Phân tích hoạt động phân phối thuốc tại phòng quân y tổng cục hậu cần

83 72 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 11:25

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI TRẦN VĂN CỬ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI THUỐC TẠI PHÒNG QUÂN Y - TỔNG CỤC HẬU CẦN LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I HÀ NỘI - NĂM 2013 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI TRẦN VĂN CỬ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI THUỐC TẠI PHÒNG QUÂN Y - TỔNG CỤC HẬU CẦN LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I Chuyên ngành: Tổ chức quản lý Dược Mã số: CK 60.73.20 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS NGUYỄN THỊ SONG HÀ HÀ NỘI - NĂM 2013 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi LỜI CẢM ƠN Để hồn thành Luận văn này, tơi nhận tận tình bảo Thầy, Cơ, nhiệt tình giúp đỡ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: PGS TS Nguyễn Thị Song Hà – Trưởng phòng Sau đại học, Trường đại học Dược Hà Nội, người trực tiếp hướng dẫn tận tình, chu tơi hồn thành Luận văn Tơi xin trân trọng cám ơn: Ban giám hiệu Trường đại học Dược Hà Nội, Phòng Sau đại học, Bộ mơn Quản lý & Kinh tế dược, Bộ môn Dược Lâm sàng, Các Thầy giáo, Cô giáo trường đại học Dược Hà Nội giảng dạy cho hội học tập nâng cao Trường Tôi xin trân trọng cám ơn: Thủ trưởng Cục Hậu cần, Thủ trưởng Phòng Quân y ban đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Sau cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình tơi, người ln ln động viên chia sẻ hỗ trợ tơi hồn cảnh Hà Nội, tháng năm 2013 Học viên Trần Văn Cử MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………………… Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Phân phối thuốc 1.1.1 Vai trò phân phối thuốc chu trình cung ứng thuốc 1.1.2 Mạng lưới phân phối, kênh phân phối thuốc 1.1.3 “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) 1.2 Tồn trữ thuốc 1.3 Bảo quản thuốc 12 1.4 Một số nét tồn trữ phân phối thuốc Việt Nam 13 1.5 Mơ hình mạng lưới phân phối thuốc Quân đội 17 1.6 Một số nét Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần 19 1.6.1 Lịch sử 19 1.6.2 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, chức trách quyền hạn 19 1.6.3 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ phận dược - PQY quân đội …… 21 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Đối tượng nghiên cứu : 24 2.2 Địa điểm, thời gian nghiên cứu 24 2.3 Nội dung nghiên cứu 24 2.4 Phương pháp nghiên cứu: 26 2.5 Phương pháp thu thập số liệu: 26 2.6 Hạn chế đề tài: 26 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 2.7 Phương pháp phân tích sử lý số liệu 26 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 3.1 Khảo sát mơ hình tổ chức, cấu nhân lực Phòng Qn y – TCHC 27 3.1.1 Mơ hình tổ chức 27 3.1.2 Cơ cấu nhân lực 29 3.1.3 Trang thiết bị phục vụ tồn trữ, phân phối thuốc PQY 31 3.2 Phân tích hoạt động phân phối Phòng Qn y - TCHC 36 3.2.1 Mơ hình mạng lưới phân phối thuốc 36 3.2.2 Cán phụ trách phân phối chức quan mạng lưới phân phối: 38 3.2.3 Các hoạt động phân phối thuốc: 39 3.2.3.1 Dự trù thuốc ………………………………………………………………46 3.2.3.2 Phân bổ thuốc cho đơn vị 46 3.2.3.3 Tiếp nhận thuốc 46 3.3 Phân tích danh mục thuốc phân phối Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần 50 3.4 Phân tích hoạt động tồn trữ thuốc 55 3.5 Đảm bảo chất lượng thuốc 55 Chương 4: BÀN LUẬN 59 4.1 Cơ cấu tổ chức nhân lực 59 4.2 Trang thiết bị phục vụ tồn trữ, phân phối thuốc 60 4.3 Hoạt động phân phối thuốc Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần 61 4.3.1 Qui trình phân phối phương thức phân phối thuốc Phòng Quân y Tổng cục Hậu cần 61 4.3.2 Về hoạt động dự trù thuốc 62 4.3.3 Hoạt động tiếp nhận cấp phát thuốc 63 4.3.4 Công tác bảo quản thuốc 65 4.3.5 Công tác đảm bảo chất lượng thuốc 66 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 68 I KẾT LUẬN: 68 Về cấu tổ chức, nhân lực sở vật chất trang thiết bị 68 Hoạt động phân phối thuốc 68 II ĐỀ XUẤT 70 PHỤ LỤC Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ADR Adverse Drug Reaction (Phản ứng có hại thuốc) BYT Bộ Y tế CSSK Chăm sóc sức khỏe CQY Cục Quân y DMT Danh mục thuốc DMTCY Danh mục thuốc chủ yếu DMTTY Danh mục thuốc thiết yếu DSĐH Dược sỹ đại học DSTH Dược sỹ trung học FIFO First In, First Out (nhập trước xuất trước) FEFO First Ended, First Out (hết hạn trước xuất trước) KNNC Kiểm nghiệm, Nghiên cứu PQY Phòng Quân yQuân đội SSCĐ Sẵn sàng chiến đấu TCHC Tổng cục Hậu cần VEN Vital – Essential - Non-essential (Tối cần thiết, cần thiết, không cần thiết) WHO World Health Organization (Tổ chức Y tế giới) DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Cơ cấu nhân lực PQY qua năm 29 Bảng 3.2: Cơ cấu nhân lực kho thuốc Phòng Quân y qua năm 30 Bảng 3.3 Kết khảo sát trang thiết bị kho dược 32 Bảng 3.4: Tổng kinh phí phân phối phòng Quân y qua năm 34 Bảng 3.5: Cơ cấu nguồn lực kinh phí PQY từ năm 2010 đến năm 2012 34 Bảng 3.6 Mơ hình bệnh tật qua năm 41 Bảng 3.7: Các hoạt động thông tin thuốc 44 Bảng 3.8: Danh mục thuốc PQY theo nhóm tác dụng từ năm 2010-2012 51 Bảng 3.9: Danh mục thuốc PQY mua qua năm 2010-2012 52 Bảng 3.10: Kinh phí nhóm thuốc 53 Bảng 3.11: Số lượng thuốc PQY gửi trung tâm KNNC Dược quân đội kiểm tra chất lượng kiểm nhập năm 2010-2012 57 Bảng 3.12: Số mẫu thuốc PQY gửi trung tâm KNNC Dược quân đội kiểm tra trình bảo quản cấp phát năm 2010-2012 58 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ĐẶT VẤN ĐỀ Sức khoẻ vốn quý người toàn xã hội Thuốc yếu tố quan trọng công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân Ngành Dược có trách nhiệm tổ chức hoạt động liên quan đến sản xuất, bảo quản, phân phối thuốc để đáp ứng nhu cầu thuốc cho cơng tác phòng bệnh, chữa bệnh Nước ta công đổi hội nhập, ngành Dược ngành khác hoạt động theo chế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa Nhằm đa dạng hoá xã hội hố loại hình dịch vụ Y- Dược, năm 2005 Quốc hội ban hành Luật Dược số 34/2005/QH11, có hiệu lực từ 1/10/2005; từ đến Chính phủ Bộ Y tế ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật để hướng dẫn thi hành Luật dược Thuốc sản xuất nước thuốc nhập ngày nhiều, không ngừng tăng số lượng, phong phú đa dạng chủng loại, dạng bào chế mẫu mã Mạng lưới phân phối thuốc cho nhân dân phát triển đa dạng với nhiều loại hình, rộng khắp từ miền núi, vùng sâu, vùng xa, từ nông thôn đến thành thị đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân việc mua, lựa chọn thuốc, lựa chọn đối tượng phục vụ hưởng lợi ích từ cạnh tranh chất lượng, giá phương thức phục vụ Bên cạnh mặt tích cực, thuận lợi ưu việt tác động quy luật kinh tế chế thị trường, việc phân phối thuốc nảy sinh bộc lộ tồn bất cập như: Việc chấp hành quy chế chế độ chuyên môn không nghiêm túc; Trình độ chun mơn chủ sở thấp không đồng đều; Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ bán hàng, tồn trữ, bảo quản thuốc chưa đảm bảo, giá bán khơng thống đơi có cạnh tranh không lành mạnh chiếm khoảng 20-30% số cán phòng Tỷ lệ cán Dược sỹ cao cấp so với Bác sỹ Phòng Quân y cao nhiều so với tỷ lệ toàn quốc (Dược sỹ cao cấp /Bác sỹ PQY = 0,333; toàn quốc 0,091) Đặc biệt cán dược (Cán làm tham mưu phân phối thuốc) có tăng lên theo năm (Tăng thêm dược sỹ đại học), điều cho thấy công tác phân phối thuốc Phòng Qn yquan tâm coi trọng quan huy Sự coi trọng cơng tác huy phòng cấp lãnh đạo hoàn toàn hợp lý vì: Trong hoạt động Phòng Qn y cơng tác dược có vai trò đặc biệt quan trọng, cơng tác nhằm đảm bảo lượng thuốc đầy đủ có chất lượng cho đơn vị; Còn hoạt động chun ngành y tế khác Phòng Qn y chủ yếu mang tính thống kê theo hàng năm Như vậy, Phòng Qn y có tổ chức chặt chẽ; Trách nhiệm, quyền hạn mối quan hệ nhân viên phải xác định rõ ràng; Các cán có đầy đủ trình độ, lực thực nhiệm vụ mình; Có đầy đủ cán dược đảm nhiệm phân phối tồn trữ thuốc (Có trình độ từ dược sỹ trung học trở lên) Với kết này, theo chúng tôi, tổ chức nhân Phòng Quân y đáp ứng theo tiêu chuẩn GDP Bộ Y tế 4.2 Trang thiết bị phục vụ tồn trữ, phân phối thuốc Sau yếu tố người, sở vật chất trang thiết bị có ý nghĩa vơ quan trọng cơng tác phân phối tồn trữ thuốc Nó khơng ảnh hưởng đến chất lượng thuốc mà ảnh hưởng đến hoạt động trình phân phối, tồn trữ thuốc Qua nghiên cứu thấy, Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác phân phối tồn trữ thuốc Nhà kho: Được xây dựng khu riêng biệt nằm hệ thống cụm kho hậu cần Tổng cục Hậu cần, khu vực thống mát, diện tích đảm bảo (150m2), gia cố lớp chống nóng, chống cháy nổ,… 60 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Trang thiết bị: Tại quan Phòng Quân y kho thuốc trang bị nhiều trang thiết bị, đồng thời trang thiết bị bổ xung hồn thiện hàng năm: Có 02 máy vi tính phục vụ cơng tác quản lý xuất nhập thuốc, có đầy đủ giá, kệ, thiết bị phòng chống nóng ẩm (Quạt thơng gió 03 máy, điều hòa khơng khí 04 máy),… Với sở vật chất trang thiết bị vậy, kho thuốc PQY có nhiều thuận lợi công tác phân phối cung ứng thuốc như: Dễ bảo vệ kho tàng trước yếu tố nguy (Trộm cắp, cháy nổ, bão lụt,…); Dễ tra cứu theo dõi chủng loại, số lượng thuốc kho; Thuận tiện bảo quản thuốc trước tác động môi trường Mặc dù kho thuốc chưa có kho lạnh hay tủ lạnh kho thuốc thực tế thuốc PQY phân phốithuốc cần bảo quản lạnh lên với tủ lạnh trang bị quan phòng đủ để bảo quản thuốc Tuy nhiên, với việc thiếu hệ thống bảo quản lạnh kho thuốc tiềm ẩn nguy nhầm lẫn, an toàn cho thuốc bảo quản lạnh tủ lạnh quan Phòng Quân y, đồng thời với tủ lạnh để có số đồ ăn thức uống cán phòng để vào Căn theo tiêu chuẩn GSP BYT kho thuốc Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần chưa đảm bảo theo yêu cầu Đây thực trạng chung đơn vị quân y quân đội kho thuốc bệnh viện nước 4.3 Hoạt động phân phối thuốc Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần 4.3.1 Qui trình phân phối phương thức phân phối thuốc Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần Phương thức phân phối thuốc Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần phân phối gián tiếp thuốc không đưa trực tiếp đến người bệnh mà qua đơn vị quân y trực thuộc Trong trình tổ chức thực phân phối, Phòng Quân y tiến hành xây dựng qui trình phân phối thuốc chặt chẽ đảm 61 bảo đầy đủ bước tuân thủ theo bước đề ra: Từ lập dự trù thuốc, mua thuốc, tiếp nhận thuốc, tồn trữ cấp phát thuốc Theo nghiên cứu chúng tơi qui trình hồn tồn phù hợp với qui định ngành Quân y BYT Theo đánh giá Cục Qn y Phòng Qn y - Tổng cục Hậu cần đơn vị tồn qn xây văn mơ tả qui trình phân phối thuốc thực đầy đủ, thời gian theo nội dung ghi qui trình Để đảm bảo có cán phải chịu trách nhiệm trình phân phối thuốc PQY-TCHC phân rõ chức trách nhiệm vụ cán tham gia vào trình Đây điểm bật Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần so với đơn vị khác toàn quân 4.3.2 Về hoạt động dự trù thuốc Dự trù thuốc q trình lựa chọn xây dựng DMT Phòng Quân y từ đề xuất lên Cục Quân y đề nghị Cục Quân y bảo đảm Việc xây dựng dự trù thuốc Phòng Qn y có số điểm đáng ý sau: - Trong trình xây dựng thực đầy đủ bước theo qui chế BYT Các đánh giá cho trình xây dựng dự trù toàn diện tất lĩnh vực liên quan: Xác định MHBT; Đặc điểm nhiệm vụ công tác đơn vị toàn Tổng cục; Khả thăm khám điều trị; Định mức kinh phí phân bổ; Thống kê phân tích liệu thuốc năm trước; Thông tin thuốc phác đồ điều trị mới;… - Các nội dung đánh giá nghiên cứu phân tích đầy đủ, với liệu lịch sử phải phân tích liệu 03 năm gần nhất, điểm đặc bật mà Phòng Quân y phải tiến hành phát huy Tuy nhiên, với thông tin liệu phân tích cách đơn giản phép cộng, lập biểu đồ so sánh thông thường (Trong năm nghiên cứu không thấy việc ứng dụng phân tích ABC, VEN,…) 62 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Những hạn chế theo công tác thông tin thuốc quản lý sử dụng thuốc PQY chưa quan tâm (Thực tế nghiên cứu phần thông tin thuốc, phác đồ điều trị cho thấy số tài liệu chun ngành có hàng năm có 01 tạp chí, 02 đầu sách cung cấp) - Tổng kinh phí xây dựng dự trù bám sát định mức kinh phí khả đảm bảo thuốc CQY Trong khoảng thời gian nghiên cứu thấy điều chỉnh dự trù thuốc Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần so với đơn vị khác: 2% số thuốc dự trù thay thuốc khác trung bình đơn vị khác 4% Như vậy, trình xây dựng lập dự trù thuốc Phòng Quân y Tổng cục Hậu cần thực cách nghiêm túc quan tâm sát Chỉ huy Phòng Quân y Nội dung DMT bám sát MHBT Tổng cục Hậu cần ; Số chủng loại thuốc, số lượng thuốc trình dự trù PQY bám sát tình hình sử dụng thuốc thực tế Chính vậy, năm nghiên cứu lượng thuốc cần bổ xung theo nhu cầu hàng năm không nhiều: Năm 2010 bổ xung 01 chủng loại 1% tổng kinh phí dự trù, năm 2011 02 chủng loại 1% kinh phí, năm 2012 khơng có chủng loại thuốc 2% kinh phí; Khơng năm xảy tình trạng thừa thuốc 4.3.3 Hoạt động tiếp nhận cấp phát thuốc Với phương thức phân phối thuốc gián tiếp nằm khâu trung gian trình phân phối thuốc CQY, nên hoạt động tiếp nhận cấp phát thuốc PQY giữ vai trò quan trọng q trình phân phối thuốc Công tác tiếp nhận thuốc: Tiếp nhận thuốc khâu mở đầu tồn q trình phân phối Nói chung cơng tác thường sở phân phối kiểm sốt nghiêm ngặt khâu gần giữ vai trò định cho việc đảm bảo chất lượng thuốc Trong công tác tiếp nhận việc quan trọng 63 kiểm soát chất lượng, chủng loại, nguồn gốc tính pháp lý thuốc Tại Phòng Qn y - Tổng cục Hậu cần, cơng tác tiếp nhận coi trọng Việc thực cơng tác ln có giám sát tăng cường cán từ PQY đến kho thuốc để thực công tác tiếp nhận Các cán thực công tác phải tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt theo qui định PQY (Kiểm tra chứng từ pháp lý thuôc: Lệnh nhập, phiếu xuất kho, chứng chất lượng, nguồn gốc hàng hóa, tem nhãn; Kiểm tra chất lượng thuốc sơ cảm quan;…) Như vậy, công tác tiếp nhận thuốc Phòng Quân y Tổng cục Hậu cần thực khoa học, xác góp phần đảm bảo chất lượng thuốc tồn q trình phân phối Công tác cấp phát: Hoạt động cấp phát thuốc PQY thực kho quân y Tổng cục Khi tiến hành cấp phát vào số lượng thuốc cấp phát mà PQY tăng cường cán xuống kho để thực Với Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần, công tác cấp phát gần khâu cuối trình phân phối thuốc Tuy nhiên, để tránh nhầm lẫn thất thuốc q trình cấp phát khâu PQY yêu cầu cán thực tốt qui chế ngành (3 kiểm tra, đối chiếu) Từ năm 2010 đến năm 2012 chúng tơi khơng thấy có việc cấp phát nhầm lẫn thuốc Tóm lại, cơng tác tiếp nhận cấp phát thuốc Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần thực cách nghiêm túc, có chất lượng phù hợp với qui chế ngành dược đặc biệt theo khâu đáp ứng theo tiêu chuẩn GDP BYT ban hành Tuy nhiên, với việc kho thuốc có 01 cán cơng tác bảo quản, cấp phát thuốc có nhiều khó khăn tiềm ẩn nhiều nguy không thực nhiệm vụ đặc biệt thủ kho ốm đau, hay vấn đề bất thường khác 64 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 4.3.4 Công tác bảo quản thuốc Kho thuốc Tổng cục Hậu cần sở tồn trữ thuốc Phòng Quân y, nên để thực tốt công tác phân phối thuốc PQY kho thuốc phải đạt nội dung theo tiêu chuẩn GSP BYT; công văn số 1972/QY5 Cục Quân y hướng dẫn thực danh mục kiểm tra thực hành tốt bảo quản thuốc đơn vị toàn quân Theo kết mục 3.1.2, mục 3.2.3 đối chiếu với nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Y tế) kho thuốc Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần có số nội dung đáng lưu ý: Về nhân sự: Theo kết bảng 3.2, kho thuốc PQY biên chế dược sỹ trung học làm công tác quản lý bảo quản thuốc Căn vào lượng thuốc tồn trữ kho hàng năm việc thực qui chế quảnthuốc gây nghiện, hướng thần tiền chất cấu nhân kho thuốc Phòng Quân y phù hợp (Đảm bảo đủ khả quản lý bảo quản) Tuy vậy, để bảo đảm theo qui chế thuốc gây nghiện hướng thần tiền chất năm Phòng Qn y tiến hành làm giấy ủy quyền cho thủ kho để quảnthuốc danh mục theo qui định BYT Trong thời gian nghiên cứu chúng tơi thấy Phòng Qn y - Tổng cục Hậu cần thường xuyên làm tốt công tác Về nhà kho trang thiết bị: Về kho thuốc có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo quản thuốc Tuy nhiên, chúng tơi thấy kho thuốc Phòng Quân y chưa có trang thiết bị bảo quản thuốc đặc biệt (Các thuốc có yêu cầu bảo quản lạnh: Các vắc xin sinh phẩm) Với điều kiện khó cho Phòng Qn y đảm bảo chất lượng thuốc cần bảo quản nhiệt độ thấp (Dưới 100C) Về qui trình bảo quản: Kho thuốc Phòng Quân y tiến hành bảo quản thuốc theo qui định ngành dược, Cục Qn y Tuy nhiên, tồn qui 65 trình bảo quản không qui định thành văn hay nói khác kho thuốc Phòng Qn y - Tổng cục Hậu cần chưa xây dựng SOP (Qui trình thao tác chuẩn) thủ kho thực 4.3.5 Công tác đảm bảo chất lượng thuốc Thuốc loại hàng hóa đặc biệt, có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người Do vậy, việc đảm bảo thuốc có chất lượng phục vụ cho người bệnh quan trọng Nếu thuốc không đảm bảo chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng bệnh nhân làm lãng phí tiền của nhà nước Tại Phòng Qn y - Tổng cục Hậu cần thời gian nghiên cứu chúng tơi thấy thuốc kiểm sốt chất lượng cách chặt chẽ: Từ khâu nhập thuốc toàn trình cấp phát bảo quản Ngay từ tạo nguồn thuốc Phòng Qn y quan tâm đến chất lượng thuốc, nề nếp chung đơn vị quân y toàn quân, mà trực tiếp từ Phòng Quân y Các thuốc lựa chọn vào danh mục thuốc công ty lựa chọn để mua thuốc, Phòng Quân y giao cho cán dược phòng nghiên cứu tìm hiểu đặc điểm thuốc sách chất lượng nhà cung cấp Khi tiếp nhận thuốc từ Kho 706,708 hay từ công ty cung cấp hay trình bảo quản thuốc liên tục kiểm tra giám sát chất lượng cảm quan Trong trình kiểm tra nhứng thuốc có nghi ngờ chất lượng gửi kiểm nghiệm, đồng thời định kỳ tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên để giám sát chất lượng thuốc Chính vậy, thuốc Phòng Qn y phân phối đảm bảo chất lượng, theo kết kiểm tra kiểm nghiệm Trung tâm Kiểm nghiệm, Nghiên cứu Dược Quân đội tiến hành kiểm tra lấy mẫu thuốc đơn vị Tổng cục Hậu cần từ năm 2010 đến năm 2012 thấy 20/20 (100%) loại thuốc kiểm nghiệm đạt chất lượng; có lẽ mà từ năm 2001 đến khơng có trường hợp tai biến nguyên nhân chất 66 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi lượng thuốc xảy TCHC Tóm lại, Phòng Qn yquan tâm thực nghiêm túc công tác đảm bảo chất lượng thuốc suốt trình phân phối thuốc theo qui định BYT Cục Quân y Cơng tác góp phần nâng cao chất lượng phân phối thuốc Phòng Quân y, bảo đảm sức khỏe cho cán chiến sỹ Tổng cục Hậu cần nâng cao hiệu nguồn kinh phí quân y 67 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT I KẾT LUẬN: Từ kết nghiên cứu rút số kết luận sau: Về cấu tổ chức, nhân lực sở vật chất trang thiết bị - Phòng Qn y có hệ thống tổ chức chặt chẽ từ PQY đến sở trực thuộc PQY tổ chức nằm CQY với đơn vị sở - PQY có đội ngũ cán làm cơng tác phân phối, quảnthuốc có đầy đủ lực theo qui định BYT (Cán có trình độ từ DSTH trở lên, có 02 DSĐH làm cơng tác theo dõi chất lượng quảnphân phối thuốc) - Về Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần có đầy đủ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác phân phối bảo quản thuốc (Kho thuốc xây dựng kiên cố: Diện tích 150m2, có hệ thống chống nóng ẩm: 04 điều hòa, đầy đủ giá kệ,…) Nhưng kho thuốc chưa có khu bảo quản lạnh hay tủ lạnh để bảo quản thuốc, thuốc phải bảo quản tủ lạnh quan Phòng Quân y Hoạt động phân phối thuốc Hoạt động phân phối thuốc Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần xác định nhiệm vụ trọng tâm quan trọng hàng đầu PQY Về hoạt động trình phân phối thuốc PQY thực đầy đủ điều kiện cho phép - Cơng tác dự trù thuốc: Thực phân tích nhiều nội dung liên quan để làm xây dựng DMT + Đã thực xác định mơ hình bệnh tật Tổng cục Hậu cần, phân tích xu hướng bệnh thông qua 03 năm gần để tiến hành dự đoán MHBT năm 68 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi + Đã bám sát nhiệm vụ công tác Tổng cục Hậu cần qui định định mức phân bổ kinh phí CQY, khả thăm khám đơn vị vào dự trù thuốc + Đã thực phân tích liệu lịch sử sử dụng thuốc cách nghiêm túc với 03 năm sử dụng gần nhất, q trình phân tích nhiều hạn chế: Chưa sử dụng phân tích ABC, phân tích VEN, … với liệu + Danh mục thuốc xây dựng 03 năm nghiên cứu có đầy đủ nhóm thuốc phù hợp với MHBT TCHC; năm 2010 có 184 thuốc; năm 2011 186 thuốc năm 2012 194 thuốc Nguồn kinh phí tự chi sử dụng để mua bổ xung thuốc có nhu cầu sử dụng, thuốc phù hợp với MHBT Tổng cục Hậu cần Trong 03 năm nghiên cứu, với MHBT đa dạng, tình hình kinh tế tế xã hội, diễn biến bệnh tật phức tạp,… Nhưng Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần thực tốt công tác dự trù thuốc khơng để xảy tình trạng dự trù thừa hay thiếu thuốc vượt giới hạn cho phép - Về công tác tiếp nhận, bảo quản cấp phát thuốc: PQY xây dựng qui trình tiếp nhận thuốc đày đủ chặt chẽ có hội đồng kiểm nhập, có kiểm tra giám sát nhập thuốc Trong bảo quản thuốc PQY tuân thủ đầy đủ theo nội dung GSP, có sổ theo dõi môi trường bảo quản thuốc Từ năm 2010 đến năm 2012, khơng thấy có nhầm lẫn cấp phát thuốc Tuy nhiên, PQY-TCHC chưa xây dựng qui trình thao tác chuẩn trình tiếp nhận, bảo quản cấp phát thuốc - Về công tác đảm bảo chất lượng thuốc: Chất lượng thuốc Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần tiến hành theo dõi suốt trình phân phối tồn trữ thuốc Từ năm 2010 đến năm 2012 có 67 mẫu thuốc PQY gửi kiểm nghiệm nghi ngờ chất lượng có 29 mẫu gửi kiểm nhập 38 mẫu gửi trình bảo quản; Đặc biệt số mẫu gửi tiến hành kiểm nhâp co 01 mẫu không đạt chất lượng Hoạt động PQY 69 góp phần to lớn vào việc ngăn chặn thuốc giả, thuốc chất lượng lọt vào hệ thống phân phối thuốc II ĐỀ XUẤT - Chỉ huy PQY nên có cán chuyên ngành dược đảm trách công tác phân phối thuốc - Xây dựng SOP tất khâu trình phân phối thuốc Xây dựng kho lạnh trang bị tủ lạnh để đảm bảo chất lượng thuốc công tác tồn trữ thuốc Từ tiến hành xây dựng hoạt động phân phối thuốc theo tiêu chuẩn GDP, kho thuốc theo tiêu chuẩn GSP mà BYT ban hành - Cần bổ xung 01 dược sỹ có trình độ trung học trở lên cho kho thuốc 70 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bộ Y tế (1996), Thông tư 12/BYT-TT ngày 12/09/1996 hướng dẫn thực việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” (GMP) hiệp hội nước Đông Nam (ASEAN) Bộ Y tế (2001), Quyết định: Về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc” Quyết định số 2701/2001/QĐ-BYT Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ Y tế (2007), Quyết định: Về việc ban hành lộ trình triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”, Số: 27/2007/QĐ-BYT, ngày 19 tháng năm 2007 Bộ Y tế (2011), Thông tư: Ban hành nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”, Số: 48 /2011/TT-BYT Bộ Y tế (2013), Thông tư: Hướng dẫn hoạt động Hội đồng Thuốc Điều trị bệnh viện, Bản dự thảo Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam (2004), Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia, Nghị định số 196/2004/NĐ-CP Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam (2005), Quyết định 110/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Kế hoạch "dự trữ lưu thông thuốc quốc gia phục vụ cơng tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân", Số: 110/2005/QĐ-TTg Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam (2012), NGHỊ ĐỊNH: Về việc sửa đổi, bổ sung số Điều Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2004 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia, Nghị định Số: 43/2012/NĐ-CP Cục Quân y (2000), Điều lệ tiếp tế quân y, Công văn số 21/CV-CQY TLTK-1 10 Nguyễn Thị Bích Duyên (2011), Phân tích hoạt động cung ứng thuốc Bệnh viện đa khoa phố Hải dương, giai đoạn 2006-2009 11 Nguyễn Thị Song Hà (2006), Bài giảng Quản lý tồn trữ thuốc, giáo trình Pháp chế hành nghề dược, Trường Đại học Dược Hà Nội 12 Nguyễn Thị Thái Hằng (2005), Nhu cầu phương pháp xác định nhu cầu thuốc, Giáo trình Kinh tế dược, Trường Đại học Dược Hà Nội 13 Hoàng Thị Minh Hiền (2012), Hoạt động cung ứng thuốc Bệnh viện Hữu nghị- thực trạng số giải pháp, Luận án tiến sỹ Dược học 14 Hoàng Thị Loan 2010, Khảo sát việc cung ứng thuốc số nhà thuốc tư nhân khu vực nội thành ngoại thành Hà Nội năm 2010, Luận văn Thạc sỹ Dược học 15 Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần (2010), Báo cáo tổng kết công tác năm 2009 triển khai nhiệm vụ năm 2010 16 Đinh Thị Thu Phương (2010), Đánh giá công tác cung ứng thuốc vật tư y tế Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh năm 2005 - 2009, Luận văn Thạc sỹ Dược học 17 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005), Luật dược, Số: 34/2005/QH11 18 Tiền Phong online (2010), Dự trữ lưu thông thuốc sai phạm, http://www.tienphong.vn/xa-hoi/511921/Du-tru-luu-thong-thuoc-cung-saipham.html 19 Tổng cục Hậu Cần (2010), Quyết định: Về việc ban hành quy chế làm việc Phòng Quân y - Tổng cục Hậu Cần Quyết định số: 79/QĐ-HC 20 Phạm Văn Trường (2006), Khảo sát việc thực GSP Công ty Dược phẩm Trung ương giai đoạn 2001- 2005, Khoá luận tốt nghiệp Dược sỹ, Trường ĐH Dược Hà Nội 21 Tuổi trẻ online (2012), Mỗi bệnh viện giá thuốc, http://tuoitre.vn/chinhtri-xa-hoi/507176/moi-benh-vien-mot-gia-thuoc.html#ad-image-0 TLTK-2 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 22 Ủy ban thường trực Quốc Hội (2004), Pháp lệnh dự trữ quốc gia, Số: 17/2004/PL-UBTVQH11 TÀI LIỆU TIẾNG ANH 23 Federation International Pharmaceutical (1992), New FIP Guideline for Good storage practices 24 Jonathan D Quick et al (1997), Managing Drug Supply, Management Sciences for Health 25 WHO (2000), How well health systems perform, The world health report 26 WHO (2002), New WHO Guidelines on GMP-compliant Storage "Good Storage Practices" 27 WHO (2003), WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations Thirty-seventh report, Annex 28 WHO (2006), Management of drug at health central level, Training manual, Brazzavile 2004 TLTK-3 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU TẠI PHÒNG QUÂN YTỔNG CỤC HẬU CẦN Họ tên người thu thập:………………………………………………………… Ngày thu thập: ……/………/2012 Nơi thu thập:…………………………………………………………………… Phần 1: Tổ chức, cấu nhân lực * Bộ phận - Tên phận:…………………………………………………………………… - Số lượng, trình độ cán bộ: ……………………………………………………… - Chức năng, nhiệm vụ:…………………………………………………………… * Bộ phận - Tên phận:…………………………………………………………………… - Số lượng, trình độ cán bộ: ……………………………………………………… - Chức năng, nhiệm vụ:…………………………………………………………… Phần 2: Trang thiết bị - Tên thiết bị 1:………………………………………… Số lượng:…………… Nơi lắp đặt:……………………………………………………………………… - Tên thiết bị 2:………………………………………… Số lượng:…………… Nơi lắp đặt:……………………………………………………………………… Cơ quan cung cấp thông tin Người thu thập (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) PL-1 ... vụ tồn trữ, phân phối thuốc 60 4.3 Hoạt động phân phối thuốc Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần 61 4.3.1 Qui trình phân phối phương thức phân phối thuốc Phòng Quân y Tổng cục Hậu cần ... tài “ Phân tích hoạt động phân phối thuốc Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần , nhằm thực mục tiêu: Mô tả số y u tố nguồn lực phục vụ hoạt động phân phối thuốc Phòng Quân y - Tổng cục Hậu Cần năm... 2012) Phân tích hoạt động phân phối thuốc Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần năm (2010-2012) Từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phân phối thuốc Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động phân phối thuốc tại phòng quân y tổng cục hậu cần , Phân tích hoạt động phân phối thuốc tại phòng quân y tổng cục hậu cần , Phòng Quân y - Tổng cục Hậu cần được thành lập năm 1975 theo quyết định số 35/QĐH ngày 28/2/1975, từ đó đến nay PQY không ngừng được củng cố, hoàn thiện và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đảm bảo cung ứng thuốc kịp thời cho các đơn vị trong..., ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Kho thuốc Tổng cục Hậu cần là một cơ sở tồn trữ thuốc của Phòng Quân y, nên để thực hiện tốt công tác phân phối thuốc ở PQY thì kho thuốc cũng phải đạt được các nội dung theo tiêu chuẩn GSP của BYT; và công văn số 1972/QY5 của Cục Quân y hướng dẫn th..., KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT, Hoạt động phân phối thuốc

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn