THỬ NGHIỆM BẢO QUẢN THỊT ỐC BƯƠU VÀNG (Pomacea canaliculata, Lamarck 1822) BẰNG ACID CITRIC VÀ RỈ ĐƯỜNG

91 6 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA THỦY SẢN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: THỬ NGHIỆM BẢO QUẢN THỊT ỐC BƯƠU VÀNG (Pomacea canaliculata, Lamarck 1822) BẰNG ACID CITRIC VÀ RỈ ĐƯỜNG NGÀNH: THỦY SẢN KHÓA: 2002 – 2006 SINH VIÊN THỰC HIỆN: VÕ TẤN PHÁT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 09/2006 THỬ NGHIỆM BẢO QUẢN THỊT ỐC BƯƠU VÀNG (Pomacea canaliculata, Lamarck 1822) BẰNG ACID CITRIC VÀ RỈ ĐƯỜNG thực Võ Tấn Phát Luận văn đệ trình để hoàn tất yêu cầu cấp Kỹ Sư Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Lê Thanh Hùng Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 09/2006 TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “ Thử Nghiệm bảo quản ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata, Lamarck 1822) phương pháp ủ chua với acid citic rỉ đường” thực Trại thực nghiệm khoa Thủy Sản, Phòng phân tích Bộ Môn Dinh Dưỡng Gia Súc Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trung Tâm Công Nghệ Quản Lý Môi Trường & Tài Nguyên Trường Đại Học Nông Lâm - TP HCM, từ ngày 08/05/2006 đến ngày 30/08/2006 Đề tài tiến hành nhằm mục đích đánh giá khả năng, thời gian hàm lượng sử dụng acid citric rỉ đường làm chất bảo quản thòt ốc bươu vàng có nhúng nước sôi không nhúng nước sôi phương phương pháp ủ chua Kết qủa sau 28 ngày ủ chua cho thấy: a Thòt ốc bươu vàng không nhúng nước sôi: Acid citric bảo quản tốt thòt ốc bươu vàng với hàm lượng bổ sung 5% Sản phẩm có mùi mắm, giá trò NH3 0,19%, vật chất khô 22,51%, nitơ tổng số 2,23% pH 5,78 Rỉ đường bảo quản thòt ốc bươu vàng với hàm lượng bổ sung 10% Sản phẩm có mùi mắm, NH3 0,22%, vật chất khô 25,10%, nitơ tổng số 2,05% pH 5,65 Rỉ đường bảo quản thòt ốc bươu vàng với hàm lượng bổ sung 15% Sản phẩm có mùi mắm, NH3 0,20%, vật chất khô 25,26%, nitơ tổng số 1,90% pH 5,56 Rỉ đường bảo quản thòt ốc bươu vàng với hàm lượng bổ sung 20% Sản phẩm có mùi mắm, NH3 0,22%, vật chất khô 25,70%, nitơ tổng số 1,93% pH 5,33 b Thòt ốc bươu vàng nhúng nước sôi: cho kết xấu hơn, bảo quản đựơc thòt ốc bươu vàng với hàm lượng bổ sung 20% rỉ đường đến ngày 21 ii ABSTRACT Research topic “ Experiment of golden apple snail preservation based on the method of silage with citric acid and molasses” was carried out from May 8th , 2006 to August 30th, 2006 at the experimental farm of the Faculty of Fisheries, Animal nutri department of the Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine and Research Center for Environment Technology and natural resource Management, Nong Lam University The experiments were conducted to evaluate the capability, content and time in using citric acid and molasses to preserve the flesh of golden apple snail immersed in boiling water and not through silage method The result after 28th days showed: a The flesh of golden apple snail wasn’t immersed in boiling waiter: The flesh of golden apple snail was preserve with percent supplementary citric acid, the product with fish souce flawur, the value of NH3, driedmateral total nitrogen and pH was 0,19%, 22,51%, 2,23% and 5,78; The flesh of golden apple snail was preserved with 10% supplement molasses, the product with fish souce flawur, the value NH3, driedmateral, total nitrogen and pH was 0,22%, 25,10%, 2,05% and 5,67; The flesh of golden apple snail was preserved with 15% supplementary molasses, the product with fish souce flawur, the value of NH3, driedmateral total nitrogen and pH was 0,2%, 25,26%, 1,9%, 5,56 The flesh of golden apple snail was preserved with 20% supplementary molasses, the product with fish souce flawur, the value of NH3, driedmateral total nitrogen and pH was 0,22%, 25,70%, 1,93%, 5,33 b The flesh of golden snail immersed in boiling water gave a bad result because it was only preserved with 20% supplement molasses and the time reservation was only 21th days iii CAÛM TẠ Tôi xin chân thành gởi lời cảm ơn đến: Cha mẹ gia đình bên cạnh động viên hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất cho suốt năm học tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành luận văn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản toàn thể quý thầy cô Khoa Khoa Học, Khoa Thủy Sản phòng phân tích Bộ Môn Dinh Dưỡng Gia Súc Khoa Chăn Nuôi Thú Y tạo điều kiện tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho suốt khóa học Chúng xin gởi lòng cảm ơn sâu sắc đến thầy Lê Thanh Hùng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình học tập thực đề tài tốt nghiệp Đồng thời xin chân thành cám ơn anh nhân viên Trại Thực Nghiệm Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh tạo điều kiện giúp đỡ thực nghiên cứu Chúng xin gởi lời cám ơn đến bạn sinh viên lớp Nuôi Trồng Thủy Sản 28 động viên, giúp đỡ thời gian học tập trình làm đề tài Do thời gian thực đề tài hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót Chúng mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý thầy cô bạn để luận văn hoàn chỉnh iv MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TRANG TỰA TÓM TẮT ABSTRACT CẢM TẠ MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC BẢNG DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH i ii iii iv v vii viii ix I GIỚI THIỆU 1.1 1.2 Đặt vấn đề Mục tiêu đề tài II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.4 Vaøi Nét Nguyên Liệu Protein Động Vật Dùng Làm Thức Ăn Thuỷ Sản Nguồn protein từ bột cá Nguồn protein từ phụ phế phẩm động vật Nguồn protein từ trùn đất Vài Nét Ốc Bươu Vàng Phân loại Đặc điểm sinh học ốc bươu vàng Thành phần dinh dưỡng ốc bươu vàng Lên men lactic Cá ủ silô (cá silage) 3 3 4 10 III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 2.3.2 2.3.3 2.5 Thử Nghiệm Bảo Quản Thòt Ốc Bươu Vàng Bằng Acid Citric Rỉ đường Thời gian đòa điểm Vật liệu phương pháp thí nghiệm Các phương pháp phân tích vật chất khô, ammonia tổng số, nitơ tổng số Phương pháp phân tích vật chất khô Phương pháp phân tích ammonia Phương pháp phân tích nitơ tổng số Phương Pháp Xử Lý Số Liệu 13 13 13 16 16 16 17 18 v IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 pH pH nghiệm thức thòt ốc bươu vàng không nhúng nước sôi pH nghiệm thức thòt ốc bươu vàng nhúng nước sôi Cảm quan mùi màu sắc Cảm quan mùi màu sắc nghiệm thức thòt ốc bươu vàng không nhúng nước sôi Cảm quan mùi màu sắc nghiệm thức thòt ốc bươu vàng nhúng nước sôi NH3 Tổng Số NH3 tổng số nghiệm thức thòt ốc bươu vàng không nhúng nước sôi NH3 tổng số nghiệm thức thòt ốc bươu vàng nhúng nước sôi Nitơ Tổng Số Nitơ tổng số nghiệm thức thòt ốc bươu vàng không nhúng nước sôi Nitơ tổng số nghiệm thức thòt ốc bươu vàng nhúng nước sôi Vật Chất Khô Vật Chất Khô nghiệm thức thòt ốc bươu vàng không nhúng nước sôi Vật chất khô nghiệm thức thòt ốc bươu vàng nhúng nước sôi Giá Thành Sản Xuất So Sánh Kết Quả Giữa Hình Thức Thòt Ốc Bươu Vàng Nhúng Nước Sôi Không Nhúng Nước Sôi 21 21 24 27 V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 51 5.1 5.2 Kết Luận Đề Nghò 51 51 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.5.1 4.5.2 4.6 4.7 vi 27 29 31 31 33 35 35 37 39 39 41 43 44 DANH SÁCH CÁC BẢNG ĐỀ MỤC NỘI DUNG Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 4.6 Tình hình lây nhiễm ốc bươu vàng Châu Á Diện tích nhiễm ốc bươu vàng số nước Châu Á Thành phần chất thòt ốc bươu vàng Thành phần acid amin thiết yếu ốc bươu vàng Thành phần khoáng ốc bươu vàng Kết pH nghiệm thức thòt ốc bươu vàng không nhúng nước từ ngày thứ đến ngày 28 Kết pH nghiệm thức thòt ốc bươu vàng nhúng nước sôi từ ngày thứ đến ngày 28 Kết cảm quan mùi nghiệm thức thòt ốc bươu vàng không nhúng nước sôi từ ngày thứ đến ngày 28 Kết cảm quan mùi nghiệm thức thòt ốc bươu vàng nhúng nước sôi từ ngày thứ đến ngày thứ 28 Kết cảm quan màu sắc nghiệm thức thòt ốc bươu vàng nhúng nước sôi từ ngày thứ đến ngày thứ 28 Kết NH3 tổng số (%) nghiệm thòt ốc bươu vàng xay nhuyễn không nhúng nước sôi từ ngày thứ đến ngày thứ 28 Kết NH3 tổng số (%) nghiệm thức thòt ốc bươu vàng nhúng nước từ ngày thứ đến ngày thứ 28 Kết nitơ tổng số (%) nghiệm thức thòt ốc bươu vàng không nhúng nước sôi từ ngày thứ đến ngày thứ 28 Kết Nitơ tổng số (%) nghiệm thức thòt ốc bươu vàng nhúng nước sôi từ ngày thứ đến ngày thứ 28 Kết vật chất khô (%) nghiệm thức thòt ốc bươu vàng không nhúng nước sôi từ ngày thứ đến ngày thứ 28 Kết Vật chất khô (%) nghiệm thức thòt ốc bươu vàng nhúng nước sôi từ ngày thứ đến ngày thứ 28 Giá thành sản xuất So sánh kết qủa giữ hai hình thức thòt ốc bươu vàng nhúng nước sôi không nhúng nước sôi ngày 21 So sánh kết tổng hợp hai hình thức thòt ốc bươu vàng Nhúng nước sôi không nhúng nước sôi ngày 28 Baûng 4.7 Baûng 4.8 Baûng 4.10 Baûng 4.11 Baûng 4.12 Baûng 4.13 Baûng 4.14 Baûng 4.15 Baûng 4.16 Baûng 4.17 Baûng 4.18 Baûng 4.19 Baûng 4.20 TRANG vii 5 8 21 24 27 29 29 31 33 35 37 39 41 43 44 45 DANH SAÙCH CAÙC BIỂU ĐỒ ĐỀ MỤC NỘI DUNG Biểu đồ 4.1 Diễn biến pH nghiệm thức thòt ốc bươu vàng không nhúng nước sôi từ ngày thứ đến ngày thứ 28 Diễn biến pH nghiệm thức thòt ốc bươu vàng nhúng nước sôi từ ngày thứ đến ngày thứ 28 Diễn biến NH3 tổng số nghiệm thức thòt không nhúng nước sôi từ ngày thứ đến ngày thứ 28 Diễn biến NH3 tổng số nghiệm thức thòt ốc bươu vàng nhúng nước sôi từ ngày thứ đến ngày thứ 28 Diễn biến nitơ tổng số nghiệm thức thòt ốc bươu vàng không nhúng nước sôi từ ngày thứ đến ngày thứ 28 Diễn biến nitơ tổng số nghiệm thức thòt ốc bươu vàng nhúng nước sôi từ ngày thứ đến ngày thứ 28 Diễn biến vật chất khô nghiệm thức thòt ốc bươu vàng không nhúng nước sôi từ ngày thứ đến ngày thứ 28 Diễn biến vật chất khô nghiệm thức thòt ốc bươu vàng nhúng nước sôi từ ngày thứ đến ngày thứ 28 Biểu đồ 4.2 Biểu đồ 4.3 Biểu đồ 4.4 Biểu đồ 4.5 Biểu đồ 4.6 Biểu đồ 4.7 Biểu đồ 4.8 TRANG viii 22 25 32 34 36 38 40 42 DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH ĐỀ MỤC NỘI DUNG Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 4.4 Nguyên liệu ốc bươu vàng sử dụng làm thí nghiệm Hệ thống chưng cất đạm Tủ sấy mẫu thức ăn Màu Sắc nghiệm thức thòt ốc bươu vàng không nhúng nước sôi ngày thứ bảy Màu sắc nghiệm thức thòt ốc bươu vàng nhúng nước sôi ngày thứ bảy Màu sắc nghiệm thức thòt ốc bươu vàng không nhúng nước sôi ngày thứ 14 Màu sắc nghiệm thức thòt ốc bươu vàng nhúng nước sôi ngày thứ 14 Màu sắc nghiệm thức thòt ốc bươu vàng không nhúng nước sôi ngày thứ 21 Màu sắc nghiệm thức thòt ốc bươu vàng nhúng nước sôi ngày thứ 21 Màu sắc nghiệm thức thòt ốc bươu vàng không nhúng nước sôi ngày thứ 28 Màu sắc nghiệm thức thòt ốc bươu vàng nhúng nước sôi ngày thứ 28 Sản phẩm nghiệm thức A.5%, M.10%, M.15%, M.20% thòt ốc bươu vàng không nhúng nước sôi ngày thứ 28 Hình 4.5 Hình 4.6 Hình 4.7 Hình 4.8 Hình 4.9 Hình 4.10 Hình 4.11 Hình 4.12 TRANG ix 19 19 20 46 46 47 47 48 48 49 49 50 Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 4648571 0774762 3.969 0157 Within groups 2732667 14 0195190 -Total (corrected) 7381238 20 Multiple range analysis for Nitô 14 by Nitô -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups DC 1.7533333 X M10% 1.7566667 X M15% 1.9133333 XX M20% 1.9566667 XXX A5% 2.0333333 XX M5% 2.0566667 XX A1% 2.1933333 X -Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 1425238 0237540 953 4899 Within groups 3490000 14 0249286 -Total (corrected) 4915238 20 Multiple range analysis for Nitô 21 by Nitô -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -M15% 1.8133333 X A1% 1.9200000 X A5% 1.9300000 X M20% 1.9700000 X DC 2.0366667 X M10% 2.0366667 X M5% 2.0700000 X Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 3985619 0664270 1.323 3103 Within groups 7029333 14 0502095 -Total (corrected) 1.1014952 20 Multiple range analysis for Nitô 28 by Nitô -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -M15% 1.8966667 X DC 1.9266667 X M20% 1.9333333 X M5% 1.9600000 X M10% 2.0533333 X A5% 2.2300000 X A1% 2.2533333 X Phụ lục 6.2 Nitơ tổng số nghiệm thức thòt ốc bươu vàng nhúng nước sôi Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 4525143 0754190 938 4988 Within groups 1.1260667 14 0804333 -Total (corrected) 1.5785810 20 Multiple range analysis for Nitô 01 by Nitô -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -A5% 2.5300000 X M10% 2.5566667 X M20% 2.6600000 X M15% 2.6700000 X DC 2.6933333 X A1% 2.8133333 X M5% 2.9933333 X Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 1157905 0192984 1.087 4165 Within groups 2486667 14 0177619 -Total (corrected) 3644571 20 Multiple range analysis for Nitô 07 by Nitô -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -A1% 2.4400000 X A5% 2.5166667 X M20% 2.5433333 X M15% 2.5500000 X M5% 2.6166667 X DC 2.6400000 X M10% 2.6733333 X -Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 9683867 1613978 3.973 0177 Within groups 5281333 13 0406256 -Total (corrected) 1.4965200 19 Multiple range analysis for Nitô 14 by Nitô -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups A5% 2.1300000 X A1% 2.2000000 XX M15% 2.3733333 XXX M20% 2.5133333 XXX DC 2.6333333 XX M5% 2.6866667 XX M10% 2.7433333 X Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 2147619 0357937 2.748 0558 Within groups 1823333 14 0130238 -Total (corrected) 3970952 20 Multiple range analysis for Nitô 21 by Nitô -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -A5% 2.3900000 X A1% 2.4033333 X M20% 2.4866667 X M15% 2.4933333 X M5% 2.5800000 XX M10% 2.5866667 XX DC 2.6966667 X -Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 3762286 0627048 5.547 0040 Within groups 1582667 14 0113048 -Total (corrected) 5344952 20 Multiple range analysis for Nitô 28 by Nitô -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -A5% 2.3100000 X A1% 2.3166667 X M20% 2.3933333 X M15% 2.4200000 XX M10% 2.5900000 XX DC 2.6066667 X M5% 2.6566667 X Phuï luïc Kết phân tích vật chất khô (VCKTĐ) từ ngày thứ đến ngày thứ 28 Phụ lục 7.1 Vật chất khô nghiệm thức thòt ốc bươu vàng không nhúng nước sôi Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 179.90378 29.983963 605.795 0000 Within groups 69293 14 049495 -Total (corrected) 180.59671 20 Multiple range analysis for VCKTÑ 01 by VCKTÑ -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -DC 19.800000 X A1% 20.556667 X M5% 22.653333 X A5% 22.690000 X M10% 26.430000 X M15% 26.950000 X M20% 27.550000 X -Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 489.91983 81.653305 347.060 0000 Within groups 3.29380 14 235271 -Total (corrected) 493.21363 20 Multiple range analysis for %VCKTÑ 07 by VCKTÑ -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -DC 12.826667 X A1% 16.653333 X M5% 21.133333 X A5% 22.946667 X M10% 25.423333 X M15% 25.990000 XX M20% 26.696667 X - Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 621.54863 103.59144 1240.970 0000 Within groups 1.16867 14 08348 -Total (corrected) 622.71730 20 Multiple range analysis for %VCKTÑ 14 by VCKTÑ -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -DC 12.016667 X A1% 14.020000 X M5% 18.456667 X A5% 22.710000 X M10% 25.590000 X M15% 25.666667 XX M20% 26.133333 X -Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 904.88007 150.81334 1619.162 0000 Within groups 1.30400 14 09314 -Total (corrected) 906.18407 20 Multiple range analysis for %VCKTÑ 21 by VCKTÑ -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups DC 8.070000 X A1% 12.593333 X M5% 17.713333 X A5% 22.383333 X M10% 25.413333 X M15% 25.486667 X M20% 25.913333 X -Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 1173.5364 195.58939 2151.135 0000 Within groups 1.2729 14 09092 -Total (corrected) 1174.8093 20 Multiple range analysis for %VCKTÑ 28 by VCKTÑ Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -DC 7.480000 X A1% 7.893333 X M5% 17.660000 X A5% 22.513333 X M10% 25.096667 X M15% 25.256667 XX M20% 25.703333 X Phuï lục 7.2 Vật chất khô nghiệm thức thòt ốc bươu vàng nhúng nước sôi Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 135.92010 22.653349 34.552 0000 Within groups 9.17893 14 655638 -Total (corrected) 145.09903 20 Multiple range analysis for VCKTÑ 01 by VCKTÑ -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -A1% 26.640000 X DC 26.883333 X A5% 28.730000 X M5% 29.100000 X M10% 30.640000 X M15% 32.316667 X M20% 34.060000 X -Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 381.97016 63.661694 424.263 0000 Within groups 2.10073 14 150052 -Total (corrected) 384.07090 20 Multiple range analysis for VCKTÑ 07 by VCKTÑ Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -A1% 20.486667 X DC 21.296667 X M5% 24.896667 X A5% 27.236667 X M10% 29.136667 X M15% 30.550000 X M20% 32.640000 X Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 340.61106 56.768510 326.408 0000 Within groups 2.43487 14 173919 -Total (corrected) 343.04592 20 Multiple range analysis for VCKTÑ 14 by VCKTÑ -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -A1% 19.790000 X DC 20.193333 X M5% 24.270000 X A5% 25.506667 X M10% 26.393333 X M15% 28.820000 X M20% 31.813333 X -Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 317.20312 52.867187 197.817 0000 Within groups 3.74153 14 267252 -Total (corrected) 320.94466 20 Multiple range analysis for VCKTÑ 21 by VCKTÑ -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -A1% 20.216667 X DC 20.620000 X M5% 23.533333 X A5% 25.116667 X M10% 26.720000 X M15% 28.826667 X M20% 31.656667 X Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 297.41239 49.568732 124.359 0000 Within groups 5.58033 14 398595 -Total (corrected) 302.99272 20 Multiple range analysis for VCKTÑ 28 by VCKTÑ -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -A1% 20.293333 X DC 21.086667 X M5% 23.720000 X A5% 25.076667 X M10% 26.490000 X M15% 28.533333 X M20% 31.773333 X Phụ lục Kết qủa xử lý thống kê pH từ ngày thứ đến ngày thứ 28 Phụ lục 8.1 pH nghiệm thức thòt ốc bươu vàng không nhúng nước sôi Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 11.927229 1.9878714 999999.999 0000 Within groups 000000 14 0000000 -Total (corrected) 11.927229 20 Multiple range analysis for PHAT.pH1 by PHAT.nT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -A5% 4.2000000 X A1% 5.0000000 X M20% 5.9200000 X M15% 6.0100000 X M10% 6.0400000 X M5% 6.0600000 X DC 6.6200000 X -Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 13.673600 2.2789333 231.756 0000 Within groups 137667 14 0098333 -Total (corrected) 13.811267 20 Multiple range analysis for PHAT.PH7 by PHAT.nT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -A5% 4.9600000 X M20% 5.0700000 X M15% 5.1133333 X M10% 5.3033333 X M5% 5.8200000 X A1% 6.8866667 X DC 7.0033333 X Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 14.645162 2.4408603 930.273 0000 Within groups 036733 14 0026238 -Total (corrected) 14.681895 20 Multiple range analysis for PHAT.PH14 by PHAT.nT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -M20% 5.0933333 X M15% 5.2700000 X M10% 5.3633333 X A5% 5.5266667 X M5% 6.8266667 X A1% 6.9933333 X DC 7.1100000 X Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 12.248324 2.0413873 342.679 0000 Within groups 083400 14 0059571 -Total (corrected) 12.331724 20 Multiple range analysis for PHAT.pH21 by PHAT.nT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -M20% 5.2700000 X M15% 5.3833333 X M10% 5.6333333 X A5% 5.7000000 X M5% 6.8700000 X A1% 7.0100000 X DC 7.1466667 X Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 10.809029 1.8015048 603.375 0000 Within groups 041800 14 0029857 -Total (corrected) 10.850829 20 Multiple range analysis for PHAT.pH28 by PHAT.nT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -M20% 5.3266667 X M15% 5.5633333 X M10% 5.6466667 X A5% 5.7833333 X M5% 6.8366667 X A1% 6.9933333 X DC 7.1600000 X Phụ lục 8.2 pH nghiệm thức thòt ốc bươu vàng nhúng nước sôi Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 22.204457 3.7007429 999999.999 0000 Within groups 000000 14 0000000 -Total (corrected) 22.204457 20 Multiple range analysis for PHATCO.pH1 by PHATCO.NT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -A5% 4.3900000 X A1% 6.5000000 X M20% 6.9300000 X M15% 7.0600000 X M10% 7.1700000 X M5% 7.4600000 X DC 7.7300000 X Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 12.109114 2.0181857 870.265 0000 Within groups 032467 14 0023190 -Total (corrected) 12.141581 20 Multiple range analysis for PHATCO.pH7 by PHATCO.NT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -M20% 5.2466667 X A5% 5.4166667 X M10% 5.6933333 X M15% 5.8133333 X A1% 6.8866667 X M5% 7.0866667 X DC 7.1233333 X -Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 5.4675810 9112635 8.497 0005 Within groups 1.5014000 14 1072429 -Total (corrected) 6.9689810 20 Multiple range analysis for PHATCO.pH14 by PHATCO.NT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -M20% 5.5800000 X A5% 6.2100000 X M15% 6.7300000 XX M10% 6.8766667 X A1% 6.8866667 X M5% 6.9800000 X DC 7.1633333 X Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 3.5647619 5941270 69.046 0000 Within groups 1204667 14 0086048 -Total (corrected) 3.6852286 20 Multiple range analysis for PHATCO.pH21 by PHATCO.NT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -M20% 5.9066667 X M15% 6.7766667 X A5% 6.8233333 XX A1% 6.9133333 XXX M10% 6.9433333 XX M5% 7.0533333 X DC 7.3433333 X -Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 2884667 0480778 7.451 0010 Within groups 0903333 14 0064524 -Total (corrected) 3788000 20 Multiple range analysis for PHATCO.pH28 by PHATCO.NT -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -M20% 6.6800000 X A5% 6.8100000 XX A1% 6.8700000 X M15% 6.8700000 X M10% 6.8900000 X M5% 6.9433333 X DC 7.0966667 X ... thức ăn tốt Cơ chế: C6H12O6 6-P-Gluconat Ribulozo-5 phosphate Xilulozo-5 phosphate Glyceraldehyde-3 phosphate 2.4 Acetate Acetic- phosphate Pyruvate Ethanol Lactate Cá ủ silô (cá silage) Cá silage... dạng acid D(-), L(+) hay DL Chỉ có phần nhỏ pyruvat đề carboxyl hóa chuyển hóa thành acid acetic, etanol CO2 hình thành axetoin Mức độ tạo thành càc sản phẩm phụ rõ ràng phụ thuộc vào có mặt CO2... este,…) - 10 - Các vi khuẩn lên men dò hình thiếu enzyme chủ yếu đường EMP, aldolaza triozophotphatizomeraza Quá trình lên men lactic chế biến phế liệu lên men chua thuộc dạng lên men không điển
- Xem thêm -

Xem thêm: THỬ NGHIỆM BẢO QUẢN THỊT ỐC BƯƠU VÀNG (Pomacea canaliculata, Lamarck 1822) BẰNG ACID CITRIC VÀ RỈ ĐƯỜNG , THỬ NGHIỆM BẢO QUẢN THỊT ỐC BƯƠU VÀNG (Pomacea canaliculata, Lamarck 1822) BẰNG ACID CITRIC VÀ RỈ ĐƯỜNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn