KHẢO SÁT TÌNH HÌNH KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH CARBAPENEM Ở KLEBSIELLA PNEUMONIAE TRONG NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

56 32 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT TÌNH HÌNH KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH CARBAPENEM Ở KLEBSIELLA PNEUMONIAE TRONG NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG Ngành học : CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực : NGUYỄN XUÂN TRUNG Niên khóa : 2006 – 2010 Tháng 07/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT TÌNH HÌNH KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH CARBAPENEM Ở KLEBSIELLA PNEUMONIAE TRONG NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực ThS TRẦN NHẬT PHƯƠNG NGUYỄN XUÂN TRUNG Tháng 07/2010 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS Trần Nhật Phương, người thầy dẫn dạy tận tình, giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Công ty Nam Khoa Biotek tạo điều kiện, giúp đỡ suốt thời gian thực tập quý công ty, đặt biệt quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện TS.BS Phạm Hùng Vân, ThS Phạm Thái Bình Tơi xin gửi lời cảm ơn đến chị Ngân, chị Thủy anh chị công ty Nam Khoa Biotek dẫn, giúp đỡ nhiệt tình thực tập Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho học tập suốt thời gian học tập trường Tôi xin cảm ơn thầy cô Bộ môn Công nghệ sinh học Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, người trực tiếp dạy kiến thức quý báu Và xin gửi đến cha mẹ kính yêu anh chị gia đình lòng cảm ơn u mến nhất, gia đình bên bước sống Cuối xin cảm ơn bạn tập thể lớp DH06SH quan tâm, động viên gắn bó với tơi bốn năm đại học Tp Hồ Chí Minh, tháng 7/2010 i TĨM TẮT Nhiễm khuẩn bệnh viện gây thiệt hại to lớn kinh tế người, tác nhân nhóm trực khuẩn Gram (-), đặc biệt K pneumoniae kháng thuốc kháng sinh điều trị phổ biến chế quan trọng nhóm vi khuẩn tiết ESBL(Expanded Spectrum β – lactamase) đề kháng với kháng sinh β – lactamas Kháng sinh carbapenem định điều trị trực khuẩn gram âm tiết ESBL mang lại hiệu cao trình chọn lọc tự nhiên làm xuất chủng kháng Đề tài: “khảo sát tình hình đề kháng thuốc kháng sinh carbapenm K pneumoniae nhiễm khuẩn bệnh viện bệnh viện Nguyễn Tri Phương” nhằm nghiên cứu vấn đề đưa khuyến cáo hỗ trợ điều trị Thực kháng sinh đồ phát K pneumoniae tiết ESBL phương pháp đĩa đôi đĩa kết hợp, thực kháng sinh đồ phương pháp đĩa khuếch tán với kháng sinh carbapenem Từ chủng ESBL (+) xác định nồng độ ức chế tối thiểu MIC nhằm đánh giá mức độ nhạy cảm K pneumoniae với kháng sinh carbapenem phát tiết enzyme tạo tính kháng với kháng sinh carbapenem, enzyme KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase), kỹ thuật Etest Kết xác định K pneumoniae nhạy cảm với kháng sinh imipenem meropenem nhóm carbapenem, chưa có chủng K pneumoniae tiết enzyme KPC Nên ưu tiên chọn meropenem điều trị phát tác nhân nhiễm trùng K pneumoniae tiết ESBL bệnh viện Nguyễn Tri Phương ii SUMMARY Surveillance Antibiotic resistance to carbapenem of K pneumoniae in mosocomial infections at Nguyen Tri Phuong hospital Nosocomial infections is great damage both economic and human factors, the main cause is the bacteria gram-negative rods, especially K pneumoniae, the antibiotic resistance in treatment is a common, important mechanism ESBL - producing (Expanded Spectrum β - lactamase) resistance to antibiotics β – lactamas Carbapenems antibiotics are used therapeutics to bacteria gram - negative rods ESBL producing efficiency because the natural selection is appearing resistant strains The aim of this study is studied this issue to give a primary recommendations in treatment The study selected K pneumoniae ESBL – producing by using double disk and combined disk methods, the antibiotic susceptibility tested by disk diffusion method and of minimum inhibitory concentration MIC by Etest method to test carbapenems resistance of K pneumoniae The results show that K pneumoniae remained susceptibility to imipenem and meropenem of group carbapenems, K pneumoniae did not producted KPC The study recommended that it should be use a meropenem priority in the treatment of infectious agents a K pneumoiae ESBL – prodcing at Nguyen Tri Phuong Hospital Key words: Nosocomial infections, K pneumoniae, imipenem, meropenem, carbapenem, KPC iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ac Amoxcillin/Clavulanic acid ASTS Antibiotic Susceptibility Test Surveillance Susceptible CDC Centers for Disease Control and Prevention CLSI Clinical and Laboratory Standards Institutte Ct Cefotaxime Ctv Cộng tác viên Cx Ceftriaxone Cz Ceftazidime Er Ertapenem ESBL Expanded Spectrum β – lactamase I Intermediate Im Imipenem LDC Lysin Decarboxylase MC MacConkey agar MHA Muller Hinton agar MRSA Methicillin - Resistant Staphylococcus aureus NKBV Nhiễm khuẩn bệnh viện KPC Klebsiella pneumoniae carbapenemase R Resistant S Susceptible SMART Study for Monitoring Antimicrobial Resistance Trends WHO World Health Organization Zc Ceftazidime/Clavulanic acid Me Meropenm iv DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Kết kháng sinh đồ với K pneumoniae 31 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Cấu trúc phân tử kháng sinh imipenem meropenem Hình 3.1 Vị trí đặt đĩa giấy kháng sinh thí nghiệm 23 Hình 4.1 Chủng K pneumoniae 536 mơi trường MC 26 Hình 4.2 Chủng 2231 môi trường MC 27 Hình 4.3 Chủng 2231 nhuộm gram 27 Hình 4.4 Kết định danh IDS 14 GNR® chủng 2231 28 Hình 4.5 Kháng sinh đồ phát ESBL (+) hai phương pháp 29 Hình 4.6 Kháng sinh đồ phát ESBL (+) hai phương pháp 30 Hình 4.7 Giá trị MIC K pneumoniae với imipenem meropenm 34 Hình 4.8 Kết Etest hai chủng gia tăng MIC với imipenem 35 v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii SUMMARY iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH ẢNH v MỤC LỤC vi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Yêu cầu đề tài 1.3 Nội dung thực Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Kháng sinh 1.1.1 Định nghĩa 1.1.2 Phân loại 1.1.3 Sự đề kháng với kháng sinh vi khuẩn 1.1.4 Nhóm kháng sinh carbapenem 2.2 Nhiễm khuẩn bệnh viện 2.2.1 Nhiễm khuẩn bệnh viện 2.2.2 Tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện 2.2.3 Tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện 2.2.4 Vi khuẩn tiết ESBL 10 2.3 Vi khuẩn K pneumoniae đề kháng kháng sinh 11 2.3.1 Đặc điểm vi sinh vật 11 2.3.2 Sự đề kháng thuốc kháng sinh K pneumoniae 13 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Thời gian địa điểm thực đề tài 15 3.2 Vật Liệu 15 3.3 Phương Pháp 16 vi 3.3.1 Phương pháp xử lý mẫu 16 3.3.1.1 Phương pháp cấy chuyền mẫu 16 3.3.1.2 Phương pháp định danh K pneumoniae 17 3.3.2 Phương pháp kháng sinh đồ 19 3.3.2.1 Phương pháp kháng sinh đồ đĩa khuếch tán 20 3.3.2.2 Phương pháp kháng sinh đồ xác định MIC 23 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Kết xử lý mẫu 26 4.2 Kết kháng sinh đồ 29 4.2.1 Kết kháng sinh đồ phương pháp đặt đĩa khuếch tán 29 4.2.2 Kết phương pháp Etest 34 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38 5.1 Kết luận 38 5.2 Đề nghị 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39  vii Bảng 3.1 (tt) Kết kháng sinh đồ đánh giá khả sinh ESBL đề kháng với carbapenem K pneumoniae phương pháp đặt đĩa khuếch tán ESBL Stt Chủng 30 Imipenem Ertapenem Meropenem Đĩa kết hợp Đĩa đôi 1636 - + S S 31 1726 + + S S 32 1788 + + S S 33 1863 + + S S 34 2145 + + S S 35 2151 - + S 36 2231 + + S S 37 2240 - + S S 38 2289 + + S S 39 2305 + + S S 40 2319 + + S S 41 2498 - + S S 42 2609 + + S S 43 2614 + + S S 44 2617 + + S S 45 2720 + + S 46 2724 + + S S 47 2895 + + S S 48 3048 + + S S 49 3126 + + S S 50 3133 + + S S 51 3170 - + S S 52 3172 - + S S S S R: Đề kháng, I: Trung gian, S: Nhạy Và NKBV vi khuẩn tiết ESBL ngày phổ biến kháng sinh phổ rộng cephalosporin hệ 3, Paterson ctv nghiên cứu 31 % bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết cấy máu phát có vi khuẩn K pneumoniae tiết ESBL mà trước điều trị cephalosporin hệ 32 14 ngày trước xuất nhiễm khuẩn huyết so với có % tổng bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết phát có K pneumoniae tiết ESBL Và nhiều nghiên cứu sử dụng cephalosporin hệ với gia tăng tần suất kháng kháng sinh K pneumoniae (trính dẫn Phạm Hùng Vân, 2009) Đối với nhóm kháng sinh carbapenem 52 chủng tiết ESBL, thử nghiệm 27 chủng với kháng sinh imipenem ertapenem 25 chủng sử dụng kháng sinh imipenem meropenem Kết tất chủng nhạy với kháng sinh nhóm carbapenem ( bảng 3.1) Trong chủng K pneumoniae tiết ESBL đề kháng cao với cephalosporin nhạy cảm với kháng sinh carbapenem thử nghiệm impenem, meropenem ertapenem đạt tỷ lệ tối đa nhạy 100 % Và theo nhiều tác thực tế điều trị chủng trực khuẩn Gram (-) sinh ESBL nói chung, K pneumoniae tiết ESBL nói riêng nhạy với nhóm kháng sinh carbapenem Bộ y tế đưa khuyến cáo sử dụng kháng sinh điều trị với trực khuẩn Gram (-) gây NKBV tiết ESBL nên sử dụng kháng sinh nhóm carbapenem Thế ban đầu kháng sinh phổ rộng carbapenem cho kết điều trị tốt với nhóm trực khuẩn gram âm tiết ESBL việc nhóm vi khuẩn ngày tăng nên carbapenem ngày sử dụng thường xuyên đề kháng có nhiều khả xảy ra, nhiều nước báo cáo K pneumoniae kháng carbapenem trực khuẩn gram âm khác K pneumoniae kháng carbapenem nguy hiểm NKVB khó khăn việc lựa chọn kháng sinh điều trị với nguy tử vong cao Tổ chức y tế giới WHO (2002) khuyến cáo sở y tế phát K pneumoniae tiết ESBL đề kháng với carbapenem phải thông báo cho quan chức đề kháng Kết 52 chủng nhạy với carbapenem nhiên để xác định xác mức độ nhạy cảm đánh giá nguy đề kháng với kháng sinh carbapenem 52 chủng K pneumoniae tiết ESBL quan tâm thực Etest với kháng sinh imipenem meropenem Khi thực kháng sinh đồ phương pháp Etest K pneumoniae, giá trị MIC với kháng sinh carbapenem ≥ µg/ml chủng sản sinh enzyme KPC (Theo hướng dẫn CLSI 2009) 33 4.2.2 Kết phương pháp Etest đánh giá mức độ đề kháng với kháng sinh carbapenem K pneumoniae Kết Etest 52 chủng K pneumoniae tiết ESBL nhạy cảm với kháng sinh imipenem meropenem Giá trị nồng độ ức chế tối thiểu MIC ghi nhận bảng bảng phụ lục số hình 4.7 Hình 4.7 Giá trị MIC K pneumoniae với kháng sinh imipenem meropenem Đối với kháng sinh meropenem thử nghiệm chủng K pneumoniae có chủng có MIC 0,094 µg/ml, 34 chủng có giá trị MIC 0,125 µg/ml, 15 chủng có giá trị MIC 0,19 µg/ml chủng có giá trị MIC 0,25 µg/ml K pneumoniae nhạy với kháng sinh meropenem, 65 % chủng có giá trị MIC 0,125 µg/ml có 29 % chủng có MIC 0,19 µg/ml % số chủng có MIC 0,25 µg/ml Với giá trị MIC từ 0,094 µg/ml đến 0,25 µg/ml giá trị MIC90 meropenem với k.pneumoniae 0,19 µg/ml thấp so với giá trị MIC kháng với kháng sinh K pneumoniae µg/ml Vì chủng nhạy với kháng sinh meropenem thí nghiệm, nên lâm sàng dùng meropenem điều trị NKBV với K pneumoniae tiết ESBL bệnh viện Nguyễn Tri Phương tốt Đối với kháng sinh imipenem thử nghiệm chủng K pneumoniae 11 chủng có giá trị nồng độ ức chế tối thiểu MIC 0,19 µg/ml, 35 chủng có giá trị MIC 0,25 µg/ml, chủng có MIC 0,38 µg/ml, chủng 2515 có MIC cao µg/ml (hình 4.7 a) chủng 3048 có MIC cao 1,5 µg/ml (hình 4.7 b) Giá trị MIC imipenem tập trung giá trị 0,19 µg/ml với 21 % 0,25 µg/ml với 67 % số 34 chủng có giá trị tăng đột biến giá trị MIC chủng 2151 µg/ml 3048 1,5 µg/ml Mặc dù giá trị cách xa với giá trị kháng µg/ml nhận thấy có tăng lên đột ngột giá trị MIC chủng Điều cho thấy nhiều tăng đột biến tác dụng tác nhân chọn lọc kháng sinh sử dụng khơng hợp lý việc K pneumoniae gia tăng MIC đến mức đề với kháng carbapenem có nguy cao a) b) Hình 4.8 Kết Etest hai chủng gia tăng MIC với imipenem (a) chủng K pneumoniae 2151 có MIC với imipenem meropenem µg/ml 0,19 µg/ml; (b) chủng K pneumoniae 3048 có MIC với imipenem meropenem 1,5 µg/ml 0,25 µg/ml Chủng 2151 có MIC với kháng sinh imipenem µg/ml kháng sinh meropenem 0,19 µg/ml, chủng 3048 có MIC với imepenem 1,5 µg/ml meropenem 0,25 µg/ml Sự gia tăng MIC chủng K pneumoniae với impenem tăng lên đột biến MIC chủng với meropenem tăng lên không cao imipenem với giá trị MIC90 meropenem 0,19 µg/ml MIC90 imipenem với K pneumoniae đến 0,38 µg/ml (gấp đơi so với MIC90 meropenem) cho thấy imipenem dễ bị K pneumoniae đề kháng lý imipenem có cấu trúc dễ bị phân hủy meropenem với tác động carbapenemase nhân tố khác enzyme dehydropeptidase meropenem cho tác dụng ổn định hơn, nên ưu tiên chọn meropenem điều trị K pneumoniae, trực khuẩn Gram (-) tiết ESBL sử dụng imipenem Theo Phạm Hùng Vân (2009) báo cáo kháng sinh meropenem cho kết điều trị mạnh imipenem/cilastatin khuẩn gram (-) nghiên cứu MIDAS bệnh viện Việt Nam thực thời gian từ 35 tháng – 9/2008 khảo sát chủng vi khuẩn gram âm với kháng sinh carbapenem có đến 21 % chủng đề kháng với imipenem nhạy cảm với meropenm, ngược lại khơng có chủng đề kháng với meropenem nhạy cảm với imipenem Kết kết luận chưa có chủng K pneumoniae tiết KPC Tuy có tăng lên giá trị MIC với imipenem chủng chưa thể kết luận chủng sản sinh KPC theo hướng dẫn CLSI 2009 gia tăng MIC kháng sinh carbapenem phải ≥ μg/ml (ertapenem, imipenem, meropenem, doripenem) chủng sản sinh KPC Kết Etest phù hợp với kết kháng sinh đồ phuơng pháp đĩa khuếch tán, với kết khơng có chủng K pneumoniae kháng với kháng sinh carbapenem Và với phương pháp kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn CLSI 2009 kết có phản ánh trạng tình hình đề kháng kháng sinh carbapenem vi khuẩn K pneumoniae bệnh viện Nguyễn Tri Phương chưa có cần phải tiếp tục nghiên cứu tới nguy đề kháng rất cao Trong kết nghiên cứu khác nước tình hình đề kháng carbapenem K pneumoniae sinh ESBL NKBV cho tỷ lệ thấp Theo tác giả Võ Thị Chi Mai ctv (2009) nghiên cứu nồng độ ức chế tối thiểu loại kháng sinh trực khuẩn gram âm gây nhiễm trùng ổ bụng, chương trình nghiên cứu giám sát khuynh hướng đề kháng kháng sinh (SMAST 2006 – 2007) bệnh viện Chợ Rẫy Tp Hồ Chí Minh, 33 chủng K pneumoniae Klebsiella ssp cho thấy khơng có chủng đề kháng với imipenem ertapenem, vi khuẩn Klebsiella có MIC ertapenem mg/ml Kết nghiên cứu Phạm Hùng Vân ctv (2009) nghiên cứu đa trung tâm khảo sát tình hình đề kháng kháng sinh trực khuẩn gram (-) dễ mọc gây NKBV từ tháng 1/2007 đến tháng 5/2008, bệnh viện với 202 chủng vi khuẩn K pneumoniae sinh ESBL cho thấy mức độ đề kháng với nhóm kháng sinh carbapenem thấp, khơng có chủng tiết ESBL kháng với imipenem, có chủng kháng với ertapenem (chiếm 0,5 %) Và kết nghiên cứu Phạm Hùng Vân nhóm nghiên cứu MIDAS (2009) nghiên cứu đa trung tâm khảo sát tình hình đề kháng kháng imipenem meropenem trực khuẩn gram (-) dễ mọc kết 16 bệnh viện Việt Nam từ tháng 5/2008 đến 11/2009, với 345 36 chủng K pneumoniae kết cho thấy có 3,2 % kháng imipenem 1,2 % kháng meropenem Với nghiên cứu khác khảo sát đề kháng carbapenem K pneumoniae NKBV cho tỷ lệ thấp Với khảo sát đề tài với 52 chủng K pneumoniae không phát chủng kháng với carbapenem kết hoàn toàn phù hợp phản ánh trạng bệnh viện Nguyễn Tri Phương Tuy đề kháng K pneumoniae với kháng sinh carbapenem báo cáo Việt Nam thấp với mức độ nguy hiểm vấn nên cần phải thường xuyên khảo sát đánh giá tình hình để kịp thời có giải pháp hổ trợ tích cực cho điều trị góp phần giảm bớt gánh nặng tình hình NKBV Sự đề kháng carbapenem K pneumoniae vi khuẩn tiết KPC sử dụng PCR để phát gene blaKPC tổng hợp KPC phương pháp phát KPC mà CLSI 2009 khuyến cáo sử dụng 37 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua khảo sát tình hình đề kháng với thuốc kháng kháng sinh carbapenem 52 chủng K pneumoniae tiết ESBL gây NKBV bệnh viên Nguyễn Tri Phương phân lập từ tháng 7/2009 đến tháng 7/2010 kết khơng có chủng đề kháng với carbapenem, chủng tiết ESBL đề kháng với cephalosporin hệ cao Giá trị MIC imipenem meropenem thấp, giá trị MIC90 tương ứng 0,38 µg/ml, 0,19 µg/ml có gia tăng MIC imipenem thấp Khơng có chủng K pneumoniae tiết KPC Imipenem meropenem cho kết tốt điều trị NKBV tác nhân K pneumoniae tiết ESBL nên ưu tiên chọn meropenem so với imipenem 5.2 Đề nghị Tiếp tục nghiên cứu tình hình đề kháng với kháng sinh vi khuẩn K pneumoniae kháng với carbapenem NKBV để kịp thời đánh giá nguy hiểm kiểm soát tránh bùng phát lan rộng Và nên nghiên cứu mở rộng nhiều bệnh viện không K pneumoniae mà trực khuẩn Gram âm (-) tác nhân thường xuyên gây NKBV nói chung Cần nghiên cứu phát triển kỹ thuật sinh học phân tử PCR, sequencing để phát KPC nghiên cứu di truyền chế kháng carbapenem K pneumoniae 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO • Tài liệu tiếng việt Nguyễn Thanh Bảo 2009 Thuốc kháng sinh Vi khuẩn học Nhà xuất y học, Tp Hồ Chí Minh, trang 57 – 74 Phạm Thái Bình Phạm Hùng Vân 2007 Nghiên cứu phát triển hệ thống phát ESBL cách kết hợp phương pháp đĩa đôi phương pháp đĩa kết hợp Y Học Tp Hồ Chí Minh 11: 146 - 150 Vũ Bảo Châu Cao Minh Nga 2009 Tìm hiểu nguyên gây nhiễm khuẩn vết mổ đề kháng kháng sinh bệnh viện 175 Y học Tp Hồ Chí Minh 13: 324 – 327 Đỗ Kháng Chiến 2006 Sử dụng thuốc hợp lý chăm sóc người bệnh Trong: tập huấn Sử dụng thuốc hợp lý chăm sóc người bệnh, Đà Nẵng, pp 37 – 49 Lê Huy Chính 2001 Vi sinh y học, nhà xuất y học, Hà Nội Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Thị Thơng Chu Thị Nga 2006 Tìm hiểu tính kháng kháng sinh vi khuẩn gây nhiễm trùng bệnh viện bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng từ 6/2003 – 6/2005 Trong: hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ trường đại học y dược Việt Nam lần thứ XIII Giải phẫu - vi sinh - kí sinh trùng - chẩn đốn hình ảnh, ĐH Y Dược Hà Nội, pp 286 – 294 Đỗ Quốc Huy 2009 Lựa chọn kháng sinh theo kinh nghiệm điều trị nhiễm khuẩn nặng vai trò Carbapenem Trong: Hội thảo chuyên đề kiểm soát nhiễm khuẩn nặng tình hình đề kháng kháng sinh nay: Thách thức giải pháp Tp Hồ Chí Minh, pp – 17 Võ Thị Chi Mai, Nguyễn Tấn Cường, Nguyễn Minh Hải Lê Kim Ngọc Giao 2009 Nồng độ ức chế tối thiểu loại kháng sinh trực khuẩn gram âm gây nhiễm trùng ổ bụng (SMAST 2006 – 2007) Y học Tp Hồ Chí Minh 13: 320 – 323 Cao Minh Nga 2008 Sự kháng thuốc vi khuẩn gây bệnh thường gặp bệnh viện Thống Nhất năm 2006 Y Học Tp Hồ Chí Minh 12: 194 – 200 10 Phạm Hùng Vân 2009 Tác nhân vi khuẩn nhiễm trùng bệnh viện đề kháng kháng sinh giải pháp Trong hội thảo chuyên đề: Kiểm soát nhiễm khuẩn nặng tình hình đề kháng kháng sinh nay: Thách thức giải pháp Tp Hồ Chí Minh, pp – 26 11 Phạm Hùng Vân, Phạm Thái Bình, Lê Thị Kim Anh Vũ Thị Hà Châu 2009 Nghiên cứu đa trung tâm khảo sát tình hình đề kháng kháng sinh trực khuẩn gram (-) dễ mọc gây nhiễm khuẩn bệnh viện phân lập từ 1/2007 đến 5/2008 Y học Tp Hồ Chí Minh 13: 138 – 150 12 Phạm Hùng Vân nhóm nghiên cứu MIDAS 2009 Nghiên cứu đa trung tâm tình hình đề kháng imipenem meropenem trực khuẩn gram (-) dễ mọc kết 16 bệnh viện Việt Nam http://www.hoihohaptphcm.org/attachments/164_CarbapenenR_total_TSPham HungVan.pdf 13 Nguyễn Thị Xuân Yến, Nguyễn Vĩnh Châu Nguyễn Thế Hùng 2005 Tình hình kháng kháng sinh vi khuẩn gram âm sinh men beta – lactamase phổ 39 rộng gây nhiễm khuẩn bệnh viện bệnh viện Nhiệt Đới từ tháng 5/2002 – 2/2005 Y học Tp Hồ Chí Minh 9: 172 – 177 • Tài liệu tiếng Anh 14 Azita Leavitt, Shiri Navon-Venezia, Inna Chmelnitsky, Mitchell J Schwaber, and Yehuda Carmeli 2007 Emergence of KPC - and KPC - in Carbapenem-Resistant Klebsiella pneumoniae Strains in an Israeli Hospital Antimicrobial Agents And Chemotherapy 51: 3206 – 3209 15 Carla Fontana, Marco Favaro, Loredana Sarmati, Silvia Natoli, Anna Altieri, Maria C Bossa, Silvia Minelli, Francesca Leonardis and Cartesio Favalli 2010 Emergence of KPC - producing Klebsiella pneumoniae in Italy BMC Research Notes 3: 40 – 44 16 G Ducel, Fondation Hygie, Geneva, J Fabry, Université Claude-Bernard, Lyon, L Nicolle 2002 Prevention of hospital-acquired infections 2nd edition WHO/CDS/CSR/EPH 17 Maria Virginia Villegas, Karen Lolans, Adriana Correa, Carlos Jose Suarez, Jaime A Lopez, Marta Vallejo, John P Quinn, and the Colombian Nosocomial Resistance Study Group 2006 First Detection of the Plasmid-Mediated Class A Carbapenemase KPC - in Clinical Isolates of Klebsiella pneumoniae from South America Antimicrobial Agents And Chemotherapy 50: 2880 – 2883 18 Ping Shen, Zeqing Wei, Yan Jiang, Xiaoxing Du, Shujuan Ji, Yunsong Yu and Lanjuan Li 2009 Novel genetic environment of the Carbapenem - Hydrolyzing -Lactamase KPC - among Enterobacteriaceae in China Antimicrobial Agents And Chemotherapy 53: 4333 – 4338 19 P Giakoupi, H Maltezou, M Polemis, O Pappa, G Saroglou and A Vatopoulos 2009 KPC – producing Klebsiella pneumoniae infection in Greek hospital are mainly due to a hyerepidemic Eurourvell Lance 14: 21 – 28 40 41 PHỤ LỤC Bảng phụ lục số Hướng dẫn đọc kết chị thị màu phản ứng sinh hóa hệ thống định danh trực khuẩn gram (-), dễ mọc IDS 14 GNR® công ty Nam Khoa Biotek bảng nhựa Giếng số Thử nghiệm Lên men glucose Khử nitrate thành nitrite Thuốc thử thêm vào Kết thử nghiệm (+) (-) Vàng Tím Đỏ/hồng Vàng nhạt Thủy giải ONPG Vàng nhạt Không Màu Sinh urease Đỏ cánh sen Vàng/đỏ nhạt Phenyl Alanine Deaminase Xanh Vàng nhạt Sử dụng Citrate Xanh biển Xanh lá/vàng Thủy giải Esculin Đen Không đen Sinh Hydrosulfite(H2S) Đen Không đen Tìm nitrite FeCl3 Sinh indol Kovac Đỏ bề mặt Vàng bề mặt Voges- Proskauer KOH + Napthol Đỏ Vàng nhạt 10 Sử dụng Malonate Xanh biển Xanh lá/vàng Bảng phụ lục số Chỉ tiêu biện luận kết kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn CLSI 2009 Kháng sinh Kí Nồng hiệu độ (µg) Đường kính vòng vơ Nồng độ ức chế tối thiểu khuẩn(mm) MIC(µg) Kháng Trung Nhạy Kháng Trung Nhạy (R) gian(I) (S) (R) gian(I) (S) ≤32/1 Amoxcillin/Clavulanic acid Ac 20/10 ≤13 14-16 ≥17 ≥8/4 16/8 Ceftazidime Cz 30 ≤14 15-17 ≥18 ≥8 16 ≤32 Ceftazidime/Clavulanic acid Zc 30/10 Cefotaxime Ct 30 ≤14 15-22 ≥23 ≥8 16-32 ≤64 Ceftriaxone Cx 30 ≤13 14-20 ≥21 ≥8 16-32 ≤64 Ertapenem Er 10 ≤15 16-18 ≥19 ≥2 ≤8 Imipenem Im 10 ≤13 14-15 ≥16 ≥4 ≤16 Meropenm Me 10 ≤13 14-15 ≥16 ≥4 ≤16 Không có quy định Bảng phụ lục số Kết Etest xác định MIC K pneumoniae tiết ESBL với kháng sinh imipenem meropenem Stt Chủng Imipenem Meropenem 393 0.19 0.125 395 0.25 0.125 445 0.25 0.125 481 0.25 0.125 536 0.25 0.125 539 0.25 0.125 544 0.25 0.19 586 0.25 0.125 588 0.25 0.125 10 623 0.25 0.125 11 664 0.25 0.19 12 693 0.25 0.19 13 699 0.25 0.125 14 714 0.25 0.125 15 734 0.25 0.125 16 757 0.19 0.125 17 859 0.19 0.19 18 878 0.25 0.125 19 890 0.19 0.125 20 1154 0.25 0.125 21 1158 0.25 0.19 22 1188 0.25 0.125 23 1223 0.25 0.125 24 1348 0.25 0.125 25 1356 0.19 0.19 26 1480 0.25 0.125 Bảng phụ lục số (tt) Kết Etest xác định MIC K pneumoniae tiết ESBL với kháng sinh imipenem meropenem stt Chủng Imipenem Meropenem 27 1502 0.25 0.19 28 1531 0.19 0.125 29 1627 0.25 0.125 30 1636 0.25 0.125 31 1726 0.25 0.19 32 1788 0.19 0.125 33 1863 0.25 0.125 34 2145 0.19 0.19 35 2240 0.25 0.19 36 2289 0.25 0.125 37 2305 0.25 0.19 38 2319 0.25 0.125 39 2151 0.19 40 2231 0.38 0.125 41 2498 0.19 0.094 42 2609 0.25 0.125 43 2614 0.19 0.125 44 2617 0.25 0.19 45 2720 0.25 0.125 46 2724 0.38 0.125 47 2895 0.25 0.125 48 3048 1.5 0.25 49 3126 0.19 0.125 50 3133 0.25 0.19 51 3170 0.38 0.19 52 3172 0.38 0.25 ... Đông Địa Trung Hải, Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương) cho thấy tỉ lệ NKBV trung bình 8,7 % số người nhập viện lúc có 1,4 triệu người mắc phải NKBV Khu vực có tỷ lệ NKBV cao Đông Địa Trung Hải... SUMMARY Surveillance Antibiotic resistance to carbapenem of K pneumoniae in mosocomial infections at Nguyen Tri Phuong hospital Nosocomial infections is great damage both economic and human factors,... use a meropenem priority in the treatment of infectious agents a K pneumoiae ESBL – prodcing at Nguyen Tri Phuong Hospital Key words: Nosocomial infections, K pneumoniae, imipenem, meropenem,
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH CARBAPENEM Ở KLEBSIELLA PNEUMONIAE TRONG NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG , KHẢO SÁT TÌNH HÌNH KHÁNG THUỐC KHÁNG SINH CARBAPENEM Ở KLEBSIELLA PNEUMONIAE TRONG NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn