Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm đến khả năng kéo dài tuổi khai thác của cỏ voi tại bá vân thái nguyên

146 38 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:38

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết nghiên cứu luận án hoàn toàn trung thực chưa công bố, sử dụng để bảo vệ học vị Các thông tin, tài liệu trích dẫn luận án ghi rõ nguồn gốc i Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ năm 2014 Tác giả Phạm Thị Tuyết Mai i Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Hoàn thành luận văn này, ngồi nỗ lực thân, tơi ln nhận giúp đỡ quý báu, bảo tận tình thầy hướng dẫn PGS.TS Hồng Chung suốt qúa trình thực luận án Nhân dịp hồn thành luận án tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc thầy hướng dẫn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành quan tâm giúp đỡ thầy PGS.TS Lê Ngọc Cơng tồn thể thầy giáo, cán bộ, nhân viên khoa Sinh - KTNN, khoa sau đại học - Đại học sư phạm Thái Nguyên giúp đỡ tơi q trình thực đề tài nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cán viên chức đơn vị: Trung tâm Trung tâm Nghiên cứu Phát triển chăn nuôi miền núi tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ nhiệt tình cho tơi trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp, người thân tạo điều kiện, động viên tơi q trình thực đề tài hồn thành luận văn Trong q trình thực luận văn hạn chế thời gian, kinh phí trình độ chun mơn nên khơng tránh khỏi sai sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp q báu thầy giáo, nhà khoa học bạn bè Tôi xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, 15 tháng năm 2014 Tác giả Phạm Thị Tuyết Mai ii Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ vi MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đặc tính cỏ hòa thảo 1.1.1 Đặc tính sinh thái 1.1.2 Đặc tính sinh vật học 1.1.3 Đặc tính sinh lý 1.1.4 Đặc tính sinh trưởng 1.1.5 Sức sống cỏ hòa thảo 11 1.1.6 Sản lượng chất xanh 12 1.1.7 Giá trị kinh tế cỏ hòa thảo 13 1.2 Lý phải trồng thức ăn cho chăn ni hệ thống nơng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ nghiệp bền vững nông hộ 14 1.3 Đặc điểm giống cỏ làm thí nghiệm - cỏ voi (Pennisetum purpureum) 15 1.3.1 Nguồn gốc 15 1.3.2 Đặc điểm sinh vật học 15 1.3.3 Đặc tính sinh thái học 15 1.3.4 Tính sản xuất 16 1.3.5 Sử dụng 17 1.4 Tình hình nghiên cứu nước 18 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.4.1 Tình hình nghiên cứu thức ăn chăn nuôi giới 18 1.4.1.1 Tình hình phát triển thức ăn nước giới 18 1.4.1.2 Tình hình nghiên cứu thức ăn gia súc giới 20 1.4.2 Tình hình nghiên cứu thức ăn Việt Nam 21 1.4.2.1 Tình hình phát triển thức ăn cho gia súc nước ta 21 1.4.2.2 Những kết nghiên cứu thức ăn chăn nuôi 23 Chương 2: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN - Xà HỘI VÙNG NGHIÊN CỨU 29 2.1 Một vài nét điều kiện tự nhiên vùng nghiên cứu 29 2.1.1 Vị trí địa lý, danh giới 29 2.1.2 Điều kiện khí hậu 29 2.1.3 Điều kiện địa hình, đất đai, giao thông, thuỷ lợi 30 2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 31 Chương 3: , NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu 32 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 32 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 32 3.1.3 Thời gian nghiên cứu 32 3.2 Nội dung nghiên cứu 32 3.3 Phương pháp nghiên cứu 32 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu thiên nhiên 32 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu phòng thí nghiệm 38 3.3.3 Phương pháp xử lý phân tích mẫu 39 3.3.4 Phương pháp tính tốn xử lý số liệu 39 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 4.1 Đặc điểm khí hậu đất khu vực thí nghiệm 39 4.1.1 Đặc điểm khí hậu 39 4.1.2 Đặc điểm đất đai 41 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4.2 Nghiên cứu ảnh hưởng nước đến khả sinh trưởng, tái sinh cỏ voi 44 4.2.1 Tốc độ sinh trưởng giống cỏ nghiên cứu 45 4.2.2 Khả đẻ nhánh giống cỏ nghiên cứu 46 4.2.3 Tốc độ tái sinh giống cỏ nghiên cứu 47 4.2.4 Chiều cao thảm cỏ lứa cắt 48 4.2.5 Theo dõi số chết ô 49 4.3 Năng suất giống cỏ nghiên cứu 50 4.3.1 Năng suất cấu trúc suất phần mặt đất 50 4.3.1.1 Năng suất chất xanh 50 4.3.1.2 Năng suất vật chất khô 52 4.3.1.3 Cấu trúc suất phần mặt đất giống cỏ nghiên cứu 54 4.3.2 Năng suất phần mặt đất 57 60 64 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 Kết luận 66 Kiến nghị 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CIAT : Center of Internatonal Tropical Agriculture CP : Protein thô CS : Cộng KL : Khối lượng NS : Năng suất NSCX : Năng suất chất xanh SL : Sản lượng TB : Trung bình TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TS : Tổng số VCK : Vật chất khô ĐC Đối chứng TN nghiệm DTL : : : Thí Diện tích Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Ảnh hưởng tuổi thu cắt đến suất (tấn/ha) tỷ lệ chất khô (%) cỏ voi 16 Bảng 1.2 Năng suất cỏ voi thay đổi theo tuổi thu hoạch 16 Bảng 1.3 Năng suất cỏ voi thay đổi theo mùa 17 Bảng 1.4 Thành phần hóa học giá trị dinh dưỡng 17 Bảng 1.5 Năng suất giống cỏ hòa thảo (tấn/ha/năm) 23 Bảng 4.1 Điều kiện khí hậu vùng nghiên cứu thời gian thí nghiệm 40 Bảng 4.2 Thành phần hóa học đất thí nghiệm 42 Bảng 4.3 Lượng nước 100g đất tát ngập nước đất ô TN 43 Bảng 4.4 Tốc độ sinh trưởng cỏ theo giai đoạn (cm/ngày đêm) 46 Bảng 4.5 ) 47 Bảng 4.6 Khả tái sinh cỏ sau lứa cắt (cm/ngày đêm) 48 Bảng 4.7 Chiều cao thảm cỏ lứa cắt (cm) 48 Bảng 4.8 Năng suất chất xanh cỏ voi (kg/m /lứa) 50 Bảng 4.9 Năng suất VCK cỏ nghiên cứu (kg/m ) 52 Bảng 4.10 Tỷ lệ % suất vật chất khô/ suất chất xanh cỏ voi 54 Bảng 4.11 Tỷ lệ thân cỏ voi qua lứa cắt 55 2 Bảng 4.12 Diện tích bề mặt cỏ voi (m /m đất/lứa) 56 Bảng 4.13 Năng suất phần mặt đất cỏ voi 57 (kg/m ) 60 4.15 D 63 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ngày sau tăng trưởng nhanh, vào khoảng 50 ngày sau cắt tốc độ tăng trưởng chậm lại nên cần phải cắt (khoảng 70 ngày mùa đông) KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Sau thời gian làm thí nghiệm theo dõi tác động nước đến tốc độ sinh trưởng, khả tai sinh suất giống cỏ voi bước sang năm thứ chu kì khai thác rút số kết luận: Khi cung cấp đủ nước tốc độ sinh trưởng, tái sinh, khả đẻ nhánh cỏ hẳn so với ô không tưới nước Chiều cao thảm tưới nước tăng 1,12 lần so với cỏ không tưới nước Năng suất chất xanh giống cỏ tăng lên đáng kể so với ô không tưới nước Cụ thể suất cỏ ô không tưới nước đạt 3,45 2 kg/m /lứa thí nghiệm suất lên tới 7,67 kg/m /lứa tăng gấp 2,22 lần tăng suất cấu trúc suất (tỷ lệ thân/lá) c thân Đặc biệt đáp ứng đủ độ ẩm cần thiết (70 - 80 %) 41,42 1/3 (70 Kiến nghị - Tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng nước đến suất chất lượng giống cỏ năm tếp theo để - Tiếp tục nghiên cứu 66 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO Đoàn Ẩn, Võ Văn Trị (1976), Gây giống sử dụng số giống cỏ suất cao, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 19-39 Võ Văn Chi, Dương Đức Tiến (1976), Phân loại thực vật, NXB nông nghiệp, Hà Nội Đinh Văn Cải, De Boever, Phùng Thị Lâm Dung (2004), “Thành phần hóa học giá trị dinh dưỡng số loại thức ăn cho trâu bò khu vực thành phố Hồ Chí Minh”, Báo cáo khoa học chăn nuôi thú y, NXB Nông Nghiệp Nguyễn Huy Chiến, Bùi Quang Tuấn, Dương Thị Huyền, Bùi Thị Bích (2011), “Năng suất, chất lượng số giống cỏ trồng vụ đông - xuân Hà Nội Bắc Ninh”, Tạp trí khoa học phát triển 2011, Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội, Tập 9, số 1, tr 84 - 89 Hoàng Chung (2004), Đồng cỏ vùng núi phía Bắc Việt Nam, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Hoàng Chung (2006), Tập giảng đồng cỏ học, tài liệu nội trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thái Đinh Dũng, Đặng Đinh Liệu (1979), Đồng cỏ nhiệt đới, NXB Hà Nội Từ Quang Hiển, Nguyễn Khánh Quắc (1995), Các yếu tố tác động đến đồng cỏ, Giáo trình đồng cỏ thức ăn gia súc, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 13-16 Nguyễn Ngọc Hà, Lê Hòa Bình, Bùi Xn An, Ngơ Văn Mậu (1985), "Kết nghiên cứu tập đoàn cỏ nhập nội", Tạp chí KHKT nơng nghiệp, tr 345352 10 Nguyễn Ngọc Hà, Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Mùi (1995), ”Đánh giá thức ăn gia súc vùng sinh thái”, Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học 1969 - 1995, Viện chăn nuôi quốc gia, tr 135-322 67 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 11 Điền Văn Hưng (1974), Cây thức ăn gia súc miền Bắc Việt Nam, NXB 68 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Nông thôn, In lần thứ 12 Từ Quang Hiển, Nguyễn Khánh Quắc, Trần Trang Nhung (2002), Đồng cỏ thức ăn gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 13 Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Thế Hùng (1999), Giáo trình đất, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội, tr 90-108 14 Nguyễn Đăng Khôi, Dương Hữu Thời (1981), Nghiên cứu thức ăn gia súc Việt Nam, Nxb Khoa học & Kt, tập 2, tr 6-12 15 Từ Trung Kiên, (2010), “Nghiên cứu suất, chất lượng hiệu sử dụng số cỏ hòa thảo nhập nội chăn ni bò thịt”, Luận án tiến sĩ nơng nghiệp 16 Nguyễn Văn Lợi , Nguyễn Văn Quang, Đặng Đình Hanh (2006), “Ảnh hưởng mức phân bón đến suất chất xanh khả nhân giống cỏ Brachiaria decumben Brizantha Sông Công - Thái Nguyên”, Báo cáo khoa học 2010, Viện Chăn nuôi Quốc gia, tr.175-182 17 Nguyễn Thị Mùi (2003) “Thực trạng ngành trồng cỏ phương hướng trồng xen canh, thâm canh tăng suất giống cỏ trồng hộ gia đình ni bò sữa”, Thơng tin Khoa học kỹ thuật, số - 2003 18 Lê Đức Ngoan (2006), Thức ăn cho gia súc nhai lại nông hộ miền trung, NXB Nông Nghiệp 19 Quang Ngọ, Sinh Tùng, (1976), Tập đoàn thức ăn gia súc Miền núi trung du Miền Bắc Việt Nam, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, tr 42 - 61 20 Nguyễn Văn Quang (2002), Đánh giá khả sản xuất nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất số giống cỏ hoà thảo nhập nội làm thức ăn cho gia súc Vân, Thái Nguyên, Luận văn Thạc sĩ khoa học Nông nghiệp 21 Nguyễn Thiện, (2005), Trồng cỏ ni bò sữa, NXB Nơng Nghiệp, Hà Nội 68 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 22 Vũ Kim Thoa, Khổng Văn Đĩnh (2001), “Khả sinh trưởng phát triển cỏ sả Panicum maximum Cv TD58 vùng đất xám Bình 69 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Dương”, Báo cáo khoa học phần thức ăn dinh dưỡng vật ni, trình bày hội đồng khoa học NN&PTNT, 10-12 tháng 4/2001, tr 79-91 23 Trịnh Văn Thịnh, Hoàng Phương, Nguyễn An Tường, Borget M; Boudet; coopeptp (1974), Đồng cỏ thức ăn gia súc nhiệt đới, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội, tr 55 - 77 24 Bùi Quang Tuấn (2005), "Ảnh hưởng tuổi thu hoạch đến suất chất lượng thức ăn cỏ voi (Pennisetum purpureum), cỏ ghi nê (Panicum maximum) trồng Ðan Phượng, Hà Tây", Tạp chí khoa học kỹ thuật nơng nghiệp, số 3/2005, tr.202 -206 25 Thông tn Khoa học chăn nuôi số 4, 1998, tr.12 26 Thông tn Khoa học chăn nuôi số 3, 1999, tr 14 27 Tiêu chuẩn Việt Nam 4326: 2001 (ISO 6496 : 1999); 4328 : 2001 (ISO 4327 : 1993); 4331 : 2001 (ISO 6429 : 1999) 28 Đào Thanh Vân, Ngơ Xn Bình, (2003), Giáo trình ăn quả, NXB nơng nghiệp Hà Nội, tr39 29 Xi-Nen-Si-Cốp V.V (1963), Khí tượng nơng nghiệp đại cương, người dịch: Lê Quang Huỳnh, Nha khí tượng, tr 50-173 30 Cooper J P, N M Taition (1968), Nhu cầu ánh sáng nhiệt độ để sinh trưởng cỏ thức ăn gia súc nhiệt đới, Đồng cỏ thức ăn gia súc nhiệt đới tập II, Nxb Khoa học kỹ thuật 1974, tr 86-112 31 Sochadji (1994), Phát triển chăn nuôi Indonexia, Hội nghị lần thứ 3, Chương trình Giống cỏ Đơng Nam Á 32 Vụ Tun Giáo (1975), Giáo trình thổ nhưỡng, Nxb Nơng thơn, tr 207208 33 Báo lao động(2005), số 59, “Tìm cỏ tốt cho nghề ni bò” 34 Nguyễn Đức Q, Nguyễn Văn Dũng (2006), Độ ẩm đất tưới nước hợp lý cho trồng, NXB Lao động xã hội, tr 7-9 35 Phan Thị Phần, Lê Hòa Bình, Lê Văn Chung, Dương Quốc Dũng, Hồng 69 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Thị Lãng, Lê Văn Ngọc (1999) “Tính sản xuất số biện pháp kĩ 70 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ thuật tính suất chất xanh hạt cỏ Ghinê TD58”, Báo cáo khoa học trình bày hội đồng khoa học NN&PT nông thôn, 28 - 30 tháng 6/1999, tr 336-346 36 Bogdan A V (1977), Tropical pasture and fodder plants, (grasses and legumes) Longman London and New York, pp 318-428 37 Bennett H W (1973), Johnsongrass, dallisgrass, and other grasses for the humid south, In Forages, Iowa State Univ, Press, Ames, IA, 3d ed., pp 333- 343 38 Bennett H W (1973), Johnsongrass, dallis grass and other grasses for the humid south In Heath, M E Metcalfe, D S & Barnes, D L, eds, Forages, the sccience of grassland agriculture, Ames (Iowa), USA, Iowa state Univ, Press, pp 134 39 CIAT (1978), Beef program 1978, Rept cali, Colombia, Centro International de Agricultura tropical 40 CIAT, (2001) Annual Report 2001 Project IP-5 Tropical gasses and Legumes: Optimizing genetic diversity for multipurpose use P 110-112 41 David W., Pratt U C., Farm Advior C E (1993), Principles of controlled grazing, Liverstock & range report no 932 spring 42 Davies J G., (1970), Pasture development in the sub - tropics, with special reference to Taiwan, Trop - Grassl, pp 4-16 43 Dost Muhammad, (2000) Country Pasture/Forage Resoure Profiles Philipine 44 Evans T R (1967), Preliminary evaluaton of grasses and legumes for the northern Wallum of southeast Queensland, Trop Grassl., (1), pp 143-153 45 Hanson A A (1972), Grass varieties in the United States, USDA Agr Handbook 170, rev 70 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 46 Hare M D., Wongpichet K., Tatsapong P., Narksombat S., and Saengkham 71 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ M (1999), Method of seed harvest, closing date and height of closing cut affect seed yeild and seed yield components in Paspalum atratum, Tropical Grasslands, (33), pp 82-90 47.Kalmbcher R S., Brown W F., Colvin D L., Dunavin L S., Kretschmer A E Jr, Martn F G., Mullahey J J., and Rechcigl J E (1997), „Suerte‟ atra paspalum atratum Its management and utilizaton, University of Florida, Agricultural Experimental Staton, Circular S-397 48 Khai H M., Ha N N., Binh L H (1995), Evaluation of introduced tropical legumes and grasses in Northern and Central of Vietnam, Enhancing sustainable livestock crop systems, Proc, pp 89-95 49 McWilliam (1978), Response of pasture plant to temperature, In Wision, J.R (Editor) Plant relaton in pasture, CSIRO, Melbourne, pp 17-34 50 Partridge I J (1979), Evaluation of herbage species for hill land in the drier zones of Viti Levu, Fiji Trop Grassl., (13), pp 135-148 51 Smith D (1970), Influence of cool and warm temperatures and temperature reversal at inflorescience emergence on yield and chemical composition of timothy and bromegrass at anthesis, Proc 11th Intl Grassl Congr., pp 510-514 52 Rao M (2001), Adaption to abiotic stress Interancional de agricultura tropical 53 Roberts O T (1970), A review of pasture species in Fiji J Grasses Trop Grassland, (4), pp 129-137 54 Roberts O T (1970), Pasture improvement and research in Fiji, South Pacific Bull., (20), pp 35-37 55 Phaikaew.C, Intarit.S, Tudsri.S, Tsuzuki.E, Numaguchi.H and Ishii.Y, (2002), Effect of soil fertility and fertiliser nitrogen rate on seed yeild and seed 72 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ quality of Paspalum atratum.cv in Thailand, Tropical Grasslands, Volume 35, pp 138-149 73 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC ... tài: Nghiên cứu ảnh hưởng độ ẩm đến khả kéo dài tuổi khai thác cỏ voi Bá Vân - Thái Nguyên Mục têu nghiên cứu Nghiên cứu làm sáng tỏ vai trò độ ẩm đất giới hạn xác định ảnh hưởng tác động đến. .. phát triển cỏ voi năm cuối chu kỳ khai thác Từ có biện pháp chăm sóc, tưới tiêu hợp lý để kéo dài tuổi khai thác cỏ voi Bá Vân - Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/... học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4.2 Nghiên cứu ảnh hưởng nước đến khả sinh trưởng, tái sinh cỏ voi 44 4.2.1 Tốc độ sinh trưởng giống cỏ nghiên cứu 45 4.2.2 Khả đẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm đến khả năng kéo dài tuổi khai thác của cỏ voi tại bá vân thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm đến khả năng kéo dài tuổi khai thác của cỏ voi tại bá vân thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn