KÍCH THÍCH SỰ GIA TĂNG TINH DẦU, , MENTHOL VÀ METHONE TRONG CÂY BẠC HÀ ( (M Me en nt th ha a p pi ip pe er ri it ta a L L. .) ) B BẰ ẰN NG G C CÁ ÁC C C CH HẤ ẤT T Đ ĐI IỀ ỀU U H HÒ ÒA A S SI IN NH H T TR RƯ ƯỞ ỞN NG G

62 9 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC YZ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KÍCH THÍCH SỰ GIA TĂNG TINH DẦU, MENTHOL VÀ MENTHONE TRONG CÂY BẠC HÀ (Mentha piperita L.) BẰNG CÁC CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG Ngành học : CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực : ĐINH CÁT ĐIỀM Niên khóa : 2006 - 2010 Tháng 07/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC YZ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KÍCH THÍCH SỰ GIA TĂNG TINH DẦU, MENTHOL VÀ MENTHONE TRONG CÂY BẠC HÀ (Mentha piperita L.) BẰNG CÁC CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực TS TRẦN THỊ LỆ MINH ĐINH CÁT ĐIỀM KS TRỊNH THỊ PHI LY Tháng 07/2010 LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc, tơi xin chân thành cảm ơn: - Ban Giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Sinh học tất quý thầy cô truyền đạt kiến thức cho suốt trình học trường - Đặc biệt xin chân thành cảm ơn cô: TS Trần Thị Lệ Minh KS Trịnh Thị Phi Ly tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành khố luận tốt nghiệp - Anh Nguyễn Sĩ Tuấn giúp đỡ tơi q trình làm đề tài - Các Thầy Cô Bộ môn Công nghệ Sinh học tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành đề tài tốt nghiệp - Các Thầy Cô phụ trách phòng thí nghiệm Hóa Lý Viện Cơng nghệ Sinh học Mơi trường nhiệt tình hướng dẫn suốt thời gian thực tập tốt nghiệp - Bạn Nguyễn Trần Lâm Thanh bạn thực tập Bộ môn Công nghệ Sinh học quan tâm, động viên giúp đỡ tơi vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt đề tài - Toàn thể bạn lớp DH06SH thân yêu hỗ trợ, giúp đỡ động viên tơi suốt q trình học tập thời gian làm đề tài Con vô biết ơn gia đình người thân ni dạy, giúp đỡ, yêu thương động viên năm tháng học tập trường Chân thành cảm ơn! Tháng 07 năm 2010 Đinh Cát Điềm   i TÓM TẮT Bạc hà thảo dược quan trọng giới Tinh dầu Bạc hà có nhiều cơng dụng nhờ vào hợp chất menthol, menthone sử dụng rộng rãi ngành công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm dược phẩm Tuy nhiên, hàm lượng tinh dầu Bạc hà Mentha piperita L.trồng Việt Nam thấp thời tiết, đất đai sâu bệnh Tinh dầu Bạc hà tổng hợp hóa học để đáp ứng nhu cầu ngày cao người Đất nước ngày phát triển nên nhu cầu trở sử dụng sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên điều phổ biến Mục đích đề tài sử dụng GA3 IAA để kích thích gia tăng hàm lượng tinh dầu Bạc hà, menthol menthone bạc hà Mentha piperita L Chúng tiến hành trồng khảo sát tiêu số lá, số cành chiều cao cây, trọng lượng thân tươi giống Bạc hà Châu Âu sau xử lý với GA3 (50 100 mg/L) IAA (0,1; 10 mg/L) Chiết xuất tinh dầu Bạc hà phương pháp chưng cất nước Các mẫu tinh dầu thực sắc ký lớp mỏng để định lượng tương đối hàm lượng menthol, menthone nhằm chọn nồng độ chất điều hòa sinh trưởng cho hàm lượng menthol, menthone cao Định lượng hàm lượng menthol, menthone sắc ký khí mẫu tinh dầu Bạc hà đề chọn chất điều hòa sinh trưởng với nồng độ cho hàm lượng menthol menthone cao Kết cho thấy GA3 IAA có tác dụng tốt lên tăng trưởng lá, cành, chiều cao trọng lượng thân tươi bạc hà Cây Bạc hà xử lý với IAA 10 mg/L GA3 100 mg/L có hàm lượng tinh dầu cao nồng độ IAA GA3 thí nghiệm Trong đó, Bạc hà xử lý với IAA 10 mg/L cho hàm lượng menthol menthone cao   ii SUMMARY “Stimulate the yield of essential oil, menthol and menthone in mint (Mentha piperita L.) by growth hormones” Mentha piperita L is considered as one of the most important herbal throughout the world The mint essential oil has many components are widely used as flavorings in the food, cosmetic and pharmaceutical industries such as menthol and menthone The aim of this thesis was to establish the procedure using GA3 and IAA for stimulating the yield of essential oil, menthol and menthone We observed the number of leaves, branchs and also tree height, tree fresh mass after treating with GA3 (50 and 100 mg/L) and IAA (0.1; and 10 mg/L) Steam distillation has been used for the extraction of mint oil which was analysed by thin layer chromatography and gas chromatography for determining the optimal treatment In results, GA3 and IAA had good effects on the growth of mint-including leaf, branch, tree height and tree mass In particular, mint were treated with IAA 10 mg/L had the highest content of essential oil, menthol and menthone Keywords: Mentha piperita L., growth hormones, GA3, IAA, TLC, GC, menthol, menthone, essential oil   iii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Tóm tắt ii Summary iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt .vii Danh sách bảng viii Danh sách hình viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Yêu cầu đề tài 1.3 Nội dung thực Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu Bạc hà 2.1.1 Phân loại thực vật 2.1.2 Nguồn gốc 2.1.3 Đặc điểm thực vật học 2.1.4 Đặc điểm sinh trưởng phát triển 2.1.5 Điều kiện sinh thái 2.1.6 Thời vụ 2.1.7 Công dụng giá trị kinh tế 2.1.7.1 Công dụng 2.1.7.2 Giá trị kinh tế 2.2 Kỹ thuật trồng Bạc hà 2.2.1 Giống chất lượng giống Bạc hà 2.2.2 Cách ươm Bạc hà 2.2.3 Đất trồng Bạc hà 2.2.4 Bón phân cho Bạc hà 10 2.2.5 Chăm sóc Bạc hà 10 2.2.6 Phòng trừ sâu bệnh cho Bạc hà 10   iv 2.2.7 Thu hoạch Bạc hà 11 2.3 Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật 12 2.3.1 Giới thiệu chất điều hòa sinh trưởng 12 2.3.2 Vai trò auxin 13 2.3.2.1.Auxin hoạt động kéo dài tế bào 13 2.3.2.2.Auxin hoạt động phân chia tế bào 14 2.3.2.3.Auxin hoạt động phát sinh hình thái 15 2.3.3 Vai trò gibberrellin 16 2.3.3.1 Sự kéo dài tế bào gibberellin 16 2.3.3.2 Sự kéo dài thân gibberellin 17 2.3.3.3 Sự kéo dài lóng tăng trưởng gibberellin 17 2.3.3.4 Sự nảy mầm, nảy chồi gibberellin 17 2.3.3.5 Sự hoa, nhờ gibberellin 17 2.4 Tinh dầu Bạc hà 18 2.4.1 Tinh dầu Bạc hà 18 2.4.2 Thành phần hóa học tinh dầu Bạc hà 18 2.5 Phương pháp chưng cất nước 20 2.5.1 Phương pháp chưng cất nước 20 2.5.2 Phương pháp chưng cất nước nước 20 2.5.3 Phương pháp chưng cất nước 21 2.6 Giới thiệu sắc ký lớp mỏng sắc ký khí 22 2.6.1 Sắc ký lớp mỏng 22 2.6.2 Sắc ký khí 24 2.6.3 Sắc ký khí ghép khối phổ 24 2.7 Các nghiên cứu khoa học liên quan 25 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Thời gian địa điểm tiến hành 26 3.2 Vật liệu 26 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 26 3.2.2 Hóa chất thiết bị 26 3.2.3 Nội dung nghiên cứu 26 3.3 Phương pháp nghiên cứu 27  v 3.3.1 Nhân giống Bạc hà đồng ruộng 27 3.3.2 Chuẩn bị vườn ươm 27 3.3.3 Chuẩn bị IAA, GA3 27 3.3.4 Khảo sát ảnh hưởng IAA, GA3 đến khả sinh trưởng Bạc hà 27 3.3.5 Xác định hàm lượng tinh dầu Bạc hà 28 3.3.6 Định lượng tương đối menthol menthone tinh dầu SKLM 29 3.3.7 Định lượng menthol menthone tinh dầu sắc ký khí 30 3.3.8 Xử lý số liệu 31 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Khảo sát ảnh hưởng IAA, GA3 đến đặc điểm sinh trưởng Bạc hà 32 4.2 So sánh hàm lượng tinh dầu 34 4.3 So sánh hàm lượng menthol, menthone tinh dầu sắc ký lớp mỏng 35 4.4 Xác định hàm lượng menthol, menthone tinh dầu Bạc hà sắc ký khí 37 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Đề nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC   vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANOVA : Analysis Of Variance CRD : Completely Randomized Design ĐC : Đối chứng GA3 : Gibberellic acid hay gibberellin GC - MS : Gas Chromatography – Mass Spectrometry GC : Gas Chromatoghaphy HPLC : High Performance Liquid Chromatography IAA : Indole-β-acetic-acid LSD : Least Significant Difference NT : Nghiệm thức SKK : Sắc ký khí SKLM : Sắc ký lớp mỏng TLC : Thin Layer Chromatography Rf : Retardation factors   vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Bố trí thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng GA3 IAA đến Bạc hà 29 Bảng 4.1 Chỉ tiêu tăng trưởng Bạc hà sau 45 ngày trồng xử lý GA3 IAA 33 Bảng 4.2 Kết hàm lượng tinh dầu (%) xử lý GA3 IAA 34 Bảng 4.3 Kết đường chuẩn menthol SKLM 35 Bảng 4.4 Kết hàm lượng menthol (%) SKLM 36 Bảng 4.5 Kết hàm lượng menthol (%) SKK 37 Bảng 4.6 Kết hàm lượng menthone (%) SKK 38 DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Bạc hà Châu Âu (Mentha piperita L.) Hình 2.2 Tác động auxin làm giãn tế bào 14 Hình 2.3 Tác động auxin vào tổng hợp chất protein 15 Hình 2.4 Con đường sinh tổng hợp monoterpene Bạc hà 20 Hình 2.5 Mơ hình SKLM vết mẫu khoảng thời gian 10 phút 24 Hình 4.1 Bạc hà xử lý với GA3 32   Hình 4.2 Bạc hà xử lý với IAA 32   Hình 4.3 Sắc ký lớp mỏng tinh dầu Bạc hà 35  Hình 4.4 Đường chuẩn sắc ký lớp mỏng menthol 36 Hình 4.5 Đường chuẩn sắc ký khí menthol 37 Hình 4.6 Đường chuẩn sắc ký khí menthone 38  viii Từ kết bảng 4.5, nhận thấy hàm lượng menthol xử lý IAA 10 mg/L có khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,01), hàm lượng menthol cao (0,71%) gấp 1,65 lần so với đối chứng Với kết này, chứng tỏ IAA tác động đến Bạc hà làm gia tăng hàm lượng menthol tinh dầu Có thể IAA làm phân hóa tế bào kích thích tích lũy tinh dầu chất có tinh dầu Bên cạnh đó, xử lý với GA3 100 mg/L cho hàm lượng menthol khơng có khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê Điều khơng có tác động GA3 đến hàm lượng menthol tinh dầu Hình 4.6 Đường chuẩn sắc ký khí menthone Bảng 4.6 Kết hàm lượng menthone (%) tinh dầu Bạc SKK Menthone Mẫu Menthone TB (%) ĐC 0,050 0,058 0,073 0,060 a GA3 100 mg/L 0,062 0,053 0,073 0,063 a IAA 10 mg/L 0,069 0,056 0,086 0,070 a Các ký tự theo sau số liệu trung bình cột giống khơng có khác biệt mặt thống kê (P > 0,05) Từ kết bảng 4.8, thấy hàm lượng menthone mẫu tinh dầu khơng có khác biệt thống kê (P > 0,05) Cây xử lý IAA 10 mg/L cho tinh dầu có hàm lượng menthone 0,07% gấp 1,17 lần so với đối chứng Vì hàm lượng menthone tinh dầu thấp nên tăng hợp chất thứ cấp thời gian sau chuyển hóa phần thành menthol (Mahmoud Croteau, 2001) Như vậy, hàm lượng menthone tăng với tỷ lệ thấp   38 Qua thí nghiệm sử dụng chất điều hòa sinh trưởng tác động lên Bạc hà, nhận thấy phát triển vượt trội số lá, số cành, chiều cao trọng lượng thân tươi Bạc hà sau phun GA3 IAA Tuy nhiên, trọng lượng thân tươi Bạc hà Châu Âu chúng tơi khác so với thí nghiệm Nicodim Milică năm 2008 Điều tác động GA3 IAA lên bạc hà nơi thí nghiệm, cách pha hóa chất cách phun Bên cạnh đó, trồng chậu đất khác điều kiện trồng đất tự nhiên thời tiết đất đai Việt Nam Đặc biệt, hàm lượng tinh dầu Bạc hà gia tăng cao sử dụng GA3 100 mg/L (tăng 43,86%) IAA 10 mg/L (tăng 54,39%) GA3 không làm gia tăng hàm lượng menthol menthone mẫu tinh dầu Qua hai kỹ thuật sắc ký định lượng menthol, menthone, nhận thấy sắc ký lớp mỏng định lượng tương đối hàm lượng menthol mẫu tinh dầu xử lý IAA, định lượng chưa xác hàm lượng menthol mẫu tinh dầu GA3 không định lượng menthone so với kỹ thuật sắc ký khí Chúng tơi nhận thấy kỹ thuật sắc ký khí có độ xác cao sắc ký lớp mỏng, chí định lượng menthone với hàm lượng thấp mẫu, kỹ thuật sắc ký lớp mỏng dùng để định tính hợp chất tốt định lượng chất có mẫu Từ kết trên, chúng tơi nhận thấy IAA 10 mg/L kích thích hàm lượng menthol lên Bạc hà gia tăng đến 0,71%, menthone tăng 0,07% so với đối chứng Sự gia tăng hàm lượng tinh dầu Bạc hà, menthol menthone theo mục tiêu đề tài Các hợp chất thứ cấp Bạc hà gia tăng mở tiềm cho dược liệu khác Hương nhu, Trường xuân hoa, Diệp hạ châu,… Phần lớn hợp chất alkaloid, terpenoid, steroid,… giúp thích nghi với điều kiện khắc nghiệt môi trường hay bảo vệ chống lại côn trùng Con người sử dụng hợp chất thứ cấp vào việc tạo hương vị, màu sắc cho ăn chất có nguồn gốc tự nhiên có xu hướng thay chất tổng hợp thực phẩm Đặc biệt, giới tìm phương pháp gia tăng alkaloid thảo dược để sản xuất thuốc điều trị ung thư làm giảm giá thành thuốc (trích dẫn Cao Thị Thanh Loan, 2007) Các hợp chất thứ cấp gia tăng dược liệu giúp cho khả thu nhận chất nhiều góp phần phục vụ tốt lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, đáp ứng nhu cầu xã hội ngày cao người   39 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Bạc hà xử lý với GA3 IAA cho phát triển nhanh chiều cao, số lá, số cành trọng lượng thân tươi Cây Bạc hà xử lý với IAA 10 mg/L GA3 100 mg/L có hàm lượng tinh dầu cao nồng độ IAA GA3 thí nghiệm GA3 100 mg/L làm tăng hàm lượng tinh dầu Bạc hà đến 43,86% so đối chứng IAA 10 mg/L tăng 54,39% so đối chứng Tinh dầu xử lý với IAA 10 mg/L cho hàm lượng menthol cao (0,71%) gấp 1,65 lần so với đối chứng hàm lượng menthone (0,07%) gấp 1,17 lần so với đối chứng Hàm lượng menthol menthone tinh dầu cao Bạc hà xử lý với IAA 10 mg/L 5.2 Đề nghị Thử nghiệm gia tăng hàm lượng tinh dầu, menthol menthone Bạc hà Mentha piperita L chất hóa học khác methyl jasmonate, methyl salicylate acid jasmonic Thử nghiệm gia tăng hàm lượng tinh dầu, menthol menthone Bạc hà Mentha piperita L chất điều hòa tăng trưởng trồng hệ thống thủy canh hồn lưu thủy canh tĩnh Kích thích gia tăng hàm lượng tinh dầu, menthol menthone chất hóa học giống Bạc hà Châu Á (Mentha arvensis L.) Xây dựng quy trình tinh tinh dầu Bạc hà   40 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Đinh Hải An 2008 Khảo sát điều kiện trồng, phương pháp chiết xuất xác định tinh dầu, menthol, menthone từ Bạc hà Châu Á (Mentha arvensis L.) Khóa luận tốt nghiệp Cơng nghệ sinh học, Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Khang Phạm Văn Khiển 2001 Các tinh dầu xuất ngành y tế Khai thác tinh dầu làm thuốc xuất Nhà xuất Y Học Hà Nội, trang 111 – 124 Nguyễn Như Khanh 2007 Kiểm tra trình phát triển thực vật Sinh lý phát triển thực vật Nhà xuất Giáo dục Cao Thị Thanh Loan 2007 Khảo sát tác động auxin lên sinh trưởng sinh tổng hợp alkaloid Trường xuân hoa (Catharanthus roseus) in vitro Khóa luận tốt nghiệp kỹ sư Công nghệ Sinh học, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Đỗ Tất Lợi 1987 Cây Bạc hà Nhà xuất Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Nhàn 2009 Thử nghiệm sử dụng vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes kích thích gia tăng tinh dầu hàm lượng chất Bạc hà (Mentha piperita L.) trồng hệ thống thủy canh Khóa luận tốt nghiệp Kỹ sư Cơng nghệ sinh học, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Trương Vũ Phong 2008 So sánh hai phương pháp trồng Bạc hà (Mentha arvensis L.) tinh tinh dầu Bạc hà sắc ký cột Khóa luận tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ sinh học, Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Kim Phi Phụng 2007 Phương pháp cô lập hợp chất hữu Nhà xuất Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh Lê Ngọc Thạch 2003 Tinh dầu Nhà xuất Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Trung Tính Nguyễn Phương Vỹ 2008 Khảo sát hàm lượng tinh dầu, menthol, menthone Bạc hà (Mentha arvensis L.) phương pháp khác Khóa luận tốt nghiệp Kỹ sư Cơng nghệ sinh học, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 11 Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài Nguyễn Văn Tó 2006 Kỹ thuật trồng số dược liệu Kỹ thuật trồng khai thác đặc sản rừng Nhà xuất Lao Động Hà Nội, trang 113 – 133 12 Nguyễn Năng Vinh Trần Thu 1966 Các đặc điểm sinh học yêu cầu Bạc hà khí hậu đất đai Sản xuất Bạc hà Nhà xuất nông Nghiệp Hà Nội, trang 27 – 39 TIẾNG NƯỚC NGOÀI 13 Abbas Aflatuni 2005 The yield and essential oil content of mint in northern ostrobothnia, Department of University Oulu 14 Constanta Nicodim and C Milică 2008 Studies on the influence of some regulating growing substances upon the quantity and quality of Mentha piperita production, pp 224-229   41 15 Hans and Walter Heldt 2004 Plant biochemistry Third edition P465 – 470 16 Kaul and Kapoor 1964 A preliminary study on the influence of gibberellic, pp 135 – 141 17 Maffei M, Mucciarelli M and Scannerini S 1994 Are leaf area index (LAI) and flowering related to oil productivity in peppermint Flavour and Fragrances 9: 119–124 18 Mahmoud SS and Croteau RB 2001 Metabolic engineering of essential oil yield and composition in mint by altering expression of deoxyxylulose phosphate reductoisomerase and menthofuran syntheses Proceedings of the National Academy of Science 98: 8915–8920 19 Tran Thi Le Minh 2005 Synthèse et accumulation d’alcaloïdes tropaniques chez Datura innoxia Mill cultivé en hydroponie: analyse des effets de l’environnement biotique et abiotique; essais de mise en place d’une nouvelle technologie de production Institut National Polytechnique de Lorraine Thèse, 140p 20 Voirin B., Brun N., and Bayet C 1990 Effects of day length on the monoterpene composition of leaves of Mentha piperita Phytochemistry 29: 749–755     42 PHỤ LỤC Bảng Chiều cao trung bình bạc hà xử lý GA3 IAA sau 45 ngày trồng Lần lặp lại ĐC 39,22 39,88 39,02 GA3 50 mg/L 40,36 39,14 41,10 GA3 100 mg/L 44,72 45,08 47,26 IAA 0,1 mg/L 40,10 40,90 38,60 IAA mg/L 47,34 46,26 47,28 IAA 10 mg/L 40,48 40,64 39,04 Bảng Bảng ANOVA thí nghiệm chiều cao số liệu Bảng Nghiệm thức Trung bình (cm) 39,37 40,20 45,69 39,87 46,96 40,56 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 170.01 34.0019 36.57 0.0000 Within groups 11.1587 12 0.929889 Total (Corr.) 181.168 17 Bảng Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm chiều cao kết Bảng Multiple Range Tests for Chieu_cao by NT Method: 95.0 percent LSD NT Count Mean Homogeneous Groups DC 39.3733 X IAA 0,1 mg/L 39.8667 X IAA 10 mg/L 40.56 X GA3 50 mg/L 40.2 X GA3 100 mg/L 45.6867 X IAA mg/L 46.96 X Contrast Difference +/- Limits DC - GA3 100 mg/L *-6.31333 1.7155 DC - GA3 50 mg/L -0.826667 1.7155 DC - IAA 0,1 mg/L -0.493333 1.7155 DC - IAA mg/L *-7.58667 1.7155 DC - IAA 10 mg/L -0.68 1.7155 GA3 100 mg/L - GA3 50 mg/L *5.48667 1.7155 GA3 100 mg/L - IAA 0,1 mg/L *5.82 1.7155 GA3 100 mg/L - IAA mg/L -1.27333 1.7155 GA3 100 mg/L - IAA 10 mg/L *5.63333 1.7155 GA3 50 mg/L - IAA 0,1 mg/L 0.333333 1.7155 GA3 50 mg/L - IAA mg/L *-6.76 1.7155 GA3 50 mg/L - IAA 10 mg/L 0.146667 1.7155 IAA 0,1 mg/L - IAA mg/L *-7.09333 1.7155 IAA 0,1 mg/L - IAA 10 mg/L -0.186667 1.7155 IAA mg/L - IAA 10 mg/L *6.90667 1.7155 • denotes a statistically significant difference   Bảng Số trung bình bạc hà xử lý GA3 IAA sau 45 ngày trồng Lần lặp lại Nghiệm thức Trung bình (lá) ĐC 124,40 125,60 128,20 126,07 GA3 50 mg/L 134,40 147,60 154,00 145,33 GA3 100 mg/L 176,80 186,00 172,80 178,53 IAA 0,1 mg/L 124,00 131,60 134,80 130,13 IAA mg/L 161,60 148,60 142,20 150,80 IAA 10 mg/L 196,00 184,40 186,00 188,80 Bảng Bảng ANOVA thí nghiệm số số liệu Bảng Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 9735.1 1947.02 36.79 0.0000 Within groups 634.987 12 52.9156 Total (Corr.) 10370.1 17 Bảng Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm số kết Bảng Multiple Range Tests for So_la by NT Method: 95.0 percent LSD NT Count Mean Homogeneous Groups DC 126.067 X IAA 0,1 mg/L 130.133 X GA3 50 mg/L 145.333 X IAA mg/L 150.8 X GA3 100 mg/L 178.533 X IAA 10 mg/L 188.8 X Contrast Difference +/- Limits DC - GA3 100 mg/L *-52.4667 12.941 DC - GA3 50 mg/L *-19.2667 12.941 DC - IAA 0,1 mg/L -4.06667 12.941 DC - IAA mg/L *-24.7333 12.941 DC - IAA 10 mg/L *-62.7333 12.941 GA3 100 mg/L - GA3 50 mg/L *33.2 12.941 GA3 100 mg/L - IAA 0,1 mg/L *48.4 12.941 GA3 100 mg/L - IAA mg/L *27.7333 12.941 GA3 100 mg/L - IAA 10 mg/L -10.2667 12.941 GA3 50 mg/L - IAA 0,1 mg/L *15.2 12.941 GA3 50 mg/L - IAA mg/L -5.46667 12.941 GA3 50 mg/L - IAA 10 mg/L *-43.4667 12.941 IAA 0,1 mg/L - IAA mg/L *-20.6667 12.941 IAA 0,1 mg/L - IAA 10 mg/L *-58.6667 12.941 IAA mg/L - IAA 10 mg/L *-38.0 12.941 * denotes a statistically significant difference   Bảng Số cành trung bình bạc hà xử lý GA3 IAA sau 45 ngày trồng Lần lặp lại Trung bình Nghiệm thức (cành) ĐC 31,6 31,6 26,4 29,87 GA3 50 mg/L 44,0 35,2 28,0 35,73 GA3 100 mg/L 34,8 61,6 28,4 41,50 IAA 0,1 mg/L 28,0 26,4 29,2 27,87 IAA mg/L 38,8 31,6 26,8 32,40 IAA 10 mg/L 52,4 34,0 30,0 38,80 Bảng Bảng ANOVA thí nghiệm số cành số liệu Bảng Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 420.631 84.1262 0.89 0.5152 Within groups 1129.28 12 94.1067 Total (Corr.) 1549.91 17 Bảng Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm số cành kết Bảng Multiple Range Tests for so canh by nghiem thuc Method: 95.0 percent LSD nghiem thuc Count Mean Homogeneous Groups IAA 0,1 27.8667 X DC 29.8667 X IAA 32.4 X GA3 50 35.7333 X IAA 10 38.8 X GA3 100 41.6 X Contrast Difference +/- Limits DC - GA3 100 -11.7333 17.2578 DC - GA3 50 -5.86667 17.2578 DC - IAA 0,1 2.0 17.2578 DC - IAA -2.53333 17.2578 DC - IAA 10 -8.93333 17.2578 GA3 100 - GA3 50 5.86667 17.2578 GA3 100 - IAA 0,1 13.7333 17.2578 GA3 100 - IAA 9.2 17.2578 GA3 100 - IAA 10 2.8 17.2578 GA3 50 - IAA 0,1 7.86667 17.2578 GA3 50 - IAA 3.33333 17.2578 GA3 50 - IAA 10 -3.06667 17.2578 IAA 0,1 - IAA -4.53333 17.2578 IAA 0,1 - IAA 10 -10.9333 17.2578 IAA - IAA 10 -6.4 17.2578 -• denotes a statistically significant difference   Bảng 10 Trọng lượng thân trung bình bạc hà xử lý GA3 IAA Lần lặp lại Nghiệm thức Trung bình (g) ĐC 130 100 110 113,33 GA3 50 mg/L 140 110 110 120,00 GA3 100 mg/L 130 160 120 136,67 IAA 0,1 mg/L 180 120 110 136,67 IAA mg/L 140 130 200 156,67 IAA 10 mg/L 170 200 170 180,00 Bảng 11 Bảng ANOVA thí nghiệm trọng lượng thân số liệu Bảng 10 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 9027.78 1805.56 2.62 0.0796 Within groups 8266.67 12 688.889 Total (Corr.) 17294.4 17 Bảng 12 Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm trọng lượng thân kết Bảng 11 Multiple Range Tests for luong than by nghiem thuc Method: 95.0 percent LSD nghiem thuc Count Mean Homogeneous Groups DC 113.333 X GA3 50 120.0 X IAA 0,1 136.667 XX GA3 100 136.667 XX IAA 156.667 XX IAA 10 180.0 X Contrast Difference +/- Limits DC - GA3 100 -23.3333 46.6928 DC - GA3 50 -6.66667 46.6928 DC - IAA 0,1 -23.3333 46.6928 DC - IAA -43.3333 46.6928 DC - IAA 10 *-66.6667 46.6928 GA3 100 - GA3 50 16.6667 46.6928 GA3 100 - IAA 0,1 0.0 46.6928 GA3 100 - IAA -20.0 46.6928 GA3 100 - IAA 10 -43.3333 46.6928 GA3 50 - IAA 0,1 -16.6667 46.6928 GA3 50 - IAA -36.6667 46.6928 GA3 50 - IAA 10 *-60.0 46.6928 IAA 0,1 - IAA -20.0 46.6928 IAA 0,1 - IAA 10 -43.3333 46.6928 IAA - IAA 10 -23.3333 46.6928 • denotes a statistically significant difference   Bảng 13 Hàm lượng tinh dầu mẫu thí nghiệm xử lý IAA GA3 Lần lặp lại Nghiệm thức ĐC 1,14 1,22 1,08 GA3 50 mg/L 1,27 1,36 1,56 GA3 100 mg/L 1,61 1,34 1,96 IAA 0,1 mg/L 1,02 1,12 1,22 IAA mg/L 1,46 1,84 1,02 IAA 10 mg/L 1,69 1,56 2,03 Trung bình (%) 1,14 1,40 1,64 1,12 1,44 1,76 Bảng 14 Bảng ANOVA thí nghiệm hàm lượng tinh dầu số liệu Bảng 13 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 0.9844 0.19688 3.27 0.0429 Within groups 0.7218 12 0.06015 Total (Corr.) 1.7062 17 Bảng 15 Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm hàm lượng tinh dầu kết Bảng 14 Multiple Range Tests for ham luong tinh dau by nghiem thuc Method: 95.0 percent LSD nghiem thuc Count Mean Homogeneous Groups IAA 0,1 1.12 X DC 1.14667 X GA3 50 1.39667 XX IAA 1.44 XX GA3 100 1.63667 X IAA 10 1.76 X Contrast Difference +/- Limits DC - GA3 100 *-0.49 0.436308 DC - GA3 50 -0.25 0.436308 DC - IAA 0,1 0.0266667 0.436308 DC - IAA -0.293333 0.436308 DC - IAA 10 *-0.613333 0.436308 GA3 100 - GA3 50 0.24 0.436308 GA3 100 - IAA 0,1 *0.516667 0.436308 GA3 100 - IAA 0.196667 0.436308 GA3 100 - IAA 10 -0.123333 0.436308 GA3 50 - IAA 0,1 0.276667 0.436308 GA3 50 - IAA -0.0433333 0.436308 GA3 50 - IAA 10 -0.363333 0.436308 IAA 0,1 - IAA -0.32 0.436308 IAA 0,1 - IAA 10 *-0.64 0.436308 IAA - IAA 10 -0.32 0.436308 * denotes a statistically significant difference   Bảng 16 Hàm lượng menthol (%) tinh dầu bạc hà SKLM Lần lặp lại Nghiệm thức ĐC 0,39 0,53 0,46 GA3 50 mg/L 0,54 0,58 0,51 GA3 100 mg/L 0,77 0,87 0,78 IAA 0,1 mg/L 0,45 0,40 0,49 IAA mg/L 0,47 0,46 0,58 IAA 10 mg/L 0,79 0,95 0,92 Trung bình (%) 0,46 0,54 0,81 0,45 0,50 0,89 Bảng 17 Bảng ANOVA thí nghiệm hàm lượng menthol số liệu Bảng 16 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 0.540578 0.108116 28.37 0.0000 Within groups 0.0457333 12 0.00381111 Total (Corr.) 0.586311 17 Bảng 18 Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm hàm lượng menthol kết Bảng 17 Multiple Range Tests for menthol SKLM by Nghiem thuc Method: 95.0 percent LSD Nghiem thuc Count Mean Homogeneous Groups IAA 0.1 0.446667 X DC 0.46 X IAA 0.503333 X GA3 50 0.543333 X GA3 100 0.806667 X IAA 10 0.886667 X Contrast Difference +/- Limits DC - GA3 100 *-0.346667 0.109825 DC - GA3 50 -0.0833333 0.109825 DC - IAA 0.1 0.0133333 0.109825 DC - IAA -0.0433333 0.109825 DC - IAA 10 *-0.426667 0.109825 GA3 100 - GA3 50 *0.263333 0.109825 GA3 100 - IAA 0.1 *0.36 0.109825 GA3 100 - IAA *0.303333 0.109825 GA3 100 - IAA 10 -0.08 0.109825 GA3 50 - IAA 0.1 0.0966667 0.109825 GA3 50 - IAA 0.04 0.109825 GA3 50 - IAA 10 *-0.343333 0.109825 IAA 0.1 - IAA -0.0566667 0.109825 IAA 0.1 - IAA 10 *-0.44 0.109825 IAA - IAA 10 *-0.383333 0.109825 * denotes a statistically significant difference   Bảng 19 Hàm lượng menthol (%) tinh dầu bạc hà SKK Lần lặp lại Nghiệm thức ĐC 0,41 0,42 0,46 GA3 100 mg/L 0,53 0,47 0,43 IAA 10 mg/L 0,69 0,61 0,82 Trung bình (%) 0,43 0,48 0,71 Bảng 20 Bảng ANOVA thí nghiệm hàm lượng menthol số liệu Bảng 19 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 0.131622 0.0658111 13.65 0.0059 Within groups 0.0289333 0.00482222 Total (Corr.) 0.160556 Bảng 21 Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm hàm lượng menthol kết Bảng 20 Multiple Range Tests for menthol SKK by Nghiem thuc Method: 95.0 percent LSD Nghiem thuc Count Mean Homogeneous Groups DC 0.43 X GA3 100 0.476667 X IAA 10 0.706667 X Contrast Difference +/- Limits DC - GA3 100 -0.0466667 0.138739 DC - IAA 10 *-0.276667 0.138739 GA3 100 - IAA 10 *-0.23 0.138739 * denotes a statistically significant difference Bảng 22 Hàm lượng menthone (%) tinh dầu bạc hà SKK Lần lặp lại Nghiệm thức ĐC 0,050 0,058 0,073 GA3 100 mg/L 0,062 0,053 0,073 IAA 10 mg/L 0,069 0,056 0,086 Trung bình (%) 0,060 0,063 0,070 Bảng 23 Bảng ANOVA thí nghiệm hàm lượng menthone số liệu Bảng 22 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 0.000164222 0.0000821111 0.53 0.6128 Within groups 0.000926 0.000154333 Total (Corr.) 0.00109022   Bảng 24 Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm hàm lượng menthone kết Bảng 23 Multiple Range Tests for menthone SKK by Nghiem thuc Method: 95.0 percent LSD Nghiem thuc Count Mean Homogeneous Groups DC 0.0603333 X GA3 100 0.0626667 X IAA 10 0.0703333 X Contrast Difference +/- Limits DC - GA3 100 -0.00233333 0.0248201 DC - IAA 10 -0.01 0.0248201 GA3 100 - IAA 10 -0.00766667 0.0248201 * denotes a statistically significant difference   Hình Sắc ký đồ sắc ký khí chuẩn hỗn hợp menthol, menthone   Hình Sắc ký đồ sắc ký khí mẫu tinh dầu nghiệm thức đối chứng Hình Sắc ký đồ sắc ký khí mẫu tinh dầu nghiệm thức xử lý GA3 100 mg/L   Hình Sắc ký đồ sắc ký khí mẫu tinh dầu nghiệm thức xử lý với IAA 10 mg/L     ... dụng ảnh hưởng tổng hợp đến hình thái bên ngồi khác cụm hoa Đất đai dinh dưỡng: Bạc hà ưa đất xốp, có thành phần giới nhẹ, giàu dinh dưỡng, thoát giữ nước tốt Các loại đất phù sa ven sông, đất đen,... xẻ cưa sâu, đỉnh nhiều lơng, thân màu xanh, hoa trắng Tinh dầu thơm mát, chất lượng tốt, đòi hỏi dinh dưỡng cao Bạc hà tím suất thấp Thế  3 giới thường biết với tên Bạc hà trắng có tên tiếng Anh... lợi, nhánh nhỏ phát triển thành bụi rậm gồm thân cao khoảng 80 – 100 cm nhiều cành Lá Bạc hà: quan dinh dưỡng quan trọng làm nhiệm vụ quang hợp, hơ hấp, nước mang tinh dầu Lá nguyên liệu để cất tinh
- Xem thêm -

Xem thêm: KÍCH THÍCH SỰ GIA TĂNG TINH DẦU, , MENTHOL VÀ METHONE TRONG CÂY BẠC HÀ ( (M Me en nt th ha a p pi ip pe er ri it ta a L L. .) ) B BẰ ẰN NG G C CÁ ÁC C C CH HẤ ẤT T Đ ĐI IỀ ỀU U H HÒ ÒA A S SI IN NH H T TR RƯ ƯỞ ỞN NG G , KÍCH THÍCH SỰ GIA TĂNG TINH DẦU, , MENTHOL VÀ METHONE TRONG CÂY BẠC HÀ ( (M Me en nt th ha a p pi ip pe er ri it ta a L L. .) ) B BẰ ẰN NG G C CÁ ÁC C C CH HẤ ẤT T Đ ĐI IỀ ỀU U H HÒ ÒA A S SI IN NH H T TR RƯ ƯỞ ỞN NG G

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn