NGHIÊN CỨU TẠO PHÔI VÔ TÍNH CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa L. Harms)

56 45 1
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU TẠO PHƠI VƠ TÍNH CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa L Harms) Ngành học: CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực hiện: NGÔ THỊ TÚ TRINH Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 07/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU TẠO PHƠI VƠ TÍNH CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa L Harms) Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực ThS NGUYỄN VŨ PHONG NGÔ THỊ TÚ TRINH Tháng 07/2010 LỜI CẢM ƠN Con xin thành kính ghi ơn Ba Má hai em tạo điều kiện, ủng hộ động viên hồn thành tốt cơng việc học tập Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Vũ Phong tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu giúp đỡ em suốt thời gian thực khóa luận Thầy người thầy, người anh đáng kính chúng em Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến: − Thầy Lê Đình Đơn, Trưởng Bộ mơn Cơng nghệ Sinh học tạo điều kiện nhiệt tình giúp đỡ cho chúng em suốt thời gian chúng em thực đề tài Bộ môn − Cô Tô Thị Nhã Trầm truyền đạt kiến thức chuyên môn cho em thời gian thực tập − Các Thầy Cô thuộc Bộ môn Công nghệ Sinh học, Thầy Trần Ngọc Hùng tận tình giúp đỡ em suốt thời gian qua − Anh Đinh Văn Cương giúp em nhiều thời gian thực khóa luận Mình xin gửi lời cảm đến bạn lớp DH06SH làm khóa luận phòng thí nghiệm Bộ mơn Cơng nghệ Sinh học giúp giúp nhiều thời gian qua Đồng thời xin cảm ơn đến bạn sinh viên lớp DH07SH, bạn sinh viên phòng 513 cư xá E ln động viên nhiều Chân thành cảm ơn Tháng 07 năm 2010 Ngơ Thị Tú Trinh i TĨM TẮT Cây Đinh lăng có hai hợp chất quan trọng polyacetylen saponin có tác dụng chống stress, triệu chứng trầm cảm, chống ung thư, chống oxy hóa, kháng khuẩn kháng nấm, sử dụng nhiều y học Ngoài ra, hai hợp chất polyacetylen pannaxynol hepadeca 1,8 (E)-dien-4,6-diyn-3,10-diol Đinh lăng có chủ yếu Nhân sâm, cho thấy Đinh lăng sử dụng thay cho Nhân sâm Do việc nhân giống làm tăng hàm lượng hợp chất thứ cấp Đinh lăng cần quan tâm Nghiên cứu phát sinh phôi soma từ Đinh lăng giai đoạn quan trọng nhân giống Ở Việt Nam chưa có nhiều kết phát sinh phôi soma Đinh lăng cơng bố Xuất phát từ tình hình nghiên cứu trên, đề tài “Nghiên cứu tạo phơi vơ tính Đinh lăng Polyscias fruticosa L Harms” thực phòng ni cấy mơ tế bào thực vật Bộ môn Công nghệ Sinh học từ tháng đến tháng năm 2010 Nội dung nghiên cứu gồm nuôi cấy mô sẹo từ thân Đinh lăng, phát sinh phôi soma từ tế bào mô sẹo tạo thành Sau thời gian nghiên cứu, thu số kết sau: tế bào mô sẹo tạo thành từ Đinh lăng mơi trường MS có bổ sung 1mg/L 2,4D 0,2 mg/L TDZ; tế bào mô sẹo từ thân Đinh lăng tạo mơi trường MS có bổ sung 0,5 mg/L 2,4-D 0,2 mg/L TDZ; quan sát có hình thành phơi vơ tính từ mơ sẹo phát sinh từ tế bào lớp mỏng thân phát sinh mơi trường MS có bổ sung 40% nước dừa 0,5 mg/L 2,4-D, MS bổ sung mg/L IAA 0,5 mg/L BA môi trường MS bổ sung mg/L IAA 0,2 mg/L TDZ ii SUMMARY Polyscias fruticosa L Harms contains two important metabolites: polyacetylen and saponin, which have many effects, such as: anti-stress, anti-cancer, antioxidant, antibacterial, etc It is usually used in medicine Therefore, propagation and enhancement secondary metabolites in Polyscias tree are essential issues Studying formation somatic embryo from Polyscias fruticosa is an important stage of propagation In Vietnam, there are only few studies on Polyscias fruticosa formation somatic embryo declared Since these research situations, the thesis “Study somatic embryogenesis of Poyscias fruticosa L Harms” was carried out The thesis contents two experiments: culture leave explant and thin cell layer of Polyscias fruticosa L Harms to collect calli, and formation somatic embryo from calli These results were achieved: calli-derived from leave explant in MS medium supplemented with mg/L 2,4- dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) and 0,2 mg/L thidiazuron (TDZ), collecting calli from thin cell layer in MS medium supplemented with 0,5 mg/L 2,4-D and 0,2 mg/L TDZ, the media formulars suitble for somatic embryogenesis were MS supplemented with 40% coconut water and 0,5 mg/L 2,4-D, MS supplemented with mg/L IAA and 0,5 mg/L BA, and MS supplemented with 1mg/L IAA and 0,2 mg/L TDZ Key words: Polyscias fruticosa L Harms, calli, somatic embryo iii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii SUMMARY iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vi DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Yêu cầu đề tài 1.3 Nội dung thực Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu Cây đinh lăng 2.2 Các hợp chất tự nhiên Đinh lăng 2.3 Nuôi cấy mô tế bào thực vật 2.3.1 Sự tạo mô sẹo 2.3.1.1 Khái niệm mô sẹo 2.3.1.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến hình thành mô sẹo 2.3.1.3 Hình thái tế bào phát sinh mơ sẹo 2.3.2 Sự tạo phôi soma từ mô sẹo tế bào 2.3.2.1 Khái niệm phôi soma 2.3.2.2 Đặc điểm tế bào sinh phôi 2.3.2.3 Các giai đoạn phát triển phôi soma 2.3.2.4 Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sinh phơi soma a Ảnh hưởng auxin cảm ứng tạo phôi soma b Ảnh hưởng cytokinin môi trường có auxin lên tạo phơi 2.4 Một số nghiên cứu Đinh lăng Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 11 iv 3.2 Vật liệu 11 3.2.1 Đối tượng thí nghiệm 11 3.2.2 Môi trường nuôi cấy 11 3.3 Phương pháp 12 3.3.1 Nuôi cấy chồi Đinh lăng 12 3.3.2 Nuôi cấy mô sẹo 12 3.3.2.1 Tạo mô sẹo từ 12 3.3.2.2 Tạo mô sẹo từ thân 13 3.3.3 Phát sinh phôi soma từ mô sẹo 13 3.3.3.1 Phát sinh phôi từ mô sẹo 13 3.3.3.2 Phát sinh phôi từ mô sẹo thân 13 3.4 Quan sát hình thái giải phẫu q trình tạo mơ sẹo 13 3.5 Xử lý số liệu 14 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 15 4.1 Sự nuôi cấy chồi 15 4.2 Nuôi cấy mô sẹo 15 4.2.1 Sự tạo mô sẹo từ 15 4.2.2 Sự tạo mô sẹo từ thân 20 4.3 Quan sát hình thái giải phẫu trình tạo mô sẹo 26 4.4 Sự phát sinh phôi từ mô sẹo thân 26 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 29 5.1 Kết luận 29 5.2 Đề nghị 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 PHỤ LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT 2,4-D 2,4- dichlorophenoxyacetic acid CW Coconut water Ctv Cộng tác viên NAA α – Naphthalene acetic acid MS Murashige Skoog TDZ Thidiazuron vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Sự đáp ứng mẫu môi trường theo thời gian 16 Bảng 4.2 Tỷ lệ phát sinh sẹo theo thời gian 17 Bảng 4.3 Sự đáp ứng mẫu cấy môi trường theo thời gian 20 Bảng 4.3 (tt) Sự đáp ứng mẫu cấy môi trường theo thời gian 21 Bảng 4.4 Tỷ lệ phát sinh sẹo bề mặt lát cắt theo thời gian 21 Bảng 4.5 Trọng lượng tươi mô sẹo sau tuần nuôi cấy 27 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Cây Đinh lăng Hình 2.2 Hai đường phát sinh phơi soma Hình 2.2 Các giai đoạn phát sinh hình thái Hình 4.1 Chồi Đinh lăng sau tuần ni cấy môi trường MS0 15 Hình 4.2 Sự phát sinh mơ sẹo từ vết cắt Đinh lăng nghiệm thức MS2 sau tuần 19 Hình 4.3 Sự phát sinh mơ sẹo từ vết cắt Đinh lăng nghiệm thức MS3 sau tuần 19 Hình 4.4 Sự phát sinh mô sẹo từ vết cắt Đinh lăng nghiệm thức MS6 sau tuần 20 Hình 4.5 Sự phát sinh mô sẹo bề mặt lát cắt thân Đinh lăng 23 Hình 4.6 Sự phát sinh mơ sẹo bề mặt lát cắt thân Đinh lăng 23 Hình 4.7 Sự phát sinh mơ sẹo bề mặt lát cắt thân Đinh lăng 24 Hình 4.8 Sự phát sinh mơ sẹo bề mặt lát cắt thân Đinh lăng 24 Hình 4.9 Sự phát sinh mơ sẹo bề mặt lát cắt thân Đinh lăng 25 Hình 4.10 Sự phát sinh mô sẹo bề mặt lát cắt thân Đinh lăng 25 Hình 4.11 Mơ sẹo nghiệm thức MS2 (a.) MS7 (b.) sau 10 tuần 25 Hình 4.12 Giải phẫu mô sẹo phát sinh môi trường sau tuần ni cấy 26 Hình 4.13 Mơ sẹo nghiệm thức MS11 sau tuần phát sinh phơi 27 Hình 4.14 Mơ sẹo phát sinh phôi nghiệm thức MS13 28 Hình 4.15 Mơ sẹo phát sinh phôi nghiệm thức MS14 28 viii PHỤ LỤC Bảng Tỷ lệ phát sinh mô sẹo từ vết cắt mẫu sau 10 ngày Nghiệm thức MS0 MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS8 lần 20 40 40 60 80 0 0 Lần lặp lại lần 40 20 60 40 60 0 0 lần 40 40 40 40 80 0 0 Trung bình 33,33 33,33 46,67 46,67 73,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Bảng Bảng ANOVA tỷ lệ phát sinh mô sẹo mẫu 10 ngày số liệu bảng chuyển đổi theo công thức ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 259.065 32.383 71.982 0.0000 Within 18 8.098 0.450 Total 26 267.163 Coefficient of Variation = 16.50% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 17.250 5.750 1.06 0.39 3.00 17.250 5.750 1.06 0.39 3.00 20.500 6.833 0.82 0.39 3.00 20.500 6.833 0.82 0.39 3.00 25.720 8.573 0.69 0.39 3.00 2.130 0.710 0.00 0.39 3.00 2.130 0.710 0.00 0.39 3.00 2.130 0.710 0.00 0.39 3.00 2.130 0.710 0.00 0.39 -Total 27.00 109.740 4.064 3.21 0.62 Within 0.67 Bartlett's test Chi-square = 83.360 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 32 Bảng Bảng trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ phát sinh mô sẹo mẫu 10 ngày kết bảng Error Mean Square = 0.4500 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.577 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 9= 5.750 B 5.750 B 6.833 B 6.833 B 8.573 A 0.7100 C 0.7100 C 0.7100 C 0.7100 C 5= 4= 3= 2= 1= 6= 7= 8= 9= 8.573 A 6.833 B 6.833 B 5.750 B 5.750 B 0.7100 C 0.7100 C 0.7100 C 0.7100 C Bảng Tỷ lệ phát sinh mô sẹo từ vết cắt mẫu sau 20 ngày Lần lặp lại Nghiệm thức lần lần lần MS0 20 40 MS1 60 40 40 MS2 60 80 80 MS3 100 100 80 MS4 80 60 80 MS5 0 40 MS6 40 40 MS7 100 100 80 MS8 60 60 40 Trung bình 33,33 46,67 66,67 93,33 73,33 0,00 40,00 93,33 53,33 Bảng Bảng ANOVA tỷ lệ phát sinh mô sẹo mẫu 20 ngày số liệu bảng chuyển đổi theo công thức ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 179.326 22.416 48.734 0.0000 Within 18 8.279 0.460 Total 26 187.606 Coefficient of Variation = 9.68% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 17.250 5.750 1.06 0.39 3.00 20.500 6.833 0.82 0.39 3.00 24.530 8.177 0.69 0.39 3.00 29.010 9.670 0.61 0.39 3.00 25.720 8.573 0.69 0.39 3.00 2.130 0.710 0.00 0.39 3.00 19.080 6.360 0.00 0.39 3.00 29.010 9.670 0.61 0.39 3.00 21.920 7.307 0.82 0.39 -Total 27.00 189.150 7.006 2.69 0.52 Within 0.68 Bartlett's test Chi-square = 41.900 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 Bảng Bảng trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ phát sinh mô sẹo mẫu 20 ngày kết bảng Error Mean Square = 0.4600 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.594 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 5.750 D Mean = 6.833 CD Mean = 8.177 ABC Mean = 9.670 A Mean = 8.573 AB Mean = 0.7100 E Mean = 6.360 D Mean = 9.670 A Mean = 7.307 BCD Ranked Order Mean = 9.670 A Mean = 9.670 A Mean = 8.573 AB Mean = 8.177 ABC Mean = 7.307 BCD Mean = 6.833 CD Mean = 6.360 D Mean = 5.750 D Mean = 0.7100 E Bảng Tỷ lệ phát sinh mô sẹo từ vết cắt mẫu sau 30 ngày Nghiệm thức MS0 MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 lần 40 60 100 80 Lần lặp lại lần 40 80 100 60 lần 40 40 60 80 80 Trung bình 26,67 26,67 66,67 93,33 73,33 0,00 MS6 80 100 73,33 40 MS7 100 100 100,00 100 MS8 60 80 66,67 60 Bảng Bảng ANOVA tỷ lệ phát sinh mô sẹo mẫu 30 ngày số liệu bảng chuyển đổi theo công thức ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 227.660 28.458 9.622 0.0000 Within 18 53.234 2.957 Total 26 280.894 Coefficient of Variation = 24.67% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 13.430 4.477 3.26 0.99 3.00 13.430 4.477 3.26 0.99 3.00 24.530 8.177 0.69 0.99 3.00 29.010 9.670 0.61 0.99 3.00 25.720 8.573 0.69 0.99 3.00 2.130 0.710 0.00 0.99 3.00 25.350 8.450 1.88 0.99 3.00 30.060 10.020 0.00 0.99 3.00 24.530 8.177 0.69 0.99 -Total 27.00 188.190 6.970 3.29 0.63 Within 1.72 Bartlett's test Chi-square = 58.466 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 Bảng Bảng trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ phát sinh mô sẹo mẫu 30 ngày kết bảng Error Mean Square = 2.957 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.041 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 4.477 BC 4.477 BC 8.177 AB 9.670 A 8.573 A 0.7100 C 8.450 AB 10.02 A Ranked Order Mean = 10.02 A Mean = 9.670 A Mean = 8.573 A Mean = 8.450 AB Mean = 8.177 AB Mean = 8.177 AB Mean = 4.477 BC Mean = 4.477 BC Mean = 8.177 AB Mean = 0.7100 C Bảng 10 Tỷ lệ phát sinh mô sẹo từ vết cắt mẫu sau 40 ngày Lần lặp lại Nghiệm thức MS0 MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS8 lần 0 60 100 80 80 100 60 lần 40 80 100 60 80 100 80 Trung bình lần 40 60 80 80 60 100 80 26,67 66,67 93,33 73,33 73,33 100 73,33 Bảng 11 Bảng ANOVA tỷ lệ phát sinh mô sẹo mẫu 40 ngày số liệu bảng 10 chuyển đổi theo công thức ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 327.544 40.943 28.573 0.0000 Within 18 25.793 1.433 Total 26 353.337 Coefficient of Variation = 18.11% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 13.430 4.477 3.26 0.69 3.00 2.130 0.710 0.00 0.69 3.00 24.530 8.177 0.69 0.69 3.00 29.010 9.670 0.61 0.69 3.00 25.720 8.573 0.69 0.69 3.00 2.130 0.710 0.00 0.69 3.00 25.720 8.573 0.69 0.69 3.00 30.060 10.020 0.00 0.69 3.00 25.720 8.573 0.69 0.69 -Total 27.00 178.450 6.609 3.69 0.71 Within 1.20 Bartlett's test Chi-square = 78.170 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 Bảng 12 Bảng trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ phát sinh mô sẹo mẫu 30 ngày kết bảng 11 Error Mean Square = 1.433 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.813 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 4.477 B Mean = 10.02 A Mean = 0.7100 C Mean = 9.670 A Mean = 8.177 A Mean = 8.573 A Mean = 9.670 A Mean = 8.573 A Mean = 8.573 A Mean = 8.573 A Mean = 0.7100 C Mean = 8.177 A Mean = 8.573 A Mean = 4.477 B Mean = 10.02 A Mean = 0.7100 C Mean = 8.573 A Mean = 0.7100 C Bảng 13 Tỷ lệ phát sinh mô sẹo từ vết cắt mẫu sau 50 ngày Nghiệm thức MS0 MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS8 lần 0 60 100 80 80 100 60 Lần lặp lại lần 40 80 100 60 80 100 80 lần 40 60 80 80 60 100 80 Trung bình 26,67 66,67 93,33 73,33 73,33 100 73,33 Bảng 14 Bảng ANOVA tỷ lệ phát sinh mô sẹo mẫu 50 ngày số liệu bảng13 chuyển đổi theo công thức ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 327.544 40.943 28.573 0.0000 Within 18 25.793 1.433 Total 26 353.337 Coefficient of Variation = 18.11% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 13.430 4.477 3.26 0.69 3.00 2.130 0.710 0.00 0.69 3.00 24.530 8.177 0.69 0.69 3.00 29.010 9.670 0.61 0.69 3.00 25.720 8.573 0.69 0.69 3.00 2.130 0.710 0.00 0.69 3.00 25.720 8.573 0.69 0.69 3.00 30.060 10.020 0.00 0.69 3.00 25.720 8.573 0.69 0.69 -Total 27.00 178.450 6.609 3.69 0.71 Within 1.20 Bartlett's test Chi-square = 78.170 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 Bảng 15 Bảng trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ phát sinh mô sẹo mẫu 50 ngày kết bảng 14 Error Mean Square = 1.433 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.813 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 9= 4.477 B 0.7100 C 8.177 A 9.670 A 8.573 A 0.7100 C 8.573 A 10.02 A 8.573 A Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 8= 4= 5= 7= 9= 3= 1= 2= 6= 10.02 A 9.670 A 8.573 A 8.573 A 8.573 A 8.177 A 4.477 B 0.7100 C 0.7100 C Bảng 16 Số liệu xử lý theo công thức Nghiệm thức Số liệu xử lý 10 ngày MS0 MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS8 trước xử lý thống kê 5,75 5,75 6,84 6,84 8,57 0,71 0,71 0,71 0,71 20 ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 5,75 6,84 8,18 9,67 8,57 0,71 6,36 9,67 7,31 4,48 4,48 8,18 9,67 8,57 0,71 8,45 10,02 8,18 4,48 0,71 8,18 9,67 8,57 0,71 8,57 10,02 8,57 4,48 0,71 8,18 9,67 8,57 0,71 8,57 10,02 8,57 Bảng 17 Tỷ lệ phát sinh mô sẹo từ vết cắt thân sau 10 ngày Lần lặp lại Nghiệm thức MS0 MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS8 lần 25 25 100 100 50 20 60 60 60 lần 25 25 50 75 100 20 40 50 Trung bình lần 50 50 100 75 20 20 100 50 16,67 33,33 66,67 91,67 75,00 13,33 33,33 66,67 53,33 Bảng 18 Bảng ANOVA tỷ lệ phát sinh mô sẹo lát cắt 10 ngày số liệu bảng17 chuyển đổi theo công thức ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 118.743 14.843 5.308 0.0016 Within 18 50.334 2.796 Total 26 169.077 Coefficient of Variation = 25.14% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 10.810 3.603 2.51 0.97 3.00 17.210 5.737 1.19 0.97 3.00 24.240 8.080 1.68 0.97 3.00 28.730 9.577 0.77 0.97 3.00 25.820 8.607 1.46 0.97 3.00 9.770 3.257 2.21 0.97 3.00 16.840 5.613 1.88 0.97 3.00 24.160 8.053 1.85 0.97 3.00 22.000 7.333 0.39 0.97 -Total 27.00 179.580 6.651 2.55 0.49 Within 1.67 Bartlett's test Chi-square = 6.147 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.631 Bảng 19 Bảng trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ phát sinh mô sẹo lát cắt thân 10 ngày kết bảng 18 Error Mean Square = 2.796 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.930 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 9= Ranked Order 3.603 CD Mean = 9.577 A 5.737 ABCD Mean = 8.607 AB 8.080 AB Mean = 8.080 AB 9.577 A Mean = 8.053 AB 8.607 AB Mean = 7.333 ABC 3.257 D Mean = 5.737 ABCD 5.613 BCD Mean = 5.613 BCD 8.053 AB Mean = 3.603 CD 7.333 ABC Mean = 3.257 D Bảng 20 Tỷ lệ phát sinh mô sẹo từ vết cắt thân sau 20 ngày Nghiệm thức MS0 MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS8 lần 25 100 100 75 40 20 80 80 Lần lặp lại lần 25 100 75 50 20 40 100 75 lần 50 100 100 50 100 100 75 Trung bình 8,33 25 100 91,67 58,33 20 53,33 93,33 76,67 Bảng 21 Bảng ANOVA tỷ lệ phát sinh mô sẹo lát cắt 20 ngày số liệu bảng 20 chuyển đổi theo công thức ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 201.284 25.161 6.490 0.0005 Within 18 69.784 3.877 Total 26 271.068 Coefficient of Variation = 28.14% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 6.470 2.157 2.51 1.14 3.00 12.870 4.290 3.27 1.14 3.00 30.060 10.020 0.00 1.14 3.00 28.730 9.577 0.77 1.14 3.00 22.910 7.637 0.91 1.14 3.00 11.600 3.867 2.88 1.14 3.00 20.910 6.970 2.80 1.14 3.00 29.010 9.670 0.61 1.14 3.00 26.350 8.783 0.16 1.14 -Total 27.00 188.910 6.997 3.23 0.62 Within 1.97 Bartlett's test Chi-square = 38.796 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 Bảng 22 Bảng trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ phát sinh mô sẹo lát cắt thân 20 ngày kết bảng 21 Error Mean Square = 3.877 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.628 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 9= 2.157 D 4.290 BCD 10.02 A 9.577 A 7.637 ABC 3.867 CD 6.970 ABC 9.670 A 8.783 AB Ranked Order Mean = 10.02 A Mean = 9.670 A Mean = 9.577 A Mean = 8.783 AB Mean = 7.637 ABC Mean = 6.970 ABC Mean = 4.290 BCD Mean = 3.867 CD Mean = 2.157 D Bảng 23 Tỷ lệ phát sinh mô sẹo từ vết cắt thân sau 30 ngày Nghiệm thức MS0 MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 lần 25 100 100 100 40 80 Lần lặp lại lần 25 100 75 50 20 80 lần 0 100 100 50 100 Trung bình 8,33 8,33 100 91,67 66,67 20 86,67 MS7 MS8 80 100 100 75 100 75 93,33 83,33 Bảng 24 Bảng ANOVA tỷ lệ phát sinh mô sẹo lát cắt 30 ngày số liệu bảng 23 chuyển đổi theo công thức ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 271.846 33.981 11.944 0.0000 Within 18 51.209 2.845 Total 26 323.055 Coefficient of Variation = 23.73% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 6.470 2.157 2.51 0.97 3.00 6.470 2.157 2.51 0.97 3.00 30.060 10.020 0.00 0.97 3.00 28.730 9.577 0.77 0.97 3.00 24.240 8.080 1.68 0.97 3.00 11.600 3.867 2.88 0.97 3.00 27.960 9.320 0.61 0.97 3.00 29.010 9.670 0.61 0.97 3.00 27.400 9.133 0.77 0.97 -Total 27.00 191.940 7.109 3.52 0.68 Within 1.69 Bartlett's test Chi-square = 32.830 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 Bảng 25 Bảng trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ phát sinh mô sẹo lát cắt thân 30 ngày kết bảng 24 Error Mean Square = 2.845 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.964 at alpha = 0.010 Original Order Mean = 2.157 B Mean = 2.157 B Mean = 10.02 A Mean = 9.577 A Mean = 8.080 A Mean = 3.867 B Ranked Order Mean = 10.02 A Mean = 9.670 A Mean = 9.577 A Mean = 9.320 A Mean = 9.133 A Mean = 8.080 A Mean = 9.320 A Mean = 3.867 B Mean = 9.670 A Mean = 2.157 B Mean = 9.133 A Mean = 2.157 B Bảng 26 Tỷ lệ phát sinh mô sẹo từ vết cắt thân sau 40 ngày Nghiệm thức MS0 MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS8 lần 0 100 100 100 80 100 100 Lần lặp lại lần 0 100 100 0 80 100 75 lần 0 100 100 0 100 100 75 Trung bình 0 100 1000 33,33 86,67 100 83,33 Bảng 27 Bảng ANOVA tỷ lệ phát sinh mô sẹo lát cắt 40 ngày số liệu bảng 26 chuyển đổi theo công thức ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 474.096 59.262 17.868 0.0000 Within 18 59.698 3.317 Total 26 533.794 Coefficient of Variation = 30.10% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 2.130 0.710 0.00 1.05 3.00 2.130 0.710 0.00 1.05 3.00 30.060 10.020 0.00 1.05 3.00 30.060 10.020 0.00 1.05 3.00 11.440 3.813 5.38 1.05 3.00 2.130 0.710 0.00 1.05 3.00 27.960 9.320 0.61 1.05 3.00 30.060 10.020 0.00 1.05 3.00 27.400 9.133 0.77 1.05 -Total 27.00 163.370 6.051 4.53 0.87 Within 1.82 Bartlett's test Chi-square = 154.995 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 Bảng 28 Bảng trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ phát sinh mô sẹo lát cắt thân 40 ngày kết bảng 27 Error Mean Square = 3.317 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.280 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 9= Ranked Order 0.7100 B Mean = 10.02 A 0.7100 B Mean = 10.02 A 10.02 A Mean = 10.02 A 10.02 A Mean = 9.320 A 3.813 B Mean = 9.133 A 0.7100 B Mean = 3.813 B 9.320 A Mean = 0.7100 B 10.02 A Mean = 0.7100 B 9.133 A Mean = 0.7100 B Bảng 29 Tỷ lệ phát sinh mô sẹo từ vết cắt thân sau 50 ngày Nghiệm thức MS0 MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS8 lần 0 100 100 100 80 100 100 Lần lặp lại lần 0 100 100 0 100 100 75 lần 0 100 100 0 100 100 50 Trung bình 0 100 100 33,33 93,33 100 75 Bảng 30 Bảng ANOVA tỷ lệ phát sinh mô sẹo lát cắt 50 ngày số liệu bảng 29 chuyển đổi theo công thức ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 472.410 59.051 16.935 0.0000 Within 18 62.764 3.487 Total 26 535.173 Coefficient of Variation = 30.96% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 2.130 0.710 0.00 1.08 3.00 2.130 0.710 0.00 1.08 3.00 30.060 10.020 0.00 1.08 3.00 30.060 10.020 0.00 1.08 3.00 11.440 3.813 5.38 1.08 3.00 2.130 0.710 0.00 1.08 3.00 29.010 9.670 0.61 1.08 3.00 30.060 10.020 0.00 1.08 3.00 25.820 8.607 1.46 1.08 -Total 27.00 162.840 6.031 4.54 0.87 Within 1.87 Bartlett's test Chi-square = 153.595 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 Bảng 31 Bảng trắc nghiệm phân hạng tỷ lệ phát sinh mô sẹo lát cắt thân 50 ngày kết bảng 30 Error Mean Square = 3.487 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.389 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8= 9= Ranked Order 0.7100 B Mean = 10.02 A 0.7100 B Mean = 10.02 A 10.02 A Mean = 10.02 A 10.02 A Mean = 9.670 A 3.813 B Mean = 8.607 A 0.7100 B Mean = 3.813 B 9.670 A Mean = 0.7100 B 10.02 A Mean = 0.7100 B 8.607 A Mean = 0.7100 B Bảng 32 Số liệu xử lý theo công thức Nghiệm thức MS0 MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS8 10 ngày 3,60 5,74 8,08 9,58 8,61 3,25 5,61 8,06 7,33 trước xử lý thống kê Số liệu xử lý 20 ngày 30 ngày 2,15 2,15 4,29 2,15 10,02 10,02 9,58 9,58 7,63 8,08 3,87 3,87 6,97 9,32 9,67 9,67 8,78 9,13 40 ngày 0,71 0,71 10,02 10,02 3,81 0,71 9,32 10,02 9,13 50 ngày 0,71 0,71 10,02 10,02 3,81 0,71 9,67 10,02 8,61 ... these research situations, the thesis “Study somatic embryogenesis of Poyscias fruticosa L Harms” was carried out The thesis contents two experiments: culture leave explant and thin cell layer... sau tu n ni cấy môi trường MS0 15 Hình 4.2 Sự phát sinh mơ sẹo từ vết cắt Đinh lăng nghiệm thức MS2 sau tu n 19 Hình 4.3 Sự phát sinh mơ sẹo từ vết cắt Đinh lăng nghiệm thức MS3 sau tu n... nghiệm thức MS2 (a.) MS7 (b.) sau 10 tu n 25 Hình 4.12 Giải phẫu mô sẹo phát sinh môi trường sau tu n ni cấy 26 Hình 4.13 Mơ sẹo nghiệm thức MS11 sau tu n phát sinh phơi 27 Hình 4.14
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU TẠO PHÔI VÔ TÍNH CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa L. Harms) , NGHIÊN CỨU TẠO PHÔI VÔ TÍNH CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa L. Harms)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn