TH? NGHI?M HIỆU QUẢ CỦA TẤM GIÁ THỂ “AQUAMAT” TRONG AO NUÔI TÔM SÚ THÂM CANH

109 10 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN YZ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THỬ NGHIỆM HIỆU QUẢ CỦA TẤM GIÁ THỂ “AQUAMAT” TRONG AO NUÔI TÔM SÚ THÂM CANH NGÀNH: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NIÊN KHOÁ: 2002 – 2006 SINH VIÊN THỰC HIỆN: VÕ ĐIỀN TRUNG DŨNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 09 - 2006 THỬ NGHIỆM HIỆU QUẢ CỦA TẤM GIÁ THỂ “AQUAMAT” TRONG AO NUÔI TÔM SÚ (Penaeus monodon) THÂM CANH Thực bởi: VÕ ĐIỀN TRUNG DŨNG Luận văn đệ trình để yêu cầu cấp Kỹ Sư Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Phạm Văn Nhỏ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 09-2006 TÓM TẮT Đề tài “Thử nghiệm sử dụng “AquaMat” ao nuôi tôm sú thâm canh” thực trại nuôi tôm ông Võ Quang Huy thuộc ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, từ ngày 1/2/2006 đến 1/6/2006 nhằm đánh giá tác dụng “AquaMat” lên môi trường ao nuôi kết vụ nuôi, khả tăng mật độ Thí nghiệm gồm nghiệm thức nghiệm thức lập lại lần: Nghiệm thức (NT1): Bố trí 45 AquaMat/1000 m2 ao Nghiệm thức (NT2): Bố trí 40 AquaMat/1000 m2 ao Nghiệm thức (NT3): Không bố trí (nghiệm thức đối chứng) Kết cho thấy: Đối Với môi trường ao nuôi như;hàm lượng ammonia(NH3-N), nitrite(NO2-N), oxy hòa tan (DO)…trong nước sai khác mặt thống kê (P > 0,05) Đối với kết vụ nuôi như; tỉ lệ sống, tốc độ tăng trưởng, hệ số thức ăn sai khác mặt thống kê (p > 0,05) Nhưng riêng kết phân tích tốc độ tăng trưởng (g/ngày) giai đoạn từ ngày 73 – 80 thấy có sai khác mặt thống kê (p < 0,05) NT1 (0,21 g/ngaøy) vaø NT2 (0,31 g/ngaøy) ABSTRACT “Using of “aquamats” in intensive shirmp culture” Trial had three treatments and three replications Treatment I: Aquamats density was 45 pieces/1000m2 Treatment II: Aquamats density was 40 pieces/1000m2 Treatment III: Aquamats density was pieces/1000m2 The result showed: Ammonia (NH4+-N), nitrite (NO2-N), dissolved oxygen concentrations were obsirved There also were no differences among treatments with other parameters such as: survial rate, growth rate, food conrversion ratio (FCR) However, the result of instantaneous growth rate (g/day) analysis showed that: on day 73 – 80 of rearing period, there was a significant difference between treatment I (0,21 g/day) and treatment II (0,31g/day) iii CẢM TẠ Chúng xin chân thành cảm ơn: Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm - Tp.HCM Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản Đại Học Nông Lâm - Tp.HCM Cùng toàn thể quý thầy cô trường truyền đạt kiến thức cho suốt năm học trường Đặc biệt kính gởi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Phạm Văn Nhỏ Thầy Trần Văn Phát tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài tốt nghiệp Đồng thời gởi lời cảm ơn đến anh chò em, bạn bè lớp động viên, giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Do thời gian nhân lực có hạn, đề tài mời mẽ lần làm quen với nghiên cứu thực tế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong góp ý toàn thể thầy cô bạn iv MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TÓM TẮT ii ABSTRACT iii CẢM TẠ iv MUÏC LUÏC v DANH SÁCH BẢNG vii DANH SÁCH ĐỒ THỊ viii DANH SÁCH SƠ ĐỒ ix I.GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Đề Tài II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Các Mô Hình Nuôi Tôm Ở Việt Nam 2.1.1 Moâ hình nuôi tôm quảng canh 2.1.2 Mô hình nuôi tôm bán thâm canh 2.1.3 Mô hình nuôi tôm thâm canh 2.2 Giới thiệu sơ lược trại nuôi 2.2.1 Vò trí đòa lý, đòa hình 2.2.2 Thieát keá 2.2.3 Hệ thống tổ chức traïi 2.3 Quy Trình Nuôi Tôm Chung Của Traïi 11 2.4 Hợp Chất Nitơ 12 2.4.1 Các Hợp Chất Nitơ 12 2.4.2 Ảnh hưởng Ammonia Nitrite động vật thủy sản 13 2.5 Loïc Sinh Hoïc 15 2.5.1 Caùc trình xảy lọc sinh học 16 2.5.2 Vi sinh loïc sinh hoïc 18 2.5.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến loïc sinh hoïc 19 2.6 Vài Nét Vế AquaMat 20 2.6.1 Giới thieäu 20 2.6.2 Ứng dụng AquaMat 20 2.6.3 Các loại AquaMat sử dụng nuôi trồng thủy sản 21 2.6.4 Tác dụng AquaMat nuôi trồng thủy sản 22 2.6.5 Mục đích sử dụng 23 v III.VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thời Gian Và Đòa Điểm 24 3.2 Vaät Liệu Và Trang Thiết Bò 24 3.2.1 Vật liệu 24 3.2.2 Trang thiết bò 26 3.3 Phương pháp nghiên cứu 26 3.3.1 Bố trí thí nghiệm 27 3.3.2 Chăm sóc quản lý 29 3.3.3 Phương pháp thu thập số liệu 36 IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Môi Trường Ao Nuôi 39 4.1.1 pH 39 4.1.2 Độ kiềm (Alkanility) 41 4.1.3 Độ mặn (S‰) 42 4.1.4 Oxy hoøa tan (DO) 43 4.1.5 Ammonia (NH3) 44 4.1.6 Nitrite (NO2-) 46 4.2 Kết Quả Vu Ïnuôi 48 4.2.1 Trọng lượng giai đoạn nuôi (g/con) 48 4.2.2 Tốc độ tăng trưởng (g/ngaøy) 49 4.2.3 Tỉ lệ sống 50 4.2.4 Hệ số thức ăn 51 V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết Luận 52 5.2 Đề Nghò 52 TAØI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG 2.1 Diện tích ao nuôi trại 2.2 Diện tích ao lắng trại 2.3 So sánh tỷ lệ % NH3 khác ao nước ngọt, nước lợ mặn 13 2.4 Tiêu chuẩn kó thuật vài kiểu AquaMat® SDF đặc biệt 2005 21 2.5 Tiêu chuẩn kó thuật vài kiểu AquaMat® BDF đặc biệt 2005 22 3.1 Tiêu chuẩn kó thuật tổng hợp Geotex 601 (v) 24 3.2 Các trang thiết bò, dụng cụ ao nuôi thí nghiệm 26 3.3 Mật độ thả giống ao thử nghiệm 31 3.4 Thời gian cho ăn ngaøy 32 3.5 Cho ăn theo trọng lượng thân ngày nuôi tôm 32 3.6 Tỷ lệ thức ăn bỏ nhá trọng lượng thân tôm thời gian thăm nhá 33 3.7 Thời gian vận hành quạt oxy đáy 35 3.8 Liều lượng bổ sung chất dinh dưỡng chế phẩm sinh học 35 4.1 Biểu diễn tỉ lệ sống size trung bình cuối vụ nuôi 51 4.2 Biểu diễn hệ số thức ăn khối lượng tôm thu nghiệm thức 51 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG 2.1 Sơ đồ lô 2.2 Sơ đồ lô 2.3 Sơ đồ tổ chức nhân trại 2.4 Sơ đồ quy trình nuôi trại 11 2.5 Chu trình nitơ 12 2.6 Quan hệ biến đổi hàm lượng NH4-N, NO2, NO3 theo thời gian 17 3.1 Thiết kế “AquaMat” thử nghiệm 25 3.2 “AquaMat” nhìn ngang ao nuôi 28 3.3 “AquaMat” thiết kế giàn trải ao nuôi 28 viii DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ ĐỒ THỊ TRANG 4.1 Diễn biến pH buổi sáng ao nuôi/nghiệm thức thí nghiệm 39 4.2 Diễn biến pH buổi chiều ao nuôi/nghiệm thức thí nghiệm 40 4.3 Diễn biến độ kiềm nghiệm thức thí nghiệm 41 4.4 Diễn biến độ mặn nghiệm thức thí nghiệm 42 4.5 Diễn biến DO ngày qua tuần nuôi ao thuộc NT1 43 4.6 Diễn biến DO ngày nghiệm thức đối chứng qua tuần nuôi 44 4.7 Diễn biến NH3-N buổi sáng nghiệm thức thí nghiệm 45 4.8 Diễn biến NH3-N buổi chiều nghiệm thức thí nghiệm 45 4.9 Diễn biến NO2-N buổi sáng nghiệm thức thí nghiệm 47 4.10 Diễn biến NO2-N buổi chiều nghiệm thức thí nghiệm 48 4.11 Biểu diễn trọng lượng tôm qua giai đoạn 49 4.12 Biểu diễn tốc độ tăng trưởng qua giai đoạn nuôi 50 ix 16 Bảng so sánh khác hàm lượng NH3-N buổi sáng tuần thứ One-Way Analysis of Variance -Data: SNH3T8.SL Level codes: SNH3T8.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 8.88889E-005 4.44444E-005 308 7461 Within groups 8.66667E-004 1.44444E-004 -Total (corrected) 9.55556E-004 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for SNH3T8.SL by SNH3T8.NT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -I 0200000 X II 0200000 X III 0266667 X -contrast difference limits I - II 0.00000 0.02402 I - III -0.00667 0.02402 II - III -0.00667 0.02402 -* denotes a statistically significant difference 85 17 Bảng so sánh khác hàm lượng NH3-N buổi sáng tuần thứ 12 One-Way Analysis of Variance -Data: SNH3T12.SL Level codes: SNH3T12.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 0001936 9.67778E-005 134 8775 Within groups 0043473 7.24556E-004 -Total (corrected) 0045409 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for SNH3T12.SL by SNH3T12.NT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -III 0366667 X II 0370000 X I 0466667 X -contrast difference limits I - II 0.00967 0.05379 I - III 0.01000 0.05379 II - III 0.00033 0.05379 -* denotes a statistically significant difference 86 18 Bảng so sánh khác hàm lượng NH3-N buổi sáng tuần thứ 16 One-Way Analysis of Variance -Data: SNH3T16.SL Level codes: SNH3T16.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 0017556 0008778 556 6003 Within groups 0094667 0015778 -Total (corrected) 0112222 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for SNH3T16.SL by SNH3T16.NT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -III 0800000 X II 0900000 X I 1133333 X -contrast difference limits I - II 0.02333 0.07938 I - III 0.03333 0.07938 II - III 0.01000 0.07938 -* denotes a statistically significant difference 87 19 Baûng so sánh khác hàm lượng NH3-N buổi chiều tuần thứ One-Way Analysis of Variance -Data: CNH3T4.SL Level codes: CNH3T4.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 0002000 1.00000E-004 500 6297 Within groups 0012000 2.00000E-004 -Total (corrected) 0014000 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for CNH3T4.SL by CNH3T4.NT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -II 0033333 X III 0033333 X I 0133333 X -contrast difference limits I - II 0.01000 0.02826 I - III 0.01000 0.02826 II - III 0.00000 0.02826 -* denotes a statistically significant difference 88 20 Bảng so sánh khác hàm lượng NH3-N buổi chiều tuần thứ One-Way Analysis of Variance -Data: CNH3T8.SL Level codes: CNH3T8.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 0008000 4.00000E-004 706 5305 Within groups 0034000 5.66667E-004 -Total (corrected) 0042000 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for CNH3T8.SL by CNH3T8.NT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -II 0366667 X III 0366667 X I 0566667 X -contrast difference limits I - II 0.02000 0.04757 I - III 0.02000 0.04757 II - III 0.00000 0.04757 -* denotes a statistically significant difference 89 21 Bảng so sánh khác hàm lượng NH3-N buổi chiều tuần thứ 12 One-Way Analysis of Variance -Data: CNH3T12.SL Level codes: CNH3T12.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 0032667 0016333 261 7785 Within groups 0375333 0062556 -Total (corrected) 0408000 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for CNH3T12.SL by CNH3T12.NT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -III 0633333 X II 0866667 X I 1100000 X -contrast difference limits I - II 0.02333 0.15807 I - III 0.04667 0.15807 II - III 0.02333 0.15807 -* denotes a statistically significant difference 90 22 Baûng so sánh khác hàm lượng NH3-N buổi chiều tuần thứ 16 One-Way Analysis of Variance -Data: CNH3T16.SL Level codes: CNH3T16.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 0106889 0053444 1.041 4091 Within groups 0308000 0051333 -Total (corrected) 0414889 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for CNH3T16.SL by CNH3T16.NT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -III 1166667 X II 1333333 X I 1966667 X -contrast difference limits I - II 0.06333 0.14319 I - III 0.08000 0.14319 II - III 0.01667 0.14319 -* denotes a statistically significant difference 91 23 Bảng so sánh khác hàm lượng NO2-N buổi sáng tuần thứ One-Way Analysis of Variance -Data: SNO2T4.SL Level codes: SNO2T4.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 0056000 0028000 275 7690 Within groups 0612000 0102000 -Total (corrected) 0668000 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for SNO2T4.SL by SNO2T4.NT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -III 0500000 X I 0700000 X II 1100000 X -contrast difference limits I - II -0.04000 0.20184 I - III 0.02000 0.20184 II - III 0.06000 0.20184 -* denotes a statistically significant difference 92 24 Bảng so sánh khác hàm lượng NO2-N buổi sáng tuần thứ One-Way Analysis of Variance -Data: SNO2T8.SL Level codes: SNO2T8.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 1833556 0916778 959 4350 Within groups 5733333 0955556 -Total (corrected) 7566889 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for SNO2T8.SL by SNO2T8.NT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -I 0800000 X II 3666667 X III 3966667 X -contrast difference limits I - II -0.28667 0.61778 I - III -0.31667 0.61778 II - III -0.03000 0.61778 -* denotes a statistically significant difference 93 25 Bảng so sánh khác hàm lượng NO2-N buổi sáng tuần thứ 12 One-Way Analysis of Variance -Data: SNO2T12.SL Level codes: SNO2T12.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 0350000 0175000 1.235 3554 Within groups 0850000 0141667 -Total (corrected) 1200000 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for SNO2T12.SL by SNO2T12.NT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -II 0833333 X III 1833333 X I 2333333 X -contrast difference limits I - II 0.15000 0.23787 I - III 0.05000 0.23787 II - III -0.10000 0.23787 -* denotes a statistically significant difference 94 26 Bảng so sánh khác hàm lượng NO2-N buổi sáng tuần thứ 16 One-Way Analysis of Variance -Data: SNO2T16.SL Level codes: SNO2T16.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 0572222 0286111 1.981 2185 Within groups 0866667 0144444 -Total (corrected) 1438889 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for SNO2T16.SL by SNO2T16.NT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -II 1166667 X III 1500000 X I 3000000 X -contrast difference limits I - II 0.18333 0.24019 I - III 0.15000 0.24019 II - III -0.03333 0.24019 -* denotes a statistically significant difference 95 27 Bảng so sánh khác hàm lượng NO2-N buổi chiều tuần thứ One-Way Analysis of Variance -Data: CNO2T4.SL Level codes: CNO2T4.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 0024000 0012000 101 9056 Within groups 0714000 0119000 -Total (corrected) 0738000 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for CNO2T4.SL by CNO2T4.NT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -III 0700000 X I 0900000 X II 1100000 X -contrast difference limits I - II -0.02000 0.21801 I - III 0.02000 0.21801 II - III 0.04000 0.21801 -* denotes a statistically significant difference 96 28 Bảng so sánh khác hàm lượng NO2-N buổi chiều tuần thứ One-Way Analysis of Variance -Data: CNO2T8.SL Level codes: CNO2T8.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 2316667 1158333 1.583 2804 Within groups 4389333 0731556 -Total (corrected) 6706000 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for CNO2T8.SL by CNO2T8.NT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -I 1000000 X II 3666667 X III 4833333 X -contrast difference limits I - II -0.26667 0.54054 I - III -0.38333 0.54054 II - III -0.11667 0.54054 -* denotes a statistically significant difference 97 29 Baûng so sánh khác hàm lượng NO2-N buổi chiều tuần thứ 12 One-Way Analysis of Variance -Data: CNO2T12.SL Level codes: CNO2T12.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 0266667 0133333 906 4532 Within groups 0883333 0147222 -Total (corrected) 1150000 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for CNO2T12.SL by CNO2T12.NT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -II 1000000 X III 1666667 X I 2333333 X -contrast difference limits I - II 0.13333 0.24249 I - III 0.06667 0.24249 II - III -0.06667 0.24249 -* denotes a statistically significant difference 98 30 Bảng so sánh khác hàm lượng NO2-N buổi chiều tuần thứ 16 One-Way Analysis of Variance -Data: CNO2T16.SL Level codes: CNO2T16.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 0038889 0019444 350 7182 Within groups 0333333 0055556 -Total (corrected) 0372222 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for CNO2T16.SL by CNO2T16.NT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -II 1166667 X III 1500000 X I 1666667 X -contrast difference limits I - II 0.05000 0.14896 I - III 0.01667 0.14896 II - III -0.03333 0.14896 -* denotes a statistically significant difference 99 ... nitrate hóa làm thay đổi trạng thái hóa học hợp chất nitơ không tách khỏi nitơ khỏi dung dòch Việc tách nitơ khỏi dung dòch thực khử nitrate Trong hệ thống quản lý nước lọc sinh học trình bốn trình... thấp (N2O, N2…) Ở trạng thái oxy hoàn toàn (N2), số nitơ tách khỏi dung dòch vào không khí, trình khử nitrate làm giảm nồng độ nitơ dung dòch … Sự khoáng hóa, nitrate hóa khử nitrate hóa trình có... sử dụng lưới giá thể AquaMat ao nuôi tôm thâm canh (mô hình có nước ; Mó, Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc….) Xuất phát từ tình hình thực tế trên, sư phân công Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông
- Xem thêm -

Xem thêm: TH? NGHI?M HIỆU QUẢ CỦA TẤM GIÁ THỂ “AQUAMAT” TRONG AO NUÔI TÔM SÚ THÂM CANH , TH? NGHI?M HIỆU QUẢ CỦA TẤM GIÁ THỂ “AQUAMAT” TRONG AO NUÔI TÔM SÚ THÂM CANH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn