BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU QUI TRÌNH XỬ LÝ VẨY CÁ, XƯƠNG CÁ ĐỂ TẠO RA MỘT SỐ SẢN PHẨM THỦ CÔNG

70 28 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN WX LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU QUI TRÌNH XỬ LÝ VẨY CÁ, XƯƠNG CÁ ĐỂ TẠO RA MỘT SỐ SẢN PHẨM THỦ CÔNG NGÀNH : THỦY SẢN NIÊN KHOÁ : 2002 - 2006 SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN THỊ XIN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 9/2006 -2- BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU QUI TRÌNH XỬ LÝ VẨY CÁ, XƯƠNG CÁ ĐỂ TẠO RA MỘT SỐ SẢN PHẨM THỦ CÔNG Thực Trần Thò Xin Luận văn đệ trình để hoàn tất yêu cầu cấp Kỹ Sư Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Phú Hoà Tp.Hồ Chí Minh Tháng 9/2006 -3- TÓM TẮT Đề tài: “Bước đầu nghiên cứu qui trình xử lý vẩy cá, xương cá để tạo số sản phẩm thủ công” Được thực phòng thí nghiệm – Khoa Thủy Sản, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM từ ngày 12/05/2006 – 15/07/2006 Kết thu sau: Qui trình xử lý vẩy cá xương cá có ba giai đoạn chính: - Giai đoạn 1: Ngâm NaOH để tẩy protein bám vẩy với nồng độ 10%, thời gian ngâm 30 phút - Giai đoạn 2: Ngâm CH3COOH để khử mùi vẩy với nồng độ 1,5%, thời gian ngâm 30 phút - Giai đoạn 3: Ngâm H2O2 để tẩy trắng vẩy với nồng độ 5% thời gian ngâm 30 phút Tỉ lệ ngâm dung dòch hoá chất vẩy cá 3:1 Qui trình xử lý xương cá có bốn giai đoạn chính: - Giai đoạn 1: Ngâm dung dòch NaOH để tẩy protein bám xương với nồng đôï 10%, thời gian xử lý 60 phút - Giai đoạn 2: Ngâm toluen 100% để tẩy mỡ bám xương - Giai đoạn 3: Ngâm CH3COOH để khử mùi xương với nồng độ 1,5%, thời gian xử lý 60 phút - Giai đoạn 4: Ngâm H2O2 để tẩy trắng xương với nồng độ 5%, thời gian xử lý 60 phút Tỉ lệ ngâm hoá chất xương 5:1 Cả hai mẫu xương cá vẩy cá điều đưa nhuộm màu công ty dệt may Gia Đònh Tỉ lệ hao hụt vẩy cá: 16.25% xương cá:28.47% Giá thành kg vẩy thô 5.027 đồng 1kg xương thô 41.032 đồng -4- ABTRACT The subject: “Primilina studying the process of treating fish scale and bone to make a lot of handicraft product” was carried out at the Fisheries Faculty’s lab in Nong Lam University of Ho Chi Minh city from 12/05/2006 to 15/07/2006 The process of treating fish scale includes main steps: - Step 1: Treating of 10% NaOH to wash protein sticking on scale on 30 minutes - Step 2: Treating of 15% CH3COOH to remove the smell of scale on 30 minutes - Step 3: Treating of 5% H2O2 to wash the scale’s colour on 30 minutes The ratio between chemical product and scale is 3:1 The process of treating fish bone includes main step: - Step 1: Treating of 10% NaOH to wash protein sticking on bone on 60 minutes - Step 2: Treating of toluen to remove fat on bone - Step 3: Treating of 15% CH3COOH to remove the smell of scale on 60 minutes - Step 4: Treating of 5% H2O2 to wash the bone’s colour on 60 minutes The ratio between chemical product and bone is 5:1 Both bone and scale are dyed at Gia Dinh Textile Company Lose rate: scale: 16,25%; bone: 28,47% Cost for one kilogram: Crude scale 5.027 VND Crude bone 41.032 VND -5- CẢM TẠ Chúng xin gởi lời cảm ơn chân thành đến: Cha mẹ người hỗ trợ vật chất tinh thần cho suốt thời gian học tập, đặc biệt thời gian làm đề tài trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Quý thầy cô toàn trường, đặc biệt quý thầy cô Khoa Thủy Sản tận tình giảng dạy, giúp đỡ suốt thời gian học tập trường Đặc biệt gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Thạc só Nguyễn Phú Hoà tận tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành luận văn tốt nghiệp Đồng thời gởi lời cảm ơn đến bạn lớp DH02CT DH02NT giúp đỡ nhiều trình thực đề tài Do hạn chế thời gian kiến thức nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong góp ý quý thầy cô bạn để luận văn hoàn chỉnh -6- MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TÊN ĐỀ TÀI TÓM TẮT ABSTRACT CẢM TẠ MỤC LỤC DANH SÁCH BẢNG DANH SÁCH ĐỒ THỊ i ii iii iv v vi I GIỚI THIỆU 1.1 1.2 Đặt Vấn Đề Mục Tiêu Đề Tài 1 II TÔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5 2.5.1 2.5.2 2.6 2.6.1 2.6.2 Giá Trò Dinh Dưỡng Của Cá Một Số Sản Phẩm Có Nguồn Gốc Từ Phụ Phẩm Chitin – chitosan Keo cá Gelatin Vi cá Bao tử cá ba sa, bong bóng cá ba sa Vây cá lưỡi trâu tẩm mè Chế biến dầu sinh học từ mỡ cá tra, ba sa Tình Hình Sản Xuất Và Tiêu Thụ Cá Tra, Ba Sa Tình Hình Sản Xuất Tiêu Thụ Cá Rô Phi Đen, Rô Phi Đỏ (Điêu Hồng) Rô phi đỏ (điêu hồng) Rô phi đen Thành Phần Hoá Học Của Vẩy Cá, Xương Cá Vẩy cá Xương cá Một Số Qui Trình Xử Lý Vẩy Cá, Xương Cá Tham Khảo Qui trình làm tiêu xương cá Qui trình điều chế gelatin 2 5 6 9 10 11 11 11 12 13 13 -7- III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 Thời Gian Đòa Điểm Nghiên Cứu Vật Liệu Dụng Cụ Vật liệu Dụng cụ Bố Trí Thí Nghiệm Thí Nghiệm 1: Nghiên Cứu Quy Trình Xử Lý Vẩy Cá Thí nghiệm 2: nghiên cứu qui trình xử lý xương cá Phương Pháp Đánh Giá Cảm Quan Theo Kiểu BIBD 14 14 14 14 14 17 19 IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 4.4 4.5 Thí Nghiệm Xử Lý Vẩy Cá Ngâm dung dòch NaOH Ngâm dung dòch CH3COOH Ngâm dung dòch H2O2 Thí Nghiệm Xử Lý Xương Cáù Ngâm dung dòch NaOH Ngâm toluen Ngâm dung dòch CH3COOH Ngâm dung dòch H2O2 Một Số Sản Phẩm Từ Xương Cá, Vẩy Cá Kết Quả Hao Hụt Sau Khi Xử Lý Sơ Bộ Tính Giá Thaønh 21 21 22 23 26 26 27 27 28 32 36 37 V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38 5.1 5.2 Kết Luận Đề Nghò 38 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHỤ LỤC 41 -8- DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG NỘI DUNG Bảng 2.1 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Baûng 3.3 Baûng 3.4 Baûng 3.5 Baûng 3.6 Baûng 3.7 Bảng 4.1 Sản lượng cá điêu hồng tỉnh năm 2005 Bố trí thí nghiệm ngâm dung dòch NaOH cho vẩy cá Bố trí thí nghiệm ngâm dung dòch CH3COOH cho vẩy cá Bố trí thí nghiệm ngâm dung dòch H2O2 cho vẩy cá Bố trí thí nghiệm ngâm dung dòch NaOH cho xương cá Bố trí thí nghiệm ngâm dung dòch CH3COOH cho xương cá Bố trí thí nghiệm ngâm dung dòch H2O2 cho xương cá Bảng bố trí mẫu cảm quan cho cảm quan viên Bảng điểm trung bình khác biệt mẫu vẩy sau ngâm dung dòch NaOH Bảng điểm trung bình khác biệt mẫu vẩy sau ngâm dung dòch CH3COOH Bảng điểm trung bình khác biệt mẫu vẩy sau ngâm dung dòch H2O2 Bảng điểm trung bình khác biệt mẫu xương sau ngâm dung dòch NaOH Bảng điểm trung bình khác biệt mẫu xương sau ngâm dung dòch CH3COOH Bảng điểm trung bình khác biệt mẫu xương sau ngâm dung dòch H2O2 Kết hao hụt sau xử lý vẩy cá, xương cá Sơ tính giá thành việc xử lý vẩy cá, xương cá Bảng 4.2 Bảng 4.3 Bảng 4.4 Bảng 4.5 Baûng 4.6 Baûng 4.8 Baûng 4.9 TRANG 10 16 16 16 18 18 19 19 21 22 23 26 27 28 36 37 -9- DANH SÁCH ĐỒ THỊ VÀ HÌNH ẢNH ĐỒ THỊ NỘI DUNG Đồ thò 2.1 sản lượng cá rô phi phi lê đông lạnh nhập vào Mỹ Việt Nam HÌNH NỘI DUNG Hình 4.1 Hình 4.2 Hình 4.3 Hình 4.4 Hình 4.5 Hình 4.6 Hình 4.7 Hình 4.8 Hình 4.9 Hình 4.10 Hình 4.11 Hình 4.12 Hình 4.13 Hình 4.14 Hình 4.15 Hình 4.16 Hình 4.17 Hình 4.18 Hình 4.19 Hình 4.20 Hình 4.21 Hình 4.22 Hình 4.23 Vẩy cá chưa xử lý Vẩy cá xử lý Vẩy cá nhuộm màu hồng Vẩy cá nhuộm màu xanh Vẩy cá nhuộm màu đỏ Vẩy cá nhuộm màu vàng Xương cá nguyên liệu Xương sau nấu Xương sau xử lý Xương nhuộm màu xanh Xương nhuộm màu đỏ Xương nhuộm xanh dương Xương nhuộm màu cam Chậu hoa hồng phấn chụp đứng Chậu hoa hồng phấn chụp Chậu hoa bướm chụp đứng Chậu hoa bướm chụp Chậu hoa cúc chụp Chậu hoa cúc chụp đứng Vẩy kết hoa hồng tranh trúc Bó hoa hồng Hình bướm Chuỗi xương caù TRANG 11 25 25 25 25 26 26 30 30 31 31 31 31 31 32 32 33 33 34 34 34 35 35 36 -10- I GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề Như biết ngành chế biến thủy sản đã, đóng vai trò quan trọng kinh tế chúng ta.Việc xuất thuỷ sản chiếm tỉ lệ lớn tất mặt hàng xuất Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, năm 2004 – Hiệp hội chế biến xuất thủy sản Việt Nam (VASEP): Tổng sản lượng xuất cá philê đông lạnh giới 1.825.158 tấn/2003, tổng giá trò xuất 5.514.595.000 USD/2003 Trong đó, Việt Nam chiếm tổng sản lượng xuất 61.940 tấn/2003, đạt tổng giá trò xuất 174.368.000 USD/2003 Như vậy, chế biến thủy sản đem lại cho giới cho Việt Nam lợi nhuận lớn Chỉ riêng Tiền Giang (theo báo cáo tổng kết sở Thủy Sản Tiền Giang), năm 2004 sản xuất 12.369 thủy sản đông lạnh, 187,5 % so với kỳ năm 2003 651.040 lon đồ hộp loại, xuất thủy sản 8.396 thủy sản đông lạnh loại, 129,2 % so với kỳ năm 2003 Tổng kim ngạch xuất thủy sản 22.145.000 USD 177,8% so với kỳ năm 2003 (www.vneconomy.com.vn) Điều chứng tỏ việc chế biến thủy sản ngày mở rộng đem lợi nhuận cho ngày cao Cũng có nghóa có số lượng lớn phụ phẩm thủy sản bò loại bỏ trình chế biến vẩy, xương, nội tạng… Theo đánh giá FAO hàng năm có khoảng 25-30 triệu tổng số lượng cá giới bò loại bỏ việc xử lý không tốt nhiều lý khác nữa… Ngoài ra, khối lượng tương đương bò lãng phí trình chế biến (Lê Trọng, 2001) Hầu hết phế phẩm đem làm phân bón, thức ăn cho gia súc, nước mắm… vẩy cá hầu hết bò loại bỏ (www.fisternet.com.vn) Nhằm tận dụng nâng cao giá trò phế phẩm từ chế biến, chấp thuận Khoa Thủy Sản trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tiến hành nghiên cứu đề tài: “Bước đầu nghiên cứu qui trình xử lý vẩy cá, xương cá để tạo số sản phẩm thủ công” 2.2 Mục Tiêu Đề Tài Xác đònh qui trình xử lý vẩy cá, xương cá để tạo sản phẩm thủ công nhằm nâng cao giá trò phụ phẩm -56- Phụ lục 2.4.Phiếu đánh giá cảm quan ưa thích người tiêu dùng Sản phẩm:xương cá sau ngâm NaOH Yếu tố cảm quan: xương protein hay chưa Chỉ tiêu cảm quan: Tổng thể Mời bạn quan sát xác đònh xem mẫu bạn thích hay không thích theo tiêu chí Độ ưa thích Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu – Rất thích …… …… …… – Thích …… …… …… – Hơi thích …… …… …… _ Bình thường …… …… …… – Hơi không thích …… … …… –Khá không thích …… …… …… – Rất không thích …… …… …… Ở phiếu thăm dò này, điểm cho từ cao (thích nhất) đến thấp (rất không thích) với thang điểm Ý kiến đóng góp…………………………………………………………………………………………………………………………… -57- Phụ lục 2.5.Phiếu đánh giá cảm quan ưa thích người tiêu dùng Sản phẩm xương cá sau ngâm CH3COOH Yếu tố cảm quan: xương hết mùi chưa Chỉ tiêu cảm quan: Tổng thể Mời bạn quan sát xác đònh xem mẫu bạn thích hay không thích theo tiêu chí Độ ưa thích Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu – Rất thích …… …… …… – Thích …… …… …… – Hơi thích …… …… …… _ Bình thường …… …… …… – Hơi không thích …… … …… –Khá không thích …… …… …… – Rất không thích …… …… …… Ở phiếu thăm dò này, điểm cho từ cao (thích nhất) đến thấp (rất không thích) với thang điểm Ý kiến đóng góp…………………………………………………………………………………………………………………………… -58- Phụ lục 2.6.Phiếu đánh giá cảm quan ưa thích người tiêu dùng Sản phẩm:xương cá sau ngâm dung dòch H2O2 Yếu tố cảm quan: xương có màu trắng đẹp chưa Chỉ tiêu cảm quan: Tổng thể Mời bạn quan sát xác đònh xem mẫu bạn thích hay không thích theo tiêu chí Độ ưa thích Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu – Rất thích …… …… …… – Thích …… …… …… – Hơi thích …… …… …… _ Bình thường …… …… …… – Hơi không thích …… … …… –Khá không thích …… …… …… – Rất không thích …… …… …… Ở phiếu thăm dò này, điểm cho từ cao (thích nhất) đến thấp (rất không thích) với thang điểm Ý kiến đóng góp…………………………………………………………………………………………………………………………… -59- Phụ lục 3: Thí nghiệm cảm quan mức độ ưa thích bố trí theo kiểu BIBD Phụ lục 3.1: Thí nghiệm cảm quan mức độ ưa thích bố trí theo kiểu BIBD sản phẩm vẩy cá sau ngâm dung dòch NaOH Kết Quả Cho Điểm 3 10 11 4 5 6 4 6 4 5 5 12 5 Bi 45 52 51 54 51 58 50 49 46 Yi 12 16 18 22 21 24 15 14 10 ti -1 m+ti -0.44444 0.333333 1.333333 1.333333 1.555556 -0.55556 -0.77778 -1.77778 3.222222 3.77778 4.555556 5.555556 5.555556 5.777778 3.666667 3.444444 2.444444 Bảng ANOVA Điểm Cảm Quan NaOH Source of Var SS Treatment(Adj) 34.07407 df MS F Ftc 4.259259 3.948498 2.59 1.25478 2.455 Blocks 14.88889 11 1.353535 Error 17.25926 16 1.078704 Total 66.22222 35 Ở mẫu, Ftính > Ftc nên có khác biệt sản phẩm mức độ tin cậy 95% Ở khối, Ftính < Ftc khác biệt cảm quan viên mức độ tin cậy 95% Dùng trắc nghiệm Duncan so sánh khác biệt nghiệm thức Sắp xếp điểm trung bình ước lượng mẫu theo thứ tự tăng dần (I thứ tự nghiệm thức) i m+ti 2.44 3.22 3.44 3.67 3.78 4.56 5.56 5.56 5.78 -60- Sai số tiêu chuẩn: Sx =0.59964 Khoảng ý nghóa d Rd 1.80 1.89 1.94 1.98 2.00 2.02 2.03 2.04 Hiệu số bình quân nghiệm thức so sánh với giá trò Rd 3.34* R9 2.56* R8 2.34* R7 2.11* R6 2* R5 1.22 R4 0.22 R3 0.22 R2 3.12* R8 2.34* R7 2.12* R6 1.89 R5 1.78 R4 1.00 R3 0.00 R2 3.12* R7 2.34* R6 2.12* R5 1.89 R4 1.78 R3 1.00 R2 2.12* R6 1.34 R5 1.12 R4 0.89 R3 0.78 R2 1.34 R5 0.56 R4 0.34 R3 0.11 R2 1.23 R4 0.45 R3 0.23 R2 1.00 R3 0.22 R2 0.78 R2 -61- Phụ lục 3.2 Thí nghiệm cảm quan mức độ ưa thích bố trí theo kiểu BIBD vẩy sau ngâm dung dòch CH3COOH Bảng Điểm Caûm Quan 10 11 12 Bi 6 5 6 4 6 5 5 5 57 56 Yi 16 19 ti -1 m+ti 2 56 57 57 61 55 56 55 20 21 22 25 17 16 14 0.111111 0.444444 0.666667 1.555556 -0.44444 -0.88889 -1.44444 3.722222 4.833333 5.166667 5.388889 5.722222 6.277778 4.277778 3.833333 3.277778 Bảng ANOVA Điểm Cảm Quan CH3COOH Source of Var SS Treatment(Adj) 24.44444 df MS F Ftc 3.055556 8.8 2.59 1.367273 2.455 Blocks 5.222222 11 0.474747 Error 5.555556 16 0.347222 Total 35.22222 35 Ở mẫu, Ftính > Ftc nên có khác biệt sản phẩm mức độ tin cậy 95% Ở khối, Ftính < Ftc khác biệt cảm quan viên mức độ tin cậy 95% Dùng trắc nghiệm Duncan so sánh khác biệt nghiệm thức Sắp xếp điểm trung bình ước lượng mẫu theo thứ tự tăng dần I thứ tự nghiệm thức) i m+ti 3.28 3.72 Sai số chuẩn Sx = 0.340207 3.83 4.28 4.83 5.17 5.39 5.72 6.28 -62- Khoảng ý nghóa d Rd 1.02062 1.071651 1.098868 1.122682 1.136291 1.146497 1.153301 1.160105 Hieäu số bình quân nghiệm thức so sánh với giá trò Rd 3* 2.56* 2.45* 2* 1.45* 1.11* 0.89 0.56 2.44* R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R8 2* 1.89* 1.44* 0.89 0.55 0.33 2.11* 1.67* 1.56* R7 R6 R5 R4 R3 R2 R7 R6 R5 1.11* 0.56 0.22 1.89* 1.45* 1.34* 0.89 0.34 1.55* R4 R3 R2 R6 R5 R4 R3 R2 R5 1.11* 0.55 0.56 0.45 0.55 0.11 0.44 R4 R3 R2 R4 R3 R2 R3 R2 R2 -63- Phuï lục 3.3 Thí nghiệm cảm quan mức độ ưa thích bố trí theo kiểu BIBD vảu vẩy sau ngâm dung dòch H2O2 Bảng Điểm Cảm Quan H2O2 1 6 10 11 12 5 6 5 5 3 5 2 6 6 5 Bi 58 57 57 58 54 57 51 53 50 Yi 22 22 23 21 21 23 12 11 10 ti 0.888888 m+ti 1.333333 0.555556 1.333333 -1.66667 -2.22222 -2.22222 5.472222 5.583333 5.916667 5.138889 5.583333 5.916667 2.916667 2.361111 2.361111 Bảng ANOVA Điểm Caûm Quan H2O2 Source of Var Treatment(Adj) SS df MS F Ftc 55.7037 6.962963 16 2.59 Blocks 8.222222 11 0.747475 1.717602 2.455 Error 6.962963 16 0.435185 Total 70.88889 35 Ở mẫu, Ftính > Ftc nên có khác biệt sản phẩm mức độ tin cậy 95% Ở khối, Ftính < Ftc khác biệt cảm quan viên mức độ tin cậy 95% Dùng trắc nghiệm Duncan so sánh khác biệt nghiệm thức Sắp xếp điểm trung bình ước lượng mẫu theo thứ tự tăng dần (I thứ tự nghiệm thức) i m+ti 2.22 2.44 5.22 5.44 5.56 5.56 5.67 5.89 Sai soá chuẩn Sx = 0.355729 -64- Khoảng ý nghóa D r0,05(d,16) 3 3.15 3.23 3.3 3.34 3.37 3.39 3.41 Hiệu số bình quân nghiệm thức so sánh với giá trò Rd 3.67* 3.45* 2.89* 0.67 0.45 0.33 0.33 0.22 3.45* R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R8 3.23* 2.67* 0.45 0.23 0.11 0.11 3.34* 3.12* 2.56* R7 R6 R5 R4 R3 R2 R7 R6 R5 0.34 0.12 0.00 3.34* 3.12* 2.56* 0.34 0.12 3.22* R4 R3 R2 R6 R5 R4 R3 R2 R5 3* 2.44* 0.22 3* 2.78* 2.22* 0.78 0.56 0.22 R4 R3 R2 R4 R3 R2 R3 R2 R2 -65- Phụ lục 3.4 Thí nghiệm cảm quan mức độ ưa thích bố trí theo kiểu BIBD xương sau ngâm dung dòch NaOH Bảng Điểm Cảm Quan Sản Phẩm Sau Khi Ngân Dung Dòch NaOH 5 5 6 5 4 4 3 5 5 11 10 6 4 12 5 12 Bi 55 53 52 51 54 52 50 49 49 Yi 22 21 18 20 22 16 14 12 10 ti 1.222222 1.111111 0.222222 m+ti 1.333333 -0.44444 -0.88889 -1.44444 -2.11111 5.527778 5.416667 4.527778 5.305556 5.638889 3.861111 3.416667 2.861111 2.194444 Bảng ANOVA Điểm Cảm Quan NaOH Cho Sản Phẩm Sau Khi Xử Lý Xương Cá Source of Var SS Treatment(Adj) 39.25926 df MS F Ftc 4.907407 16.5625 2.59 1.730114 2.455 Blocks 5.638889 11 0.512626 Error 4.740741 16 0.296296 Total 49.63889 35 Ở mẫu, Ftính > Ftc nên có khác biệt sản phẩm mức độ tin cậy 95% Ở khối, Ftính < Ftc đố khác biệt cảm quan viên mức độ tin cậy 95% Dùng trắc nghiệm Duncan so sánh khác biệt nghiệm thức Sắp xếp điểm trung bình ước lượng mẫu theo thứ tự tăng dần (I thứ tự nghiệm thức) -66- i m+ti 2.19 2.86 3.42 3.86 4.53 5.31 5.42 5.53 Sai số chuẩn Sx = 0.31427 Khoảng ý nghóa d 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 Rd 0.94 0.99 1.02 1.04 1.05 1.06 1.07 1.07 Hiệu số bình quân nghiệm thức so sánh với giá trò Rd 5 5 1 3.45* 2.78* 2.22* 1.78* 1.11* 0.33 0.22 0.11 3.34* R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R8 2 2.67* 2.11* 1.67* 1.00 0.22 0.11 3.23* 2.56* 2* R7 R6 R5 R4 R3 R2 R7 R6 R5 4 3 1.56* 0.89 0.11 3.12* 2.45* 1.89* 1.45* 0.78 2.34* R4 R3 R2 R6 R5 R4 R3 R2 R5 6 7 8 1.67* R4 1.11 R3 0.67 R2 1.67* R4 1.00 R3 0.44 R2 1.23* R3 0.56 R2 0.67 R2 5.64 -67- phụ lục 3.5 Thí nghiệm cảm quan mức độ ưa thích bố trí theo kiểu BIBD xương sau ngâm dung dòch CH3COOH Bảng Điểm Cảm Quan Sản Phẩm Sau Khi Xử Lý Dung Dòch CH3COOH 5 10 11 12 5 6 5 5 4 5 2 4 5 Bi 55 51 54 52 54 51 51 50 47 Yi 22 20 18 21 22 17 14 13 ti 1.222222 0 -1 m+ti 1.222222 1.333333 -1.22222 -2.55556 5.527778 5.305556 4.305556 5.527778 5.638889 4.305556 3.305556 3.083333 1.75 Bảng ANOVA Điểm Cảm Quan Sản Phẩm Xương Cá Sau Khi Xử Lý CH3COOH Source of Var SS Treatment(Adj) 44.37037 df MS F Ftc 5.546296 15.76316 2.59 1.456938 2.455 Blocks 5.638889 11 0.512626 Error 5.62963 16 0.351852 Total 55.63889 35 Ở mẫu, Ftính > Ftc nên có khác biệt sản phẩm mức độ tin cậy 95% Ở khối, Ftính < Ftc khác biệt cảm quan viên mức độ tin cậy 95% Dùng trắc nghiệm Duncan so sánh khác biệt nghiệm thức Sắp xếp điểm trung bình ước lượng mẫu theo thứ tự tăng dần (I thứ tự nghiệm thức) i m+ti 1.75 3.08 3.31 4.31 4.31 5.31 5.53 5.53 5.64 -68- Sai số chuẩn Sx = 0.342468 Khoảng ý nghóa d 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 Rd 1.03 1.08 1.11 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 Hiệu số bình quân nghiệm thức so sánh với giá trò Rd 3.89* 2.56* 2.33* 1.33* 1.33* 0.33 0.11 0.11 3.78* R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R8 2.45* 2.22* 1.22* 1.22* 0.22 0.00 3.78* 2.45* 2.22* R7 R6 R5 R4 R3 R2 R7 R6 R5 1.22* 1.22* 0.22 3.56* 2.23* 2* 1.00 1.00 2.56* R4 R3 R2 R6 R5 R4 R3 R2 R5 1.23* 1.00 0.00 2.56* 1.23* 1.00 1.56* 0.23 1.33 R4 R3 R2 R4 R3 R2 R3 R2 R2 -69- Phụ lục 3.6 Thí nghiệm cảm quan mức độ ưa thích bố trí theo kiểu BIBD xương cá sau ngâm dung dòch H2O2 Bảng Điểm Cảm Quan Sản Phẩm Xương Sau Khi Ngâm Dung Dòch H2O2 1 5 5 5 5 6 4 5 5 10 11 5 6 12 3 Bi 56 55 56 54 56 51 53 52 50 Yi 21 21 20 21 22 16 16 13 11 ti 0.777778 0.88883 0.444444 m+ti 5.25 5.36 4.92 5.47 1.11111 -0.33333 -0.55556 -1.44444 -1.88888 5.58 4.14 3.92 3.03 2.58 Bảng ANOVA Điểm Cảm Quan Xương Cá Sau Khi Xử Lý H2O2 Source of Var SS Treatment(Adj) 29.7037 df MS F Ftc 3.712963 9.435294 2.59 1.148663 2.455 Blocks 4.972222 11 0.45202 Error 6.296296 16 0.393519 Total 40.97222 35 Ở mẫu, Ftính > Ftc nên có khác biệt sản phẩm mức độ tin cậy 95% Ở khối, Ftính < Ftc khác biệt cảm quan viên mức độ tin cậy 95% Dùng trắc nghiệm Duncan so sánh khác biệt nghiệm thức Sắp xếp điểm trung bình ước lượng mẫu theo thứ tự tăng dần (I thứ tự nghiệm thứ) i m+ti 2.58 3.03 3.92 4.14 4.92 5.25 5.36 5.47 5.58 -70- Sai số chuẩn Sx = 0.362178 Khoảng ý nghóa d Rd 1.09 1.14 1.17 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 Hiệu số bình quân nghiệm thức so sánh với giá trò Rd 3* 2.55* 1.66* 1.44* 0.66 0.33 0.22 0.11 2.89* R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R8 2.44* 1.55* 1.33* 0.55 0.22 0.11 2.78* 2.33* 1.44* R7 R6 R5 R4 R3 R2 R7 R6 R5 1.22* 0.44 0.11 2.67* 2.22* 1.33* 1.11* 0.33 2.34* R4 R3 R2 R6 R5 R4 R3 R2 R5 1.89* 1.00 0.78 1.56* 1.11* 0.22 1.34* 0.89 0.45 R4 R3 R2 R4 R3 R2 R3 R2 R2 ... khỏi thi u sót Rất mong góp ý quý thầy cô bạn để luận văn hoàn chỉnh -6- MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TÊN ĐỀ TÀI TÓM TẮT ABSTRACT CẢM TẠ MỤC LỤC DANH SÁCH BẢNG DANH SÁCH ĐỒ THỊ i ii iii iv v vi I GIỚI THI U... chụp đứng Vẩy kết hoa hồng tranh trúc Bó hoa hồng Hình bướm Chuỗi xương caù TRANG 11 25 25 25 25 26 26 30 30 31 31 31 31 31 32 32 33 33 34 34 34 35 35 36 -10- I GIỚI THI U 1.1 Đặt Vấn Đề Như biết... Sản Phẩm Có Nguồn Gốc Từ Phụ Phẩm Thủy Sản 2.2.1 Chitin – Chitosan a/ Giới thi u Chitin loại polysaccharide có đạm Trong thi n nhiên phân bố rộng Ví dụ vỏ xương động vật không xương sống, móng chân
- Xem thêm -

Xem thêm: BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU QUI TRÌNH XỬ LÝ VẨY CÁ, XƯƠNG CÁ ĐỂ TẠO RA MỘT SỐ SẢN PHẨM THỦ CÔNG , BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU QUI TRÌNH XỬ LÝ VẨY CÁ, XƯƠNG CÁ ĐỂ TẠO RA MỘT SỐ SẢN PHẨM THỦ CÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn