NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC PHÂN HEO CỦA CỎ PARA TRÊN MÔ HÌNH ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO

66 16 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC PHÂN HEO CỦA CỎ PARA TRÊN MÔ HÌNH ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO Ngành học : CƠNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực : ĐẶNG THÀNH SANG Niên khóa : 2006 – 2010 Tháng 7/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC PHÂN HEO CỦA CỎ PARA TRÊN MƠ HÌNH ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực PGS.TS BÙI XUÂN AN ĐẶNG THÀNH SANG Tháng 7/2010 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này, nỗ lực thân, hỗ trợ góp ý thầy cơ, gia đình bạn bè Tơi xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến: ¾ Cha mẹ nuôi dạy nên người, người động viên giúp đỡ lúc khó khăn học tập ¾ Thầy PGS TS Bùi Xn An, khoa Cơng Nghệ Môi Trường, trường Đại học Nông Lâm TP HCM Người gợi mở ý tưởng, cách thức để thực nghiên cứu khoa học, người hướng dẫn tận tình suốt thời gian thực đề tài ¾ Thầy Lê Đình Đơn, trưởng Bộ mơn Cơng Nghệ Sinh Học, trường Đại học Nông Lâm TP HCM, tạo điều kiện cho thực đề tài ¾ Q thầy Bộ mơn Cơng Nghệ Sinh Học, trường Đại học Nông Lâm TP HCM, giúp đỡ tơi hồn thành chương trình đào tạo trường ¾ Các anh chị Trung tâm Phân tích Mơi trường – Viện Công nghệ Sinh học Công nghệ Mơi trường, trường Đại học Nơng Lâm TP HCM ¾ Các anh: anh Lẫm, anh Cương, anh Kì trại thực nghiệm Bộ mơn Cơng Nghệ Sinh Học ¾ Các anh chị trại Thực nghiệm, Khoa Chăn nuôi – Thú y, trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM ¾ Cuối xin chân thành cảm ơn bạn nhóm tham gia đề tài, chia buồn vui công việc Sinh viên thực Đặng Thành Sang i TĨM TẮT Ơ nhiễm nước thải chăn nuôi môi trường ngày trầm trọng, với nguy tiềm ẩn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người Phương pháp xử lý thực vật thủy sinh trở thành xu hướng giới, thân thiện với môi trường Mục tiêu nghiên cứu xác định khả xử lý tiêu ô nhiễm nước phân heo mơ hình đất ngập nước có dòng chảy bề mặt dòng chảy đứng Tìm mơ hình xử lý hiệu quả, ứng dụng Việt Nam Nội dung nghiên cứu thu thập số liệu, xây dựng mô hình, tiến hành thí nghiệm tính tốn so sánh kết Thí nghiệm bố trí mơ hình trồng cỏ para với đối chứng khơng trồng cỏ para, tuổi cỏ từ 1- 55 ngày mùa khơ Ghi nhận phân tích kết tiêu ô nhiễm nước phân heo trước sau xử lý mơ hình trồng cỏ para Cỏ para sinh trưởng phát triển mạnh Lượng nước bốc cao mơ hình VFS FWS Chiều cao tăng trung bình cỏ para 19,6 cm 17,3 cm; hiệu suất xử lý COD đạt 86% 82%, BOD5 đạt 89% 86%, Nitơ tổng đạt 54% 59%, Photpho tổng đạt 86% 46%, Fe đạt 78% 96% tương ứng mơ hình VFS FWS Như vậy, cỏ para có khả xử lý cao nước phân heo Mơ hình VFS xử lý hiệu mơ hình FWS ii SUMMARY "Research capability treatmet water pig of para-grass on model wetland creation” Pollution by livestock waste water to environment increasingly serious, with potential adverse impacts on human health Method treatment by aquatic plant has become the trend of the world and frienly with environment The objective was to determine the ability treatment of pollution indicators in the water pig on model wetland surface flow and model vertical flow Find treatmet model effectively, it can apply in Vietnamese This study of contents were to collect data, build model, test and compare the results Experiment was arranged on two experimental models of para grass with confronting no para grass, old grass was from to 55 days in dry season The results were recorded and analyzed about indicators pollution in water pig before and after treament on two models planted para grass Para grass grew and throve Rate of escape water are high on model VFS and model FWS The average height increase of para grass were 19,6 cm and 17,3cm; the treament efficiency of COD reached 86% and 82%, BOD5 were 89% and 86%, the total N were 54% and 59%, the total P were 86% and 46%, Fe were 78% and 96% respectively on model VFS and FWS Conclusions: para grass is capable high treatment water pig Model VFS treats more effective than model FWS Key word: Para grass, constructed wetland, water pig iii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Tóm tắt ii Summury iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Nội dung nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Tổng quan cỏ para .3 2.1.1 Hình thái nguồn gốc cỏ para 2.1.2 Thành phần dinh dưỡng cỏ para 2.1.3 Tính sản xuất cỏ para 2.2 Tổng quan nước thải chăn nuôi heo 2.2.1 Thành phần tính chất nước thải chăn nuôi heo 2.2.1.1 Thành phần nước thải chăn nuôi heo 2.2.1.2 Tính chất nước thải chăn ni heo 2.2.3 Một số tiêu ô nhiễm nguồn nước cần quan tâm 2.2.3.1 Nhu cầu oxy hóa học (COD) 2.2.3.2 Nhu cầu oxy sinh học (BOD) 2.2.3.3 Chỉ tiêu Nitơ tổng 2.2.3.4 Chỉ tiêu Photpho tổng 2.2.3.5 Chỉ tiêu kim loại nặng 2.2.4 Khả gây ô nhiễm nước thải chăn nuôi iv 2.2.4.1 Ô nhiễm khơng khí 2.2.4.2 Ô nhiễm đất 2.2.4.3 Ô nhiễm nước 2.3 Đất ngập nước xử lý nước thải 2.3.1 Khái niệm đất ngập nước 2.3.2 Phân loại đất ngập nước 10 2.3.2.1 Đất ngập nước có dòng chảy tự bề mặt (Free water surface – FWS) 10 2.3.2.2 Đất ngập nước dòng chảy ngầm (Subsurface flow Constructed Wetland – SSF) 11 2.3.2.3 Bãi lọc tách nước bùn 12 2.3.3 Vai trò thực vật đất ngập nước 13 2.4 Nâng cao hiệu xử lý nước thải phương pháp cánh đồng tưới 13 2.4.1 Phương pháp xử lý nước thải cánh đồng tưới, cánh đồng lọc 13 2.4.2 Mặt hạn chế phương pháp cánh đồng tưới, cánh đồng lọc 14 2.4.3 Cơ chế làm nước thải đất ngập nước kiến tạo 14 2.4.4 Thuận lợi khó khăn phương pháp xử lý nước thải ĐNNKT 15 2.4.4.1 Thuận lợi 15 2.4.4.2 Khó khăn 16 2.4.5 Ứng dụng đất ngập nước kiến tạo 16 2.4.5.1 Ứng dụng đất ngập nước giới 16 2.4.5.2 Tình hình nghiên cứu đất ngập nước Việt Nam 17 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 18 3.2 Vật liệu thí nghiệm 18 3.2.1 Cỏ para 18 3.2.2 Nước phân heo 18 3.2.3 Mơ hình đất ngập nước 18 3.2.3.1 Vật liệu làm mơ hình 18 3.2.3.2 Dụng cụ đựng mẫu, nước thải đong lượng nước bốc thoát 19 3.2.3.3 Dụng cụ hóa chất dùng phân tích 19 3.2.3.4 Mô hình đất ngập nước 19 3.3 Phương pháp thí nghiệm .22 3.3.1 Cơ sở để tiến hành thí nghiệm 22 v 3.3.2 Bố trí thí nghiệm 22 3.3.3 Các giai đoạn thí nghiệm 23 3.3.3.1 Giai đoạn trước thí nghiệm 23 3.3.3.2 Giai đoạn thí nghiệm 23 3.3.4 Phương pháp thí nghiệm 23 3.4 Xử lý số liệu 24 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Các tiêu nước phân heo đầu vào 25 4.2 Chỉ tiêu sinh trưởng 25 4.3 Sự bốc nước 27 4.4 Nhu cầu oxy hóa học (COD) 28 4.5 Nhu cầu oxy sinh học (BOD5) 31 4.6 Chỉ tiêu Nitơ tổng 33 4.8 Khả xử lý Fe 37 4.9 Kết tổng hợp 38 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Đề nghị 40 Tài liệu tham khảo 41 Phụ lục vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BOD5: Nhu cầu oxy sinh học ngày (Chemical Oxygen Demand) COD: Nhu cầu oxy hoá học (Biological Oxygen Demand) ĐNN Đất ngập nước ĐNNKT: Đất ngập nước kiến tạo ĐH: Đại học ĐC: Đối chứng FWS: Đất ngập nước có dòng chảy tự bề mặt (Free water surface) KL: Kim loại N tổng: Nitơ tổng ns: Khơng có ý nghĩa (Non significant) MH: Mơ hình PGS TS: Phó giáo sư Tiến Sĩ P tổng: Photpho tổng SSF: Đất ngập nước dòng chảy ngầm (Subsurface flow Constructed Wetland) SS: Chất rắn lơ lửng TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam TP: Thành phố VFS: Hệ thống có dòng chảy đứng (Vertical subsurface flow) VSV: Vi sinh vật *: Có ý nghĩa **: Rất có ý nghĩa ***: Hồn tồn có ý nghĩa vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần số lượng phân nguyên chất số gia súc .4 Bảng 2.2 Tính chất nước thải chăn nuôi heo Bảng 2.3 Cơ chế làm nước thải loại ĐNNKT .14 Bảng 2.3(tt) Cơ chế làm nước thải loại ĐNNKT 15 Bảng 3.1 Chỉ tiêu phân tích phương pháp đo 24 Bảng 4.1 Các tiêu nước phân heo đầu vào .25 Bảng 4.2 Chiều dài rễ trọng lượng cỏ para cuối thí nghiệm 26 Bảng 4.3 So sánh thống kê tăng trưởng cỏ para MH MH 26 Bảng 4.4 So sánh thống kê lượng nước bốc thoát mơ hình ĐNNKT 27 Bảng 4.5 So sánh thống kê tiêu COD đầu mô hình ĐNNKT 29 Bảng 4.6 So sánh thống kê tiêu BOD5 đầu mơ hình ĐNNKT 32 Bảng 4.7 So sánh thống kê tiêu N tổng đầu mơ hình ĐNNKT 34 Bảng 4.8 So sánh thống kê khả xử lý P tổng mơ hình ĐNNKT 36 Bảng 4.9 Hiệu suất xử lý Fe mơ hình ĐNNKT 37 Bảng 4.10 Hiệu suất xử lý nhiễm mơ hình ĐNNKT 38 Bảng 4.11 Kết tổng hợp số tiêu nghiên cứu mơ hình .38 viii TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Nguyễn Việt Anh 2006 Xử lý nước thải bãi lọc trồng lý thuyết thực tiễn Hội thảo khoa học bãi lọc trồng xử lý nước thải, pp – 28 Lê Văn Cát 2007 Hệ xử lý tự nhiên Xử lý nước thải giàu hợp chất Nitơ Photpho Nhà xuất Khoa học Tự nhiên Công nghệ, Đại học Hà Nội Lê Thị Cúc 2008 Nghiên cứu khả xử lý nước thải chế biến tinh bột khoai mì cỏ para với nồng độ khác mơ hình bãi lọc trồng Khóa luận tốt nghiệp kỹ sư Kỹ Thuật Mơi Trường, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Đỗ Hồng Lan Chi Nguyễn Phước Dân 2010 Báo cáo tổng kết kết đề tài KHCN cấp Đại học Quốc Gia: Nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật kiểm định độc tố nhằm đánh giá hiệu xử lý nước thải khu công nghiệp bãi lọc thực vật Nguyễn Thị Thu Hà Xử lý nước thải chăn ni heo 2008 http://www.ebook.edu.vn/?page=1.41&view=6719 Trần Nhật Hồng 2008 Ảnh hưởng nồng độ COD nước phân heo đến khả xử lý cỏ para (Brachiaria mutica) mơ hình bãi lọc Luận văn tốt nghiệp kĩ sư Công Nghệ Sinh Học, Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Hưng Chăn Ni Đại Cương 2004 http://www.ebook.edu.vn/?page=1.20&view=3596 Nguyễn Đức Lượng Nguyễn Thị Thùy Dương, 2003 Công nghệ Sinh học Môi trường, tập 2, Xử lý chất thải hữu Nhà xuất Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Trần Văn Nhân Ngơ Thị Nga 2002 Giáo trình cơng nghệ xử lý nước thải Tái lần Nhà xuất khoa học kĩ thuật Hà Nội 10 Lương Đức Phẩm 1982 Công nghệ xử lý nước thải biện pháp sinh học Nhà xuất Giáo Dục Hà Nội 11 Phan Thị Thúy Phương 2008 Nghiên cứu khả xử lý nước phân heo cù nèo với nồng độ khác mơ hình bãi lọc trồng Khóa luận tốt nghiệm Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 12 Lê Anh Tuấn 2008 Xử lý nước thải ô nuôi cá nước ĐNNKT http://www.vncold.vn/Modules/CMS/Upload/10/PhatTrienNuoc/XuLyNuocThaiAoCa _23_05_08/XuLyNuocThaiAoCa.pdf 13 Nguyễn Thị Thùy Trang 2008 Nghiên cứu khả xử lý nước phân heo cỏ nến nồng độ khác bãi lọc trồng Khóa luận tốt nghiệp kỹ sư Kỹ Thuật Mơi Trường, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 14 Phan Thị Thanh Thanh 2008 Nghiên cứu khả xử lý rác thủy trúc mơ hình đất ngập nước với nồng độ khác Khóa luận tốt nghiệp kĩ sư Công Nghệ Sinh Học, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 15 Vũ Đình Tơn 2005 Giáo trình chăn ni lợn Nhà xuất bàn Hà Nội, Hà Nội INTERNET 16 Tropicalforages Brachiaria mutica Tropicalforages web http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Brachiaria_mutica.htm 17 http://news.socbay.com/da_lan_kenh_con_gay_o_nhiem-612189914-33619968 41 PHỤ LỤC Phụ lục NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP – TIÊU CHUẨN THẢI TCVN 5945 – 2005 Bảng PL1.1 Giá trị giới hạn thông số nồng độ chất ô nhiễm nước thải công nghiệp Nhiệt độ pH Đơn vị o C - Mùi - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Màu sắc BOD5(200C) COD Chất rắn lơ lửng Asen Thủy ngân Chì Cadimi Crom (VI) Crom (III) Đồng Kẽm Niken Mangan Sắt Thiếc Xianua Phenol Dầu mỡ khoáng Dầu động thực vât Clo dư PCBs Hóa chất bảo vệ thực vật: Lân hữu Hóa chất bảo vệ thực vật: Clo hữu TT 26 27 Thông số A Giá trị giới hạn B 40 5,5 – khó Khơng khó chịu 50 50 80 100 0,1 0,01 0,5 0,01 0,1 0,5 0,1 0,5 20 0,01 C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 40 6–9 Không chịu 20 30 50 50 0,05 0,005 0,1 0,005 0,05 0,2 0,2 0,5 0,2 0,07 0,1 10 0,003 45 5–9 mg/l 0,3 - mg/l 0,1 0,1 - 100 400 200 0,5 0,01 0,5 0,5 5 10 0,2 10 30 - Bảng PL1.1(tt) Giá trị giới hạn thông số nồng độ chất ô nhiễm nước thải công nghiệp TT 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Thơng số Đơn vị Sunfua Florua Clorua Amoni(tính theo Nito) Tổng Nitơ Tổng Photpho Colifom TCVN 5945 – 2005 độ độ C mg/l mg/l mg/l 0,2 500 0,5 10 600 15 1000 mg/l 10 15 mg/l mg/l mg/l 15 3000 90% cá sống sót sau 96 100% nước thải 30 5000 60 - Xét nghiệm sinh học Tổng hoạt phóng xạ α Tổng hoạt phóng xạ β A Giá trị giới hạn B - Bq/l 0,1 0,1 - Bq/l 1 - Phụ lục TỔNG HỢP KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Bảng PL2.1 Sự bốc nước mơ hình bãi lọc Mơ hình V (L) nước vào Tuần 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 MH V (L) V (L) nước nước thất thất thoát thoát TB 4 5 7 2 8 10 8 11 10 10 14 13 15 14 11 14 16 14 ĐC V (L) V (L) nước nước thất thất thoát thoát TB 2 2 2 3 4 3 4 3 3 5 2 3 MH V (L) V (L) nước nước thất thất thoát thoát TB 3 5 10 7 10 9 10 12 14 11 11 15 15 19 18 17 19 17 17 20 12 18 ĐC V (L) V (L) nước nước thất thất thoát thoát TB 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 4 5 3 42 Bảng PL2.1 (tt) Sự bốc nước mơ hình bãi lọc Mơ hình MH V (L) V (L) nước nước vào thất Tuần thoát 50 50 50 50 50 50 17 20 17 21 20 18 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 22 21 23 22 18 25 20 20 19 18 21 20 12 22 V (L) nước thất thoát TB 19 ĐC V (L) nước thất thoát 4 V (L) nước thất thoát TB 21 18 3 2 2 3 3 MH V (L) nước thất thoát 20 10 17 20 20 17 17 19 20 16 20 17 12 10 11 15 18 20 20 V (L) nước thất thoát TB 17 16 15 ĐC V (L) nước thất thoát 4 3 2 2 3 V (L) nước thất thoát TB Bảng PL2.2 Tỉ lệ nước bốc mơ hình ĐNNKT MH ĐC MH ĐC Tuần Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) 12 16 10 12 18 24 28 36 10 38 34 42 32 38 30 Bảng PL2.3 Mức tăng chiều cao cỏ para mơ hình ĐNNKT Mơ MH Hình Chiều cao Tuần trung bình thân MH Chiều cao tăng Chiều cao trung Chiều cao tăng (cm/tuần) bình thân (cm/tuần) (cm/tuần) (cm/tuần) 10,8 10,8 12,9 12,9 26,6 15,7 31,0 18,1 43,6 17,0 46,1 15,0 65,9 22,3 62,6 16,5 89,0 23,0 84,0 21,0 112,6 23,6 102,9 18,8 143,8 22,2 121,8 18,9 157,2 22,3 142,2 20,3 TB 19,6 17,7 Bảng PL2.4 Chỉ tiêu sinh trưởng cỏ para mô hình ĐNNKT Trọng lượng tươi Trọng lượng khơ Chiều Chiều cao Dưới Tổng Dưới Tổng Trên Trên Mô dài rễ cuối thí mặt cộng mặt cộng mặt mặt Hình (cm) nghiệm nước (kg/m ) nước nước (kg/ nước (cm) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) m2) MH 32 157,2 11,7 3,6 15,3 1,17 0,144 1,314 MH 25 142,2 7,6 12,6 0,76 0,4 1,16 Bảng PL2.5 Hàm lượng Các tiêu ô nhiễm đầu vào Tuần COD (mg/l) BOD (mg/l) N (mg/l) 2.203 1.158 71 2.597 2.754 756 74 2.518 750 68 TB 2.518 888 71 P (mg/l) 57 83 62 68 Bảng PL2.6 Hàm lượng COD sau xử lý mơ hình ĐNNKT Tuần MH 413 499 460 320 393 236 293 236 MH 669 538 587 600 401 TB = 255 225 160 246 295 TB = 270 270 252 210 ĐC 944 1459 1189 920 452 344 255 TB = 311 334 354 400 ĐC 1062 1653 1152 786 480 354 236 TB = 288 275 330 363 Bảng PL2.7 Hàm lượng BOD5 sau xử lý mơ hình ĐNNKT Tuần MH MH ĐC 160 225 732 89 121 369 60 81 113 51 68 172 ĐC 701 332 124 145 Bảng PL2.8 Hàm lượng N sau xử lý mơ hình ĐNNKT Tuần MH 35 16 34 45 MH 21 15 32 48 ĐC 53 60 60 68 ĐC 25 33 38 58 Bảng PL2.9 Hàm lượng P sau xử lý mơ hình ĐNNKT Tuần MH 12 17 MH 45 40 34 25 ĐC 24 38 ĐC 48 54 47 36 Bảng PL2.10 Hàm lượng KL sau xử lý mơ hình ĐNNKT Mơ Hình Hàm lượng đầu vào (mg/l) Hàm lượng đầu cuối thí nghiệm (mg/l) Fe Cu Zn Fe Cu Zn MH 11,09 0,086 0,25 5,508 - - MH 11,09 0,086 0,25 0,478 - - ĐC 11,09 0,086 0,25 2,866 - - ĐC 11,09 0,086 0,25 0,736 - - Bảng PL2.11 Hiệu suất xử lý COD mơ hình ĐNNKT Mơ Hình Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần TB MH 83 80 82 87 84 90 92 94 86 MH 73 78 77 76 84 89 90 92 82 ĐC 62 42 52 63 82 88 86 84 69 ĐC 58 34 54 69 81 88 87 85 69 Bảng PL2.12 Hiệu suất xử lý BOD mơ hình ĐNNKT Mơ Hình Tuần Tuần Tuần Tuần TB MH 82 90 93 94 89 MH 75 86 91 92 86 ĐC 18 58 87 81 61 ĐC 21 63 86 84 63 Bảng PL2.13 Hiệu suất xử lý N tổng mơ hình ĐNNKT Mơ Hình Tuần Tuần Tuần Tuần TB MH 51 77 52 37 54 MH 70 79 55 32 59 ĐC 25 15 15 14 ĐC 65 54 46 18 45 Bảng PL2.14 Hiệu suất xử lý P tổng mơ hình ĐNNKT Mơ Hình Tuần Tuần Tuần Tuần TB MH 96 93 82 75 86 MH 34 41 50 62 46 ĐC 91 88 65 44 72 ĐC 29 21 31 47 32 Bảng PL 2.15 Nhiệt độ khơng khí Tuần Thấp 24 25 24 24 25 27 24 24 25 24 27 24 25 27 24 25 25 25 27 26 28 Nhiệt độ (oC) Cao TB ngày 33 28,5 36 30,5 36 30 36 30 33 29 36 31,5 33 28,5 34 29 32 28,5 34 29 35 31 34 29 33 29 33 30 34 29 32 28,5 33 29 32 28,5 35 31 34 30 36 32 TB tuần 29,7 29,4 29,7 Bảng PL2.15 (tt) Nhiệt độ khơng khí Tuần Thấp 28 26 28 25 27 26 28 28 26 26 27 25 25 25 25 25 26 23 25 26 27 26 27 26 24 24 26 Nhiệt độ (oC) Cao TB ngày 37 32,5 38 32 37 32,2 37 31 37 32 37 31,5 36 32 37 32,5 35 30,5 36 31 34 30,5 33 29 35 30 36 30,5 35 30 36 30,5 36 31 34 28,5 36 30,5 36 31 35 31 35 30,5 36 31,5 35 30,5 35 29,5 35 29,5 35 30,5 TB tuần 31,9 30,6 30,7 30,3 Phụ lục MỘT SỐ HÌNH ẢNH A C B D Hình Giai đoạn trước thí nghiệm A: Hồn tất xây mơ hình FWS; B: Hồn tất xây mơ hình FWS; C: Trồng vào mơ hình; D: Chuẩn bị dụng cụ đong, đựng pha nước thải A C B D Hình Các dụng cụ dùng mơ hình thí nghiệm A: Thùng nhựa 220 L dùng pha đựng nước thải; B: Thùng có van điều chỉnh nước mơ hình FWS; C: Xơ đựng nước đầu mơ hình VFS; D: Thau đựng nước đầu mơ hình FWS A B C D Hình Cây mơ hình trước cuối thí nghiệm A: Cây mơ hình FWS trước thí nghiệm (Thùng màu xanh cây); B: Cây mơ hình VFS trước thí nghiệm; C: Cây mơ hình VFS cuối thí nghiệm; D: Cây mơ hình FWS cuối thí nghiệm A B C Hình Mẫu nước thải thao tác phòng thí nghiệm A: Mẫu nước thải, từ trái qua phải ĐC 1, MH 1, ĐC 2, MH đầu vào; B, C: Thao tác hút mẫu phân tích COD A C B D Hình Tồn cảnh mơ hình rễ cỏ para kết thúc thí nghiệm A: Bộ rễ cỏ para mơ hình VFS; B: Bộ rễ cỏ para mơ hình FWS; C: Tồn cảnh mơ hình trước mưa; D: Tồn cảnh mơ hình mưa ... thuộc vào xử lý sơ bể lắng, bể tự hoại Hệ thống ĐNN áp dụng giai đoạn xử lý sinh học (Phan Thị Thanh Thanh, 2008) • Đất ngập nước có dòng chảy ngang (Horizontal subsurface flow –HSF) Hệ thống gồm... xin chân thành cảm ơn bạn nhóm tham gia đề tài, chia buồn vui công việc Sinh viên thực Đặng Thành Sang i TĨM TẮT Ơ nhiễm nước thải chăn nuôi môi trường ngày trầm trọng, với nguy tiềm ẩn ảnh hưởng... MÔ HÌNH ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực PGS.TS BÙI XUÂN AN ĐẶNG THÀNH SANG Tháng 7/2010 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này, ngồi nỗ lực thân, hỗ trợ
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC PHÂN HEO CỦA CỎ PARA TRÊN MÔ HÌNH ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO , NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC PHÂN HEO CỦA CỎ PARA TRÊN MÔ HÌNH ĐẤT NGẬP NƯỚC KIẾN TẠO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn