KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG NUÔI CÁ TRA Ở THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG

80 4 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:47

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG NUÔI CÁ TRA Ở THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG NGÀNH : THỦY SẢN KHOÁ : 2002 – 2006 SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN TRUNG HIẾU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2006 i KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG NUÔI CÁ TRA Ở THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG Thực Nguyễn Trung Hiếu Luận văn đệ trình để hoàn tất yêu cầu cấp Kỹ Sư Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn : Trần Trọng Chơn Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2006 ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu thực từ tháng 2/2006 đến tháng 6/2006 nhằm mục tiêu đánh giá trạng nuôi cá tra thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang thời điểm ngành Thủy Sản phải đối mặt với nhiều thách thức từ thò trường xuất Từ việc tìm hiểu kỹ thuật nuôi cá tra hai mô hình sử dụng nhiều nuôi đăng quầng nuôi ao, để từ đề xuất giải pháp kỹ thuật nuôi cho giảm thiểu hao hụt, đảm bảo chất lượng thòt cá giảm giá thành sản xuất Nội dung nghiên cứu bao gồm: điều tra tình hình nuôi cá tra hai mô hình nói trên, khảo sát mức độ thực theo tiêu chuẩn SQF 1000 CM mô hình nuôi ao, đánh giá hiệu kinh tế hai mô hình nuôi tìm hiểu thuận lợi – khó khăn mà người nuôi gặp phải trình sản xuất Kết điều tra cho thấy: cá tra − Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội thuận lợi cho phát triển nghề nuôi − Qui mô sản xuất lớn, trung bình 0,3 – 0,5 ha/đăng quầng 0,5 – ha/ao − Mô hình nuôi cá tra chưa hoàn chỉnh − Những hộ nuôi cá tra đăng quầng sử dụng thức ăn tự chế biến (100%), có 73,3% hộ bổ sung thức ăn viên – tháng đầu thả giống, hộ nuôi cá sử dụng thức ăn công nghiệp − Bệnh cá xuất quanh năm chủ yếu vào mùa gió bấc hay mùa lũ rút Các bệnh thường gặp bệnh ký sinh trùng hay vi khuẩn chủ yếu − Năng suất bình quân thu từ ao đăng quầng (26,83 kg/m2 34,20 kg/m2) cao so với suất trung bình Tỉnh − Tỉ suất lợi nhuận trung bình ao 0,24 đăng quầng 0,27 cho thấy lợi nhuận thu từ nghề nuôi cá tra ổn đònh − Mô hình nuôi cá tra sinh thái mở triển vọng cho ngư dân An Giang iii ABSTRACT This thesis was conducted from February 2006 to June 2006 in order to estimate the actual status of catfish culture at Long Xuyen City, An Giang Province when the fishery has been encountered with many difficulties from the export marketing Researching on the technique of catfish culture in two most popular methods: fence culture and pond culture then proposing those technical solutions so that the households reduce waste, ensure the flesh quality and reduce cost The content includes investigating catfish culture in these two models, carrying out a survey of measuring how the households have performed according to the standard SQF 1000cm through pond culture, evaluating economic effect on these two models and finding out those advantages and disavantages the households have encountered during culturing The results as: The catfish culture has developed with favourable nature condition and social – economic condition The households have got a relatively large size of culturing, the average is around 0,3 - 0,5 / fence and 0,5 - / pond - The model of clear catfish culture has not been fully done The households use fish feed by two ways: home – made feed and processing feed (100%), among them 73,3% additionally use pellet for – months in newly stocking, while the people culturing clear pamgasites fish on pond model always use pellet Fish diseases have occurred mainly during north – easterly wind season or the flood has gone down Those disease are parasitic diseases or bacterial diseases Average productivity of pond and fence culture (26,83kg/m2 and 34,2 kg/m2) is quite high relative to that of the Province Average profitability rate of pond culture is 0,24 and that of fence culture is 0,27, showing that profit from pangasius catfish is stable households Bio pangasius catfish culture has opened a new prospect for An Giang iv CẢM TẠ Chúng xin chân thành cảm ơn: − Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh − Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản – trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh − Sở Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh An Giang − Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh An Giang − Toàn thể quý thầy cô Khoa Thủy Sản tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cho suốt trình học tập, đặc biệt xin chân thành gởi lòng biết ơn sâu sắc đến cô Trần Trọng Chơn tận tình hướng dẫn, bảo suốt trình thực đề tài − Anh Trần Văn Nhì – phó chi cục trưởng Chi Cục Thủy Sản An Giang tận tình giúp đỡ, động viên đóng góp nhiều ý kiến quý báu suốt trình thực đề tài − Các bạn sinh viên lớp giúp đỡ động viên suốt trình học tập Do gặp nhiều khó khăn thời gian, kinh phí trình độ chuyên môn nhiều hạn chế nên đề tài chắn không tránh khỏi sai sót, mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô bạn để đề tài hoàn chỉnh v MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TÊN ĐỀ TÀI i TÓM TẮT TIẾNG VIỆT ii TÓM TẮT TIẾNG ANH iii CẢM TẠ iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH ix I GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Đề Tài II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ Lược Về Điều Kiện Tự Nhiên 2.1.1 Vò trí đòa lý 2.1.2 Khí hậu – Thủy văn 2.1.3 Thành phần loài số lượng cá thể thủy sinh vật 2.2 Điều Kiện Kinh Tế - Xã Hội 2.3 Đặc Điểm Sinh Học Cá Tra 2.3.1 Đặc điểm hình thái phân loại 2.3.2 Đặc điểm sinh sản phân bố 2.3.3 Đặc điểm sinh trưởng 2.3.4 Đặc tính dinh dưỡng 10 2.4 Lòch Sử Phát Triển Nghề Nuôi Cá Tra Tỉnh An Giang 11 2.5 Hiện Trạng Nghề Nuôi Cá Tra Ở Long Xuyên 12 III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Thời Gian Và Đòa Điểm Nghiên Cứu 14 3.2 Nội Dung Và Phương Pháp Nghiên Cứu 14 vi 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu 14 3.2.2 Nội dung nghiên cứu 15 IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 17 4.1 Tình Hình Kinh Tế – Xã Hội 17 4.1.1 Tuổi ngư hộ nuôi cá 17 4.1.2 Trình độ văn hoá 17 4.1.3 Kinh nghiệm nuôi 19 4.1.4 Vốn thò trường 20 4.1.5 Hoạt động công tác khuyến ngư 21 4.2 22 Khía Cạnh Kỹ Thuật 4.2.1 Quy trình kỹ thuật nuôi cá tra đăng quầng 22 4.2.2 Quản lý ao nuôi cá tra 34 4.3 45 Hiệu Quả Kinh Tế 4.3.1 Chi phí đầu tư đơn vò diện tích 45 4.3.2 Chi phí sản xuất đơn vò diện tích 46 4.3.3 Kết – hiệu kinh tế đơn vò diện tích 48 4.4 50 Thuận Lợi Và Khó Khăn 4.4.1 Thuận lợi 50 4.4.2 Khó khăn 51 4.5 Đònh Hướng Và Phát Triển 52 V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 55 5.1 Kết Luận 55 5.2 Đề Xuất 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐBSCL : Đồng Bằng Sông Cửu Long TCMT : Tiêu Chuẩn Môi Trường TPLX : Thành Phố Long Xuyên DO : Dissolved Oxygen BOD5 : Biochemical Oxygen Demand FCR : Food Change Ratio SQF : Safe Quality Food HACCP : Hazard Analysis Critical Control Points SIPPO : Swiss Import Promotion Program IMO : Institule for Marketecology viii DANH SAÙCH CAÙC BẢNG BẢNG NỘI DUNG TRANG Bảng 2.1 Đơn vò hành dân số thuộc thành phố Long xuyên Bảng 2.2 Thành phần thức ăn dày cá tra tự nhiên 10 Bảng 4.1 Tuổi ngư hộ nuôi cá 17 Bảng 4.2 Khả tham gia tập huấn nông hộ 22 Bảng 4.3 Tỷ lệ hộ nuôi sử dụng thức ăn vùng điều tra 25 Bảng 4.4 Tỷ lệ phối trộn nguyên liệu làm thức ăn nuôi cá tra 26 Bảng 4.5 Danh sách loại thức ăn công nghiệp nuôi cá tra An Giang 28 Bảng 4.6 Năng suất bình quân theo qui mô diện tích 30 Bảng 4.7 Mức đầu tư bình quân cho 1000 m nuôi đăng quầng 45 Bảng 4.8 Mức đầu tư bình quân cho 1000 m2 nuôi ao 46 Bảng 4.9 Chi phí sản xuất cho 1000 m2 nuôi ao 47 Bảng 4.10 Chi phí sản xuất cho 1000m2 nuôi ao 47 Bảng 4.11 Kết - hiệu 1000 m2 nuôi cá tra ao 49 Bảng 4.12 Kết - hiệu 1000 m2 nuôi cá tra đăng quầng 49 ix DANH SÁCH BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒÀ VÀ HÌNH ẢNH BIỂU ĐỒ NỘI DUNG TRANG Biểu đồ 2.1 Sản lượng cá tra ba mô hình nuôi từ 1997 – 2004 13 Biểu đồ 4.1 Trình độ học vấn nông hộ nuôi cá đăng quầng 18 Biểu đồ 4.2 Trình độ học vấn nông hộ nuôi cá ao 18 Biểu đồ 4.3 Số năm nuôi cá nông hộ nuôi đăng quầng 19 Biểu đồ 4.4 Số năm nuôi cá nông hộ nuôi ao 20 SƠ ĐỒ NỘI DUNG Sơ đồ 4.1 Trại nuôi cá theo tiêu chuẩn SQF 1000 CM HÌNH NỘI DUNG Hình 2.1 Hình dạng bên cá tra Hình 3.1 Bản đồ hành thành phố Long xuyên 16 Hình 4.1 Mô hình nuôi cá tra đăng quầng Long Xuyên 24 Hình 4.2 Chế biến thức ăn nuôi cá tra 26 Hình 4.3 Cá tạp xay nhuyễn đem phơi làm thức ăn cho cá 27 Hình 4.4 Máy trộn thức ăn 29 Hình 4.5 Thu hoạch cá tra đăng quầng 34 Hình 4.6 Ao nuôi cá tra 36 Hình 4.7 Máy bơm công suất lớn phụ vụ cho sản xuất 41 Hình 4.8 Cống thoát nước 42 Hình 4.9 Kho dự trữ thức ăn thuốc cho cá 44 TRANG 37 TRANG - 56 - STT Nguồn tín dụng Số tiền vay (x 1.000đ) Ngân hàgh NN Bà con, bạn bè Cá nhân Lãi suất (%) Thế chấp tài sản Có không II ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG NUÔI CÁ A Cơ sở hạ tầng trang thiết bò: Hình dạng : Hình chữ nhật Hình vuông Khác Số lượng đăng quầng: Diện tích đăng quầng: m2 Mực nước : m Nguyên vật liệu: Lưới: kích cỡ mắt lưới mm / Chi phí: Thời gian sử dụng: năm Cọc (gỗ, tre): Chi phí: Thời gian sử dụng: năm B Kỹ thuật nuôi: Chọn vò trí xây dựng: Nguồn giống: ™ Mua trực tiếp trại sản xuất giống ™ Mua từ thương lái ™ Mua từ bè nuôi cá giống ™ Mua trại qua thời gian dưỡng: Có Không Chọn giống: Có Không Nếu có chọn cách nào: Con gioáng: - 57 Cỡ giống (ngày tuổi) Số lượng (x1.000 con) Thời gian thả Sáng Trưa Thành tiền (x1.000đ) Đơn giá (đồng/ con) Thời gian nuôi (ngày) Cách thả Chiều Chi phí vận chuyển (x1.000đ) Kích cỡ thương phẩm (con/ kg) Tổng chi (x1.000đ) Đơn giá (ngàn đ/kg) Số vụ nuôi/ năm Sử dụng thức ăn thời gian nuôi: ™ Thức ăn viên : [ ] FCR: ……… ™ Thức ăn tự chế biến : [ ] Cá tạp: …………% Cám: …………% Tấm: …………% Bột cá: …………% Bột đậu nành: …………% Khác: …………% FCR: ……… Kiểm tra lượng thức ăn dư sau cho ăn: Có Không Phương pháp phòng bệnh:……………………………………………………………………………………… ………………………… Phương pháp trò bệnh : Dấu hiệu bệnh Tên thuốc Liều lượng Cách sử dụng Thời gian sử dụng Kết III HIỆU QUẢ KINH TẾ Chi phí vật tư trang thiết bò: STT Các chi phí Thành tiền ( triệu Thời gian khấu hao (năm) - 58 đồng ) Vỉ lưới Máy trộn thức ăn Lò nấu thức ăn Máy ép viên Khác Chi phí sản xuất: STT Các chi phí Giống Thức ăn Thuốc hoá chất Năng lượng (điện, xăng, dầu) Thuê lao động Số lượng Đơn giá (triệu đồng) Thành tiền (triệu đồng ) Thu hoạch: Sản lượng Năng suất (tấn/ha) Đơn giá (x1.000đ/kg) Thành tiền (triệu đồng) IV NHỮNG KHÓ KHĂN TỒN TẠI Khó khăn Chất lượng nước Chất lượng giống Thiếu giống Nguyên nhân Cách khắc phục - 59 Dòch bệnh Thiếu kỹ thuật Vàng thòt Thò trường tiêu thụ Chưa tiếp cận nguồn tín dụng Chính sách đòa phương Vò trí nuôi Khác Kiến nghò/dự đònh tương lai:………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Người vấn CÁM ƠN SỰ HP TÁC CỦA ANH/ CHỊ CHÚC ANH/ CHỊ TRÚNG VỤ ! PHỤ LỤC 2: PHIẾU ĐIỀU TRA NUÔI CÁ AO Ao số:…………… Phường:………………… I THÔNG TIN CĂN BẢN VỀ NÔNG HỘ Tên chủ hộ:……………………………………………………… Nam/Nữ Tên kỹ thuật viên :…………………………………………………………………………………………… …………… - 60 Quan hệ với chủ hộ Giới tính Tuổi Trình độ văn hóa Nuôi cá nghề Chính Phụ Tổng số lao động nuôi cá :……………( người / hộ) Nam………/Nữ………… Qúa trình nuôi: 9 9 Năm bắt đầu nuôi:………………………………… Số vụ nuôi:………………………………………… Số vụ có lãi:…………………………………………… Số vụ lỗ:…………………………………………………… Đã tham gia lớp tập huấn nuôi cá quan nhà nước tổ chức Nhiều Ít Không Nếu có: tham gia lớp:………………… Tên lớp:……………………………………………………………… Các nguồn học hỏi kinh nghiệm nuôi cá: Từ người nuôi khác Từ kinh nghiệm cha ông để lại Từ cán khuyến ngư Từ hiệp hội nghề cá Từ người bán giống Từ người bán thức ăn Từ người bán thuốc, hóa chất Từ sách, báo, ti vi Lý chọn mô hình nuôi này:……………………………………………………………………………………… ………………… Nguồn vốn để sử dụng nuôi cá: STT Nguồn tín dụng Số tiền vay (x 1.000đ) Ngân hàgh NN Bà con, bạn bè Cá nhân Lãi suất (%) Thế chấp tài sản Có không - 61 II ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG NUÔI CÁ A Cơ sở hạ tầng trang thiết bò Hình dạng: ……………………………………… Số lượng ao: …………………………… Diện tích ao (dài x rộng x sâu ): ………………………………… Vò trí xây dựng: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………… Nguyên vật liệu Cống :………… Thời gian sử dụng:………… năm Máy bơm : :………… Thời gian sử dụng:………… năm Khác : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… B Kỹ thuật quản lý Chuẩn bò ao ™ Vét bùn đáy ao: [ ] có ™ Phơi đáy ao: [ ] có ™ Dùng hoá chất diệt tạp : [ ] có Tên hoá chất Liều lượng [ ] không [ ] không [ ] không Cách sử dụng Thời gian sử dụng Kết ™ Kiểm tra yếu tố thủy lý hoá trước thả giống: [ ] có [] không Nếu có xin cho biết yếu tố nào:……………………………………………………………………………………… …………………… Cách khắc phục:……………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Nguồn giống: ™ Mua trực tiếp trại sản xuất giống có uy tín ™ Mua từ thương lái ™ Mua từ bè nuôi cá giống ™ Mua trại qua thời gian dưỡng: Có Chọn giống: Khác Cá đồng cỡ Cácùng đàn Không Cá khoẻ mạnh Nếu có chọn cách nào: - 62 Con giống: Cỡ giống (ngày tuổi) Số lượng (x1.000 con) Đơn giá (đồng/ con) Cách thả: Buổi: …………… muối: ……………… Thành tiền (x1.000đ) Chi phí vận chuyển (x1.000đ) Số lần thả: …………… Tổng chi (x1.000đ) Tắm cá Quản lý thức ăn: ™ Nơi mua nguyên liệu:……………………………………………………………………………………… ………………………… ™ Chất lượng nguyên liệu: ……………………………………………………………………………………………… …………… ™ Dùng hoá chất dự trữ nguyên liệu: [ ] có [ ] không ™ Kiểm tra lượng dư sau cho ăn: [ ] có [ ] không ™ FCR: Phương pháp phòng bệnh: ……………………………………………………………………………………………… ………… Phương pháp trò bệnh : Dấu hiệu bệnh Tên thuốc Liều lượng Cách sử dụng Thời gian sử dụng Kết Quản lý môi trường ™ Xử lý nước thải : [ ] có [ ] không ™ Bùn đáy ao : ……………………………………………………………… ™ Cá bệnh chết: ………………………………………………………… III HIỆU QUẢ KINH TẾ Chi phí vật tư trang thiết bò: STT Các chi phí Đào ao Thành tiền ( triệu đồng ) Thời gian khấu hao (năm) - 63 Cống Máy bơm Khác Chi phí sản xuất: STT Các chi phí Giống Thức ăn Thuốc hoá chất Năng lượng (điện, xăng, dầu) Thuê lao động Số lượng Đơn giá (triệu đồng) Thành tiền (triệu đồng ) Thu hoạch: Sản lượng Năng suất (tấn/ha) Đơn giá (x1.000đ/kg) Thành tiền (triệu đồng) IV NHỮNG KHÓ KHĂN TỒN TẠI Khó khăn Chất lượng nước Chất lượng giống Thiếu giống Dòch bệnh Thiếu kỹ thuật Nguyên nhân Cách khắc phục - 64 Vàng thòt Thò trường tiêu thụ Chưa tiếp cận nguồn tín dụng Chính sách đòa phương Vò trí nuôi Khác Kiến nghò/dự đònh tương lai:………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Người vấn CÁM ƠN SỰ HP TÁC CỦA ANH/ CHỊ CHÚC ANH/ CHỊ TRÚNG VỤ ! PHỤ LỤC : THÔNG TIN NÔNG HỘ NUÔI CÁ TRA ĐĂNG QUẦNG S T T Họ tên chủ hộ Người trực tiếp nuôi (chủ = 1; khác = 2) Tuo åi Giớ i tính (1 = nam; 2= nữ) Trình độ văn hoá (cấp = 2; cấp = 3; đại học = 4) Kinh nghiệ m nuôi cá (năm) Số lao động hộ Nam Nư õ Tập huấn (thường xuyên = 1; = 2; không = 0) Lê Văn Liệp 26 1 Nguyễn Văn Khải 36 4 - 65 - Trònh Sơn Tòng 36 4 Nguyễn Tiến Só 35 5 Huỳnh Thò Tuyết 52 2 Đinh Nghóa Phương 40 Nguyễn Công Tín 52 Trần Văn Chiến 35 1 Nguyễn Hoàng Việt 38 4 10 Phạm Văn Luông 60 10 0 42 0 45 10 1 11 12 Nguyễn Hoàng Yến Nguyễn Ngọc Duyên 13 Nguyễn Đức Toàn 29 0 14 Nguyễn Thò Dung 45 4 15 Nguyễn Văn Danh 50 6 PHUÏ LUÏC : CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA CÁC HỘ NUÔI CÁ ĐĂNG QUẦNG Chi phí vật liệu (1000đ) Số lượng giống (con) Chi phí giống (1000đ Lượng Thức ăn (kg) Chi phí thức ăn (1000đ) Chi phí lượng (1000đ Chi phí thuốc hoá chất (1000đ Chi phí khác (1000đ Số ngày công lao động (ngà y Chi phí lao động (1000 đ Sản lượn g cá (tấn ) Năng suất (kg/m2 232.560 400.000 86.000 594.000 2.079.00 40.000 297.00 70.000 240 32.000 270 45,61 163.200 115.000 97.750 232.800 698.400 18.000 30.000 50.000 180 24.000 97 32,34 201.600 125.000 150.000 180.000 720.000 20.000 6.000 70.000 120 16.000 90 17,31 250.000 300.000 96.000 500.000 2.000.00 24.000 50.000 40.000 240 32.000 200 50,00 S T T - 66 - 148.800 150.000 60.000 192.000 672.000 21.000 50.000 50.000 210 35.000 80 32,32 130.500 100.000 50.000 138.000 483.000 18.000 45.000 60.000 180 30.000 60 26,67 148.800 125.000 75.000 187.000 654.500 24.000 40.000 60.000 180 30.000 85 30,91 151.680 120.000 78.000 191.400 669.900 18.000 40.000 50.000 180 24.000 87 32.95 205.200 150.000 180.000 204.000 1.122.00 18.000 60.000 75.000 180 24.000 120 28,57 10 189.000 400.000 68.000 440.000 1.496.00 45.000 30.000 70.000 270 36.000 200 50,00 11 47.840 160.000 96.000 292.100 1.022.35 21.000 60.000 30.000 210 21.000 127 31,75 12 58.750 300.000 165.000 425.000 2.125.00 56.000 30.000 50.000 210 28.000 250 50,00 13 182.400 150.000 120.000 225.000 1.237.50 18.000 50.000 30.000 180 18.000 125 41,67 14 300.000 150.000 180.000 250.000 1.425.00 18.000 10.000 80.000 180 45.000 100 19,84 15 250.000 150.000 180.000 250.000 1.425.00 24.000 10.000 70.000 180 36.000 100 19,87 PHỤ LỤC : HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC HỘ NUÔI CÁ ĐĂNG QUẦNG STT Diện tích (m2) Tổng doanh thu (1000đ) Tổng chi phí cố đònh (1000đ) Khấu hao phí cố đònh (1000đ) Tổng biến phí (1000đ) Phí hội (1000đ) Tổng chi phí (1000đ) Lợi nhuận (1000đ) 5.920 3.456.000 302.560 18.628 2.534.000 25.340 2.577.968 878.032 3.000 1.261.000 213.200 13.160 868.150 8.682 889.990 371.010 5.200 1.233.000 271.600 17.080 912.000 9.120 938.200 294.800 4.000 2.600.000 290.000 16.500 2.202.000 22.020 2.240.520 359.480 2.250 1.024.000 198.800 12.440 838.000 8.380 858.820 165.180 2.250 768.000 190.500 12.525 626.000 6.260 644.790 123.220 2.750 1.105.000 208.800 13.440 823.500 8.235 845.180 259.830 - 67 - 2.640 1.191.900 201.680 12.584 829.900 8.299 850.780 341.120 4.200 1.656.000 280.200 17.760 1.404.000 14.040 1.435.800 220.200 10 4.000 2.100.000 259.000 16.450 1.675.000 16.750 1.708.200 391.800 11 4.000 1.739.900 77.840 16.960 1.220.350 12.203 2.451.060 490.390 12 5.000 3.550.000 108.750 23.020 2.404.000 24.040 2.451.060 1.098.940 13 3.000 1.712.500 212.400 12.120 1.443.500 14.435 1.470.060 242.450 14 5.040 2.000 380.000 23.000 1.678.000 16.780 1.717.280 282.220 15 5.030 2.000 320.000 19.500 1.675.000 16.750 1.711.250 288.750 PHUÏ LUÏC : THÔNG TIN NÔNG HỘ NUÔI CÁ TRA SẠCH S T T Họ tên chủ hộ Người trực tiếp nuôi (chủ = 1; khác = 2) Tuo åi Giớ i tính (1 = nam; 2= nữ) Trình độ văn hoá (cấp = 2; cấp = 3; đại học = 4) Kinh nghiệ m nuôi cá (năm) Số lao động hộ Nam Tập huấn (thường xuyên = 1; = 2; không = 0) Nư õ Dương Thò Kim Liên 43 1 Lê Minh Hậu 33 Dương Văn Phương 60 4 Triệu Thò Tươi 44 1 Phan Hữu Tài 32 2 Phù Anh Dũng 37 2 1 Lê Minh Hưng 49 Trần Văn Nhì 45 Nguyễn Văn Thuận 51 2 10 Nguyeãn Thò Hằng 50 3 11 Nguyễn Tấn Só 44 1 1 - 68 12 Hồ Xuân Thiên 33 13 Lê Văn Điệp 50 2 14 Phaïm Văn Nẩm 45 15 Trần Ngọc Thuận 56 16 Đinh Công Minh 37 17 Lương Thành Thân 45 10 18 Huỳnh Ngọc Tuấn 54 10 1 19 Nguyeãn Hữu Thiện 36 20 Võ Phước Hưng 46 1 PHỤ LỤC : CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA CÁC HỘ NUÔI CÁ TRA SẠCH Chi phí đào ao (1000đ) Số lượng giống (con) Chi phí giống (1000đ ) Lượng Thức ăn (kg) Chi phí thức ăn (1000đ) Chi phí lượng (1000đ Chi phí thuốc - hoá chất (1000đ Chi phí khác (1000đ Số ngày công lao động (ngà y Chi phí lao động (1000 đ Sản lượn g cá (tấn ) Năng suất (kg/m2 180000 350000 322000 480500 2642750 84000 150000 135000 150 15000 310 31 105000 130000 110500 204000 1122000 36000 60000 46000 180 12000 120 24 144000 300000 81000 418500 2301750 86400 80000 115000 210 14000 270 33,75 72000 90000 30600 120000 660000 16800 37500 38000 210 14000 75 25 168000 250000 275000 310000 1798000 84000 40000 195000 150 11000 220 27,50 105000 120000 111600 176000 968000 36000 30000 47000 180 12000 110 22 126750 100000 90000 162000 891000 36000 30000 92000 180 13000 100 15,38 36000 90000 81000 144000 820800 12000 70000 64500 150 10000 90 37.5 64350 127000 85090 172000 946000 28800 60000 70000 180 12000 107.5 30,07 10 180000 320000 278400 472000 2501600 84000 65000 250000 150 15000 295 29,50 11 210600 350000 315000 528000 2904000 84000 66000 93000 150 15000 330 28,20 12 59400 95000 104500 139500 767250 24000 50000 78000 180 12000 90 27,27 S T T - 69 - 13 118800 190000 142500 240000 1320000 43200 60000 105000 180 12000 150 22,73 14 129600 250000 85000 320000 1760000 57600 80000 95000 210 14000 200 27,78 15 99000 150000 130000 216000 1188000 24000 60000 73000 180 12000 135 25,54 16 170100 300000 273000 432000 2376000 72000 120000 135000 180 13000 270 28,57 17 54600 80000 72000 127500 675750 12000 50000 73000 180 12000 75 28,85 18 162000 300000 228000 448000 2464000 79200 80000 125000 210 21000 280 31,11 19 128700 200000 86000 289000 1531700 86400 51000 105000 210 14000 170 23,78 129600 150000 142500 217000 1236900 60000 40000 160000 180 18000 130 18,05 20 PHỤ LỤC 8: HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC HỘ NUÔI CÁ TRA SẠCH STT Diện tích (m2) Tổng doanh thu (1000đ) Tổng chi phí cố đònh (1000đ) Khấu hao phí cố đònh (1000đ) Tổng biến phí (1000đ) Phí hội (1000đ) Tổng chi phí (1000đ) Lợi nhuận (1000đ) 10.000 4.247.000 315.000 15.750 3.213.750 32.137 3.261.638 985.362 5.000 1.524.000 151.000 7.570 1.340.500 13.405 1.361.455 162.545 8.000 3.726.000 259.000 12.960 2.563.150 25.631 2.601.732 1.124.268 3.000 1.065.000 110.000 5.500 758.900 7.589 771.989 293.011 8.000 2.750.000 636.000 18.150 2.208.000 22.080 2.248.230 501.770 5.000 1.540.000 152.000 7.600 1.157.600 11.576 1.176.776 363.224 6.500 1.270.000 218.750 10.937 1.060.000 10.600 1.081.538 188.462 2.400 1.170.000 100.500 5.025 993.800 9.938 1.008.763 161.237 3.575 1.182.500 134.350 6.717 1.131.890 11.318 1.149.926 325.573 10 10.000 4.041.500 430.000 21.500 2.944.000 29.440 2.994.940 1.046.560 11 11.700 4.620.000 303.600 15.180 3.384.000 33.840 3.433.020 1.186.980 12 3.300 1.242.000 137.400 6.870 957.750 9.577 974.197 267.802 13 6.600 1.920.000 223.800 11.190 1.577.700 15.777 1.606.667 315.333 14 7.200 2.540.000 224.600 11.230 1.996.600 19.966 2.027.796 512.204 15 5.500 1.863.000 172.000 8.600 1.414.000 14.140 1.436.740 426.260 16 9.450 3.456.000 305.100 15.255 2.854.000 28.540 2.897.795 558.205 - 70 - 17 2.600 975.000 127.600 6.380 821.750 8.217 836.347 138.652 18 9.000 3.556.000 287.000 14.350 2.872.200 28.722 2.915.272 640.728 19 7.150 2.176.000 233.700 11.685 1.769.100 17.691 1.798.476 377.524 20 7.200 1.755.000 289.600 14.480 1.497.400 14.974 1.526.854 228.146 ... oxy hoà tan (DO): trung bình 3,94 mg/l biến động từ 2,48 – 4,93 mg/l, hàm lượng DO trung bình thấp nhiều so với TCMT (Tiêu Chuẩn Môi Trường) cho phép (5mg/l) Amoniac (NH3) trung bình 0,91 mg/l... hoà tan (DO): mùa khô trung bình 0,27 mg/l biến động từ 0,07 – 0,70 mg/l, hàm lượng DO trung bình thấp nhiều so với Tiêu Chuẩn Việt Nam cho phép Amoniac (NH3): mùa khô trung bình 0,8 mg/l biến... suất bình quân thu từ ao đăng quầng (26,83 kg/m2 34,20 kg/m2) cao so với suất trung bình Tỉnh − Tỉ suất lợi nhuận trung bình ao 0,24 đăng quầng 0,27 cho thấy lợi nhuận thu từ nghề nuôi cá tra
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG NUÔI CÁ TRA Ở THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG , KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG NUÔI CÁ TRA Ở THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn