KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) QUẢNG CANH CẢI TIẾN TẠI XÃ NGŨ LẠC, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

79 11 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) QUẢNG CANH CẢI TIẾN TẠI XÃ NGŨ LẠC, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH NGÀNH: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NIÊN KHÓA: 2002-2006 SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 8/2006 -2- KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG NUÔI TÔM SÚ (PENEAUS MONODON) QUẢNG CANH CẢI TIẾN TẠI XÃ NGŨ LẠC, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH Thực NGUYỄN THIỆN Luận văn đệ trình để hoàn tất yêu cầu cấp Kỹ Sư Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Thạc só TRẦN TRỌNG CHƠN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 8/2006 -3- TÓM TẮT Khảo sát trạng nuôi tôm quảng canh cải tiến xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh Chúng tiến hành điều tra phương pháp vấn trực tiếp có đònh hướng 70 hộ nuôi xã thu kết sau: Về khía cạnh kinh tế xã hội: điều kiện tự nhiên xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh phù hợp cho sinh trưởng, phát triển tôm sú, điều kiện thúc đẩy phong trào nuôi tôm phát triển Về khía cạnh kó thuật: đa số người dân hạn chế khâu quản lí phòng trừ dòch bệnh Ý thức công đồng việc bảo vệ môi trường Khi có dòch bệnh xảy người dân lúng túng việc xử lí dòch bệnh lây lan nhanh diện rộng, gây thiệt hại cho người nuôi tôm Mức chi phí đầu tư cho nuôi tôm 21.954.000 đồng, suất bình quân 435.4 kg/ha, lợi nhuận thu 7.315.000 đồng, thu nhập 12.493.000 đồng Thời gian thả nuôi khoảng 4,5 tháng Nhìn chung, nghề nuôi tôm góp phần giải việc làm, nâng cao thu nhập, cho người nông dân Tuy nhiên, để nghề nuôi tôm phát triển cần phải nâng cao nhận thức cho người nuôi việc quản lí môi trường -4- ABSTRACT To survery current status of improving extensive shrimp culture, we carried out a survery from seventy households in Ngu Lac commune Duyen Hai district, Tra Vinh province From data of information based on the questionair survery, we obtained the results: Socio – economic aspects: the natural conditions in Ngu Lac commune, Duyeen Hai district, Tra Vinh province not only were completely suitable for shrimp to grow but also impulsed the development of culture movement Technical aspects: most of the households were limited in managing, preventing deseases Their conscious community to protect environment were so low It was no way to control the deseases while outbreaking Total costs of pne culture was 21.954.000 VND per hecta Averang yield was 435.4 kg per hecta In gerneral, it was approximately 4,5 months in culture that they could obtain the level profit about 7.315.000 VND and the level income about 12.493.000 VND To sum up, the improving extensive shrimp culture has created more opportunities for people in Ngu Lac commune, Duyen Hai district, Tra Vinh province It has not only solved their works but also improved their income Howerver, it would developed heigher if they were aware of right in managing environtment -5- CẢM TẠ Chúng xin chân thành cảm ơn: Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa quý thầy cô khoa Thủy Sản tận tâm truyền đạt kiến thức tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài tốt nghiệp Xin chân thành tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thạc só Trần Trọng Chơn hết lòng hướng dẫn suốt trình thực đề tài Đồng thời cảm ơn toàn thể cô chú: Sở Thủy Sản tỉnh Trà Vinh Phòng Nông Nghiệp – Thủy Sản huyện Duyên Hải Phòng Đòa Chính huyện Duyên Hải Các bạn lớp giúp đỡ trình hoàn thành đề tài Do thời gian kiến thức chuyên môn nhiều hạn chế nên luận văn không tránh khỏi có sai sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô bạn -6- MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TRANG TỰA TÓM TẮT ABSTRACT CẢM TẠ MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU xiii DANH SÁCH HÌNH ẢNH i ii iii iv v I GIỚI THIỆU 1.1 1.2 ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 2.1.1 2.1.2 SƠ LƯC TÌNH HÌNH NUÔI TÔM SÚ Tình hình nuôi tôm sú giới Tình hình nuôi tôm sú Việt Nam 3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN DUYÊN HẢI Điều kiện tự nhiên Điều kiện kinh tế, xã hội Một số tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội 2.3 HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT NGÀNH THỦY SẢN 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 HIỆN TRẠNG NUÔI TÔM SÚ Nuôi tôm sú thâm canh Nuôi tôm sú bán thâm canh Nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 2.5 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NĂM 2006 10 2.6 SƠ LƯC VỀ TÔM SÚ 11 ix 9 10 -72.6.1 2.6.2 2.6.3 Phân loại Phân bố Một số đặc điểm sinh học tôm sú 11 12 12 III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 15 3.2 3.2.1 3.2.2 PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA VÀ THU THẬP SỐ LIỆU Phương pháp điều tra Thu thập số liệu 15 15 15 3.3 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU 16 16 IV KẾT QUẢ THẢO LUẬN 17 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỦ TRẠI Giới tính chủ trại Tuổi chủ trại Trình độ học vấn Kinh nghiệm nuôi tôm Tập huấn khuyến ngư 17 17 17 18 19 20 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 CÁC ĐẶC TRƯNG Ề KĨ THUẬT NUÔI TÔM SÚ TẠI XÃ NGŨ LẠC Ao nuôi Cải tạo ao Nguồn nước Gây màu nước Nguồn giống Chọn giống Thả giống Số vụ nuôi năm Chăm sóc quản lí Kiểm tra sức khỏe tôm Thu hoạch Tình hình dòch bệnh xã 21 21 23 24 26 26 27 28 28 29 31 32 32 4.3 NHỮNG KHÓ KHĂN TỒN TẠI 33 -8- 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 HIỆU QUẢ KINH TẾ Mức đầu tư cho nuôi tôm Khấu hao cho đầu tư Các chi phí sản xuất Kết hiệu kinh tế nuôi toâm 33 33 34 35 36 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT NUÔI Xét mối tương quan suất với lượng giống thả Xét mối tương quan suất với lượng thức ăn Xét mối tương quan lượng thức ăn, lượng giống thả với suất nuôi 37 38 38 39 4.6 NHỮNG THUẬN LI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC NUÔI TÔM TẠI XÃ NGŨ LẠC 40 4.6.1 Thuận lợi 40 4.6.2 Khó khăn 40 V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 5.2 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 41 41 41 VI TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 -9- DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU ĐỀ MỤC Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Baûng 4.1 Baûng 4.2 Baûng 4.3 Baûng 4.4 Baûng 4.5 Baûng 4.6 Baûng 4.7 Baûng 4.8 Baûng 4.9 Baûng 4.10 Baûng 4.11 Baûng 4.12 Baûng 4.13 Baûng 4.14 Baûng 4.15 Bảng 4.16 TRANG Sản lượng diện tích nuôi tôm sú số nước giới Sản lượng nuôi trồng thủy sản huyện Duyên Hải năm 2005 Chỉ tiêu nuôi tôm sú năm 2006 huyện Duyên Hải Phân bố lao động theo giới tính Tỉ lệ hộ tham gia công tác khuyến ngư Các đặc trưng kó thuật cho ao nuôi Nguồn gốc tôm giống Số vụ nuôi năm Sử dụng thức ăn Một số tiêu chất lượng nước Tình hình dòch bệnh xã Ngũ Lạc Ý kiến chủ hộ khó khăn Chi phí đầu tư cho Khấu hao đầu tư Các chi phí sản xuất nuôi tôm Hiệu kinh tế nuôi tôm Kết ước lượng tương quan suất với số lượng giống thả Kết ước lượng tương quan suất với lượng thức ăn Kết tương quan lượng thức ăn lượng giống thả với suất 11 17 21 22 26 29 29 31 33 33 34 34 35 36 38 38 39 - 10 DANH SÁCH HÌNH ẢNH VÀ BẢN ĐỒ DANH SÁCH BẢN ĐỒ TRANG Bản đồ vò trí đòa lí tỉnh Trà Vinh Bản đồ hành tỉnh Trà Vinh 14 14 DANH SÁCH HÌNH ẢNH Hình 2.2 Hình 4.1 Hình 4.2 Hình 4.3 Hình 4.4 Hình 4.5 Hình 4.6 Tôm sú Ao nuôi tôm cải tạo Kênh cấp nước Lưới ngăn cá tạp Tôm giống Thức ăn viên nuôi tôm Kiểm tra tôm 12 24 25 25 28 30 32 - 65 quân/ha hoá chất (1000đ) đình/ha (1000đ) 29 Nguyễn Quoác Vinh 0.66 3550 12000 2005 476 420 8040 26491 30 Trần Ngọc Tónh 1.8 6600 15000 4882 390 600 6170 33642 31 Nguyễn Thò Phượng 0.68 10000 3050 6050 700 100 13000 32900 32 Thạch Thanh Yên 0.39 5129 2703 1850 400 620 5185 15887 33 Trònh Văn Khoai 0.63 5879 10000 3200 350 400 4250 24079 34 Laâm Thanh Hueä 0.9 3900 12000 2100 430 960 4500 23890 35 Nguyễn Văn Sơn 0.65 3000 6800 2200 550 625 7200 20375 36 Đặng Ngọc Chính 1.3 7129 3530 1650 418 830 5200 18757 37 Nguyễn Minh Hoàng 2800 8329 3486 678 350 330 15973 38 Nguyễn Văn Lên 1.2 2000 1500 466 150 270 2733 7119 39 Đặng Thành Tiến 0.72 7500 6300 1520 610 980 6500 23410 40 Lưu Thanh Tân 2960 7600 1200 640 650 5400 18450 41 Võ Thanh Khởi 0.37 2880 6620 875 287 425 6770 17857 42 Trần Nhật Thảo 1.7 3360 2010 410 150 3360 9290 43 Nguyễn Tuấn Khang 0.84 8000 12670 1200 1000 760 6000 29630 44 Traàn Thanh Huøng 0.72 5156 2080 1066 350 460 3200 12312 45 Trương Thò Mót 1.64 4855 1670 420 213 3650 10808 46 Nguyễn Đònh Phú 5000 4250 560 300 425 4300 14835 47 Phan Hải Tâm 0.63 8550 16700 5000 1000 1200 12000 44450 48 Lý Kì Sơn 4900 3200 1160 340 450 5600 15650 49 Phan Leâ Minh 1.5 5000 4270 1360 400 620 6100 17750 50 Trương Quốc Dũng 0.68 7200 17500 2100 650 333 7200 34983 51 Dương Thanh Liêm 0.6 4750 12330 2650 1600 568 9000 30898 52 Nguyễn Văn Nhanh 1.3 2370 15000 4210 950 650 6210 29390 53 Đặng Quốc Khởi 1.6 6500 7250 3160 620 530 4300 22360 54 Voõ Văn Hồng 0.76 4500 13000 3440 560 620 11500 33620 55 Phạm Minh Tâm 0.91 5200 5370 560 410 700 5400 17640 56 Nguyễn Văn Lùn 1.3 4500 3200 1800 380 2100 11980 57 Ngô Quốc Quyết 1.6 4530 1210 563 150 150 4500 11103 58 Nguyễn Văn Chiến 2050 1020 600 230 100 3300 7300 59 Soá thứ tự Trương Văn Kế Họ tên 1.9 Diện tích(ha) 1590 Chi phí giống bình quân/ha 730 Chi phí thức ăn/ha (1000đ) 569 Chi phí phân bón, vôi, hoá chất (1000đ) 350 Chi phí lượng/ha (1000đ) Chi phí thu hoạch/ha (1000đ) 1500 Chi phí lao động gia đình/ha (1000đ) 4739 Tổng biến phí (1000đ) - 66 60 Danh Minh Sang 1.2 3492 2350 1600 115 250 4900 12707 61 Trần Bảo Cang 1.5 4520 3760 1715 210 450 5700 16355 62 Phạm Văn Tùng 0.64 3600 1100 3210 950 500 7200 16560 63 Trần Văn Lực 0.58 2000 3000 1200 430 320 5100 12050 64 Leâ Văn Công 1.46 6500 8510 2100 510 450 7300 25370 65 Trần Văn Kì 1.5 4790 15000 2200 640 650 8300 31580 66 Phạm Văn Điền 0.27 2100 8200 3510 720 540 3300 18370 67 Trần Minh Kế 0.33 4200 3100 1200 100 4100 12700 68 Thái Văn Tònh 0.8 4700 6100 2310 150 250 5310 18820 69 Đoàn Vónh 0.4 4500 15100 3200 320 410 7900 31430 70 Thạch Nưng 0.65 1100 21000 5300 650 450 6500 35000 - 67 PHẦN IV:HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA VIỆC NUÔI TÔM T n ( 23347 19876 5955 3757 Chi phí lao động gia đình (1000 đ) 5000 6500 3180 3686 67450 33443 6244 65 75 45 55 9750 33750 19350 53900 4200 4900 4260 4500 2 530 52 27560 3500 2100 12000 19040 3666 75 850 150 93 89 95 6975 75650 14250 3500 4107 6200 11217 2120 0 1900 - 59 11673 4834 0 -1502 18592 3163 23470 11796 10637 15268 38141 -3917 11217 11673 1650 - 1190 143 25189 14650 690 53 36570 11381 4500 35478 21783 8815 2450 1280 1450 213 131 53 38141 23194 10318 18438 5250 1315 760 600 250 72 59 65 54720 35400 16250 4417 3889 2550 14805 24150 538 2250 89 145 15432 26545 5284 10500 520 72 37440 6150 8400 32696 14097 10304 11502 9546 3500 510 1280 797 1235 196 85 62 69 57 36392 14692 11646 12368 10838 18022 5380 2904 2875 2370 250 240 365 156 63 65 71 63 15750 15600 25915 9828 16579 12206 5932 15432 10895 36392 1058 3954 13547 -1010 5245 6125 4500 2722 3920 Số Th ứ Tự Họ tên Tổng biến phí (1000đ) Khấu hao/ (1000 đ) Chi phí hội/h a (1000 đ) Tổng chi phí/ha (1000đ) Chi phí thức ăn/ha (1000 đ) Năng suất (kg/h a) Đơn giáù (1000 đ) Tổng doanh thu/ha (1000 đ) Lợi nhuận / (1000 đ) Võ Văn Sol Tạ Minh Châu Trần Văn Can Huỳnh Khánh Nguyễn Công Minh Nguyễn Văn Mẫn Lâm Văn Năm Cao Văn Tấu Trần Văn Sơn Nguyễn Quốc Thông Trần Văn Sáu Dương Trung Tín Thạch Sol Bùi Hoàng Hải Trònh Chí Tâm 27190 22600 16709 15067 1550 589 636 1245 163 135 100 91 28903 23324 17445 16403 17280 9600 5200 6000 950 600 450 280 55 72 52 72 52250 43200 23400 20160 33094 715 198 34007 12000 710 95 9982 13477 14400 26819 1210 1600 1700 3450 60 81 87 161 11252 15158 16187 30430 3906 4307 4300 12050 150 450 430 980 9861 14715 1876 2120 59 88 11796 16923 1060 3360 21131 35585 15563 985 1710 2510 127 214 94 22243 37509 18167 7919 3250 48 9764 1850 23856 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Đào Công Trí Huỳnh Phúc Cường Nguyễn Quyết Tâm Lưu Văn Miền Dương Cần Phạm Minh Công Tô Văn Sên Quách Hùng Tạ Văn Tam Võ Việt Vũ Cao Ngọc Tuấn Huỳnh Văn 2 - 68 - 28 Số Th ứ Tự 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Moùt Dương Dũng Hoàng Họ tên Nguyễn Quốc Vinh Trần Ngọc Tónh Nguyễn Thò Phượng Thạch Thanh Yên Trònh Văn Khoai Lâm Thanh Huệ Nguyễn Văn Sơn Đặng Ngọc Chính Nguyễn Minh Hoàng Nguyễn Văn Lên Đặng Thành Tiến Lưu Thanh Tân Võ Thanh Khởi Trần Nhật Thảo Nguyễn Tuấn Khang Trần Thanh Hùng Trương Thò Mót Nguyễn Đònh Phú Phan Hải Tâm Lý Kì Sơn Phan Lê Minh 17070 1450 103 18623 6500 165 75 12375 -6248 4500 - Tổng biến phí (1000đ) Khấu hao/ (1000 đ) Chi phí hội/h a (1000 đ) Tổng chi phí/ha (1000đ) Chi phí thức ăn/ha (1000 đ) Năng suất (kg/h a) Đơn giáù (1000 đ) Tổng doanh thu/ha (1000 đ) Lợi nhuận / (1000 đ) Chi phí lao động gia ñình (1000 ñ) T n ( 26491 4200 159 30850 12000 0 30850 8040 - 33642 3650 202 37494 15000 935 58 54230 16736 6170 32900 2710 198 35808 3050 970 60 58200 22392 13000 15887 1650 95 17632 2703 120 65 7800 -9832 5185 -4 24079 5200 145 29424 10000 750 70 52500 23076 4250 23890 1170 144 25204 12000 820 81 66420 41216 4500 20375 2130 122 22627 6800 510 80 40800 18173 7200 18757 1650 113 20520 3530 310 92 28520 8000 5200 15973 1370 96 17439 8329 455 60 27300 9861 330 7119 650 43 7812 1500 150 72 10800 2988 2733 23410 18450 17857 4890 1720 1930 141 111 107 28441 20281 19894 6300 7600 6620 540 612 496 94 60 78 50760 36720 38688 22319 16439 18794 6500 5400 6770 2 9290 950 56 10296 2010 310 65 20150 9854 3360 29630 3410 178 33218 12670 710 70 49700 16482 6000 12312 910 74 13296 2080 520 54 28080 14784 3200 10808 760 65 11633 1670 150 71 10650 -983 3650 14835 44450 15650 17750 1220 2335 1150 1320 89 267 94 107 16144 47052 16894 19177 4250 16700 3200 4270 250 810 510 515 72 61 52 63 18000 49410 26520 32445 1856 2358 9626 13268 4300 12000 5600 6100 1 - 69 50 51 52 53 54 Số Th ứ Tự 55 56 57 58 59 60 61 Trương Quốc Dũng Dương Thanh Liêm Nguyễn Văn Nhanh Đặng Quốc Khởi Võ Văn Hồng Họ tên Phạm Minh Tâm Nguyễn Văn Lùn Ngô Quốc Quyết Nguyễn Văn Chiến Trương Văn Kế Danh Minh Sang Trần Bảo Cang 62 63 64 65 Phạm Văn Tùng Trần Văn Lực Lê Văn Công Trần Văn Kì 66 67 68 69 70 Phạm Văn Điền Trần Minh Kế Thái Văn Tònh Đoàn Vónh Thạch Nưng 34983 3450 210 38643 17500 190 55 10450 28193 7200 - 30898 4320 185 35403 12330 620 72 44640 9237 9000 29390 2520 176 32086 15000 850 71 60350 28264 6210 22360 33620 Tổng biến phí (1000đ) 3150 2630 Khấu hao/ (1000 đ) 134 202 Chi phí hội/h a (1000 đ) 25644 36452 Tổng chi phí/ha (1000đ) 7250 13000 Chi phí thức ăn/ha (1000 đ) 510 890 Năng suất (kg/h a) 65 78 Đơn giáù (1000 đ) 33150 69420 Tổng doanh thu/ha (1000 đ) 7506 32968 Lợi nhuận / (1000 đ) 4300 11500 Chi phí lao động gia đình (1000 đ) T n ( 17640 1215 106 18961 5370 320 64 20480 1519 5400 11980 2170 72 14222 3200 276 84 23184 8962 2100 11103 1175 67 12345 1210 158 96 15168 2823 4500 7300 4739 955 720 44 29 8299 5488 1020 730 255 155 80 79 20400 12245 12101 6757 3300 1500 12707 1050 76 13833 2350 260 62 16120 4900 16355 2060 98 18513 3760 150 54 8100 2287 10413 5700 -4 16560 12050 25370 2450 2150 4510 100 72 152 19110 14272 30032 1100 3000 8510 580 180 955 70 52 65 40600 9360 62075 31580 3240 190 35010 15000 150 59 18370 12700 18820 31430 35000 1650 1160 2850 3950 4750 110 76 113 189 210 20130 13936 21783 35569 39960 8200 3100 6100 15100 21000 450 360 550 850 725 65 60 58 52 72 7200 5100 7300 8850 21490 -4912 32043 26160 8300 - 29250 21600 31900 44200 52200 9120 7664 10117 8631 12240 3300 4100 5310 7900 6500 1 1 - 70 - III : MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NĂNG SUẤT Số thứ tự Họ tên Năng suất (kg/ha) Số lượng giống thả (con/ha) Lượng thức ăn (kg/ha) Kinh nghiệm (năm) Tuoåi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Võ Văn Sol Tạ Minh Châu Trần Văn Can Huỳnh Khánh Nguyễn Công Minh Nguyễn Văn Mẫn Lâm Văn Năm Cao Văn Tấu Trần Văn Sơn Nguyễn Quốc Thông Trần Văn Sáu Dương Trung Tín Thạch Sol Bùi Hoàng Hải Trònh Chí Tâm Đào Công Trí Huỳnh Phúc Cường Nguyễn Quyết Tâm Lưu Văn Miền Dương Cần Phạm Minh Công Tô Văn Sên Quách Hùng Tạ Văn Tam Võ Việt Vũ Cao Ngọc Tuấn Huỳnh Văn Mót Dương Hoàng Dũng Nguyễn Quốc Vinh Trần Ngọc Tónh Nguyễn Thò Phượng Thạch Thanh Yên Trònh Văn Khoai Lâm Thanh Huệ 950 600 450 280 710 150 450 430 980 530 75 850 150 0 690 760 600 250 520 250 240 365 156 165 935 970 120 750 820 49000 93000 119000 95000 23000 14000 81000 92000 115000 111000 119000 91000 133000 103000 72000 66000 57000 116000 191000 108000 45000 59500 66200 21000 38000 101000 57000 76000 85000 16000 238000 121000 140000 93000 1190 662 358 413 827 269 297 290 831 73 231 827 1310 252 146 333 1010 1270 362 91 364 724 1242 371 200 198 163 448 827 1034 210 186 690 827 3 12 10 4 12 4 6 12 10 47 36 57 29 40 37 45 50 35 32 57 40 37 46 32 42 60 50 40 36 40 44 55 29 32 40 50 35 38 54 39 40 62 41 Văn hóa: 1=cấp1 2=cấp2 3=cấp3 4=đại học 3 3 2 2 2 2 2 1 1 Diện tích(ha) 0.36 0.82 1.66 0.45 1.68 0.55 1.7 1.5 0.9 1.7 0.6 0.8 0.67 1.32 1.6 1.35 0.66 0.9 0.53 0.35 0.92 0.88 0.65 0.75 1.2 1.9 0.66 1.8 0.68 0.39 0.63 0.9 - 71 35 36 37 38 39 Số thứ tự Nguyễn Văn Sơn Đặng Ngọc Chính Nguyễn Minh Hoàng Nguyễn Văn Lên Đặng Thành Tiến Họ tên 510 310 455 150 540 Năng suất (kg/ha) 71000 170000 67000 48000 179000 Số lượng giống thả (con/ha) 470 243 571 103 434 Lượng thức ăn (kg/ha) 8 10 Kinh nghiệm (năm) 35 44 36 43 28 Tuổi 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Lưu Thanh Tân Võ Thanh Khởi Trần Nhật Thảo Nguyễn Tuấn Khang Trần Thanh Hùng Trương Thò Mót Nguyễn Đònh Phú Phan Hải Tâm Lý Kì Sơn Phan Lê Minh Trương Quốc Dũng Dương Thanh Liêm Nguyễn Văn Nhanh Đặng Quốc Khởi Võ Văn Hồng Phạm Minh Tâm Nguyễn Văn Lùn Ngô Quốc Quyết Nguyễn Văn Chiến Trương Văn Kế Danh Minh Sang Trần Bảo Cang Phạm Văn Tùng Trần Văn Lực Lê Văn Công Trần Văn Kì Phạm Văn Điền Trần Minh Kế Thái Văn Tònh Đoàn Vónh Thạch Nöng 612 496 310 710 520 150 250 810 510 515 190 620 850 510 890 320 276 158 255 155 260 150 580 180 955 150 450 360 550 850 725 71000 69000 48000 190000 123000 116000 120000 204000 117000 119000 172000 113000 57000 155000 107000 124000 107000 108000 49000 38000 83000 108000 86000 46000 155000 114000 195000 74000 112000 107000 26000 524 457 139 874 143 115 293 1150 220 295 1200 850 1035 500 890 370 220 85 70 55 165 260 76 207 590 1035 565 215 420 1040 1450 10 10 11 7 10 5 39 42 37 49 33 45 40 48 36 62 40 38 32 44 36 56 40 60 55 44 32 45 40 27 35 61 46 36 42 40 35 2 Văn hóa: 1=cấp1 2=cấp2 3=cấp3 4=đại học 2 2 2 2 2 2 3 1 2 0.65 1.3 1.2 0.72 Diện tích(ha) 0.37 1.7 0.84 0.72 1.64 0.63 1.5 0.68 0.6 1.3 1.6 0.76 0.91 1.3 1.6 1.9 1.2 1.5 0.64 0.58 1.46 1.5 0.27 0.33 0.8 0.4 0.65 - 72 - KẾT QUẢ ƯỚC LƯNG MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NĂNG SUẤT 4.1 Kết ước lượng yếu tố lượng thức ăn SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error Observations 0.517933757 0.268255376 0.257494426 247.5327706 70 ANOVA Regression Residual Total df 68 69 Coefficients Intercept Lượng thức ăn (X2) SS 1527436.67 4166528.13 5693964.8 MS 1527436.67 61272.4725 t Stat P-value 234.0300321 Standard Error 50.019612 4.6788 1.42E-05 0.393136181 0.0787398 4.9929 4.39E-06 F 24.9285953 Lower 95% 134.2175 0.236013 Upper 95% 333.84 0.5503 Significance F 4.39013E-06 Lower 95.0% 134.2175 0.236013 Upper 95.0% 333.842613 0.55025893 - 73 4.2 Kết ước lượng yếu tố lượng giống thả: SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error Observations 0.257176351 0.066139675 0.052406435 279.636524 70 ANOVA Regression Residual Total Intercept Số lượng giống thả (X1) df 68 69 SS 376596.9831 5317367.817 5693964.8 MS 376596.9831 78196.58554 F 4.816028481 Significance F 0.031615268 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% 284.254258 76.5547941 3.7131 0.000415 131.492 437.017 131.4915 437.017 0.00154395 0.00070354 2.1945 0.031615 0.00014 0.00295 0.00014 0.002948 - 74 4.3 Kết ước lượng yếu tố kinh nghiệm: SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error Observations 0.166630284 0.027765652 0.013468088 285.3240716 70 ANOVA Regression Residual Total Intercept Kinh nghiệm (năm) df 68 69 Coefficients SS 158096.6429 5535868.157 5693964.8 Standard t Stat Error 310.085953 19.321549 96.1736 13.865 3.22423 1.39355 MS 158096.6429 81409.82584 F 1.941984783 Significance F 0.167991321 P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% 0.00194 0.16799 118.1744 -8.34557 501.9975 46.98867 118.1744 -8.34557 501.9975 46.98867 - 75 4.4 Kết ước lượng yếu tố trình độ văn hoaù: SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error Observations 0.055956613 0.003131143 -0.011528694 288.9162352 70 ANOVA Regression Residual Total Intercept Văn hóa: df 68 69 Coefficients SS 17828.61562 5676136.184 5693964.8 Standard t Stat Error 392.49195 22.414654 99.05755 48.50038 3.9623 0.4622 MS 17828.61562 83472.59095 F 0.213586465 Significance F 0.645446075 P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% 0.0001805 0.6454461 194.8257 -74.3664 590.1582 119.1957 194.826 -74.366 590.158 119.196 - 76 - 4.5 Kết ước lượng yếu tố tuổi liên quan đến suất SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error Observations 0.040875382 0.001670797 0.013010515 289.1277791 70 ANOVA Regression Residual Total df 68 69 Coefficients SS MS F Significance F 9513.458695 9513.458695 0.113804333 0.736892948 5684451.341 83594.87267 5693964.8 Standard t Stat P-value Lower Upper Lower Upper Error 95% 95% 95.0% 95.0% Intercept Tuoåi 378.89685 1.3416623 171.02 3.97708 2.21552 0.33735 0.03008 0.73689 37.6327 -6.5945 720.161 9.27779 37.63272 6.594468 720.16098 9.2777922 - 77 4.6 Kết ước lượng yếu tố diện tích liên quan đến suất: SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error Observations 0.078436823 0.006152335 -0.008463072 288.4780963 70 ANOVA Regression Residual Total Intercept Diện tích(ha) df 68 69 Coefficients 481.74064 -43.419152 SS 35031.17969 5658933.62 5693964.8 Standa t Stat rd Error 79.311 52 6.07403 66.921 -0.64881 MS 35031.17969 83219.61206 F 0.420948606 Significance F 0.518649324 Pvalue Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% 6E-08 0.5186 323.477 -176.95 640 90.121 323.477 -176.96 640.004 90.121 - 78 4.7 Kết ước lượng yếu tố lượng giống thả lượng thức ăn liên quan đến suaát: SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error Observations 0.569836561 0.324713706 0.304555906 239.5598074 70 ANOVA Regression Residual Total df 67 69 Coefficients Intercept Số lượng giống thả Lượng thức ăn SS 1848908.412 3845056.388 5693964.8 MS 924454.2062 57388.90131 t Stat P-value 97.8057502 Standard Error 75.20754 1.3005 0.00142752 0.38625747 0.000603 0.076259 2.3668 5.0651 Significance F 1.9402E-06 0.197893 Lower 95% -52.3091 Upper 95% 247.9206 Lower 95.0% -52.3091 Upper 95.0% 247.920629 0.020841 3.42E-06 0.000224 0.234044 0.002631 0.538471 0.000224 0.234044 0.0026314 0.53847103 Chú thích : Multiple R: R Square: Adjusted R Square: Standard Error df (degrees of freedom) SS( Sum of square) MS( Mean of square) F 16.10858868 Hệ số tương quan R2 R2 hiệu chỉnh Sai số chuẩn Độ tự Tổng bình phương độ lệch Biến lượng - 79 -
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) QUẢNG CANH CẢI TIẾN TẠI XÃ NGŨ LẠC, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH , KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) QUẢNG CANH CẢI TIẾN TẠI XÃ NGŨ LẠC, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn