Hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại viện khoa học thủy lợi

76 11 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 11:20

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí LỜI MỞ ĐẦU Sau 10 năm chuyển dịch sang kinh tế thị trường, kinh tế nước ta có bước phát triển đáng kể Sự phát triển tác động đến phận kinh tế đặc biệt đời sống người dân nâng lên cách rõ rệt Các sách nhà nước liên tục sửa đổi bổ sung theo kịp biến đổi tình hình kinh tế – xã hội Yếu tố người đặt lên hàng đầu, hoạt động xã hội nhằm phục vụ cho người, người Điều thể rõ sách người lao động Việc nâng cao chất lượng sử dụng hiệu người lao động mục tiêu tổ chức Nhất với doanh nghiệp ngồi quốc doanh với tính ổn định cơng việc khơnh cao việc giữ gìn lao động khó Vì sách, biện pháp để tạo gắn bó người lao động với doanh nghiệp trọng Với chất người lao động làm việc với mục đích cuối tiền lương giải pháp mà doanh nghiệp cần tìm giải pháp tiền lương cho hợp lí Tiền lương phải phản ánh kết lao động, muốn doanh nghiệp phải lựa chọn hình thức trả lương phù hợp cho loại lao động Điều khơng giúp doanh nghiệp làm cho người lao động hài lòng mà thúc đẩy, tạo động lực làm việc cho người lao động, từ mà suất lao động tăng, doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh Nhưng thực tế doanh nghiệp chưa nhận thức hết vai trò quan trọng việc lựa chọn hình thức trả cơng hợp lí Do đề tài em muốn đưa Để tiền lương tiền cơng thực đòn bẩy tăng suất lao động, chất lượng hiệu cơng việc cơng tác tổ chức tiền lương phải ln giữ vai trò quan trọng Vì lẽ vấn đề đặt doanh nghiệp phải tự chủ tài đặc biệt trả lương cho người lao động Sinh viên : Trần trung kiên GVHD : TS Vũ Thị Mai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Doanh nghiệp áp dụng hình thức trả lương nào, cách phân phối tiền lương cho phù hợp với tính chất đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp mình, để phát huy tối đa tính kích thích tiền lương người lao động, đảm bảo mối quan hệ hài hòa lợi ích nhà nước – doanh nghiệp –người lao động Thấy vai trò to lớn phân phối tiền lương tiền thưởng doanh nghiệp năm qua cơng tác tổ chức tiền lương Viện có tiến vượt bậc nhiều điều chưa chưa hợp lý, hình thức trả lương bộc lộ số thiếu sót cần xem xét giải quyết-Đây tên đề tài “hồn thiện cơng tác trả lương, trả thưởng Viện khoa học thủy lợi ” Để đánh giá thực trạng, thấy tranh tồn cảnh cơng tác tổ chức tiền lương có kiến nghị sát thực tế có tính khả thi hệ thống phương pháp phân tích, thống kê tốn học, điều tra xã hội học sử dụng triệt đề chuyên đề Để hoàn thành viết nhờ bảo giúp đỡ tận tình TS Vũ Thị Mai giáo viên hướng dẫn anh Trần Đức Thành cán tiền lương Viện Qua viết cho phép em gửi lời cảm ơn đến TS Người giúp đỡ, bảo tận tình em suốt trình thực tập hồn thành chun đề Mặc dù có nhiều cố gắng, nỗ lực song lượng kiến thức nhiều hạn chế kinh nghiệm thực tế khơng có Nên chắn viết nhiều thiếu sót nội dung lẫn hình thức Vì em mong bảo tận tình để viết hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên : Trần trung kiên GVHD : TS Vũ Thị Mai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HỒN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG I KHÁI NIỆM Thù lao lao động Có nhiều cách tiếp cận khái niệm thù lao động khác sau số cách tiếp cận Thù lao lao động : tất khoản mà người lao động nhận ( tiền vật) thông qua quan hệ lao động họ với tổ chức, người sử dụng lao động 1.1 Khái niệm 1.2 Các loại thù lao lao động a Thù lao : phần thù lao cố định mà người lao động nhận thường kỳ dạng tiền cơng tiền lương Chính sách, chế độ tiền lương vấn đề trọng yếu liên quan mật thiết có ảnh hưởng thường xuyên mang tính định đến động thái kinh tế, trị, xã hội đất nước Quan tâm đến người xác định vấn đề trọng tâm, có quan tâm phát triển người khai thác khả tiềm ẩn người Một nhân tố kích thích khả tiềm ẩn người lợi ích họ thu lao động họ tham gia vào hoạt động có mục đích Có nhà kinh tế học nói rằng: đâu có kết hợp lợi ích kinh tế có thống mục đích lí tưởng Chính sách tiền lương biểu lợi ích Mỗi giai đoạn phát triển lịch sử tương ứng với chế độ xã hội có sách tiền lương phù hợp với Chính sách tiền lương nước ta( mà vấn đề đánh giá quan trọng hình thức trả cơng) nhà nước quan tâm, song giai đoạn vấn đề tiền lương lại lên thành khâu quan trọng nhất, tồn mầm mống liên quan đến ổn định xã hội phát triển kinh tế Thực Sinh viên : Trần trung kiên GVHD : TS Vũ Thị Mai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí trạng dẫn đến việc xuất số quan niệm tiền lương Một quan niệm là:Phải đoạn tuyệt quan niệm”Tiền lương phận thu nhập quốc dân” Việc xem xét nhận định buộc ta phải làm rõ chất tiền lương b Các khuyến khích : Là khoản thù lao phụ thêm ngồi tiền lương, tiền cơng để trả cho người lao động thực tốt công việc Thường dạng tiền thưởng, hoa hồng, tiền phân chia lợi nhuận… c Các Phúc lợi: phần thù lao gián tiếp trả dạng hỗ trợ cho sống người lao động Khái niệm ý nghĩa tiền lương Chính sách, chế độ tiền lương vấn đề trọng yếu liên quan mật thiết có ảnh hưởng thường xun mang tính định đến động thái kinh tế, trị, xã hội đất nước Quan tâm đến Trước tiên ta cần hiểu tiền công? Tiêng công số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động họ thực công việc tuỳ thuộc vào số lượng thời gian làm việc thực tế số tiền trả tuỳ thuộc vào số lượng sản phẩm thực tế thực Nó thường áp dụng cho cơng nhân sản xuất Tiền lương số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động họ thực cơng việc Đó số tiền cố định trả theo thời gian Thường dùng cho loại lao động quản lí gồm người lãnh đạo, nhân viên chun mơn Như vấn đề tiền công, tiền lương quan tâm hàng đầu tổ chức ảnh hưởng lớn, mang tính sống phận thu nhập quốc dân” Việc xem xét nhận định buộc ta phải làm rõ chất tiền lương a Khái niệm: Trong kinh tế thị trường nay, tiền lương coi phận quan trọng giá hàng hóa Ngồi tiền lương Sinh viên : Trần trung kiên GVHD : TS Vũ Thị Mai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí đóng vai trò quan trọng đời sống người lao động để hiểu tiền lương nghiên cứu định nghĩa tiền lương sau  Tiền lương kinh tế hàng hóa tập trung : Tiền lương phần thu nhập quốc dân biểu hình thức tiền tệ, nhà nước phân phối cách có kế hoạch cho nhân viên vào số lượng chất lượng lao động mà người cống hiến  Tiền lương kinh tế thị trường : Tiền lương số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo giá trị sức lao động, hao phí sở thỏa thuận theo hợp đồng lao động  Tiền lương tối thiểu : mức tiền lương trả cho ng ười lao động làm coong việc đơn giản điều kiện lao động bình thường, bù đắp sức lao động giản đơn phần tích lũy tái sản xuất xã hội  Tiền lương danh nghĩa: hiểu số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động Số tiền nhiều hay phụ thuộc trực tiếp vào suất lao động hiệu làm việc người lao động, phụ thuộc vào trình độ kinh nghiệm làm việc trình lao động Tiền lương thực tế : hiểu số lượng loại hàng hóa tiêu dùng loại dịch cụ cần thiết mà người lao động hưởng lương Người lao động tham gia vào hoạt động lao động chủ yếu lợi ích mà họ hưởng mà cụ thể tiền công người sử dụng lao động muốn hoạt động kinh doanh tiến hành phải mua sức lao động người lao động Chính tiền lương cầu nối người lao động người sử dụng lao động Vì tiền lương thay đổi ảnh hưởng lớn đến người lao động người sử dụng lao động b Ý nghĩa tiền lương Như biết, tiền lương đóng vai trò quan trọng đời sống người lao động, định ổn định, phát triển kinh Sinh viên : Trần trung kiên GVHD : TS Vũ Thị Mai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí tế gia đình họ Tiền lương nguồn để tái sản xuất sức lao động có tác dụng lớn đến thái độ người lao động sản xuất Xét góc độ quản lý kinh doanh, quản lý xã hội, tiền lương ln ln nguồn sống người lao động nên đòn bẩy quan trọng kinh tế Thông qua sách tiền lương, nhà nước điều chỉnh lại nguồn lao động vùng theo yêu cầu phát triển đất nước Xét phạm vi doanh nghiệp, tiền lương đóng vai trò quan trọng việc kích thích người lao động phát huy khả lao động họ, làm việc tận tụy có trách nhiệm cao công việc, tiền lương cao hay thấp yếu tố định đến ý thức công việc họ đối vơi công ty, đặc biệt kinh tế thị trường nay, phần lớn lao động tuyển dụng sở hợp đồng lao động, người lao động có quyền lựa chọn làm việc cho nơi mà họ cho có lợi Vì tiền lương điều kiện đảm bảo cho doang nghiệp có đội ngũ lao đông lành nghề Thông qua tiền lương, người lãnh đạo hướng người lao động làm việc theo ý mình, nhằm tổ chức hợp lý, tăng cường kỉ luật lao động khuyến khích tăng suất lao động sản xuất Về mặt nội dung tiền lương phạm trù kinh tế tổng hợp  Tiền lương phạm trù trao đổi Sức lao động loại hàng hóa đặc biệt loại hàng hóa khác, đem mua – bán thị trường phải tn Trả cơng hợp lí làm cho người lao động nhận thấy phải thực công việc mức độ Nếu tiền cơng q ít, họ nhận thấy cố gắng họ không ghi nhận gây chán nản cho người lao động Nếu tiền công làm cho họ thoả mãn họ hăng say làm việc hơn, có trách nhiệm với cơng việc Sinh viên : Trần trung kiên GVHD : TS Vũ Thị Mai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí trao đổi không ngang giá gây nhiều tiêu cực xã hội, cần có biện pháp để hạn chế  Tiền lương phạm trù phân phối Sản xuất hàng hóa doanh nghiệp, cải vật chất xã hội người lao động làm phân phối lại cho người lao động theo nhiều hình thức khác nhau, tiền lương hình thức biểu rõ nét phân phối Để đảm bảo phân phối tiền lương công bằng, hợp lý cần sứ vào suất lao động, suất lao động thước đo số lượng chất lượng lao động người thực tế doanh nghiệp, quản lý giỏi khẳng định : dù chế độ trả lương khoán hay lương thời gian, chế độ trả lương sản phẩm hay lương thời vụ … gắn số lượng chất lượng lao động thông qua hệ thống mức khoa học, gắn với sản phẩm cuối chếđộ tiền lương phát huy tác dụng tốt việc khuyến khích người lao động Trả lương đúng, đủ công thể mức độ cống hiến người lao động, thừa nhận công lao đãi ngộ, tiền lương thực động lực khuyến khích tăng suất lao động  Tiền lương phạm trù tiêu dùng : Trong xã hội tiền lương ln ln thực chức kinh tế xã hội đảm bảo tái tạo sức lao động Tuy nhiên, mức độ tái sản xuất sức lao động cho người lao động chế độ khác nhau, người lao động tái tạo sức lao động cho thơng qua tư liệu sinh hoạt nhận qua việc sử dụng khoản lương họ, quy định mức độ tái sản xuất sức lao động tiền lương thực tế tiền lương danh nghĩa Ngồi tiền lương có số ảnh hưởng khác như:  Ảnh hưởng tới việc chọn nghành nghề : Như ta biết người lao động làm quan tâm đến mức lương mà họ nhận Vì nghề Sinh viên : Trần trung kiên GVHD : TS Vũ Thị Mai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí mà cụ thể việc có mức lương hẫp dẫn thường lơi nhiều người  Ảnh hưởng tới thỏa mãn công việc : * Đối với công việc đòi hỏi chất lượng cao Vì loại cơng việc làm việc người lao động phải có trình độ cao Cơng việc đòi hỏi chủ yếu lao động trí óc, khó đo lường *Đối với công việc suất chất lượng chủ yếu phụ thuộc vào máy móc áp dụng cơng ty có dây truyền cơng nghệ đại mà tác động người nhỏ, suất máy móc qui định Khi đóng góp người lao động thời gian tham gia vào dây truyền sản xuất mà * Cho hoạt động sản xuất tạm thời hay sản xuất thử Với đặc tính áp dụng cách nhanh chóng dễ dàng với hoạt động sản xuất tạm thời áp dụng hình thức độ lương phù hợp để khuyến khích người lao động làm việc, có hoạt động sản xuất doanh nghiệp ổn định doanh nghiệp phát triển II NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG Nội dung công tác trả lương 1.1 Những nguyên tắc chung Nguyên tắc1:Trả lương ngang cho lao động nhau: nguyên tắc quan trọng người lao động, tránh tình trạng phân biệt cơng việc giống nhau, người lao động hồn toàn giống lành nghề, mức cố gắng tất mặt khác, chế cạnh tranh làm cho mức lương họ giống Đây nguyên tắc tổ chức tiền lương, xuất phát từ quan điểm phân phối Sinh viên : Trần trung kiên GVHD : TS Vũ Thị Mai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí theo lao động Những người khác tuổi, giới tính, trình độ…Nhung có mức hao phí lao động trả lương Nguyên tắc 2: Đảm bảo suất lao động tăng nhanh tiền lương bình qn: Đó điều kiện đê doanh nghiệp tồn phát Tiền lương suất lao động có liên quan chặt chẽ với nhau, suất lao động tăng nhanh sở cho giảm gia thành, hạ giá nâng cao tích lũy, từ nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đời sống người lao động đảm bảo phát triển kinh tế Năng suất lao động tiền lương người lao động không ngừng tăng lên tác động nhiều nhân tố khách quan, liên quan chặt chẽ với Do tác động đến suất alo động l nhân tố khách quan, tác động tăng nhiều yếu tố tác động giảm Ngược lại nhân tố tác động đến tiền lương bình quân chủ yếu nhân tố chủ quan, tác động đến tiền lương không thường xuyên Mặt khác xem mối quan hệ tốc độ tăng suất lao động tiền lương tực tế, tích lũy tiêu dùng thu nhập quốc dân ta thấy chúng có mối liên hệ với tốc độ phát triển khu vực sản xuất tư liệu sản xuất(KVI) khu vực sản xuất tư liệu tiêu dùng (KVII) Quy luật tái sản xuất mở rộng đòi hỏi khu vực I phải tăng nhanh khu vực II Do tổng sản phẩm xã hội (I+II) có tốc độ tăng cao tốc đọ tăng tổng sản phẩm riêng khu vực II Do tổng sản phẩm xã hội tính theo đầu người tăng nhanh tốc độ tăng sản phẩm riêng khu vực II Trong sở tính suất lao động lại dựa khu vực I, tính tiền lương thực té lại dựa khu vực II Nguyên tắc 3:Đảm bảo mối quan hệ hợp lý tiền lương người lao động làm ngành nghề khác kinh tế quốc dân: Quán triệt nguyên tắc trả lương nhằm đảm bảo cơng bình đẳng người lao động làm ngành nghề khác Cơ sở Sinh viên : Trần trung kiên GVHD : TS Vũ Thị Mai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí nguyên tắc vào chức tiền lương, tiền lương ngành nghề quy định nhân tố Trình độ lành nghề bình quân người lao động ngành tỷ lệ với mức lương nhận Điều kiện lao động ngành nghề khác nên hao phí sức lao động khác nhau, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động làm việc khác dẫn đến mức lương đòi hỏi khác nahu Ý nghĩa kinh tế ngành kinh tế quốc dân Tùy thuộc vào tùng thời kỳ mà nhà nước có thứ tự ưu tiên định Đảm bảo phân bố theo khu vực sản xuất, vùng xa xôi hẻo lánh cần có cần có chế độ ưu đãi sách tiền lương thích hợp thơng qua loại phụ cấp ưu đãi thỏa đáng nhằm thu hút sử dụng sức lao động, khai thác có hiệu nguồn lực tài nguyên đất nước 1.2 Các chế độ tiền lương 1.2.1 Chế độ tiền lương theo cấp bậc a) Khái niệm: Là toàn nhũng quy định nhà nước mà doanh nghiệp vào để trả lương cho người lao động theo chất lượng điều kiện lao động họ hồn thành cơng việc định b).Ý nghĩa: Tạo khả điều chỉnh ngành, giảm tính bình qn trả lương Bố trí sử dụng lao động phù hợp với khả trình độ lành nghề người lao động, tạo sở cho kế hoạch, tuyển chọn, nâng cao trình độ tay nghề Khuyến khích người lao động làm việc ngành nghề nặng nhọc Các yếu tố chế độ tiền lương theo cấp bậc Sinh viên : Trần trung kiên 10 GVHD : TS Vũ Thị Mai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí cho người lao động khối biên chế khối biên chế theo thang bảng lương nhà nước nên thu nhập có thấp so với khối hợp đồng  Công tác định mức lao động đánh giá thực cơng việc mức độ trung bình Cán quản lý tiền lương cần sâu sát hơn, phải tự học hỏi nâng cao trình độ kiến thức kinh nghiệm phương án trả lương trả thưởng hợp lý yếu tố quan trọng dẫn đến thành cơng sách tiền lương, cần nâng cao trình độ đội ngũ cán công nhân viên viện tạo hiêu cao cơng việc PHẦNIII : MƠT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIIỆN CƠNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG I NHẬN XÉT CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ TIỀN LƯƠNG CỦA VIỆN Cơng tác lao động tiền lương giữ vị trí quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Sở dĩ cơng việc trực tiếp gắn liền với lợi ích người lao động Nếu doanh nghiệp làm tốt công tác khuyến khích người lao động sức phấn đấu, phát huy lực mình, tìm tòi sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, cải tiến phương pháp lao động, sủ dụng tốt máy móc thiết bị góp phần vào nâng cao suất lao động Vì doanh nghiệp nói chung Viện khoa học thủy lợi nói riêng trọng đến cơng tác quản lý tiền lương, Sinh viên : Trần trung kiên 62 GVHD : TS Vũ Thị Mai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí bước cải tiến hồn thiện lĩnh vực cho phù hợp với thực tiễn Viện giai đoạn cụ thể phù hợp với văn quy định chế độ tiền lương nhà nước ban hành Qua trình tìm hiểu thực tế cơng tác tiền lương Viện tồn điểm chưa hợp lý song viện có sách lao động tiền lương với tính chất, nhiệm vụ quy mô viện Điều thể cụ thể sau Về công tác phân chia tiền lương, tiền thưởng Phương pháp xác định tiền lương cho phòng ban viện Với công tác phân phối tiền lương theo hai chế độ theo thang bảng lương nhà nước (đối với cán công nhân viên thuộc biên chế) trả lương theo thỏa thuận cán nhận hợp đồng nên chưa gắn doanh thu với tiền lương chưa khuyến khích người lao động Cách tính lương cho cá nhân người lao động Nhìn chung việc tính lương cho cán cơng nhân viên tồn viện đảm bảo yêu cầu nguyên tắc công tác tổ chức tiền lương nhà nướcquy định Điều đem lại bầu khơng khí thoải mái niềm hăng say cho người lao động góp phần nâng cao suất lao động cá nhân II CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI GIẢI PHÁPTHỨ NHẤT Hồn thiện cơng tác phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương Viện Do đặc thù viện đơn vị nghiệp có thu phần tiền lương trả cho cán công nhân viên thuộc ngân sách nhà nước phần lại doanh thu ciện chi trả Mặt khác viện trả lương theo hợp đồng lao động, phụ thuộc vào trình độ, cấp mà thỏa thuận lương chưa khoán vào doanh thu chưa khuyến khích người lao động làm hết lực Để nâng cao suất lao động cần phải trả Sinh viên : Trần trung kiên 63 GVHD : TS Vũ Thị Mai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí lương theo doanh thu tức phải khốn tiêu doanh thu cho cơng ty xây dựng chuyển giao thủy lợi, có phát minh, sáng chế áp dụng hoạc mang lại hiệu kinh tế hưởng phần trăm theo giá trị mà phát minh, sáng kiến mà mang lại Như khuyến khích người lao động làm việc hiệu nâng cao doanh thu cho viện GIẢI PHÁP THỨ HAI Đánh giá công việc Đánh giá công việc là sở quan trọng việc xây dựng hệ thống trả công cho người lao động Có xácđịnh giá trị cơng việc trả lương cho người lao động hợp lý dễ dàng việc giải thích thắc mắc vấn đề tiền lương người lao động Trong viện xây dựng phương án trả lương, trả thưởng không thông qua đánh giá công việc ( trả lương theo thang, bảng lương nhà nước) Vì để hồn thiện phương án trả lương cho người lao động viện cần quan tâm nghiên cứu , lựa chọn phương pháp đánh giá công việc phù hợp Trước tiên viện cần phải tiến hành phân tích cơng việc theo phương pháp khoa học để thu thập thơng tin, sau kiểm tra lại tính xác liệu để rút đặc tính cơng việc Viết mơ tả cơng việc mô tả chi tiết tiêu chuẩn cua công việc VD Bản mô tả công việc chức vụ cán nhân viện Báo cáo với Giám đốc viện Ngạch lương bậc Các nhiệm vụ Thiết kế thực sách có liên quan tới tất hoạt động quản lý người Tuyển mộ, vấn tuyển chọn lao động cho tất vị trí lao động trống Thiết kế thực chương trình định hướng cho công nhân viên để xây dựng cho họ thái độ tích cực đối vói mục tiêu công ty Theo dõi quản lý hoạt động bảo hiểm, hưu trí hoạt động nhân thuê mướnthăng Sinh viên : Trần trung kiên 64 GVHD : TS Vũ Thị Mai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí tiến, thuyên chuyển cho việc Điều tra vụ tai nạn viết báo cáo trình lên tra Thực nghiên cứu tiền lương thị trường lao động để xác định mức trả lương hợp lý Làm việc với trưởng phận quản đốc phân xưởng để giải bất bình Viết báo cáo người lao động rời khỏi công ty thực vấn để xác định nguyên nhân Viết báo cáo kiến nghị nhằm giảm tình trạng vắng mặt biến động sức lao động Có thể đàm phán với đại diện cơng đồn xây dựng thỏa ước lao động tập thể Các u cầu cơng việc Kiến thức: Có kiến thức quản lý nhân sự, hiểu biết sách quy định nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, hiểu biết pháp luật quy định lao động Kỹ năng: sử dụng thành thạo phương pháp nghiên cứu lao động chụp ảnh, bấm giờ, vấn, điều tra xã hội học có khả giao tiếp quan hệ người, kỹ soạn thảo, đàm phán, sử dụng thành thạo tiếng anh chương trình máy tính văn phòng Giáo dục: Tốt nghiệp đại học tương đương quản lý nhân lực kinh tế lao động quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Tối thiểu có hai năm kinh nghiệm lĩnh vực quản lý nhân quản trị kinh doanh Mặc dù thành viên hội đồng đánh giá đánh giá công việc cáchđộc lập việc đánh giá xác hội đồng đánh giá nên làm việc theo tập thể Nếu có điều kiện Viện nên mời chuyên gia tư vấn vấn đề tiền lương bên ngồi Có nhiều phương pháp khoa học để đánh giá công việc với điều kiện tình thực tế viện để phục vụ cho mục đính lâu dài viện nên đánh giá cơng việc theo phương pháp tính điểm, phương pháp có kết xác Nó đánh giá cơng việc định lượng, thực sở phân tích Sinh viên : Trần trung kiên 65 GVHD : TS Vũ Thị Mai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí cơng việc sau phân bố điểm cho yếu tố Được thực theo trình tự: Bước 1: Xác định công việc then chốt Hiện cơng việc mang tính đặc trưng, ổn định thực lâu dài  Trợ lý giám đốc  Kế toán  Quản lý lao động tiền lương  Văn thư phòng hành  Khai thác  Giám định Bước 2: Xác định yếu tố công việc Dựa thơngtin thu thập bảng phân tích công việc, đặc biệt cáccông việc then chốt trên, Viện nên đưa yếu tố  Giáo dục đào tạo  Kinh nghiệm  Độ phức tạp công việc  Trách nhiệm  Điều kiện làm việc Đây yếu tố có tính chất khái quát, phù hợp với tất vị trí cơng việc việnViện thường đưa xây dựng hệ thống trả công Bước 3: Xác định trọng số cho yếu tố công việc Mỗi yếu tố có ý nghĩa tầm quan trọng khác viện Tầm quan trọng yếu tố phụ thuộc vào tính chất cơng việc viện quan điểm nhà quản trị viện, hội đồng đánh giá cần phải Sinh viên : Trần trung kiên 66 GVHD : TS Vũ Thị Mai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí xem xét bàn bạc để đưa định Qua nghiên cứu tìm hiểu em xin đề xuất trọng số yếu tố sau Bảng 11: bảng đề xuất thứ tưu ưu tiên tuyển dụng Giáo dục đào tạo Kinh nghiệm Độ phức tạp công việc 33% 12% 21% Trách nhiệm 26% Điều kiện làm việc 8% Viện trọng dụng người tài mà giáo dục đào tạo yếu tố quan trọng dể nhìn nhận vấn đề đố Trong xã hội có trưởng hợp người tài trình độ học vấnkhơng cao, Phải dùng mức lương cao để thu hút trì nhân viên giỏi thị trường Vì tỷ trọng giáo dục đào tạo chiếm tới 33% (1/3) Tiếp theo trách nhiệm người phải chịu trách nhiệm lớn viện thường người hay phải đưa định quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động Viện Trách nhiệm chiếm 26% Độ phức tạp cơng việc có tầm quan trọng việc đánh giá cơng việc, chiếm 21% Kinh nghiệm, người có kinh nghiệm đạt kết tốt với người chưa có kinh nghiệm cơng việc, khơng phải có kinh nghiệm có kết cao Những người có kinh nghiệm có mức lương cao khơng q chênh lệch, chiếm 12% Hầu hết điều kiện làm việc phận làm việc viện có mức chênh lệch nhỏ Tuy có cơng việc đòi hỏi phải có cường độ tập trung cao hay cần sức lực mối quan hệ rộng rãi Mỗi yếu tố công việc có tiêu đánh giá khác cấp độ tiêu đánh giá khác Theo em tiêu mức độ tiêu đưa yếu tố là: Sinh viên : Trần trung kiên 67 GVHD : TS Vũ Thị Mai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Bảng 12: Bảng tiêu ưu tiên tuyển dụng tiêu Giáo dục đào tạo Trung học trở xuống Đào tạo nghề khơng có cấp Cao đẳng Đại học Trên đại học B Kinh nghiệm Sáu tháng năm 1-2 năm 3-5 năm 6-9 năm trở lên 10 Trách nhiệmb Phụ trách Không phải phụ trách 13 Phải phụ trách nhóm nhỏ Phụ trách tổ Sinh viên : Trần trung kiên 68 Điểm 33 66 99 132 165 12 24 36 48 60 13 26 39 52 GVHD : TS Vũ Thị Mai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí phụ trách phòng hay lĩnh vực hẹp Phải phụ trách lĩnh vực (Nguồn Viện khoa học thủy Lợi) 65 12 Bước : Xác định tổng số điểm tối đa mà công việc nhận cấp độ mà yếu tố thù lao đưa Do viện đơn vị hành nghiệp số lượng cơng việc Viện nên xác định tổng số điểm tối đa mà cơng việc đảm nhận 500 điểm Tổng số điểm tối thiểu mà công việc nhận 100 điểm Để thuận tiện cho việc đánh giá cơng việc yếu tố chia làm mức độ khác nhau, mức độ giản đơn ( mức độ 1), mức độ mức độ phức tạp Bước 5: Cho điểm cơng việc: Sau hồn thành bươc tiến hành bước cuối cùng, bước quan trọng cho điểm công việc Cho điểm tất công việc kể then chốt hay không then chốt Mối thành viên hội đồng đánh giá tự đánh giá xếp loại công việc cách độc lập Sau kết đưa thảo luận nhằm đạt thỏa thuận điểm mức độ công việc định đưa dựa theo thống thành viên Tuy nhiên hội đồng đánh giá cần lưu ý xác định điểm cho công việc phải dựa theo yêu cầu công việc, đánh giá giá trị công việc hoạt động viện Trên sở Viện xác định ngạch chức danh bậc lương ngạch để làm sở trả lương cho người lao động Thông thường sau năm nâng bậc lương cho người lao động lần GIẢI PHÁP THỨ BA Phải xác định cách rõ ràng bậc thợ cơng nhân từ xếp cách hợp lí, xác vào dây chuyền sản xuất để tính toán trả lương sản phẩm người lao động cách xác hiệu Phải định phân công công việc cho tổ cách rõ ràng, tránh việc tranh chấp việc dễ việc phức tạp đùn đẩy Nhất Sinh viên : Trần trung kiên 69 GVHD : TS Vũ Thị Mai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí phận kiểm tra chất lượng sản phẩm, phải tách riêng lợi ích họ với lợi ích cơng nhân khơng gây tình trạng kiểm tra chất lượng sản phẩm không đảm bảo  Việc định xuất lao động đánh giá chất lượng công việc cần đưa tiêu chẩn rõ ràng để đánh giá, không nên dựa vào ước tính để đánh giá kinh nghiệm quan trọng, dựa vào mà khơng quan tâm đến trình độ, kiến thức người đánh giá, tránh tình Cơng thức : Qli = Lcđi + ki * dti Trong : Qli : quỹ lương phòng i Lcđi : quỹ lương theo chế độ phòng i k : tỷ % tiền lương mềm so với doanh thu dti : doanh thu GIẢI PHÁP THỨ TƯ Kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác trả lương Tiền lương khơng thu nhập người lao động mà đòn bẩy kinh tế quan trọng, thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, sáng tạo sản xuất, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí Qua xem xét Viện khoa học thủy lợi việc phân phối tiền lương công ty chưa thể kích thích người lao động Trong thời gian tới viện cần trọng đến vấn đề tiền lương theo hướng sau: Sinh viên : Trần trung kiên 70 GVHD : TS Vũ Thị Mai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí  Coi tiền lương đòn bẩy kinh tế quan trọng, có tác dụng khuyến khích CBCNV khơng ngừng phấn đấu tăng suất lao động, học hỏi tìm tòi nâng cao kỹ tay nghề Ngoài việc áp dụng văn quy định nhà nước trả lương cơng ty phải vận dụng thật linh hoạt hình thức trả lương phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh cơng ty mà giải pháp nói phần Định mức lao động giữ vị trí quan trọng, khơng sở tổ chức lao động khoa học mà sở để trả lương thông thường cách xác, thực nguyên tắc phân phối theo lao động Muốn doanh nghiệp phải nâng cao trình độ cán định mức có kết định mức xác Nói tóm lại để áp dụng cách hiệu hình thức trả cơng cơng ty,xi nghiệp cần phải nhận rõ vai trò quan trọng việc áp dụng hợp lí hình thức trả cơng Từ phải có quan tâm thực từ việc lựa chọn đến việc thực hình thức trả cơng cơng ty Có thúc đẩy việc tăng suất lao động hoàn thành kế hoạch mà công ty đặt  Đặc biệt coi trọng cơng tác tiền thưởng Viện, phải phận tách rời tiền lương, đòn bẩy quan trọng sau tiền lương, kích thích mạnh người lao động làm việc Tiền lương mà người lao động nhận không tiền lương theo đơn giá cố định ( lương theo thời gian ) mà phần lưong theo doan thu.Đây giải pháp hữu hiệu để giúp cơng ty có cách phân phối tiền lương cho cán công nhân viên hợp lý GIẢI PHÁP THỨ NĂM Các giải pháp khác nhằm hồn thiện cơng tác trả lương, trả thưởng cho cán cơng nhân viên chức Có giải pháp chấn chỉnh, hoàn Sinh viên : Trần trung kiên 71 GVHD : TS Vũ Thị Mai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí thiện cấu, tổ chức sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho Viện việc tự chủ tài chính,SXKD nói chung chi trả tiền lương nói riêng thường nghiệm thu cuối dây chuyền, việc sản xuất phải liên tục nên khâu khơng thể nghiệm thu riêng lẻ Vì việc áp dụng hình thức trả cơng theo sản phẩm tập thể thích hợp hiệu nhât Việc chia lương vào hệ số cấp bậc công việc đảm nhận, thời gian làm việc thực tế mức độ hồn thành cơng việc nhóm Chế độ áp dụng cho công đoạn bước cơng việc khơng xác định xác, chi tiết, cụ thể mức lao động hao phí cá nhân mà xác định hao phí chung nhóm người lao động Lương thường tính cho tổ từ quĩ lương tổ, tổ phân phối tiền lương cho công nhân tổ mang tính bình qn người hưởng lương hình thức trả lương, trả thưởng Viện Sinh viên : Trần trung kiên 72 GVHD : TS Vũ Thị Mai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí KẾT LUẬN Trong đề tài nghiên cứu thấy rõ hình thức trả cơng, điều kiện áp dụng, ưu, nhược điểm nó.Từ doanh nghiệp nhìn thấu rõ loại hình để áp dụng cách xác hợp lí hình thức trả cơng phù hợp với doanh nghiệp Đồng thời đề tài hình thức trả cơng áp dụng phổ biến doanh nghiệp nay, thấy hạn chế áp dụng loại hình như: áp dụng chưa triệt để, áp dụng qua loa chưa thực quan tâm đến công tác trả lương gây hậu cơng nhân khơng có kích thích sản xuất, người quản lí khơng nhận thức rõ vai trò mình… Vì cần phải có giải pháp để khắc phục hạn chế như: chuẩn bị mặt tư tưởng cho người doanh nghiệp, hoàn thiện mặt tổ chức quản lí… quan trọng cơng tác định mức giúp doanh nghiệp trả cơng cách xác công Khi thực đề tài nghiên cứu số liệu chưa đầy đủ thời gian nghiên cứu có hạn nên khơng tránh khỏi thiếu sót, mong thầy bạn góp ý để đề tài nghiên cứu hồn thiện Sinh viên : Trần trung kiên 73 GVHD : TS Vũ Thị Mai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS phạm Đức Thành, PGS.TS Mai Quốc Chánh, Đại học kinh tế quốc dân, Giáo trình kinh tế lao động, Nhà xuất giáo dục, 1998 PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, Ths Nguyễn Vân Điềm, Đaị học kinh tế quốc dân, Giáo trình QTNL, Nhà xuất lao động &xã hội , 2005 3.PGS.TS Lê Minh Thạch, Tổ chức lao động khoa học Xí Nghiệp, NXBGD, 1994 4.Tống Văn Đường, GS.TS, Đại học kinh tế quốc dân, Đổi chế sách quản lý lao động, tiền lương kinh tế thị trường Việt Nam, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội, 1995 5.Mac-Anghen, Bàn phân phối, Nhà xuất thật, 1962 6.Trần Xuân Cầu, PGS.TS, Đại học kinh tế quốc dân, Giáo trình phân tích lao động xã hội, NXB lao động xã hội, 2002 7.Bộ lao động-Thương binh xã hội, Công văn 4320, Hướng dẫn xây dựng quy chế trả lương doanh nghiệp nhà nước, 1998 8.Các văn công ty tiền lương , thu nhập người lao động Các tài liệu Viện Khoa Học Thủy Lợi Sinh viên : Trần trung kiên 74 GVHD : TS Vũ Thị Mai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí MỤC LỤC * Đối với cơng việc đòi hỏi chất lượng cao *Đối với công việc suất chất lượng chủ yếu phụ thuộc vào máy móc * Cho hoạt động sản xuất tạm thời hay sản xuất thử * Qui định rõ ràng nhiệm vụ, chức tiêu chuẩn thực công việc cho người lao động 11 * Đánh giá thực công việc cách chặt chẽ công 11 * Khuyến khích người lao động làm việc tốt tiền thưởng 11 * Khuyến khích người lao động làm việc tốt tiền thưởng 12 * Đối với cơng việc đòi hỏi chất lượng cao 17 * Cho hoạt động sản xuất tạm thời hay sản xuất thử Sinh viên : Trần trung kiên 75 GVHD : TS Vũ Thị Mai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 18 * Khuyến khích người lao động làm việc tốt tiền thưởng 19 Sinh viên : Trần trung kiên 76 GVHD : TS Vũ Thị Mai ... TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN Ở VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI Quá trình hình thành phát triển Viện Tên... phí Viện Khoa Học Miền Nam (Viện Vùng) Viện Khoa Học Miền Trung Tây Nguyên Phòng TNTĐ Động Lực sông biển Viện (Viện Thủy Vùng) Lực VIỆN KHOA HỌC THỦY LƠỊ VIỆT NAM HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN Viện. .. thuỷ lợi Năm 1978, tách phận viện khoa học thuỷ lợi vào miền Nam Năm 1992, nhập Viện Kinh tế thuỷ lợi vào viện khoa học thuỷ lợi đổi tên thành Viện khoa học thuỷ lợi Quốc, Trực thuộc Bộ thuỷ lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại viện khoa học thủy lợi , Hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại viện khoa học thủy lợi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn