Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)

238 18 0
  • Loading ...
1/238 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:50

Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu LongQuản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu LongQuản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu LongQuản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu LongQuản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu LongQuản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu LongQuản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu LongQuản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu LongQuản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu LongQuản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu LongQuản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA _ TRẦN VĂN TÌNH QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾNQUẢN CÔNG HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA _ TRẦN VĂN TÌNH QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO VÙNG ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG Chun ngành: Quản cơng Mã số: 9.34.04.03 LUẬN ÁN TIẾNQUẢN CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1.PGS.TS Phạm Dũng 2.TS Hoàng Quang Đạt HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA _ XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Chuyên ngành: Quản công Mã số: 9.34.04.03 LUẬN ÁN TIẾNQUẢN CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1.PGS.TS Phạm Dũng 2.TS Hoàng Quang Đạt HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Nghiên cứu sinh xin cam đoan, Luận án tiếnvới đề tài “Quản nhà nước hoạt động tôn giáo vùng đồng sơng Cửu Long” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng nghiên cứu sinh; tài liệu trích dẫn luận án có nguồn gốc rõ ràng; kết luận khoa học luận án chưa công bố công trình khác Nghiên cứu sinh xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Nghiên cứu sinh Trần Văn Tình LỜI CẢM ƠN Để hồn thành Luận án, trước hết, nghiên cứu sinh trân trọng cảm ơn PGS.TS Phạm Dũng, TS Hoàng Quang Đạt tận tâm hướng dẫn nội dung, phương pháp nghiên cứu, phong cách tư chuẩn mực khoa học, ứng xử suốt trình thực luận án Nghiên cứu sinh trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Hành Quốc gia, Khoa Quản nhà nước xã hội, Khoa Sau đại học; đặc biệt PGS.TS Hoàng Văn Chức, PGS.TS Vũ Trọng Hách, PGS.TS Nguyễn Thanh Xn, PGS.TS Hồng Minh Đơ, TS Chu Xn Khánh, TS Nguyễn Thị Hường, TS Lê Anh Xuân, TS Bùi Hữu Dược có nhiều ý kiến đóng góp cụ thể để nghiên cứu sinh hoàn thành Luận án Nghiên cứu sinh trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo, chun viên Ban Tơn giáo Chính phủ, Bộ Cơng an, Ban Tôn giáo tỉnh, thành phố mà đề tài khảo sát, vấn, tạo điều kiện thuận lợi, đóng góp ý kiến, giúp đỡ nghiên cứu sinh suốt trình nghiên cứu Nghiên cứu sinh bày tỏ lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đồng nghiệp hỗ trợ động viên, tạo điều kiện thuận lợi giúp nghiên cứu sinh vượt qua khó khăn để hoàn thành luận án Do nhiều điều kiện chủ quan, khách quan, kết nghiên cứu luận án khơng tránh khỏi thiếu sót Nghiên cứu sinh chân thành lắng nghe tiếp thu ý kiến đóng góp để nội dung nghiên cứu hoàn thiện Trân trọng ! Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2018 Nghiên cứu sinh Trần Văn Tình MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO 10 1.1 Nghiên cứu luận tôn giáo 10 1.2 Nghiên cứu thực trạng hoạt động tôn giáo 15 1.2.1 Nghiên cứu thực trạng hoạt động tôn giáo giới 15 1.2.2 Nghiên cứu thực trạng hoạt động tôn giáo Việt Nam 17 1.3 Nghiên cứu quản nhà nước hoạt động tôn giáo 21 1.3.1 Nghiên cứu quản nhà nước hoạt động tôn giáo số quốc gia 21 1.3.2 Nghiên cứu quản nhà nước hoạt động tôn giáo Việt Nam 23 1.4 Nhận xét chung cơng trình nghiên cứu có liên quan đến quản nhà nước hoạt động tôn giáo hướng nghiên cứu luận án 30 1.4.1 Những vấn đề đề cập cơng trình nghiên cứu có liên quan đến quản nhà nước hoạt động tôn giáo 30 1.4.2 Những vấn đề chưa đề cập cơng trình nghiên cứu có liên quan đến quản nhà nước hoạt động tôn giáo 32 1.4.3 Hướng nghiên cứu luận án 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 Chương 2: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO 36 2.1 Những khái niệm 36 2.1.1 Khái niệm tín ngưỡng 36 2.1.2 Khái niệm tôn giáo 38 2.1.3 Khái niệm hoạt động tôn giáo 42 2.1.4 Khái niệm quản nhà nước hoạt động tôn giáo 47 2.2 Sự cần thiết phải quản nhà nước hoạt động tôn giáo 48 2.3 Nội dung quản nhà nước hoạt động tôn giáo 55 2.3.1 Xây dựng, hoàn thiện tổ chức thực thể chế, sách quản nhà nước hoạt động tôn giáo 55 2.3.2 Xây dựng tổ chức máy đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo 57 2.3.3 Tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tơn giáo thực quan điểm Đảng, sách, pháp luật Nhà nước 58 2.3.4 Hợp tác quốc tế quản nhà nước hoạt động tôn giáo 59 2.3.5 Thanh tra, kiểm tra công tác quản nhà nước hoạt động tôn giáo 60 2.4 Yếu tố ảnh hưởng đến quản nhà nước hoạt động tôn giáo 61 2.4.1 Sự lãnh đạo đắn đảng cầm quyền 61 2.4.2 Quá trình phát triển kinh tế - xã hội hội nhập quốc tế 62 2.4.3 Sự phát triển giáo dục, khoa học công nghệ 64 2.4.4 Mối quan hệ phức tạp tôn giáo dân tộc (tộc người) 65 2.4.5 Hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo 67 2.5 Kinh nghiệm quản nhà nước hoạt động tôn giáo 68 2.5.1 Kinh nghiệm quản nhà nước hoạt động tôn giáo số quốc gia 68 2.5.2 Kinh nghiệm quản nhà nước hoạt động tôn giáo số khu vực Việt Nam 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 82 3.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội đồng sông Cửu Long 82 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 82 3.1.2 Điều kiện lịch sử, văn hóa 83 3.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 86 3.2 Thực trạng quản nhà nước hoạt động tôn giáo vùng đồng sông Cửu Long 88 3.2.1 Hệ thống sách, pháp luật quản nhà nước hoạt động tôn giáo 88 3.2.2 Tổ chức máy trình độ, lực cán bộ, công chức công tác tôn giáo 92 3.2.3 Thực trạng công tác tun truyền vận động thực sách tơn giáo 101 3.2.4 Thực trạng hợp tác quốc tế quản nhà nước hoạt động tôn giáo 103 3.2.5 Thực trạng công tác tra, kiểm tra hoạt động quản nhà nước hoạt động tôn giáo 105 3.2.6 Thực trạng công tác tổ chức thực sách, pháp luật hoạt động tôn giáo 106 3.3 Nhận xét chung quản nhà nước hoạt động tôn giáo vùng đồng sông Cửu Long 117 3.3.1 Những kết đạt 117 3.3.2 Những hạn chế, bất cập 120 3.3.3 Vấn đề đặt quản nhà nước hoạt động tôn giáo vùng đồng sông Cửu Long 124 KẾT LUẬN CHƯƠNG 126 Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 127 4.1 Dự báo xu hướng vận động tôn giáo quan điểm, phương hướng hoàn thiện quản nhà nước hoạt động tôn giáo vùng đồng sông Cửu Long 127 4.1.1 Dự báo xu hướng vận động tôn giáo vùng đồng sông Cửu Long 127 4.1.2 Thống quan điểm, phương hướng hoàn thiện quản nhà nước hoạt động tôn giáo vùng đồng sông Cửu Long 133 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản nhà nước hoạt động tôn giáo vùng đồng sông Cửu Long 140 4.2.1 Từng bước hồn thiện thể chế, sách quản nhà nước hoạt động tôn giáo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh 140 4.2.2 Cải cách tổ chức máy quản nhà nước hoạt động tôn giáo phù hợp với xu hướng phát triển 142 4.2.3 Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quản nhà nước hoạt động tôn giáo 145 4.2.4 Đổi công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, tín đồ tơn giáo thực chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước .147 4.2.5 Nâng cao hiệu công tác tra, kiểm tra quản nhà nước hoạt động tôn giáo 149 4.2.6 Phát huy vai trò hệ thống trị sở quản nhà nước hoạt động tôn giáo 150 4.2.7 Phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống đồng bào có đạo vùng đồng sơng Cửu Long 154 KẾT LUẬN CHƯƠNG 158 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 159 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 165 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 166 PHỤ LỤC 178 ... THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 127 4.1 Dự báo xu hướng vận động tôn giáo quan điểm, phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước hoạt động tôn. .. Nghiên cứu quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo 21 1.3.1 Nghiên cứu quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo số quốc gia 21 1.3.2 Nghiên cứu quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo Việt... hoạt động tôn giáo vùng đồng sông Cửu Long 133 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước hoạt động tôn giáo vùng đồng sông Cửu Long 140 4.2.1 Từng bước hồn thiện thể chế, sách quản lý nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ), Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn