SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ GIỮA HAI MÔ HÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) VÀ CÁ CHẼM (Lates calcarifer) TẠI HAI HUYỆN NHƠN TRẠCH VÀ LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI

60 19 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:44

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ GIỮA HAI HÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) CHẼM (Lates calcarifer) TẠI HAI HUYỆN NHƠN TRẠCH LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI Họ tên sinh viên: TRẦN VĂN Q Ngành học: NI TRỒNG THỦY SẢN Niên khóa: 2009 – 2013 Tháng 7/2013 SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ GIỮA HAI HÌNH NI TƠM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) CHẼM (Lates calcarifer) TẠI HAI HUYỆN NHƠN TRẠCH VÀLONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI Tác giả Trần Văn Q Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn Ts Nguyễn Như Trí Tháng năm 2013 i LỜI CẢM TẠ Tôi xin chân thành cảm tạ: Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm Khoa Thủy Sản Cùng tồn thể q thầy Khoa Thủy Sản tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho chúng tơi suốt khóa học Đặc biệt với lòng biết ơn sâu sắc xin gởi đến thầy Nguyễn Như Trí tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình học tập thực tốt đề tài tốt nghiệp Đồng thời, xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình tạo điều kiện tốt mặt kinh phí mặt tinh thần, ủng hộ suốt thời gian học tập Xin chân thành cảm ơn bạn sinh viên lớp ni trồng thủy sản khóa 35đã động viên giúp đỡ năm học tập thời gian thực đề tài Do hạn chế thời gian mặt kiến thức nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, chúng tơi mong đón nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô bạn để luận văn hồn chỉnh ii TĨM TẮT   Đề tài “So sánh hiệu kinh tế hai hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) chẽm (Lates calcarifer) hai huyện Nhơn Trạch Long Thành, tỉnh Đồng Nai” thực từ tháng năm 2013 đến tháng năm 2013 Đề tài thu thập số liệu nuôi chẽm nuôi tôm thẻ chân trắng hai huyện Nhơn Trạch, Long Thành tỉnh Đồng Nai.Trong bối cảnh ni tơm khó khăn số địa phương có xu hướng chuyển đổi đối tượng ni mới.Cá chẽm đối tượng chọn nuôi phổ biến với hình thức ni cơng nghiệp Đề tài sử dụng số liệu thứ cấp cấp để phân tích đánh giá Số liệu thứ cấp thu thập từ sở NN &PTNT tỉnh Đồng Nai, báo cáo tổng kết năm địa phương số liệu cấp thu thập cách vấn trực tiếp 60 hộ nuôi cán kỹ thuật huyện Nhơn Trạch, Long Thành, tỉnh Đồng Nai Các phương pháp phân tích tương quan, hồi quy thống kê tả khác áp dụng để cung cấp thông tin nhằm có nhìn xác hai hình ni này, sở để chọn đối tượng nuôi phù hợp Kết nghiên cứu cho thấy, diện tích mặt nước ni hình ni chẽm (0,58 ha/hộ) lớn hình ni tơm thẻ chân trắng (0,46 ha/hộ), thời gian nuôi (272,66 ngày/vụ) kéo dài gây khó khăn việc xoay chuyển vốn, gặp nhiều rủi ro q trình ni, khó nhận định, phân tích thị trường Chi phí đầu tư hình ni chẽm cao so với tơm thẻ chân trắng Trong chi phí biến đổi chiếm tỷ lệ cao chi phí cố định vật tư, dụng cụ, máy móc sử dụng thời gian dài phí khấu hao tài sản khơng q lớn, chi phí thức ăn chẽm (1.268,88 triệu/ha/vụ) tôm thẻ chân trắng (315,61 triệu/ha/vụ) Cả hai hình ni đem lại lợi nhuận cho người ni, số hộ ni có lời hình ni tơm thẻ chân trắng 25 hộ chiếm tỷ 83,33 % thấp chẽm (93 %) iii MỤC LỤC TRANG TỰA i  LỜI CẢM TẠ ii  TÓM TẮT iii  MỤC LỤC iv  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii  DANH SÁCH CÁC BẢNG viii  DANH SÁCH CÁC HÌNH ix  DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ x  Chương MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu đề tài 2  1.3 Nội dung nghiên cứu 2  Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3  2.1 Điều kiện tự nhiên tỉnh Đồng Nai 3  2.1.1 Vị trí địa lý 3  2.1.2 Khí hậu địa hình 3  2.1.3 Tài nguyên thiên nhiên 4  2.2 Định hướng phát triển thủy sản tỉnh Đồng Nai 5  2.2.1 Hiện trạng nuôi tôm thẻ chân trắng nuôi chẽm Việt Nam 6  2.2.2 Hiện trạng nuôi tôm thẻ chân trắng nuôi chẽm Đồng Nai 8  2.3 Đặc điểm sinh học tôm thẻ chân trắng 9  2.3.1 Phân loại 9  2.3.2 Phân bố 10  2.3.3 Các yếu tố môi trường sống 10  2.3.4 Tính thích ứng với mơi trường sống 11  2.3.5 Thích nghi với thay đổi độ mặn 11  iv 2.3.6 Thích nghi với thay đổi nhiệt độ nước 11  2.3.7 Tập tính ăn 11  2.3.8 Sinh trưởng 12  2.4 Đặc điểm sinh học chẽm 12  2.4.1 Phân loại 12  2.4.2 Phân bố 12  2.4.3 Hình thái, đặc điểm sinh học 13  2.4.4 Đặc điểm môi trường sống 13  2.4.5 Vòng đời sinh sản 13  2.4.6 Tính ăn 13  Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14  3.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 14  3.2 Phương pháp nghiên cứu 14  3.2.1 Vật liệu nghiên cứu 14  3.2.2 Thu thập thông tin 14  3.3 Tính tốn hiệu kinh tế 14  3.3.1 Tính tốn chi phí sản xuất 14  3.3.1.1 Chi phí cố định 14  3.3.1.2 Chi phí lưu động 14  3.3.2 Tổng thu nhập 15  3.3.3 Lợi nhuận 15  3.4 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 15  Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 16  4.1 Đặc điểm kỹ thuật hình ni tơm thẻ chân trắng 16  4.1.1 Quy trình kỹ thuật ni tơm thẻ chân trắng 16  4.1.1.1 Chuẩn bị ao 16  4.1.1.2 Cấp xử lý nước 16  4.1.1.3 Gây màu nước 16  4.1.1.4 Chọn thả giống 17  v 4.1.1.5 Chăm sóc quản lý 17  4.1.1.6 Thu hoạch 18  4.1.2 Thông số kỹ thuật hình ni tơm thẻ chân trắng 19  4.2 Đặc điểm kỹ thuật hình ni chẽm 20  4.2.1 Quy trình kỹ thuật ni chẽm 20  4.2.1.1 Chuẩn bị ao 20  4.2.1.2 Chọn thả giống 20  4.2.1.3 Chăm sóc quản lý 20  4.2.1.4 Thu hoạch 21  4.2.2 Thơng số kỹ thuật hình ni chẽm 21  4.3 So sánh tiêu kỹ thuật nuôi hình 23  4.4 So sánh tiêu kinh tế hình nuôi 24  4.4.1 Chi phí cố định 24  4.4.2 Chi phí biến đổi 25  4.5 Đánh giá hiệu kinh tế hình 27  Chương KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT 29  5.1 Kết luận 29  5.2 Đề xuất 29  TÀI LIỆU THAM KHẢO 30  PHỤ LỤC 31  vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐBSCL : Đồng sông Cửu Long KHCN : Khoa học công nghệ NN&PTNT : Nông nghiệp phát triển nông thôn FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations (Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc)   vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1: Đặc tính kỹ thuật hình ni tơm thẻ chân trắng 19  Bảng 4.2: Đặc điểm kỹ thuật hình ni chẽm 22  Bảng 4.3: Thông số kỹ thuật hình ni tơm thẻ chân trắng chẽm 23  Bảng 4.4: Chi phí cố định (triệu/ha/năm) 24  Bảng 4.5: Chi phí biến đổi (triệu/ha/vụ) 26  Bảng 4.6: Hiệu kinh tế hình ni vụ 28  viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Tôm thẻ chân trắng Hình 2.2 chẽm 12  ix LoTN Tongchiphicodinh Mean Tomthechantrang 55244333.3333 25988666.6667 26541644.53021 11784836.76048 Minimum 34000000.00 7200000.00 Maximum 143600000.00 71100000.00 Std Deviation Mean Cachem 83323333.3333 141800000.0000 32283460.94480 50260974.09762 Minimum 38800000.00 Maximum 131500000.00 Std Deviation Mean Total Phigiong 141753333.333 28200000.0000 47195724.0416 15892743.9526 6 74800000.00 8000000.00 255000000.00 80000000.00 734037333.333 70483333.3333 34760382.5554 38 60000000.00 192280000.00 6000000.00 240000000.00 1682450000.00 130000000.00 83894333.3333 32542070.61072 68701067.37795 Minimum 34000000.00 Maximum 143600000.00 35 Phixangdaudien 311436188.105 69283833.3333 Std Deviation PhiTA 437895333.333 49341666.6667 371423810.721 34243209.3561 76 7200000.00 74800000.00 6000000.00 240000000.00 1682450000.00 130000000.00     Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t df Sig (2- Mean Difference Std Error Difference tailed) Equal variances assumed 31.694 000 24.265 58 000 80.46000 3.31593 24.265 29.142 000 80.46000 3.31593 -23.223 58 000 -187.73333 8.08379 -23.223 30.857 000 -187.73333 8.08379 -10.346 58 000 -.34633 03347 -10.346 55.638 000 -.34633 03347 Matdotha Equal variances not assumed Equal variances assumed Thoigiannuoi 000 Equal variances not assumed Equal variances assumed FCR 42.953 4.064 048 Equal variances not assumed Test Statistics Giengnuockhoan Tongchiphicodinh Phigiong a Phixangdaudien Phinhancong Phithuochoachat Phicaitaoao Chiphikh auhaoTS Mann-Whitney U 240.000 207.000 3.000 143.000 28.500 150.000 364.000 217.000 Wilcoxon W 705.000 672.000 468.000 608.000 493.500 615.000 829.000 682.000 -3.703 -3.593 -6.611 -4.542 -6.259 -4.445 -1.282 -3.455 000 000 000 000 000 000 200 001 Z Asymp Sig (2-tailed)       36   Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t df Sig (2- Mean Difference Std Error Difference tailed) Equal variances assumed 259 613 1.011 58 316 3.94400 3.90100 1.011 57.978 316 3.94400 3.90100 -10.299 58 000 -592284000.00000 57509400.86323 -10.299 30.331 000 -592284000.00000 57509400.86323 -.863 58 392 -633333.33333 733702.10164 -.863 42.639 393 -633333.33333 733702.10164 -10.781 58 000 -773152000.00000 71711439.32857 -10.781 31.605 000 -773152000.00000 71711439.32857 Tylesong Equal variances not assumed Equal variances assumed 20.211 000 PhiTA Equal variances not assumed Phimuavattusuac Equal variances assumed hua 5.588 021 Equal variances not assumed Equal variances assumed 15.902 000 Tongchi Equal variances not assumed 37 Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t df Sig Mean Difference Std Error (2- Difference tailed) Equal variances assumed 6.754 012 -4.542 58 000 -134763000.00000 29671831.86631 -4.542 44.897 000 -134763000.00000 29671831.86631 1.192 58 238 06033 05061 1.192 41.900 240 06033 05061 6.576 58 000 14549.96667 2212.61954 6.576 41.249 000 14549.96667 2212.61954 58 000 -24494.93333 1703.99035 32.021 000 -24494.93333 1703.99035 Loinhuan Equal variances not assumed Equal variances assumed Tysuatloinhuan 010 Equal variances not assumed Equal variances assumed CP1kgtomhoacca 7.071 8.650 005 Equal variances not assumed Equal variances assumed 50.162 000 Nangsuat 14.375 - Equal variances not assumed 14.375 Test Statistics Dientichao SLgiong Cotomhoacca Giaban a Thuedat Mayquatnuoc Daoao Chiphixaynha Dungcucacloai Mann-Whitney U 277.000 000 000 96.500 200.500 450.000 326.000 108.500 223.500 Wilcoxon W 742.000 465.000 465.000 561.500 665.500 915.000 791.000 573.500 688.500 -2.566 -6.663 -6.667 -5.239 -3.717 000 -1.839 -5.077 -3.389 010 000 000 000 000 1.000 066 000 001 Z Asymp Sig (2-tailed) a Grouping Variable: LoTN 38 phụ lục 3: Bảng số liệu khảo sát hộ nuôi tôm thẻ chân trắng TT Tên chủ hộ Diện tích (m2) Nguyễn Văn Chung 4.000 Số lượng giống (con) 500.000 125,00 Thời gian nuôi (ngày) 80 Nguyễn Văn Công 7.000 600.000 85,71 85 5.400 6.600 1,22 82 73,80 80.000 Nguyễn Văn Thành 9.000 700.000 77,78 88 5.500 5.300 0,96 78 61,29 92.000 Trần Ngọc Thương 5.000 400.000 80,00 81 7.000 7.500 1,07 60 105,00 98.800 Trần Minh Hải 5.500 400.000 72,73 80 5.600 6.200 1,11 65 91,00 95.000 Trần Tiến Hải 4.300 350.000 81,40 95 2.300 3.300 1,43 85 55,86 79.000 Trần Văn Đại 3.000 300.000 100,00 100 1.900 2.400 1,26 80 50,67 86.000 Nguyễn Văn Bòn 3.500 450.000 128,57 80 3.900 4.000 1,03 90 78,00 83.000 Nguyễn Tiến Đạt 4.500 300.000 66,67 76 4.300 4.700 1,09 60 86,00 94.000 10 Nguyễn Văn Điểm 8.000 900.000 112,50 84 4.200 6.000 1,43 125 58,33 59.000 11 Nguyễn Văn Ka 3.500 290.000 82,86 95 3.200 4.100 1,28 75 82,76 90.000 12 Trần Văn Đa 3.500 200.000 57,14 75 3.200 3.600 1,13 57 91,20 97.000 13 Nguyễn Tiến Dũng 4.500 300.000 66,67 76 4.300 4.700 1,09 60 86,00 94.000 14 Đinh Hoàng Minh 4.200 400.000 95,24 67 2.400 2.300 0,96 140 84,00 60.000 15 Đỗ Văn Tâm 3.500 300.000 85,71 75 2.200 2.400 1,09 110 80,67 77.000 16 Dương Mạnh Cường 3.000 280.000 93,33 85 1.700 2.200 1,29 80 48,57 86.000 17 Huỳnh Tiến Hùng 3.200 300.000 93,75 90 2.300 2.900 1,26 81 62,10 86.000 18 Huỳnh Văn Hà 5.300 450.000 84,91 92 4.200 5.000 1,19 68 63,47 93.000 19 Lê Bữu Lộc 3.000 300.000 100,00 84 2.700 3.300 1,22 90 81,00 82.000 Mật độ thả(con/m2) 39 FCR Cỡ tôm (con/kg) 3.200 Lượng thức ăn 4.200 1,31 75 Tỷ lệ sống (%) 48,00 Sản lượng tôm (kg) Giá bán 95.000 20 Lê Hồng Quân 4.500 240.000 53,33 75 4.000 4.700 1,18 55 91,67 97.000 21 Nguyễn Văn Tuấn 4.500 400.000 88,89 95 4.000 4.700 1,18 80 80,00 90.000 22 Trần Ngọc Tí 5.000 500.000 100,00 95 4.000 4.800 1,20 100 80,00 64.000 23 Huỳnh Văn Sĩ 4.000 220.000 55,00 90 2.200 2.800 1,27 80 80,00 90.000 24 Nguyễn Văn Tài 3.000 200.000 66,67 82 2.900 3.500 1,21 65 94,25 95.000 25 Nguyễn Thế Hiền 3.500 300.000 85,71 84 3.100 4.200 1,35 82 84,73 86.000 26 Nguyễn Văn Triết 5.300 450.000 84,91 90 4.200 5.200 1,24 70 65,33 93.000 27 Nguyễn Trọng Thể 4.500 350.000 77,78 88 3.400 3.800 1,12 90 87,43 82.000 28 Đinh Hoàng Minh 4.000 350.000 87,50 95 4.500 5.500 1,22 70 90,00 97.000 29 Đỗ Văn Tâm 6.000 480.000 80,00 84 5.100 5.900 1,16 80 85,00 97.000 30 Dương Mạnh Cường 6.000 400.000 66,67 82 3.000 3.600 1,20 130 97,50 58.000 Chi phí cố định TT Tên chủ hộ Thuê đất Máy quạt nước Đào ao Chi phí xây nhà Ghe xuồng Dụng cụ loại Giếng nước khoan Nguyễn Văn Chung 10.000.000 25.000.000 3.000.000 300.000 1.000.000 3.000.000 Nguyễn Văn Công 18.000.000 20.000.000 45.000.000 6.000.000 600.000 1.500.000 3.000.000 Nguyễn Văn Thành 20.000.000 30.000.000 80.000.000 7.000.000 600.000 3.000.000 3.000.000 Trần Ngọc Thương 10.000.000 29.000.000 5.000.000 500.000 1.000.000 3.000.000 Trần Minh Hải 12.000.000 30.000.000 4.000.000 500.000 1.500.000 3.000.000 Trần Tiến Hải 5.000.000 10.000.000 25.000.000 2.000.000 300.000 1.000.000 3.000.000 Trần Văn Đại 10.000.000 20.000.000 2.000.000 300.000 800.000 3.000.000 40 Nguyễn Văn Bòn 10.000.000 22.000.000 1.000.000 300.000 800.000 3.000.000 Nguyễn Tiến Đạt 4.500.000 12.000.000 27.000.000 1.500.000 300.000 1.000.000 3.000.000 10 Nguyễn Văn Điểm 18.000.000 28.000.000 70.000.000 5.000.000 600.000 2.000.000 3.000.000 11 Nguyễn Văn Ka 12.000.000 22.000.000 1.000.000 300.000 1.000.000 3.000.000 12 Trần Văn Đa 4.000.000 10.000.000 23.000.000 1.200.000 3.000.000 900.000 3.000.000 13 Nguyễn Tiến Dũng 6.000.000 14.000.000 26.000.000 1.500.000 1.200.000 3.000.000 14 Đinh Hoàng Minh 7.000.000 10.000.000 25.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 15 Đỗ Văn Tâm 10.000.000 22.000.000 1.000.000 300.000 1.000.000 3.000.000 16 Dương Mạnh Cường 10.000.000 20.000.000 900.000 300.000 900.000 3.000.000 17 Huỳnh Tiến Hùng 10.000.000 20.000.000 1.000.000 300.000 900.000 3.000.000 18 Huỳnh Văn Hà 15.000.000 15.000.000 29.000.000 15.000.000 1.800.000 3.000.000 19 Lê Bữu Lộc 9.000.000 20.000.000 900.000 300.000 800.000 3.000.000 20 Lê Hồng Quân 5.000.000 10.000.000 25.000.000 1.500.000 1.000.000 3.000.000 21 Nguyễn Văn Tuấn 6.000.000 10.000.000 26.000.000 1.700.000 1.000.000 3.000.000 22 Trần Ngọc Tí 10.000.000 12.000.000 27.000.000 2.000.000 300.000 1.200.000 3.000.000 23 Huỳnh Văn Sĩ 10.000.000 25.000.000 1.300.000 1.000.000 3.000.000 24 Nguyễn Văn Tài 9.000.000 20.000.000 1.000.000 300.000 800.000 3.000.000 25 Nguyễn Thế Hiền 5.000.000 10.000.000 22.000.000 1.000.000 300.000 1.000.000 3.000.000 26 Nguyễn Văn Triết 9.000.000 22.000.000 1.300.000 30.000 7.500.000 3.000.000 27 Nguyễn Trọng Thể 10.000.000 15.000.000 28.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 28 Đinh Hoàng Minh 8.000.000 12.000.000 25.000.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000 29 Đỗ Văn Tâm 15.000.000 20.000.000 39.000.000 2.000.000 600.000 2.500.000 3.000.000 30 Dương Mạnh Cường 10.000.000 19.000.000 40.000.000 3.000.000 600.000 2.000.000 3.000.000 41 Chi phí biến đổi ( triệu đồng/vụ) TT Tên chủ hộ Giống Thức ăn Nhiên liệu Nhân cơng Thuốc, hóa chất Vật tư, sửa chữa Cải tạo ao Khấu hao tài sản Nguyễn Văn Chung 22.500.000 142.800.000 28.000.000 12.000.000 18.000.000 5.000.000 3.000.000 15.000.000 Nguyễn Văn Công 27.000.000 224.400.000 33.000.000 16.000.000 15.000.000 3.500.000 3.000.000 10.000.000 Nguyễn Văn Thành 32.000.000 180.200.000 30.000.000 16.000.000 20.000.000 4.000.000 5.000.000 20.000.000 Trần Ngọc Thương 34.000.000 255.000.000 37.000.000 21.000.000 25.000.000 5.500.000 4.000.000 13.000.000 Trần Minh Hải 36.000.000 210.800.000 40.000.000 17.000.000 30.000.000 4.000.000 4.000.000 13.000.000 Trần Tiến Hải 28.000.000 112.200.000 20.000.000 8.000.000 10.000.000 2.000.000 1.000.000 5.000.000 Trần Văn Đại 13.500.000 81.600.000 15.000.000 10.000.000 15.000.000 3.000.000 1.500.000 7.000.000 Nguyễn Văn Bòn 35.550.000 136.000.000 45.000.000 10.000.000 25.000.000 5.000.000 3.000.000 20.000.000 Nguyễn Tiến Đạt 25.500.000 159.800.000 35.000.000 16.000.000 25.000.000 3.200.000 2.500.000 12.000.000 10 Nguyễn Văn Điểm 71.100.000 168.000.000 40.000.000 12.000.000 25.000.000 5.000.000 5.000.000 12.000.000 11 Nguyễn Văn Ka 22.910.000 114.800.000 25.000.000 10.000.000 30.000.000 5.000.000 2.500.000 13.000.000 12 Trần Văn Đa 17.600.000 100.800.000 13.000.000 12.000.000 14.000.000 4.000.000 4.000.000 10.000.000 13 Nguyễn Tiến Dũng 25.500.000 159.800.000 35.000.000 16.000.000 25.000.000 3.200.000 2.500.000 12.000.000 14 Đinh Hoàng Minh 26.000.000 78.200.000 40.000.000 10.000.000 22.000.000 4.000.000 3.000.000 20.000.000 15 Đỗ Văn Tâm 23.700.000 81.600.000 8.000.000 8.000.000 14.000.000 3.000.000 2.000.000 5.000.000 16 Dương Mạnh Cường 12.600.000 74.800.000 10.000.000 8.000.000 12.000.000 2.000.000 1.000.000 5.000.000 17 Huỳnh Tiến Hùng 13.500.000 98.600.000 14.000.000 13.000.000 18.000.000 3.500.000 2.000.000 6.000.000 18 Huỳnh Văn Hà 27.050.000 170.000.000 21.000.000 21.000.000 26.000.000 5.500.000 2.500.000 9.000.000 19 Lê Bữu Lộc 13.500.000 112.200.000 12.000.000 12.000.000 18.000.000 3.000.000 1.500.000 7.000.000 42 20 Lê Hồng Quân 20.400.000 159.800.000 32.000.000 19.000.000 21.000.000 6.000.000 6.000.000 16.000.000 21 Nguyễn Văn Tuấn 35.200.000 159.800.000 80.000.000 26.000.000 50.000.000 8.200.000 5.500.000 32.000.000 22 Trần Ngọc Tí 22.500.000 163.200.000 20.000.000 12.000.000 25.000.000 5.000.000 1.500.000 8.000.000 23 Huỳnh Văn Sĩ 19.360.000 95.200.000 20.000.000 12.000.000 26.000.000 7.000.000 3.000.000 8.000.000 24 Nguyễn Văn Tài 17.000.000 119.000.000 25.000.000 14.000.000 17.000.000 3.700.000 3.000.000 10.000.000 25 Nguyễn Thế Hiền 26.400.000 117.600.000 21.000.000 12.000.000 16.000.000 3.000.000 2.000.000 9.000.000 26 Nguyễn Văn Triết 20.250.000 176.800.000 21.000.000 21.000.000 26.000.000 5.500.000 2.500.000 9.000.000 27 Nguyễn Trọng Thể 30.800.000 129.200.000 15.000.000 8.000.000 10.000.000 2.000.000 2.500.000 10.000.000 28 Đinh Hoàng Minh 30.800.000 187.000.000 42.000.000 25.000.000 26.000.000 7.000.000 5.000.000 16.000.000 29 Đỗ Văn Tâm 42.240.000 200.600.000 60.000.000 20.000.000 42.000.000 9.000.000 7.000.000 22.000.000 7.200.000 82.800.000 9.000.000 10.000.000 9.000.000 2.000.000 2.500.000 7.000.000 30 Dương Mạnh Cường 43 Phụ lục 4: Bảng số liệu khảo sát hộ ni chẽm TT Tên chủ hộ Diện tích (m2) Nguyễn Xuân Cảnh 9.000 Số lượng giống (con) 33.000 Mật độ con/m2 Thời gian (ngày) Lượng thức ăn (Kg) 25.700 FCR Cỡ (con/kg) 200 Sản lượng (Kg) 19.100 3,67 1,35 Trần Văn Nam 3.500 13.000 3,71 210 9.700 13.400 1,38 1,00 74,62 74.000 Nguyễn Văn Thành 7.000 25.000 3,57 240 20.000 27.200 1,36 1,10 88,00 68.000 Nguyễn Xuân Thành 4.000 10.000 2,50 270 7.600 12.800 1,68 0,80 60,80 67.000 Đặng Văn Phóng 8.000 35.000 4,38 330 26.000 41.000 1,58 1,00 74,29 63.000 Trần Văn Luyến 6.500 25.000 3,85 300 17.600 28.600 1,63 1,20 84,48 63.000 Nguyễn Văn Lịch 7.200 35.000 4,86 270 19.500 30.000 1,54 0,80 44,57 65.000 Ngô Đức Độ 4.000 20.000 5,00 270 16.000 22.000 1,38 1,00 80,00 70.000 Nguyễn Bửu Xết 4.000 23.000 5,75 300 18.000 31.000 1,72 0,90 70,43 70.000 10 Nguyễn Hoài Châu 4.000 21.000 5,25 300 19.100 32.000 1,68 0,95 86,40 68.000 11 Nguyễn Hữu Nhật 3.600 18.000 5,00 310 16.000 27.000 1,69 1,00 88,89 68.000 12 Nguyễn Minh Dũng 4.500 25.000 5,56 315 17.000 26.000 1,53 1,20 81,60 67.000 13 Nguyễn Ngọc Ẩn 3.000 10.000 3,33 240 4.900 7.600 1,55 0,70 34,30 58.000 14 Nguyễn Ngọc Dũng 5.000 18.000 3,60 200 18.000 25.700 1,43 0,70 70,00 58.000 15 Nguyễn Tấn Kiệt 7.000 22.000 3,14 250 20.200 28.000 1,39 0,87 79,88 65.000 16 Nguyễn Tấn Lộc 9.000 33.000 3,67 280 28.600 49.200 1,72 1,00 86,67 63.000 17 Nguyễn Tiến Bình 6.000 30.000 5,00 300 28.700 48.200 1,68 0,78 74,62 59.000 18 Nguyễn Văn Giây 7.500 23.000 3,07 340 21.000 34.700 1,65 0,80 73,04 67.000 19 Nguyễn Văn Pha 3.000 10.000 3,33 270 10.000 15.800 1,58 0,90 90,00 70.000 44 Giá bán 0,88 Tỷ lệ sống (%) 50,93 76.500 20 Phạm Văn Nên 4.500 22.000 4,89 310 19.300 27.000 1,40 0,80 70,18 67.000 21 Phan Thanh Xuân 6.000 31.000 5,17 270 13.000 21.800 1,68 1,00 41,94 63.000 22 Trương Đức Tùng 3.800 12.000 3,16 290 9.000 13.600 1,51 1,10 82,50 63.000 23 Trương Văn Gai 5.400 23.000 4,26 315 13.000 21.800 1,68 1,00 56,52 63.000 24 Võ Thành Trung 7.000 24.000 3,43 320 17.600 30.700 1,74 0,95 69,67 68.000 25 Võ Thanh Vui 7.400 38.000 5,14 240 27.500 42.900 1,56 1,20 86,84 63.000 26 Võ Trung Hậu 6.500 30.000 4,62 340 30.200 41.600 1,38 0,70 70,47 59.000 27 Dương Quốc Lợi 5.000 15.000 3,00 275 14.300 19.300 1,35 0,80 76,27 67.000 28 Nguyễn Thành Nam 6.000 20.000 3,33 200 23.000 29.400 1,28 0,70 80,50 58.000 29 Nguyễn Quốc Toán 8.000 25.000 3,13 210 21.500 29.900 1,39 1,00 86,00 63.000 30 Trần Xuân Tình 9.400 40.000 4,26 215 40.400 66.500 1,65 0,90 90,90 68.000 Thuê đất Máy quạt nước Đào ao Chi phí xây nhà Dụng cụ loại Giếng nước khoan Chi phí cố định (triệu đồng) TT Tên chủ hộ Nguyễn Xuân Cảnh 20.000.000 10.000.000 80.000.000 5.000.000 2.000.000 3.000.000 Trần Văn Nam 5.000.000 20.000.000 21.000.000 4.000.000 1.500.000 2.500.000 Nguyễn Văn Thành 18.000.000 30.000.000 68.000.000 6.000.000 2.000.000 3.000.000 Nguyễn Xuân Thành 5.000.000 10.000.000 22.000.000 4.000.000 1.900.000 4.000.000 Đặng Văn Phóng 19.000.000 12.000.000 70.000.000 7.000.000 3.200.000 1.500.000 Trần Văn Luyến 17.000.000 10.000.000 68.000.000 6.000.000 2.500.000 2.000.000 Nguyễn Văn Lịch 18.000.000 10.000.000 69.000.000 7.000.000 1.000.000 3.000.000 45 Ngô Đức Độ 6.000.000 10.000.000 22.000.000 4.500.000 1.000.000 Nguyễn Bửu Xết 5.000.000 12.000.000 21.000.000 5.000.000 1.500.000 3.500.000 10 Nguyễn Hoài Châu 5.000.000 28.000.000 22.000.000 5.500.000 1.000.000 2.600.000 11 Nguyễn Hữu Nhật 6.000.000 12.000.000 21.000.000 4.000.000 900.000 1.600.000 12 Nguyễn Minh Dũng 6.000.000 10.000.000 23.000.000 4.000.000 1.200.000 2.800.000 13 Nguyễn Ngọc Ẩn 4.500.000 14.000.000 20.000.000 3.500.000 1.000.000 3.000.000 14 Nguyễn Ngọc Dũng 7.000.000 10.000.000 24.000.000 6.000.000 1.400.000 2.500.000 15 Nguyễn Tấn Kiệt 17.000.000 10.000.000 69.000.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000 16 Nguyễn Tấn Lộc 20.000.000 10.000.000 80.000.000 7.000.000 3.200.000 2.600.000 17 Nguyễn Tiến Bình 15.000.000 10.000.000 65.000.000 6.000.000 2.500.000 3.000.000 18 Nguyễn Văn Giây 18.000.000 15.000.000 70.000.000 7.000.000 2.500.000 1.500.000 19 Nguyễn Văn Pha 5.000.000 9.000.000 18.000.000 3.000.000 1.800.000 2.000.000 20 Phạm Văn Nên 6.000.000 10.000.000 23.000.000 4.000.000 2.000.000 3.000.000 21 Phan Thanh Xuân 14.000.000 10.000.000 60.000.000 6.000.000 1.500.000 2.800.000 22 Trương Đức Tùng 5.500.000 12.000.000 22.000.000 3.500.000 1.000.000 4.000.000 23 Trương Văn Gai 8.000.000 10.000.000 24.000.000 4.500.000 1.800.000 3.000.000 24 Võ Thành Trung 16.500.000 9.000.000 70.000.000 6.000.000 2.600.000 1.800.000 25 Võ Thanh Vui 17.000.000 10.000.000 70.000.000 7.000.000 3.000.000 2.000.000 26 Võ Trung Hậu 15.000.000 9.000.000 60.000.000 6.000.000 3.200.000 3.000.000 27 Dương Quốc Lợi 14.000.000 15.000.000 50.000.000 4.000.000 1.500.000 2.800.000 28 Nguyễn Thành Nam 16.000.000 12.000.000 59.000.000 5.000.000 2.000.000 3.000.000 29 Nguyễn Quốc Toán 18.000.000 20.000.000 76.000.000 6.000.000 2.500.000 2.000.000 30 Trần Xuân Tình 20.000.000 19.000.000 80.000.000 7.000.000 3.000.000 2.500.000 46 2.500.000 Chi phí biến đổi (triệu đồng/vụ) 26.000.000 Thuốc, hoá chất 5.000.000 Vật tư, sữa chữa 2.000.000 55.000.000 25.000.000 3.000.000 1.800.000 1.200.000 688.160.000 70.000.000 30.000.000 4.000.000 2.000.000 2.500.000 60.000.000 323.840.000 6.000.000 30.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 Đặng Văn Phóng 210.000.000 1.037.300.000 120.000.000 35.000.000 50.000.000 10.000.000 10.000.000 Trần Văn Luyến 150.000.000 723.580.000 70.000.000 40.000.000 30.000.000 15.000.000 6.000.000 Nguyễn Văn Lịch 210.000.000 759.000.000 60.000.000 35.000.000 25.000.000 15.000.000 6.000.000 Ngô Đức Độ 120.000.000 556.600.000 75.000.000 35.000.000 45.000.000 10.000.000 7.000.000 Nguyễn Bửu Xết 138.000.000 784.300.000 7.000.000 40.000.000 50.000.000 5.000.000 5.000.000 10 Nguyễn Hoài Châu 126.000.000 809.600.000 7.500.000 40.000.000 6.000.000 4.000.000 6.000.000 11 Nguyễn Hữu Nhật 108.000.000 683.100.000 50.000.000 40.000.000 10.000.000 6.000.000 10.000.000 12 Nguyễn Minh Dũng 150.000.000 657.800.000 45.000.000 40.000.000 15.000.000 10.000.000 8.000.000 13 Nguyễn Ngọc Ẩn 60.000.000 192.280.000 10.000.000 20.000.000 5.000.000 2.000.000 1.500.000 14 Nguyễn Ngọc Dũng 108.000.000 650.210.000 60.000.000 20.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 15 Nguyễn Tấn Kiệt 132.000.000 708.400.000 70.000.000 25.000.000 6.000.000 4.000.000 3.000.000 16 Nguyễn Tấn Lộc 198.000.000 1.244.760.000 80.000.000 30.000.000 7.000.000 3.500.000 1.500.000 17 Nguyễn Tiến Bình 180.000.000 1.219.460.000 75.000.000 35.000.000 6.500.000 4.000.000 2.000.000 18 Nguyễn Văn Giây 138.000.000 877.910.000 85.000.000 40.000.000 10.000.000 5.000.000 3.000.000 19 Nguyễn Văn Pha 60.000.000 399.740.000 80.000.000 20.000.000 9.000.000 4.000.000 3.500.000 TT Tên chủ hộ Phí giống Phí thức ăn Nhiên liệu Nhân cơng Nguyễn Xuân Cảnh 198.000.000 650.210.000 100.000.000 Trần Văn Nam 78.000.000 339.020.000 Nguyễn Văn Thành 150.000.000 Nguyễn Xuân Thành 47 Cải tạo ao 2.000.000 20 Phạm Văn Nên 132.000.000 683.100.000 85.000.000 25.000.000 6.000.000 3.500.000 2.500.000 21 Phan Thanh Xuân 186.000.000 551.540.000 70.000.000 30.000.000 7.000.000 4.000.000 3.000.000 22 Trương Đức Tùng 72.000.000 344.080.000 69.000.000 20.000.000 5.000.000 3.000.000 3.500.000 23 Trương Văn Gai 138.000.000 551.540.000 40.000.000 25.000.000 8.000.000 2.000.000 4.000.000 24 Võ Thành Trung 144.000.000 776.710.000 50.000.000 30.000.000 7.000.000 2.500.000 3.000.000 25 Võ Thanh Vui 228.000.000 1.085.370.000 120.000.000 40.000.000 8.000.000 3.000.000 2.500.000 26 Võ Trung Hậu 180.000.000 1.052.480.000 125.000.000 35.000.000 6.000.000 3.500.000 3.000.000 27 Dương Quốc Lợi 90.000.000 488.290.000 100.000.000 40.000.000 10.000.000 4.000.000 5.000.000 28 Nguyễn Thành Nam 80.000.000 30.000.000 8.000.000 4.500.000 3.000.000 6.000.000 17.000.000 29 Nguyễn Quốc Toán 120.000.000 40.000.000 9.000.000 5.000.000 3.500.000 8.000.000 21.000.000 30 Trần Xuân Tình 130.000.000 50.000.000 10.000.000 8.000.000 4.000.000 10.000.000 25.000.000 48 Phụ lục Tỷ lệ lời, lỗ hình nuôi Diễn giải Tôm thẻ chân trắng chẽm Lời Lỗ Lời Lỗ Số hộ 25 28 Tỷ lệ (%) 83,33 16,67 93,00 7,00 49 .. .SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ GIỮA HAI MƠ HÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) VÀ CÁ CHẼM (Lates calcarifer) TẠI HAI HUYỆN NHƠN TRẠCH V LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI Tác giả... ii TÓM TẮT   Đề tài So sánh hiệu kinh tế hai mơ hình ni tơm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) cá chẽm (Lates calcarifer) hai huyện Nhơn Trạch Long Thành, tỉnh Đồng Nai thực từ tháng năm... hiệu kinh tế hai mơ hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) cá chẽm (Lates calcarifer) hai huyện Long Thành Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai 1.2 Mục tiêu đề tài Tìm hiểu quy trình kỹ thuật so
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ GIỮA HAI MÔ HÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) VÀ CÁ CHẼM (Lates calcarifer) TẠI HAI HUYỆN NHƠN TRẠCH VÀ LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI , SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ GIỮA HAI MÔ HÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) VÀ CÁ CHẼM (Lates calcarifer) TẠI HAI HUYỆN NHƠN TRẠCH VÀ LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn