KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG CỦA CHU KỲ SÁNG VÀ TÍNH CẠNH TRANH THỨC ĂN ĐẾN SỰ ĂN MỒI CỦA CÁ BỐNG TƯỢNG (OXYELEOTRIS MARMORATA BLEEKER)

78 4 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA THỦY SẢN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG CỦA CHU KỲ SÁNG VÀ TÍNH CẠNH TRANH THỨC ĂN ĐẾN SỰ ĂN MỒI CỦA CÁ BỐNG TƯNG (OXYELEOTRIS MARMORATA BLEEKER) NGÀNH: THỦY SẢN KHÓA: 2002 -2006 SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN HUỲNH NHÃ TRÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 9/2006 i KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG CỦA CHU KỲ SÁNG VÀ TÍNH CẠNH TRANH THỨC ĂN ĐẾN SỰ ĂN MỒI CỦA CÁ BỐNG TƯNG (OXYELEOTRIS MARMORATA BLEEKER) Thực Trần Huỳnh Nhã Trân Luận văn đệ trình để hoàn tất yêu cầu cấp Kỹ Sư Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Phú Hòa Thành phố Hố Chí Minh 9/2006 i TÓM TẮT Đề tài “ Khảo sát tác động chu kỳ sáng tính cạnh tranh thức ăn đến ăn mồi cá bống tượng (Oxyeleotris marmorata Bleeker)” thực Trại thực nghiệm Khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố HCM từ tháng 03/2006 đến tháng 07/2006 ¾ Nghiên cứu ảnh hưởng chu kỳ sáng Thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với lần lặp lại cho nghiệm thức Bố trí 12 bể kính, bể 10 cá bống tượng Với thí nghiệm cỡ cá khác (0,58g, 1g, 5,44g) Thức ăn bố trí thí nghiệm hai loại mồi cá rô phi bột tép bò Dưới tác động bốn yếu tố 12 sáng:12 che tối (ĐC), 24 chiếu sáng liên tục (24L), 24 che tối liên tục (24D), chiếu sáng :18 che tối (6L: 18D) ¾ Nghiên cứu tính cạnh tranh thức ăn cỡ cá bống tượng Bố trí thí nghiệm tính cạnh tranh ba kích cỡ cá bống tượng có trọng lượng trung bình 1,24g, 2,67g, 5,68g cỡ bố trí năm Quan sát thời gian giờ, giờ, - Kết nghiên cứu cho thấy: ¾ Thí nghiệm chu kỳ sáng -Sau 12 vàø sau 24 bể 24L 24D cá bống tượng ăn mồi nhiều so với bể 12L : 12D -Số lượng mồi bể che tối liên tục so với bể chiếu sáng liên tục cỡ cá không chênh lệch -Cá bống tượng vào ban đêm ăn nhiều ban ngày -Cá bống tượng ăn mồi rô phi bột nhiều tép bò ¾ Thí nghiệm cạnh tranh thức ăn Bể chứa cỡ cá 5,68 g 1,24g, sau xảy tượng cá lớn tranh mồi cá nhỏ, sau giờ, cá cỡ 1,24g ăn nhiều Bể chứa cỡ cá 2,67 g 1,24 g, sau thời gian giờ, giờ, cá cỡ 1,24 g ăn nhiều ii Bể chứa cỡ cá 5,68 g 2,67 g, sau thời gian giờ, giờ, cá cỡ 2,67 g ăn nhiều Bể chứa ba cỡ cá 5,68 g, 2,67 g 1,24 g: -Sau giờ, giờ, xảy tượng cá cỡ 5,68 g tranh mồi với hai cỡ cá 2,67 g 1,24 g -Sau giờ, giờ, cá cỡ 1,24 g ăn mồi nhiều cá 2,67 g iii ABSTRACT A study on effect of photoperiod and food competition on feeding behaviour in Marble goby (Oxyeleotris marmorata Bleeker) was carried on at Experimental Farm for Aquaculture in NONG LAM University (HCM city) from March 2006 to July 2006 ¾ Study on effect of photoperiod A completely randomized design with triplicates was used 12 aquaria, each with 10 fish, each study with different weight (0,58g, 1g, 5,44g) Food, designed for each study, is kinds of fry tilapia and Riceland prawn Under effect of factors 12 light: 12 dark (control), 24 continuous illumination (24L), 24 continuous dark coveration (24D), illumination: 18 dark coveration (6L: 18D) ¾ Study on food competition between different sizes of fish Three size of fish’s average initial weight: 1,24g, 2,67g, 5,68g, each with fish Search on three points: 1hour, 2hour, hour - Results of study showed that: ¾ Study on effect of photoperiod After 12 hours and 24 hours, fish at aquaria 24L and 24D ate better than at aquaria 12L: 12D Number of prey on 24L and 24D are not different Fish at night ate better than at day Fish ate fry tilapia better than Riceland ¾ Study on food competition Aquaria of size 5,68g and 1,24g, after hour, big fish competed with smaller Fish of 1,24g ate better after hour, hour Aquaria of size 2,67g and 1,24g, fish of 1,24g ate better after hour, hour, hour hour Aquaria of size 2,67g and 5,68g, fish of 2,67 g ate better after hour, hour, iv Aquaria of size 5,68g, 2,67g and 1,24g: After hour, hour, hour, fish of 5,68g competed with the other Fish of 1,24g ate better than 2,67g after hour, hour, hour v CẢM TẠ Chúng xin chân thành cảm ơn Ban giám Hiệu, quý thầy cô Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm, quý thầy cô Khoa Thủy Sản tận tình dạy dỗ suốt trình học tập Xin gởi lòng biết ơn sâu sắc đến: - Cô Nguyễn Phú Hòa hết lòng dìu dắt, giúp đỡ hoàn thành luận văn tốt nghiệp Đồng thời xin cảm ơn: -Thầy Phạm Văn Nhỏ anh Trại thực nghiệm Khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ hoàn thành đề tài Đồng thời xin cảm ơn ban lớp động viên, giúp đỡ suốt trình thực hiên đề tài Do trình độ giới hạn thời gian thực đề tài ngắn nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Kính mong bảo quý thầy cô đóng góp ý kiến bạn vi MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TÊN ĐỀ TÀI TÓM TẮT TIẾNG VIỆT ABSTRACT CẢM TẠ MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC BẢNG DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ VÀ HÌNH ẢNH i ii iv vi vii ix x I GIỚI THIỆU 1.1 1.2 Đặt Vấn Đề Mục Tiêu Đề Tài II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 Vaøi Nét Đặc Điểm Sinh Học Cá Bống Tượng Hệ thống phân loại cá bống tượng Đặc điểm hình thái Phân bố Đặc điểm sinh thái Dinh dưỡng Sinh sản Sinh trưởng Sản xuất giống Tình Hình Nuôi Cá Thòt ởû Các Nước Các Yếu Tố nh Hưởng Đến Sự Sinh Trưởng Cá Bống Tượng nh sáng Chu kỳ sáng Nhiệt độ Sơ Lược Tập Tính Cạnh Tranh Thức Ăn Cá Sơ Lược Thức Ăn Cá Bống Tượng Tép bò (Macrobrachium lanchesteri) Cá rô phi boät (Orechromis niloticus) 3 3 4 9 10 12 12 13 13 14 vii III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1 Vật Liệu 15 Thời gian đòa điểm 15 Dụng cụ thí nghiệm 15 Đối tượng thí nghiệm 15 Thức ăn 15 Bố Trí Thí Nghiệm 17 Thí nghiệm 1: Khảo sát tác động chu kỳ sáng đến tâïp tính ăn mồi cá bống tượng 17 3.3.2 Thí nghiệm 2: Sự cạnh tranh kích cỡ tập tính ăn mồi cá bống tượng 19 3.4 Phương Pháp Xử Lý Thống Kê 20 IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 4.2 22 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 Yếu Tố Môi Trường Tác Động Trong Quá Trình Thí Nghiệm Khảo Sát Về Tác Động Chu Kỳ Sáng Đến Tâïp Tính Ăn Mồi Cá Bống Tượng Khảo sát thời điểm ban ngày Khảo sát thời điểm ban đêm So sánh thời điểm ban ngày ban đêm Khảo sát thời điểm 24 với loại mồi Khảo Sát Sự Cạnh Tranh Giữa Kích Cỡ Cá Bống Tượng Tập Tính Ăn Mồi Quan sát cạnh tranh thức ăn cỡ cá 1,24g 5,68g Quan sát cạnh tranh thức ăn cỡ cá 1,24 g cỡ cá 2,67 g Quan sát cạnh tranh thức ăn cá cỡ 2,67 g 5,68 g Quan sát cạnh tranh thức ăn ba cỡ cá 1,24g, 2,67g 5,68 g V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 Kết Luận Ảnh hưởng chu kỳ sáng Tính cạnh tranh thức ăn Đề Nghò 42 42 43 44 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHUÏ LUÏC 22 22 24 25 27 31 31 32 33 35 45 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG Bảng 4.1 Baûng 4.2 Baûng 4.3 Baûng 4.4 Baûng 4.5 Baûng 4.6 Bảng 4.7 Bảng 4.8 Bảng 4.9 NỘI DUNG TRANG Yếu tố môi trường Số lượng mồi trung bình cỡ cá bống tượng ăn NT thời gian từ – 17 Số lượng mồi trung bình cỡ cá bống tượng ăn NT khoảng thời gian 17 – Số lượng mồi rô phi bột trung bình cá bống tượng ăn NT 24 Số lượng mồi tép bò trung bình cá bống tượng ăn NT thời gian 24 Chỉ số GaSI cỡ cá 1,24 g 5,68 g thời gian giờ, giờ, Chỉ số GaSI cỡ cá 1,24 g 2,67 g Chỉ số GaSI cá cỡ 2,67 g 5,68 g Chỉ số GaSI ba cỡ cá 1,24g, 2,67g 5,68 g ix 20 21 22 24 25 27 29 30 31 53 4.3 Ba cỡ cá TLTB 1,24 g, 2,67 g, 5,68g 1giờ 2giờ 3giờ Wđ Ws Wbao tử Wđ Ws Wbao tử Wđ Ws Wbao tử 0.75 0.83 0.07 1.23 1.39 0.16 0.85 0.92 0.08 0.74 0.83 0.06 1.21 1.28 0.08 1.49 1.62 0.14 1.33 1.43 0.11 1.32 1.4 0.12 1.26 1.36 0.11 3.37 3.40 0.05 2.85 3.04 0.25 3.63 3.70 0.09 2.95 2.98 0.04 2.78 2.78 0.09 2.28 2.37 0.08 2.69 2.7 0.06 2.33 2.46 0.15 2.32 2.48 0.18 7.28 7.57 0.30 6.58 6.9 0.33 5.08 5.21 0.15 5.78 5.80 0.10 6.21 6.27 0.07 4.27 4.39 0.13 5.65 5.82 0.18 4.85 4.92 0.08 7.24 7.50 0.28 54 Phuï luïc 2: Kết xử lý thống kê I Thí nghiệm 1: Khảo sát tác động chu kỳ sáng đến tập tính ăn mồi cá bống tượng 1.1 Cá bống tượng có TLTB 0,58g 1.1.1 Thời gian ban ngày (7 - 17 giờ) Bảng phân tích phương sai (ANOVA) chu kỳ sáng cá vào thời gian từ giờ- 17 Source of Variation SS df MS F P-value F crit Between Groups 18351.80 6117.26 16.18 1.42018E-05 3.09839 Within Groups 7562.17 20 378.11 Total 25914 23 Bảng phân tích đa phương dao động chu kỳ sáng vào thời gian từ giờ- 17 -Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -ÑC 57.33 X 24L 124 X 24D 125.5 X 6L:18D 108.33 X 1.1.2 Thời gian ban đêm từ 17 giờ- Bảng phân tích phương sai (ANOVA) chu kỳ sáng cá vào thời gian từ 17 giờ- Source of Variation SS df MS Between Groups 3239.50 1079.83 Within Groups 5178.33 20 258.92 Total 8417.83 23 F 4.17 P-value 0.02 F crit 3.10 55 Bảng phân tích đa phương dao động chu kỳ sáng vào thời gian từ 17 giờ- -Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -ÑC 176.67 X 24L 171.83 X 24D 184.3 X 6L:18D 152.83 X X 1.1.3 Thời gian 24 cá mồi rô phi 400 Bảng phân tích phương sai (ANOVA) chu kỳ sáng cá vào thời gian 24 Source of Variation Between Groups SS MS 18367.125 6122.38 8076.5 20 403.825 26443.625 23 Within Groups Total df F P-value F crit 2E-05 3.098 15.16 Bảng phân tích đa phương dao động chu kỳ sáng vào thời gian từ 24giờ -Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -ÑC 201.5 X 24L 262 X 24D 266.5 X 6L: 18D 219.5 X -1.1.4 Thời gian 24 mồi tép bò Bảng phân tích phương sai (ANOVA) chu kỳ sáng cá vào thời gian 24 Source of Variation SS df MS Between Groups 7715.13 2571.71 Within Groups 7319.50 20 365.975 15034.63 23 Total F 7.03 P-value F crit 0.0021 3.098 56 Bảng phân tích đa phương dao động chu kỳ sáng vào thời gian từ 24giờ -Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -ÑC 77.6667 X 24L 119.5 X 24D 121.67 X 6L:18D 97.67 X 1.2 Cá bống tượng có TLTB 1g 1.2.1 Thời gian ban ngày từ – 17 với 400 cá mồi rô phi Bảng phân tích phương sai (ANOVA) chu kỳ sáng cá vào thời gian từ giờ- 17giờ Source of Variation SS df MS Between Groups 17790.5 5930.15 Within Groups 10827.5 20 541.375 28618 23 Total F P-value F crit 10.95 0.00018 3.10 Bảng phân tích đa phương dao động chu kỳ sáng vào thời gian từ giờ- 17giờ -Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -ÑC 153.33 X 24L 205.17 XX 24D 225.67 X 6L:18D 179 XX -1.2.2 Thời gian ban đêm từ 17 -7 với 400 cá mồi rô phi Bảng phân tích phương sai (ANOVA) chu kỳ sáng cá vào thời gian từ 17 giờ- Source of Variation Between Groups SS df MS 9885 3295 Within Groups 15167 20 758.35 Total 25052 23 F P-value 4.34 0.01639 F crit 3.10 57 Baûng phân tích đa phương dao động chu kỳ sáng vào thời gian từ 17 giờ- -Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -ÑC 287.5 X 24L 307 X 24D 309 X 6L:18D 258.5 X -1.2.3 Thời gian 24 với 500 cá mồi rô phi Bảng phân tích phương sai (ANOVA) chu kỳ sáng cá vào thời gian 24 Source of Variation SS df MS F Between Groups 8417.46 2805.82 Within Groups 10511.5 20 525.575 18929 23 Total P-value 5.34 0.00725 F crit 3.10 Bảng phân tích đa phương dao động chu kỳ sáng vào thời gian 24 -Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -ÑC 321.3 X 24L 357.3 XX 24D 366.5 X 6L:18D 329.67 X X -1.2.4 Thời gian 24 với tép bò 200 Bảng phân tích phương sai (ANOVA) chu kỳ sáng cá vào thời gian 24 Source of Variation Between Groups Within Groups Total SS df MS F P-value 7.61 0.00138 6812.33 2270.78 5967 20 298.35 12779.3 23 F crit 3.10 58 Bảng phân tích đa phương dao động chu kỳ sáng vào thời gian 24 -Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -ÑC 137.3 X 24L 145.3 X 24D 124.67 X 6L:18D 139.5 X -1.3 Cá bống tượng có TLTB 5,44g 1.3.1 Thời gian ban ngày từ – 17 với 500 cá mồi rô phi Bảng phân tích phương sai (ANOVA) chu kỳ sáng cá vào thời gian từ giờ- 17 Source of Variation Between Groups SS MS 11923.75 3974.58 4038.8 16 252.43 15962.55 19 Within Groups Total df F 15.75 P-value F crit 0.00005 3.24 Bảng phân tích đa phương dao động chu kỳ sáng vào thời gian từ – 18 -Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -ÑC 297 X 24L 291.8 X 24D 346.4 X 6L:18D 284.2 X -1.3.2 Thời gian ban đêm từ 17 – với 500 cá mồi rô phi Bảng phân tích phương sai (ANOVA) chu kỳ sáng cá vào thời gian từ 17 giờ- Source of Variation SS df MS Between Groups 15344 5114.73 Within Groups 11450 16 715.60 Total 26794 19 F P-value 7.15 0.00292148 F crit 3.24 59 Bảng phân tích đa phương dao động chu kỳ sáng vào thời gian từ 17 – -Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -ÑC 379.6 X 24L 439.4 X 24D 435.6 X 6L:18D 385 X -1.3.3 Thời gian 24 với 700 cá mồi rô phi Bảng phân tích phương sai (ANOVA) chu kỳ sáng cá vào thời gian 24 Source of Variation SS df MS F Between Groups 32202 10734.05 Within Groups 5680.8 16 355.05 Total 37883 19 P-value 30.23 7.95E-07 F crit 3.24 Bảng phân tích đa phương dao động chu kỳ sáng vào thời gian 24 -Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -ÑC 544 X 24L 578.6 X 24D 639 X 6L:18D 538 X -1.3.4 Thời gian 24 với 300 tép bò Bảng phân tích phương sai (ANOVA) chu kỳ sáng cá vào thời gian 24 Source of Variation Between Groups Within Groups Total SS df MS 8028.8 2676.267 4488 16 280.5 12517 19 F P-value 9.54 0.000753 F crit 3.24 60 Bảng phân tích đa phương dao động chu kỳ sáng vào thời gian 24 -Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -ÑC 136.4 X 24L 177.2 X 24D 186 X 6L:18D 150 X -II Thí nghiệm 2: Khảo sát tính cạnh tranh mồi cỡ cá bống tượng 2.1 Chỉ số GaSI hai cỡ cá 1.24 g 5,68 g 2.1.1 Sau thời gian Bảng phân tích phương sai (ANOVA) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 13.3504 13.3504 7.58 0.0512 Within groups 7.04847 1.76212 Total (Corr.) 20.3989 Baûng phân tích đa phương dao động -Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -1,24 0.84 X 5,68 3.82333 X -Contrast Difference +/- Limits -1,24 - 5,68 -2.98333 3.00928 -* denotes a statistically significant difference 61 2.1.2 Sau thời gian Bảng phân tích phương sai (ANOVA) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 0.1014 0.1014 0.06 0.8232 Within groups 7.127 1.78175 Total (Corr.) 7.2284 Baûng phân tích đa phương dao động -Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -5.68g 3.25 X 1.24g 3.51 X -Contrast Difference +/- Limits -1.24g – 5.68g 0.26 3.02599 -* denotes a statistically significant difference 1.1.3 Sau thời gian Bảng phân tích phương sai (ANOVA) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 2.03002 2.03002 1.01 0.3728 Within groups 8.07687 2.01922 Total (Corr.) 10.1069 Bảng phân tích đa phương dao động -Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -5.68g 2.46 X 1.24g 3.62333 X -Contrast Difference +/- Limits -1.24g – 5.68g 1.16333 3.22134 -* denotes a statistically significant difference 62 2.2 Chỉ số GaSI cá bống tượng 1,24 g 2,67g 2.2.1 Sau thời gian Bảng phân tích phương sai (ANOVA) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 0.220417 0.220417 1.98 0.2322 Within groups 0.445467 0.111367 Total (Corr.) 0.665883 Bảng phân tích đa phương dao động -Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -2,67g 3.14 X 1,24g 3.52333 X -Contrast Difference +/- Limits -1,24g – 2,67g 0.383333 0.756523 -* denotes a statistically significant difference 2.2.2 Sau thời gian Bảng phân tích phương sai (ANOVA) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 0.432017 0.432017 0.22 0.6650 Within groups 7.93467 1.98367 Total (Corr.) 8.36668 Bảng phân tích đa phương dao động -Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -2,67g 3.36333 X 1,24g 3.9 X -Contrast Difference +/- Limits -1,24g – 2,67g 0.536667 3.19285 -* denotes a statistically significant difference 63 2.2.3 Sau thời gian Bảng phân tích phương sai (ANOVA) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 0.106667 0.106667 0.67 0.4590 Within groups 0.636667 0.159167 Total (Corr.) 0.743333 Bảng phân tích đa phương dao động -Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -2,67g 3.19333 X 1,24g 3.46 X -Contrast Difference +/- Limits -1,24g – 2,67g 0.266667 0.904421 -* denotes a statistically significant difference 2.3 Chỉ số GaSI hai cỡ cá 2,67g 5,68g 2.3.1 Sau thời gian Bảng phân tích phương sai (ANOVA) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 2.76082 2.76082 1.53 0.2837 Within groups 7.21667 1.80417 Total (Corr.) 9.97748 64 Bảng phân tích đa phương dao động -Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -5,68g 2.59 X 2,67g 3.94667 X -Contrast Difference +/- Limits -2,67g – 5,68g 1.35667 3.04497 -* denotes a statistically significant difference 2.3.2 Sau thời gian Bảng phân tích phương sai (ANOVA) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 0.212817 0.212817 0.18 0.6895 Within groups 4.60913 1.15228 Total (Corr.) 4.82195 Bảng phân tích đa phương dao động -Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -5,68g 4.17667 X 2,67g 4.55333 X -Contrast Difference +/- Limits -2,67g – 5,68g 0.376667 2.43346 -* denotes a statistically significant difference 65 2.3.3 Sau thời gian Bảng phân tích phương sai (ANOVA) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 0.365067 0.365067 0.43 0.5459 Within groups 3.36333 0.840833 Total (Corr.) 3.7284 Bảng phân tích đa phương dao động -Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -Col_2 3.52333 X Col_1 4.01667 X -Contrast Difference +/- Limits -Col_1 - Col_2 0.493333 2.07874 -* denotes a statistically significant difference 2.4 Chæ số GaSI ba cỡ cá 1.24 g, 2,67 g 5,68 g 2.4.1 Sau thời gian Bảng phân tích phương sai (ANOVA) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 14.2985 7.14923 16.68 0.0035 Within groups 2.57233 0.428722 Total (Corr.) 16.8708 66 Bảng phân tích đa phương dao động -Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -2,67g 0.323333 X 5,67g 2.82667 X 1,24g 3.14 X Contrast Difference +/- Limits -1,24g - 2,67g *2.81667 1.30816 1,24g - 5,67g 0.313333 1.30816 2,67g - 5,67g *-2.50333 1.30816 -* denotes a statistically significant difference 2.4.2 Sau thời gian Bảng phân tích phương sai (ANOVA) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 3.62816 1.81408 5.83 0.0392 Within groups 1.86633 0.311056 Total (Corr.) 5.49449 Bảng phân tích đa phương dao động -Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -2,67g 2.71 X 1,24g 3.55333 XX 5,68g 4.26333 X -Contrast Difference +/- Limits -1,24g – 2,67g 0.843333 1.11428 1,24g – 5,68g -0.71 1.11428 2,67g – 5,68g *-1.55333 1.11428 -* denotes a statistically significant difference 67 2.4.3 Sau thời gian Bảng phân tích phương sai (ANOVA) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Between groups 2.69229 1.34614 7.00 0.0270 Within groups 1.1546 0.192433 Total (Corr.) 3.84689 Bảng phân tích đa phương dao động -Method: 95.0 percent LSD Count Mean Homogeneous Groups -2,67g 3.27667 X 1,24g 3.35333 X 5,68g 4.47333 X -Contrast Difference +/- Limits -1,24g – 2,67g 0.0766667 0.876423 1,24g – 5,68g *-1.12 0.876423 2,67g – 5,68g *-1.19667 0.876423 -* denotes a statistically significant difference ... Tập Tính Cạnh Tranh Thức Ăn Cá Sự cạnh tranh nghiên cứu gây tranh luận quan trọng ngành sinh lý học Sự tranh luận cạnh tranh thường dẫn đến khái niệm tiến hóa động vật Để tránh cạnh tranh có phương... Khảo Sát Sự Cạnh Tranh Giữa Kích Cỡ Cá Bống Tượng Tập Tính Ăn Mồi Quan sát cạnh tranh thức ăn cỡ cá 1,24g 5,68g Quan sát cạnh tranh thức ăn cỡ cá 1,24 g cỡ cá 2,67 g Quan sát cạnh tranh thức ăn... sản Hầu hết người nghó cạnh tranh loài, hai loài giống Quả thật hai trường hợp xảy Quan trọng cạnh tranh khác loài, cá thể loài khác cạnh tranh Nhân tố đònh nghóa cạnh tranh nghóa ngăn chặn, nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG CỦA CHU KỲ SÁNG VÀ TÍNH CẠNH TRANH THỨC ĂN ĐẾN SỰ ĂN MỒI CỦA CÁ BỐNG TƯỢNG (OXYELEOTRIS MARMORATA BLEEKER) , KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG CỦA CHU KỲ SÁNG VÀ TÍNH CẠNH TRANH THỨC ĂN ĐẾN SỰ ĂN MỒI CỦA CÁ BỐNG TƯỢNG (OXYELEOTRIS MARMORATA BLEEKER)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn