ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG VÀ THÍCH NGHI CỦA CÁ ĐIÊU HỒNG GIỐNG

65 9 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN WWXX LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG VÀ THÍCH NGHI CỦA CÁ ĐIÊU HỒNG GIỐNG NGÀNH: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÓA: 2002 - 2006 SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN NGỌC MỸ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 09/2006 ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG VÀ THÍCH NGHI CỦA CÁ ĐIÊU HỒNG GIỐNG thực Trần Ngọc Mỹ Luận văn đệ trình để hoàn tất yêu cầu cấp Kỹ Sư Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Huỳnh Phạm Việt Huy Thành phố Hồ Chí Minh 09/2006 TÓM TẮT Đề tài gồm bốn thí nghiệm nhằm nghiên cứu khả chòu đựng thay đổi độ mặn đột ngột khả thích nghi chuyển từ môi trường nước sang môi trường nước mặn cá điêu hồng giống cỡ lồng 12 cá lỡ Thí nghiệm I: Xác đònh thời gian gây chết 50% cá điêu hồng thí nghiệm độ mặn khác Thí nghiệm II: Khả thích nghi mặn cá điêu hồng khác kích cỡ Thí nghiệm III: Khả thích nghi mặn cá điêu hồng mức gia tăng độ mặn khác Thí nghiệm IV: Khả thích nghi mặn cá điêu hồng khoảng thời gian tăng độ mặn khác Kết thí nghiệm: Cá điêu hồng cỡ lồng 12 cá lỡ có khả chòu đựng thay đổi độ mặn đột ngột lên đến nồng độ 15‰ Thời gian gây chết 50% cá thí nghiệm nồng độ 20‰ dài có ý nghóa (P < 0,05) so với nồng độ 30‰ thời gian gây chết 50% cá thí nghiệm cá lồng 12 ngắn có ý nghóa (P < 0,05 ) so với cá lỡ nồng độ 20 30‰ Phương pháp tăng nồng độ muối lên 5‰ tỉ lệ sống cá lồng 12 cá lỡ đạt mức cao 92,22% 100% nồng độ 20‰ Và giảm xuống nhanh nồng độ muối tăng lên 25 30‰ Phương pháp 12 tăng nồng độ muối lên 5‰ tỉ lệ sống cá lồng 12 cá lỡ cao 100% 96,67% nồng độ 20‰ Và giảm xuống có ý nghóa (P < 0,05) nồng độ muối tăng lên 25‰, đồng thời 30‰ tỉ lệ sống cá mức cao Phương pháp 24 tăng nồng độ muối lên 5‰ cá có tỉ lệ sống cao Đặt biệt cá lỡ có tỉ lệ sống tốt đạt 93,33% nồng độ 30‰ ABTRACT The subject includes four experiments researching the ability of standing the sudden salinity changes and adapting the transfer from freshwater environment to saltwater environment of red tilapia in size 12 and oversize Experiment I: Determination of the time causing 50% red tilapia death tested in different salinity Experiment II: Saline adaptability of red talipia at different sizes Experiment III: Saline adaptability of red tilapia to different salinity rate of increase Experiment IV: Saline adaptability of red tilapia to different salinity increased periods of time The result of experiments: Red tilapia in size 12 and oversize have the ability of standing the sudden salinity changes up to the concentration of 15‰ The time causing 50% red tilapia death tested at the concentration of 20‰ is, denoting a statistically significant difference (P < 0,05), longer than at 30‰ And the time causing 50% red tilapia death tested in size 12 is, denoting a statistically significant difference (P < 0,05), shorter than in oversize at the concentration of 20‰ and 30‰ Domestication method is every hour of increasing salinity up to 5‰, the survival rate of red tilapia in size 12 and oversize achieves 92,67%, quietly high; and 100% at the concentration of 20‰ And it is rapidly decreased when salinity increased 25‰ and 30‰ Domestication method is every 12 hour of increasing salinity up to 5‰, the survival rate of red tilapia in size 12 and oversize is up to 100%, and 96,67% at the concentration 20‰ And it is decreased, denoting a statistically significant difference (P < 0,05), when the salinity is up to 25‰; and at 30‰, the survival rate of red tilapia is still rather high Domestication method is every 24 hour of increasing salinity up to 5‰, the survival rate of red tilapia is highest Especially, at the concentration of 30‰, the survival rate of red tilapia in oversize achieves 93,33% CẢM TẠ Chúng xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm, tất quý thầy cô Khoa Thủy Sản, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn truyền đạt cho nhiều kiến thức quý báu năm học vừa qua Xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến thầy Huỳnh Phạm Việt Huy tận tình hướng dẫn giúp đỡ hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Chân thành cảm ơn anh Trại thực nghiệm Khoa Thủy Sản, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện, giúp đỡ trình tiến hành thí nghiệm Đồng thời xin gởi lời cảm ơn đến tất bạn sinh viên lớp tận tình giúp đỡ động viên thời gian học tập thời gian thực đề tài Do thời gian thực đề tài ngắn bước đầu làm quen với nghiên cứu khoa học Mặc dù có nhiều tâm huyết với đề tài chắn tránh khỏi thiếu sót kính mong nhận phê bình góp ý quý thầy cô bạn MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TRANG TỰA i TÓM TẮT ii ABTRACT iiii CẢM TẠ v MUÏC LUÏC v DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU DANH SÁCH ĐỒ THỊ VÀ HÌNH ẢNH viii I GIỚI THIEÄU 1.1 1.2 Đặt Vấn Đề Mục Tiêu Đề Tài II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 Phân Loại Đặc Điểm Sinh Học Nguồn gốc phân bố Đặc điểm hình thái Đặc điểm dinh dưỡng Nhu cầu dinh dưỡng Đặc điểm sinh trưởng phát triển Đặc điểm sinh sản Tập tính sinh sản Khả chòu đựng môi trường III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 11 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5 3.5.1 3.5.2 Thời Gian Và Đòa Điểm 11 Nguồn Gốc Đối Tượng Nghiên Cứu 11 Vật Liệu Và Trang Thiết Bò 12 Phương Pháp Thí Nghiệm .12 Boá trí thí nghiệm .12 Chăm sóc cho ăn 17 Vệ sinh bể kính .17 Phương Pháp Phân Tích Các Chỉ Tiêu 17 Phương pháp phân tích tiêu môi trường 17 Phương pháp phân tích tiêu tỉ lệ sống .17 3.6 Phương Pháp Xử Lý Số Lieäu 18 IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .19 4.1 Các Thông Số Môi Trường .19 4.1.1 Nhiệt độ 19 4.1.2 Oxy hoøa tan 19 4.1.3 pH 20 4.2 Kết Quả Thí Nghiệm 20 4.2.1 Thời gian gây chết 50% cá điêu hồng độ mặn khác .20 4.2.2 Khả thích nghi mặn cá điêu hồng khác kích cỡ .22 4.2.3 Khả thích nghi mặn cá điêu hồng mức gia tăng độ mặn khác 24 4.2.4 Khaû thích nghi mặn cá điêu hồng khoảng thời gian tăng độ mặn khác .29 V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 33 5.1 5.2 Keát Luaän 33 Đề Nghò 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO .34 PHUÏ LUÏC 36 DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU BẢNG NỘI DUNG TRANG Bảng 2.1 Hướng dẫn cách cho cá rô phi ăn thức ăn công nghiệp Puerto Rico Bảng 2.2 Đặc trưng sinh sản giống cá rô phi loài chính, quan trọng nuôi thủy sản Bảng 3.1 Chiều dài trọng lượng cá thí nghiệm 11 Bảng 4.1 Nhiệt độ thí nghiệm trình bố trí 19 Bảng 4.2 pH thí nghiệm thời gian bố trí .20 Bảng 4.3 Thời gian gây chết 50% cá thí nghiệm 20 Bảng 4.4 Tỉ lệ sống cá lồng 12 cá lỡ gia tăng độ mặn khoảng thời gian 22 Bảng 4.5 Tỉ lệ sống cá lồng 12 mức gia tăng độ mặn khác khoảng thời gian 25 Bảng 4.6 Tỉ lệ sống cá lỡ mức gia tăng độ mặn khác khoảng thời gian 27 Bảng 4.7 Tỉ lệ sống cá lồng 12 khoảng thời gian gian tăng độ mặn khác 29 Bảng 4.8 Tỉ lệ sống cá lỡ khoảng thời gian tăng độ mặn khác .31 DANH SÁCH ĐỒ THỊ VÀ HÌNH ẢNH ĐỒ THỊ NỘI DUNG TRANG Đồ thò 4.1 Thời gian gây chết 50% cá thí nghiệm 21 Đồ thò 4.2 Tỉ lệ sống cá lồng 12 cá lỡ gia tăng độ mặn khoảng thời gian 23 Đồ thò 4.3 Tỉ lệ sống cá lồng 12 mức gia tăng độ mặn khác khoảng thời gian 25 Đồ thò 4.4 Tỉ lệ sống cá lỡ mức gia tăng độ mặn khác khoảng thời gian 27 Đồ thò 4.5 Tỉ lệ sống cá lồng 12 khoảng thời gian gia tăng độ mặn khác 30 Đồ thò 4.6 Tỉ lệ sống cá lỡ khoảng thời gian tăng độ mặn khác .31 Hình 3.1 Cá điêu hồng cỡ loàng 12 11 Hình 3.2 Cá điêu hồng cỡ cá lỡ .12 Hình 4.1 Bố trí thí nghiệm .22 I GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề Nước ta với đường bờ biển dài 3200km, với diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản nước ngọt, lợ mặn lớn; đồng thời có số lượng giống loài thủy sản phong phú, có nhiều loài có giá trò cao xuất khẩu; chế độ khí hậu thời tiết đa dạng tạo điều kiện cho ngành thủy sản phát triển mạnh không ngừng vươn lên chiếm vò trí quan trọng kinh tế quốc dân Tuy nhiên, năm gần nghề nuôi trồng gặp nhiều khó khăn trở ngại hậu việc phát triển ạt không đònh hướng thiếu quy hoạch cách hợp lý làm cho môi trường nuôi bò thu hẹp, hệ thống nuôi thâm canh đối tượng đònh gặp nhiều khó khăn Nhất môi trường đối tượng nuôi vùng nước lợ mặn Vấn đề đặt để giải khó khăn tìm lối thích hợp “Cái khó lại ló khôn” Ngày nay, người ta có xu hướng chuyển đổi hệ thống nuôi thâm canh đối tượng đònh nước lợ mặn thành mô hình nuôi ghép nuôi luân canh với đối tượng có khả làm giảm ô nhiễm môi trường đồng thời mang lại hiệu kinh tế Qua thực tế thực nghiệm nhiều đối tượng khác người ta nhận thấy đối tượng đánh giá có ưu loài cá rô phi Trong cá điêu hồng đối tượng đánh giá cao Do cá điêu hồng loài cá có giá trò kinh tế cao ngày ưa chuộng dễ nuôi, dễ thích nghi với môi trường thức ăn nhân tạo loài cá rô phi nói chung có ưu màu sắc hấp dẫn, tăng trưởng nhanh, tỉ lệ phi lê lớn hiệu kinh tế giá bán cao Cá điêu hồng loài cá sống môi trường nước ngọt, nên chuyển qua nuôi nước lợ mặn không gặp phải khó khăn Nên công trình nghiên cứu cá điêu hồng nuôi môi trường nước lợ mặn thực nhiều nơi giới Qua thực tế cho thấy chuyển đổi môi trường sống từ nước sang nước mặn thường cá bò chết với tỉ lệ cao môi trường có nồng độ muối cao người dân chủ quan thả cá trực tiếp mà không qua phương pháp nào, có phương pháp người dân chủ yếu theo kinh nghiệm dài ngày làm tốn công lao động chi phí cho việc cá trước thả vào môi trường có nồng độ muối cao Để hoàn thiện quy trình phương pháp chuyển đổi môi trường sống cá cách khoa học, hạn chế thời gian nâng cao tỉ lệ sống đem lại hiệu kinh tế Đồng thời phân công Khoa Thủy Sản, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành nghiên cứu đề tài “Ảnh Hưởng Của Độ Mặn Lên Khả Năng Chòu Đựng Và Thích Nghi Của Cá Điêu Hồng Giống” 1.2 Mục Tiêu Đề Tài Xác đònh khả chòu đựng thay đổi độ mặn đột ngột cá điêu hồng Thí nghiệm IV: Khả thích nghi mặn cá điêu hồng khoảng thời gian tăng độ mặn khác Cá lồng 12 Nghiệm thức NT1 NT2 NT3 Lặp lại Lần Laàn Laàn Laàn Laàn Laàn Laàn Laàn Laàn 0‰ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Số cá (con) lạiù ứng với nồng độ 5‰ 10‰ 15‰ 20‰ 25‰ 30 30 30 30 11 30 30 30 30 30 30 28 27 11 30 30 30 28 17 30 30 30 29 23 30 30 29 29 21 30 30 30 30 25 30 30 30 28 26 30 30 30 30 27 30‰ 0 16 17 19 22 23 24 Số cá (con) lạiù ứng với nồng độ 5‰ 10‰ 15‰ 20‰ 25‰ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 29 27 30 30 30 29 21 30 30 30 30 25 30 30 30 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 29 28 30‰ 0 22 19 23 28 29 27 Cá lỡ Nghiệm thức NT1 NT2 NT3 Lặp lại Lần Lần Laàn Laàn Laàn Laàn Laàn Laàn Laàn 0‰ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Phụ Lục 4: Kết Quả Phân Tích Thống Kê Thí nghiệm I So sánh thời gian gây chết 50% cá thí nghiệm cá lỡ cá lồng 12 nồng độ 20‰ Multiple Range Tests for thoigian by coca -Method: 95,0 percent LSD coca Count Mean Homogeneous Groups -cl12 249,0 X cl 353,667 X -Contrast Difference +/- Limits -cl - cl12 *104,667 62,6055 -* denotes a statistically significant difference So sánh thời gian gây chết 50% cá thí nghiệm cá lỡ cá lồng 12 nồng ñoä 30‰ Multiple Range Tests for thoigian by coca -Method: 95,0 percent Tukey HSD coca Count LS Mean Homogeneous Groups -cl12 152,333 X cl 207,667 X -Contrast Difference +/- Limits -cl - cl12 *55,3333 27,6099 -* denotes a statistically significant difference So saùnh thời gian gây chết 50% cá thí nghiệm mức nồng độ 20 30‰ cá lồng 12 Multiple Range Tests for thoigian by nongdo -Method: 95,0 percent Tukey HSD nongdo Count Mean Homogeneous Groups -30 152,333 X 20 249,0 X -Contrast Difference +/- Limits -20 - 30 *96,6667 48,4445 -* denotes a statistically significant difference So sánh thời gian gây chết 50% cá thí nghiệm mức nồng độ 20 30‰ cá lỡ Multiple Range Tests for thoigian by nongdo -Method: 95,0 percent Tukey HSD nongdo Count Mean Homogeneous Groups -30 207,667 X 20 353,667 X -Contrast Difference +/- Limits -20 - 30 *146,0 48,3206 -* denotes a statistically significant difference Thí nghiệm II So sánh tỉ lệ sống cá thí nghiệm nồng độ 5, 10, 15, 20, 25 30‰ cá lồng 12 So sánh tỉ lệ sống cá thí nghiệm nồng độ 20, 25 30‰ cá lỡ Multiple Range Tests for tilesong by nongdo -Method: 95,0 percent Tukey HSD nongdo Count Mean Homogeneous Groups -30 0,3016 X 25 0,854 X 20 1,5708 X -Contrast Difference +/- Limits -20 - 25 *0,7168 0,230894 20 - 30 *1,2692 0,230894 25 - 30 *0,5524 0,230894 -* denotes a statistically significant difference So sánh tỉ lệ sống cá lồng 12 cá lỡ nồng độ 10‰ Multiple Range Tests for tilesong by kichcoca -Method: 95.0 percent Tukey HSD kichcoca Count Mean Homogeneous Groups -calong12 1.44847 X calo 1.5708 X -Contrast Difference +/- Limits -calo - calong12 0.122333 0.169826 -* denotes a statistically significant difference So sánh tỉ lệ sống cá lồng 12 cá lỡ nồng độ 15‰ So sánh tỉ lệ sống cá lồng 12 cá lỡ nồng độ 20‰ Multiple Range Tests for tilesong by kichcoca -Method: 95.0 percent Tukey HSD kichcoca Count Mean Homogeneous Groups -calong12 1.2894 X calo 1.5708 X -Contrast Difference +/- Limits -calo - calong12 *0.2814 0.0560844 -* denotes a statistically significant difference So saùnh tỉ lệ sống cá lồng 12 cá lỡ nồng độ 25‰ Multiple Range Tests for tilesong by kichcoca -Method: 95.0 percent Tukey HSD kichcoca Count Mean Homogeneous Groups -calong12 0.499867 X calo 0.854 X -Contrast Difference +/- Limits -calo - calong12 *0.354133 0.298739 -* denotes a statistically significant difference So sánh tỉ lệ sống cá lồng 12 cá lỡ nồng độ 30‰ Multiple Range Tests for tilesong by kichcoca -Method: 95.0 percent Tukey HSD kichcoca Count Mean Homogeneous Groups -calong12 0.0 X calo 0.3016 X -Contrast Difference +/- Limits -calo - calong12 *0.3016 0.0560844 -* denotes a statistically significant difference Thí nghiệm III Kết phân tích thống kê thí nghiệm cá lồng 12 So sánh tỉ lệ sống cá thí nghiệm nồng độ 20, 25 30‰ cá lồng 12 nghiệm thức I Multiple Range Tests for tilesong by nongdo -Method: 95.0 percent Tukey HSD nongdo Count Mean Homogeneous Groups -30 0.932533 X 25 1.08943 X 20 1.5708 X -Contrast Difference +/- Limits -20 - 25 *0.481367 0.216045 20 - 30 *0.638267 0.216045 25 - 30 0.1569 0.216045 -* denotes a statistically significant difference So sánh tỉ lệ sống cá thí nghiệm nồng độ 20 30‰ cá lồng 12 nghiệm thức II Multiple Range Tests for tilesong by nongdo -Method: 95.0 percent Tukey HSD nongdo Count Mean Homogeneous Groups -30 0.2757 X 20 1.5708 X -Contrast Difference +/- Limits -20 - 30 *1.2951 0.127995 -* denotes a statistically significant difference So sánh tỉ lệ sống cá thí nghiệm nồng độ 15 30‰ cá lồng 12 nghiệm thức III Multiple Range Tests for tilesong by nongdo -Method: 95.0 percent Tukey HSD nongdo Count Mean Homogeneous Groups -30 0.0 X 15 1.5708 X -Contrast Difference +/- Limits -15 - 30 *1.5708 0.0 -* denotes a statistically significant difference So sánh tỉ lệ sống ba nghiệm thức nồng ñoä 30‰ Multiple Range Tests for tilesong by nghiemthuc -Method: 95.0 percent Tukey HSD nghiemthuc Count Mean Homogeneous Groups -nghiemthuc3 0.0 X nghiemthuc2 0.2757 X nghiemthuc1 0.932533 X -Contrast Difference +/- Limits -nghiemthuc1 - nghiemthuc2 *0.656833 0.139106 nghiemthuc1 - nghiemthuc3 *0.932533 0.139106 nghiemthuc2 - nghiemthuc3 *0.2757 0.139106 -* denotes a statistically significant difference Kết phân tích thống kê cá lỡ So sánh tỉ lệ sống cá thí nghiệm nồng độ 10, 15, 20, 25 30‰ cá lỡ nghiệm thức I Multiple Range Tests for tilesong by nongdo -Method: 95.0 percent Tukey HSD nongdo Count Mean Homogeneous Groups -30 1.08283 X 25 1.16877 X 20 1.42257 X 15 1.50963 X 10 1.5708 X -Contrast Difference +/- Limits -10 - 15 0.0611667 0.244147 10 - 20 0.148233 0.244147 10 - 25 *0.402033 0.244147 10 - 30 *0.487967 0.244147 15 - 20 0.0870667 0.244147 15 - 25 *0.340867 0.244147 15 - 30 *0.4268 0.244147 20 - 25 *0.2538 0.244147 20 - 30 *0.339733 0.244147 25 - 30 0.0859333 0.244147 -* denotes a statistically significant difference So sánh tỉ lệ sống cá thí nghiệm nồng độ 10, 20 30‰ cá lỡ nghiệm thức II Multiple Range Tests for tilesong by nongdo -Method: 95.0 percent Tukey HSD nongdo Count Mean Homogeneous Groups -30 0.2296 X 20 1.48373 X 10 1.5708 X -Contrast Difference +/- Limits -10 - 20 0.0870667 0.246813 10 - 30 *1.3412 0.246813 20 - 30 *1.25413 0.246813 -* denotes a statistically significant difference So sánh tỉ lệ sống cá thí nghiệm nồng độ 10 30‰ cá lỡ nghiệm thức III Multiple Range Tests for tilesong by nongdo -Method: 95.0 percent Tukey HSD nongdo Count Mean Homogeneous Groups -30 0.0 X 10 1.5708 X -Contrast Difference +/- Limits -10 - 30 *1.5708 0.0 -* denotes a statistically significant difference So sánh tỉ lệ sống nghiệm thức I nghiệm thức III nồng độ 15‰ Multiple Range Tests for tilesong by nghiemthuc -Method: 95.0 percent Tukey HSD nghiemthuc Count Mean Homogeneous Groups -nghiemthuc1 1.50963 X nghiemthuc3 1.5708 X -Contrast Difference +/- Limits -nghiemthuc1 - nghiemthuc3 -0.0611667 0.169826 -* denotes a statistically significant difference So sánh tỉ lệ sống nghiệm thức I nghiệm thức II nồng độ 20‰ Multiple Range Tests for tilesong by nghiemthuc -Method: 95.0 percent Tukey HSD nghiemthuc Count Mean Homogeneous Groups -nghiemthuc1 1.42257 X nghiemthuc2 1.48373 X -Contrast Difference +/- Limits -nghiemthuc1 - nghiemthuc2 -0.0611667 0.323513 -* denotes a statistically significant difference So sánh tỉ lệ sống ba nghiệm thức nồng độ 30‰ Multiple Range Tests for tilesong by nghiemthuc -Method: 95.0 percent Tukey HSD nghiemthuc Count Mean Homogeneous Groups -nghiemthuc3 0.0 X nghiemthuc2 0.2296 X nghiemthuc1 1.08283 X -Contrast Difference +/- Limits -nghiemthuc1 - nghiemthuc2 *0.853233 0.165786 nghiemthuc1 - nghiemthuc3 *1.08283 0.165786 nghiemthuc2 - nghiemthuc3 *0.2296 0.165786 -* denotes a statistically significant difference Thí nghiệm IV Kết phân tích thống kê cá lồng 12 So sánh tỉ lệ sống cá thí nghiệm nồng độ 10, 15, 20, 25 30‰ cá lồng 12 nghiệm thức I Multiple Range Tests for tilesong by nongdo -Method: 95.0 percent Tukey HSD nongdo Count Mean Homogeneous Groups -30 0.0 X 25 0.626867 X 20 1.46353 X 15 1.48373 X 10 1.5708 X -Contrast Difference +/- Limits -10 - 15 0.0870667 0.291767 10 - 20 0.107267 0.291767 10 - 25 *0.943933 0.291767 10 - 30 *1.5708 0.291767 15 - 20 0.0202 0.291767 15 - 25 *0.856867 0.291767 15 - 30 *1.48373 0.291767 20 - 25 *0.836667 0.291767 20 - 30 *1.46353 0.291767 25 - 30 *0.626867 0.291767 -* denotes a statistically significant difference So sánh tỉ lệ sống cá thí nghiệm nồng độ 10, 15, 20, 25 30‰ cá lồng 12 nghiệm thức II Multiple Range Tests for tilesong by nongdo -Method: 95.0 percent Tukey HSD nongdo Count Mean Homogeneous Groups -30 0.863767 X 25 0.970067 X 20 1.3614 X 15 1.50963 XX 10 1.5708 X -Contrast Difference +/- Limits -10 - 15 0.0611667 0.200179 10 - 20 *0.2094 0.200179 10 - 25 *0.600733 0.200179 10 - 30 *0.707033 0.200179 15 - 20 0.148233 0.200179 15 - 25 *0.539567 0.200179 15 - 30 *0.645867 0.200179 20 - 25 *0.391333 0.200179 20 - 30 *0.497633 0.200179 25 - 30 0.1063 0.200179 -* denotes a statistically significant difference So sánh tỉ lệ sống cá thí nghiệm nồng độ 15, 20, 25 30‰ cá lồng 12 nghiệm thức III Multiple Range Tests for tilesong by nongdo -Method: 95.0 percent Tukey HSD nongdo Count Mean Homogeneous Groups -30 1.0673 X 25 1.19877 X 20 1.48373 X 15 1.5708 X -Contrast Difference +/- Limits -15 - 20 0.0870667 0.213726 15 - 25 *0.372033 0.213726 15 - 30 *0.5035 0.213726 20 - 25 *0.284967 0.213726 20 - 30 *0.416433 0.213726 25 - 30 0.131467 0.213726 -* denotes a statistically significant difference So sánh tỉ lệ sống ba nghiệm thức nồng độ 15‰ Multiple Range Tests for tilesong by nghiemthuc -Method: 95.0 percent Tukey HSD nghiemthuc Count Mean Homogeneous Groups -nghiemthuc1 1.48373 X nghiemthuc2 1.50963 X nghiemthuc3 1.5708 X -Contrast Difference +/- Limits -nghiemthuc1 - nghiemthuc2 -0.0259 0.266571 nghiemthuc1 - nghiemthuc3 -0.0870667 0.266571 nghiemthuc2 - nghiemthuc3 -0.0611667 0.266571 -* denotes a statistically significant difference So sánh tỉ lệ sống ba nghiệm thức nồng độ 20‰ Multiple Range Tests for tilesong by nghiemthuc -Method: 95.0 percent Tukey HSD nghiemthuc Count Mean Homogeneous Groups -nghiemthuc2 1.3614 X nghiemthuc1 1.46353 X nghiemthuc3 1.48373 X -Contrast Difference +/- Limits -nghiemthuc1 - nghiemthuc2 0.102133 0.352142 nghiemthuc1 - nghiemthuc3 -0.0202 0.352142 nghiemthuc2 - nghiemthuc3 -0.122333 0.352142 -* denotes a statistically significant difference So sánh tỉ lệ sống ba nghiệm thức nồng ñoä 25‰ Multiple Range Tests for tilesong by nghiemthuc -Method: 95.0 percent Tukey HSD nghiemthuc Count Mean Homogeneous Groups -nghiemthuc1 0.626867 X nghiemthuc2 0.970067 X nghiemthuc3 1.19877 X -Contrast Difference +/- Limits -nghiemthuc1 - nghiemthuc2 *-0.3432 0.182642 nghiemthuc1 - nghiemthuc3 *-0.5719 0.182642 nghiemthuc2 - nghiemthuc3 *-0.2287 0.182642 -* denotes a statistically significant difference So sánh tỉ lệ sống ba nghiệm thức nồng độ 30‰ Multiple Range Tests for tilesong by nghiemthuc -Method: 95.0 percent Tukey HSD nghiemthuc Count Mean Homogeneous Groups -nghiemthuc1 0.0 X nghiemthuc2 0.863767 X nghiemthuc3 1.0673 X -Contrast Difference +/- Limits -nghiemthuc1 - nghiemthuc2 *-0.863767 0.0941808 nghiemthuc1 - nghiemthuc3 *-1.0673 0.0941808 nghiemthuc2 - nghiemthuc3 *-0.203533 0.0941808 -* denotes a statistically significant difference Kết phân tích thống kê tỉ lệ sống cá lỡ So sánh tỉ lệ sống cá thí nghiệm nồng độ 15, 20, 25 30‰ cá lỡ nghiệm thức I Multiple Range Tests for tilesong by nongdo -Method: 95.0 percent Tukey HSD nongdo Count Mean Homogeneous Groups -30 0.0 X 25 0.4427 X 20 1.50963 X 15 1.5708 X -Contrast Difference +/- Limits -15 - 20 0.0611667 0.201409 15 - 25 *1.1281 0.201409 15 - 30 *1.5708 0.201409 20 - 25 *1.06693 0.201409 20 - 30 *1.50963 0.201409 25 - 30 *0.4427 0.201409 -* denotes a statistically significant difference So sánh tỉ lệ sống cá thí nghiệm nồng độ 15, 20, 25 30‰ cá lỡ nghiệm thức II Multiple Range Tests for tilesong by nongdo -Method: 95.0 percent Tukey HSD nongdo Count Mean Homogeneous Groups -30 1.00503 X 25 1.13013 X 20 1.44847 X 15 1.5708 X -Contrast Difference +/- Limits -15 - 20 0.122333 0.240619 15 - 25 *0.440667 0.240619 15 - 30 *0.565767 0.240619 20 - 25 *0.318333 0.240619 20 - 30 *0.443433 0.240619 25 - 30 0.1251 0.240619 -* denotes a statistically significant difference So sánh tỉ lệ sống cá thí nghiệm nồng độ 15, 20, 25 30‰ cá lỡ nghiệm thức III Multiple Range Tests for tilesong by nongdo -Method: 95.0 percent Tukey HSD nongdo Count Mean Homogeneous Groups -30 1.3153 X 25 1.42257 XX 20 1.44847 XX 15 1.5708 X -Contrast Difference +/- Limits -15 - 20 0.122333 0.241047 15 - 25 0.148233 0.241047 15 - 30 *0.2555 0.241047 20 - 25 0.0259 0.241047 20 - 30 0.133167 0.241047 25 - 30 0.107267 0.241047 -* denotes a statistically significant difference So sánh tỉ lệ sống ba nghiệm thức nồng độ 20‰ Multiple Range Tests for tilesong by nghiemthuc -Method: 95.0 percent Tukey HSD nghiemthuc Count Mean Homogeneous Groups -nghiemthuc2 1.44847 X nghiemthuc3 1.44847 X nghiemthuc1 1.50963 X -Contrast Difference +/- Limits -nghiemthuc1 - nghiemthuc2 0.0611667 0.265416 nghiemthuc1 - nghiemthuc3 0.0611667 0.265416 nghiemthuc2 - nghiemthuc3 0.0 0.265416 -* denotes a statistically significant difference So sánh tỉ lệ sống ba nghiệm thức nồng ñoä 25‰ Multiple Range Tests for tilesong by nghiemthuc -Method: 95.0 percent Tukey HSD nghiemthuc Count Mean Homogeneous Groups -nghiemthuc1 0.4427 X nghiemthuc2 1.13013 X nghiemthuc3 1.42257 X -Contrast Difference +/- Limits -nghiemthuc1 - nghiemthuc2 *-0.687433 0.315016 nghiemthuc1 - nghiemthuc3 *-0.979867 0.315016 nghiemthuc2 - nghiemthuc3 -0.292433 0.315016 -* denotes a statistically significant difference So sánh tỉ lệ sống ba nghiệm thức nồng độ 30‰ Multiple Range Tests for tilesong by nghiemthuc -Method: 95.0 percent Tukey HSD nghiemthuc Count Mean Homogeneous Groups -nghiemthuc1 0.0 X nghiemthuc2 1.00503 X nghiemthuc3 1.3153 X -Contrast Difference +/- Limits -nghiemthuc1 - nghiemthuc2 *-1.00503 0.14866 nghiemthuc1 - nghiemthuc3 *-1.3153 0.14866 nghiemthuc2 - nghiemthuc3 *-0.310267 0.14866 -* denotes a statistically significant difference ... tài chắn tránh khỏi thiếu sót kính mong nhận phê bình góp ý quý thầy cô bạn MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TRANG TỰA i TÓM TẮT ii ABTRACT iiii CAÛM TAÏ ... four experiments researching the ability of standing the sudden salinity changes and adapting the transfer from freshwater environment to saltwater environment of red tilapia in size 12 and oversize... 3.5.1 3.5.2 Thời Gian Và Đòa Điểm 11 Nguồn Gốc Đối Tượng Nghiên Cứu 11 Vật Liệu Và Trang Thiết Bò 12 Phương Pháp Thí Nghieäm .12 Bố trí thí nghiệm .12
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG VÀ THÍCH NGHI CỦA CÁ ĐIÊU HỒNG GIỐNG , ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG VÀ THÍCH NGHI CỦA CÁ ĐIÊU HỒNG GIỐNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn