Phieu danh gia du an KHKT

2 44 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:51

PHIẾU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN KỸ THUẬT Tên Dự án: Lĩnh vực: Người đánh giá: Loại đề tài: Dự án kỹ thuật Mã dự án: C Tiêu chí Nội dung thực Nhận xét, đánh giá Vấn đề nghiên cứu (10 điểm) Thiết kế phương pháp (15 điểm) Thực hiện: Xây dựng kiểm tra (20 điểm) Sáng tạo (Vấn đề cần giải quyết, Thiết kế phương pháp, Chế tạo mẫu thử nghiệm đánh giá) (20 điểm) Trình bày (35 điểm) a) Áp phích (Poster) (10 điểm) b) Phỏng vấn (25 điểm) Tổng điểm: ………… NGƯỜ PHIẾU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN KHOA HỌC Tên Dự án: Lĩnh vực: Người đánh giá: Loại đề tài: Dự án khoa học Mã dự án: C Tiêu chí Nội dung thực Nhận xét, đánh giá Câu hỏi nghiên cứu (10 điểm) Thiết kế phương pháp (15 điểm) Thực hiện: Thu thập, phân tích, giải thích liệu (20 điểm) Sáng tạo (Câu hỏi nghiên cứu, Thiết kế phương pháp, Thu thập, phân tích liệu) (20 điểm) Trình bày (35 điểm) a) Áp phích (Poster) (10 điểm) b) Phỏng vấn (25 điểm) Tổng điểm: ………… NGƯỜ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phieu danh gia du an KHKT, Phieu danh gia du an KHKT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn