nước thời gian tới thành phố Thái Nguyên 23 2.4 Phương pháp nghiên cứu 24 2.4.1 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 24 2.4.2 Phương pháp xử lý số liệu 26 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến biến động trạng sử dụng đất thành phố Thái Nguyên 28 3.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên 28 3.1.2 Khái quát kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên 31 3.1.3 Đặc điểm kinh tế - xã hội 33 3.1.4 Đánh giá chung thực trạng phát triển thành phố Thái Nguyên 38 3.2 Thực trạng công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn thành phố Thái Nguyên 40 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất thành phố 40 3.2.2 Thực trạng công tác quản lý đất đai 41 3.2.3 Đánh giá thực trạng quản lý giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất 47 3.3 Thực trạng q trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp người dân chuyển đổi dự án địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 20082012 53 3.3.2 Sự biến động đất nông nghiệp địa bàn thành phố Thái Nguyên 53 3.3.3 Thực trạng trình chuyển mục đích sử dụng đất nơng nghiệp 55 3.4 Ảnh hưởng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nơng nghiệp đến đời sống hộ gia đình, cá nhân địa bàn thành phố 61 3.4.1 Ảnh hưởng chuyển mục đích kinh tế hộ nông dân đất nông nghiệp 61 3.4.2 Đánh giá ảnh hưởng chuyển mục đích SDĐ nơng nghiệp tới đời sống kinh tế - xã hội nông hộ 70 3.4.3 Kế hoạch thời gian tới hộ dân có đất chuyển mục đích để thực dự án 72 3.4.4 Tác động công tác thu hồi đất đến trình phát triển kinh tế xã hội thành phố 73 3.4.5 Đánh giá chung tác động chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp tới sản xuất nông nghiệp địa bàn thành phố Thái Nguyên 75 3.5 Định hướng đề xuất số giải pháp nâng cao đời sống kinh tế cho hộ dất nông nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng, tăng cường vai trò quản lý Nhà nước thời gian tới thành phố Thái Nguyên 78 3.5.1 Định hướng phát triển thành phố Thái Nguyên thời gian tới 78 3.5.2 Một số giải pháp nâng cao đời sống kinh tế cho hộ nông nghiệp 80 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 4.1 Kết luận 92 4.2 Kiến nghị 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT HĐND : Hội đồng nhân dân UBND : Ủy ban nhân dân GPMB : Giải phóng mặt NXB : Nhà xuất GCN : Giấy chứng nhận QSD : Quyền sử dụng TBCN : Tư chủ nghĩa QLNN : Quản lý Nhà nước SHTN : Sở hữu tư nhân SHNN : Sở hữu Nhà nước SDĐ : Sử dụng đất BĐS : Bất động sản XHCN : Xã hội chủ nghĩa ĐTH : Đơ thị hóa TP HCM : thành phố Hồ Chí Minh CNH – HĐH : Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa NN PTNT : Nơng nghiệp phát triển nông thôn ĐB SCL : Đồng sông Cửu Long TP : Thành phố CN – TTCN : Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp SXKD : Sản xuất kinh doanh SXNN : Sản xuất nông nghiệp CMĐ : Chuyển mục đích KT-XH : Kinh tế - xã hội QH : Quy hoạch NTTS : Nuôi trồng thủy sản vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Phân loại địa hình theo cấp độ dốc thành phố Thái Nguyên 30 Bảng 3.2 Diện tích, dân số theo đơn vị hành địa bàn thành phố Thái Nguyên, năm 2012 32 Bảng 3.3 Kết thực số tiêu phát triển kinh tế xã hội Giai đoạn 2008 - 2012 33 Bảng 3.4 Chuyển dịch cấu kinh tế theo khu vực thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 20082012 .34 Bảng 3.5 Dân số trung bình phân theo giới tính theo thành thị, nông thôn (Bao gồm lực lượng vũ trang) 36 Bảng 3.6 Cơ cấu trạng sử dụng đất TP Thái Nguyên, năm 2012 Bảng 3.7 Kết thực kế hoạch sử dụng đất năm 2008, 2009 2010 43 Bảng 3.8 Tổng hợp kết giao đất, cho thuê đất địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2008 - 2012 49 Bảng 3.9 Kết công tác thu hồi đất địa bàn thành phố Thái Nguyên (Giai đoạn 2008 - 2012) .50 Bảng 3.10 Tổng hợp công tác thu hồi đất nông nghiệp theo đơn vị hành địa bàn thành phố Thái Nguyên .51 Bảng 3.11 Tình hình biến động đất đai thành phố Thái Nguyên Giai đoạn 20082012 53 Bảng 3.12 Kết thực chuyển mục đích đất nông nghiệp địa bàn thành phố Thái nguyên, giai đoạn 2008-2012 56 Bảng 3.13 Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân TP Thái Nguyên, giai đoạn 2008 - Quy trình thu hồi đất cần phải rà sốt để loại bớt cơng đoạn rườm rà ban hành thống phạm vi toàn tỉnh để tổ chức thực tránh việc áp dụng tuỳ tiện, vội vàng dẫn đến khiếu kiện Quy trình nên theo hướng gọn nhẹ, linh hoạt, thống vào mối tổ chức thực Bởi lẽ theo cách làm nay, chưa có quy trình thống nên đơn vị áp dụng theo cách, từ nhiều đầu mối nên dẫn đến khó thực Cuối cùng, cần có vào sâu rộng quan ban, ngành đoàn thể hệ thống trị Nhà nước Có công tác bồi thường GPMB đạt hiệu tích cực Tích cực giải đơn thư khiếu nại tố cáo nhân dân bồi thường giải phóng mặt cơng tác thu hồi đất Chỉ có vậy, người dân tin tưởng vào quan Nhà nước từ tích cực phối hợp với Nhà nước, ủng hộ Nhà nước cơng tác thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực dự án * Giải pháp bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho người dân Cần nâng cao nhận thức pháp luật quan hệ quản lý sử dụng đất: Có thực tế nhận thức pháp luật ý thức chấp hành pháp luật nói chung có pháp Luật Đất đai đại đa số dân cư nước ta thấp Vì vậy, giải pháp nhận thức giải pháp vơ quan trọng Nhà nước cần có biện pháp tuyên truyền sâu rộng Luật Đất đai luật có liên quan đến điều chỉnh quan hệ đất đai xã hội, để người sử dụng đất nhận thức đắn quyền nghĩa vụ họ người sử dụng đất cần nhận thức đắn đất đai tài sản vô giá quốc gia, đặc biệt đất nông nghiệp * Giải pháp ô nhiễm môi trường + Cần nâng cao nhận thức cho người dân việc bảo vệ môi trường sống Đồng thời quyền thị xã cần nâng cấp làm hệ thống cống xây dựng nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp, đô thị người dân địa bàn + Đẩy mạnh việc xây dựng thực quy ước, cam kết bảo vệ môi trường xử lý nghiêm trường hợp vi phạm * Giải pháp ổn định đất nông nghiệp, đất lúa Để đảm bảo giữ vững an ninh lương thực lâu dài cần nghiên cứu, thực hệ thống nhóm giải pháp tích cực, đồng từ sản xuất đến quản lý thị trường Trong nhóm giải pháp đó, trước hết quan trọng cần tập trung phát triển sản xuất lương thực theo hướng ổn định diện tích thâm canh tăng xuất lương thực (lúa, ngô) Các giải pháp chủ yếu là: Hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp theo hướng đất nào, Quy hoạch sử dụng đất gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội Trên sở bổ sung, điều chỉnh quy hoạch chuyển đổi cấu trồng, vùng đất phù hợp với phương châm ổn định đất trồng lúa lâu dài, khắc phục tình trạng chuyển đổi, san nhượng tự phát Đổi phương thức quản lý đất nơng nghiệp, quản lý chặt, bảo vệ tồn đất lúa có Nghiêm cấm việc chuyển đất vụ lúa ăn sang mục đích khác ngồi quy hoạch Nhà nước Để thực giải pháp này, đề nghị bổ sung vào Luật đất đai số quy định nghiêm ngặt quản lý bảo đất lúa, coi đất lúa tài sản quốc gia, không xâm phạm Cùng với Luật, ngành Tài nguyên Môi trường cần đổi phương thức quản lý đất nơng nghiệp nói chung, đất trồng lúa nói riêng theo hình thức thích hợp Hướng lâu dài chuyển từ phương pháp quản lý đất đai hành sang quản lý thị trường đất đai Việc cấp phép cho dự án đầu tư, xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất lúa sang loại đất khác thiết phải theo quy hoạch thống Nhà nước đền bù theo giá thị trường, có tham gia hộ nông dân [4] Đổi sách tài đất đai theo hướng thu hẹp khoảng cách giá đất nông nghiệp đất phi nơng nghiệp q trình cơng nghiệp hóa thị hóa Q trình thu hồi đất nơng nghiệp hộ nông dân để xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dịch vụ cao cấp, đô thị hóa, xây dựng kết cấu hạ tầng cần thự theo cách thức: Xóa bỏ chế giá, thực giá đất thu hồi đền bù theo giá thị trường Giải pháp khắc phục nhược điểm doanh nghiệp nhận đất nông nghiệp đền bù theo giá nhà nước thấp biến thành đất phi nông nghiệp, kinh doanh bất động sản, họ mua bán lại, bán cho người tiêu dùng, có hộ nơng dân bị thu hồi đất với giá cao gấp hàng trăm lần, gây thiệt thòi cho nơng dân đất Giá đất nông nghiệp thấp nguyên nhân dẫn đến tình trạng tỷ lệ lấp đầy khu cơng nghiệp, khu vui chơi giải trí q thấp quy hoạch treo nhiều Cách thức giải theo hướng: Giá đất đai theo giá thị trường, nông dân có quyền tham gia thương thảo giá đất nơng nghiệp thu hồi; cho th đất nơng dân có quyền hưởng tỷ lệ từ tiền thuê đất hàng năm Thực sách tài cần thiết để bảo vệ môi trường sinh thái đất đai, nguồn nước, hệ sinh thái trồng, vật ni, bảo vệ độ phì đất nơng nghiệp, đất lúa có Khuyến khích tăng vụ lúa, ngơ lương thực có hạt khác biện pháp kinh tế, tài khoa học kỹ thuật thích hợp Thâm canh lương thực Giải pháp kỹ thuật đầu tư chiều sâu, ứng dụng rộng rãi tiến khoa học, công nghệ, công nghệ sinh học vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi để tăng suất đôi với tăng chất lượng sản phẩm, giảm chi phí trung gian, tăng sức cạnh tranh thị trường Để thực giải pháp đây, thiết phải tăng cường lãnh đạo Đảng, vai trò quản lý Nhà nước cấp đất đai Vai trò thể chủ yếu mặt: Hồn thiện quy hoạch sử dụng đất nơng nghiệp gắn với quy hoạch đất đai nói chung phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn cơng nghiệp hóa hội nhập Bổ sung, sửa đổi Luật đất đai sách kinh tế tài chính, liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền chuyển nhượng, quyền giá chuyển nhượng cho thuê đất nông nghiệp Nhà nước hộ nông dân, trách nhiệm doanh nghiệp thuê mướn sử dụng, đền bù đất nông nghiệp, đất lúa Tăng cường vai trò lãnh đạo, trình độ quản lý kinh tế cán bộ, cơng chức tổ chức Đảng máy quyền cấp Chống đầu cơ, buôn bán đất nông nghiệp, đất lúa với hình thức mức độ 3.5.2.3 Giải pháp cho hộ nông dân Tăng cường, tập trung đầu tư phát triển trồng, vật ni có giá trị kinh tế cao Tăng cường ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng suất lao động, nâng cao chất lượng nơng sản phẩm Trong q trình đầu tư sản xuất hộ phải xác định phương án sản xuất kinh doanh, tính tốn sơ khoản chi phí đầu tư để xác định lượng vốn cần đầu tư, từ xác định vốn vay cho phù hợp Tích cực học hỏi kinh nghiệm cán nông dân sản xuất giỏi 92 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Thực trạng trình chuyển đổi mục đích SDĐ nơng nghiệp thành phố Thái Nguyên từ năm 2008 - 2012 thể rõ số điều đáng lưu ý sau: - Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao theo xu hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp cho thấy xu hướng thành phố phát triển CNH HĐH rõ rệt Đồng thời phản ánh quan hệ đất đai theo quy luật phát triển đô thị giảm dần diện tích đất nơng nghiệp - Thu nhập đa số hộ nông dân bị thu hồi đất CMĐ sử dụng đất tương đối ổn định bị ảnh hưởng Đồng thời nhiều hộ nhận khoản lớn tiền bồi thường tiền bán đất Đa số hộ sử dụng để xây dựng tu sửa lại nhà cửa Vì sở hạ tầng người dân khang trang, kiên cố Một số hộ mạnh dạn chuyển đổi nghề nghiệp nâng thu nhập hộ tăng dần Tuy nhiên, số hộ gặp khó khăn bị đất chuyển mục đích chưa có dự tính khả quan cho tương lai - Về vấn đề sức khỏe: Khi đời sống nâng cao, người dân có ý thức chăm lo cho sức khoẻ thân nhiều - Về vấn đề mơi trường: Các cơng trình lớn liên tục xây dựng địa bàn thành phố ngày gây ô nhiễm môi trường nước môi trường khơng khí Qua q trình phân tích đánh giá mức độ nguyên nhân biến động loại đất nói chung đất nơng nghiệp nói riêng Làm sở cho việc dự báo lập kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp tương lai Góp phần sử dụng bảo vệ quỹ đất nông nghiệp thành phố 4.2 Kiến nghị Để nâng cao đời sống kinh tế hộ nông dân phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn thành phố Thái Nguyên, có số kiến nghị sau: 93 93 + Cần xem lại quy định trường hợp cho phép tổ chức kinh tế thỏa thuận để nhận chuyển nhượng, thuê đất, góp vốn quyền sử dụng đất theo Khoản 2, Điều 40 Luật Đất đai năm 2003 Điều 40 Nghị định 84/2007/NĐ-CP + Cần quy định trình tự, thủ tục văn Chính phủ bồi thường hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất + Thành phố cần thường xuyên đạo, bước cụ thể hoá sách hỗ trợ kinh tế hộ nơng dân Đồng thời trình thực quy hoạch cần tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung sách cho phù hợp với tình hình kinh tế vùng + Đối với ngành quản lý Tài nguyên & Môi trường: Cần phải tăng cường cơng tác hồn thiện quy trình thu hồi đất, quy trình bồi thường giải phóng mặt cơng tác đo đạc đồ nhằm hồn thiện cách tối ưu cho công tác triển khai thực dự án địa bàn + Đối với hộ nông dân: Các hộ cần mạnh dạn học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn đầu tư sản xuất nhằm nâng cao đời sống sau chuyển đổi mục đích sử dụng đất 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 Chính Phủ, Về việc đền bù thiệt hại Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Nghị định số 181/2004/NĐ-CP Ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính Phủ, Về bồi thường thiệt hại tái định cư Nhà nước thu hồi đất Nghị định Chính phủ số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 thu tiền sử dụng đất Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính Phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 Chính phủ phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất Nguyễn Đình Bồng (2005), Đổi hệ thống quản lý đất đai để hình thành phát triển thị trường bất động sản Việt Nam, ĐTCNN - 2005 Quyết định số 2044/2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005 UBND thành phố Thái Nguyên V/v Ban hành quy định thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất theo Nghị định số 97/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính Phủ 10.Quyết định số 326/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng năm 2006 UBND tỉnh Thái Nguyên việc ban hành quy trình thu hồi đất, quản lý quỹ đất thu hồi, trình tự thủ tục xin giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSD đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên 11.Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định Chính phủ thi hành Luật Đất đai 12.UBND thành phố Thái Nguyên (2006), "Báo cáo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 26 phường, xã TPTN giai đoạn 2006 - 2010 định hướng đến năm 2020" 13 UBND thành phố Thái Nguyên (2007), Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Thái Nguyên đến 2020 14 UBND thành phố Thái Nguyên (2007), Các tài liệu định hướng chiến lược phát triển KT-XH Thái Nguyên năm 2000 - 2020 95 15.Quyết định số 867/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng năm 2007 UBND tỉnh Thái Nguyên V/v ban hành quy định thu hồi đất, quản lý quỹ đất thu hồi; trình tự, thủ tục xin giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên 16.Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 Chính phủ quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi giải khiếu nại đất đai 17.Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Giáo trình quản lý nhà nước đất đai, Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun 18.Vũ Đình Chun (2008),”Đơ thị hóa - nhân tố tác động mạnh tới quản lý, sử dụng đất đai nước ta thời kỳ đổi mới”, Tài nguyên Môi trường,(4), 48-49-50-53 19.Nguyễn Sinh Cúc (2008), “Ổn định đất nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia”, Tài nguyên Môi trường, (7), 14-15-16 20.Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2009 Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 21.Vũ Trọng Hồng (2009), “Chuyển đổi cấu đất nông nghiệp, tốn có nhiều cách giải” Tài ngun Môi trường, (14), 3-4-5 22.Đỗ Thị Lan, (2009), “Ảnh hưởng thị hóa đến biến động trạng sử dụng đất kinh tế hộ nông dân đất nông nghiệp địa bàn thành phố Thái Nguyên”, báo cáo kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Mã số B2007-TN03-03, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 23.Nguyễn Thị Dung (2010), “ Tác động chế sách pháp luật đất đai đến thị trường bất động sản”, (15), 12-13-14-15 24.Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2010 UBND tỉnh Thái Nguyên việc ban hành quy định thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên 25.Minh Quang (2010), “Thực trạng quản lý, sử dụng đất lúa nước ta”, Tài nguyên Môi trường,(19), 19-20-21 26 UBND thành phố Thái Nguyên (2010), Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011 – 2015) TP Thái Nguyên 27.Lê Quang Tiến (2010), “Thực trạng giải pháp công tác thu hồi đất nông nghiệp thành phố Thái Nguyên”, báo cáo kết đề tài thạc sĩ, Mã số 60 62 16, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 28 UBND thành phố Thái Nguyên (2011), Niên giám thống kê 2012 96 29.HĐND thành phố Thái Nguyên - Nghị năm 2011, 2012 30 Hoàng Thị Mai (2011), “Chuyển đổi mục đích sử dụng đất nơng nghiệp ảnh hưởng việc chuyển đổi đến hộ gia đình địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2006 - 2010”, báo cáo kết đề tài thạc sĩ, Mã số 60 62 16, Trường Đại học Nông Lâm Thái Ngun 31.Phòng Tài ngun Mơi trường TPTN (2012), Báo cáo hàng năm tnh hình biến động đất đai (2008 – 2012, Báo cáo tổng kết công tác Tài ngun Mơi trường năm 2012) 32.Phòng Tài ngun Môi trường TPTN (2012), Kết giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (2008 - 2012) 33 Phòng Tài ngun Mơi trường thành phố Thái Ngun (2012), Kiểm kê diện tích đất nơng nghiệp (2008 - 2012) 34 UBND thành phố Thái Nguyên (2012), Báo cáo kết thực công tác thống kê, kiểm kê đất đai (2008 - 2012) II Tiếng Anh Rost R.O and H.G colling (1993), Land Valuation and Compensation in Australia, Australian institute of Valuers and Economists III Website 1.http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Dat-nong-nghiep-bi-thu-hep-Moi-lo-vean- ninh-luong-thuc/19861 2.http://tailieu.vn/khoa-luan-tot-nghiep-danh-gia-hieu-qua-su-dung-datnong- nghiep-va-de-xuat-huong-su-dung-dat-hieu-qu.212789.html htp://www.tin247.com/bao_ve_nghiem_ngat_dat_nong_nghiep-316171.html 4.http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/136018/Quy-hoach-su-dung-datnong- nghiep - con-nhieu-bat-cap.html i ... tài: Thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2008 - 2012 Mục têu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nơng nghiệp. .. mục đích đất nơng nghiệp địa bàn thành phố Thái nguyên, giai đoạn 2008- 2012 56 Bảng 3.13 Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân TP Thái Nguyên, giai đoạn 2008. .. lý Nhà nước đất đai địa bàn thành phố Thái Nguyên 22 địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2008 – 2012 23 2.3.3 Ảnh hưởng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nơng nghiệp đến hộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố thái nguyên, giai đoạn 2008 2012 , Thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố thái nguyên, giai đoạn 2008 2012

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn