XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CẤY IN VITRO CÂY BẠC HÀ (Mentha arvensis L.) VÀ KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG TINH DẦU, MENTHOLVÀ MENTHONE

77 13 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG QUY TRÌNH NI CẤY IN VITRO CÂY BẠC HÀ (Mentha arvensis L.) VÀ KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG TINH DẦU, MENTHOLVÀ MENTHONE   Ngành học : CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực : BÙI THỊ HỒNG GẤM Niên khóa : 2006 – 2010 Tháng 07/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG QUY TRÌNH NI CẤY IN VITRO CÂY BẠC HÀ (Mentha arvensis L.) VÀ KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG TINH DẦU, MENTHOLVÀ MENTHONE Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực TS TRẦN THỊ LỆ MINH BÙI THỊ HỒNG GẤM CN TRẦN LỆ TRÚC HÀ Tháng 07/2010 LỜI CẢM ƠN Con xin thành kính ghi ơn ba mẹ người thân gia đình ln tạo điều kiện động viên suốt q trình học tập Tơi xin chân thành cảm ơn: ™ Ban Giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ sinh học, tất Quý Thầy Cô truyền đạt kiến thức cho suốt trình học trường ™ TS Trần Thị Lệ Minh hết lòng giúp đỡ tận tình hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài tốt nghiệp ™ CN Trần Lệ Trúc Hà hết lòng giúp đỡ trực tiếp hướng dẫn trình tơi làm khóa luận ™ KS Trịnh Thị Phi Ly anh chị phụ trách phòng sắc ký, Trung tâm phân tích Thí nghiệm Hóa sinh Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh giúp đỡ tơi q trình thực đề tài ™ CN Nguyễn Sĩ Tuấn đóng góp ý kiến quý giá q trình tơi q trình thực khóa luận ™ Các bạn bè thân yêu lớp DH06SH chia vui buồn thời gian học hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ suốt thời làm đề tài Chân thành cám ơn! Sinh viên thực Bùi Thị Hồng Gấm i TĨM TẮT Lồi Bạc hà Châu Á có hàm lượng tinh dầu menthol cao, trồng chủ yếu thân ngầm nên hệ số nhân không cao, tốn thời gian bị thối hố sau nhiều vụ trồng Để khắc phục hạn chế góp phần nghiên cứu phương pháp nhằm gia tăng hàm lượng tinh dầu, menthol menthone Bạc hà Châu Á thực đề tài “Xây dựng quy trình nhân giống in vitro Bạc hà (Mentha arvensis L.) khảo sát hàm lượng tinh dầu, menthol menthone” Nội dung đề tài tạo Bạc hà in vitro hồn chỉnh thơng qua phương pháp nuôi cấy mô sẹo, khảo sát sinh trưởng phát triển Bạc hà in vitro phân tích hàm lượng tinh dầu, menthol menthone Bạc hà nhân giống phương pháp in vitro Từ kết thực nghiệm, đạt số kết sau: Thí nghiệm khử trùng mẫu đốt thân Bạc hà (Mentha arvensis L.) đạt kết tối ưu với nghiệm thức sử dụng: Tỷ lệ Javel: nước 1:2 (v/v) thời gian xử lý 10 phút (55,6% mẫu có khả tái sinh) Nghiệm thức bổ sung 0,5 mg/l NAA kết hợp với 0,25mg/L BA kích thích tạo callus từ mẫu Mơi trường MS bổ sung BA (2,0 mg/L) cho hiệu lên q trình nhân chồi Mơi trường MS bổ sung NAA (0,4mg/L) cho hiệu lên trình tạo rễ Sự tăng trưởng in vitro chiều cao, số lá, số cành nhanh giâm từ thân ngầm cho trọng lượng thân cao Cây Bạc hà in vitro có hàm lượng tinh dầu, menthol menthone cao giâm từ thân ngầm ii SUMMARY “Build-up of process for in vitro propagation of mint (Mentha arvensis L.) and observation of essence oil, menthol and menthone” Asian peppermint’s oil and menthol content in mint are high, but the mints have been mainly planted by using underground stem, leading to long multiplication, time-consuming and degeneracy after many crops To overcome the aboved limitations and research on methods increasing oil, menthol and menthone content in Asia peppermint Thus, we carried out the project “Build-up of process for in vitro propagation of mint (Mentha arvensis L.) and observation of essence oil, menthol and menthone” The main contens of this project are to induce the in vitro plane leafs of mint from in vitro, through callus tissue, Survey growth and development of in vitro mint Analysis of oil, menthol and menthone content in the mints growed from in vitro plantlet From the optained results, some achieved results are follow: For sterile of mint samples (Mentha arvensis L.) the optimal results were obtained with treatments using: Javel:water of 1:2 (v/v) in 10 minutes (55.6% samples have ability of regeneration) The treatment of 0.5 mg/L NAA combined with 0.25 mg/L BA stimulates callus formation from leaf MS medium supplemented with BA (2.0 mg/L) is the most effective for shoot generation MS medium additional NAA (0.4mg/L) is the most effective process for root formation The plant height, leave number, and stem number of mint are better than plant these of cutting plants induced from the underground stem and the stem of in vitro plants is also higher The content oil, menthol and menthone of mint is higher these of cutting plants induced from the underground stem iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii SUMMARY iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH iix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Yêu cầu 1.3 Nội dung thực Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung Bạc hà 2.1.1 Cây Bạc hà Châu Á (hay Bạc hà Á) 2.1.1.1 Đặc điểm thực vật Bạc hà Á 2.1.1.2 Phân bố sinh thái 2.1.1.3 Phân loại giống Bạc hà Châu Á 2.1.1.4 Kỹ thuật trồng Bạc hà Châu Á 2.1.2 Cây Bạc hà Châu Âu 2.1.2.1 Đặc điểm thực vật Bạc hà Âu 2.1.2.2 Phân loại giống Bạc hà Châu Âu 2.2 Giới thiệu chung tinh dầu 2.2.1 Lịch sử phát triển tinh dầu 2.2.2 Định nghĩa tinh dầu 10 2.2.3 Tinh dầu bạc hà 11 2.3 Phương pháp chưng cất tinh dầu 12 2.3.1 Phương pháp chưng cất nước 12 2.3.2 Phương pháp chưng cất nước nước 13 2.3.3 Phương pháp chưng cất nước có nồi riêng 13 iv 2.4 Sắc ký khí ghép khối phổ 13 2.5 Nhân giống vơ tính in vitro 14 2.5.1 Khái niệm 14 2.5.2 Ý nghĩa ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô 14 2.5.3 Phương pháp nhân giống vơ tính in vitro 16 2.5.3.1 Nuôi cấy đỉnh sinh trưởng 16 2.5.3.2 Tái sinh hoàn chỉnh từ phận khác 17 2.5.3.3 Nhân giống chồi nách 17 2.5.4 Quá trình thực nhân giống vơ tính in vitro 18 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Thời gian địa điểm 19 3.2 Đối tượng nghiên cứu 19 3.3 Vật liệu nghiên cứu 19 3.4 Nội dung nghiên cứu 19 3.4.1 Tạo Bạc hà in vitro hoàn chỉnh 20 3.4.1.1 Xác định nồng độ javel thời gian khử trùng 20 3.4.1.2 Khảo sát ảnh hưởng nồng độ BA NAA đến hình thành callus 21 3.4.1.3 Khảo sát ảnh hưởng nồng độ BA lên khả tái sinh chồi 22 3.4.1.4 Khảo sát ảnh hưởng NAA lên khả hình thành rễ 23 3.4.2 Khảo sát sinh trưởng phát triển Bạc hà in vitro 23 3.4.2.1 Thuần hóa ngồi vườn ươm 23 3.4.2.2 Trồng đất 24 3.4.3 Quy trình ly trích tinh dầu Bạc hà in vitro 24 3.4.4.Định lượng menthol sắc ký khí ghép khối phổ (GC-MS) 24 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Tạo Bạc hà in vitro hoàn chỉnh 26 4.1.1 Nồng độ javel thời gian khử trùng thích hợp để khử trùng mẫu cấy 26 4.1.2 Khảo sát ảnh hưởng nồng độ BA NAA đến hình thành callus 27 4.1.3 Khảo sát ảnh hưởng nồng độ BA lên khả tái sinh chồi 28 4.1.4 Khảo sát ảnh hưởng NAA lên khả hình thành rễ 29 4.2 Khảo sát sinh trưởng phát triển Bạc hà in vitro 31 4.2.1 Thuần hóa Bạc hà in vitro vườn ươm 31 v 4.2.2 Đặc điểm sinh trưởng phát triển Bạc hà 32 4.3 Khảo sát hàm lượng tinh dầu, menthol menthone 34 4.3.1 So sánh hàm lượng tinh dầu Bạc hà in vitro đối chứng 34 4.3.2 Khảo sát hàm lượng menthol menthone Bạc hà in vitro 34 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BA : – benzyl adenin Ctv : Cộng tác viên CV : Hệ số biến động Đ/C : Đối chứng I : In vitro GC-MS : Gas Chromatography – Mass Spectrometry MS : Murashige Skoog NAA : α - naphthalene acetic acid vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1 Khảo sát nồng độ javel thời gian khử trùng 20 Bảng 3.2 Khảo sát nồng độ BA NAA đến tạo callus 21 Bảng 3.3 Khảo sát nồng độ BA lên khả tái sinh chồi 22 Bảng 3.4 Khảo sát nồng độ NAA lên khả hình thành rễ 23 Bảng 4.1 Tình trạng mẫu sau khử trùng tuần 26 Bảng 4.2 Sự hình thành callus sau tuần ni cấy 27 Bảng 4.3 Ảnh hưởng nồng độ BA lên khả tái sinh chồi từ callus 28 Bảng 4.4 Ảnh hưởng nồng độ NAA lên khả hình thành rễ 30 Bảng 4.5 Kết so sánh chiều cao, số lá, số cành, khối lượng thân 33 Bảng 4.6 Kết so sánh hàm lượng tinh dầu 34 Bảng 4.7 Kết đường chuẩn menthol 35 Bảng 4.8 Kết đường chuẩn menthone 36 Bảng 4.9 Kết xác định hàm lượng menthol menthone 38 viii Bảng 13 Số liệu dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm – Tỉ lệ mơ sẹo tạo chồi Nghiệm thức NT1(ĐC) NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 Lần lặp lại 0,00 0,00 0,00 33,33 100,00 55,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,56 100,00 33,33 0,00 0,00 Trung bình 0,00 0,00 0,00 66,67 100,00 77,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,85 100,00 55,56 0,00 0,00 Bảng 14 Bảng ANOVA thí nghiệm – Tỉ lệ mô sẹo tạo chồi số liệu bảng 13 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 4307.03 2153.51 Within groups 1564.29 260.715 8.26 0.0189 Total (Corr.) 5871.31 Bảng 15 Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm – tỉ lệ mô sẹo tạo chồi kết bảng 14 Multiple Range Tests for Ti le mo seo tao choi by Nghiem thuc Method: 95.0 percent LSD Nghiem thuc Count Mean Homogeneous Groups NT4 51.8533 X NT6 55.5567 X NT5 100.0 X Contrast Difference +/- Limits NT4 - NT5 *-48.1467 32.2594 NT4 - NT6 -3.70333 32.2594 NT5 - NT6 *44.4433 32.2594 * denotes a statistically significant difference Bảng 16 Số liệu dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm – Số chồi/callus Nghiệm thức NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 0,00 0,00 0,00 Lần lặp lại 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,11 26,33 7,11 6,56 21,67 4,89 5,89 22,33 4,56 6,85 23,44 5,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trung bình 0,00 0,00 0,00 Bảng 17 Bảng ANOVA thí nghiệm – Số chồi/callus theo số liệu bảng 16 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 598.252 299.126 Within groups 19.1569 3.19282 93.69 0.0000 Total (Corr.) 617.409 Bảng 18 Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm – Số chồi/callus theo kết bảng 17 Multiple Range Tests for So choi tren mau by Nghiem thuc Method: 95.0 percent LSD Nghiem thuc Count Mean Homogeneous Groups NT6 5.52 X NT4 6.85333 X NT5 23.4433 X Contrast Difference +/- Limits NT4 - NT5 *-16.59 3.56994 NT4 - NT6 1.33333 3.56994 NT5 - NT6 *17.9233 3.56994 * denotes a statistically significant difference Bảng 19 Số liệu dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm – Chiều cao chồi (cm) Nghiệm thức NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 Lần lặp lại 0,00 0,00 0,00 2,33 3,17 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 3,33 2,33 0,00 0,00 Trung bình 0,00 0,00 0,00 2,83 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,83 3,17 2,89 0,00 0,00 Bảng 20 Bảng ANOVA thí nghiệm - Chiều cao chồi theo số liệu bảng 19 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 0.194956 0.0974778 Within groups 1.07373 0.178956 0.54 0.6062 Total (Corr.) 1.26869 Bảng 21 Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm - Chiều cao chồi theo kết bảng 20 Multiple Range Tests for Chieu cao choi by Nghiem thuc Method: 95.0 percent LSD Nghiem thuc Count Mean Homogeneous Groups NT4 2.83 X NT6 2.88667 X NT5 3.16667 X Contrast Difference +/- Limits NT4 - NT5 -0.336667 0.845175 NT4 - NT6 -0.0566667 0.845175 NT5 - NT6 0.28 0.845175 * denotes a statistically significant difference Bảng 22 Số liệu dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm - Số lá/chồi Nghiệm thức NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 Lần lặp lại 0,00 0,00 0,00 8,40 10,80 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,20 10,80 9,60 0,00 0,00 Trung bình 0,00 0,00 0,00 10,00 9,60 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,20 10,40 9,07 0,00 0,00 Bảng 23 Bảng ANOVA thí nghiệm - Số lá/chồi theo số liệu bảng 22 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 3.23556 1.61778 Within groups 2.66667 0.444444 3.64 0.0922 Total (Corr.) 5.90222 Bảng 24 Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm - Số lá/chồi theo kết bảng 23 Multiple Range Tests for So la tren choi by Nghiem thuc Method: 95.0 percent LSD Nghiem thuc Count Mean Homogeneous Groups NT6 9.06667 X NT4 9.2 XX NT5 10.4 X Contrast Difference +/- Limits NT4 - NT5 -1.2 1.33193 NT4 - NT6 0.133333 1.33193 NT5 - NT6 *1.33333 1.33193 * denotes a statistically significant difference Bảng 25 Số liệu dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm - Số rễ/chồi Nghiệm thức NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 Lần lặp lại 3,67 4,67 4,67 9,33 7,33 5,33 5,00 6,00 3,33 4,33 4,67 8,67 6,67 4,67 5,00 5,67 Trung bình 3,33 4,67 5,33 8,00 7,33 4,67 3,67 6,00 3,44 4,56 4,89 8,67 7,11 4,89 4,56 5,89 Bảng 26 Bảng ANOVA thí nghiệm - Số rễ/chồi theo số liệu bảng 25 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 58.5774 8.3682 Within groups 3.16167 16 0.197604 42.35 0.0000 Total (Corr.) 61.7391 23 Bảng 27 Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm - số rễ/chồi theo kết bảng 26 Multiple Range Tests for So re tren choi by Nghiem thuc Method: 95.0 percent LSD Nghiem thuc Count Mean Homogeneous Groups NT1 3.44333 X NT7 4.55667 X NT2 4.55667 X NT3 4.89 X NT6 4.89 X NT8 5.89 X NT5 7.11 X NT4 8.66667 X Contrast Difference +/- Limits NT1 - NT2 *-1.11333 0.769431 NT1 - NT3 *-1.44667 0.769431 NT1 - NT4 *-5.22333 0.769431 NT1 - NT5 *-3.66667 0.769431 NT1 - NT6 *-1.44667 0.769431 NT1 - NT7 *-1.11333 0.769431 NT1 - NT8 *-2.44667 0.769431 NT2 - NT3 -0.333333 0.769431 NT2 - NT4 *-4.11 0.769431 NT2 - NT5 *-2.55333 0.769431 NT2 - NT6 -0.333333 0.769431 NT2 - NT7 0.0 0.769431 NT2 - NT8 *-1.33333 0.769431 NT3 - NT4 *-3.77667 0.769431 NT3 - NT5 *-2.22 0.769431 NT3 - NT6 0.0 0.769431 NT3 - NT7 0.333333 0.769431 NT3 - NT8 *-1.0 0.769431 NT4 - NT5 *1.55667 0.769431 NT4 - NT6 *3.77667 0.769431 NT4 - NT7 *4.11 0.769431 NT4 - NT8 *2.77667 0.769431 NT5 - NT6 *2.22 0.769431 NT5 - NT7 *2.55333 0.769431 NT5 - NT8 *1.22 0.769431 NT6 - NT7 0.333333 0.769431 NT6 - NT8 *-1.0 0.769431 NT7 - NT8 *-1.33333 0.769431 * denotes a statistically significant difference Bảng 28 Số liệu dùng cho xử lý thống kê thí nghiệm - Chiều dài rễ (cm) Nghiệm thức NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 NT8 Lần lặp lại 3,5 2,0 3,0 4,4 2,5 3,0 3,5 3,5 2,5 3,0 2,5 5,2 3,0 1,5 3,8 3,5 Trung bình 2,6 2,5 2,8 5,0 3,5 2,5 4,5 3,8 2,87 2,50 2,77 4,87 3,00 2,33 3,93 3,60 Bảng 29 Bảng ANOVA thí nghiệm - Chiều dài rễ theo số liệu bảng 28 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups Within groups 15.14 3.83333 2.16286 16 0.239583 9.03 0.0002 Total (Corr.) 18.9733 23 Bảng 30 Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm - Chiều dài rễ theo kết bảng 29 Multiple Range Tests for Chieu dai re by Nghiem thuc Method: 95.0 percent LSD Nghiem thuc Count Mean Homogeneous Groups NT6 2.33333 X NT2 2.5 X NT3 2.76667 XX NT1 2.86667 XX NT5 3.0 XX NT8 3.6 XX NT7 3.93333 X NT4 4.86667 X Contrast Difference +/- Limits NT1 - NT2 0.366667 0.847228 NT1 - NT3 0.1 0.847228 NT1 - NT4 *-2.0 0.847228 NT1 - NT5 -0.133333 0.847228 NT1 - NT6 0.533333 0.847228 NT1 - NT7 *-1.06667 0.847228 NT1 - NT8 -0.733333 0.847228 NT2 - NT3 -0.266667 0.847228 NT2 - NT4 *-2.36667 0.847228 NT2 - NT5 -0.5 0.847228 NT2 - NT6 0.166667 0.847228 NT2 - NT7 *-1.43333 0.847228 NT2 - NT8 *-1.1 0.847228 NT3 - NT4 *-2.1 0.847228 NT3 - NT5 -0.233333 0.847228 NT3 - NT6 0.433333 0.847228 NT3 - NT7 *-1.16667 0.847228 NT3 - NT8 -0.833333 0.847228 NT4 - NT5 *1.86667 0.847228 NT4 - NT6 *2.53333 0.847228 NT4 - NT7 *0.933333 0.847228 NT4 - NT8 *1.26667 0.847228 NT5 - NT6 0.666667 0.847228 NT5 - NT7 *-0.933333 0.847228 NT5 - NT8 -0.6 0.847228 NT6 - NT7 *-1.6 0.847228 NT6 - NT8 *-1.26667 0.847228 NT7 - NT8 0.333333 0.847228 * denotes a statistically significant difference Bảng 31 Số liệu dùng cho xử lý thống kê - Chiều cao sau 90 ngày trồng (cm) Nghiệm thức I ĐC Lần lặp lại 35,58 33,60 35,54 33,37 35,14 32,50 Trung bình 35,42 33,16 Bảng 32 Bảng ANOVA - Chiều cao sau 90 ngày trồng theo số liệu bảng 31 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 7.70667 7.70667 Within groups 0.788148 0.197037 39.11 0.0033 Total (Corr.) 8.49481 Bảng 33 Bảng trắc nghiệm phân hạng - Chiều cao sau 90 ngày trồng theo kết bảng 32 Multiple Range Tests for Chieu cao by NT Method: 95.0 percent LSD NT Count Mean Homogeneous Groups DC 33.1556 X I 35.4222 X Contrast Difference +/- Limits DC - I *-2.26667 1.00628 * denotes a statistically significant difference Bảng 34 Số liệu dùng cho xử lý thống kê – Số sau 90 ngày trồng I 44,89 Lần lặp lại 45,33 44,00 ĐC 40,44 40,89 40,44 Nghiệm thức Trung bình 44,74 40,59 Bảng 35 Bảng ANOVA – Số sau 90 ngày trồng theo số liệu bảng 34 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 25.8107 Within groups 1.0535 25.8107 98.00 0.0006 0.263374 Total (Corr.) 26.8642 Bảng 36 Bảng trắc nghiệm phân hạng - Số sau 90 ngày trồng theo kết bảng 35 Multiple Range Tests for So la by NT Method: 95.0 percent LSD NT Count Mean Homogeneous Groups DC 40.5926 X I 44.7407 X Contrast Difference +/- Limits DC - I *-4.14815 1.16341 * denotes a statistically significant difference Bảng 37 Số liệu dùng cho xử lý thống kê – Số cành sau 90 ngày trồng I 31,33 Lần lặp lại 32,00 31,11 ĐC 26,67 27,56 26,89 Nghiệm thức Trung bình 31,48 27,04 Bảng 38 Bảng ANOVA – Số cành sau 90 ngày trồng theo số liệu bảng 37 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups Within groups 29.6296 0.855967 29.6296 138.46 0.0003 0.213992 Total (Corr.) 30.4856 Bảng 39 Bảng trắc nghiệm phân hạng - Số cành sau 90 ngày trồng theo kết bảng 38 Multiple Range Tests for So canh by NT Method: 95.0 percent LSD NT Count Mean Homogeneous Groups DC 27.037 X I 31.4815 X Contrast Difference +/- Limits DC - I *-4.44444 1.04868 * denotes a statistically significant difference Bảng 40 Số liệu dùng cho xử lý thống kê – Khối lượng sau 90 ngày trồng I 24,38 Lần lặp lại 24,53 23,68 ĐC 20,39 22,30 21,56 Nghiệm thức Trung bình 24,20 21,41 Bảng 41 Bảng ANOVA – Khối lượng sau 90 ngày trồng theo số liệu bảng 40 Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups Within groups 11.5988 2.27047 11.5988 20.43 0.0107 0.567618 Total (Corr.) 13.8693 Bảng 42 Bảng trắc nghiệm phân hạng - Khối lượng sau 90 ngày trồng theo kết bảng 41 Multiple Range Tests for KLTB by NT Method: 95.0 percent LSD NT Count Mean Homogeneous Groups DC 21.4148 X I 24.1956 X Contrast Difference +/- Limits DC - I *-2.78074 1.70794 * denotes a statistically significant difference Bảng 43 Số liệu dùng cho xử lý thống kê – Hàm lượng tinh dầu (%) Nghiệm thức I ĐC Lần lặp lại 4.63 3.65 4.33 3.06 3.96 2.48 Trung bình 4.31 3.06 Bảng 44 Bảng ANOVA – Hàm lượng tinh dầu theo số liệu bảng 43 Analysis of Variance -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -Between groups 2.31882 2.31882 Within groups 0.909733 0.227433 10.20 0.0331 -Total (Corr.) 3.22855 Bảng 45 Bảng trắc nghiệm phân hạng - Hàm lượng tinh dầu theo kết bảng 44 Multiple Range Tests for HLTD by Nghiem thuc -Method: 95.0 percent LSD Nghiem thuc Count Mean Homogeneous Groups -DC 3.06333 X I 4.30667 X -Contrast Difference +/- Limits DC - I *-1.24333 1.08111 -* denotes a statistically significant difference Bảng 46 Số liệu dùng cho xử lý thống kê – Hàm lượng menthol (%) xác định phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ Nghiệm thức I ĐC Lần lặp lại 76,73 51,68 70,13 58,86 Trung bình 70,99 48,03 66,10 33,55 Bảng 47 Bảng ANOVA – Hàm lượng menthol (%) xác định phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ theo số liệu bảng 46 Analysis of Variance -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -Between groups 790.628 Within groups 398.026 790.628 7.95 0.0479 99.5065 -Total (Corr.) 1188.65 Bảng 48 Bảng trắc nghiệm phân hạng - Hàm lượng menthol (%) xác định phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ theo kết bảng 47 Multiple Range Tests for HL menthol by Nghiem thuc -Method: 95.0 percent LSD Nghiem thuc Count Mean Homogeneous Groups -DC 48.0308 X I 70.9892 X -Contrast Difference +/- Limits -DC - I *-22.9583 22.6136 -* denotes a statistically significant difference Bảng 49 Số liệu dùng cho xử lý thống kê – Hàm lượng menthone (%) xác định phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ I 4,26 Lần lặp lại 5,49 3,48 ĐC 3,02 2,78 2,89 Nghiệm thức Trung bình 4,41 2,67 Bảng 50 Bảng ANOVA – Hàm lượng menthone (%) xác định phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ theo số liệu bảng 49 Analysis of Variance -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value -Between groups 0.757926 0.757926 Within groups 5.91958 1.47989 0.51 0.5138 -Total (Corr.) 6.67751 Bảng 51 Bảng trắc nghiệm phân hạng - Hàm lượng menthone (%) xác định phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ theo kết bảng 50 Multiple Range Tests for HL menthone by Nghiem thuc -Method: 95.0 percent LSD Nghiem thuc Count Mean Homogeneous Groups -DC 2.67 X I 4.41 X -Contrast Difference +/- Limits -DC - I -0.710833 2.75778 -* denotes a statistically significant difference ... thân ngầm - Thi t bị dụng cụ + Các thi t bị phục vụ cho nuôi cấy mô như: Máy đo pH, cân điện tử, tủ cấy, nồi hấp, giàn sáng, dao, kéo, pence, đèn cồn, chai thủy tinh, đĩa petri,… + Các thi t bị... sau: 2.3.1 Phương pháp chưng cất nước Nguyên liệu nước cho vào thi t bị (nồi), sau đun tới sơi, nước bay lôi theo tinh dầu Qua thi t bị làm lạnh ngưng tụ lại, ta thu tinh dầu sau phân ly tách... liệu nước cho vào thi t bị có cách lớp vĩ nồi nguyên liệu khỏi rơi lọt vào phần đáy, phần nước đáy nồi đun sôi bốc lên qua lớp vĩ nồi vào lớp nguyên liệu qua kéo theo lớp tinh dầu thi t bị làm lạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CẤY IN VITRO CÂY BẠC HÀ (Mentha arvensis L.) VÀ KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG TINH DẦU, MENTHOLVÀ MENTHONE , XÂY DỰNG QUY TRÌNH NUÔI CẤY IN VITRO CÂY BẠC HÀ (Mentha arvensis L.) VÀ KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG TINH DẦU, MENTHOLVÀ MENTHONE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn