ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CƠ SỞ CÁ CẢNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO QUY PHẠM THỰC HÀNH QUẢN LÝ SẢN XUẤT TỐT (GMP)

81 21 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ SỞ CẢNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO QUY PHẠM THỰC HÀNH QUẢN SẢN XUẤT TỐT (GMP) Sinh viên thực : ĐOÀN THỊ THU HIỀN Lớp : DH09NY Ngành : NGƯ Y Niên khóa : 2009-2013 Tp Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2013 ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ SỞ CẢNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO QUY PHẠM THỰC HÀNH QUẢN SẢN XUẤT TỐT (GMP) Tác giả ĐỒN THỊ THU HIỀN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nuôi Trồng Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn TS Vũ Cẩm Lương Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/ 2013 i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài, nhận giúp đỡ nhiều quan nhân Tôi xin chân thành cảm ơn: - Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh - Ban chủ nhiệm khoa Thủy sản Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh - Tồn thể q thầy cơ, đặc biệt quý thầy khoa Thủy sản giảng dạy, hướng dẫn giúp đỡ trình học tập - Thầy Vũ Cẩm Lương tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi học tập, thực hoàn thành đề tài - Chi cục Quản chất lượng Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt anh Phan Duy Tuyên cung cấp số liệu hỗ trợ tơi q trình thực đề tài - Các chú, anh chị sở cảnh địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt tình cung cấp thơng tin giúp tơi hồn thành đề tài - Cảm ơn gia đình bạn bè ủng hộ động viên suốt trình học tập sống Do kiến thức thời gian thực đề tài hạn nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Vì vậy, tơi mong nhận đóng góp chân thành từ q thầy bạn Xin chân thành cảm ơn ii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát đánh giá số sở cảnh thành phố Hồ Chí Minh theo quy phạm thực hành quản sản xuất tốt (gọi tắt GMP)” tiến hành khảo sát trại sản xuất cảnh địa bàn thành phố HCM Đề tài gồm nội dung khảo sát, phân tích trạng quản sản xuất tiến hành đánh giá khả thực Quy phạm thực hành quản sản xuất tốt (GMP) trại cảnh khảo sát Quá trình khảo sát dựa theo nhóm tiêu chuẩn lớn quy phạm GMP bao gồm: (1) Các yêu cầu chung; (2) Quản môi trường nguồn lợi; (3) Quản lao động quan hệ cộng đồng; (4) Quản sở vật chất kỹ thuật; (5) Quản quy trình sản xuất; (6) Quản sức khỏe dịch bệnh Thông tin, số liệu thu thập từ thực tế so sánh với yêu cầu quy phạm đánh giá theo mức: Đạt – Không đạt, diễn giải nguyên nhân không đạt để đánh giá mức độ phạm lỗi nặng- nhẹ Qua đề nghị biện pháp sửa lỗi hoàn chỉnh việc thực quy phạm Tổng hợp kết điều tra, phân tích trại sản xuất cảnh tham gia quy phạm: trại 01 đạt 49%, trại 02 đạt 47%, trại 03 đạt 56,8%, trại 04 đạt 43,1%, trại 05 đạt 82,3%, trại 06 đạt 76,5%, trại đạt 66,7%, trại đạt 94,1% iii MỤC LỤC TRANG TỰA i  LỜI CẢM ƠN ii  MỤC LỤC iv  DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii  DANH SÁCH BẢNG viii  DANH SÁCH HÌNH .x  Chương GIỚI THIỆU 1  1.1 Đặt vấn đề: 1  1.2 Mục tiêu đề tài: 2  Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3  2.1 Giới thiệu nội dung quy phạm thực hành quản tốt sản xuất cảnh (GMP) 3  2.1.1 Các yêu cầu chung .4  2.1.2 Quản môi trường nguồn lợi 4  2.1.3 Quản lao động quan hệ cộng đồng 5  2.1.4 Quản sở vật chất kỹ thuật 6  2.1.5 Quản quy trình sản xuất 7  2.1.6 Quản sức khỏe dịch bệnh .8  2.2 Hiện trạng sản xuất cảnh TP.HCM 9  2.2.1 Số lượng khu vực phân bố trại sản xuất cảnh thành phố Hồ Chí Minh 10  2.2.2 Đối tượng cảnh sản xuất 10  2.2.3 Sản lượng cảnh sản xuất 11  2.2.4 Giá trị cảnh sản xuất 11  Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12  3.1 Thời gian địa điểm thực đề tài .12  3.1.1 Thời gian thực đề tài 12  3.1.2 Địa điểm 12  3.2 Phương pháp thu thập số liệu .13  3.2.1 Các số liệu thứ cấp 13  iv 3.2.2 Khảo sát trạng tham gia quy phạm GMP trại cảnh .13  3.2.3 Đánh giá khả thực quy phạm GMP trại khảo sát 13  3.3 Phương pháp phân tích số liệu .14  Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 15  4.1 Đánh giá khả thực GMP yêu cầu chung trại sản xuất cảnh 15  4.1.1 Các thông tin chung trại cảnh .15  4.1.2 Yêu cầu pháp 17  4.1.3 Hồ truy xuất nguồn gốc 18  4.2 Quản môi trường nguồn lợi trại khảo sát 20  4.2.1 Quản nguồn nước cấp trại cảnh khảo sát 20  4.2.2 Quản nước thải từ trại cảnh khảo sát .23  4.2.3 Quản nguồn lợi nguồn gen .26  4.3 Quản lao động cộng đồng 28  4.3.1 Lao động, hợp đồng tiền lương sở cảnh khảo sát 28  4.3.2 Chế độ điều kiện làm việc .30  4.3.3 Quan hệ lao động cộng đồng 31  4.4 Quản sở vật chất 32  4.4.1 Quản hệ thống ao bể sở khảo sát 32  4.4.2 Bố trí cơng trình 34  4.4.3 Quản trang thiết bị 35  4.5 Quản quy trình sản xuất theo quy pham GMP 35  4.5.1 Lồi diện tích áp dụng GMP 35  4.5.2 Kiểu hình quy trình sản xuất đối tượng tham gia GMP trại cảnh khảo sát .37  4.5.3 Quản sản xuất bột trại cảnh khảo sát 38  4.5.4 Quản ương bột lên giống trại cảnh khảo sát 40  4.5.5 Quản nuôi trưởng thành sở cảnh áp dụng GMP 42  4.5.6 Quản trữ dưỡng dưỡng cảnh trại khảo sát 43  4.6 Quản sức khỏe dịch bệnh trại cảnh khảo sát 44  4.6.1 Kiểm soát chất lượng nước nuôi trại cảnh khảo sát 44  v 4.6.2 Bệnh thường gặp cảnh biện pháp điều trị sở khảo sát 45  4.6.3 Quản giống sử dụng sở cảnh khảo sát 46  4.6.4 Quản thức ăn sử dụng sở cảnh khảo sát 47  4.6.5 Quản thuốc hóa chất sử dụng sở cảnh khảo sát 49  4.6.6 Hoạt động tẩy trùng, vệ sinh sở cảnh khảo sát .49  4.6.7 Hoạt động cách ly kiểm soát đầu sở khảo sát .50  4.6.8 Phương pháp đóng gói vận chuyển sở cảnh khảo sát 51  4.7 Tổng hợp kết đạt tiêu chí quy phạm GMP 51  Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55  5.1 Kết luận: 55  5.2 Kiến nghị: 56  TÀI LIỆU THAM KHẢO .57  PHỤ LỤC 59  vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CLN : chất lượng nước GMP : Good Management Practices (Thực hành quản sản xuất tốt) K (hoặc k) : không SL : Số lượng vii DANH SÁCH BẢNG Bảng 4.1: Thông tin chung trại cảnh tham gia GMP .15  Bảng 4.2a: Trình bày giấy phép hoạt động sở cảnh khảo sát 17  Bảng 4.2b: Vùng quy hoạch phát triển cảnh .18  Bảng 4.3a: Số trại tham gia GMP đồcơng trình .18  Bảng 4.3b: Hồ xuất nhập 19  Bảng 4.4a: Nguồn nước cấp trại khảo sát 20  Bảng 4.4b: Chất lượng nước sở cảnh khảo sát 22  Bảng 4.5a: Quản nước thải trại cảnh khảo sát .23  Bảng 4.5b: Trình bày cách xử chất thải sở 25  Bảng 4.6a: Biện pháp kiểm soát cảnh trại khảo sát 26  Bảng 4.6b:Chế độ giữ gen trại sản xuất tham gia GMP 27  Bảng 4.6c: Hoạt động nhập nội trại cảnh tham gia GMP 28  Bảng 4.7a: Trình bày trình độ lao động trại cảnh tham gia GMP .28  Bảng 4.7b: Hình thức thuê lao động trại khảo sát 29  Bảng4.7c: Lương sở cảnh khảo sát .29  Bảng 4.8a: Trình bày tuổi lao động dùng sở cảnh khảo sát .30  Bảng 4.9: Điều tra quan hệ lao động cộng đồng sở khảo sát 31  Bảng 4.10a: Thống kê số ao bể sở tham gia quy phạm 32  Bảng 4.10b: Phân biệt hệ thống ao bể tham gia quy phạm GMP 33  Bảng 4.11: Các cơng trình trại khảo sát .34  Bảng 4.12: Thống kê trang thiết bị trại cảnh khảo sát .35  Bảng 4.13:Đối tượng diện tích tham gia GMP sở cảnh khảo sát 36  Bảng 4.14:Các quy trình sản xuất đăng kí tham gia GMP sở khảo sát 37  Bảng 4.15: Các sở cảnh tham gia GMP quy trình sản xuất bột .38  Bảng4.16: Các sở cảnh tham gia GMP vềquy trình ương bột lên giống 40  Bảng 4.17: Các sở cảnh tham gia GMP vềquy trình ni trưởng thành .42  Bảng 4.18: Hoạt động cách ly trại cảnh khảo sát hoạt động trữ dưỡng 43  Bảng 4.19: Những vấn đề chất lượng nước biện pháp xử trại cảnh khảo sát .44  viii Bảng 4.20: Các bệnh cảnh biện pháp điều trị trại khảo sát 45  Bảng 4.21: Nguồn giống đối tượng tham gia quy phạm sở cảnh khảo sát .47  Bảng 4.22: Nguồn thức ăn cho cảnh trại tham gia GMP 47  Bảng 4.23: Các hóa chất, chế phẩm sinh học dùng khử trùng, vệ sinh sở khảo sát 49  Bảng 4.24: Công tác tẩy trùng trang sở vật chất kỹ thuật trại khảo sát 49  Bảng 4.25: Hoạt động cách ly trước xuất bán trại cảnh tham gia GMP 50  Bảng 4.26: Biện pháp đóng gói, vận chuyển 51  Bảng 4.27: Tổng hợp kết đạt tiêu chí quy phạm GMP 51  ix đủ cơng trình kèm hệ thống sản xuất, trại (tỷ lệ 87,5%) bố trí khu vực cách ly đồ cơng trình 100% trại thực cơng tác tẩy trùng trang thiết bị sau sử dụng Đối với nhóm quy phạm quản quy trình sản xuất gồm đối tượng tham gia, quy trình sản xuất bột, quy trình ương bột lên giống, quy trình ni trưởng thành, quy trình trữ dưỡng dưỡng trại (tỷ lệ 62,5%) đăng kí quy trình sản xuất bột, trại (tỷ lệ 87,5%) xây dựng quy trình kỹ thuật ương bột lên giống quy trình kỹ thuật ni trưởng thành trại (tỷ lệ 50%) hồ ghi chép thông tin thông số kỹ thuật quy trình kỹ thuật Với yêu cầu quản trữ dưỡng, trại (tỷ lệ 37,5%) tham gia trữ dưỡng cảnh Hoạt động cách ly nhập 100% trại tham gia thực Khơng trại hoạt động dưỡng Đối với tiêu chí quản sức khỏe dịch bệnh 100% trại đo định kì chất lượng nước, trại (tỷ lệ 50%) phòng bệnh định kì cho ni, trại (tỷ lệ 62,5%) sử dụng kháng sinh để trị bệnh, 100% trại thực tẩy trùng trang thiết bị dụng cụ sau dùng Như vậy, so sánh thực tế thực quy phạm với tiêu chí GMP trại 01 đạt 49%, trại 02 đạt 47%, trại 03 đạt 56,8%, trại 04 đạt 43,1%, trại 05 đạt 82,3%, trại 06 đạt 76,5%, trại đạt 66,7%, trại đạt 94,1% 5.2 Kiến nghị: Một số trại chưa thực đầy đủ tiêu chí GMP cảnh cần hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp để góp phần đưa quy phạm GMP vào thực tiễn sản xuất Kèm theo tiêu chí nên xuất sổ nhật kí ghi chép để tiện cho người sản xuất Đa số trại cảnh TP.HCM nhỏ lẻ cần gia tăng thêm ngân sách hỗ trợ để thúc đẩy trại tham gia GMP sở đăng kí 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Minh Tâm, 2009 Kỹ thuật nuôi cảnh Bài giảng khoa thủy sản đại học Cần Thơ Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quyết định số 1503/QĐ-BNN-TCTS ngày 5/7/2011 việc ban hành quy phạm thực hành Nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (GMP) Chi cục Quản chất lượng Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tp.HCM, 2011 Đề án triển khai thực mơ hình thực hành quản tốt nuôi cảnh địa bàn Tp.HCM giai đoạn 2011-2015 Dương Đình Thái, 2010 Hiện trạng, qui mô hoạt động sản xuất tiếp thị số trại cảnh Tp.HCM Luận văn tốt nghiệp, khoa thủy sản Đại học Nông Lâm Nguyễn Thị Thanh Diệu, Phạm Thị Ngọc Giàu Nguyễn Đức Khánh, 2011 Xây dựng liệu quy trình sản xuất cảnh Tp.HCM Luận văn tốt nghiệp, khoa thủy sản Đại học Nông Lâm tp.HCM Fishviet, CSDL cảnh Việt Nam URL: http://www.fishviet.net/fishviet/index.php?page=news&content=1&article=94 Lê Thị Bình, 2007 Kĩ thuật ni cảnh Bài giảng khoa thủy sản Đại học Nông Lâm Tp.HCM SPS Việt Nam Danh mục thuốc thú y phép lưu hành, hạn chế sử dụng cấm sử dụng Việt Nam Nguồn: URL: http://www.spsvietnam.gov.vn/pages/DongVat-ThuocThuY.aspx, truy cập tháng 6/2012 Sở NN&PTNT, 2003 Báo cáo hội thảo chương trình phát triển cảnh Tp.HCM đến năm 2010 10 Trung tâm khuyến nông Tp.HCM, 2010 Cẩm nang nuôi chép 11 Trung tâm khuyến nông sở nông nghiệp Tp.HCM, 2008 Cẩm nang nuôi dĩa 12 Trung tâm khuyến nông sở nông nghiệp Tp.HCM, 2010 Cẩm nang nuôi chép 13 Trung tâm Khuyến nông Tp.HCM Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (GMP) Nguồn: URL: http://www.khuyennongtphcm.com/?mnu=4&s=600010&id=3537, truy cập tháng 6/2013 57 14 Trần Bùi Ngọc Lê, kĩ thuật nuôi tứ vân, tháng năm 2011 tiếp cận URL: http://www.svcsaigon.com 15 Phước Cường, sản xuất giống ngựa vằn, tháng năm 2010 tiếp cận URL: http://www.fishviet.com 16 Ủy ban nhân dân tp.HCM Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 12/07/2011 phê duyệt chương trình phát triển cảnh địa bàn tp.HCM giai đoạn 20111015 17 Võ Văn Chí, 1993 cảnh Nhà xuất khoa học kỹ thuật 18 Vũ Cẩm Lương, 2008 cảnh nước Nhà xuất nông nghiệp 58 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT QUẢN NUÔI TRẠI CẢNH I THÔNG TIN CHUNG: Tên trại: Điện thoại: Số nhà: Đường: Ấp: Phường/xã: Quận/ huyện: Họ tên chủ trại: Tuổi: Năm thành lập trại: Số năm kinh nghiệm cảnh: Tổng số lao động: người Số LĐ rành kỹ thuật: người Số LĐ người nhà: người Số LĐ thời vụ: người Số trình độ đại học: người LĐ trình độ khác: người II đồ bố trí sở cảnh: Hình thức sở hữu đất: Chủ: Thuê: Hợp đồng thuê đất: đồng/m2 Tọa độ địa lý: Kinh độ: Vĩ độ: Loại hình sở (doanh nghiệp hay hộ thể): III Danh sách loại giấy chứng nhận tài liệu đính kèm: Nội dung IV Nơi ban hành Bản đính kèm sở hạ tầng quy mơ trại: Tổng diện tích trại: m2 DT sở nơi khác: m2 Diện tích sản xuất: m2 DT nhà xưởng: m2 Vốn đầu tư: Chi phí xây dựng: đồng Chi phí trang thiết bị: đồng Chi phí hàng tháng(lương, điện, nước, thức ăn: đồng Vốn vay: % 59 Trang thiết bị: TT Thiết bị Máy phát điện Máy bơm nước Máy sục khí Máy đo nước Dụng cụ Số lượng Công suất Ghi Test kit Hệ thống ao bể sở cảnh: Loại ao bMã số ao bể Số lượng Diện tích Độ sâu Nguồn nước cấp Ghi V Quản lao động: Họ tên Hợp đồng Lđ chun mơn Năm sinh Số làm TB Lương LĐ hay phổ thông tháng Các vấn đề sở, người lao động, cộng đồng: Nội dung vấn đề Xác nhận giải (do cán đánh giá quy phạm ghi nhận 60 VI Quản chất lượng nước: Nguồn nước Chỉ tiêu cấp đo VII Bệnh Xử lí nước Hóa chất xử học Tên Hóa học Liều Quản dịch bệnh: Đối tượng Xử Tỷ lệ khỏi(%) Chết(%) Tên hóa chất Liều lượng 61 PHỤC LỤC QUY PHẠM THỰC HÀNH QUẢN TỐT TRONG SẢN XUẤT CẢNH (GMP CẢNH) Bố cục quy phạm bao gồm chương sau: I Những quy định chung II Nội dung quy phạm III Hướng dẫn chi tiết IV Biểu mẫu chi chép V Bộ tiêu chí đánh giá quy phạm CHƯƠNG V BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ QUY PHẠM Các yêu cầu chung Tiêu chuẩn Câu hỏi kiểm sốt / Đạt Khơng / Lỗi Lỗi nặng 1.1 Yêu cầu pháp 1.1.1 Hoạt động sở cảnh tuân thủ yêu cầu pháp theo quy định Nhà nước không? [ ] 1.1.2 Tọa độ địa thông tin chung sở cảnh xác định rõ ràng khơng? [ ] 1.1.3 sở cảnh nằm vùng phù hợp cho sản xuất cảnh [ ] 62 Lỗi nhẹ [ ] Diễn giải khắc phục không? 1.2 Hồ truy xuất nguồn gốc 1.2.1 sở cảnh hệ thống đánh dấu khu vực sản xuất thuận tiện cho ghi chép hồ khơng? [ ] [ ] 1.2.2 Các lồi xuất, nhập ni sở truy xuất nguồn gốc rõ ràng không? [ ] [ ] Quản môi trường nguồn lợi Tiêu chuẩn Câu hỏi kiểm sốt / Đạt Khơng / Lỗi Lỗi nặng Lỗi nhẹ 2.1 Quản nguồn nước cấp 2.1.1 sở cảnh nguồn nước cấp phù hợp khơng? ao bể chứa nước cấp đáp ứng yêu cầu sản xuất không? [ ] [ ] 2.1.2 sở cảnh thường xuyên kiểm tra chất lượng nguồn nước cấp kỹ thuật xử phù hợp không? [ ] [ ] 2.2 Quản nguồn thải môi trường 2.2.1 sở cảnh bể chứa nước thải để kiểm sốt nước thải không gây ô nhiễm môi trường xung quanh không? [ ] [ ] 2.2.2 Chất thải sản xuất sinh hoạt dọn sạch, thu gom xử quy định không? [ ] [ ] 63 Diễn giải khắc phục 2.3 Quản nguồn lợi nguồn gen 2.3.1 sở cảnh kiểm sốt nguy cảnh mơi trường tự nhiên không? [ ] [ ] 2.3.2 sở cảnh lưu giữ nguồn gen đàn bố mẹ khơng? sở tn thủ cam kết khơng tiến hành phép lai khác lồi với lồi địa khác khơng? [ ] [ ] 2.3.3 sở cảnh nhập nội lồi ngoại lai tn thủ theo quy chế quản Nhà nước không? [ ] [ ] Quản lao động quan hệ cộng đồng Tiêu chuẩn Câu hỏi kiểm sốt / Đạt Khơng / Lỗi Lỗi nặng Lỗi nhẹ 3.1 Lao động, hợp đồng tiền lương 3.1.1 sở cảnh lao động chun mơn khơng? [ ] [ ] 3.1.2 sở cảnh hợp đồng lao động với tất lao động thuê mướn trả lương theo luật lao động không? [ ] [ ] 3.1.3 Hợp đồng lao động sở thỏa thuận tiền lương phương thức trả theo quy định Nhà nước không? [ ] [ ] 3.2 Chế độ điều kiện làm việc 3.2.1 Người lao động thuê mướn sở đủ 15 tuổi trở lên khơng? Người lao động 15-18 tuổi chế độ làm [ ] [ ] 64 Diễn giải khắc phục việc học tập riêng không? 3.2.2 Chế độ, điều kiện sinh hoạt làm việc người lao động thuê mướn sở cảnh tuân theo luật lao động không? [ ] [ ] 3.3 Quan hệ lao động cộng đồng 3.3.1 Quan hệ chủ sở lao động thuê mướn tuân theo quy định luật lao động không? sở kênh liên lạc để giải mâu thuẫn phát sinh không? [ ] [ ] 3.3.2 Chủ sở kênh tiếp nhận, giải phản hồi vấn đề mâu thuẫn phát sinh với cộng đồng xung quanh không? [ ] [ ] Quản sở vật chất kỹ thuật Tiêu chuẩn Câu hỏi kiểm sốt / Đạt Khơng / Lỗi Lỗi nặng Lỗi nhẹ 4.1 Quản hệ thống ao bể 4.1.1 sở cảnh thống kê chuẩn hóa loại ao bể dùng sản xuất theo yêu cầu mặt sinh học kỹ thuật khơng? [ ] [ ] 4.1.2 sở hệ thống phân biệt ao bể áp dụng quy phạm với ao bể khơng áp dụng quy phạm (nếu có) khơng? [ ] [ ] 4.2 Bố trí cơng trình 65 Diễn giải khắc phục 4.2.1 Hệ thống ao bể áp dụng quy phạm bố trí kèm hệ thống cấp thoát nước, nhà cửa cơng trình phụ khác khơng? [ ] [ ] 4.2.2 sở bố trí khu vực cách ly để kiểm soát dịch bệnh cách ly nhập sở không? [ ] [ ] 4.3 Quản trang thiết bị 4.3.1 sở cảnh đầy đủ trang thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sản xuất cảnh không? [ ] [ ] 4.3.2 Các trang thiết bị đảm bảo khơng gây nhiễm chéo ao bể không? [ ] [ ] Quản quy trình sản xuất Tiêu chuẩn Câu hỏi kiểm sốt / Đạt Khơng / Lỗi Lỗi nặng Lỗi nhẹ 5.1 Lồi quy trình sản xuất 5.1.1 sở cảnh đăng ký số lượng lồi quy trình áp dụng quy phạm theo quy định không? (đăng ký phần hay toàn hoạt động sản xuất sở) [ ] [ ] 5.1.2 Các loài áp dụng quy phạm đăng ký tham gia tất kiểu hình quy trình sản xuất sở không? [ ] [ ] 5.1.3 Nếu sở đăng ký nhiều lồi kiểu hình sử dụng chung sở [ ] [ ] 66 Diễn giải khắc phục vật chất kỹ thuật, sở chứng minh lồi kiểu hình trình sản xuất cách thức sản xuất không? 5.2 Quản sản xuất bột (nếu sở áp dụng) 5.2.1 sở cảnh xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất bột phù hợp với điều kiện thực tế sở cho lồi kiểu hình đăng ký tham gia quy phạm không? [ ] [ ] 5.2.2 Thông tin chung đợt sản xuất bột ghi nhận với đầy đủ mã số truy xuất vật chất kỹ thuật mốc thời gian không? [ ] [ ] 5.2.3 Các thông số kỹ thuật quản nuôi vỗ đàn bố mẹ ghi nhận cho đợt sản xuất với đầy đủ mã số truy xuất không? [ ] [ ] 5.2.4 Các thơng số kỹ thuật q trình kích thích sinh sản, đẻ hay ấp trứng ghi nhận cho đợt sản xuất với đầy đủ mã số truy xuất không? [ ] [ ] 5.3 Quản ương bột lên giống (nếu sở áp dụng) 5.3.1 sở cảnh xây dựng quy trình kỹ thuật ương bột lên giống phù hợp với điều kiện thực tế sở cho lồi kiểu hình áp dụng quy phạm không? [ ] [ ] 5.3.2 Thông tin chung đợt ương bột lên giống ghi nhận với đầy đủ mã số truy xuất [ ] [ ] 67 vật chất kỹ thuật mốc thời gian không? 5.3.3 Các thơng số kỹ thuật q trình ương bột lên hương ương hương lên giống ghi nhận cho đợt sản xuất với đầy đủ mã số truy xuất không? [ ] [ ] 5.4 Quản nuôi trưởng thành (nếu sở áp dụng) 5.4.1 sở cảnh xây dựng quy trình kỹ thuật ni trưởng thành phù hợp với điều kiện thực tế sở cho lồi kiểu hình áp dụng quy phạm không? [ ] [ ] 5.4.2 Thông tin chung đợt ni trưởng thành ghi nhận với đầy đủ mã số truy xuất vật chất kỹ thuật mốc thời gian không? [ ] [ ] 5.4.3 Các thông số kỹ thuật q trình ni trưởng thành ghi nhận cho đợt sản xuất với đầy đủ mã số truy xuất không? [ ] [ ] 5.5 Quản trữ dưỡng dưỡng cảnh (nếu sở áp dụng) 5.5.1 Khi sở muốn trữ dưỡng ngắn hạn cho mục đích xuất bán lồi áp dụng quy phạm, sở thực quản cách ly quy định hồ truy xuất nguồn gốc hợp lệ không? [ ] 5.5.2 sở đăng ký hoạt động dưỡng loài địa hoang dã tự nhiên tuân thủ theo quy [ ] 68 chế quản Nhà nước quy trình kỹ thuật dưỡng lồi đăng ký khơng? 5.5.3 Thơng tin chung thơng số kỹ thuật dưỡng lồi cảnh đăng ký ghi nhận cho đợt sản xuất với đầy đủ mã số truy xuất không? [ ] [ ] Quản sức khỏe dịch bệnh Tiêu chuẩn Câu hỏi kiểm sốt / Đạt Không / Lỗi Lỗi nặng Lỗi nhẹ 6.1 Kế hoạch quản sức khỏe 6.1.1 sở cảnh tài liệu quản sức khỏe lồi cảnh áp dụng quy phạm không? [ ] 6.1.2 sở kiểm tra định kỳ thơng số chất lượng nước đợt sản xuất khơng? ghi nhận biến động chất lượng nước ảnh hưởng đến sức khỏe biện pháp xử phù hợp không? [ ] [ ] 6.1.3 Các dấu hiệu biểu bệnh, bị bệnh bị chết đợt sản xuất theo dõi xử kịp thời không? [ ] [ ] 6.2 Quản giống, thức ăn, thuốc hóa chất 6.2.1 nhập vào sở (cá bố mẹ, hay giống) xuất xứ rõ ràng từ sở uy tín khơng? [ ] [ ] 69 Diễn giải khắc phục cách ly kiểm sốt dịch bệnh khơng? 6.2.2 Các loại thức ăn sử dụng trình sản xuất cảnh kiểm sốt nguồn gốc, chất lượng mầm bệnh không? [ ] [ ] 6.2.3 Các loại thuốc, hóa chất chế phẩm sinh học trại quản sử dụng quy định khơng? [ ] [ ] 6.3 Kiểm sốt dịch bệnh 6.3.1 Các hình thức cách ly nhập trại, cách ly phòng điều trị bệnh thực quy định không? [ ] [ ] 6.3.2 Công tác tẩy trùng sở vật chất kỹ thuật hai đợt sản xuất phải thực quy định khơng? [ ] [ ] 6.4 Kiểm sốt đầu 6.4.1 sở kiểm sốt đầu nguồn trước xuất bán thông qua cách ly chổ theo dõi dịch bệnh không? [ ] [ ] 6.4.2 sở kỹ thuật đóng gói vận chuyển thích hợp cho lồi xuất bán nhằm đảm bảo sức khỏe cho xuất khỏi sở không? [ ] [ ] 70 ... “Xây dựng quy phạm thực hành quản lý tốt sản xuất cá cảnh thành phố Hồ Chí Minh Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh quản lý cấp kinh phí, trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh -... Đánh giá số sở cá cảnh TP.HCM theo quy phạm thực hành quản lý sản xuất tốt (GMP) 1.2 Mục tiêu đề tài Mục tiêu chung: đánh giá khả thực quy phạm thực hành sản xuất tốt (GMP) sở cá cảnh TP.HCM... “Khảo sát đánh giá số sở cá cảnh thành phố Hồ Chí Minh theo quy phạm thực hành quản lý sản xuất tốt (gọi tắt GMP)” tiến hành khảo sát trại sản xuất cá cảnh địa bàn thành phố HCM Đề tài gồm nội
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CƠ SỞ CÁ CẢNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO QUY PHẠM THỰC HÀNH QUẢN LÝ SẢN XUẤT TỐT (GMP) , ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CƠ SỞ CÁ CẢNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO QUY PHẠM THỰC HÀNH QUẢN LÝ SẢN XUẤT TỐT (GMP)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn